SOPIMUS SIUNTION KUNNAN KULJETUSPALVELUJEN HOITAMISESTA (LUONNOS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS SIUNTION KUNNAN KULJETUSPALVELUJEN HOITAMISESTA (LUONNOS)"

Transkriptio

1 SOPIMUS SIUNTION KUNNAN KULJETUSPALVELUJEN HOITAMISESTA (LUONNOS) Allekirjoittaneet Siuntion kunta palvelun ostajana (jäljempänä kunta) sekä palvelun tuottaja Tilausmatka Roine (jäljempänä liikennöitsijä) sopivat kunnan kuljetuspalvelujen hoitamisesta seuraavaa: 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja Siuntion kunta Puistopolku Siuntio y-tunnus: yhteyshenkilö: Cilla Ojala Palvelun tuottaja 2. Sovellettavat yleiset sopimusehdot Nimi Osoite Postinumero y-tunnus Yhteyshenkilö sähköposti puhelin 3. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö 4. Sopimuskausi ja optiot Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, sopimukseen sovelletaan JYSE 2014 Palvelut (jäljempänä JYSE - ehtoja). Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia Siuntion kunnan kuljetuspalveluihin kuuluvan jäljempänä yksilöidyn kohteen kuljetuksien hoitamisesta. Sopimuksen kohteena on päivätyn tarjouspyynnön ja liikennöitsijän XX.XX.2015 päivätyn tarjouksen mukaisen kuljetuspalvelun hankinta (jäljempänä palvelun ) hankinta. Kunnan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä: 1. Hankintapäätös 2. Tämä sopimus ja sen liitteet 3. Tarjouspyyntö liitteineen ja täydennyksineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014) 5. Tarjousasiakirjat

2 5. Sopimuksen kohde Siuntion kunta ja liikennöitsijä sopivat tällä sopimuksella jäljempänä eriteltyjen kuljetuksien hoitamisesta ajalla optiokausina ja Sopimuskausi voi siis olla kokonaisuudessaan 5 vuotta (3 v + 1 optiovuosi + 1 optiovuosi), päättyen Optiokausien käytöstä kunta päättää ja tiedottaa liikennöitsijälle vähintään neljä kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimus koskee Siuntion kunnan kuljetuskokonaisuuden kohdetta xx Kalustovaatimus xx paikkainen, Euroluokka 4 tai suurempi, Ajoaika klo 06:00-18:00, maanantai-perjantai, koulupäivinä alkaen myös ruoka- ja ateriakuljetukset. Kuljettajan kielitaito: suomi, ruotsi Mahdollisista ajoaikamuutoksista neuvotellaan liikennöitsijän kanssa. Tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän on nimettävä oma puhelinnumero kullekin liikennöimälleen kohteelle, puhelinnumerosta on kuljettajan oltava tavoitettavissa koko ajovuoron ajan. Puhelimen kustannuksista vastaa liikennöitsijä. Kohteen puhelinnumero: XX Kuljettajan sähköpostiosoite: XX Kohteessa käytettävä auton paikkaluku: XX Kohteessa käytettävä auto: XX Kuljetuksiin kuuluvat kunnan osoittamat kuljetuspalvelut kohde-erittelyn mukaisesti. Liikennöitsijä sitoutuu noudattamaan kunnan kulloinkin osoittamia ajoreittejä ja -listoja. Ajoreitit, listat ja kilometrit voivat vaihdella kuljetuksen tarpeiden mukaan. Kunta on arvioinut kohteen viikoittaisten ajokilometrien (jäljempänä viikkokilometrit) määräksi seuraavan: 900 km / vko. 6. Kuljetusten tilaaminen ja suunnittelu Kunta toimittaa liikennöitsijälle tiedot kulloinkin noudatettavasta ajoreitistä ja -listasta. Kuljetuslistat tekee Siuntion kunnan sivistystoimisto. Kuljetustarpeiden äkisti muuttuessa pyritään liikennöitsijälle tiedottamaan muutoksista siten, että ajot on kohtuudella toteutettavissa. 7. Kuljetuksissa noudatettavat periaatteet Siuntion kunta tilaa autoille kapasiteetin mukaan myös muita kunnan hallinnoimia kuljetuksia. Näitä voivat olla mm. palvelu- ja asiointiliikenteet, kutsujoukkoliikenne, perusturvan SHL/VPL-kuljetukset, kotihoidon kuljetukset, koulujen ja päiväkotien retkikuljetukset, kunnan postikuljetukset tai sairaala- / terveysasemakuljetukset. Erityistä huomiota tai ohjeistusta vaativien kuljetusten osalta, laaditaan ohjeistus tarpeen mukaan tämän sopimuksen liitteeksi. Liikennöitsijä vastaa siitä, että kaikki sopimuksen mukaiset ajot suoritetaan tilauksen mukaisesti. Liikennöitsijän on noudatettava palveluntuottamisessa

3 tätä sopimusta ja tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia, sekä sopimuksen liitteenä olevaa ohjeistusta. Lisäksi liikennöitsijän on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kumpikin sopijapuoli sitoutuu pitämään salassa tähän sopimukseen tai sopimusalaan liittyvät salassa pidettäviksi säädetyt asiat ja toisen osapuolen liikesalaisuudet. Kuljetukset hoidetaan voimassa olevan tieliikennelainsäädännön sekä liikenne- ja viestintäministeriön ja kunnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Sopimuksen liitteenä on kuljetusten turvallisuuteen, käytettäviin laitteisiin ym. seikkoihin liittyviä lisäohjeita liikennöitsijälle. Kunta varaa oikeuden päivittää liitteitä tarpeen mukaan. Liikennöitsijällä pitää olla käytössään ammattitaitoista ja kuljetusten hoitamiseen soveltuvaa työvoimaa. Kuljettajilla tulee olla asianmukainen suomen kielen suullinen taito. Kuljettajilla jotka ajavat kohteissa, joissa tarjouspyynnön kohdetiedoissa niin vaaditaan, tulee olla riittävä ruotsin kielen suullinen taito. Kunta edellyttää asiallista ja ystävällistä palvelua sekä kuljetettavia ja heidän huoltajiaan/omaisiaan kohtaan että asioitaessa kunnan henkilökunnan kanssa. Erityisesti edellytetään kykyä hoitaa asiakaspalvelutehtävät itsenäisesti ja ammattitaidolla myös mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Kunta ei vastaa kesken sopimuskauden mahdollisesti voimaan tulevien liikenne- ja turvallisuussäädösten muutosten aiheuttamista kustannuksista esimerkiksi kalustotarpeen kasvaessa. Liikennöitsijän velvollisuutena on tarkastaa rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote kaikkia ajoja hoitavien henkilöiden osalta. Liikennöitsijä sitoutuu toimittamaan kunnalle pyydettäessä tiedot liikenneluvista, yhteiskunnallisten vero- ja sosiaaliturvavelvoitteiden maksamisista ja käytettävästä kalustosta koko sopimuskauden ajan. 8. Liikennöitsijän käyttöön hankittavat laitteet / ohjelmat Siuntion kunta hankkii liikennöitsijän käyttöön seuraavat laitteet / ohjelmat: Tabletti Samsung 7, autoteline, verkkovirtalaturi, autolaturi Maksupääte Point, autolaturi, autoteline, verkkovirtalaturi GPS-seurantaohjelma SeeMe sähköposti Liikennöitsijä hoitaa laitteiden asennuksen autoihin, jotta laitteet tulevat asennetuksi tarkoituksenmukaisiin kohtiin. Tilaaja maksaa asennuksen. Ennen asennusta, on hinnasta sovittava tilaajan kanssa erikseen. Liikennöitsijä käyttää käyttöönsä saamia palveluntuottamiseen liittyviä laitteita huolellisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti. Liikennöitsijä vastaa siitä, että laitetta käytetään palvelun tuottamisessa tämän sopimuksen ja Siuntion

4 kunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Liikennöitsijä saa käyttää laitteita vain tämän sopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Ajon alkaessa liikennöitsijä (kuljettaja) asentaa laitteet paikoilleen ja ottaa laitteet käyttöön. Ajon päättyessä liikennöitsijä (kuljettaja) ottaa laitteet pois autosta ja säilyttää laitteita huolellisesti. Mikäli liikennöitsijä ei ole toiminut sovitun mukaisesti ja laite katoaa, häviää tai hajoaa, on Siuntion kunnalla oikeus vähentää uuden tilalle hankittavan laitteen arvo liikennöitsijälle maksettavasta maksusta. Liikennöitsijä vastaa tällöin myös aiheuttamastaan vahingosta tämän sopimuksen mukaisesti. Liikennöitsijän on ilmoitettava välittömästi sivistystoimistoon mikäli liikennöitsijä havaitsee laitteissa tai ohjelmassa vian. Siuntion kunta vastaa laitteiden huollosta. Liikennöitsijän on toimitettava laitteet pyydettäessä tai laitteen ollessa viallinen Siuntion kunnan sivistystoimistoon (Puistopolku 1, Siuntio) huoltoa varten. Tällöin liikennöitsijä saa käyttöönsä varalaitteen. Siuntion kunta luo liikennöitsijälle kohdekohtaisen sähköpostiosoitteen, jota käytetään kuljettajan, sivistystoimiston/huoltajien/matkustajien välisessä viestinnässä. Kuljettavien huoltajat tavoittavat liikennöitsijän tekstiviestillä tai sähköpostilla ja ilmoittavat esimerkiksi oppilaan kuljetustarpeen muuttumisesta. Maksupääte / rahastuslaite Siuntion kunta on tehnyt maksupäätteistä Leasing-sopimuksen. Kunta hankkii maksupäätteisiin kassanauhat ja antaa ne liikennöitsijän käyttöön. Maksupäätettä käytetään vain tämän sopimuksen mukaisiin ajoihin. Tilitykset on tehtävä tilaajan antaman ohjeen mukaan (sopimuksen liitteenä). Liikennöitsijän on toimitettava tilitysraportti kuukausittain laskun liitteenä sekä aina pyydettäessä. Raportista tulee ilmetä eri maksutavoilla maksetut matkat sekä käteismaksujen osuus. Asiakas voi maksaa kuljetuksen käteisellä, pankki-/luottokortilla tai erillisellä matkakortilla. Matkustajalle tulostetaan maksusta kuitti. Liikennöitsijän on valvottava, että ne jotka käyttävät Siuntio-lippua, leimaavat lippunsa maksupäätteellä. Liikennöitsijällä on velvollisuus ottaa ajolistan mukaiset maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetut oppilaat kyytiin, vaikka oppilaalla ei olisi Siuntio-lippua mukana. Tällöin kuljettaja toimii liitteenä olevan ohjeistuksen mukaisesti ja täyttää kuittiin oppilaan nimen, koulun ja luokan.

5 9. Liikennöitsijälle maksettava korvaus / laskutus Laskutus hoidetaan kuukausittain siten, että kunkin päättyneen kuukauden ajetulla kilometrimäärällä kerrotaan kilometrihinta ja alv-erittelyn sisältävä lasku toimitetaan osoitteella Siuntion Kunta/ Taitoa / Länsi-Uudenmaan toimipiste / Laskut. PL 1000, KIRKKONUMMI kuukauden päättyessä. Laskutusviite 390 Ajo alkaa ajolistan mukaisen kohteen ensimmäiseltä pysäkiltä (reitin ensimmäinen noutopiste). Tällöin kuljettaja kytkee ajoseurantalaitteen päälle. Ajo päättyy ajolistan mukaisen kohteen viimeisen oppilaan jättöpisteeseen, jolloin kuljettaja kytkee ajoseurantalaitteen pois päältä. Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittely- yms. lisiä ei hyväksytä. Sukset, luistimet ynnä muut tarvikkeet tulee voida kuljettaa ilman eri korvausta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Maksuehdot 21 pv netto laskun päiväyksestä. Liikennöitsijä lisää laskuun matkan kuntakeskuksesta (Puistopolku 1, Siuntio) ensimmäisen oppilaan noutopisteeseen jokaisen ajopäivän osalta. Liikennöitsijä toimii vastaavalla tavalla, mikäli reitti päättyy iltapäivisin jonnekin muualle kuin kuntakeskukseen. Reitin alkaessa tai päättyessä kuntakeskuksesta / kuntakeskukseen, ei laskuun lisätä mitään ylimääräistä. Liikennöitsijä hyvittää saadut lipputulot Siuntion kunnalle laskutuksen yhteydessä vähentäen niiden osuuden aina kuljetuslaskusta. Liikennöitsijä hankkii ja vastaa riittävästä käteiskassasta. Liikennöitsijä vastaa kassan asianmukaisesta säilyttämisestä. Liikennöitsijällä ei ole velvollisuutta ottaa kuljetuspalvelun asiakkailta vastaan yli 20 euron seteleitä. Kunta vahvistaa kulloinkin perittävät asiakasmaksut. Liikennöitsijä noudattaa tilaajan antamia ohjeita kuljetusten raportoinnista. Liikennöitsijälle maksetaan korvausta koko sopimuskauden ajan ( ) alla olevan kilometrihinnan mukaan. Hinnantarkistusmahdollisuus on määritelty tarjouspyynnössä. XX /km (alv 0%) 10. Alihankinta Jos liikennöitsijä ajattaa osaa ajoista muilla liikennöitsijöillä alihankintatyönä, hoitaa liikennöitsijä taloudelliset ym. keskinäiset asiansa suoraan alihankintatyötä tekevän kanssa. Kunta asioi ainoastaan sen liikennöitsijän kanssa, jonka kanssa on tehty kuljetussopimus. Ajohinta on tässä sopimuksessa mainitun mukainen huolimatta siitä, hoitaako liikennöitsijä ajot kokonaan itse vai ajatetaanko osaa ajoista alihankintatyönä. Alihankintatyönä ajettavista ajoista vastaa alihankintatyön ostanut sopimusliikennöitsijä kuin omista ajoistaan tämän sopimuksen mukaisin ehdoin. Ostajan antama suostumus alihankkijan käyttämiseen ei vähennä liikennöitsijän vastuuta.

6 Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat Siuntion kunnalla. Toimittaja on vastuussa alihankkijoistaan, mutta alihankkijoilta edellytetään samoja vaatimuksia, todistuksia ja palvelun ehtojen täyttämistä kuin valitulta toimittajalta, kuten tarjouspyynnössä on esitetty. Mikäli sopimuskauden aikana ilmenee äkillinen tarve käyttää alihankkijaa sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisessa, tulee asiasta välittömästi ilmoittaa Siuntion kunnalle. Mikäli alihankkijaa käytetään äkillisestä tarpeesta johtuen vain yhden päivän kuljetusten hoitamiseen, tulee kunnalle ilmoittaa välittömästi alihankkijana käytetyn yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä käytetyn kaluston tunnistetiedot. Mikäli alihankintatilanne jatkuu, tulee alihankkijasta sekä tämän käyttämästä kalustosta ja henkilöstöstä antaa ensimmäisen viikon aikana samat tiedot, kuin tarjoajasta on tarjouslomakkeella pyydetty (rekisterinro, merkki/malli, euroluokka, vuosimalli, istumapaikat, alkolukko, varustelu sekä kuljettaja ja tämän kielitaito). Mikäli alihankintatilanne jatkuu vielä viikon jälkeen, tulee alihankkijasta toimittaa tarjouskilpailuun osallistujilta liitetietoina vaaditut todistukset. 11. Erimielisyydet, reklamaatiot, sopimuksen irtisanominen ja sopimuksen purkaminen Sopijaosapuolet valvovat omalta osaltaan sopimuksen noudattamista. Reklamointi hoidetaan nimetyn yhteyshenkilön kautta. Kunta reklamoi välittömästi virheen havaittuaan tai viimeistään 7 päivän kuluessa. Reklamointi tehdään kirjallisesti sähköpostitse. Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä tilaajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Sopimus raukeaa irtisanomisajasta riippumatta, jos molemmat osapuolet niin yhteisesti päättävät Kunnalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos: 1) vireille on saatettu liikennöitsijää koskeva konkurssi-, akordivelkajärjestely- tai yrityssaneeraushakemus; 2) liikennöitsijä on asetettu selvitystilaan; 3) liikennöitsijä on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä;

7 4) liikennöitsijä on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä; 5) liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai lupaan ei myönnetä liikennöitsijän liikenteen hoidon edellyttämää automäärän lisäystä; tai 6) ostajana toimineen kunnan viranomaisen päätös tehdyn valituksen johdosta kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano on tästä syystä keskeytettävä. 7) Jos sopimus purkautuu ylempänä mainitun alakohdan 6) perusteella, kummallakaan sopijaosapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. Kuljetusten laadun seuranta ja sanktiot on määritelty tarjouspyynnön kohdassa 5. Mikäli kunta jättää maksamatta asianmukaiset laskut liikennöitsijän muistutuksista huolimatta, on liikennöitsijällä oikeus purkaa sopimus kuukauden kuluttua kirjallisesta ennakkoilmoituksesta. Sopimukseen liittyvät mahdolliset oikeudelliset erimielisyydet ratkaistaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa suomen kielellä. Sopimus on laadittu kahtena saman sisältöisenä kappaleena yksi kullekin osapuolelle. Siuntio xx.xx.2015 Siuntion kunta Juha-Pekka Isotupa Kunnanjohtaja Palvelun tuottaja LIITTEET: Koulukuljetusperiaatteet alkaen Käyttöohje Tabletti Samsung 7 Käyttöohje Point-maksupääte Ohjeistus ilman lippua matkustavasta kuljetusoppilaasta, GPSlaitteesta sekä tilityksistä

(LUONNOS) SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA

(LUONNOS) SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA (LUONNOS) Loviisan kaupungin oppilaskuljetusten kilpailutus 2012, liite 13 SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA Allekirjoittaneet Loviisan kaupunki palvelun ostajana (jäljempänä kaupunki)

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN 26.8.2013 Arvoisa asukasyhdistys! Siuntion kunta käynnistää kehittämisprojektin liikennepalveluiden hankinnan kehittämiseksi. Projektin tavoitteena

Lisätiedot

SOPIMUS SIUNTION KUNNAN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN LELUJEN, PELIEN, OPPIMISMATERIAALINEN JA TOIMINTAVÄLIDEIDEN TOIMITTAMISESTA (LUONNOS)

SOPIMUS SIUNTION KUNNAN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN LELUJEN, PELIEN, OPPIMISMATERIAALINEN JA TOIMINTAVÄLIDEIDEN TOIMITTAMISESTA (LUONNOS) SOPIMUS SIUNTION KUNNAN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN LELUJEN, PELIEN, OPPIMISMATERIAALINEN JA TOIMINTAVÄLIDEIDEN TOIMITTAMISESTA (LUONNOS) Allekirjoittaneet Siuntion kunta tavaroiden ostajana (jäljempänä

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1.6.2015 TARJOUSKILPAILUEHDOT Tarjousasiakirja nro 2 TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1. LIIKENNELUVAN VOIMASSAOLO JA AUTOMÄÄRÄ...2 2. TIEDOT LIIKENNÖITSIJÄSTÄ...2 3. YHTEENLIITTYMÄ...2 4. ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN...3

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät:

Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät: TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2011 VIITE: Ilmoitus Hilma-tietokannassa (www.hankintailmoitukset.fi), Juankosken kaupungin www-sivuilla sekä sanomalehti Savon Sanomissa ja Koillis-Savossa PALVELU- JA LINJA-AUTOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUKSISTA AJOKAU- DELLA 1.8.2014 31.7.2017 JA MAHDOLLINEN OPTIOKAUSI (1 v)

TARJOUSPYYNTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUKSISTA AJOKAU- DELLA 1.8.2014 31.7.2017 JA MAHDOLLINEN OPTIOKAUSI (1 v) TARJOUSPYYNTÖ 1 (19 6.5.214 TARJOUSPYYNTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUKSISTA AJOKAU- DELLA 1.8.214 31.7.217 JA MAHDOLLINEN OPTIOKAUSI (1 v pyytää tarjoustanne henkilökuljetusten hoitamisesta ajokaudella

Lisätiedot

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin 1 NOUSIAISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Asiointiliikenne välillä Valpperi Nummi Valpperi Pyydämme kirjallista tarjoustanne asiointiliikenteestä välillä Valpperi Nummi Valpperi. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

LIITE 1.2 DNRO X/2015 - LUONNOS - HAMINA KOTKA NOPEAN ERILLINEN LIIKENNÖINTISOPIMUS

LIITE 1.2 DNRO X/2015 - LUONNOS - HAMINA KOTKA NOPEAN ERILLINEN LIIKENNÖINTISOPIMUS LIITE 1.2 DNRO X/2015 - LUONNOS - HAMINA KOTKA NOPEAN ERILLINEN LIIKENNÖINTISOPIMUS HAMINA KOTKA NOPEAN ERILLINEN LIIKENNÖINTISOPIMUS Päivämäärä 12.8.2015 Laatija Mika Piipponen Hyväksyjä Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen. ISONKYRÖN KUNTA Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.. OSTOSOPIMUS JA OSTOSOPIMUKSEN EHDOT - Perusturvatoimen kuljetuspalvelut Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7 12.3.2015 Sivu 1/11 LUONNOS PUITESOPIMUS / TILAUS- JA VAIHTUVIEN KULJETUSTEN HANKINTA 1. Osapuolet 1.1. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja) Myllyojantie 2 21520 Naskarla

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS

SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE 2015-2016 ja 2016-2017 SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE 2017-2018 JA 2018-2019

TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE 2015-2016 ja 2016-2017 SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE 2017-2018 JA 2018-2019 TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE -2016 ja 2016-2017 SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE 2017-2018 JA 2018-2019 Someron kaupunki/sivistystoimi (jäljempänä ostaja) pyytää tarjouksia jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen.

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus 2. Liikennöitsijän

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Turun kaupunki, seudullinen joukkoliikenne Sopimus 1 (21) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS / SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEET, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET SEKÄ JÄTESÄKIT JA ROSKAPUSSIT (puitejärjestely)

HANKINTASOPIMUS / SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEET, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET SEKÄ JÄTESÄKIT JA ROSKAPUSSIT (puitejärjestely) LIITE 9 HANKINTASOPIMUS / SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEET, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET SEKÄ JÄTESÄKIT JA ROSKAPUSSIT (puitejärjestely) 1. SOPIJAOSAPUOLET Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus,

Lisätiedot

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita, yhteydenotot on osoitettava

Lisätiedot

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017.

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017. 1 HANKINTASOPIMUSLUONNOS / TUOREET LEIPOMOTUOTTEET 1. SOPIJAOSAPUOLET Asiakas / tilaaja: Urjalan kunta y-tunnus: 0157323-0, osoite: PL 33, 31761 Urjala Toimittaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Tämä

Lisätiedot