Määräykset ja ohjeet 8/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet 8/2012"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet 8/2012 Tilintarkastus Dnro FIVA 5/01.00/2011 Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Instituutiovalvonta/Vakavaraisuuslaskenta

2 2 (21) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala Suhteellisuusperiaate Määritelmät 5 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset Lainsäädäntö Euroopan unionin direktiivit Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuus 7 3 Tavoitteet 9 4 Tilintarkastajan riippumattomuus Keskeinen säädöstausta Riippumattomuuden varmistaminen 11 5 Tilintarkastustoimeksianto Keskeinen säädöstausta Tilintarkastajan nimittämisen valmistelu ja ehdokkaan ilmoittaminen Tilintarkastajan erottaminen ja eroaminen 14 6 Tilintarkastajan toiminta ja raportointi Tilintarkastajan toiminta Keskeinen säädöstausta Tilintarkastuksen seuranta ja tilintarkastajan toimintaedellytysten varmistaminen Tilintarkastajan raportointi Keskeinen säädöstausta Tilintarkastajan raportointi koskien kaikkia valvottavia Tilintarkastajan raportointi vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistykselle ja lailla perustetulle eläkelaitokselle 17 7 Raportointi Finanssivalvonnalle 19

3 3 (21) 7.1 Keskeinen säädöstausta Säännönmukainen raportointi 19 8 Kumotut määräykset ja ohjeet 20

4 4 (21) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetun lain 4 :ssä tarkoitettuihin valvottaviin: Toimilupavalvottavat luottolaitokset vakuutusyhtiöt työeläkevakuutusyhtiöt rahastoyhtiöt ja säilytysyhteisöt sijoituspalveluyritykset arvopaperipörssi optioyhteisöt selvitysyhteisöt ja sen perustamat selvitysrahastot arvopaperikeskus ja sen perustamat kirjausrahastot maksulaitokset muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeet) muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden, ulkomaisten rahastoyhtiöiden sivuliikkeet muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden, ulkomaisten sijoituspalveluyritysten sivuliikkeet talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö Muut valvottavat luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisöt sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisöt yhteisö, jonka määräysvallassa on arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 :ssä tarkoitetulla tavalla arvopaperipörssi, optioyhteisö, selvitysyhteisö tai arvopaperikeskus

5 5 (21) vakuusrahasto ja talletussuojarahasto sekä sijoittajien korvausrahasto vakuutusyhdistykset eläkekassat, sairauskassat ja muut vakuutuskassat eläkesäätiöt työttömyyskassat ja työttömyyskassojen tukikassat Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa työttömyysvakuutusrahasto Muut tahot Tilintarkastajat, jotka suorittavat lakisääteistä tilintarkastusta Finanssivalvonnasta annetun lain 4 :ssä tarkoitetuissa valvottavissa. 1.2 Suhteellisuusperiaate Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan erilaisiin valvottaviin ja erityyppisiin hallintomalleihin. Valvottava voi näihin määräyksiin ja ohjeisiin sisältyviä ohjeita soveltaessaan ottaa huomioon toimintansa laadun, laajuuden, monimuotoisuuden ja riskit sekä mahdolliset muut vastaavat arviointiin vaikuttavat seikat, kun se harkitsee, miten se toteuttaa ohjeet tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. 1.3 Määritelmät Näissä määräyksissä ja ohjeissa tarkoitetaan valvottavalla Finanssivalvonnasta annetun lain 4 :n 2 ja 4 momentissa tarkoitettuja toimilupavalvottavia ja muita valvottavia toimilupavalvottavalla Finanssivalvonnasta annetun lain 4 :n 2 momentissa tarkoitettuja valvottavia muulla valvottavalla Finanssivalvonnasta annetun lain 4 :n 4 momentissa tarkoitettuja valvottavia tilintarkastajalla tilintarkastuslain 30 tai 31 :n nojalla hyväksyttyä luonnollista henkilöä taikka 33 tai 34 :n nojalla hyväksyttyä yhteisöä lakisääteisellä tilintarkastuksella tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tehtävää konsernilla kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 :ssä tarkoitettua konsernia julkisen kaupankäynnin kohteena olevalla yhteisöllä yhteisöä, jonka arvopaperi on otettu arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) vastaavan kaupankäynnin kohteeksi yleisen edun kannalta merkittävällä yhteisöllä seuraavia yhteisöjä julkisen kaupankäynnin kohteena olevat yhteisöt (TTL 2 ) luottolaitokset (LLL 8 )

6 6 (21) sijoituspalveluyritykset (SipaL 3 ) omistusyhteisöt (LLL15 ) vakuutusyhtiöt (VYL 1 ) työeläkevakuutusyhtiöt (TVYL 1 ) vakuutusomistusyhteisöt (VYL 8, VyhdL 6 b ) suuret vakuutusyhdistykset (VyhdL 1 ) B-eläkesäätiöt ja AB-eläkesäätiöt (eläkesäätiölaki 2 ) eläkekassat, jotka harjoittavat lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa (vakuutuskassalaki 3 ) Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA (maatalousyrittäjien eläkelaki 2 ) Merimieseläkekassa MEK (merimieseläkelaki 2 ) talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö lailla perustetulla eläkelaitoksella maatalousyrittäjien eläkelaitosta (MELA) ja merimieseläkekassaa (MEK) tarkastusvaliokunnalla hallituksen sisäisessä työnjaossa riippumattomista hallituksen jäsenistä muodostettua valiokuntaa, jonka tehtävänä on yleensä taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden arvioiminen, yhteydenpito sisäisestä tarkastuksesta vastaavaan ja tilintarkastajiin, sisäisen tarkastuksen toiminnan valvominen sekä sisäisen valvonnan toimivuuden varmistaminen. Se voi myös valmistella tilintarkastajien valintaa. (Finanssivalvonnan standardi 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen.) Tarkastusvaliokunta valmistelee hallitukselle kuuluvia asioita ja raportoi koko hallitukselle muun muassa tilintarkastukseen liittyvistä kysymyksistä. hallituksen jäsenen riippumattomuudella näissä määräyksissä ja ohjeissa riippumattomuutta valvottavasta ja sen merkittävistä omistajista.

7 7 (21) 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 2.1 Lainsäädäntö Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: tilintarkastuslaki (459/2007, TTL) luottolaitostoiminnasta annettu laki (121/2007, LLL) sijoitusrahastolaki (48/1999) laki sijoituspalveluyrityksistä (922/2007, SipaL) vakuutusyhtiölaki (521/2008, VYL) vakuutusyhdistyslaki (1250/1987), VyhdL) työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki (354/1997, TVYL) vakuutuskassalaki (1164/1992) maatalousyrittäjien eläkelaki (1280/2006) merimieseläkelaki (1290/2006) eläkesäätiölaki (1774/1995) laki talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010) arvopaperimarkkinalaki (495/1989) laki Finanssivalvonnasta (878/2008) 2.2 Euroopan unionin direktiivit Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat Euroopan unionin direktiivit: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY (32006L0043), annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 157, , s ) (jäljempänä myös tilintarkastusdirektiivi) 2.3 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuus Finanssivalvonnan oikeus antaa sitovia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännöksiin:

8 8 (21) Finanssivalvonnasta annetun lain 18 :n 2 momentti vakuutusyhtiölain 7 luvun 13 vakuutusyhdistyslain 9 luvun 7 maatalousyrittäjien eläkelain 11 luvun 128b merimieseläkelain 14 luvun 195a

9 9 (21) 3 Tavoitteet (1) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on tukea valvottavan hallitusta ja mahdollista tarkastusvaliokuntaa kehittämään tilintarkastukseen liittyviä menettelytapoja ja siten välillisesti edistää tilintarkastuksen laatua. Näissä määräyksissä ja ohjeissa olevien ohjeiden tavoitteena on myös edistää Finanssivalvonnan valvottavien ohjaus- ja valvontajärjestelmien luotettavuutta ohjeistamalla hallitusta seikoista, joita sen olisi hyvä ottaa huomioon edistääkseen omalta osaltaan tilintarkastuksen laadukasta suorittamista. (2) Näiden määräysten ja ohjeiden ohjeosiot sisältävät suosituksia siitä, miten valvottava voi omalta osaltaan edistää tilintarkastuksen laadukasta suorittamista. Suosituksia annetaan seuraavista tilintarkastukseen liittyvistä asioista: tilintarkastajan riippumattomuuden ja erityisesti oheispalveluiden tarjoamisen seuranta tilintarkastajan valitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu tilintarkastajan erottamiseen ja eroamiseen johtaneiden syiden arviointi tilinpäätöksen ja konsolidoidun tilinpäätöksen tilintarkastuksen seuranta tilintarkastajan raporttien seuranta (3) Näiden määräysten ja ohjeiden määräysosiot sisältävät määräyksiä kaikkien valvottavien osalta tilintarkastajan valvottavalle antamien raporttien toimittamisesta sekä vakuutusyhtiöiden ja -yhdistysten osalta tilintarkastajien antamista lausunnoista. Vakuutusyhtiöitä ja - yhdistyksiä koskevat määräykset johtuvat vakuutustoiminnan erityisluonteesta. Niiden tavoitteena on se, että tilintarkastajat tarkastavat myös vastuuvelan kateluettelon ja että toimintapääoma on oikein laskettu.

10 10 (21) 4 Tilintarkastajan riippumattomuus 4.1 Keskeinen säädöstausta Tilintarkastuslain 25 :ssä määritellään tilintarkastajan esteellisyys ja 24 :ssä riippumattomuus sekä riippumattomuutta edistävät toimenpiteet. Tilintarkastuslain 17 :n mukaan tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksettava palkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden. Lisäksi tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi sekä tilintarkastajan toimenpiteet riippumattomuuden ollessaan uhattuna on määritelty Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFACin (International Federation of Accountants) eettisissä säännöissä, jotka tulevat noudatettaviksi Suomessa osana hyvää tilintarkastustapaa. IFACin eettisten sääntöjen mukaan oheispalveluiden tuottamisesta saattaa aiheutua tilintarkastajan riippumattomuutta vaarantavia, esimerkiksi oman työn tarkastamiseen, omaan intressiin tai asian ajamiseen liittyviä, uhkia. IFACin eettisten sääntöjen mukaan tilintarkastajan tulee ratkaista ennen oheispalvelua koskevan toimeksiannon hyväksymistä, vaarantaako oheispalvelun tarjoaminen tilintarkastajan riippumattomuuden. Euroopan yhteisön komission suositus tilintarkastajan riippumattomuuden perusperiaatteista EU:ssa (2002/590/EY) mainitsee esimerkkeinä oheispalveluista, jotka voivat aiheuttaa uhan tilintarkastajan riippumattomuudelle, kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen valmistelun, tilinpäätöstietojärjestelmien suunnittelun ja toteutuksen, arvonmäärityspalvelut, osallistumisen tilintarkastusasiakkaan sisäiseen tarkastukseen, tilintarkastusasiakkaan edustamisen riita-asiassa sekä ylemmän johdon rekrytoinnin. Tilintarkastuslain 27 :ssä säädetään tilintarkastajien toimikausien enimmäisajasta julkisen kaupankäynnin kohteena olevassa yhtiössä. Näissä yhtiöissä tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Tilintarkastaja voi enimmäisajan jälkeen osallistua uudelleen yhteisön tilintarkastukseen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua tilintarkastustehtävän päättymisestä. Seitsemän vuoden tilintarkastusjakso ei koske valittua tilintarkastusyhteisöä, vaan ainoastaan tilintarkastettavalle ilmoitettua päävastuullista tilintarkastajaa. Erityislakien kautta tätä tilintarkastuslain pykälää sovelletaan kaikkiin yleisen edun kannalta merkittäviin yhteisöihin. Tilintarkastuslain 28 :ssä todetaan, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan on annettava yhteisön hallitukselle vuosittain: 1) kirjallinen vahvistus riippumattomuudestaan sekä ilmoitus 24 :ssä tarkoitetuista muista kuin merkityksettöminä pidettävistä riippumattomuutta uhkaavista tekijöistä sekä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty riippumattomuuden turvaamiseksi; sekä

11 11 (21) 2) ilmoitus yhteisölle suorittamistaan muista kuin yhteisön tilintarkastusta koskevista tehtävistä. Tätä tilintarkastuslain säännöstä sovelletaan erityislaeissa olevien säännösten nojalla kaikkiin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tillintarkastajiin. Luottolaitostoiminnasta annetun lain 158 :n nojalla tilintarkastajan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle luottolaitokselta taikka sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yritykseltä saamastaan luotosta tai sen hänen hyväkseen antamasta takauksesta, vastuusitoumuksesta, vakuudesta tai näitä vastaavasta etuudesta. Tilintarkastusdirektiivin artiklassa 41 todetaan yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tarkastusvaliokunnan yhtenä tehtävänä olevan tarkkailla tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhteisölle. Kirjanpitoasetuksessa (1339/1997, 2 luku 7a ) on määritelty tilinpäätöksessä julkistettavat liitetiedot tilintarkastajien palkkioista tilintarkastuksesta ja muista kuin yhteisön tilintarkastusta koskevista tehtävistä eriteltynä toimeksiantoryhmittäin. 4.2 Riippumattomuuden varmistaminen O H J E ( K O H D A T 1-6 ) (1) Yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt noudattavat tilintarkastuslain 27 :ää, jossa todetaan, että tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, sovelletaan tätä suositusta päävastuulliseen tilintarkastajaan. Finanssivalvonta suosittaa, että myös muissa valvottavissa kuin yleisen edun kannalta merkittävissä yhteisöissä hallitus tilintarkastajan nimittämisehdotusta valmistellessaan ja omistajat tilintarkastajan valinnasta päättäessään arvioisivat, onko tilintarkastajan peräkkäisillä toimikausilla haitallinen vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen. (2) Valvottavien hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tulisi huolehtia siitä, että tilintarkastajat antavat vuosittain kirjallisen vahvistuksen riippumattomuudestaan sekä ilmoituksen tilintarkastajan valvottavalle suorittamista muista kuin valvottavan tilintarkastusta koskevista tehtävistä. (3) Sen lisäksi, että tilintarkastajien tulee tilintarkastussääntelyn mukaan itse huolehtia riippumattomuudestaan, tulisi valvottavan hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan kiinnittää huomiota tilintarkastajan riippumattomuuteen erityisesti tilintarkastajan valintahetkellä ja rahamääräisesti olennaisia tai valvottavan toimintaan olennaisesti vaikuttavia oheispalveluja tilattaessa. Hallituksen tulisi tällöin arvioida, onko tilintarkastajan ja tarkastettavan yhteisön välillä sellaista välitöntä tai välillistä suhdetta, jonka puolueeton, harkitseva ja asioihin perehtynyt kolmas osapuoli voi päätellä vaarantavan tilintarkastajan riippumattomuuden. Tässä arviossa tulisi kiinnittää huomiota ensisijaisesti sisältöön, ei muotoon. (4) Valvottavan hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tulisi antaa ohjeita, mitä oheispalveluja valvottava saisi tilintarkastajalta ostaa ja missä määrin, ottaen muun muassa huomioon IFACin eettiset ohjeet. (5) Tilintarkastajan valvottavalle olevien vastuiden määrän tai muiden niitä vastaavien etuuksien ehtojen ei tulisi olla tavanomaisesta poikkeavia, jotta tilintarkastajan riippumattomuus ei vaarannu. Erityisesti seuraavat seikat tulisi tällöin ottaa huomioon: vastuiden määrä ei ole tilintarkastajan taloudelliseen asemaan nähden huomattava

12 12 (21) luottojen tai takausten ehdot eivät poikkea tavanomaisesta, eivätkä missään tilanteissa ole edullisemmat kuin parhailla asiakkailla tai henkilökunnalla vastuiden hoitamisessa ei esiinny sopimusrikkomuksia, kuten maksuviivästyksiä tai - laiminlyöntejä vastuiden määrä ei ylitä riskikeskittymäseurannan rajaa. (6) Tilintarkastajan riippumattomuuden tullessa uhatuksi valvottavan hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tulisi huolehtia siitä, että valvottavan hallitus tai sen omistajat ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin.

13 13 (21) 5 Tilintarkastustoimeksianto 5.1 Keskeinen säädöstausta Tilintarkastuslain 4 :ssä säädetään yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastusvelvollisuudesta ja 5 :ssä velvollisuudesta valita Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä tilintarkastaja (KHT-tilintarkastaja) tai KHT-tilintarkastusyhteisö. Luottolaitoksen (LLL 159 ), sijoituspalveluyrityksen (SipaL 71 ), talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön (laki talletuspankkien yhteenliittymästä 9 ), vakuutusyhtiön (VYL 7 luku 3 ), vakuutusyhdistyksen (VyhdL 9 luku 3 1 mom.), eläkesäätiön (eläkesäätiölaki 31 ), maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (maatalousyrittäjien eläkelaki 128 ) sekä merimieseläkekassan (merimieseläkelaki 192 ) tilintarkastajista vähintään yhden tulee olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö. Vakuutuskassan (vakuutuskassalaki 5 luku 56 3 mom.) tilintarkastajan on oltava tilintarkastuslain 2 :n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö taikka mainitun lain 2 :n 3 kohdassa tarkoitettu HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö. Pienillä vakuutusyhdistyksillä tilintarkastajana voivat toimia kauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat (HTM-tilintarkastajat) ja HTM-tilintarkastusyhteisöt (VyhdL 9 luku 3 3 mom.). Tilintarkastusdirektiivin artiklassa 41 todetaan, että yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemista koskevan ehdotuksen on perustuttava tarkastusvaliokunnan suositukseen. Osakeyhtiölain 7 luvun 2 :n mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan. Kutsu yhtiökokoukseen pitää 5 luvun 19 :n mukaan toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikko ennen yhtiökokousta. Tilintarkastuslain 6 :n 2 momentin mukaan tytäryrityksen tilintarkastajaksi on valittava vähintään yksi emoyrityksen tilintarkastaja. Edellä sanotusta voidaan poiketa vain perustellusta syystä. Tilintarkastuslain 10 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajan voi erottaa toimestaan kesken toimikauden se, joka on tilintarkastajan valinnut, määrännyt tai osoittanut tehtävään. Tilintarkastajan erottamiseen kesken toimikauden on oltava perusteltu syy. Jos tilintarkastaja erotetaan kesken toimikauden, on sen, joka on erottanut tilintarkastajan, annettava Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle selvitys erottamisesta ja sen syistä. Tilintarkastuslain 10 :n 2 momentin mukaan tilintarkastaja voi erota toimestaan kesken toimikauden ilmoittamalla siitä yhteisölle tai säätiölle. Tilintarkastajan on ilmoitettava ero rekisteröitäväksi kahden viikon kuluessa siitä, kun hän teki ilmoituksen. Lisäksi tilintarkas-

14 14 (21) tajan on annettava Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle selvitys eroamisesta ja sen syistä. 5.2 Tilintarkastajan nimittämisen valmistelu ja ehdokkaan ilmoittaminen O H J E ( K O H D A T 1-5 ) (1) Finanssivalvonta suosittaa, että tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu olisi hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tehtävänä. (2) Tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelussa tulisi kiinnittää huomiota tilintarkastajan riittävään toimialaosaamiseen. (3) Tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelussa tulisi kiinnittää huomiota tilintarkastajan toimikauden pituuteen siten, kuin edellä tilintarkastajan riippumattomuutta käsittelevässä luvussa 4.2 on kuvattu. (4) Finanssivalvonta suosittaa, että tilintarkastuslain 6 :n 2 momentin vaatimusta emoyhtiön tilintarkastajasta tulisi soveltaa myös talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettuun talletuspankkien yhteenliittymään. (5) Finanssivalvonta suosittaa, että kaikissa sen valvottavissa tilintarkastajaehdokkaan nimi ilmoitettaisiin yhtiökokouskutsussa tai vastaavassa. Jos tilintarkastajaksi ehdotetaan yhteisöä, ilmoitettaisiin vastaavasti yhteisön ja sen päävastuulliseksi tarkastajaksi nimettävän tarkastajan nimi. 5.3 Tilintarkastajan erottaminen ja eroaminen O H J E ( K O H D A T 6-7 ) (6) Tilanteessa, jossa tilintarkastaja on eronnut tai erotettu kesken toimikauden tai on ilmeistä, että tilintarkastaja eroaa tai erotetaan, valvottavan hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tulisi arvioida syitä, jotka ovat johtaneet tai voivat johtaa eroon tai erottamiseen. (7) Hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tulisi huolehtia siitä, että joko tilintarkastajan erottaneen tahon antama selvitys erottamisesta ja sen syistä tai tilintarkastajan tekemä eroilmoitus ja selvitys siihen johtaneista syistä toimitetaan myös Finanssivalvonnalle.

15 15 (21) 6 Tilintarkastajan toiminta ja raportointi 6.1 Tilintarkastajan toiminta Keskeinen säädöstausta Tilintarkastuslain 1 :n 1 kohdassa määritelty lakisääteinen tilintarkastus on aina varmennustoimeksianto ja se kohdistuu menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon. Tilintarkastuslain 11 :n mukaan tilintarkastus käsittää yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastuslain 22 :n mukaan tilintarkastaja on toiminnassaan velvollinen noudattamaan hyvää tilintarkastustapaa. Hyvän tilintarkastustavan noudattamisvaatimus koskee kaikkia tilintarkastuslain soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä, sekä lakisääteisiä tilintarkastustehtäviä että muita tehtäviä. Hyvän tilintarkastustavan sisältö määräytyy osaltaan Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFACin (International Federation of Accountants) standardien perusteella. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastaja noudattaa toiminnassaan sekä eettisesti että ammatillisesti hyväksyttäviä periaatteita. Tilintarkastuslain 20 :n mukaan tilintarkastajan on suoritettava tilintarkastuslaissa säädetyt tehtävät ammattimaisesti, rehellisesti, objektiivisesti ja huolellisesti yleinen etu huomioon ottaen. Lisäksi ammattieettisiä periaatteita normittavat IFACin eettiset säännöt tilintarkastusammattilaisille. Tilintarkastuslain 18 :n mukaan hallituksen ja toimitusjohtajan taikka vastaavien toimielinten on varattava tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tarkastus siinä laajuudessa, kuin tämä katsoo tarpeelliseksi sekä annettava sellaista selvitystä ja apua, jota tilintarkastaja pyytää. Tytäryrityksen hallituksella ja toimitusjohtajalla tai vastaavalla toimielimellä on sama velvollisuus emoyrityksen tilintarkastajaa kohtaan. Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 610 (Sisäisten tarkastajien tekemän työn käyttäminen) käsittelee muun muassa sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tilintarkastajan välistä suhdetta. Standardissa asetetaan yhtäältä vaatimuksia ja toisaalta rajoituksia ulkoiselle tilintarkastajalle siitä, miten hän voi käyttää sisäisten tilintarkastajien tekemää työtä tilintarkastuksen tarkoituksiin Tilintarkastuksen seuranta ja tilintarkastajan toimintaedellytysten varmistaminen O H J E ( K O H D A T 1-4 ) (1) Valvottavan hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tulisi seurata tilintarkastuksen suorittamista. Finanssivalvonta suosittaa, että tilintarkastuksen seurantaa toteutetaan

16 16 (21) tutustumalla tilintarkastajan tarkastussuunnitelmaan tutustumalla tilintarkastajan raportteihin ja johdon toimenpiteisiin tilintarkastajan antamien suositusten johdosta tapaamalla vastuullinen tilintarkastaja tarpeen mukaan ottaen huomioon valvottavan toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus sekä tilintarkastajan kirjallisen raportoinnin määrä valvottavalle. (2) Valvottavan hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tulisi edesauttaa sitä, että lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan tilintarkastajalla on täydellinen ja esteetön pääsy kaikkeen tarpeelliseen ja oleelliseen tietoon tilintarkastajalla on käytännössä mahdollisuus olla yhteydessä hallitukseen tarvittaessa tilintarkastajat tarkastavat sisäisen valvonnan prosesseja, joilla julkistettavan taloudellisen informaation oikeellisuutta varmennetaan. (3) Valvottavan hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tulisi varmistaa, että sisäistä tarkastusta ei ulkoisteta lakisääteiselle tilintarkastajalle tai sen kanssa samassa etuyhteydessä olevalle. (4) Valvottavan hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tulisi edesauttaa sitä, että tilintarkastaja voi tarvittaessa käyttää hyväkseen sisäisen tarkastuksen tekemää työtä ISA 610 -standardin mukaisesti. 6.2 Tilintarkastajan raportointi Keskeinen säädöstausta Tilintarkastuslain 15 :n mukaan tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomus on luovutettava yhteisön tai säätiön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi. Tilintarkastajan tehtäviin voi kuulua tilintarkastuksen lisäksi myös muita lakisääteisiä tehtäviä, joihin useimmiten liittyy tilintarkastajan erillinen raportointivelvollisuus. Sijoituspalveluntarjoajan tilintarkastajan tulee antaa ja toimittaa Finanssivalvonnalle vähintään kerran vuodessa lausunto siitä, vastaavatko asiakasvarojen säilyttämistä koskevat järjestelyt arvopaperimarkkinalaissa ja muissa asiaan liittyvissä laeissa säädettyjä vaatimuksia. Sijoitusrahaston tilintarkastajan tulee laatia kirjallinen tarkastuskertomus rahasto-osuuden arvon laskennan oikeellisuudesta kuusi kertaa vuodessa. Vakuutustoimialan tilintarkastajien raportoinnille on asetettu lisävaatimuksia jäljempänä esitetyn mukaisesti. Lisäksi Finanssivalvonnasta annetun lain 31 :ssä säädetään tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuudesta Finanssivalvonnalle eräitä valvottavia koskevista seikoista tai päätöksistä, jotka voisivat esimerkiksi vaarantaa näiden valvottavien toiminnan jatkumisen tai jotka voisivat johtaa muun kuin vakiomuotoisen lausunnon antamiseen tilintarkastuskertomuksessa. Tilintarkastusdirektiivin artiklan 41 mukaan tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on raportoitava tarkastusvaliokunnalle tilintarkastuksen yhteydessä havaituista keskeisistä seikoista, erityisesti olennaisista heikkouksista tilinpäätösraportoinnin prosessiin liittyvässä sisäisessä valvonnassa.

17 17 (21) Vakuutusyhtiölain 7 luvun 6 :n ja vakuutusyhdistyslain 9 luvun 2a :n mukaan tilintarkastajan suorittaman tilikauden aikaisen jatkuvan tarkastuksen on riittävänä pidettävässä laajuudessa ulotuttava vastuuvelkaan, toimintapääomaan, sijoitustoimintaan, vakuuttamis- ja korvaustoimintaan sekä vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen ja sen kanssa samaan konserniin tai vakuutusyritysryhmittymään kuuluvien yhteisöjen välisiin keskinäisiin liiketoimiin. Vastaava säännös on Maatalousyrittäjien eläkelaitosta koskien MYEL 128a :ssä ja Merimieseläkekassaa koskien MEL 193a :ssä. Edellisessä kappaleessa mainittujen lainkohtien mukaan vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja eläkelaitoksen tilintarkastajan on myös vähintään kerran vuodessa tarkastettava, täyttävätkö vakuutusyhtiölain 10 luvun 6 :ssä ja eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain 19 :ssä tarkoitettu kateluettelo ja siihen merkityt omaisuuserät mainituissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset. Tarkastus on toimitettava myös, jos Finanssivalvonta sitä erikseen pyytää. Vakuutusyhtiölain 7 luvun 6 :n 3 momentissa ja vakuutusyhdistyslain 9 luvun 2a :n 3 momentissa säädetään tilintarkastajan velvollisuudesta antaa kertomus vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen hallitukselle suoritetusta tarkastuksesta. Mainittujen pykälien 4 momentin mukaan yhtiön ja yhdistyksen hallituksen ja hallintoneuvoston on vähintään kerran vuodessa kuultava kokouksessaan tilintarkastajaa yhtiön ja yhdistyksen taloudellisesta asemasta ja sisäisestä valvonnasta sekä muista tilintarkastuksessa esiin tulleista seikoista. Vastaavat säännökset koskevat Maatalousyrittäjien eläkelaitosta (MYEL 128a ) ja Merimieseläkekassaa (MEL 193a ). Vakuutusyhtiölain 7 luvun 13 :n, vakuutusyhdistyslain 9 luvun 7 :n, maatalousyrittäjien eläkelain 128 b :n ja merimieseläkelain 195a :n mukaan Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä vakuutusyhtiölain 7 luvun 6 :n 3 momentissa, vakuutusyhdistyslain 9 luvun 2a :n 3 momentissa, maatalousyrittäjien eläkelain 128a :n 3 momentissa ja merimieseläkelain 193a :n 3 momentissa tarkoitetusta kertomuksesta Tilintarkastajan raportointi koskien kaikkia valvottavia O H J E ( K O H T A 5 ) (5) Valvottavan hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tulisi pyytää tilintarkastajalta säännöllisin väliajoin kirjallista raportointia suoritetusta tarkastuksesta ja sen perusteella tehdyistä johtopäätöksistä. Raportoinnin tiheydessä ja sisällössä voidaan ottaa huomioon valvottavan toiminnan laatu, laajuus, monimuotoisuus ja riskit Tilintarkastajan raportointi vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistykselle ja lailla perustetulle eläkelaitokselle M Ä Ä R Ä Y S ( K O H D A T 6-8 ) (6) Vakuutusyhtiölain 7 luvun 6 :n 3 momentissa, vakuutusyhdistyslain 9 luvun 2a :n 3 momentissa, maatalousyrittäjien eläkelain 128a :n 3 momentissa ja merimieseläkelain 193a :n 3 momentissa tarkoitetussa kertomuksessa on annettava lausunto siitä, onko vastuuvelan kate tilinpäätöshetkellä voimassa olevien säännösten ja määräysten mukainen ja antaako vastuuvelan katelaskelma oikeat ja riittävät tiedot vastuuvelan katteesta. Vastaava lausunto on annettava toimintapääoman osalta.

18 18 (21) (7) Kertomuksesta on käytävä ilmi, mitä vakuutusyhtiölain 7 luvun 6 :n 1 ja 2 momentissa, vakuutusyhdistyslain 9 luvun 2a :n 1 ja 2 momentissa, maatalousyrittäjien eläkelain 11 luvun 128a :n 1 ja 2 momentissa ja merimieseläkelain 14 luvun 193a :n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tarkastuksia on tehty ja missä laajuudessa sekä ne toimenpiteet, joihin tarkastukset ovat antaneet aihetta. Kertomuksessa tulee ilmoittaa tilikauden aikaiseen tarkastukseen käytetyt henkilötyövuodet ja avustajat. (8) Tilintarkastajan on esitettävä kertomuksessa perusteltu näkemyksensä tilikautena tehdystä arvonkorotuksesta, arvonkorotuksen oikaisusta ja peruuttamisesta sekä käyttöomaisuudeksi ja saamisiksi katsottavien sijoitusten kirjanpitoarvoista.

19 19 (21) 7 Raportointi Finanssivalvonnalle 7.1 Keskeinen säädöstausta Finanssivalvonnasta annetun lain 18 :n 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä valvottavan taloudellista asemaa, omistajia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, hallinto- ja valvontaelinten jäseniä ja toimihenkilöitä sekä toimipaikkoja koskevien tietojen samoin kuin 3 :n 3 momentin 3 5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisten tietojen säännöllisestä toimittamisesta Finanssivalvonnalle. 7.2 Säännönmukainen raportointi M Ä Ä R Ä Y S ( K O H D A T 1-3 ) (1) Valvottavan on toimitettava Finanssivalvonnalle jäljennökset kaikista tilintarkastajien valvottavan hallitukselle, mahdolliselle tilintarkastusvaliokunnalle tai toimivalle johdolle tai sen yksittäiselle jäsenelle antamista raporteista kahden viikon kuluessa raportin esittämisestä valvottavalle. (2) Lisäksi valvottavan on toimitettava Finanssivalvonnalle kahden viikon kuluessa jäljennökset raporteista, jotka tilintarkastaja on antanut valvottavan omistusyhteisön tai sen tytäryhtiön hallitukselle tai toimivalle johdolle. Toimittamisvelvollisuus ei koske vakiomuotoisia tilintarkastuskertomuksia, jotka on annettu sellaiselle tytäryhtiölle, joka ei ole finanssivalvonnan valvottava. Edellä sanotusta huolimatta, tilintarkastuskertomus on aina toimitettava niissä tapauksissa, joissa tilintarkastuslain 15.2 :ssä tarkoitettu tilintarkastajan lausunto on kielteinen, tilinpäätöstä ei ole laadittu sovellettavien tilinpäätössäännösten mukaisesti tai kertomuksessa asetetaan ehtoja, annetaan lisätietoja tai tehdään huomautuksia. (Annettu , voimaan ) (3) Talletuspankkien yhteenliittymään jäseninä kuuluvien luottolaitosten on toimitettava jäljennökset tilintarkastajien raporteista yhteenliittymän keskusyhteisölle.

20 20 (21) 8 Kumotut määräykset ja ohjeet Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastuksen antama määräys tilintarkastajien raporteista Rahoitustarkastuksen antama määräys arvopaperipörssien ja arvopaperinvälittäjien yhteisön tilinpäätösten, osavuosikatsauksen ja tilintarkastajien raporttien toimittamisesta (Rahoitustarkastukselle) Finanssivalvonnalle Rahoitustarkastuksen antama määräys optioyhteisöjen osavuosikatsausten ja tilintarkastajien raporttien toimittamisesta (Rahoitustarkastukselle) Finanssivalvonnalle Rahoitustarkastuksen antama määräys tilintarkastajien raporttien ja tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta (Rahoitustarkastukselle) Finanssivalvonnalle Rahoitustarkastuksen antama määräys arvopaperikeskuksen ja arvoosuusrekisterinpitäjien tilinpäätösten, osavuosikatsauksen ja tilintarkastajien raporttien toimittamisesta (Rahoitustarkastukselle) Finanssivalvonnalle Rahoitustarkastuksen määräys tilintarkastajien raporteista Vakuutusvalvontaviraston vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille antaman määräys- ja ohjekokoelman (dnro 9/101/2011) luku 5 Rahoitustarkastuksen antama ohje hallintoneuvoston velvollisuudesta kuulla tilintarkastajia ja sisäistä tarkastusta Rahoitustarkastuksen antama ohje luottolaitoksen ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajien ja varatilintarkastajien riippumattomuuden valvonnasta Rahoitustarkastuksen antama ohje osuuspankkilain mukaisen keskusyhteisön ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajien ja varatilintarkastajien riippumattomuuden valvonnasta

Määräykset ja ohjeet 8/2012

Määräykset ja ohjeet 8/2012 Määräykset ja ohjeet 8/2012 Tilintarkastus Dnro 5/01.00/2011 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.9.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2011

Määräykset ja ohjeet x/2011 Määräykset ja ohjeet x/2011 Tilintarkastus Määräykset ja ohjeet Dnro 3/101/2011 Antopäivä 30.11.2011 Voimaantulopäivä 1.1.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS 1 (5) Finanssivalvonta Lausuntopyyntönne dnro 5/01.00/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS Yleiset huomiot Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 153 V osa: Valvonta 13 VVV:lle toimitettavat tiedot Valtuutussäännös VYL 25 luvun 24 VakYhdL 12 luvun 5, UVYL 39, MEL 211, MYEL 131, TVYL 1 ja 30 (1) Kohdissa 13.1 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 482 496 SISÄLLYS N:o Sivu 482 luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 2191 483 sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen Määräykset ja ohjeet Vakuutusyhtiöt Eläkekassat Eläkesäätiöt Antopäivä 1.2.2011 Voimaantulopäivä 1.2.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Työeläkelaitosten vakavaraisuus Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Työeläkelaitosten vakavaraisuus Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2011

Määräykset ja ohjeet 2/2011 Määräykset ja ohjeet 2/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvontaasiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 6/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2015

Määräykset ja ohjeet 9/2015 Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, muut Dnro FIVA 15/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 :n 2 momentin 7 kohta ja 32 b :n 5 momentin 4 kohta, sellaisina

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro FIVA 8/01.00/2015 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2011

Määräykset ja ohjeet 2/2011 Määräykset ja ohjeet 2/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvontaasiakirjojen Dnro 6/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 313/2015 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017 Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Vakuutuskassat ry 4.3.1 (kohta 24) 4.3.1 (kohta 25) 4.3.1

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 6 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot