DOE-RAPORTTI 1 (16) Timo Kontu Pientalon lämmitysenergian optimointi vastepintamenetelmällä. DoE-raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DOE-RAPORTTI 1 (16) Timo Kontu 7.1.2015. Pientalon lämmitysenergian optimointi vastepintamenetelmällä. DoE-raportti"

Transkriptio

1 DOE-RAPORTTI 1 (16) Pientalon lämmitysenergian optimointi vastepintamenetelmällä DoE-raportti Tekijä: Timo Kontu

2 DOE-RAPORTTI 2 (16) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO VASTEMUUTTUJA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ MITTAUSSYSTEEMIN ANALYSOINTI Mittaussysteemin kuvaus PROSESSIN KUVAUS Alustava prosessin suorituskyky TODENNÄKÖISTEN X:N TUNNISTAMINEN KOESUUNNITTELU DOE suunnitelma DOE tulokset Konfirmaatiokoeajon tulokset Johtopäätökset PARANNUSTOIMENPITEET JOHTOPÄÄTÖKSET Saavutukset ja taloudelliset tulokset Opitut asiat ja suositukset Tulevaisuuden suunnitelmat Loppukommentit LIITTEET... 15

3 DOE-RAPORTTI 3 (16) 1. YHTEENVETO Pientaloon asennettiin vanhan puukattilalämmityksen rinnalle maalämpöpumppu helpottamaan arkea ja takaamaan talon lämmitys talvisin pidempien poissaolojaksojen aikana. Lämmitysenergian hinnan ja laitteiston tulevan käyttöiän optimoimiseksi laitteistolle suoritettiin optimointikoeajo vastepintamenetelmällä. Tavoitteena oli saada balanssiin laitteiston hyötysuhde (COP) ja kompressorin kestävyys. Laitteiston suorituskykyä oli jo aiemmin parannettu tehdasasetuksista muuttamalla käytettävissä olevia parametreja. Toisssijaisena tavoitteena oli päästä eroon jatkuvasta säätötarpeesta ja vaivasta parempien asetusten etsimiseksi. Kokeen muuttujiksi valittiin käytettävissä olleet kiertopumppujen nopeudensäädöt ja huonelämpötila-asetus. Koe suunniteltiin Minitabin vastepintakokeeksi, mutta analysoitiin myös 2-taso faktorikokeena samoilla koepisteillä covarianttien vaikutuksen huomioimiseksi. Kokeen tuloksena järjestelmän hyötysuhdetta saatiin nostettua n. 10% aiemmin hyväksi tasoksi todetusta. Lisäksi todettiin, että muutos hyötysuhteessa saatiin tehtyä ilman käynnistysmäärien lisääntymistä.

4 DOE-RAPORTTI 4 (16) 2. VASTEMUUTTUJA Ensimmäiseksi vastemuuttujaksi valittiin laitteiston laskennallinen hyötysuhde, joka tässä tapauksessa tarkoittaa maalämpöpumpun tuottaman lämmitysenergian suhdetta maalämpöpumppuun liittyvien kiertopumppujen, kompressorin ja ohjauselektroniikan energiankulutukseen. Hyötysuhteeseen ei ole otettu huomioon ulkoista sähköllä toimivaa lämpimän käyttöveden varaajaa eikä lattialämmityksen kiertopumppua sekoitusventtiileineen, koska kyseisten laitteiden energiankulutusta ei saada mitattua. Toiseksi vastemuuttujaksi valittiin kompressorin käynnistysmäärä vuorokaudessa. Käynnistysten määrä vaikuttaa kompressorin kestävyyteen ja kestävyyden kannalta on parempi, että kompressori käy harvemmin pitkiä jaksoja kuin usein lyhyitä.

5 DOE-RAPORTTI 5 (16) 3. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Talo on 2006 rakennettu 1,5 kerroksinen 212m 2 pientalo. Lisäksi tontilla on 69m 2 kokoinen autotalli/varastotila. Rakennuksissa on vesikiertoinen lattialämmitys koko alalla. Autotalli/varastotilan lämpötila on astetta, talon lämpötila on astetta. Lämmitys hoidetaan autotallirakennuksen teknisessä tilassa olevalla maalämpöpumpulla, jolla varataan lämmitysvesi 2,4m 3 suuruiseen varaajaan. Varaajasta lämmitysvesi ajetaan shuntin läpi lattiakiertoon. Lämpimän käyttöveden esilämmitys suoritetaan varaajassa olevissa lämmityskierukoissa ja johdetaan talon teknisessä tilassa olevaan sähkövaraajaan n. 25 asteen lämpöisenä. Maalämpöpumpun rinnalla on myös puukattila, jolla lämmitysvesivaraaja voidaan lämmittää. Puukattila on satunnaisessa käytössä ja pääosin lämmitys suoritetaan maalämpöpumpulla. Maalämpöpumppuna järejestelmässä on vuoden 2013 Stiebel-Eltron WPF13, joka ottaa energiaa 274m syvyisestä kaivosta. Syvästä kaivosta johtuen maapiiriin on lisätty lisäpumppu sarjaan mlp:n oman maapiiripumpun kanssa. Maalämpöpumppu on ylimitoitettu lämmitettävien tilojen energiatarpeeseen, joten sähkövastukset on kytketty pois päältä normaalissa toiminnassa.

6 DOE-RAPORTTI 6 (16) 4. MITTAUSSYSTEEMIN ANALYSOINTI 4.1 Mittaussysteemin kuvaus Maalämpöpumppu sisältää energian kulutus- ja tuotantolaskurin. Valmistaja lupaa laskureille <5% eron todellisesta ja koska tässä kokeessa mittareiden luotettavuutta ei voitu testata, luotetaan mittareiden antamiin lukuihin tarkkoina arvoina. Käynnistysmäärät saatiin tutkimalla 1-wire-verkon historiatrendeistä pumpun käynnistykset koepisteittäin. Energioiden ja käynnistysmäärien arvot normitettiin vastaamaan vuorokauden mittaista jaksoa, koska koepisteiden kesto vaihteli 0,85-1,98 vuorokauden välillä.

7 DOE-RAPORTTI 7 (16) 5. PROSESSIN KUVAUS 5.1 Alustava prosessin suorituskyky Ennen koetta pumpun hyötysuhde 9kk ajalta oli n. 5,1. Jakso sisältää ajan vuoden 2014 tammikuun alusta syyskuun loppuun. Prosessin suorituskyky on jo tällä arvolla melko loistava, mutta aina voi tähdätä parempaan. Käynnistysten määrä arvioitiin n. 0-5 asteen ulkolämpötilassa olevan noin 6-7 kpl/vuorokausi. Suuresta lämmitysvesivaraajasta johtuen myös käynnistysmäärät ovat olleet hyvällä tasolla. Pelkona kuitenkin oli, että hyötysuhteen parantaminen saattaa lisätä käynnistysmääriä, koska pidemmillä käyntijaksoilla hyötysuhde heikkenee maapiirin lämpötilan laskiessa. 6. TODENNÄKÖISTEN X:N TUNNISTAMINEN Maalämpöpumpun muutettavat parametrit ovat rajalliset joten muuttujiksi valittiin lämmityskierron pumppu (maalämpöpumpun lämmitysvesipumppu), liuoskierron lisäpumppu ja huonelämpötila-asetus.

8 DOE-RAPORTTI 8 (16) 7. KOESUUNNITTELU 7.1 DOE suunnitelma Kokeen muuttujat ja muuttujien tasot on esitetty kuvassa 1. Kuva 1: Kokeen muuttujat, nykyiset tasot ja kokeen tasot. Koe suunniteltiin vastepintamenetelmällä, jolloin kolmella muuttujalla ilman blokkausta ja replikointeja koepisteiden määräksi tuli 20. Koe sisältää 6 keskipistettä, joista neljä suoritettiin koeajossa peräkkäin kokeen suorittamisen helpottamiseksi. Taulukossa 1 on esitetty koepisteet. Taulukko 1: Kokeen koepisteet Liuoskierron Lämmityskierron Huonelämpötila Koepiste lisäpumppu pumppu asetus , ,5 3 5, , , ,5 8 5, ,5 9 5, ,5 10 5, ,5 11 5, ,5 12 5, , , , ,5 50,505 22,5 15 1, ,5 16 5,5 99,495 22, DOE tulokset Lyhyiden koepisteiden vuoksi osa tuloksista on enemmän suuntaa-antavia kuin eksakteja arvoja hyötysuhteelle. Ne ovat kuitenkin todennäköisesti riittävän tarkkoja vasteiden optimoimiseksi ja lähtökohtaa parempien asetusten löytämiseksi. Koeajon tulokset on esitetty liitteessä 1.

9 DOE-RAPORTTI 9 (16) Tulosten analysoinnissa käytettiin ensin vastepintamenetelmän mukaista tapaa, koska koeajosuunnitelma oli sillä tehty. Optimitulokset on esitetty kuvassa 2. Kuvan 2 optimitulokset eivät kuitenkaan ole todellisuudessa käytännölliset, koska huonelämpötilaasetuksen laskeminen alle 22 asteen aiheuttaa heiluntaa talon sisälämpötilassa kiertoveden lämpötilan laskun takia ennen seuraavan lämmityssyklin alkua. Lisäksi kovemmilla pakkasilla liuoskierron lisäpumpun liian pieni asetus aiheuttaa piirin nopean jäähtymisen koska liuoksen virtaus on laminaarinen/heikosti turbulenttinen. Näiden syiden vuoksi kuvassa 3 on esitetty käytännön kannalta parempi kompromissiratkaisu. Kuva 2: Vastepintamenetelmän optimi koeajotulosten perusteella hyötysuhteelle ja käynnistysmäärille.

10 DOE-RAPORTTI 10 (16) Kuva 3: Kompromissiratkaisu hyötysuhteen ja käynnistysten arvoiksi. Kuvista 2 ja 3 poiketen, lämmityskierron pumpun vaikutus käynnistysten määrään on enemmänkin lineaarinen kuin kuvien kaltainen käyrä. Kuvassa 4 on esitetty vastepintamenetelmän päävaikutuskuvat.

11 DOE-RAPORTTI 11 (16) Main Effects Plot for Käynnistykset1/d Means Mean of Käynnistykset1/d Liuoskierron lisäpumppu Lämmityskierron pumppu Huonelämpötila asetus A gray background represents a term not in the model. Mean of Hyötysuhde 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 0 Liuoskierron lisäpumppu A gray background represents a term not in the model. 5 Kuva 4: Vastepintamenetelmän päävaikutuskuvat 10 Main Effects Plot for H yötysuhde Means Lämmityskierron pumppu Huonelämpötila asetus Koska lämmitysjärjestelmän toiminta on riippuvainen ulkolämpötilasta, valittiin ulkolämpötila ja lämpötilan muutoksen suuruus verrattuna edelliseen koepisteeseen koeajon covarianteiksi. Ongelma vastepintamenetelmän kanssa on se, että covariantteja ei voida käyttää à koe analysoitiin myös 2-taso faktorikokeena samoilla koepisteillä ja lisäksi covariantteja käyttäen. Analyysin perusteella ulkolämpötilan muutos edelliseen koepisteeseen ei ollut merkitsevä käytettäessä mallin pienennyksessä stepwise-menetelmää. Optimoinnissa covarianttina käytettiin siis vain ulkolämpötilaa. 2-taso faktorikoeanalyysin tulokset on esitetty kuvissa 5 ja 6. Päävaikutuskuvat on esitetty kuvassa 7.

12 DOE-RAPORTTI 12 (16) Kuva 5: Analyysin tarjoamat optimitulokset muuttujille Kuva 6: Reunaehtojen mukainen kompromissi optimiarvoista 2-taso faktorikokeen analyysissä

13 DOE-RAPORTTI 13 (16) Kuva 7: 2-taso faktorikokeen päävaikutustekijät 7.3 Konfirmaatiokoeajon tulokset 7.4 Johtopäätökset Konfirmaatiokoeajon tuloksista voidaan päätellä, että projekti oli onnistunut. Lämpötilan keskiarvo oli konfirmaatiojaksolla -0,37 astetta. Järjestelmän hyötysuhteeksi saatiiin 5,457 ja käynnistysmääräksi 6kpl/d. Konfirmaatiokoe sijoittui ajallisesti väliselle jaksolle. Molemmat analyysitavat antoivat suhteellisen hyvän tuloksen hyötysuhteen arvioimiseksi. Kumpikaan ei kuitenkaan saanut ennustettua oikein käynnistysmäärää, joiden määrä osui melko tarkalleen puoleen väliin ennustuksia. Kokeen tuloksena järjestelmän hyötysuhdetta saatiin nostettua n. 10% aiemmasta käynnistysmäärien lisääntymättä.

14 DOE-RAPORTTI 14 (16) 8. PARANNUSTOIMENPITEET Järjestelmän koeajoon sisällytettyjä parametreja muutettiin taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 2: Parametrien muutokset Vanha arvo Uusi arvo Liuoskierron lisäpumppu 8 5 Lämmityskierron pumppu Huonelämpötila asetus 23 22,5 9. JOHTOPÄÄTÖKSET 9.1 Saavutukset ja taloudelliset tulokset Projektissa saavutettiin n. 10% hyötysuhteen parannus aiempaan verrattuna ja lisäksi kompressorin päivittäinen käynnistysmäärä saatiin pidettyä vakiona tai sitä saatiin jopa laskettua aiemmasta. Hyötysuhteen parantaminen näkyy ostetun sähkön säästönä, jolloin voidaan laskea, että lämmityskustannukset laskevat n. 10% koska rakennusten tarvitseman lämmitysenergian määrä ei muutu. Lisäksi käynnistysten määrän vähentäminen kasvattaa kompressorin käyttöikää ja siirtää näin laitteen vaatimia korvausinvestointeja kauemmas tulevaisuuteen. 9.2 Opitut asiat ja suositukset Suunnitelmallisten optimointikoeajojen suorittaminen pienissä järjestelmissä on helppoa ja niiden sovellettavuus on hyvä. Vaikka vastepintamenetelmä vaatiikin melko suuren määrän koepisteitä, voidaan koepisteiden kesto pitää suhteellisen lyhyenä, jolloin kokeen suorittamiseen tarvittava aika ei veny mahdottomaksi. Soveltamalla kurssilla opittuja asioita voidaan parantaa kokeen analysointitarkkuutta tai ainakin esittää vaihtoehtoisia arvioita lopputuloksesta. 9.3 Tulevaisuuden suunnitelmat Optimoinnin voisi suorittaa myös kattilan polton osalta, jolloin saataisiin parhaiten hyöty irti myös puun poltosta. Lisäksi kesän grilli/savustuskausi odottaa reseptien ja olosuhteiden optimointia. Kurssin oppeja tullaan siis hyödyntämään jatkossakin työn ohella myös vapaa-ajalla. 9.4 Loppukommentit Harrastuksen vuoksi tehtävät projektit ovat mukavia toteuttaa ja parasta on se, että hyöty jää omaan taskuun. Lisäksi aina oppii uutta kokeiden suunnittelusta ja analysoinnista. On hyvä huomata, että DoE periaatteet pätevät niin suurissa prosessiteollisuuden laitoksissa kuin myös kotikoneissa.

15 DOE-RAPORTTI 15 (16) 10. LIITTEET 1. Koeajon data

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma, talotekniikka Mikko Vihanto Opinnäytetyö Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2010

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Aki Kilpijärvi MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU

Aki Kilpijärvi MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU Aki Kilpijärvi MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU MAALÄMPÖPUMPPUJEN MITOITUKSIEN VERTAILU Aki Kilpijärvi Opinnäytetyö Kevät 2015 Talotekniikankoulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Laura Lammert Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 9.5.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä i Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Eeva Lehesvuori Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä Kandidaatintyö 7.5.2009 Tarkastaja: TkT, Aki Korpela ii Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. LÄMPÖPUMPUN

Lisätiedot

Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014. Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät:

Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014. Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät: Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014 Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät: Miten huomioidaan laskennassa säätöjärjestelmä verrattuna

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän valintaopas

Lämmitysjärjestelmän valintaopas Lämmitysjärjestelmän valintaopas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Lämmönlähteen valintaan vaikuttavat tekijät... 3 Uudisrakentajan muistilista... 10 Saneeraajan muistilista... 11 Lämmitysjärjestelmät...

Lisätiedot

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate. Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan,

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Selvitys 60N50162.01-E0001 24.2.2010 Energiateollisuus ry Kaukolämpöjärjestelmän paluuveden hyväksikäyttö kiinteistöjen lämmityksessä Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumppu vanhassa kerrostalossa

Poistoilmalämpöpumppu vanhassa kerrostalossa Jarno Mujunen Poistoilmalämpöpumppu vanhassa kerrostalossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 12.5.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus

Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus Osku Kaijalainen puh : +358-9-451 5706 Autotekniikan laboratorio Tutkija osku.kaijalainen@hut.fi Tommi

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tuulia Lehtikangas PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU. Tekniikka Pori. Energiatekniikan koulutusohjelma

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tuulia Lehtikangas PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU. Tekniikka Pori. Energiatekniikan koulutusohjelma Satakunnan ammattikorkeakoulu Tuulia Lehtikangas PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU Tekniikka Pori Energiatekniikan koulutusohjelma 2009 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VERTAILU Lehtikangas, Tuulia

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS ERILLISTEN PIENTALOJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS ERILLISTEN PIENTALOJEN LÄMMITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Lisätiedot

Lämmitysmuotojen vertailu pientaloissa

Lämmitysmuotojen vertailu pientaloissa Ossi Tikkala Lämmitysmuotojen vertailu pientaloissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 3.1.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Ossi Tikkala

Lisätiedot

Henri Marjakangas HIRSITALOJEN ENERGIANKULUTUSSELVITYS

Henri Marjakangas HIRSITALOJEN ENERGIANKULUTUSSELVITYS Henri Marjakangas HIRSITALOJEN ENERGIANKULUTUSSELVITYS HIRSITALOJEN ENERGIANKULUTUSSELVITYS Henri Marjakangas Opinnäytetyö Kevät 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

Bosch-järjestelmän valintaopas uudisrakentajille ja saneeraajille. Maalämpöpumppu

Bosch-järjestelmän valintaopas uudisrakentajille ja saneeraajille. Maalämpöpumppu Bosch-järjestelmän valintaopas uudisrakentajille ja saneeraajille Maalämpöpumppu Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Askel 1. Kannattaako vanha järjestelmä jättää rinnalle?...2 Askel 2. Järjestelmän

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot