(LUONNOS) SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(LUONNOS) SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA"

Transkriptio

1 (LUONNOS) Loviisan kaupungin oppilaskuljetusten kilpailutus 2012, liite 13 SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA Allekirjoittaneet Loviisan kaupunki palvelun ostajana (jäljempänä kaupunki) sekä X X palvelun suorittajana (jäljempänä liikennöitsijä) sopivat kaupungin henkilökuljetusten hoitamisesta seuraavaa: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia erillisestä tilauksesta tehtävien Loviisan kaupungin oppilaskuljetusten (esiopetus- ja koulukuljetukset sisältäen vammaisoppilaiden kuljetukset, varhaiskasvatuksessa erityisen tuen piirissä olevien kuljetukset sekä esikoulujen ja koulujen tilaamat leiri-, retki- ym. kuljetukset) suunnittelemisesta ja hoitamisesta. Kaupungin ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä: Tarjouspyyntö liitteineen ja täydennyksineen Hankintapäätös Tämä sopimus Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Autoilija/yrittäjän tarjous x.x.2012 liitteineen Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu kuljetuksia koskeva määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista. 2. Sopimuskausi ja optiot Sopimuskausi on lukuvuosi Optiona on yhden vuoden jatkokausi eli maksimissaan sopimuskausi voi olla kaksi vuotta. Jatkokaudesta kaupunki päättää vähintään kuusi kuukautta ennen jatkokauden alkua neuvoteltuaan asiasta liikennöitsijän kanssa. Kuljetukset tapahtuvat kaupungin yksiköiden toiminta-aikojen mukaisina työaikoina. 3. Sopimuksen kohde Sopimus koskee seuraavia kaupungin oppilaskuljetuksia, pienkalustokuljetusten suunnittelua ja hoitamista: Kuljetukset seuraavilla oppilaaksiottoalueilla ja reiteillä 1. Haddom skola-nimisen koulun oppilaaksiottoalueen kuljetukset. 2. Koskenkylän koulun ja Pernajan kirkonkylän väliset kuljetukset sekä Kyrkobyn koulun kuljetukset, joita ei ole mahdollista hoitaa julkisella liikenteellä 3. Perus- ja esikoulujen sekä vammaisopetuksen kuljetukset Loviisan keskustassa ja lähiympäristöstön taajamissa 4. Iltapäiväreitti Vanhakylä-Härkäpää 1 / 6

2 Kuljetuksiin kuuluvat kuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden/esiopetusoppilaiden kuljetukset kodin/säännöllisen hoitopaikan/koulun ja kodin/säännöllisen hoitopaikan/esiopetuspaikan,välillä vammaisoppilaiden kuljetukset koulupäivinä ja tarvittaessa koululomien aikana, nk reuna-alueiden oppilaiden kuljetukset kodin/linja-autopysäkin välillä, toimipisteen tilauksen mukaisesti, opetusohjelmaan kuuluvat esim. teknisen työn, liikunnanopetuksen ja uskonnonopetuskuljetukset, määräaikaiset tapaturmakuljetukset, sekä mahdolliset muut, koulujen erikseen tilaamat yksittäiset opetusohjelmaan kuuluvat kuljetukset, varhaiskasvatuksessa erityisen tuen piirissä olevien kuljetukset ja eri koulujen ja esikoulujen tilaamat leiri-, retki- ym. vastaavat pienkalustokuljetukset. 4. Kuljetusten tilaaminen ja suunnittelu Lukuvuoden vaihtuessa ajot pyritään pitämään mahdollisimman samanlaisina kuin ne olivat sopimuskauden alussa. Lukuvuoden ja yläasteen jaksojen vaihtuessa ajot voivat vähentyä tai lisääntyä. Myös reittiliikenteessä ja muuttoliikkeessä tapahtuvat muutokset voivat muuttaa kuljetustarpeita. Todellinen ajotarve ja henkilökuljetusten kokonaislogistiikka määräävät tehtävät muutokset. Kaupunki ei voi taata, että sama määrä ajoa jatkuu koko sopimuskauden tai lukuvuoden ajan taikka jakson vaihtuessa. Kuljetukset hoidetaan aina ensisijaisesti avoimena linja-autoliikenteenä. Mikäli kesken sopimuskauden syntyy kokonaan uutta liikennetarvetta, kaupunki voi päättää hoitaa sen myös tilausliikenneliikenteenä, jos avointa reittiliikennettä ei voi hyödyntää. Vain kaupungin tekemä ajotilaus sitoo liikennöitsijää ja kaupunkia. Muiden tekemiä ajotilauksia kaupunki ei maksa. Ajotilauksia tai muutoksia reitteihin ja aikatauluihin voi tehdä suunnittelija tai hänen sijaisensa. Liikennöitsijä osallistuu reittien ja aikataulujen suunnitteluun yhteistyössä kaupungin sivistyskeskuksen suunnittelijan ja koulujen rehtoreiden/johtajien kanssa suunnittelijan toimittamien tietojen (kuljetuslistat ja lukujärjestykset) perusteella kaupungin kuljetussääntöjä noudattaen. Liikennöitsijä osoittaa riittävät resurssit reitti- ja aikataulusuunnitteluun. Viime kädessä kaupunki päättää ajettavat reitit ja aikataulut. Reitteihin ja aikatauluihin saatetaan tehdä kesken lukuvuoden muutoksia, jos esim. koulun tai oppilaiden aikataulut muuttuvat tai kuljetettavia jää reitin varrelta pois tai reitin varrelle tulee uusia kuljetettavia tai kaupunki muusta syystä muuttaa kuljetusreittejä ja aikatauluja. Liikennöitsijän on toimitettava kaupungille reitti- ja aikataulutiedot syyslukukauden alussa kuljetusten vakiinnuttua ja aina tarvittaessa kun kaupunki pyytää. Kunnalla on täydellinen käyttöoikeus reitti- ja aikataulutietoihin. Yksittäiset tilapäiset ajot tilaa suunnittelija, hänen sijaisensa tai koulun rehtori/johtaja. Samoin yksittäisistä tilapäisistä reitti- tai aikataulumuutoksista ilmoitetaan suunnittelijan, hänen sijaisensa tai koulun rehtorin/johtajan taholta. Mikäli muutokset ovat etukäteen tiedossa, tulee niistä ilmoittaa viikkoa aiemmin liikennöitsijälle. Kuljetettavista oppilaista ja esiopetusoppilaista päättää koulutuspäällikkö tai hänen määrämä henkilö. 5. Kuljetuksissa noudatettavat periaatteet Kuljetettavat otetaan autoon ja jätetään autosta liikenteellisesti turvallisessa paikassa (ns. koulukyytipysäkki), jonka sijainnin tarvittaessa määrää suunnittelija. Tarkoituksena on, että koulukyytejä käytetään vuoroautomaisesti sopivilta koulukyytipysäkeiltä. Ovelta ovelle -kuljetus tulee yleensä kysymykseen vain erityisistä syistä ja tästä päättää koulutuspäällikkö. Liikennöitsijä antaa kuljetettaville aikataulutiedot, joista selviää, mihin kellonaikaan kuljetettavan pitää aamuisin olla kuljetettavan otto-/jättöpaikassa. Tästä aikataulusta auto voi perustelusta syystä 2 / 6

3 myöhästyä enintään 20 minuuttia (ns. kelivara) kuitenkin siten, että esim. oppilas ehtii ajoissa oppitunnille eikä oppilasta viedä koululle kohtuuttoman aikaisin. Esiopetusoppilaita/vammaisia henkilöitä ei saa jättää ilman valvontaa kuljetuskohteeseen ennen esiopetuspaikan/vammaisopetuspaikan kanssa sovittua ajankohtaa. Ketään kuljetettavaa ei saa jättää pois kyydistä kesken matkan ilman valvontaa lukuun ottamatta poikkeustapauksia (esim. oppilas aiheuttaa muille kuljetuksissa oleville vaaratilanteen), joista ilmoitetaan ensin koululle/esiopetuspaikkaan. Kaupunki ei korvaa oppilaan aiheuttamaa ilkivaltaa tai muuta vahinkoa autossa. Tarkemmin kuljetusperiaatteet on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olevissa Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja kaupungin koulukuljetuksissa noudatettavien ohjeiden mukaisesti. Liikennöitsijä luo varajärjestelmän niin, ettei yksikään tilattu kuljetus jää suorittamatta. 6. Palvelun ja kaluston laatu Kuljetukset hoidetaan täsmällisesti suunniteltuja reittejä ja aikatauluja noudattaen. Liikennöitsijän velvollisuutena on järjestää korvaava kuljetus, jos ajo myöhästyy tai jää ajamatta. Kuljetukset hoidetaan voimassa olevan tieliikennelainsäädännön sekä liikenne- ja viestintäministeriön ja kaupungin määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Liikennöitsijä sitoutuu noudattamaan tarjouspyynnön liitteenä olevaa Koulukuljetuksissa noudatettavat ohjeet-asiakirjaa. Tarvittaessa kaupunki antaa kuljetusten turvallisuuteen ym. seikkoihin liittyviä lisäohjeita liikennöitsijälle. Liikennöitsijällä pitää olla käytössään ammattitaitoista ja kuljetusten hoitamiseen soveltuvaa työvoimaa. Kuljettajilla tulee olla asianmukainen suomen kielen suullinen taito. Kuljettajilla jotka ajavat ruotsinkielisten koulujen oppilaita pitää olla ruotsin kielen suullinen taito. Kaupunki edellyttää asiallista ja ystävällistä palvelua sekä kuljetettavia ja heidän huoltajiaan/omaisiaan kohtaan että asioitaessa kaupungin henkilökunnan kanssa. Erityisesti edellytetään kykyä hoitaa asiakaspalvelutehtävät itsenäisesti ja ammattitaidolla myös mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Liikennöitsijä on velvollinen suunnittelemaan suunnittelijan kanssa sivistyskeskuksen toimipisteiden kuljetukset koko sopimuskauden siten, että kaluston on mahdollisimman tehokkaasti käytetty ja täytetty alueella sijaitsevien yksiköiden yhteisiin kuljetuksiin sopivalla kalustomäärällä ja sopivankokoisella kalustolla siten, että kaupungin edellyttämät laatu- ja turvallisuuskriteerit täyttyvät. Kaupunki ei vastaa kesken sopimuskauden mahdollisesti voimaan tulevien liikenne- ja turvallisuussäädösten muutosten aiheuttamista kustannuksista esimerkiksi kalustotarpeen kasvaessa. Liikennöitsijän velvollisuutena on tarkastaa rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote kaikkia ajoja hoitavien henkilöiden osalta sekä pyydettäessä toimittaa kaupungille nähtäväksi kyseiset rekisteriotteet. Liikennöitsijä sitoutuu toimittamaan kunnalle pyydettäessä tiedot liikenneluvista, yhteiskunnallisten vero- ja sosiaaliturvavelvoitteiden maksamisista ja käytettävästä kalustosta koko sopimuskauden ajan. 3 / 6

4 7. Liikennöitsijälle maksettava korvaus Liikennöitsijälle maksetaan korvausta sopimuskauden ( ) alla olevan kilometrihinnan mukaan. Alueen nimi/reitin nimi euro/km alv 0 % Reitti alkaa siitä kohdasta, kun ensimmäinen oppilas nousee kyytiin ja päättyy siihen, kun viimeinen jää kyydistä. Tarjouksentekijä huomioi hinnoittelussaan kaluston siirtämisestä asemapaikasta ensimmäiseen noutopisteeseen aiheutuvat kustannukset. Odotuksesta tai suurten esineiden kuljetuksista (esim. sukset ja luistimet) ei laskuteta erikseen. Liikennöitsijän tulee varautua erilaisiin liikenne- ja keliolosuhteisiin. Jos ajo myöhästyy liikenne- ja keliolosuhteiden vuoksi, Loviisan kaupunki pidättää itsellään oikeuden päättää, maksetaanko myöhästyneestä ajosta korvaus. Jos auto myöhästyy enemmän kun 20 minuuttia koulukyytipysäkiltä tai kaupungin yksiköltä lähdössä taikka lähtee koulukyytipysäkiltä tai kaupungin yksiköltä etuajassa, vaikka kaikki kuljetettavat eivät ole paikalla, ei kaupunki maksa ajosta mitään. Kaupunki ei maksa ajosta myöskään mikäli esim. oppilas myöhästyy oppitunnilta myöhässä olevan kuljetuksen takia. Myöskään kokonaan ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Myöhästynyt ajo voidaan maksaa siinä tapauksessa, jos myöhästymiseen on erityisen pätevä osoitettavissa oleva syy (esim. tie suljettu viranomaisten taholta tai auto rikkoutuu ajon aikana ajokelvottomaan kuntoon). Kesken ajokauden aloitettavia uusia kuljetuskohteita tarjotaan ensisijaisesti lähialuetta hoitavalle liikennöitsijälle samoilla sopimusehdoilla kuin lähialueen ajoja muuten hoidetaan. Jos liikennöitsijä ei halua ottaa hoitaakseen uutta kuljetuskohdetta samoilla ehdoilla, kaupunki kilpailuttaa uudet kuljetukset. Mikäli kunta ottaa optiovuoden käyttöön, kilometrihinta tarkistetaan LVM:n vahvistaman taksan korotusprosentilla alkaen. 8. Laskutus Kaupunki maksaa liikennöitsijälle korvaukset kuljetuksista kuukausittain jälkikäteen liikennöitsijän laskutuksen pohjalta. Laskutus tapahtuu yksikkökohtaisesti/toimialakohtaisesti ja reiteittäin eriteltynä kaupungin hyväksymällä laskutuslomakkeella tai kaupungin hyväksymässä muodossa. Liikennöitsijä sitoutuu toimittamaan laskun mukana kaupungille reittiselvityksen sopimuskauden alkaessa kuljetusten vakiinnuttua. Reittiselvityksessä on paitsi erittely ajetuista reiteistä ja kilometreistä, myös lista auton kyydissä tiettynä ajankohtana säännöllisesti kulkevista oppilaista. Kaupungille on toimitettava uusi reittiselvitys laskun mukana silloin, kun reitissä ja aikataulussa tapahtuu olennaisia laskutuksen suuruuteen vaikuttavia muutoksia (hinnan muutos yli +-5 %). Laskut toimitetaan osoitteeseen Loviisan kaupunki Ostolaskut PL 77, Loviisa ja viitteenä on oltava Loviisan kaupunki / Sivistyskeskus sekä tilaajatunnus 402. Lasku yksittäisistä tilatuista kyydeistä merkitään tilaajan tilaajatunnuksella. Lasku on eriteltävä sillä tarkkuudella, että kaupungin yksiköissä pystytään tarkistamaan normaalien ajojen lisäksi esimerkiksi, että ylimääräiset ajot on laskutettu oikein, että pois jääneistä ajoista ei ole laskutettu tai että samassa kyydissä tapahtuvasta kuljetuksesta ei ole laskutettu kaupunkia kahdesti. 4 / 6

5 Loviisan kaupunki varaa itselleen 14 päivää laskun saapumisesta aikaa tarkastaa laskun oikeellisuus, eikä laskuihin hyväksytä tätä lyhyempiä reklamaatioilmoituksia. Kunnalla on oikeus pidättää erääntyneen liikennöintikorvauksen maksaminen kokonaan tai osittain silloin kun kuljetus on jäänyt hoitamatta tai kohdassa 7 mainituista muista syistä (myöhästymiset yms). Kunnasta toimitetaan liikennöitsijälle kirjallinen selvitys laskuun tehtävistä vähennyksistä, pidätyksistä ja kuittauksista ennen kuukausittaista laskutusta tai viimeistään jälkikäteen laskun saavuttua laskun eräpäivään mennessä. Kaupunki ei maksa ns. ylimääräisten matkustajien kuljettamisesta aiheutuvia minkäänlaisia ylimääräisiä kuluja. (Ylimääräisillä matkustajilla tässä tarkoitetaan koululaisia, joilla ei ole kuljetusoikeutta ollenkaan tai kuljetusoppilaita, joille kaupunki on osoittanut kuljetuksen linja-autolla tai muita kuljetukseen haluavia.) Esiopetusoppilaiden kohdalla ylimääräiset kulut voidaan tietyissä tapauksissa maksaa, mutta kaupunki ilmoittaa tällaisista tapauksista liikennöitsijälle erikseen. Kaupungin henkilökuljetuksissa saa kuitenkin tietyin edellytyksin kulkea ylimääräisiä matkustajia, mutta kustannusten korvaus jää tällöin liikennöitsijän ja huoltajan väliseksi asiaksi. Liikennöitsijällä ei ole kuitenkaan velvollisuutta ottaa ylimääräisiä matkustajia kyytiin. 9. Alihankinta Liikennöitsijä voi ajattaa osan hoitamistaan ajoista ns. alihankintatyönä toisella liikennöitsijällä. Alihankintatyön käyttö voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Alihankintatyön osuus lasketaan kyyditettävien lukumäärästä tai kaupungin maksamista kuljetusmaksuista sen mukaan kumpi laskentaperuste ensimmäisenä täyttyy. Jos liikennöitsijä ajattaa osaa ajoista muilla liikennöitsijöillä alihankintatyönä, hoitaa liikennöitsijä taloudelliset ym. keskinäiset asiansa suoraan alihankintatyötä tekevän kanssa. Kaupunki asioi ainoastaan sen liikennöitsijän kanssa, jonka kanssa on tehty kuljetussopimus. Ajohinta on tässä sopimuksessa mainitun mukainen huolimatta siitä, hoitaako liikennöitsijä ajot kokonaan itse vai ajatetaanko osaa ajoista alihankintatyönä. Alihankintatyönä ajettavista ajoista vastaa alihankintatyön ostanut sopimusliikennöitsijä kuin omista ajoistaan tämän sopimuksen mukaisin ehdoin. 10. Erimielisyydet ja sopimuksen purkaminen Kunnalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos: 1) vireille on saatettu liikennöitsijää koskeva konkurssi-, akordi- velkajärjestely- tai yrityssaneeraushakemus; 2) liikennöitsijä on asetettu selvitystilaan; 3) liikennöitsijä on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä; 4) liikennöitsijä on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä; 5) liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai lupaan ei myönnetä liikennöitsijän liikenteen hoidon edellyttämää automäärän lisäystä; tai 6) ostajana toimineen kaupungin viranomaisen päätös tehdyn valituksen johdosta kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano on tästä syystä keskeytettävä. Jos sopimus purkautuu ylempänä mainitun alakohdan 6) perusteella, kummallakaan sopijaosapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. Jos liikennöitsijä toistuvasti (3 kertaa tai useammin) laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä tai palvelun laatua taikka muutoin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä, kunnalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus. 5 / 6

6 Mikäli kaupunki jättää maksamatta asianmukaiset laskut liikennöitsijän muistutuksista huolimatta, on liikennöitsijällä oikeus purkaa sopimus kuukauden kuluttua kirjallisesta ennakkoilmoituksesta. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Porvoon käräjäoikeudessa. Sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena yksi kullekin osapuolelle. Loviisassa LOVIISAN KAUPUNKI Sivistyslautakunta KOULUKYYTIYRITTÄJÄ Thomas Grönholm Timo Tenhunen NN NN sivistysjohtaja koulutuspäällikkö yrittäjä yrittäjä 6 / 6

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita, yhteydenotot on osoitettava

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin 1 NOUSIAISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Asiointiliikenne välillä Valpperi Nummi Valpperi Pyydämme kirjallista tarjoustanne asiointiliikenteestä välillä Valpperi Nummi Valpperi. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen.

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus 2. Liikennöitsijän

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN 26.8.2013 Arvoisa asukasyhdistys! Siuntion kunta käynnistää kehittämisprojektin liikennepalveluiden hankinnan kehittämiseksi. Projektin tavoitteena

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS

SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA MATERIAALIHALLINTO 29.10.2013 13234 Henkilökuljetukset TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET Sisällys 1. Ostaja... 2 2. Kohteet... 2 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus... 3 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset... 4

Lisätiedot

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7 12.3.2015 Sivu 1/11 LUONNOS PUITESOPIMUS / TILAUS- JA VAIHTUVIEN KULJETUSTEN HANKINTA 1. Osapuolet 1.1. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja) Myllyojantie 2 21520 Naskarla

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Koulun kiinteistö sijaitsee osoitteessa Aholantie 28, 88400 Ristijärvi.

Koulun kiinteistö sijaitsee osoitteessa Aholantie 28, 88400 Ristijärvi. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILASKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä tai muuta joukkoliikennemuotoa käyttäen. Mikäli linjaliikenteen

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.1.2011, 8 Kappale 5.1 päivitetty 3.10.2012, 57 Päivitetty sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Turun kaupunki, seudullinen joukkoliikenne Sopimus 1 (21) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen KOULUKULJETUSOPAS hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 YLEISTÄ... 3 3 KULJETUKSEN HAKEMINEN... 4 3.1 Kuljetuspäätös... 4 3.2 Muutoksenhaku kuljetushakemusta

Lisätiedot

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 1 UUDENKAUPUNGIN Tarjouspyyntö 1(6) KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus 18.3.2014 Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 Pyydämme Teitä tarjoamaan koulujen oppilaskuljetuksia ja hammashuollon

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET 1 Opetuslautakunta 17.12.2013 135 SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot