Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II"

Transkriptio

1 Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II

2 Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II

3 Esipuhe Tulevaisuusluotain on Elinkeinoelämän keskusliitossa, EK:ssa, toteutettava pitkän aikavälin ennakointihanke. Siinä ennakoidaan moniulotteisesti teollisuus- ja rakentamistaustaisten klustereiden osaamis- ja koulutustarpeita. Tulevaisuusluotaimen pilottivaihe toteutettiin vuosina Kolmivuotinen jatkohanke käynnistyi elokuussa Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Suomen opetusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Käsillä oleva raportti on tämän jatkohankkeen toinen väliraportti. Raportissa kuvataan tulevaisuuden avainteknologioiden kehittämiseen ja soveltamiseen liittyviä osaamistarpeita. Osaamistarpeiden ennakointia jatketaan lokakuussa 2006 julkaistavassa Tulevaisuusluotaimen loppuraportissa. Hankkeessa on nojauduttu Tekesin teknologiajohtajien ja -asiantuntijoiden Tulevaisuusluotain-seminaarissa syksyllä 2004 esittämiin näkemyksiin tulevaisuuden avainteknologioiden mahdollisuuksista ja haasteista. Keskeinen tietolähde on ollut myös Tekesin maaliskuussa 2005 julkaisema Innovaatioista hyvinvointia -strategiaraportti. Tulevaisuusluotain-hankkeen ohjausryhmän puolesta haluan esittää lämpimät kiitokset Tekesille hyvästä yhteistyöstä. Tulevaisuusluotain-hankkeesta vastaavat asiantuntija Marita Aho ja projektikoordinaattori Satu Ågren EK:sta. Tulevaisuusluotainta tehdään rinnakkain EK:n toisen ennakointihankkeen, yksityisille palvelualoille keskittyvän Palvelut hankkeen kanssa. Helsinki Markku Koponen Ohjausryhmän puheenjohtaja Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II43

4 Sisältö Johdanto 7 Katsauksen tavoitteet ja sisältö 8 1. Keskeisiä teknologioita ja niiden sovellusmahdollisuuksia tulevaisuuden Suomessa Teknologian, avainteknologian ja teknologian ennakoinnin määritelmät Teknologian ja liiketoiminnan yhteys Tulevaisuuden avainteknologioiden valintaperusteet Tieto- ja viestintäteknologia Bioteknologia Materiaaliteknologia Nanoteknologia Tulevaisuusluotain-seminaarin ryhmätyöt: yhteenveto ja tulevaisuuspyörät Elinkaaren hallintaan liittyvät teknologiat Uusien materiaalien kehittäminen Riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Ympäristön älykkyys Virtuaaliteknologiat Uudistuvat liiketoimintamallit Millaisella osaamisella teknologian mahdollisuudet voidaan hyödyntää? Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Tekniikan erikoisosaaminen Luovuus ja innovatiivisuus Liiketoimintaosaaminen Muotoiluosaaminen Palveluosaaminen Verkosto-osaaminen 26 Lopuksi 28 Lähteet 30 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II45

5 Johdanto Tulevaisuusluotaimella ennakoidaan teollisuus- ja rakentamistaustaisten yritysten osaamis- ja koulutustarpeita vuonna Tarkasteltavina ovat kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset, joilla on merkittävää toimintaa Suomessa. Toisena tavoitteena on eri ennakointitahoja edustavien asiantuntijoiden verkostoituminen. Kolmantena tavoitteena on ennakoinnin menetelmien hyödyntämiseen sekä ennakointisisältöjen luomiseen liittyvän vuorovaikutteisen prosessin oppiminen. Ennakointityö perustuu toimintaympäristön muutosten ja tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamiseen. Osaamis- ja koulutustarpeiden pohjaksi visioidaan liiketoiminta-, palvelu- ja tuotemahdollisuuksia, joita suomalaisella elinkeinoelämällä voisi olla globaalissa taloudessa. Lähtökohtaisena ajatuksena ennakoinnissa on, että voimme vaikuttaa itse tulevaisuuteemme ja tehdä onnistuneilla valinnoilla mahdollisuuksista todellisuutta (Wilenius 2002). Tulevaisuusluotaimen pilottivaiheessa ( ) laadittiin visio Suomesta vuonna 2012 osaamisintensiivisenä, dynaamisena ja globaalisti kilpailukykyisenä hyvinvointiyhteiskuntana. Visio rakennettiin toimintaympäristöanalyysin, SWOT-analyysin ja erilaisten vaihtoehtoisten skenaarioiden avulla. Hankkeen juuret ovat teollisuudessa ja rakentamisessa. Esimerkkiklustereiksi on valittu ICT, metsä, kemia ja bio, hyvinvointi, rakennus, kiinteistö ja infra sekä SKIP eli Service and Knowledge Intensive Products (Teknologiateollisuus ry:n kone- ja metallituotealan yritykset). EK:ssa on meneillään myös toinen pitkän tähtäyksen ennakointihanke, Palvelut Hanke keskittyy yksityisille palvelualoille: kauppaan, kiinteistöpalveluihin, sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin, majoitusja ravitsemispalveluihin, tietotekniikan palveluihin sekä rahoitus- ja vakuutusalaan. EK:n ennakointihankkeet toimivat yhteistyössä. Yhdessä ne auttavat visioimaan, millaisia tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia on Suomesta käsin toimivilla yrityksillä ja mitä osaamista ja koulutusta ne tarvitsisivat menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa. Miten jatkovaihe täydentää pilottivaihetta? Jatkohankkeessa visio osaamisintensiivisestä Suomesta päivitetään vuoteen Osaamistarpeita ennakoidaan edelleen pääosin elinkeinoelämän laajasta näkökulmasta, mutta uutena työkaluna käytetään klusteriajattelua. Esimerkkiklustereiden avulla tulevaisuuden osaamistarpeet ankkuroidaan konkreettisiin palvelu-, tuote-, markkina- ja teknologiakuvauksiin. Klusteri ymmärretään toimittajien, tuottajien, asiakkaiden ja kilpailijoiden muodostamaksi osaamiskeskittymäksi, joka edistää tehokkuutta, kasvattaa erikoistumista ja on kilpailuedun lähde. Klusteri on verkostojen muodostama verkosto, jossa on samanaikaisesti sekä kilpailua että yhteistyötä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II47

6 Katsauksen tavoitteet ja sisältö Tulevaisuusluotaimen jatkohankkeen ensimmäinen väliraportti Menestysklustereita tänään ja 2015 julkaistiin syksyllä Nyt käsillä oleva raportti on hankkeen toinen väliraportti ja siinä kuvataan tulevaisuuden avainteknologioiden kehittämiseen ja soveltamiseen liittyviä osaamistarpeita. Kolmanneksi luodaan katsaus globalisaation ja liiketoimintaosaamisen haasteisiin USA:han toukokuussa 2005 tehdyn opintomatkan pohjalta. Väliraporttien aineistoa hyödynnetään lokakuussa 2006 julkistettavassa loppuraportissa. Siinä esitetään päivitetty visio suomalaisesta, kansainvälisillä markkinoilla toimivasta yrityksestä, sen henkilöstöstä sekä tarvittavasta osaamisesta ja koulutuksesta. Tässä raportissa informaatio- ja kommunikaatioteknologia, bioteknologia, materiaaliteknologia ja nanoteknologia on valittu tulevaisuuden avainteknologioiksi Tulevaisuusluotain-seminaarissa syksyllä 2004 kuultujen alustusten pohjalta. Seminaarissa ryhmä Teknologian kehittämiskeskus Tekesin teknologiajohtajia ja -asiantuntijoita esitteli keskeisiä, yhteiskunnan kehitystä eteenpäin vieviä teknologioita sekä niiden sovellusja liiketoimintamahdollisuuksia. Tulevaisuusluotainverkoston asiantuntijat pohtivat seminaarissa alustusten pohjalta keskeisten teknologiatrendien vaikutuksia tulevaisuuden yhteiskuntaan sekä yritysten liiketoimintamalleihin, tuotteisiin ja palveluihin. Ryhmät tiivistivät käymiensä keskustelujen tulokset tulevaisuuspyörän muotoon. Seminaarissa tuotettujen ryhmätyöaineistojen arviointia ja jatkokäsittelyä varten järjestettiin kaksi teknologiaworkshopia, joihin kutsuttiin asiantuntijoita eri organisaatioista. Workshopeissa laadittiin synteesi työryhmien tuottamista aineistoista. Myös workshop-työskentelyn tulokset esitellään tässä raportissa. Raportissa kuvataan lisäksi keskeisiä osaamishaasteita, joita asiakaslähtöisen, liiketaloudellisesti menestyksellisen teknologian ja teknologiasovellusten kehittämiseen kytkeytyy. Tässä on hyödynnetty mm. Tulevaisuusluotaimen pilottivaiheen sekä jatkohankkeen ensimmäisen väliraportin tuloksia. Osaamistarpeiden ennakointia syvennetään syksyllä Kuva 1. Tulevaisuusluotaimen tulosodotuksia AINEISTOT KATSAUKSET TULOKSET Seminaarit Nykytila Oppiminen Delfoit Teknologia Verkostoituminen Haastattelut Globalisaatio ja Loppuraportti Kirjallisuus liiketoimintaosaaminen Opintomatkat Läpäisevänä teemana osaamis- ja koulutustarpeiden muutokset 8 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II

7 1. Keskeisiä teknologioita ja niiden sovellusmahdollisuuksia tulevaisuuden Suomessa 1.1 Teknologian, avainteknologian ja teknologian ennakoinnin määritelmät Tulevaisuusluotaimessa teknologiakäsitys pohjautuu laajaan, vuorovaikutukselliseen malliin. Teknologia kattaa tekniikat, menetelmät ja prosessit sekä niiden ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen. Teknologia ymmärretään siis kokonaisuutena, johon tekniikan lisäksi kuuluvat ne yhteiskunnalliset edellytykset, jotka mahdollistavat tekniikan kehittämisen ja käyttöönoton. Näitä edellytyksiä ovat tarvittava tieto ja osaaminen, markkinoilla vallitsevat kilpailuolot, markkinoiden ja tekniikan käytön säätely sekä tekniikan vaatima tekninen ja yhteiskunnallinen infrastruktuuri. (Lievonen 2003.) Tilastokeskuksen Tiede ja teknologia raportin (2005) mukaan avainteknologiat pystyvät kehittyessään haastamaan olemassa olevia prosesseja läpi koko yhteiskunnan tarjoamalla tehokkaamman tai esimerkiksi ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon. Avainteknologiat pystyvät tuottamaan uusia sovellusalueita ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Loppukäyttäjä ei välttämättä tunnista käytetyn teknologian piirteitä lopputuotteessa. OECD:n mukaan teknologian ennakointi on systemaattista tieteen, teknologian, talouden ja yhteiskunnan pitkän aikavälin kehityksen laaja-alaista tarkastelua. Ennakoinnin avulla pyritään tunnistamaan lupaavia teknologia- ja sovellusalueita, joilla todennäköisesti tulee olemaan suuria vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on myös parantaa kehitystyön onnistumismahdollisuuksia tarkoituksenmukaisia rakenteita ja yhteistyömuotoja edistämällä. 1.2 Teknologian ja liiketoiminnan yhteys Teknologian kehitys sekä verkottuva ja globalisoituva maailma muuttavat yrityksiä ja niiden liiketoimintamalleja. Uusien teknologioiden vaikutus on kahdensuuntainen: teknologia luo edellytyksiä uusille toimintatavoille ja uudet toimintatavat tarvitsevat uusia teknologisia ratkaisuja (Luomala ym). Liiketoimintamalli tarkoittaa sellaista yrityksen tekemää valintaa, jossa määritellään lisäarvo asiakkaalle value creation sekä ansaintamalli value capture (Teknologiateollisuus ry 2003). Kuva 2. Teknologian elementit Ihminen Prosessit Tekniikka Teknologia Yrityksen menestymisen kannalta on tärkeää ymmärtää ihmisen, prosessien ja tekniikan muodostaman yhdistelmän kyvykkyys tuottaa ratkaisu, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Yhä useammat yritykset hakevat perinteisten tuotteiden rinnalle uusia ansainnan keinoja, joilla ne voivat erottua kilpailijoista. Yritykset kehittävät myös innovatiivisia toimintamalleja, joilla voidaan lisätä prosessien tehokkuutta ja laaduntuottokykyä. Lisäarvon tuottaminen niin haastavaa kuin se onkin on välttämätön mutta ei riittävä perusta liiketoiminnan käynnistämiseksi. Tarvitaan myös näkemys siitä, miten kehitetystä ratkaisusta aikaansaadaan taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa. Ansaintamallien määrittäminen muodostuu entistäkin tärkeämmäksi, kun sähköinen liiketoiminta yleistyy ja kun aineettomien tuotteiden, kuten tiedon ja palveluiden, osuus liiketoiminnan volyymista kasvaa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II49

8 1.3 Tulevaisuuden avainteknologioiden valintaperusteet Tässä raportissa tulevaisuuden avainteknologioiksi on valittu tieto- ja viestintäteknologia, bioteknologia, materiaaliteknologia ja nanoteknologia. Avainteknologioiden valinta perustuu syksyllä 2004 järjestettyyn Tulevaisuusluotain-seminaariin, jossa oli Tekesin teknologiajohtajia ja -asiantuntijoita alustamassa tulevaisuuden avainteknologioista ja niihin liittyvistä sovellus- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Tekes on linjannut tieto- ja viestintäteknologian, bioteknologian, materiaaliteknologian ja nanoteknologian painopistealueikseen maaliskuussa 2005 julkaisemassaan Innovaatioista hyvinvointia -strategiaraportissa. Nämä teknologiat on todettu myös useissa muissa selvityksissä tärkeiksi yhteiskunnan kehitystä eteenpäin vieviksi teknologioiksi (katso esim. Ahlqvist 2003). 1.4 Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäklusteri muodostuu elektroniikka- ja sähköteollisuudesta, ohjelmistoliiketoiminnasta, tietoliikennepalveluista ja sisältöliiketoiminnasta. Alan yritykset työllistivät Suomessa yli henkeä vuonna Käyttäjiä ovat mm. palveluyritykset, tuotannolliset yritykset, julkiset organisaatiot, kuluttajat ja kotitaloudet sekä liikkuvat käyttäjät. (Silvennoinen ) Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) muuttuu infrastruktuuriksi, joka on keskeinen yleisenä tuotannollisena rakenteena. Tieto- ja viestintäteknologiaa sovelletaan yhä enemmän perustyökaluna eri aloilla. Kilpailuetu syntyy erityisesti teknologian käytettävyydestä ja sovelluksista. (Ahlqvist 2003; Elinkeinoelämän keskusliitto 2004.) Tieto- ja viestintäteknologiassa voimakasta kasvua tapahtuu prosessoreiden nopeudessa, muistien kapasiteetissa, verkkojen siirtonopeudessa, ohjelmistoissa sekä käsiteltävän ja varastoitavan informaation määrässä. Myös sulautettujen prosessorien käytön yleistyminen jatkuu, samoin entistä useammat laitteet voidaan liittää tietoverkkoihin. (Tekes 2005.) Tähän saakka Suomi on ollut tieto- ja viestintäteknologian osaamisen edelläkävijä, mikä on perustunut varhaiseen liikkeellelähtöön ja uuden teknologian ennakkoluulottomaan soveltamiseen. Myös suomalaiset kuluttajat ottavat uutta teknologiaa ja viestintätapoja nopeasti käyttöönsä. Teknologisia vahvuuksiamme ovat tietoliikenneteknologia, langattomat teknologiat, radiotekniikka, mittaustekniikka, lääketieteellinen elektroniikka, ohjelmistoteknologia, tuotantoteknologia sekä järjestelmäkehityksen, sulautettujen ohjelmistojen ja automaation osaaminen. (Tekes 2005; Hansén ym ) Tulevaisuuden kehityshaasteisiin kuuluvat muun muassa huippututkimuksen ja perusosaamisen kehittäminen, prosessien uudistaminen, uuden teknologian soveltaminen eri aloilla sekä innovaatioiden kaupallistaminen (Tekes 2005). Taulukko 1. ICT-sektorin asiakas- ja lähialat sekä keskeisiä aiheita ICT-pohjaisille tuotteille ja palveluille ICT-SEKTORIN ASIAKAS- JA LÄHIALAT Tuotannolliset yritykset Globaali verkottuminen, tuottavuus Palveluliiketoiminta Bio-, ICT-, metalli-, metsä-, paperiteollisuus, energiantuotanto Julkinen sektori Julkisen ja yksityisen sektorin uudet toimintamallit Terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, koulutus, hallinto ja tutkimus Lähde: Tekes, mukaillen Palveluyritykset ICT-palvelut Digitaaliset palvelut ICT mahdollistajana (verkkopalvelut yms.) Kiinteistöliiketoiminta Rahoitus ja vakuutus Kauppa ja logistiikka Terveydenhuolto Yksilöt, yhteisöt ja kotitaloudet Terveys ja hyvinvointi Elämykset, vapaaaika ja harrastukset Yhteisöt, viihde ja pelit Turvatuotteet KESKEISIÄ AIHEITA ICT-POHJAISILLE TUOTTEILLE JA PALVELUILLE Henkilökohtainen viestintä Liiketoimintaprosessit, uudet toimintatavat, tuottavuus Asiantuntijatyö Järjestelmien integrointi, sähköiset transaktiot, tieto- ja muut turvatuotteet Hyvinvointi, terveys, viihde, kulttuuri, oppiminen Sulautettu älykkyys Digitaaliset IPR-tuotteet ja -palvelut 10 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II

9 1.5 Bioteknologia OECD:n määritelmän mukaan biotekniikka on tieteen ja teknologian soveltamista eläviin organismeihin, niiden osiin, tuotoksiin ja niitä koskeviin malleihin. Tarkoituksena on muuttaa elävää tai elotonta materiaalia tiedon, tuotteiden ja palvelujen tuottamista varten. Suomalaisen bioalan vahvuus on korkeatasoinen tutkimus ja osaaminen. Biotekniikan ja biolääketieteen tutkimusta on Suomessa tehty jo 1980-luvun alusta lähtien. Uusista yrityksistä huomattava osa syntyy yliopistollisen tutkimustyön seurauksena ja ne toimivat jonkin biotekniikkaan erikoistuneen teknologiakeskuksen vaikutuspiirissä. Biotekniikkakeskittymät ovat syntyneet yliopistojen yhteyteen, ja niistä merkittävimmät sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Bioalan yrittäjyyden erityispiirteenä on kehitystyön hitaus. Erityisesti lääkkeiden kehittäminen on hidasta ja kallista. Idean kehittäminen valmiiksi tuotteeksi saattaa viedä jopa yli kymmenen vuotta. Menetelmien kehittyminen nopeuttaa prosessia. Toisaalta tuotteiden hyväksymismenettely ja rahoituksen niukkuus hidastavat tuotteiden päätymistä markkinoille. Taloudellisesti kannattava toiminta saavutetaan vasta monen toimintavuoden jälkeen. Myös rahoittajalta tämä vaatii poikkeuksellista kärsivällisyyttä, kun sijoitukselle ei saa vastinetta lyhyellä aikavälillä. Suomen bioteollisuus on vielä nuorta; 75 prosenttia yrityksistä on perustettu vuoden 1990 jälkeen, 25 prosenttia vuoden 2000 jälkeen. Suomessa on noin 140 bioyritystä, joista noin 70 prosenttia on biotekniikkaa tai siihen läheisesti liittyviä tekniikoita hyödyntäviä yrityksiä (ns. core companies). Loput 30 prosenttia ovat tätä toimintaa tukevia yrityksiä pääasiassa alihankinta- tai konsulttiyrityksiä (ns. support companies). Noin 90 suomalaisella bioyrityksellä on joko omaa tutkimustoimintaa tai ne tekevät tutkimusta alihankintana muille yrityksille. Kaupallista tai tutkimukseen tarvittavaa tuotantoa on noin 40 yrityksellä. Suomen bioala niin tutkimus kuin teollisuuskin on painottunut terveydenhuoltosektorille. Neljännes bioalan yrityksistä toimii lääkekehityssektorilla ja saman verran yrityksiä toimii diagnostiikan parissa. Biomateriaali-, elintarvike- ja rehu- sekä entsyymisektoreille kuuluu kuhunkin noin 10 prosenttia kaikista yrityksistä. Bioinformatiikka-yrityksiä on noin 5 prosenttia ja ympäristösovelluksiin keskittyviä yrityksiä vajaat 5 prosenttia. ETLAn arvion mukaan pienten ja keskisuurten bioyritysten yhteenlaskettu myynti oli 330 miljoonaa euroa vuonna Tästä 70 prosenttia tuli yrityksiltä, jotka toimivat elintarvike-, maatalous- ja entsyymisektoreilla, 30 prosenttia lääkekehitysyrityksiltä ja 20 prosenttia yrityksiltä, jotka toimivat diagnostiikkasektorilla. Toiminta oli tappiollista; liikevoitto oli -60 miljoonaa euroa ja tulos -70 miljoonaa euroa. Bioteollisuuden lähitulevaisuuden kasvuodotukset ovat kuitenkin optimistisia. Vuosille suurinta kasvua odottavat lääkekehitysyritykset. Myös biomateriaaliyritysten sekä tutkimuspalveluja tuottavien yritysten odotukset ovat suuret. Suomessa on vahvat bioprosessitekniikkaperinteet. Osoituksena tästä Suomi on edelleen yksi johtavista teollisten entsyymien tuottajamaista maailmassa. Suomen vankka bioprosessiosaaminen ja monet globaalit tekijät, kuten Kioton ilmastosopimus, Kiinan ja Intian nopea teollistuminen, raakaöljyn hinnankehitys sekä EU:n tavoitteet kestävästä kehityksestä, antavat mahdollisuuden rakentaa aivan uutta osaamista ja toisaalta vahvistaa perinteisten toimialojen kilpailukykyä. Taulukko 2. Bioteknologian sovellusalueet Lääketiede Lääketieteellinen tutkimus Lääkekehitys Rokotteet Diagnostiikka Metsätalous Biosaostumien hallinta Kuitujen modifiointi Selluloosan valkaisu Bioprosessit Kemikaalien tuotanto Entsyymien tuotanto Fermetointi Biokatalyysi Lähde: Tekes Elintarvikkeet Terveysvaikutteiset elintarvikkeet Elintarvikkeiden ja rehujen tuotantomenetelmät Elintarvikeanalytiikka Elintarvikkeiden komponentit Maatalous ja ympäristö Biopolttoaineet Biojätteiden käsittely Kasvi- ja eläinjalostus Materiaalit Lääketieteelliset biomateriaalit Teolliset biomateriaalit (esim. tärkkelys, puuvilla) Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II411

10 1.6 Materiaaliteknologia Materiaaliteknologia käsittelee materiaalien valmistusta, niiden ominaisuuksia ja muovattavuutta sekä erilaisia liittämismenetelmiä. Materiaaliteknologia sisältää myös tuotteiden käyttöön, hävittämiseen ja kierrätykseen liittyvät materiaalikohtaiset seikat. Suomen keskeisten teollisuudenalojen toiminta perustuu laajamittaiseen materiaalien tuotantoon, jatkojalostukseen, soveltamiseen ja ominaisuuksien hyödyntämiseen. Materiaalien valmistustekniikan kehittyminen ja uusien materiaaliominaisuuksien löytyminen on avannut aivan uusia sovellusalueita, joiden varaan on syntynyt yrityksiä. Suomessa on materiaaliteknologian alalla kansainvälisesti huipputason osaamista ja liiketoimintaa. Uuden materiaaliteknologian avulla voidaan nostaa tuotteiden jalostusarvoa sekä kehittää kokonaan uusia tuotesukupolvia. Uusiin materiaaleihin liittyy materiaalien toiminnallisuus, älykkyys ja yhteensopivuus sekä elinkaaren aikaisten vaikutusten huomioon ottaminen. Materiaaliteknologia on ratkaisevassa asemassa muun muassa kehitettäessä prosessien hyötysuhteita, laitteiden elinikää sekä kierrätettäväksi sopimattomien jätteiden energiasisällön käyttöä (Tekes 2005). Materiaaliteknologian sovellusten kehittämiseen tarvitaan poikkiteknologisia ja monitieteisiä osaamisverkostoja. Ennakkoluulottomalla kehitystoiminnalla voidaan löytää uusia kasvualueita eri alojen rajapinnoilta. Esimerkiksi metsä- sekä tieto- ja viestintäklusterin osaamista yhdistämällä voidaan kehittää älykkäitä, jäljitettäviä pakkauksia, jotka avaavat taas uusia mahdollisuuksia elintarviketeollisuudelle ja kaupalle (Tekes Taulukko 3. Esimerkkejä materiaaliteknologian sovellutuksista Hyödynnettävissä 1 5 vuoden kuluttua Köyhien ja kompleksisten raaka-ainevarojen hyödyntäminen Mikroanturit Elektroniikan integrointi rakenteisiin Tehokas sähkön varastointi Kestävän kehityksen mukaiset rakenteet Lähde: Tekes, mukaillen Hyödynnettävissä 5 10 vuoden kuluttua Vetyyn pohjautuvan energiatuotannon polttokammiot Bioliukenevat keinokudokset Luonnon rakenteiden hyödyntäminen Hybridimedia 2005). Lujat teräkset puolestaan mahdollistavat keveiden kuljetusvälineiden ja metsäkoneiden rakentamisen. 1.7 Nanoteknologia Nanoteknologialla tarkoitetaan tiedettä ja teknologiaa, jossa toimitaan atomien ja molekyylien tasolla eli nanokokoluokassa. Nanomittakaavan rakenneyksiköt ovat kooltaan alle sata nanometriä; nanotason rakenne täytyy suurentaa yli kymmenenmiljoonaakertaiseksi ennen kuin sen yksityiskohtia voi havaita paljaalla silmällä. Nanokokoluokan muutokset materiaalin molekyylirakenteessa voivat parantaa huomattavasti materiaalin suuremmassa kokoluokassa havaittavia fyysisiä ja kemiallisia ominaisuuksia (Tekes 2005). Nanoteknologiassa fysiikka, kemia, biologia ja materiaalitieteet sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Nanoteknologia on mahdollistava teknologia ja sitä voidaan hyödyntää lähes kaikilla aloilla. Poikkiteknologinen luonne tarjoaa potentiaalia uusille innovaatioille ja liiketoiminnalle. Nanoteknologiassa onkin erityisen tärkeää tehdä kansainvälistä, eri tieteiden rajat ylittävää verkostoyhteistyötä. (Kivikoski ; Tekes 2005.) Nanoteknologiasta ollaan tällä hetkellä hyvin kiinnostuneita ja siihen kohdistuu suuria välillä ehkä ylioptimistisiakin odotuksia. Muun muassa kestävän kehityksen ja ympäristölähtöisyyden vaatimukset ovat lisänneet tutkijoiden kiinnostusta nanoteknologiaan. (Tekes 2005.) Nanomittakaavan tuotteet ovat ekotehokkaita; ne vaativat vain vähän raaka-aineita, kuluttavat vähän energiaa ja voidaan sijoittaa lähes minne tahansa. Erityisen suuret markkinaodotukset kohdistuvat nanorakenteisiin materiaaleihin, nanoelektroniikkaan ja nanobioteknologiaan. (Tekes 2005.) Kaiken kaikkiaan nanoteknologiaan liitettävien tavaroiden ja palveluiden arvon ennakoidaan olevan vuonna 2015 maltillisen skenaarion mukaan 500 miljardia Yhdysvaltain dollaria, aggressiivisen skenaarion mukaan peräti 2,0 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Vuosikasvun ennakoidaan olevan prosenttia. (Kivikoski ) Nanoteknologiaan liittyvissä tehtävissä työskentelee Suomessa yhteensä henkeä. Määrän ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti. Nanoteknologiaan keskittyneitä yrityksiä on 60 ja niiden toiminnan luonne vaihtelee vakiintuneesta nanoteknologiaan perustuvasta liiketoiminnasta soveltavaan tutkimukseen. Nanotieteiden ja -teknologioiden sekä niitä sivuavien alojen tutkijoita on Suomessa noin 400. (Tilastokeskus 2005.) 12 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II

11 Taulukko 4. Nanoteknologian sovelluksia Soveltava tutkimus Tuotekehitys Kaupallistaminen Vakiintunut alkamassa liiketoiminta Elektroniikka Uudet muotoilu- ja Akkuteknologiat Uudet laser- Laserit pakkaus- Uudet anturit teknologiat Pinnoitteet menetelmät Elektroniset Uudet optiset Anturit; nanoelektroniikassa painotuotteet kuidut esim. kaasu Elektroniset Diffraktiivinen pakkaukset optiikka Lääketiede Nanopinnoitteet Bioanturit Diagnostiset ja biotekniikka muoveissa Nanopartikkelit järjestelmät Bioanturit diagnostiikassa Entsyymit ja DNA-sirut reagenssit Kemia Prosessien tehokkuuden Nanokomposiitit Koboltti ja nikkeli Katalyytit UV-suoja Titaanidioksidi Johtavat polymeerit parannukset nanopulverit maaleissa Metsä Älykkäät Räätälöidyt paperit, Funktionaaliset pakkaukset, kartongit polymeerit anturit Nanosuodattimet Metalli Keraamiset Itsepuhdistuvat ja Hiilipinnoitteet naarmuuntu- mattomat metallipinnoitteet metalleja korvaavat yhdisteet Muut ESD-tekstiilit Keramiikka Vedenpuhdistus Nanopinnoitteet Nanokomposiitit pakkauksissa Nanokuidut ilmansuodattimiin lasissa Nanopartikkelit ja UV-suodatus kosmetiikassa Autojen katalysaattorit Lähde: Tekes, mukaillen Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II413

12 2. Tulevaisuusluotain-seminaarin ryhmätyöt: yhteenveto ja tulevaisuuspyörät Tässä luvussa esitetään tiivistelmä syyskuussa 2004 järjestetyn Tulevaisuusluotain-seminaarin ryhmätöiden sekä teknologiaworkshopien tuloksista. Seminaarissa tehtiin tulevaisuuspyöräharjoitus, jossa pyrittiin kiteyttämään Menestysklustereita tänään ja väliraportin näkemyksiä tulevaisuusluotainklustereiden uudistumistarpeista. Väliraportissa todettiin, että vähäistä osaamista vaativaa massatavaratuotantoa siirtyy maastamme pois halvempien työvoimakustannusten maihin. Mihin huippuosaamista vaativiin tuotteisiin ja palveluihin tulevaisuusluotainklusterit voisivat suuntautua, jotta tuotanto, työpaikat ja hyvinvointi säilyisi Suomessa? Tulevaisuuspyöristä on esimerkkejä raportin liiteosuudessa. Myöhemmin syksyllä järjestetyissä teknologiaworkshopeissa laadittiin seminaariaineistojen pohjalta yhteenveto tulevaisuuspyöristä, joka on nähtävissä kuvassa 3. Kuvassa 3 tulevaisuuspyörän uloimmalla kehällä on muutosvoimia, jotka luovat painetta ja mahdollisuuksia teknologioiden, uusien sovellusten, asiakasratkaisujen, tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Väestön ikääntyminen, eettisyys, turvallisuus, kestävä kehitys, globaali työnjaon muutos, tieto- ja viestintäteknologia sekä elämyksellisyys ovat muutosvoimia, jotka on tunnistettu Tulevaisuusluotain-prosessin aikana (ks. Menestysklustereita tänään ja väliraportti). Tiivistelmä muutosvoimien sisällöstä on nähtävissä taulukossa 5. Kuva 3. Yhteenveto tulevaisuuspyöristä Eettisyys Turvallisuus Väestön ikääntyminen Ympäristön älykkyys Kestävä kehitys Virtuaalisuus Uudet materiaalit Muuttvat liiketoimintamallit: Asiakaslähtöisyys Verkostoituminen Erikoistuminen Tuote- ja palvelukonseptit Riskien hallinta Elinkaaren hallinta Elämyksellisyys ICT keskeisenä tuotantorakenteena Globaali työnjaon muutos 14 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II

13 Taulukko 5. Muutosvoimien kuvaus Väestön ikääntyminen Globaali työnjaon muutos Eettisyys Kestävä kehitys Turvallisuus ICT keskeisenä tuotantorakenteena Elämyksellisyys Kilpailu huippuosaajista kiristyy Ikääntyvät ovat ostovoimainen markkinakohderyhmä Ikääntyneiden itsenäisen selviytymisen tukemiseksi tarvitaan sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita Vähän osaamista vaativien tehtävien siirtyminen halvempien tuotantokustannusten maihin ja markkinoiden läheisyyteen jatkuu Kilpailu osaamisintensiivisillä aloilla kiristyy Yritysten etiikka nousee tärkeäksi kilpailukykytekijäksi (esim. ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ei käytetä lapsityövoimaa, ympäristöystävällisyys) Eettinen sijoittaminen yleistyy Ekotehokkuuden vaatimus; käytetään mahdollisimman vähän ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa Kasvava tarve ihmisten, omaisuuden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä tietoturvaa parantaville tuotteille ja palveluille Tieto- ja viestintäteknologiaa sovelletaan perustyökaluna eri aloilla Suuntauksena on teknologinen konvergenssi eli teknologioiden ja sovellusten lähentyminen ja yhdentyminen. Konvergenssi pohjautuu tiedon (ääni, kuva, teksti) digitalisoitumiseen Elinympäristön digitaalinen älykkyys kasvaa, kun tietotekniikka sulautuu yhä useampiin laitteisiin ja esineisiin Elämysten tavoittelu lisääntyy kaikissa ikäryhmissä Viihteellisyyden kasvu kaikkialla Tuotteiden muotoilu ja esteettisyys keskeisiä kilpailukykytekijöitä Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 2004 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II415

14 Tulevaisuuspyörän sisäkaarelle on sijoitettu eräitä toimintaympäristön muutosvoimista heijastuvia tulevaisuusluotainklustereiden uudistumismahdollisuuksia. Tulevaisuusluotain-verkoston mukaan mahdollisuuksia uusien suomalaisten menestystuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen voisi löytyä mm. riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittämisestä, tuotteen elinkaaren hallinnan kehittämisestä, uusien materiaalien kehittämisestä, virtuaalisuudesta sekä ympäristön älykkyydestä. Tunnistetut tulevaisuuden suuntautumisvaihtoehdot ovat sukua toinen toisilleen. Ne ovat usein syntyneet kasvavasta paineesta lisätä kestävää kehitystä globaalilla tasolla. Tulevaisuusluotaimessa ennakoitiin, että suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuuksia tehdä kilpailevia tuotteita paremmasta ekotehokkuudesta aikaisempaa tärkeämpi menestystekijä. Tälle löytyy perusteita: Suomen elinkeinoelämän ekotehokkuus on nykyisin maailman huippuluokkaa. Raaka-aineita ja energiaa käytetään paljon, mutta siitä aiheutuvat päästöt ovat asukaslukuun ja tuotantomääriin verrattuna pienet. Maamme valmistava teollisuus on hyvin linjassa muun yhteiskunnan ympäristötavoitteiden kanssa. Tästä on saatu myös kansainvälistä tunnustusta; jo kolme kertaa peräkkäin Suomi on sijoittunut maailman valtioiden ympäristöllistä kestävyyttä mittaavan World Economic Forumin vertailun kärkeen. Uudistuminen vaatii osaamista kaikilla avainteknologia-alueilla: ICT, nano-, materiaali- ja bioteknologia. Menestystuotteiden ja -palveluiden kehittäminen ja kaupallistaminen edellyttävät aktiivista toimintaympäristön muutosten ja asiakastarpeiden ennakointia, tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamista sekä liiketaloudellisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä tunnistettuihin tarpeisiin. 2.1 Elinkaaren hallintaan liittyvät teknologiat Elinkaaren hallintaan liittyviä menestystuotteita ja -palveluita voidaan kehittää jokaisessa Tulevaisuusluotainklusterissa. Elinkaaren hallinta määriteltiin tuotteen tekemiseksi jo alusta pitäen sellaiseksi, että tuote kestää, kierrätettävyys on varmistettu eikä hävittäminen ole ongelma. Pyritään vähän luonnonvaroja kuluttaviin tuotantoprosesseihin, esimerkiksi kevyisiin materiaaleihin ja uusiutuviin energiaratkaisuihin. Elinkaariteknologia sisältää lisäarvoa tuottavien palveluiden tuottamisen asiakkaille. Samalla kun tavoitellaan yhteiskunnallista kokonaishyötyä ja kestävää kehitystä jopa globaalilla tasolla, ympäristöystävällisyydestä ja muista lisäarvopalveluista koituu yhä enemmän liiketaloudellista hyötyä sekä palvelun tuottajalle että kuluttajalle. Esimerkiksi etäratkaisut, joissa älykkäällä automaatiolla varustettu kone kerää itsestään tietoja ja välittää ne kunnossapito- ja tuotehallintajärjestelmien kautta asiakkaalle, luovat uusia ansaintamahdollisuuksia palvelun tuottajalle ja auttavat asiakasta varmistamaan investointien parhaan mahdollisen hyödyntämisen. 2.2 Uusien materiaalien kehittäminen Materiaaliteknologian alueella tapahtuvat innovaatiot liittyvät kiinteästi elinkaariajatteluun. Esimerkiksi luonnonvarojen rajallisuus aiheuttaa tarvetta vähäaineistumiseen ja miniatyrisointiin. Toisaalta esimerkiksi vapaa-aikaan ja urheiluun liittyvissä tuotteissa materiaaliuudistukset lähtevät paitsi kestävyyden, myös käyttömukavuuden parantamisesta. Uusien materiaalien kehittämisessä käytetään hyödyksi nanoteknologiaa. Nanoteknologiassa fysiikka, kemia, bio- ja materiaalitieteet sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Biomateriaalien avulla voidaan keinotekoisesti tuottaa elävää kudosta lääketieteellisiin ja kosmeettisiin tarkoituksiin (Elinkeinoelämän keskusliitto 2004). 2.3 Riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Ennakoitiin, että Suomella voisi olla vahva rooli infrastruktuurin luotettavuuteen ja toimivuuteen liittyvien ratkaisujen kehittämisessä ja soveltamisessa. Tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan parantaa yksittäisten ihmisten, omaisuuden, kiinteistöjen ja valtioiden turvallisuutta sekä tietoturvallisuutta. Tulevaisuuden tuotteita ja palveluita voi syntyä esimerkiksi kulunvalvonnan ja biometrisen tunnistuksen, etäohjauksen, sähköisen tiedon varmentamisen, prosessien turvallisuuden ja logistisen turvallisuuden alueille. 2.4 Ympäristön älykkyys Ympäristön älykkyys tarkoittaa, että elinympäristöömme tulee yhä enemmän laitteita, joihin on upotettu tietoliikenneprosessori, langaton tietoliikenneyhteys ja muuta elektroniikkaa. Teknologia sulautuu ympäristöönsä, jolloin se ei häiritse käyttäjänsä toimintoja. 16 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Tulevaisuusluotain Väliraportti II

Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Tulevaisuusluotain. Väliraportti II

Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Tulevaisuusluotain. Väliraportti II Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II Tulevaisuusluotaimen tulosodotuksia 2003-2006 AINEISTOT KATSAUKSET TULOKSET Seminaarit Delfoit Haastattelut

Lisätiedot

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka TULEVAISUUSLUOTAIN Education Intelligence Väliraportti 1 LUONNOS Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 TULEVAISUUSLUOTAIMEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT...5

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

TT:n tulevaisuusluotain

TT:n tulevaisuusluotain TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISINTENSIIVINEN SUOMI 2012 - menestysklustereita, osaamista ja koulutusinnovaatioita Väliraportti 2 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Joulukuu 2002

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa Timo Rainio 1 1 Sisällys 1 Sisällys... 2 2 Tiivistelmä... 4 3 Ennakointiselvityksen tavoitteet

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle Paula Haara Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsinki 2012 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Teknologiateollisuus ry Kone- ja

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Raportti johdolle sekä liiketoimintaosaamisen koulutuksen ja tutkimuksen uudistajille Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 Väliraportti 1 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Marita Aho, Henni Timonen (toim.) 28.5.2002 2

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä. Toim. HANNU HYYPPÄ

Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä. Toim. HANNU HYYPPÄ Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä Toim. HANNU HYYPPÄ Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä Toimittanut Hannu Hyyppä Työryhmä Risto Vahanen, Pontus Kihlman, Heikki Lamminaho,

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Julkaisija

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot