EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2005) 670 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia {SEK(2005) 1684} {SEK(2005) 1683} FI FI

2 SISÄLLYSLUETTELO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia Johdanto Ympäristöpolitiikka ja luonnonvarojen käyttö Euroopassa ongelmat ja poliittiset ratkaisut Haasteen kohtaaminen Strategian tavoite Olemassa olevien poliittisten puitteiden hyödyntäminen: Elinkaariajattelun soveltaminen olemassa oleviin politiikkoihin Uusia aloitteita perusteiden luominen seuraavaksi 25 vuodeksi Tietopohjan luominen päätöksentekijöille tarkoitettu tietokeskus, jonka avulla parannetaan luonnonvarojen käytön ja sen ympäristövaikutusten tietopohjaa Edistymisen mittaaminen indikaattorien kehittäminen Sisäinen ulottuvuus jäsenvaltiot ja korkean tason foorumi Maailmanlaajuinen ulottuvuus luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevä kansainvälinen paneeli Odotetut vaikutukset ja tulokset Tarkistusmenettely FI 2 FI

3 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia 1. JOHDANTO Euroopan taloudet ovat riippuvaisia luonnonvaroista, muun muassa raaka-aineista (kuten mineraaleista, biomassasta ja biologisista luonnonvaroista), ympäristön osatekijöistä (kuten ilmasta, vedestä ja maaperästä), virtaavista luonnonvaroista (kuten tuulesta, maalämmöstä, vuorovesi- ja aurinkoenergiasta) sekä tilasta (maaalasta). Riippumatta siitä, käytetäänkö luonnonvaroja tuotteiden valmistuksessa vai toimivatko ne nieluina, jotka sitovat maaperään, ilmaan ja veteen kohdistuvia päästöjä, ne ovat ehdottoman tärkeitä talouden toimivuudelle ja elämänlaadullemme. Uusiutuvia ja uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään sellaisin tavoin ja uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään sellaiseen tahtiin, että maapallon valmiudet uudistaa vaurauden ja kasvun perusteena olevia luonnonvaroja ja ympäristötoimintoja heikentyvät nopeasti. Hiljattain julkaistussa YK:n vuosituhannen ekosysteemiarviossa (Millennium Ecosystem Assessment) 1 todettiin, että ihmiset ovat viimeisten 50 vuoden aikana muuttaneet ekosysteemeitä nopeammin ja suuremmassa määrin kuin minään muuna vastaavana ajanjaksona ihmiskunnan historiassa. Tähän on ollut syynä pääasiassa ruuan, makean veden, puun, kuidun ja polttoaineen nopeasti kasvava tarve. Mikäli luonnonvarojen käyttö Euroopassa pysyy ennallaan, ympäristön tilan huonontuminen ja luonnonvarojen ehtyminen jatkuvat. Asialla on myös maailmanlaajuinen ulottuvuus. Euroopan unioni on erittäin riippuvainen Euroopan ulkopuolelta tulevista luonnonvaroista, ja EU:n ja muiden merkittävien talouksien käyttäessä luonnonvaroja syntyy maailmanlaajuisia ympäristövaikutuksia. Samaan aikaan kehitysmaat, joiden talous kasvaa nopeasti, kuten Kiina, Intia ja Brasilia, käyttävät luonnonvaroja yhä nopeammassa tahdissa. Mikäli kaikkialla maailmassa seurattaisiin perinteisiä kulutustapoja, luonnonvarojen käyttö arviolta nelinkertaistuisi 20 vuodessa. Kielteiset vaikutukset ympäristöön olisivat huomattavat. Vaihtoehtoisesti voidaan omaksua uusi lähestymistapa, jossa ennakoidaan tarve siirtyä kestävämpiin kulutustapoihin, ja ottaa käyttöön koordinoitu lähestymistapa, jonka avulla voidaan saavuttaa ympäristö- ja talousetuja Euroopassa ja koko maailmassa. Poliittisten päättäjien haasteena on sekä helpottaa ja vauhdittaa kasvua että varmistaa samalla, että ympäristön tila ei huonone. Nämä tavoitteet eivät kilpaile keskenään. Luonnonvarojen tehokas käyttö edistää kasvua. Luonnonvarojen tehoton käyttö ja uusiutuvien luonnonvarojen liiallinen käyttö aiheuttavat kasvuun pitkäaikaisia taukoja. 1 Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island Press, Washington, DC, 2005, pp. 1-6 (http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx). FI 3 FI

4 Luonnonvarojen kestävä käyttö (muun muassa kestävä tuotanto ja kulutus) on näin ollen avaintekijä pitkän aikavälin vauraudessa sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Kasvua ja työllisyyttä koskevassa EU:n strategiassa 2, joka vahvistettiin kevään 2005 huippukokouksessa, pidetään luonnonvarojen kestävämpää käyttöä erittäin tärkeänä. Lisäksi siinä kehotetaan EU:ta ottamaan johtoasema pyrkimyksissä kohti kestävämpää kulutusta ja tuotantoa maailmanlaajuisessa taloudessa. Euroopassa tarvitaan sen vuoksi pitkän aikavälin strategiaa, jonka avulla luonnonvarojen käytön ympäristövaikutukset, mukaan luettuina niiden ulkoinen ulottuvuus (vaikutukset EU:n ulkopuolella, myös kehitysmaissa) otetaan huomioon päätöksenteossa. Tämä luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia (jäljempänä strategia ) on vastaus tähän haasteeseen. Tätä strategiaa on tarkasteltava hiljattain tarkistetun kestävää kehitystä koskevan strategian 3 yhteydessä ja siihen vaikuttavana panoksena. Strategiassa korostetaan, että on tärkeää ottaa ympäristönäkökohdat huomioon muissa politiikoissa, jotka vaikuttavat luonnonvarojen ympäristövaikutuksiin, mutta siinä ei pyritä toteuttamaan erityisaloitteita aloilla, joilla jo toteutetaan vakiintuneita politiikkoja. Strategiassa esitetään analyyttiset puitteet, joiden tavoitteena on varmistaa, että luonnonvarojen käytön ympäristövaikutukset otetaan järjestelmällisesti huomioon julkisessa politiikanteossa. Tämän lähestymistavan soveltaminen auttaisi Euroopan talouksia siirtymään kohti tilannetta, jossa kasvutavoitteisiin päästään käyttämällä luonnonvaroja tehokkaammin ja heikentämättä luonnonvaraperustaa entisestään. 2. YMPÄRISTÖPOLITIIKKA JA LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ EUROOPASSA ONGELMAT JA POLIITTISET RATKAISUT Luonnonvarojen käyttöä on käsitelty eurooppalaista ympäristöpolitiikkaa koskevissa keskusteluissa jo 30 vuoden ajan luvulla ensimmäinen öljykriisi aiheutti huolta luonnonvarojen niukkuudesta ja kasvun rajoista. Kuitenkin kuten komissio toi esiin jo tiedonannossaan Kohti luonnonvarojen kestävän käytön teemakohtaista strategiaa 4, luonnonvarojen niukkuus ei ole osoittautunut ympäristön kannalta niin ongelmalliseksi kuin tuolloin ennustettiin. Fossiilisten polttoaineiden varannot eivät ole ehtyneet ja markkinat ovat säännelleet niukkuutta hinnoittelumekanismien avulla. Monien metallien ja mineraalien käyttö on vähentynyt pikemminkin teknologian muuttumisen kuin varantojen ehtymisen vuoksi. Nopeasti kasvava tarve ja toimitusten ongelmat voivat kuitenkin aiheuttaa akuutteja taloudellisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia, kuten monien raaka-aineiden hiljattain tapahtuneet hinnan nousut ovat osoittaneet. Näin ollen luonnonvaraperustaan kohdistuvat vahingot ovat edelleen ajankohtainen kysymys. Ympäristöpolitiikan alkuvaiheessa keskityttiin päästöistä ja jätteestä johtuviin näkyviin ongelmiin ja pyrittiin vähentämään pistekuormituslähteistä, kuten tehtaista ja voimalaitoksista, peräisin olevia epäpuhtauksia. Tässä on onnistuttu hyvin. Ilman ja veden laatu on parantunut. Yhä suurempi määrä syntyvästä jätteestä KOM(2005) 141. KOM(2001) 264 ja KOM(2005) 658. KOM(2003) 572. FI 4 FI

5 kierrätetään ja vähemmän jätettä sijoitetaan kaatopaikalle. Materiaali- ja jätevirtojen (myös tuonnin ja viennin) analyysi EU:ssa on osoittanut, että viimeisten 20 vuoden aikana yleinen kulutus asukasta kohti on pysynyt käytännöllisesti katsottuna muuttumattomana EU:ssa ja on noin 16 tonnia vuodessa. Talous on kuitenkin samaan aikaan kasvanut 50 prosentilla. Tämä tarkoittaa sitä, että materiaalien käytön tehokkuus Euroopassa on huomattavasti parantunut. Tästä huolimatta tuotantomäärät ovat usein lisääntyneet nopeammin kuin yleiset ympäristön ja tehokkuuden parannukset, ja nykyisillä politiikoilla ei ole pystytty kääntämään Euroopassa tai maailmanlaajuisesti suuntauksia, jotka ovat perustavanlaatuisesti kestävän kehityksen vastaisia. Jotta voitaisiin tehokkaammin kääntää näitä kestävän kehityksen vastaisia suuntauksia, hillitä ympäristön tilan huonontumista ja säilyttää luonnonvarojen tarjoamat keskeiset palvelut, ympäristöpolitiikassa on käsiteltävä muutakin kuin päästöjä ja jätehuoltoa. On tarpeen kehittää välineitä, joiden avulla voidaan määrittää materiaalien ja energian käytön negatiiviset ympäristövaikutukset koko elinkaaren aikana (ns. kehdosta hautaan -lähestymistapa) ja määrittää niiden merkitys. Tätä yleisten ja kumulatiivisten vaikutusten ymmärtämistä syysuhteisen tapahtumaketjun aikana tarvitaan, jotta voidaan kohdistaa poliittisia toimenpiteitä siten, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita ympäristön kannalta ja kustannustehokkaampia viranomaisten ja taloudellisten toimijoiden kannalta. Elinkaaria ei myöskään voida tarkastella alueittain. Globalisaation aikana maailmantaloudessa, jossa Eurooppa on aktiivinen osallistuja, perusteltu päätöksenteko edellyttää tietämystä siitä, miten luonnonvarat kulkevat maailmanlaajuisen talouden läpi, mikä ohjaa tätä ja mitä vaikutuksia aiheutuu siellä, missä luonnonvaroja hankitaan ja käytetään. Tämä otettiin huomioon ympäristöä koskevassa kuudennessa toimintaohjelmassa 5, jossa kehotettiin laatimaan teemakohtainen strategia luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja hoidosta. Strategia perustuu analyysiin luonnonvarojen käytöstä EU:ssa sekä olemassa oleviin analyyttisiin ja poliittisiin puitteisiin. Se on laadittu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa 6. Strategiassa kehitetään edelleen lähestymistapaa, jolla saavutetaan paras mahdollinen ympäristönsuojelun taso investoituun panokseen nähden. Tähän sisältyy myös hallitusten ja taloudellisten toimijoiden rajallisten valmiuksien keskittäminen tärkeimpiin ympäristöongelmiin. 3. HAASTEEN KOHTAAMINEN STRATEGIAN TAVOITE Luonnonvarojen kestävämpään käyttöön tähtäävän strategisen lähestymistavan tulisi ajan myötä johtaa luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön sekä luonnonvarojen käytön kielteisten ympäristönvaikutusten vähenemiseen siten, että ympäristön yleiset parannukset ovat sopusoinnussa kasvun kanssa. Strategian yleisenä tavoitteena on sen vuoksi vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita syntyy 5 6 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1600/2002/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta, EYVL L 242, , s. 1. FI 5 FI

6 luonnonvarojen käytöstä kasvavassa taloudessa, eli purkaa talouskasvun ja ympäristövaikutusten välinen kytkös (decoupling) 7. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vähennetään luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksia ja parannetaan samalla luonnonvarojen tuottavuutta EU:n koko taloudessa. Uusiutuvien luonnonvarojen osalta tämä tarkoittaa sitä, että pysytään liiallisen käytön raja-arvon alapuolella. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi strategia sisältää toimia, joilla: parannetaan ymmärrystä ja tietämystä luonnonvarojen käytöstä Euroopassa, sen kielteisistä ympäristövaikutuksista ja merkityksestä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti, kehitetään välineitä, joilla seurataan edistymistä EU:ssa, jäsenvaltioissa ja talouden eri aloilla ja raportoidaan siitä, edistetään strategisten lähestymistapojen ja prosessien soveltamista sekä talouden eri aloilla että jäsenvaltioissa ja rohkaistaan niitä kehittämään tähän liittyviä suunnitelmia ja ohjelmia ja, lisätään sidosryhmien ja kansalaisten tietoisuutta merkittävistä ympäristövaikutuksista, joita luonnonvarojen käytöstä aiheutuu. Strategian avulla voidaan nopeammin ja helpommin koota tietoa luonnonvarojen käytöstä taloudessa. Tietojen kokoamisessa otetaan huomioon muut aloitteet, kuten INSPIRE-aloite 8, ja hyödynnetään niitä tarvittaessa. Näin voidaan määrittää vakavimmat ympäristövaikutukset ja toteuttaa toimenpiteitä niiden lieventämiseksi. Toimia tarvitaan usein muilla kuin ympäristöön liittyvillä politiikan aloilla. Strategialla edistettävä lähestymistapa vahvistaa politiikan laatimista kaikilla (EU:n, kansallisella, alueellisella ja paikallisella) tasoilla. Mikäli ymmärretään paremmin luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren aikana, päätöksentekijät voivat paremmin priorisoida toimia ja keskittää niitä aloille, joilla niistä todella on hyötyä. Tämä on pitkäaikainen prosessi, joten strategialle ehdotetaan 25 vuoden aikataulua. Strategia edellyttää hallinnon eri tasoilla toteutettavien ja eri toimijoiden toteuttamien toimien yhdistelmää. Tämänhetkisten politiikkojen toimivuutta pyritään parantamaan muun muassa vahvistamalla toimenpiteiden luonnonvarojen käyttöön liittyvää ulottuvuutta ja kehittämällä uusia aloitteita sen varmistamiseksi, että politiikkoja valmisteltaessa otetaan huomioon luonnonvarojen käytöstä aiheutuvat vaikutukset koko elinkaaren aikana. Tässä alustavassa vaiheessa strategiassa ei aseteta kvantitatiivisia tavoitteita luonnonvarojen tehokkaalle ja vähäisemmälle käytölle kuten kuudennessa toimintaohjelmassa esitettiin, koska se ei ole mahdollista nykyisten tietojen ja indikaattorien kehittämisen tämänhetkisen tilanteen perusteella. Tietopohja ja indikaattorit eivät ole sellaisia, että niiden perusteella voitaisiin määrittää tavoitteet, 7 8 Liite 1 sisältää havainnollisen esimerkin tämän kytköksen purkamisesta luonnonvarojen tuottavuuden osalta. SEC(2004) 980 ; FI 6 FI

7 joiden avulla voidaan selkeästi vähentää ympäristövaikutuksia kasvavassa taloudessa. Strategia käynnistää kuitenkin prosessin, jonka tuloksena tavoitteiden asettaminen voisi olla mahdollista seuraavien 5-10 vuoden aikana. 4. OLEMASSA OLEVIEN POLIITTISTEN PUITTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN: ELINKAARIAJATTELUN SOVELTAMINEN OLEMASSA OLEVIIN POLITIIKKOIHIN Esitettyä lähestymistapaa sovelletaan jo olemassa olevien ja parhaillaan muotoutuvien ympäristöpolitiikkojen avulla (katso liite 2). Luonnonvarojen käytöstä aiheutuvat kielteiset vaikutukset on jo otettu huomioon monissa näistä politiikoissa, ja tätä jatketaan järjestelmällisesti myös tulevaisuudessa. Ympäristöpolitiikassa korostetaan aiempaa enemmän yhdennettyjä lähestymistapoja ja ympäristön osatekijöiden (ilma, vesi, maaperä) välisiä yhteyksiä sekä kattavia ympäristöteemoja (esim. ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus) koskevia politiikkoja, joissa kiinnitetään enemmän huomiota luonnonvarojen kestävään käyttöön. Elinkaariajattelu näkyy erityisesti jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevassa teemakohtaisessa strategiassa. Tähän liittyen on kehitetty muuhun kuin lainsäädäntöön perustuvia lähestymistapoja, kuten yhdennetty tuotepolitiikka (IPP) 9, joilla vähennetään tuotteiden kielteisiä ympäristövaikutuksia tuotteiden koko elinkaaren aikana, mukaan luettuina tuotanto, käyttö ja jätteestä huolehtiminen. Myös ympäristöteknologioita koskevassa toimintasuunnitelmassa (ETAP) 10 on määritetty useita mahdollisuuksia, joiden avulla ympäristöteknologioilla voidaan vähentää tuotannon ja kulutuksen kielteisiä ympäristövaikutuksia. Elinkaariajattelua voidaan hyödyllisellä tavalla soveltaa politiikan eri aloilla. Kaikki nämä politiikat vaikuttavat luonnonvarojen käyttöön, joten luonnonvarojen käyttöön ja sen kielteisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä on edelleen tarkasteltava koordinoidulla tavalla. Esimerkiksi liikenteen osalta eurooppalaista liikennepolitiikkaa koskevassa valkoisessa kirjassa 11 asetettiin tavoitteeksi liikennemuotojakauma, jolla edistetään ympäristöystävällisiä liikennemuotoja. Energia-alalla on toteutettu toimia energiaa eniten käyttävillä aloilla (erityisesti rakentamisen ja kuljetusten aloilla), ja näiden toimien seurauksena saadaan huomattavia parannuksia ympäristövaikutuksiin. Tietyillä politiikan aloilla (erityisesti kalastuksen ja maatalouden alalla) hiljattain toteutetut uudistukset ovat vaikuttaneet huomattavasti siihen, että luonnonvarojen käytön ympäristövaikutukset otetaan huomioon. Kestävää kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia annettiinkin juuri siksi, että oli tarpeen turvata yhdenmukainen ja kattava politiikan laatiminen talouden, yhteiskunnan ja ympäristön eri aloilla. Komission tarkoituksena on kehittää sektorikohtaisia aloitteita tietyillä talouden aloilla muun muassa kasvua ja työllisyyttä koskevan EU:n strategian sekä teollisuuspolitiikkaa koskevan tuoreen tiedonannon 12 perusteella. Tämä edistäisi kilpailukykyä ja yleistä suorituskykyä sekä vähentäisi samalla kielteisiä KOM(2003) 302. KOM(2004) 38. KOM(2001) 370. KOM(2005) 474. FI 7 FI

8 ympäristövaikutuksia. Ekotehokkuuden parantaminen voi myös edistää innovaatioita ja tuottavuutta ja siten kilpailukykyä ja kasvua (katso liite 4). Yksi merkittävä tapa soveltaa elinkaariajattelua on komission yhtenäinen vaikutustenarviointimenetelmä, jossa tarkastellaan merkittävien toimenpideehdotusten eri vaihtoehtoja ja niiden taloudellisia, yhteiskunnallisia ja/tai ympäristövaikutuksia 13. Kansallisella tasolla jäsenvaltiot voivat käyttää ympäristövaikutusten arviointien 14 sekä strategisten ympäristöarviointien 15 tuloksia vähentääkseen niitä ympäristövaikutuksia, joita aiheutuu luonnonvarojen käytöstä yksittäisissä hankkeissa tai suunnitelmissa sekä hankkeissa ja politiikoissa. 5. UUSIA ALOITTEITA PERUSTEIDEN LUOMINEN SEURAAVAKSI 25 VUODEKSI Mikäli tämä strategia halutaan panna onnistuneesti täytäntöön, tarvitaan uusia aloitteita kaikilla hallinnon tasoilla EU:n, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. EU:n tasolla tämä edellyttää yhteisiä toimia, jotta voidaan parantaa tietopohjaa, luoda indikaattoreita, joita voidaan käyttää poliittisissa keskusteluissa, sekä käynnistää eri alojen aloitteita talouden toimijoiden kanssa. Kun otetaan huomioon maailmanlaajuiset vaikutukset, joita on luonnonvarojen käytöllä EU:ssa, sekä tarve siihen, että EU:n päätöksentekijät ottavat tämän huomioon, perustetaan kansainvälinen asiantuntijafoorumi, joka tarkastelee luonnonvarojen käytön maailmanlaajuisia näkökohtia ja sen kielteisiä ympäristövaikutuksia Tietopohjan luominen päätöksentekijöille tarkoitettu tietokeskus, jonka avulla parannetaan luonnonvarojen käytön ja sen ympäristövaikutusten tietopohjaa Tietyissä tapauksissa käytettävissä on vain vähän tietoja hajasaasteiden ja luonnonvarojen käytön monimutkaisista syysuhteista. Päätöksentekijöitä varten ei ole saatavilla tietoja helposti käytettävässä muodossa. Luonnonvarojen käytön analysointiin osallistuvat erilaiset tiedon tuottajat, kuten komission pääosastot Eurostat (PO Eurostat), Yhteinen tutkimuskeskus (PO JRC) ja tutkimuspääosasto (PO RTD) sekä lisäksi Euroopan ympäristökeskus, älykkään energiahuollon toimeenpanon virasto, kansalliset laitokset ja yliopistot sekä kaupalliset lähteet. Tietojenvaihto ei kuitenkaan aina toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden puutteiden ja päällekkäisyyksien vuoksi tarvitaan luonnonvaroja koskevaa tietokeskusta, johto- tai keskuspalvelua, joka toimii tiedonvälittäjänä ja kokoaa kaiken käytettävissä olevan olennaisen tiedon, seuraa ja analysoi tietoa ja toimittaa poliittisesti olennaista tietoa päätöksentekijöille. Yhdistämällä edellä olevien tietojentuottajien perustietoja, tietämystä, tieteellistä asiantuntemusta ja verkottumisvalmiuksia komissio vastaa Euroopan neuvoston kehotukseen ryhtyä tuntuviin toimiin alan tietojen laadun parantamiseksi käyttäen strategista eurooppalaista voimavaraa, joka kerää ja keskittää tietoa luonnonvarojen käytöstä, KOM(2002) 276. Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, sellaisena kuin se on muutettuna. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. FI 8 FI

9 vaikutuksista ja asiaa koskevan politiikan arvioinnista, jotta voidaan päättää, mihin vaikutuksiin puuttua, ja kehittää eri vaihtoehtoja vaikutusten vähentämiseksi samalla kun talouskasvu jatkuu. 16 Tiedontuottajilla on rooli myös muissa strategian osissa: he kehittävät ja vahvistavat sopivat indikaattorit strategian onnistumisen mittaamiseksi, auttavat jäsenvaltioita kehittämään konkreettisia toimintaohjelmia, joita tarvitaan strategian tavoitteiden saavuttamiseksi, tukevat kansainvälistä paneelia sen tehtävissä ja laativat joka viides vuosi (alkaen vuodesta 2010) strategian täytäntöönpanoa koskevan tilanneraportin, joka otetaan huomioon komission tarkistusprosessissa. Eri tasoilla toteutettavalla tutkimuksella ja kehityksellä, mukaan luettuina kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset ja teolliset ohjelmat ja hankkeet, voi olla moninainen rooli strategian kehittämisessä ja täytäntöönpanossa. Seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa 17 korostetaan aiempaa enemmän välineiden kehittämistä ympäristöön kohdistuvien, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin Edistymisen mittaaminen indikaattorien kehittäminen Jotta voidaan edetä kohti strategian tavoitteita, edistymistä on mitattava riittävästi, ja nämä tiedot on saatettava poliittisten päättäjien ja kansalaisten saataville. Tätä varten on edelleen kehitettävä indikaattoreita sen merkittävän työn pohjalta, jota on jo tehty ympäristökirjanpidon, materiaalivirtakirjanpidon ja elinkaari-inventaarioiden aloilla. Komissio laatii vuoteen 2008 mennessä: indikaattorit, joilla mitataan tehokkuuden ja tuottavuuden parantumista luonnonvarojen (mukaan luettuna energia) käytössä, luonnonvarakohtaiset indikaattorit, joilla arvioidaan, miten negatiivisten ympäristövaikutusten ja luonnonvarojen käytön välinen yhteys on onnistuttu purkamaan, ja yleiset indikaattorit, joilla mitataan, miten on voitu vähentää ekologista stressiä, joka aiheutuu luonnonvarojen käytöstä EU:ssa (ekotehokkuusindikaattori). Ihannetapauksessa kaikkien indikaattorien on oltava mahdollisimman aggregoituja ja helposti ymmärrettäviä, ja niiden on perustuttava olemassa olevaan työhön jäsenvaltioiden, EU:n ja kansainvälisellä tasolla (katso liite 3). Mikäli aggregointi ei onnistu (esimerkiksi menetelmiin liittyvien tai teknisten vaikeuksien vuoksi), käytetään perusteena olevia koreja mittaamaan edistymistä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä 18. Indikaattorien avulla määritetään myös luonnonvarojen käyttötavat, jotka eniten vaikuttavat kielteisiin ympäristövaikutuksiin. Niiden avulla voidaan myös priorisoida politiikan laatimista, erityisesti määritettäessä aloja, joilla tulisi kehittää alakohtaisia aloitteita. Alustavassa vaiheessa komissio jatkaa työtä jo tehtyjen tutkimusten alustavien tulosten perusteella Ympäristöneuvoston kokouksessa 28. kesäkuuta 2004 annetut päätelmät (asiakirja 10988/04, ). KOM(2005) 119. Esimerkkejä perusteena olevista indikaattoreista ovat CO 2 -, NOx- and SO 2 -päästöt, rakennetun maaalan lisääntyminen, vesien pilaantuminen, pilaantumisen kriittisten kuormitusten ylittyminen jne. FI 9 FI

10 5.3. Sisäinen ulottuvuus jäsenvaltiot ja korkean tason foorumi Monet tämän strategian täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimet voidaan parhaiten toteuttaa kansallisella tasolla. Suurin osa luonnonvaroja koskevista politiikoista (maataloutta ja kalastusta lukuun ottamatta) ei kuulu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Jäsenvaltioilla on käytössään tiettyjä poliittisia välineitä, kuten taloudellisia välineitä, joita on vaikea käyttää yhteisön tasolla. Jäsenvaltioilla on myös vastuu koulutusohjelmista, ja niillä on paremmat mahdollisuudet toteuttaa kuluttajapolitiikkaa, jolla pyritään muuttamaan tottumuksia. Komissio ehdottaa, että strategian tavoitteiden saavuttamiseksi kukin jäsenvaltio laatii luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevia kansallisia toimenpiteitä ja ohjelmia. Näissä toimenpiteissä ja ohjelmissa olisi keskityttävä sellaiseen luonnonvarojen käyttöön, jolla on merkittävimmät ympäristövaikutukset. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä ohjelmiin myös järjestelyt edistymisen seuraamiseksi ja, mikäli mahdollista, tavoitteiden asettamiseksi. Liitteessä 5 esitetään useita toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot voisivat harkita. Jotta voitaisiin helpottaa näiden kansallisten toimenpiteiden kehittämistä, komissio perustaa korkean tason foorumin. Siinä on mukana korkeita virkamiehiä, jotka ovat vastuussa luonnonvaroja koskevan politiikan kehittämisestä jäsenvaltiossa, komission edustajia ja tarvittaessa kuluttajajärjestöjen, ympäristöjärjestöjen, tiedemaailman ja teollisuuden edustajia sekä muita sidosryhmiä, joilla on erityistä kiinnostusta kyseessä oleviin asioihin ja niihin liittyvää asiantuntemusta. Samaan aikaan komissio kartoittaa jäsenvaltioissa toteutettuja toimenpiteitä, joiden soveltamisesta koko EU:ssa olisi hyötyä, ja se kehottaa jäsenvaltioita määrittämään ympäristöongelmia, joihin niiden mielestä voitaisiin tehokkaasti tarttua käyttämällä markkinapohjaisia välineitä mutta joiden osalta koordinoimattomien toimien puutetta EU:n tasolla pidetään esteenä niiden käytölle. Komissio tarkastelee korkean tason foorumissa erityisesti markkinapohjaisten välineiden käyttöä luonnonvarojen hallinnassa sekä tämän strategian tarkistusprosessissa, jota käsitellään osassa Maailmanlaajuinen ulottuvuus luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevä kansainvälinen paneeli Luonnonvarojen käyttöön kiinnitetään yhä enemmän huomiota kansainvälisellä tasolla 19. OECD on asettanut tavoitteeksi erityisesti ympäristöpaineiden ja taloudellisen kasvun välisen yhteyden purkamisen 20. OECD:n kehitysapukomitea (DAC) on myös julkaissut usean organisaation yhdessä laatiman asiakirjan ympäristöverotuksen uudistamisesta (Environmental Fiscal Reform) 21. Asiakirjassa korostetaan, että ympäristöverotuksen uudistamisella voitaisiin edistää luonnonvarojen kestävämpää käyttöä, ja annetaan hyödyllistä ohjausta toimia varten Japanin osalta katso ja Kiinan osalta company/tmxxb143/card143.asp?lmid=5209&siteid=1&tmid=320&flbh=143. Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century, OECD, Asiakirjan laatimiseen osallistuivat mm. Maailmanpankki, DFID, komissio ja useat muut organisaatiot. FI 10 FI

11 Komission tarkoituksena on ehdottaa kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusvälineen (DCECI) 22 puitteissa ympäristön ja luonnonvarojen, mukaan luettuna energian, kestävää hallintaa koskevaa temaattista ohjelmaa, jota toteutettaisiin vuodesta Lisäksi kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 kaikki maat sitoutuivat muuttamaan kestävän kehityksen vastaisia kulutus- ja tuotantotapoja. Jotta voitaisiin yhdistää ja ylläpitää ponnisteluja, tässä tiedonannossa esitetään luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevän kansainvälisen paneelin perustamista yhteistyössä UNEPin ja mahdollisesti muiden kansainvälisten kumppaneiden ja hankkeiden (esim. Yhdistyneiden kansakuntien teollisen kehityksen järjestön UNIDOn ja Kansainvälisen energiajärjestön IEAn) kanssa. Paneeli arvioi ja antaa tietoja luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten maailmanlaajuisista näkökohdista. Paneeli (katso liite 6): antaa komissiolle riippumatonta neuvontaa luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksista maailmanlaajuisessa kontekstissa ja ottaa huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, myötävaikuttaa tietoperustan luomiseen ja edistymisen seurantaan, kehittää kestävyyttä koskevia arviointiperusteita, jotka koskevat EU:n ulkopuolelta tulevien materiaalien ja tuotteiden ottoa, pyyntiä ja korjuuta, kuljettamista ja varastointia; perusteisiin eivät kuulu ainoastaan materiaalien laatua koskevat standardit vaan myös tuotannon laatua koskevat standardit, ja niissä otetaan huomioon sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat, antaa kehitysmaille neuvoja siitä, miten ne voivat kehittää valmiuksiaan arvioida luonnonvarojen käyttöä ja hallintaa koskevien politiikkojen ympäristövaikutuksia (politiikat voitaisiin toteuttaa osana kolmansien maiden kanssa luotuja yhteistyöohjelmia), antaa neuvoja luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksista laajemmassa maailmanlaajuisessa kontekstissa, esimerkiksi osana UNEPin johtamia, kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevia aloitteita. 6. ODOTETUT VAIKUTUKSET JA TULOKSET Tämän strategian täytäntöönpanolla luodaan edellytykset luonnonvarojen tehokkaammalle käytölle sekä kannustimet siirtyä kohti kestävämpiä tuotanto- ja kulutustapoja. Tällä on positiivinen vaikutus talouteen, erityisesti koska näillä kannustimilla autetaan yrityksiä innovoimaan ja parantamaan kilpailukykyään. Strategian ansiosta poliittiset päättäjät voivat tehdä perustellumpia valintoja poliittisten vaihtoehtojen välillä ja heidän käytettävissään on välineet (indikaattorit, tiedot) edistymisen seuraamiseksi. Tähän tiedonantoon liittyvässä vaikutustenarvioinnissa esitetään mahdolliset vaihtoehdot ja arvioidaan, mitä 22 Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument. FI 11 FI

12 vaikutuksia on ehdotetuilla toimilla ja mitä vaikutuksia olisi ollut toimilla, joita ei pidetty asianmukaisina. 7. TARKISTUSMENETTELY Komissio tarkastelee edistymistä strategian tavoitteiden saavuttamisessa vuonna 2010 ja sen jälkeen joka viides vuosi. Tarkistuksen tulokset otetaan huomioon ympäristöä koskevan kuudennen toimintaohjelman loppuarvioinnissa. FI 12 FI

13 SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 1. EHDOTUKSEN NIMI: Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia ( strategia ) 2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ Toimintalohko: 07 Ympäristö Toiminto: Ympäristöpolitiikan täytäntöönpano 3. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT 3.1. Budjettikohdat (toimintamäärärahat sekä niihin liittyvät teknisen ja hallinnollisen avun määrärahat (entiset BA-budjettikohdat)) ja budjettinimikkeet: Lainsäädäntö, tiedotus ja muut ympäristöä koskeviin yhteisön toimintaohjelmiin perustuvat yleiset toimet Hallintomenot Tiedotus ja muut ympäristöä koskeviin yhteisön toimintaohjelmiin perustuvat yleiset toimet Osallistuminen kansainvälisiin toimiin ympäristöalalla Vuodesta 2007 alkaen tietokeskusta ja indikaattoreja koskeviin tavoitteisiin liittyvät taloudelliset näkökohdat sisältyvät LIFE + -ohjelmaan. Kansainvälistä paneelia koskevaan tavoitteeseen liittyvät taloudelliset näkökohdat sisältyvät ulkoisen avun välineisiin ehdotetun rahoituskehyksen otsakkeessa Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto: Strategian kesto on 25 vuotta ( ). Strategia käynnistetään tiedonannossa esitetyillä suorilla toimilla. Tässä rahoitusselvityksessä käsitellään ensimmäiseen kuuden vuoden jaksoon ( ) liittyviä taloudellisia näkökohtia Budjettitiedot: Budjettikohta Menolaji Uusi EFTA osallistuu Ehdokasmaat osallistuvat Rahoitusnäkymien otsake ei-pakoll. JM 23 EI EI EI Nro ei-pakoll. JM EI EI EI Nro 4 23 Jaksotetut määrärahat (JM). FI 13 FI

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

ENERGIAUNIONIPAKETTI

ENERGIAUNIONIPAKETTI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIAUNIONIPAKETTI KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE, ALUEIDEN KOMITEALLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.2.2006 KOM(2006) 34 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. BIOPOLTTOAINEIDEN TARJOAMIEN

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.2.2004 KOM(2004) 96 lopullinen 2004/0025 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS digitaalisen sisällön saavutettavuuden, käytettävyyden ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.4.2010 KOM(2010)186 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Eurooppalainen puhtaiden ja energiatehokkaiden

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/150 Bryssel/Strasbourg 8. maaliskuuta 2011 Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia Miksi komissio on laatinut etenemissuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS 93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011 ENVE-V-014 Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS ALUEIDEN KOMITEA muistuttaa, että on hyvin tärkeää kunnioittaa eri hallintotasojen toimivaltuuksia ja noudattaa

Lisätiedot

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Euroopan rakenne- ja investointirahastot Ohjeet jäsenvaltioille ja ohjelmaviranomaisille Ohjeet tuensaajille Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Versio 2:

Lisätiedot

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2014 COM(2014) 512 final KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN ALUEELLISIA INVESTOINTIKEHYKSIÄ KOSKEVIEN AVUSTUSTEN JA RAHOITUSLAITOSTEN

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot