LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2089 Moisio-Hakkarin asemakaavan muutos, Hattulanmäki LUONNOS Kunta: Kylä: LEMPÄÄLÄ KULJU Kaava-alue MOISIO-HAKKARI Asemakaavan muutos koskee: Korttelia 173 sekä siihen liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Kortteli 173 sekä siihen liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita Vireilletulosta ilmoitettu: Hyväksyminen Kaavoitusjaosto: KH: KV: Ilari Rasimus Kaavoituspäällikkö puh Asemakaavan suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen puh sähköposti Lempäälän kunta, PL 36 (Tampereentie 8), Lempäälä puh

2 2 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hattulanmäellä Tampereentien ja Moisiolammentien liittymän pohjoispuolella. Alueella on pientaloasutusta sekä yritys, joka valmistaa lasikuitutuotteita. Alueen koko on noin 6,5 hehtaaria. Kuva: Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa suunnittelualueella oleva teollisuustontti asumiskäyttöön sekä tarkistaa tonttien ja katualueiden rajauksia ja rakennusoikeuksia vastaamaan kiinteistöjen rajoja ja nykyisiä tarpeita.

3 3 1.4 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat. päätökset ja selvitykset Ympäristön häiriötekijät ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset luonnonoloihin Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset virkistykseen Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset tekniseen huoltoon Vaikutukset liikenteen järjestämiseen ja liikenneturvallisuuteen... 14

4 4 5.4 Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Havainnollistaminen Toteutuminen, ajoitus ja seuranta Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Asemakaavoituksen seurantalomake 3. Havainnekuva Selostukseen kuuluu asemakaavaluonnoskartta 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Tampereentie, Lempäälä meluselvitys, Ramboll Moisio-Hakkarin AK muutos Siskontien kohdalla, Ympäristömeluselvityksen päivitys, Ramboll Lempäälä Sarvikasjärvi-Moisionjoki alueen muinaisjäännösinventointi 2011, Mikroliitti Kuljun-Marjamäen-Moision-Keskustan osayleiskaavan selostus TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus päätti antaa teknisen toimen tehtäväksi Hattulanmäen asemakaavan muutoksen valmistelun. Kaavoitus- ja rakennusjaosto päätti asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilleasettamisesta. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilleasettamisesta kuulutettiin Asemakaava Asemakaavalla osoitetaan suunnittelualueelle pientaloasutusta. Tonttien rajauksia tarkistetaan vastaamaan maanomistusoloja. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Lempäälän kunta toteuttaa katu- ja virkistysalueet. Korttelialueilla asemakaavan toteuttamisesta vastaa maanomistaja.

5 5 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on pientaloaluetta jolla on myös yksi teollisuustontti. Hattulanmäen pohjoisrinne ja Moisionjoen varsi ovat rakentamattomia Luonnonympäristö Topografia Hattulanmäki on selvästi ympäristöstään kohoava noin 250 metrin läpimittainen, kekomainen kukkula, jonka laki on yli 20 metriä pohjoispuolista Moisionjokea korkeammalla. Mäen rinteet ovat paikoitellen jyrkät. Maaperä Hattulanmäen maaperä on moreenia. Sen pohjoispuolisella joenvarrella on eloperäisiä maalajeja kuten mutaa ja turvetta. Muutoin mäkeä ympäröivillä tasaisilla alueilla on silttiä. Maaperäkartta. Vaalein alue on moreenia, vaaleansininen silttiä ja kellanruskea eloperäisiä maalajeja. Vesistöt ja vesitalous Suunnittelualue ei ole pohjavesialuetta. Hattulanmäki kuuluu läheisen Moisionjoen valumaalueeseen. Kasvillisuus ja eläimistö Hattulanmäen alueen luontoarvoja on selvitetty Kuljun-Marjamäen-Moision-Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä. Selvityksiä ovat tehneet Tapani Länsirinne vuonna 1989 ja luontokartoittaja Kari Laamanen vuonna Moisionlammen ympäristö on tällöin luokiteltu kuuluvaksi avainbiotooppeihin. Janne Liikanen on tehnyt vuonna 1997 kasvillisuuskartoituksen, jonka mukaan suunnittelualueella kasvaa harmaalepikkoa, pajukkoa, ja jokileinikkiä. Alueella on kolopuita, joissa on pesinyt mm. pikkutikka. Alueella on katsottu olevan merkitystä lintujen suoja-alueena. Moisionlammen alue ei kuitenkaan ole mukana Lempäälän arvokkaat luontokohteet 2014 selvityksessä. Moisionjoen vesiuomaa rantapajukkoa on raivattu vuonna 2002 luontopolun rakentamisen yhteydessä. Raivaustöissä on otettu huomioon alueen luontoarvot.

6 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on osa Moision pientaloaluetta ja Lempäälän nauhataajamaa. Asuminen Suunnittelualueella on 11 erillispientaloa ja noin 20 rivitaloasuntoa. Rivitalot on rakennettu 1980-luvulla. Erillispientalot ovat pääasiassa niitä uudempia. Palvelut Noin kilometrin päässä suunnittelualueesta on Moision alakoulu, kaksi päiväkotia ja päivittäistavarakauppa. Suunnittelualueelta on matkaa Ideaparkiin noin kaksi kilometriä, Lempäälän keskustaan noin viisi kilometriä ja Tampereen keskustaan noin 19 kilometriä. Työpaikat ja elinkeinotoiminta Suunnittelualueella toimii lasikuitutuotteita valmistava yritys. 2-3 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta ovat Ideapark ja Marjamäen teollisuusalue, joilla on useita satoja työpaikkoja. Virkistys Hattulanmäen laella ja Moisionjoen varressa on virkistysaluetta. Moisionlammen ja joen pohjoispuolella on luontopolku, joka ei ulotu suunnittelualueelle. Noin kahden kilometrin päässä on Hakkarin liikuntakeskus, jossa on sisäliikuntatiloja ja noin kilometrin päässä Moision liikuntasali. Moision koulun länsipuolella noin puolentoista kilometrin päässä suunnittelualueesta on laaja ulkoilureitti- ja latuverkosto. Liikenne Suunnittelualue sijaitsee Lempäälän sisäisten pääväylien Tampereentien ja Kuljuntien liittymän vieressä. Helsinki-Tampere-moottoritien liittymään on matkaa noin kaksi ja puoli kilometriä. Hattulanmäen ohi kulkee arkisin Lempäälän ja Tampereen välisiä busseja noin kolme kertaa tunnissa kumpaankin suuntaan. Tampereentien ja Kuljuntien varressa on erillinen kevyen liikenteen väylä, joka jatkuu mm. Lempäälän keskustaan, Ideaparkiin ja Tampereelle. Korttelin luoteisosassa oleville rivitalotonteille ei ole kulkua suoraan kadulta, vaan niille kuljetaan autopaikkojen korttelialueen (LPA) kautta. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueen vanhimmat rakennukset sijaitsevat lähellä Hattulanmäen lakea. Hattulanmäki-nimisellä tilalla (9:638) on vuonna 1928 rakennettu asuinrakennus, joka on hyvässä kunnossa sekä huonokuntoinen talousrakennus, jonka katto vuotaa ja seinälaudoitus on osittain lahovaurioinen ja osittain puuttuu. Lisäksi tilan rakennuksiin kuluu pihasauna. Teollisuustontilla on Hattulanmäen tilan pihapiiriin kuulunut vanha navetta/kanalarakennus, joka on toiminut teollisuustilana 1960-luvulta alkaen. Sen alkuperäinen yläosa on palanut luvulla ja rakennettu uudelleen. Rakennuksessa toimi Parvis-vene Oy noin 40 vuoden ajan ja sen jälkeenkin siinä on valmistettu lasikuitutuotteita.

7 7 Hattulanmäen tilan päärakennus Talousrakennus

8 8 Saunarakennus Teollisuustilana toimiva entinen navetta Lempäälän kunnalla ei ole tietoja Parvistien varrella tilalla 2:24 sijaitsevasta rakennuksesta. Alueen muut rakennukset on rakennettu 1980-luvulla tai sen jälkeen. Suunnittelualueella ei ole tiedossa muinaismuistoja.

9 9 Tekninen huolto Suunnittelualueella on valmiit teknisen huollon verkostot. Hattulanmäki kuuluu Lempäälän Veden toiminta-alueeseen Maanomistus Tampereentien liikennealue (kiinteistö ) on yleisen tien aluetta. Virkistysalueeksi kaavoitetut tilat 9:631 ja 9:794 omistaa Lempäälän kunta. Muuten suunnittelualue on yksityisomistuksessa. As Oy Hattulanharju omistaa Moisiolammentien varressa sijaitsevan autopaikkojen korttelialueen (LPA), jonka kautta kuljetaan kahdelle viereiselle rivitalotontille. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat. päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja valtioneuvosto on vahvistanut sen Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A). Tampereentie/Kuljuntie on tärkeä yhdystie (yt). Moisionjoen varteen on osoitettu viheryhteystarve (vihreä katkoviiva). Ote maakuntakaavasta Osayleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Kuljun-Marjamäen-Moision-(Keskustan) osayleiskaavan muutos ja laajennus, joka on päivätty , korjattu Osayleiskaavan mukaan kortteli 173 on suurimmaksi osaksi pientalovaltaista aluetta (AP). Tontti 7 on pientalovaltaista asuntoaluetta sekä teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (AP/TY). Hattulanmäen laella ja Moisionjoen rannassa on luonnonmukaista lähivirkistysaluetta (VLL), jolla on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokasta aluetta (pistekatkoviiva). Moisiolammentien varressa on erityisaluetta (E).

10 10 Ote Kuljun-Marjamäen-Moision-(Keskustan) osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu kaavakarttaan punaisella viivalla. Asemakaava Hattulanmäen alueella on voimassa vahvistettu asemakaava. Sen mukaan korttelin koillisosassa on rivitalotontti (AR). Tontin ja kadun välissä on autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Korttelin keskellä on teollisuus- ja varastorakennusten tontti (TT-1). Muuten kortteli on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Rakennusoikeudet on ilmaistu pääasiassa tehokkuusluvuilla, rivitalotontilla 0,25, teollisuustontilla 0,30 ja erillispientalojen tonteilla 0,15. Osalle omakotitonteista on merkitty rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Hattulanmäen pohjoisrinteellä ja Moisionjoen varressa on puistoa (VP). Korttelin ja Tampereentien välissä on katu, Parvistie. Osalle tonteista ei ole lainkaan yhteyttä suoraan kadulta.

11 11 Ote asemakaavayhdistelmästä Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Ramboll on tehnyt vuonna 2012 selvityksen Tampereentien melusta. Melutilannetta on kuvattu selostuksen kohdassa 3.3 Ympäristön häiriötekijät. Rakennusjärjestys Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Lempäälän rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan Pohjakartta ja kiinteistörekisteri Kaavoituksen pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 määräykset. Suunnittelualueen kiinteistöt kuuluvat valtion kiinteistörekisteriin. 3.3 Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualue sijaitsee vilkasliikenteisten liikenneväylien varrella. Ramboll on tehnyt vuonna 2012 Tampereentien meluselvityksen, jossa on selvitetty päivä- ja yömelu vuonna 2011 sekä laadittu ennuste vuodelle Hattulanmäen alueella päivämelu on kriittisempi. Valtioneuvoston vahvistama päivämelun ohjearvo (55 db) ylittyy seuraavalla sivulla olevaan karttaan oranssilla, punaisella ja lilalla merkityillä alueilla. Vuodelle 2030 laadittu meluennuste ei poikkea merkittävästi vuoden 2011 tilanteesta. Radan länsipuolella sijaitsevan Siskontien alueen kaavoituksen yhteydessä on tutkittu raideliikenteen aiheuttamaa melua. Siskontien alueella raideliikenteen aiheuttama melu ylitti vuoden 2020 ennusteessa päiväajan ohjearvon noin 200 metrin etäisyydellä rautatiestä ja yöajan ohjearvon jopa 800 metrin etäisyydellä radasta. Hattulanmäen läntisimmät asuintontit ulottuvat noin 200 metrin päähän rautatiestä.

12 12 Tampereentien liikenteen vuonna 2011 aiheuttama melu päivällä (klo 7-22). Päiväajan melun ohjearvot ylittyvät oransseilla, punaisilla ja violeteilla alueilla. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumisesta ja vuorovaikutusmenettelystä on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä Vireilletulo Hattulanmäen asemakaavan vireilletulosta kuulutettiin

13 13 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Suunnittelualueen aluevaraukset pinta-aloineen ovat seuraavat: Kaavamerkintä Käyttötarkoitus Pinta-ala / ha Rakennusoikeus / m² AP Asuinpientalojen korttelialue 1, AO Erillispientalojen korttelialue 1, VL Lähivirkistysalue 2,4959 LPA Autopaikkojen korttelialue 0,1138 Katu 0,2653 Yhteensä 6, Tarkemmat mitoitustiedot ovat kaavoituksen seurantalomakkeessa, joka on selostuksen liitteenä Aluevaraukset Korttelialueet Alueelle oleva teollisuustontti muuttuu asuinpientalojen korttelialueeksi. (AP-26), samoin sen länsipuolella oleva vajaasti rakennettu suuri omakotitontti. Mäen laella oleva Hattulanmäen tila jaetaan kahdeksi tontiksi. Kerrosluvuissa on otettu huomioon, että useimmat alueen tonteista sijaitsevat rinnemaastossa. Pääosin kaavamerkinnät noudattelevat nykytilannetta Muut alueet Hattulanmäen pohjoisrinne ja Moisionjoen varsi osoitetaan edelleen virkistysalueeksi (VL). Virkistysalueelle osoitetaan osayleiskaavan mukainen luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue, avainbiotooppi. Hattulanmäentietä jatketaan, jotta ylimpänä mäessä oleville tonteille voidaan kulkea katualueen kautta. Kadun päähän varataan tilaa kääntöpaikalle. Alueen länsiosan olemassa oleville tonteille säilyy kulku olemassa olevan autopaikkojen korttelialueen (LPA) kautta. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset luonnonoloihin Moisionjoen varsi, joka on osayleiskaavoituksen yhteydessä todettu avainbiotoopiksi, merkitään kaavakarttaan, mikä edistää alueen luontoarvojen säilymistä. Asemakaavan muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta luonnonoloihin Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Asemakaavan muutoksen toteuttaminen tiivistää jonkin verran yhdyskuntarakennetta.

14 Vaikutukset virkistykseen Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta virkistykseen Taloudelliset vaikutukset Osa maanomistajista saa lisää rakennusoikeutta, mikä lisää kiinteistön arvoa. Hattulanmäentien jatkaminen aiheuttaa kunnalle kustannuksia Vaikutukset tekniseen huoltoon Suunnittelualueella on valmiit teknisen huollon verkostot, joten asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta tekniseen huoltoon Vaikutukset liikenteen järjestämiseen ja liikenneturvallisuuteen Yritystoiminnan aiheuttama raskas liikenne poistuu alueelta. Asutuksen tiivistyminen aiheuttaa vähäistä liikenteen lisääntymistä. 5.4 Nimistö Nimistötoimikunta on suositellut alueella olevan puiston nimeämistä Perttulinpuistoksi. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1. Havainnollistaminen Asemakaavan havainnekuva on selostuksen liitteenä 3. Havainnekuvassa on esitetty yksi esimerkki asemakaavan toteuttamisesta. 6.2 Toteutuminen, ajoitus ja seuranta Lempäälän kunta vastaa katujen ja kunnallistekniikan rakentamisesta. Korttelialueilla asemakaavan toteuttaminen riippuu yksityisten maanomistajien toimista. Asemakaavan toteutumista seurataan lupamenettelyjen yhteydessä.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot