EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2005) 670 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia {SEK(2005) 1684} {SEK(2005) 1683} FI FI

2 SISÄLLYSLUETTELO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia Johdanto Ympäristöpolitiikka ja luonnonvarojen käyttö Euroopassa ongelmat ja poliittiset ratkaisut Haasteen kohtaaminen Strategian tavoite Olemassa olevien poliittisten puitteiden hyödyntäminen: Elinkaariajattelun soveltaminen olemassa oleviin politiikkoihin Uusia aloitteita perusteiden luominen seuraavaksi 25 vuodeksi Tietopohjan luominen päätöksentekijöille tarkoitettu tietokeskus, jonka avulla parannetaan luonnonvarojen käytön ja sen ympäristövaikutusten tietopohjaa Edistymisen mittaaminen indikaattorien kehittäminen Sisäinen ulottuvuus jäsenvaltiot ja korkean tason foorumi Maailmanlaajuinen ulottuvuus luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevä kansainvälinen paneeli Odotetut vaikutukset ja tulokset Tarkistusmenettely FI 2 FI

3 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia 1. JOHDANTO Euroopan taloudet ovat riippuvaisia luonnonvaroista, muun muassa raaka-aineista (kuten mineraaleista, biomassasta ja biologisista luonnonvaroista), ympäristön osatekijöistä (kuten ilmasta, vedestä ja maaperästä), virtaavista luonnonvaroista (kuten tuulesta, maalämmöstä, vuorovesi- ja aurinkoenergiasta) sekä tilasta (maaalasta). Riippumatta siitä, käytetäänkö luonnonvaroja tuotteiden valmistuksessa vai toimivatko ne nieluina, jotka sitovat maaperään, ilmaan ja veteen kohdistuvia päästöjä, ne ovat ehdottoman tärkeitä talouden toimivuudelle ja elämänlaadullemme. Uusiutuvia ja uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään sellaisin tavoin ja uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään sellaiseen tahtiin, että maapallon valmiudet uudistaa vaurauden ja kasvun perusteena olevia luonnonvaroja ja ympäristötoimintoja heikentyvät nopeasti. Hiljattain julkaistussa YK:n vuosituhannen ekosysteemiarviossa (Millennium Ecosystem Assessment) 1 todettiin, että ihmiset ovat viimeisten 50 vuoden aikana muuttaneet ekosysteemeitä nopeammin ja suuremmassa määrin kuin minään muuna vastaavana ajanjaksona ihmiskunnan historiassa. Tähän on ollut syynä pääasiassa ruuan, makean veden, puun, kuidun ja polttoaineen nopeasti kasvava tarve. Mikäli luonnonvarojen käyttö Euroopassa pysyy ennallaan, ympäristön tilan huonontuminen ja luonnonvarojen ehtyminen jatkuvat. Asialla on myös maailmanlaajuinen ulottuvuus. Euroopan unioni on erittäin riippuvainen Euroopan ulkopuolelta tulevista luonnonvaroista, ja EU:n ja muiden merkittävien talouksien käyttäessä luonnonvaroja syntyy maailmanlaajuisia ympäristövaikutuksia. Samaan aikaan kehitysmaat, joiden talous kasvaa nopeasti, kuten Kiina, Intia ja Brasilia, käyttävät luonnonvaroja yhä nopeammassa tahdissa. Mikäli kaikkialla maailmassa seurattaisiin perinteisiä kulutustapoja, luonnonvarojen käyttö arviolta nelinkertaistuisi 20 vuodessa. Kielteiset vaikutukset ympäristöön olisivat huomattavat. Vaihtoehtoisesti voidaan omaksua uusi lähestymistapa, jossa ennakoidaan tarve siirtyä kestävämpiin kulutustapoihin, ja ottaa käyttöön koordinoitu lähestymistapa, jonka avulla voidaan saavuttaa ympäristö- ja talousetuja Euroopassa ja koko maailmassa. Poliittisten päättäjien haasteena on sekä helpottaa ja vauhdittaa kasvua että varmistaa samalla, että ympäristön tila ei huonone. Nämä tavoitteet eivät kilpaile keskenään. Luonnonvarojen tehokas käyttö edistää kasvua. Luonnonvarojen tehoton käyttö ja uusiutuvien luonnonvarojen liiallinen käyttö aiheuttavat kasvuun pitkäaikaisia taukoja. 1 Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island Press, Washington, DC, 2005, pp. 1-6 (http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx). FI 3 FI

4 Luonnonvarojen kestävä käyttö (muun muassa kestävä tuotanto ja kulutus) on näin ollen avaintekijä pitkän aikavälin vauraudessa sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Kasvua ja työllisyyttä koskevassa EU:n strategiassa 2, joka vahvistettiin kevään 2005 huippukokouksessa, pidetään luonnonvarojen kestävämpää käyttöä erittäin tärkeänä. Lisäksi siinä kehotetaan EU:ta ottamaan johtoasema pyrkimyksissä kohti kestävämpää kulutusta ja tuotantoa maailmanlaajuisessa taloudessa. Euroopassa tarvitaan sen vuoksi pitkän aikavälin strategiaa, jonka avulla luonnonvarojen käytön ympäristövaikutukset, mukaan luettuina niiden ulkoinen ulottuvuus (vaikutukset EU:n ulkopuolella, myös kehitysmaissa) otetaan huomioon päätöksenteossa. Tämä luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia (jäljempänä strategia ) on vastaus tähän haasteeseen. Tätä strategiaa on tarkasteltava hiljattain tarkistetun kestävää kehitystä koskevan strategian 3 yhteydessä ja siihen vaikuttavana panoksena. Strategiassa korostetaan, että on tärkeää ottaa ympäristönäkökohdat huomioon muissa politiikoissa, jotka vaikuttavat luonnonvarojen ympäristövaikutuksiin, mutta siinä ei pyritä toteuttamaan erityisaloitteita aloilla, joilla jo toteutetaan vakiintuneita politiikkoja. Strategiassa esitetään analyyttiset puitteet, joiden tavoitteena on varmistaa, että luonnonvarojen käytön ympäristövaikutukset otetaan järjestelmällisesti huomioon julkisessa politiikanteossa. Tämän lähestymistavan soveltaminen auttaisi Euroopan talouksia siirtymään kohti tilannetta, jossa kasvutavoitteisiin päästään käyttämällä luonnonvaroja tehokkaammin ja heikentämättä luonnonvaraperustaa entisestään. 2. YMPÄRISTÖPOLITIIKKA JA LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ EUROOPASSA ONGELMAT JA POLIITTISET RATKAISUT Luonnonvarojen käyttöä on käsitelty eurooppalaista ympäristöpolitiikkaa koskevissa keskusteluissa jo 30 vuoden ajan luvulla ensimmäinen öljykriisi aiheutti huolta luonnonvarojen niukkuudesta ja kasvun rajoista. Kuitenkin kuten komissio toi esiin jo tiedonannossaan Kohti luonnonvarojen kestävän käytön teemakohtaista strategiaa 4, luonnonvarojen niukkuus ei ole osoittautunut ympäristön kannalta niin ongelmalliseksi kuin tuolloin ennustettiin. Fossiilisten polttoaineiden varannot eivät ole ehtyneet ja markkinat ovat säännelleet niukkuutta hinnoittelumekanismien avulla. Monien metallien ja mineraalien käyttö on vähentynyt pikemminkin teknologian muuttumisen kuin varantojen ehtymisen vuoksi. Nopeasti kasvava tarve ja toimitusten ongelmat voivat kuitenkin aiheuttaa akuutteja taloudellisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia, kuten monien raaka-aineiden hiljattain tapahtuneet hinnan nousut ovat osoittaneet. Näin ollen luonnonvaraperustaan kohdistuvat vahingot ovat edelleen ajankohtainen kysymys. Ympäristöpolitiikan alkuvaiheessa keskityttiin päästöistä ja jätteestä johtuviin näkyviin ongelmiin ja pyrittiin vähentämään pistekuormituslähteistä, kuten tehtaista ja voimalaitoksista, peräisin olevia epäpuhtauksia. Tässä on onnistuttu hyvin. Ilman ja veden laatu on parantunut. Yhä suurempi määrä syntyvästä jätteestä KOM(2005) 141. KOM(2001) 264 ja KOM(2005) 658. KOM(2003) 572. FI 4 FI

5 kierrätetään ja vähemmän jätettä sijoitetaan kaatopaikalle. Materiaali- ja jätevirtojen (myös tuonnin ja viennin) analyysi EU:ssa on osoittanut, että viimeisten 20 vuoden aikana yleinen kulutus asukasta kohti on pysynyt käytännöllisesti katsottuna muuttumattomana EU:ssa ja on noin 16 tonnia vuodessa. Talous on kuitenkin samaan aikaan kasvanut 50 prosentilla. Tämä tarkoittaa sitä, että materiaalien käytön tehokkuus Euroopassa on huomattavasti parantunut. Tästä huolimatta tuotantomäärät ovat usein lisääntyneet nopeammin kuin yleiset ympäristön ja tehokkuuden parannukset, ja nykyisillä politiikoilla ei ole pystytty kääntämään Euroopassa tai maailmanlaajuisesti suuntauksia, jotka ovat perustavanlaatuisesti kestävän kehityksen vastaisia. Jotta voitaisiin tehokkaammin kääntää näitä kestävän kehityksen vastaisia suuntauksia, hillitä ympäristön tilan huonontumista ja säilyttää luonnonvarojen tarjoamat keskeiset palvelut, ympäristöpolitiikassa on käsiteltävä muutakin kuin päästöjä ja jätehuoltoa. On tarpeen kehittää välineitä, joiden avulla voidaan määrittää materiaalien ja energian käytön negatiiviset ympäristövaikutukset koko elinkaaren aikana (ns. kehdosta hautaan -lähestymistapa) ja määrittää niiden merkitys. Tätä yleisten ja kumulatiivisten vaikutusten ymmärtämistä syysuhteisen tapahtumaketjun aikana tarvitaan, jotta voidaan kohdistaa poliittisia toimenpiteitä siten, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita ympäristön kannalta ja kustannustehokkaampia viranomaisten ja taloudellisten toimijoiden kannalta. Elinkaaria ei myöskään voida tarkastella alueittain. Globalisaation aikana maailmantaloudessa, jossa Eurooppa on aktiivinen osallistuja, perusteltu päätöksenteko edellyttää tietämystä siitä, miten luonnonvarat kulkevat maailmanlaajuisen talouden läpi, mikä ohjaa tätä ja mitä vaikutuksia aiheutuu siellä, missä luonnonvaroja hankitaan ja käytetään. Tämä otettiin huomioon ympäristöä koskevassa kuudennessa toimintaohjelmassa 5, jossa kehotettiin laatimaan teemakohtainen strategia luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja hoidosta. Strategia perustuu analyysiin luonnonvarojen käytöstä EU:ssa sekä olemassa oleviin analyyttisiin ja poliittisiin puitteisiin. Se on laadittu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa 6. Strategiassa kehitetään edelleen lähestymistapaa, jolla saavutetaan paras mahdollinen ympäristönsuojelun taso investoituun panokseen nähden. Tähän sisältyy myös hallitusten ja taloudellisten toimijoiden rajallisten valmiuksien keskittäminen tärkeimpiin ympäristöongelmiin. 3. HAASTEEN KOHTAAMINEN STRATEGIAN TAVOITE Luonnonvarojen kestävämpään käyttöön tähtäävän strategisen lähestymistavan tulisi ajan myötä johtaa luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön sekä luonnonvarojen käytön kielteisten ympäristönvaikutusten vähenemiseen siten, että ympäristön yleiset parannukset ovat sopusoinnussa kasvun kanssa. Strategian yleisenä tavoitteena on sen vuoksi vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita syntyy 5 6 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1600/2002/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta, EYVL L 242, , s. 1. FI 5 FI

6 luonnonvarojen käytöstä kasvavassa taloudessa, eli purkaa talouskasvun ja ympäristövaikutusten välinen kytkös (decoupling) 7. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vähennetään luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksia ja parannetaan samalla luonnonvarojen tuottavuutta EU:n koko taloudessa. Uusiutuvien luonnonvarojen osalta tämä tarkoittaa sitä, että pysytään liiallisen käytön raja-arvon alapuolella. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi strategia sisältää toimia, joilla: parannetaan ymmärrystä ja tietämystä luonnonvarojen käytöstä Euroopassa, sen kielteisistä ympäristövaikutuksista ja merkityksestä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti, kehitetään välineitä, joilla seurataan edistymistä EU:ssa, jäsenvaltioissa ja talouden eri aloilla ja raportoidaan siitä, edistetään strategisten lähestymistapojen ja prosessien soveltamista sekä talouden eri aloilla että jäsenvaltioissa ja rohkaistaan niitä kehittämään tähän liittyviä suunnitelmia ja ohjelmia ja, lisätään sidosryhmien ja kansalaisten tietoisuutta merkittävistä ympäristövaikutuksista, joita luonnonvarojen käytöstä aiheutuu. Strategian avulla voidaan nopeammin ja helpommin koota tietoa luonnonvarojen käytöstä taloudessa. Tietojen kokoamisessa otetaan huomioon muut aloitteet, kuten INSPIRE-aloite 8, ja hyödynnetään niitä tarvittaessa. Näin voidaan määrittää vakavimmat ympäristövaikutukset ja toteuttaa toimenpiteitä niiden lieventämiseksi. Toimia tarvitaan usein muilla kuin ympäristöön liittyvillä politiikan aloilla. Strategialla edistettävä lähestymistapa vahvistaa politiikan laatimista kaikilla (EU:n, kansallisella, alueellisella ja paikallisella) tasoilla. Mikäli ymmärretään paremmin luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren aikana, päätöksentekijät voivat paremmin priorisoida toimia ja keskittää niitä aloille, joilla niistä todella on hyötyä. Tämä on pitkäaikainen prosessi, joten strategialle ehdotetaan 25 vuoden aikataulua. Strategia edellyttää hallinnon eri tasoilla toteutettavien ja eri toimijoiden toteuttamien toimien yhdistelmää. Tämänhetkisten politiikkojen toimivuutta pyritään parantamaan muun muassa vahvistamalla toimenpiteiden luonnonvarojen käyttöön liittyvää ulottuvuutta ja kehittämällä uusia aloitteita sen varmistamiseksi, että politiikkoja valmisteltaessa otetaan huomioon luonnonvarojen käytöstä aiheutuvat vaikutukset koko elinkaaren aikana. Tässä alustavassa vaiheessa strategiassa ei aseteta kvantitatiivisia tavoitteita luonnonvarojen tehokkaalle ja vähäisemmälle käytölle kuten kuudennessa toimintaohjelmassa esitettiin, koska se ei ole mahdollista nykyisten tietojen ja indikaattorien kehittämisen tämänhetkisen tilanteen perusteella. Tietopohja ja indikaattorit eivät ole sellaisia, että niiden perusteella voitaisiin määrittää tavoitteet, 7 8 Liite 1 sisältää havainnollisen esimerkin tämän kytköksen purkamisesta luonnonvarojen tuottavuuden osalta. SEC(2004) 980 ; FI 6 FI

7 joiden avulla voidaan selkeästi vähentää ympäristövaikutuksia kasvavassa taloudessa. Strategia käynnistää kuitenkin prosessin, jonka tuloksena tavoitteiden asettaminen voisi olla mahdollista seuraavien 5-10 vuoden aikana. 4. OLEMASSA OLEVIEN POLIITTISTEN PUITTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN: ELINKAARIAJATTELUN SOVELTAMINEN OLEMASSA OLEVIIN POLITIIKKOIHIN Esitettyä lähestymistapaa sovelletaan jo olemassa olevien ja parhaillaan muotoutuvien ympäristöpolitiikkojen avulla (katso liite 2). Luonnonvarojen käytöstä aiheutuvat kielteiset vaikutukset on jo otettu huomioon monissa näistä politiikoissa, ja tätä jatketaan järjestelmällisesti myös tulevaisuudessa. Ympäristöpolitiikassa korostetaan aiempaa enemmän yhdennettyjä lähestymistapoja ja ympäristön osatekijöiden (ilma, vesi, maaperä) välisiä yhteyksiä sekä kattavia ympäristöteemoja (esim. ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus) koskevia politiikkoja, joissa kiinnitetään enemmän huomiota luonnonvarojen kestävään käyttöön. Elinkaariajattelu näkyy erityisesti jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevassa teemakohtaisessa strategiassa. Tähän liittyen on kehitetty muuhun kuin lainsäädäntöön perustuvia lähestymistapoja, kuten yhdennetty tuotepolitiikka (IPP) 9, joilla vähennetään tuotteiden kielteisiä ympäristövaikutuksia tuotteiden koko elinkaaren aikana, mukaan luettuina tuotanto, käyttö ja jätteestä huolehtiminen. Myös ympäristöteknologioita koskevassa toimintasuunnitelmassa (ETAP) 10 on määritetty useita mahdollisuuksia, joiden avulla ympäristöteknologioilla voidaan vähentää tuotannon ja kulutuksen kielteisiä ympäristövaikutuksia. Elinkaariajattelua voidaan hyödyllisellä tavalla soveltaa politiikan eri aloilla. Kaikki nämä politiikat vaikuttavat luonnonvarojen käyttöön, joten luonnonvarojen käyttöön ja sen kielteisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä on edelleen tarkasteltava koordinoidulla tavalla. Esimerkiksi liikenteen osalta eurooppalaista liikennepolitiikkaa koskevassa valkoisessa kirjassa 11 asetettiin tavoitteeksi liikennemuotojakauma, jolla edistetään ympäristöystävällisiä liikennemuotoja. Energia-alalla on toteutettu toimia energiaa eniten käyttävillä aloilla (erityisesti rakentamisen ja kuljetusten aloilla), ja näiden toimien seurauksena saadaan huomattavia parannuksia ympäristövaikutuksiin. Tietyillä politiikan aloilla (erityisesti kalastuksen ja maatalouden alalla) hiljattain toteutetut uudistukset ovat vaikuttaneet huomattavasti siihen, että luonnonvarojen käytön ympäristövaikutukset otetaan huomioon. Kestävää kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia annettiinkin juuri siksi, että oli tarpeen turvata yhdenmukainen ja kattava politiikan laatiminen talouden, yhteiskunnan ja ympäristön eri aloilla. Komission tarkoituksena on kehittää sektorikohtaisia aloitteita tietyillä talouden aloilla muun muassa kasvua ja työllisyyttä koskevan EU:n strategian sekä teollisuuspolitiikkaa koskevan tuoreen tiedonannon 12 perusteella. Tämä edistäisi kilpailukykyä ja yleistä suorituskykyä sekä vähentäisi samalla kielteisiä KOM(2003) 302. KOM(2004) 38. KOM(2001) 370. KOM(2005) 474. FI 7 FI

8 ympäristövaikutuksia. Ekotehokkuuden parantaminen voi myös edistää innovaatioita ja tuottavuutta ja siten kilpailukykyä ja kasvua (katso liite 4). Yksi merkittävä tapa soveltaa elinkaariajattelua on komission yhtenäinen vaikutustenarviointimenetelmä, jossa tarkastellaan merkittävien toimenpideehdotusten eri vaihtoehtoja ja niiden taloudellisia, yhteiskunnallisia ja/tai ympäristövaikutuksia 13. Kansallisella tasolla jäsenvaltiot voivat käyttää ympäristövaikutusten arviointien 14 sekä strategisten ympäristöarviointien 15 tuloksia vähentääkseen niitä ympäristövaikutuksia, joita aiheutuu luonnonvarojen käytöstä yksittäisissä hankkeissa tai suunnitelmissa sekä hankkeissa ja politiikoissa. 5. UUSIA ALOITTEITA PERUSTEIDEN LUOMINEN SEURAAVAKSI 25 VUODEKSI Mikäli tämä strategia halutaan panna onnistuneesti täytäntöön, tarvitaan uusia aloitteita kaikilla hallinnon tasoilla EU:n, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. EU:n tasolla tämä edellyttää yhteisiä toimia, jotta voidaan parantaa tietopohjaa, luoda indikaattoreita, joita voidaan käyttää poliittisissa keskusteluissa, sekä käynnistää eri alojen aloitteita talouden toimijoiden kanssa. Kun otetaan huomioon maailmanlaajuiset vaikutukset, joita on luonnonvarojen käytöllä EU:ssa, sekä tarve siihen, että EU:n päätöksentekijät ottavat tämän huomioon, perustetaan kansainvälinen asiantuntijafoorumi, joka tarkastelee luonnonvarojen käytön maailmanlaajuisia näkökohtia ja sen kielteisiä ympäristövaikutuksia Tietopohjan luominen päätöksentekijöille tarkoitettu tietokeskus, jonka avulla parannetaan luonnonvarojen käytön ja sen ympäristövaikutusten tietopohjaa Tietyissä tapauksissa käytettävissä on vain vähän tietoja hajasaasteiden ja luonnonvarojen käytön monimutkaisista syysuhteista. Päätöksentekijöitä varten ei ole saatavilla tietoja helposti käytettävässä muodossa. Luonnonvarojen käytön analysointiin osallistuvat erilaiset tiedon tuottajat, kuten komission pääosastot Eurostat (PO Eurostat), Yhteinen tutkimuskeskus (PO JRC) ja tutkimuspääosasto (PO RTD) sekä lisäksi Euroopan ympäristökeskus, älykkään energiahuollon toimeenpanon virasto, kansalliset laitokset ja yliopistot sekä kaupalliset lähteet. Tietojenvaihto ei kuitenkaan aina toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden puutteiden ja päällekkäisyyksien vuoksi tarvitaan luonnonvaroja koskevaa tietokeskusta, johto- tai keskuspalvelua, joka toimii tiedonvälittäjänä ja kokoaa kaiken käytettävissä olevan olennaisen tiedon, seuraa ja analysoi tietoa ja toimittaa poliittisesti olennaista tietoa päätöksentekijöille. Yhdistämällä edellä olevien tietojentuottajien perustietoja, tietämystä, tieteellistä asiantuntemusta ja verkottumisvalmiuksia komissio vastaa Euroopan neuvoston kehotukseen ryhtyä tuntuviin toimiin alan tietojen laadun parantamiseksi käyttäen strategista eurooppalaista voimavaraa, joka kerää ja keskittää tietoa luonnonvarojen käytöstä, KOM(2002) 276. Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, sellaisena kuin se on muutettuna. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. FI 8 FI

9 vaikutuksista ja asiaa koskevan politiikan arvioinnista, jotta voidaan päättää, mihin vaikutuksiin puuttua, ja kehittää eri vaihtoehtoja vaikutusten vähentämiseksi samalla kun talouskasvu jatkuu. 16 Tiedontuottajilla on rooli myös muissa strategian osissa: he kehittävät ja vahvistavat sopivat indikaattorit strategian onnistumisen mittaamiseksi, auttavat jäsenvaltioita kehittämään konkreettisia toimintaohjelmia, joita tarvitaan strategian tavoitteiden saavuttamiseksi, tukevat kansainvälistä paneelia sen tehtävissä ja laativat joka viides vuosi (alkaen vuodesta 2010) strategian täytäntöönpanoa koskevan tilanneraportin, joka otetaan huomioon komission tarkistusprosessissa. Eri tasoilla toteutettavalla tutkimuksella ja kehityksellä, mukaan luettuina kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset ja teolliset ohjelmat ja hankkeet, voi olla moninainen rooli strategian kehittämisessä ja täytäntöönpanossa. Seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa 17 korostetaan aiempaa enemmän välineiden kehittämistä ympäristöön kohdistuvien, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin Edistymisen mittaaminen indikaattorien kehittäminen Jotta voidaan edetä kohti strategian tavoitteita, edistymistä on mitattava riittävästi, ja nämä tiedot on saatettava poliittisten päättäjien ja kansalaisten saataville. Tätä varten on edelleen kehitettävä indikaattoreita sen merkittävän työn pohjalta, jota on jo tehty ympäristökirjanpidon, materiaalivirtakirjanpidon ja elinkaari-inventaarioiden aloilla. Komissio laatii vuoteen 2008 mennessä: indikaattorit, joilla mitataan tehokkuuden ja tuottavuuden parantumista luonnonvarojen (mukaan luettuna energia) käytössä, luonnonvarakohtaiset indikaattorit, joilla arvioidaan, miten negatiivisten ympäristövaikutusten ja luonnonvarojen käytön välinen yhteys on onnistuttu purkamaan, ja yleiset indikaattorit, joilla mitataan, miten on voitu vähentää ekologista stressiä, joka aiheutuu luonnonvarojen käytöstä EU:ssa (ekotehokkuusindikaattori). Ihannetapauksessa kaikkien indikaattorien on oltava mahdollisimman aggregoituja ja helposti ymmärrettäviä, ja niiden on perustuttava olemassa olevaan työhön jäsenvaltioiden, EU:n ja kansainvälisellä tasolla (katso liite 3). Mikäli aggregointi ei onnistu (esimerkiksi menetelmiin liittyvien tai teknisten vaikeuksien vuoksi), käytetään perusteena olevia koreja mittaamaan edistymistä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä 18. Indikaattorien avulla määritetään myös luonnonvarojen käyttötavat, jotka eniten vaikuttavat kielteisiin ympäristövaikutuksiin. Niiden avulla voidaan myös priorisoida politiikan laatimista, erityisesti määritettäessä aloja, joilla tulisi kehittää alakohtaisia aloitteita. Alustavassa vaiheessa komissio jatkaa työtä jo tehtyjen tutkimusten alustavien tulosten perusteella Ympäristöneuvoston kokouksessa 28. kesäkuuta 2004 annetut päätelmät (asiakirja 10988/04, ). KOM(2005) 119. Esimerkkejä perusteena olevista indikaattoreista ovat CO 2 -, NOx- and SO 2 -päästöt, rakennetun maaalan lisääntyminen, vesien pilaantuminen, pilaantumisen kriittisten kuormitusten ylittyminen jne. FI 9 FI

10 5.3. Sisäinen ulottuvuus jäsenvaltiot ja korkean tason foorumi Monet tämän strategian täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimet voidaan parhaiten toteuttaa kansallisella tasolla. Suurin osa luonnonvaroja koskevista politiikoista (maataloutta ja kalastusta lukuun ottamatta) ei kuulu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Jäsenvaltioilla on käytössään tiettyjä poliittisia välineitä, kuten taloudellisia välineitä, joita on vaikea käyttää yhteisön tasolla. Jäsenvaltioilla on myös vastuu koulutusohjelmista, ja niillä on paremmat mahdollisuudet toteuttaa kuluttajapolitiikkaa, jolla pyritään muuttamaan tottumuksia. Komissio ehdottaa, että strategian tavoitteiden saavuttamiseksi kukin jäsenvaltio laatii luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevia kansallisia toimenpiteitä ja ohjelmia. Näissä toimenpiteissä ja ohjelmissa olisi keskityttävä sellaiseen luonnonvarojen käyttöön, jolla on merkittävimmät ympäristövaikutukset. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä ohjelmiin myös järjestelyt edistymisen seuraamiseksi ja, mikäli mahdollista, tavoitteiden asettamiseksi. Liitteessä 5 esitetään useita toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot voisivat harkita. Jotta voitaisiin helpottaa näiden kansallisten toimenpiteiden kehittämistä, komissio perustaa korkean tason foorumin. Siinä on mukana korkeita virkamiehiä, jotka ovat vastuussa luonnonvaroja koskevan politiikan kehittämisestä jäsenvaltiossa, komission edustajia ja tarvittaessa kuluttajajärjestöjen, ympäristöjärjestöjen, tiedemaailman ja teollisuuden edustajia sekä muita sidosryhmiä, joilla on erityistä kiinnostusta kyseessä oleviin asioihin ja niihin liittyvää asiantuntemusta. Samaan aikaan komissio kartoittaa jäsenvaltioissa toteutettuja toimenpiteitä, joiden soveltamisesta koko EU:ssa olisi hyötyä, ja se kehottaa jäsenvaltioita määrittämään ympäristöongelmia, joihin niiden mielestä voitaisiin tehokkaasti tarttua käyttämällä markkinapohjaisia välineitä mutta joiden osalta koordinoimattomien toimien puutetta EU:n tasolla pidetään esteenä niiden käytölle. Komissio tarkastelee korkean tason foorumissa erityisesti markkinapohjaisten välineiden käyttöä luonnonvarojen hallinnassa sekä tämän strategian tarkistusprosessissa, jota käsitellään osassa Maailmanlaajuinen ulottuvuus luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevä kansainvälinen paneeli Luonnonvarojen käyttöön kiinnitetään yhä enemmän huomiota kansainvälisellä tasolla 19. OECD on asettanut tavoitteeksi erityisesti ympäristöpaineiden ja taloudellisen kasvun välisen yhteyden purkamisen 20. OECD:n kehitysapukomitea (DAC) on myös julkaissut usean organisaation yhdessä laatiman asiakirjan ympäristöverotuksen uudistamisesta (Environmental Fiscal Reform) 21. Asiakirjassa korostetaan, että ympäristöverotuksen uudistamisella voitaisiin edistää luonnonvarojen kestävämpää käyttöä, ja annetaan hyödyllistä ohjausta toimia varten Japanin osalta katso ja Kiinan osalta company/tmxxb143/card143.asp?lmid=5209&siteid=1&tmid=320&flbh=143. Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century, OECD, Asiakirjan laatimiseen osallistuivat mm. Maailmanpankki, DFID, komissio ja useat muut organisaatiot. FI 10 FI

11 Komission tarkoituksena on ehdottaa kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusvälineen (DCECI) 22 puitteissa ympäristön ja luonnonvarojen, mukaan luettuna energian, kestävää hallintaa koskevaa temaattista ohjelmaa, jota toteutettaisiin vuodesta Lisäksi kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 kaikki maat sitoutuivat muuttamaan kestävän kehityksen vastaisia kulutus- ja tuotantotapoja. Jotta voitaisiin yhdistää ja ylläpitää ponnisteluja, tässä tiedonannossa esitetään luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevän kansainvälisen paneelin perustamista yhteistyössä UNEPin ja mahdollisesti muiden kansainvälisten kumppaneiden ja hankkeiden (esim. Yhdistyneiden kansakuntien teollisen kehityksen järjestön UNIDOn ja Kansainvälisen energiajärjestön IEAn) kanssa. Paneeli arvioi ja antaa tietoja luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten maailmanlaajuisista näkökohdista. Paneeli (katso liite 6): antaa komissiolle riippumatonta neuvontaa luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksista maailmanlaajuisessa kontekstissa ja ottaa huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, myötävaikuttaa tietoperustan luomiseen ja edistymisen seurantaan, kehittää kestävyyttä koskevia arviointiperusteita, jotka koskevat EU:n ulkopuolelta tulevien materiaalien ja tuotteiden ottoa, pyyntiä ja korjuuta, kuljettamista ja varastointia; perusteisiin eivät kuulu ainoastaan materiaalien laatua koskevat standardit vaan myös tuotannon laatua koskevat standardit, ja niissä otetaan huomioon sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat, antaa kehitysmaille neuvoja siitä, miten ne voivat kehittää valmiuksiaan arvioida luonnonvarojen käyttöä ja hallintaa koskevien politiikkojen ympäristövaikutuksia (politiikat voitaisiin toteuttaa osana kolmansien maiden kanssa luotuja yhteistyöohjelmia), antaa neuvoja luonnonvarojen käytön ympäristövaikutuksista laajemmassa maailmanlaajuisessa kontekstissa, esimerkiksi osana UNEPin johtamia, kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevia aloitteita. 6. ODOTETUT VAIKUTUKSET JA TULOKSET Tämän strategian täytäntöönpanolla luodaan edellytykset luonnonvarojen tehokkaammalle käytölle sekä kannustimet siirtyä kohti kestävämpiä tuotanto- ja kulutustapoja. Tällä on positiivinen vaikutus talouteen, erityisesti koska näillä kannustimilla autetaan yrityksiä innovoimaan ja parantamaan kilpailukykyään. Strategian ansiosta poliittiset päättäjät voivat tehdä perustellumpia valintoja poliittisten vaihtoehtojen välillä ja heidän käytettävissään on välineet (indikaattorit, tiedot) edistymisen seuraamiseksi. Tähän tiedonantoon liittyvässä vaikutustenarvioinnissa esitetään mahdolliset vaihtoehdot ja arvioidaan, mitä 22 Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument. FI 11 FI

12 vaikutuksia on ehdotetuilla toimilla ja mitä vaikutuksia olisi ollut toimilla, joita ei pidetty asianmukaisina. 7. TARKISTUSMENETTELY Komissio tarkastelee edistymistä strategian tavoitteiden saavuttamisessa vuonna 2010 ja sen jälkeen joka viides vuosi. Tarkistuksen tulokset otetaan huomioon ympäristöä koskevan kuudennen toimintaohjelman loppuarvioinnissa. FI 12 FI

13 SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 1. EHDOTUKSEN NIMI: Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia ( strategia ) 2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ Toimintalohko: 07 Ympäristö Toiminto: Ympäristöpolitiikan täytäntöönpano 3. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT 3.1. Budjettikohdat (toimintamäärärahat sekä niihin liittyvät teknisen ja hallinnollisen avun määrärahat (entiset BA-budjettikohdat)) ja budjettinimikkeet: Lainsäädäntö, tiedotus ja muut ympäristöä koskeviin yhteisön toimintaohjelmiin perustuvat yleiset toimet Hallintomenot Tiedotus ja muut ympäristöä koskeviin yhteisön toimintaohjelmiin perustuvat yleiset toimet Osallistuminen kansainvälisiin toimiin ympäristöalalla Vuodesta 2007 alkaen tietokeskusta ja indikaattoreja koskeviin tavoitteisiin liittyvät taloudelliset näkökohdat sisältyvät LIFE + -ohjelmaan. Kansainvälistä paneelia koskevaan tavoitteeseen liittyvät taloudelliset näkökohdat sisältyvät ulkoisen avun välineisiin ehdotetun rahoituskehyksen otsakkeessa Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto: Strategian kesto on 25 vuotta ( ). Strategia käynnistetään tiedonannossa esitetyillä suorilla toimilla. Tässä rahoitusselvityksessä käsitellään ensimmäiseen kuuden vuoden jaksoon ( ) liittyviä taloudellisia näkökohtia Budjettitiedot: Budjettikohta Menolaji Uusi EFTA osallistuu Ehdokasmaat osallistuvat Rahoitusnäkymien otsake ei-pakoll. JM 23 EI EI EI Nro ei-pakoll. JM EI EI EI Nro 4 23 Jaksotetut määrärahat (JM). FI 13 FI

14 4. YHTEENVETO RESURSSEISTA Henkilöstö- ja hallintoresurssien tarve katetaan hallinnoiville pääosastoille (ympäristöasioiden pääosasto ja muut pääosastot) vuotuisessa talousarviomenettelyssä myönnetyistä määrärahoista Taloudelliset resurssit Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM) milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Menolaji Kohdan nro ja myöh. Yht. Toimintamenot Maksusitoumusmääräraha t (MSM) 8.1 a 0,200 0,580 0,980 1,780 1,630 1,600 6,7706 Maksumäärärahat (MM) b 0,133 0,427 0,796 1,460 1,573 2,381 6,770 Toimintamenot Maksusitoumusmäärärahat (MSM) 8.1 a 0,240 0,610 0,640 0,750 0,600 0,710 3,550 Maksumäärärahat (MM) b 0,160 0,455 0,581 0,709 0,635 1,010 3,550 Viitemäärään sisältyvät hallintomenot 26 Tekninen ja hallinnollinen apu (EI-JM) c 0, ,150 VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ Maksusitoumusmäärärahat a+c 0,590 1,190 1,620 2,530 2,230 2,310 10,470 Maksumäärärahat b+c 0,443 0,881 1,377 2,169 2,209 3,391 10,470 Hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään 27 Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot (EI-JM) d 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 4, Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston xx lukuun xx 01. Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston xx lukuun xx 01. Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx Menot, jotka otetaan lukuun xx 01 muille momenteille kuin xx tai xx FI 14 FI

15 Viitemäärään sisältymättömät hallintomenot lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EI- JM) e 0,002 0,026 0,056 0,058 0,058 0,060 0,260 Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä MSM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina MM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina a+c +d+ e b+c +d+ e 1,375 1,999 2,459 3,371 3,071 3,153 15,428 1,228 1,690 2,216 3,010 3,050 4,234 15,428 Tiedot yhteisrahoituksesta Jos ehdotukseen liittyy jäsenvaltioilta tai muilta tahoilta (jotka on ilmoitettava) saatavaa osarahoitusta, seuraavassa taulukossa ilmoitetaan kyseisen osarahoituksen arvioitu määrä (rivejä voidaan lisätä, jos rahoitusta saadaan useilta tahoilta): milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Rahoitukseen taho osallistuva n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 ja myöh. Yht. f MSM yhteisrahoitus luettuna YHTEENSÄ mukaan a+c +d +e +f Yksi strategiassa suunnitelluista toimista (katso kohdan 5.3 alakohta 3) toteutetaan yhteistyössä UNEPin kanssa, ja sitä varten on perustettava sihteeristö. Sihteeristön työ rahoitetaan erityisrahastosta, jonka rahoittamiseen eri elimet ja organisaatiot voivat osallistua. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole mahdollista ennustaa jäsenvaltioiden tai elinten osarahoituksen määrää Yhteensopivuus rahoitussuunnitelman kanssa X Ehdotus on nykyisen/ehdotetun rahoitussuunnitelman mukainen. Ehdotus edellyttää kyseeseen tulevan rahoitusnäkymien otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista. Ehdotus voi edellyttää toimielinten sopimuksen määräysten soveltamista 28 (ts. joustovälineen käyttöä tai rahoitusnäkymien tarkistamista). 28 Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. FI 15 FI

16 Vaikutukset tuloihin X Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin. Ehdotuksella on seuraavat vaikutukset tuloihin: milj. euroa (yhden desimaalin tarkkuudella) Budjettikohta Tulot Ennento teutusta[v uosi n-1] [Vuo si n] Toteutuksen jälkeen [n+1] [n+2] [n+3 ] [n+4] [n+5] 29 a) Absoluuttiset tulot b) Tulojen muutokset 4.2. Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna (sisältää virkamiehet sekä väliaikaisen ja ulkopuolisen henkilöstön) katso erittely kohdassa tarve ja myöh. Henkilöstön yhteensä määrä 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 5. OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET 5.1. Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Jotta voitaisiin käsitellä luonnonvarojen (esim. luonnonvarojen ja maan) käyttöön liittyviä ympäristönäkökohtia, strategian perusteella otetaan käyttöön toimia, joiden avulla jäljitetään ja seurataan luonnonvarojen käyttöä niiden koko elinkaaren ajan sekä kehitetään toimet, jotka ovat tarpeen luonnonvarojen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Strategiassa keskitytään erityisesti siihen, että 25 vuoden kauden aikana määritetään kaikkein vakavimmat luonnonvarojen käytöstä aiheutuvat vaikutukset sekä edistetään ratkaisuja ja toimet niiden ratkaisemiseksi. Tätä varten pyritään parantamaan asiaa koskevia tietoja ja tietojen saatavuutta Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut Kun otetaan huomioon, että Euroopassa luonnonvaroja käytetään taloudellisen kasvun saavuttamiseksi ja taloudellinen kasvu on yksi EY:n politiikan tärkeimmistä tavoitteista, ainoa tapa vähentää ympäristövaikutuksia on erottaa luonnonvarojen 29 Taulukkoon lisätään sarakkeita, jos toiminnan kesto ylittää kuusi vuotta. FI 16 FI

17 käyttö ja siihen liittyvät ympäristövaikutukset taloudellisesta kasvusta. Tämä olisi tehtävä Euroopan tasolla. Luonnonvarojen kauppa on merkittävää ja se kuuluu EU:n toimivaltaan. Tuotteiden ja palveluiden käyttö kuuluu jaettuun toimivaltaan. Tämän vuoksi yhteisön toimille on selkeä perusta Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit toimintoperusteisessa johtamismallissa Strategian tavoitteena on määrittää toimet, jotka pitkällä aikavälillä (mikäli ne toteutetaan asianmukaisesti) mahdollistavat ympäristövaikutusten erottamisen taloudellisesta kasvusta. Tätä varten esitetään useita konkreettisia toimia: 1) tietokeskuksen perustaminen tietopohjan parantamiseksi, 2) strategian kannalta olennaisten indikaattorien kehittäminen, 3) luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevän kansainvälisen paneelin perustaminen. Strategian odotettuja tuloksia käsitellään tiedonannossa ja sen vaikutuksia tiedonannon liitteenä olevassa vaikutustenarvioinnissa Toteutustapa (alustava) X Keskitetty hallinnointi X X komissio hallinnoi suoraan hallinnointivastuu siirretään toimeenpanovirastoille X varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitetuille yhteisöjen perustamille elimille kansallisille julkisoikeudellisille yhteisöille tai julkisen palvelun tehtäviä suorittaville yhteisöille Yhteistyössä toteutettava tai hajautettu hallinnointi jäsenvaltioiden kanssa kolmansien maiden kanssa X Hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava) Huomautukset: Komissio toteuttaa suoraan suurimman osan strategiassa esitetyistä toimenpiteistä (tutkimusten käynnistäminen, kokousten järjestäminen, palveluhankintasopimusten hallinta jne.) Yksi suunnitelluista hankkeista (kansainvälinen paneeli katso kohdan 5.3 alakohta 3) toteutetaan yhteistyössä UNEPin kanssa. Alustavasti on tarkoitus, että komissio myöntää UNEPille avustuksen paneelin sihteeristön käynnistämiseksi, koska FI 17 FI

18 UNEPilla on tietämystä ja aiempaa kokemusta kansainvälisten sihteeristöjen hallinnoinnista (esim. IPCC-sihteeristö Genevessä). Toisessa vaiheessa sihteeristön hallinnointi voi edellyttää useiden rahoittajien panosten yhdistämistä. Tämän vuoksi ei ole mahdollista eikä asianmukaista osoittaa yksittäisen rahoittajan osuutta tietyntyyppisiin menoihin. Toinen suunnitelluista toimista (tietokeskus katso kohdan 5.3 alakohta 1) toteutetaan yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa, koska keskuksella on tietämystä ja asiantuntemusta luonnonvaroista ja asiantuntijaverkostojen perustamisesta. 6. SEURANTA JA ARVIOINTI 6.1. Seurantamenettely Komissio ehdottaa, että strategian tehokkuutta tarkastellaan joka viides vuosi tiedonannon julkistamisen jälkeen. Tätä varten komissio laatii kertomuksen, joka julkaistaan ja toimitetaan muille toimielimille Arviointimenettely Ennakkoarviointi Strategiasta on laadittu vaikutusten arviointi, joka julkaistaan samaan aikaan tiedonannon kanssa Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset vastaavasta toiminnasta) Teemakohtaiset strategiat ovat kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa 30 käyttöön otettu uusi lähestymistapa toimintapolitiikkojen toteuttamiseksi. Tässä strategiassa mainitut toimenpiteet eivät kuitenkaan mene sellaisia tavanomaisia hallinnollisia käytäntöjä (tutkimusten käynnistäminen, asiantuntijakokousten järjestäminen, varsin pieniä rahamääriä koskevat palveluhankintasopimukset), joihin sovelletaan asianmukaisia taloudellisia valvontamenettelyjä Tulevaa arviointia koskevat määräykset ja arviointien suorittamisvälit Komissio ehdottaa, että strategian tehokkuutta tarkastellaan joka viides vuosi tiedonannon julkaisemisen jälkeen. Tätä varten komissio laatii kertomuksen, joka julkaistaan ja toimitetaan toimielimille. 7. PETOSTENTORJUNTA Ehdotetut toimet koostuvat ainoastaan henkilöstöstä, asiantuntijakokouksista ja selvityssopimuksista aiheutuvista kustannuksista. Sopimuksia valvotaan komission 30 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1600/2002/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta, EYVL L 242, , s. 1. FI 18 FI

19 tavanomaisilla valvontamekanismeilla, joten ylimääräisiä petosten torjuntatoimia ei tarvita. Mahdollisten edunsaajien ja toimeksisaajien on noudatettava varainhoitoasetuksen säännöksiä ja toimitettava todisteet taloudellisesta ja oikeudellisesta kelpoisuudestaan. Avustusten osalta heiltä edellytetään tulojen ja menojen ennakkoselvityksen toimittamista siitä hankkeesta, johon rahoitusta haetaan. Maksut suoritetaan sopimusehtojen mukaisesti sekä tuensaajan oikeaksi todistaman ja komission asianomaisen yksikön tarkastaman tuloja ja menoja koskevan selvityksen perusteella. Tarkastuksia voidaan tehdä myös paikan päällä ja edunsaajien on säilytettävä kaikki yksityiskohtaiset tiedot ja tositteet viisi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. FI 19 FI

20 8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA 8.1. Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset Maksusitoumusmäärärahoina, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) (Sarakkeessa ilmoitetaan tavoitteet, toiminta tuotokset) ja Tuotoksen tyyppi Keskim. Kustannukset Tuotosten määrä n2011 ja myöh. Kustannukset yht. Tuotosten määrä Kustannukset yht. Tuotosten määrä Kustannukset yht. Tuotosten määrä Kustannukset yht. Tuotosten määrä Kustannukset yht. Tuotosten määrä Kustannukset yht. Tuotosten määrä YHTEENSÄ Kustannukset yht. TAVOITE 31 Tieto-keskus Asiantuntijoiden kuulemiset Raportit 0, , , , , , , ,200 Indikaat. Asiantuntijoiden kuulemiset Raportit 0, , , , , ,120 Maankäytön indikaattorit Raportit 0, , , , ,450 Kansainvälinen IP-sihteeristö paneeli 0, , , , , , , ,550 KUSTANNUK- SET YHTEENSÄ 0,440 1,190 1,620 2,530 2,230 2,310 10, Kuten kuvattu kohdassa 5.3. FI 20 FI

Ympäristöministeriö E-KIRJELMÄ YM YSO Parkkinen Timo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA

Ympäristöministeriö E-KIRJELMÄ YM YSO Parkkinen Timo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Ympäristöministeriö E-KIRJELMÄ YM2006-00107 YSO Parkkinen Timo 03.03.2006 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia EU; ympäristö; komission tiedonanto: Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.4.2009 KOM(2009)182 lopullinen 2009/0062 (CNS) C7-0018/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 2.7.2009 KOM(2009) 340 lopullinen 2009/0091 (COD) C7-0052/09 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 428 final 2013/0200 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS KOM(2001) 422 lopullinen - 2001/0168 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan talousyhteisön ja Senegalin tasavallan hallituksen välisessä Senegalin rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

LIITTEET: KOM(2003) 572 lopullinen, suomeksi ja ruotsiksi Perusmuistio (YM)

LIITTEET: KOM(2003) 572 lopullinen, suomeksi ja ruotsiksi Perusmuistio (YM) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 10.11.2003 YM18/313/2003 Eduskunta Suuri valiokunta Asia E-kirjelmä; EU; ympäristö; komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille;

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä FI FI PERUSTELUT Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. syyskuuta 2017 (OR. en) 11432/07 DCL 1 RECH 203 NZ 8 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 11432/07 Päivämäärä: 2. heinäkuuta 2007 Muuttunut jakelu: Julkinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0201 (COD) 14060/1/14 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto ENV 816 COMPET

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.4.2003 KOM(2003) 209 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. helmikuuta 2009 (23.02) (OR. en) 6702/09 Toimielinten välinen asia: 2009/0026 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. helmikuuta 2009 (23.02) (OR. en) 6702/09 Toimielinten välinen asia: 2009/0026 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. helmikuuta 2009 (23.02) (OR. en) 6702/09 Toimielinten välinen asia: 2009/0026 (COD) ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 20. helmikuuta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2210(DEC) 15. tammikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 137 final 2014/0073 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 126 final 2014/0069 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.12.2007 KOM(2007) 861 lopullinen 2007/0291 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.6.2017 COM(2017) 324 final 2017/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Lisätiedot

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10667/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14587/17 FIN 738 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta 9.2.2017 A8-0003/151 151 Johdanto osan 11 kappale (11) Olisi perustettava nykyaikaistamisrahasto, johon sijoitetaan 2 prosenttia EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista, ja nämä päästöoikeudet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.4.2005 KOM(2005) 154 lopullinen 2005/0064 (SYN) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 YHDENNETTY ALUEELLINEN INVESTOINTI KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan alalla uudet säännöt ja lainsäädännön seuraavaa

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot