RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI"

Transkriptio

1 1 R A T K E S M i t ä s i n ä t e k i s i t? RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI RATKES 44/99/ 99

2 2 N:o 4 / 99 ( ) 5.vuosikerta Julkaisija RATKES - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys (ry.) Päätoimittaja Tapio Malinen puh/fax: Toimitusneuvosto Ben Furman, Lauri Heikkilä, Vesa Heiskanen, Kristiina Lipponen, Antti Mattila. Taitto Timo Rytkönen puh: tai Taiteellinen suunnittelu & kansi Kati Simonen puh: Jäsenasiat, lehdentilaus ja yhteydenotot: Kirsi-Marja Kaarlela PL 56, Helsinki puh , fax Internetissä Ratkesin kotisivu: Ratkesin kotisivua ylläpitää: Päivittelijä Lasse Salmi Ilmoituksista ota yhteys: Aapo Pääkkö puh: Jäsenmaksu+lehti yksityiset:100 mk/vuosi yhdistykset/yritykset:200mk/v Lehteä voi tilata liittymättä jäseneksi hintaan 200mk/v Ilmestyy neljänä numerona v Seuraava numero Lehteen tulevan materiaalin on oltava toimituksessa: mennessä. Toimituksen osoite: Kajavatie 21, 06100, Porvoo. ILMOITUSHINNAT: Takasivu 1000;-,1/1 sivu 800;- 1/2 sivu 500;-, 1/4 sivu 300;- Sisältö 3 LUKIJALLE 4 YHTEISTYÖN LUOMISESTA ASIAKASTYÖSSÄ Kristiina Lipponen 54 KOULUTUSKALENTERI ISSN MERKITYKSEN MUUTTAMINEN, NIMEÄMINEN, ULKOISTAMINEN Kati Simonen 14 AHOKAINEN JA PULMANPOISTAJA Tapani Aholan haastattelu ( Harri Hirvihuhta ) 20 PERINTEISTÄ TYYLIÄ, KERIEN, HELPPOUSASTE ratkaisukeskeistä koulutyötä Tapio Malinen 26 EBTARETKI SYKSYISEEN SKOTLANTIIN JA ENGLANTIIN Krisse Lipponen, Anneli Litovaara, Peter Sundman ja Matti Tiusanen 30 AUTTAVAT ATTRIBUUTIOT - tutkimus ratkaisukeskeisestä opiskelijaohjauksesta Jaakko Helander 34 MUKSUOPIN KEULASSA Sirpa Birn ja Tuija Terävä 38 FILOSOFIN VASTAANOTOLLA Antti Mattila 40 AJATUKSELLISTA KUHINAA JA RATKAISUKESKEISTÄ ALEXANDERTEKNIIKKAA Markku Jokila 44 AJATTELU ALKAA IHMETYKSESTÄ -keskustelupalsta Jaakko Helander 46 LUOVIA RATKAISUJA KOULUN ONGELMIIN -kirjaesittely Pekka Henttonen 47 EROAMISEN TAITO -kirjaesittely Mikko Makkonen 49 VIESTI MAHDOLLISUUSMAASTA -kirjaesittely Harri Hirvihuhta 50 RATKESIN ALUEELLINEN TOIMINTA 51 RATKESIN KUULUMISIA

3 3 3 LUKIJALLE LUKIJALLE Maljakon hyöty on sen tyhjässä tilassa. Se on tyhjä ja siksi täynnä kaikkea: mahdollisuuksia, potentiaalia, sitä mikä on vielä olematonta. Sementtiä täynnä oleva maljakko ei anna tilaa kasvien kasvaa ja kukkien kukoistaa. Luovassa tapahtumisessa kaaos ja rakenne tanssivat sulavasti astumatta toistensa varpaille: välillä toinen vie ja toinen seuraa, välillä vaihdetaan vuoroa. Suostumalla pelotta tähän ennustamattomuuden, leikkimielisyyden ja takertumattomuuden tanssiin, huomamme jotain erityistä. Tässä tanssissa maailma ja minä vaikuttavat toisiinsa vastavuoroisesti luoden toisensa koko ajan. Samalla hetkellä kun havainnoimme maailmaa, se alkaa muuttua. Ja me itse sen mukana. Todellisuuden katsominen ei tarvitse merkitä rakenteen tajuamista, vaan itsen altistamista, sysäystä ennaltaarvaamattomaan muutosprosessiin. Parhaimmillaan ratkaisukeskeisesti työskentelevä ihminen käy ammatillisessa kehityksessään lävitse syvän tietämiseen, tuntemiseen, toimintaan ja vuorovaikutukseen liittyvän muutoksen.työ ei tuota muutosta pelkästään asiakkaassa, vaan se muuttaa vähitellen myös tekijäänsä. Ja eräänä päivänä asiantuntija on asiantuntija sen vuoksi, mitä hän on, ei siksi että hän tietää enemmän kuin aloitteleva työntekijä. Kieli ja erilaiset terapiasuuntaukset kielipeleinä ovat aina sekä ymmärtämisen ehtoja että ymmärtämistä rajoittavia tekijöitä. Ymmärtäminen on kuitenkin aina tulkintaa, eikä ole mitään etuoikeutettua ymmärtämisen näkökantaa. Pekka Saarnio on todennut, miten ratkaisukeskeisessä työskentelyssä valikoivuus ja menetelmän kaavamaisen käytön vastustus ovat keskeisiä pitkälle kehittyneen osaamisen tunnusmerkkejä. On myös yleistä, että kokemuksen myötä ammattitaitoinen työntekijä siirtyy vähitellen rationaalisuudesta entistä suurempaan intuitiivisuuteen. Samalla tapaa kun emme löydä ihomme alta mitään pysyvää tai muuttumatonta minää, vain ajatusten, tunteiden ja elämysten alati muuttuvan virran, ei ole myöskään olemassa kiinteää, maailmasta irrallaan olevaa, luovaa työprosessia. Pysyvyyden, rakenteen illuusio syntyy tavastamme käyttää kieltä ja taipumuksestamme samaistua. Ratkaisukeskeinen työtapa pysyy luovana prosessina kun suostumme jatkuvaan samaistusten purkuun ja itsetärkeyden jättämiseen avoimuuden hyväksi. Tällaisessa mielen tyhjässä tilassa ihmisen kohtaaminen ja työtapamme ovat yhtä. Tällöin myös muoto on tyhjyyttä ja tyhjyys muotoa. Tapio Malinen Päätoimittaja

4 4 YHTEISTYÖN LUOMISESTA ASIAKASTYÖSSÄ Kirjoitus on lyhennelmä artikkelista, joka on julkaistu kirjassa: Voimavarat, ratkaisut ja tarinat (Toim. Antti Mattila), Kuntoutussäätiö, Ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut näkemys tarjoaa rakentavan ja luovan lähestymistavan terapeuttiseen asiakaskeskusteluun huonosti motivoituneiden, vastustavien ja lähetettyjen asiakkaiden kanssa. Menetelmä mahdollistaa yhteistyön näiden asiakkaiden kanssa samalla tavalla kuin omaaloitteisesti terapiaan tulevienkin kanssa. Tutkimusten mukaan asiakkaan mielikuva hänen ja työntekijän välisestä suhteesta ennustaa merkittävimmin terapiaprosessin onnistumista. Tavoitteiden saavuttamiselle on parhaat edellytykset silloin kun asiakas kokee olevansa lämpimässä, hyväksyvässä ja välittävässä yhteistyösuhteessa, jossa perehdytään asiakkaan kannalta olennaiseen asiaan. Tutkimusten valossa näyttäisi myös siltä, että ratkaisukeskeisen terapian toimivuus määrittyy asiakasta kunnioittavasta asenteesta, hänen hyvien ominaisuuksiensa ja onnistumistensa korostamisesta. (Metcalf et al. 1996, 335, ) Voimavarasuuntautuneessa asiakastyöskentelyssä työntekijä keskittyy kuulemaan asiakkaan tavoitteita ja sitä, minkälaisessa yhteistyössä tämä haluaa olla ja mihin asioihin toivoo muutosta. Se miten apuahakeva asennoituu terapiatyöskentelyyn määrittää keskustelua ja palautetta. Työskennneltäessä lähetetyn tai huonosti motivoituneen ihmisen kanssa, nämä hyvän yhteistyön perusasiat korostuvat. Erityisesti näiden asiakkaiden kohdalla on tärkeää ettei heitä syyllistetä patologisoinnilla, ongelmakeskeisellä puheella ja ongelman kielteisellä nimeämisellä. Ongelmapuhe vaikeuttaa mahdollisuuksien näkemistä ja jättää ihmisen usein kiertämään kehää ongelmansa ja ratkaisuyritystensä ympärillä. Ratkaisupuheessa ongelma määritellään uudelleen tai

5 4 5 Kristiina Lipponen Kirjoittaja työskentelee sosiaalipsykologina Kuntoutusssäätiön VAKkeskuksessa ja Eeri Partnersissa sille annetaan myönteinen tai humoristinen nimi. Lähetyn asiakkaan kanssa keskustelu saattaa lähteä uusille urille jo siksi, että ongelma onkin kuvattu hyväksyvästi uudesta näkökulmasta. (Esim. Furman - Ahola 1994, 41-44; Walter - Peller 1994, 112.) Ratkaisukeskeisessä ja voimavarasuuntautuneessa keskustelussa asiakas kertoo ääneen kykyjään ja taitojaan, suunnittelee hyvää tulevaisuutta ja rakentaa uskoaan omaan selviämiseensä. Työntekijän ammattitaitoa on onnistumisten löytäminen ja niiden vahvistaminen.(esim. Walter - Peller 1994, ; Vaugh et al. 1996, 107.) Menetelmä eroaa perinteistä psykiatrisesta diagnostisoivasta ajattelutavasta siinä, ettei oleteta selkeästi tunnistettavaa sairaudenkuvaa: jokainen asiakas on ainutkertainen ja ainutlaatuisessa tilanteessa. Työntekijän ei tarvitse yrittää luokitella potilasta, etsiä tietoa, jonka perusteella yhteys oireiden ja niiden aiheuttajien välillä voitaisiin päätellä. Kun terapeutti ei määrittele asiakasta, vastustus vähenee yleensä konkreettisesti. (Esim. De Shazer 1995, 48, 95.) Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä ei kartoiteta aktiivisesti vaikeuksien määrää, laatua ja vakavuusastetta, vaan asioista päästään puhumaan tavoitteiden kautta. Kun käsitellään toiveita ja tavoitteita asiakkaat kokevat, että heidät otetaan vakavasti ja että joku on valmis tosissaan kuulemaan heitä. Tässä artikkelissa esitellyt ajatukset yhteistyön luomisesta ovat ratkaisukeskeisen menetelmän perusfilosofiaa ja sovellettavissa kaikkeen asiakastyöhön. Lähestymistapa auttaa työntekijää luomaan yhteistyötä vaikeissakin tilanteissa. Kun työntekijä on valmis katsomaan maailmaa asiakkaansa silmin, on yhteistyölle ja yhteisten tavoiteiden löytymiselle kaikki mahdollisuudet riippumatta asiakkaan asennoitumisesta. Esitetyt tapausesimerkit ovat Kuntoutussäätiön Voimavarasuuntautuneen asiakastyön keskuksesta ja Omin voimavaroin työmarkkinoille-kursseilta. Kuvauksia on muutettu tunnistamisen estämiseksi.

6 6 Vastustava asiakas työntekijän kannalta Vastustuksella tarkoitetaan sellaista asiakkaan käyttäytymistä ja asennoitumista, joka estää terapian aloittamisen tai päättämisen. Vastustava asiakas ei ole halukas työskentelemään työntekijän kanssa: hän vastustaa sanallisesti, sanattomalla viestinnällään tai ei tule tapaamiseen. Tyypillisesti tällaisia ovat esimerkiksi teiniikäiset, alkoholin väärinkäyttäjät ja terapiaan lähetetyt ihmiset. Vastustava asiakas on kuitenkin määritelmänä kyseenalainen. Kyseessä ei ole yksinkertainen vastahakoinen asiakas kohtaa avuliaan terapeutin -tilanne, vaan asiakkaan ja terapeutin tapaamisessa kohtaavat myös kaksi erilaista kulttuuria, arvo- ja ajatusmaailmaa. (Berg 1991, ) Lähetetty, tahtonsa vastaisesti vastaanotolle tullut asiakas on jo käsitteellisestikin haasteellinen ratkaisukeskeiselle ajattelulle. Ratkaisukeskeisessä menetelmässä asiakas on oman elämänsä asiantuntija: työskentely perustuu asiakkaan näkemykseen siitä, mihin hän tarvitsee muutosta, apua tai tukea. Siksi terapiasuhteen muodostamisen ja tavoitteiden asettelun kannalta on huomattavan tärkeää tehdä ero omasta tahdostaan tulleiden ja lähetettyjen asiakkaiden välille. (Walter - Peller 1992, 242.) Sanakirjan mukaan vastustamisen vastakohta on yhteistyö. Se voidaan kuitenkin sisällyttää myös vastustamisen käsitteeseen: vastustaminen on asiakkaan tapa tehdä yhteistyötä. Tämä ratkaisukeskeisen menetelmän käyttämä tulkinta antaa työntekijälle mahdollisuuksia toimia luovasti ja rakentavasti. (De Shazer 1991, ; myös Makkonen 1995.) Asiakas ei saavu vastaanotolle vastustavana, vaan hän tulee sellaiseksi työntekijän määritelmässä (Tohn - Oshlag 1996, ). Vastustus voidaankin katsoa asiakkaan tavaksi tehdä yhteistyötä tai tilanteeksi, jossa työntekijä ei ole vielä löytänyt parasta tapaa työskennellä asiakkaansa kanssa. Asiakasohjautuva näkökulma Ratkaisukeskeisen ja voimavarasuuntautuneen menetelmän keskeinen käsite asiakasohjautuvuus tarkoittaa mm. sitä, että työntekijän tehtävänä on perehtyä asiakkaan näkemykseen siitä, miksi hän on tullut vastaanotolle. Terapeutilla ei ole valmista käsitystä ongelmista, niihin syistä tai tavoista, joilla ne tulisi ratkaista, vaan hän etsii yhdessä asiakkaansa kanssa juuri tämän omia ratkaisutapoja. Sairauden tuntoa tai avuntarvetta ei yritetä luoda, vaan työtä tehdään asiakkaan ehdoilla, hänen kykyjensä ja taitojensa mukaan. (Berg - Miller 1992, 34-35, 42.) Steve de Shazer (1995, 76) määrittelee yhteistyön terapiasuhteessa näin: Jokainen perhe tai yksilö pyrkii yhteistyöhön omalla tavallaan ja terapeutin tehtävänä on havaita se ja tehdä sitten työtä muutoksen puolesta perheen tai yksilön osoittamalla tavalla. Ratkaisukeskeiselle terapeutille ei siis tule vastustavia tai hankalia asiakkaita. Ihmisillä on aina ratkaisuun tarvittavat taidot ja voimavarat.työntekijän tehtävänä on etsiä yhdessä asiakkaansa kanssa tapaa, millä näitä voidaan hyödyntään parhaalla mahdollisella tavalla. Milton H. Ericksonin periaatteen mukaisesti terapiassa hyväksytään ja hyödynnetään kaikki se mitä asiakas siihen tuo. (Esim. Aarninsalo - Mattila 1988, 4; Berg - Miller 1992, 30.) YHTEISTYÖN RAKENTA- MINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Vastustuksen kohtaaminen Lähetetty asiakas on usein sitä mieltä, ettei hän tarvitse terapiaa. Tämä viesti on kuultava herkästi. Asiakas on usein kertomassa, että työntekijän hoitoyrityksillään tekemä tulkinta on väärä ja aiheuttaa häpeää. Monissa terapiasuuntauksissa työntekijä tietää, mikä asiakkaan ongelma on ja miten se hoidetaan. Kun asiakas on tilanteesta eri mieltä, johtaa se työntekijän puolelta todisteluun, näyttöjen keräämiseen ja epätoivoisiin yrityksiin vakuuttaa asiakas siitä, että tämä tarvitsee apua tai palvelua. Ratkaisukeskeisesti ajattelevan työntekijän ei tarvitse näin tehdä. (Makkonen 1995, ) Esim 1: Keski-ikäinen nainen on työvoimaviranomaisten lähettämänä työvoimakurssilla. Asiakas vastustaa kurssin toimintoja äänekkäästi kiroillen. Vastalauseisiin vastataan kiittämällä naista hänen itsetuntemuksestaan ja peräänantamattomasta luonteestaan ja osoittamalla hänelle myötätuntoa kovista kokemuksista. Asiakkaan kyvykkyyden ihailusta päästään tilanteeseen, jossa hän voi vähitellen osallistua ryhmän toimiin, ei koe

7 niitä oman osaamisensa nollaamiseksi ja voi jopa miettiä itselleen uusia toimintatapoja. Vastustaminen voidaan yksinkertaisesti tulkita työntekijän ja asiakkaan erilaisiksi näkemyksiksi ja tavoitteiksi. Tämä näkemystapa on hedelmällinen, sillä keskustelussa voidaan nyt hakea yhteisiä tavoitteita ja muotoilla niitä molempia tyydyttäviksi ja päästä näin tekemään yhteistyötä. Ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut keskustelu on vapaata ja tasa-arvoista; se sisältää usein paljon mielikuvitusta, luovuutta ja huumoria. Huumorin ja luovuuden avulla työntekijän ja asiakkaan on helppo yhdessä löytää mielenkiintoisia ja uusia näkökulmia tilanteeseen. Mitä vähemmän asiakas on motivoitunut sitä tärkeämpää työntekijän on käyttää puheessaan hänen kieltään ja kuvauksia tilanteestaan. Myös metaforien, vertausten ja kertomusten käyttö on eräs tapa herätellä asiakkaan uinuvaa mielenkiintoa terapiaa kohtaan: on monesti helpompaa ottaa vastaan epäsuorasti tarjoiltua apua. (Esim. Dolan 1986, 1; Makkonen 1995, 37-39; Furman 1996, 8.) Tutkimuksissa on todettu tiukan kysymys-vastausmuotoisen keskustelun ennustavan usein terapian keskeyttämistä. Erityisesti motivoimattoman asiakkaan kanssa terapeutin tulisi löytää vuorovaikutustapoja, jotka estävät haastattelun muuttumista kuulusteluksi. Vapaa ja vastavuoroinen keskustelun rakenne edistää yhteistyön jatkumista ja tuloksellista terapiasuhdetta. (Beyebach et al. 1996, 313.) Asiakkaan maailmankuvan kunnioittaminen Vastustaminen voidaan yksinkertaisesti tulkita työntekijän ja asiakkaan erilaisiksi näkemyksiksi ja tavoitteiksi. Tämä näkemystapa on hedelmällinen, sillä keskustelussa voidaan nyt hakea yhteisiä tavoitteita ja muotoilla niitä molempia tyydyttäviksi ja päästä näin tekemään yhteistyötä Insoo Kim Berg (esim. 1991) korostaa sitä, miten työntekijän ja asiakkaan suhde on väline tuloksiin pääsemiseksi. Liittymisen tavoitteena on tehdä työntekijän työ helpommaksi: asiakas on yhteistyöhaluinen kokiessaan työntekijän olevan hänen puolellaan. Liittymistä edistetään ystävällisellä ja myönteisellä puheella ja asenteella sekä ammattislangin välttämisellä.väittelyä ja riitelyä kartetaan, vastaansanomisen sijaan asiakasta pyydetään ystävällisesti selventämään kantaansa työntekijälle. Hän sopeutuu asiakkaan tapoihin ja muistaa, että toinen ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Asiakkaan maailmankuvaa kunnioitetaan olemalla kohtelias ja arvostamalla hänen elämäänsä ja antamalla myönteistä palautetta. Vastustavan asiakkaan kanssa tämä on usein ratkaisevaa, sillä kyseessä voi olla ensimmäinen kerta, kun hän ei tunne olevansa viranomaisen arvioitavana tai tuomittavana, vaan kokee että 7 häntä oikeasti kuunnellaan. On myös hyvä keskustella siitä, kuka uskoo, että muutos on tarpeellinen. Heti suhteen alussa voidaan myös todeta, että asiakkaasta on todennäköisesti ikävää tulla terapiaan pakotettuna. Mahdollinen vihai-suus aikaisemmista auttamisti-lanteista on sekin saatettava esille. (Weakland - Jordan 1992, 235; Tohn - Oshlag 1996, 154.) Asiakkaan maailmankuvan kunnioittamista on myös se, että työntekijä tyytyy niihin tietoihin, jotka toinen on halukas kertomaan. Ongelman tarkka tunteminen ei ole välttämätöntä onnistuneessa ratkaisukeskeisessä työskentelyssä, olennaisempaa on päästä puhumaan miltä hyvä tulevaisuus näyttäisi. Työntekijän ei tarvitse kerätä tietoa asiakkaasta, vaan pikemminkin yhdessä hänen kanssaan luoda uutta näkemystä tulevaisuudesta. (Esim. Berg 1994.) De Shazerin (esim. 1988a, 140) Milton H. Ericksonilta omaksuma hyödyntämisen käsite on erittäin laaja. Terapeutti voi hyödyntää kaiken mikä asiakkaan toiminnassa on jotenkin oikeaa. Se voidaan nähdä käyttökelpoisena, toimivana, hyvänä tai hauskana ratkaisujen kehittämisen kannalta. Näin työntekijällä ja asiakkaalla on käytettävänään valtavasti materiaalia, josta hyvää tulevaisuutta voi muokata. Teoreettiset näkemykset eivät rajoita työntekijää sen suhteen, mitä asiakkaan kanssa tulisi tehdä ja

8 8

9 miten ongelmaa hoitaa. Vastaukset löytyvät asiakkaan omista voimavaroista, kyvyistä, tiedoista ja taidoista. Esim 2: Nuorella naisella on pakkotoimintoja, jotka tekevät normaalin elämän mahdottomaksi. Lähes päivittäin hänelle tulee uusia pakottavia sääntöjä ja entistä monimutkaisempia toimintatapoja. Niiden tarkoitus on suojata asiakkaan henkeä ja terveyttä, mutta ne vaikuttavat täysin päinvastaisesti. Asiakas kokee olevansa toivottomassa tilanteessa: sääntöjen noudattaminen tuhoaa asiakkaan terveyttä ja hän on suurimman osan ajastaan kykenemätön liikkumaan. Empatian avulla keskustelussa siirrytään ihailemaan asiakkaan tuotteliaisuutta ja mielikuvitusta rajoitusten ja pakkojen luomisessa. Häntä ohjataan miettimään, voisiko valtaisaa luovuutta käyttää myös toisin. Asiakas kummastuu ajatusta, mutta kiinnostuu siitä ja alkaa keksiä tapoja miten vapauttaa itsensä säännöistä ja pakoista. Hän päästää kekseliäisyytensä valloilleen, eikä tilanne olekaan enää niin toivoton. Hedelmällisen keskustelun hakemista Ihmisen tullessa tapaamaan terapeuttia hänellä on usein valmis kertomus elämänsä ongelmista ja epäonnesta. Lähetetyn asiakkaan tapauksessa tämä on monesti ulkopuolisen kirjoittama. Suhtautuminen on saattanut olla ongelmakeskeistä, jolloin pelkästään asenteen muuttaminen voi auttaa asiakasta suhtautumaan työntekijään ja terapiatyöskentelyyn uudella tavalla. Toinen tapa muuttaa asetelmaa on lähteä kartoittamaan asiakkaan elämää ongelman ulkopuolelta. Esim 3: Vuosikymmeniä asiakastyötä tehnyt keski-ikäinen nainen ei ole motivoitunut terapiakäynteihin, vaan uskoo että hänet yritetään saada jaksamaan työssään, johon hän ei enää oman näkemyksensä mukaan kykene. Asiakas pelkää, että keskusteluja käytetään häntä vastaan työpaikkalääkärin neuvotteluissa. Hän on varautunut ja puolustautuu voimakkaasti. Kun viimevuosien elämäntilanteesta ei tunnu löytyvän mitään muuta kuin työuupumusta ja sairauksia, hyviä hetkiä etsitään nuoruusvuosista. Nainen on liikkunut aktiivisesti ja ollut mukana monenlaisissa taideharrastuksissa. Asiakas puhuu kuitenkin vähätellen; hän ei ole vuosiin harrastanut näitä asioita ja kokee ne toisarvoiseksi. Seuraavassa tapaamisessa asiakas on kuin uudelleensyntynyt. Hän kertoo vuolaasti vanhojen taitojen muistelun herättäneen hänessä hyviä tuntemuksia. Työskentely jaksamisen hyväksi voi alkaa: hän näkee nyt itsessään ja tilanteessaan muutakin kuin uupumusta ja luottaa työntekijään. 9 Keskustelu voi lähteä liikkeelle pienistä yksinkertaisista asioista: mistä asiakas pitää, mitä hän tekee mielellään jne. Lapsuuden ja nuoruuden harrastuksista puhuminen saattaa auttaa muistamaan uinuvia kykyjä, joiden avulla asiakas näkee itsensä myönteisemmin. Usein kannattaa keskustella siitä, millaiset asiat tai ketkä auttavat jaksamaan päivästä toiseen. Toisinaan on hyvä kysellä mitä puolia asiakas itsessään eniten arvostaa, mitä uskoo läheistensä arvostavan, mitä kykyjä on käyttänyt kun on vaikeassa tilanteessa selvinnyt näinkin hyvin jne. Tutkiskellaan sitä,miten asiakas on pitänyt huolta omasta hyvinvoinnistaan. (Esim. Makkonen 1995, 25). Esim 4: Oppilaitoksensa asuntolassa asuva tyttö tulee kouluterveydenhuollon järjestämään tapaamiseen erittäin vastahakoisesti. Hän ei ole halukas kertomaan edes nimeään. Koulun ja asuntolan henkilökuntaa huolestuttaa asiakkaan kihlaus. Tyttö hämmästyy kun kysellään sitä mikä on parasta hänen ja kihlattunsa suhteessa, mitä hän arvostaa sulhasessaan, mitä hän uskoo sulhasensa arvostavan heidän suhteessan jne. Asiakas pohtii näitä kysymyksiä ja on hetken päästä valmis käsittelemään asiaansa monipuolisesti, eikä tunne joutuvansa puolustautumaan. Opiskelija myöntää itsekin elämäntilanteensa osittain epätyydyttäväksi ja hänellä on hyviä ideoita sen parantamiseksi. Vastustavan asiakkaan kanssa tällainen keskustelunavaus on usein hedelmällinen. Työntekijä ei olekaan kiinnostunut epäonnistumisista eikä pyri todistamaan asiakkaansa hoidontarvetta. Anekdootti kertoo ratkaisukeskeistä menetelmää opiskelevasta työntekijästä, joka kysyi opettajaltaan, onko tämä itse täysin vakuuttunut siitä, että asiakkailla todella on kaikki ratkaisuun tarvittavat voimavarat ja kyvyt. Tarinan mukaan opettaja vastasi, ettei hän voi tietää sitä täysin varmasti, mutta sen hän tietää, että asiakkaiden kanssa pääsee paljon pitemmälle, jos uskoo niin. (Combs - Freedman 1994, 68.)

10 10 Poikkeuksista eli tilanteista, jolloin ongelmaa ei ole tai sen aiheuttama haitta on vähäisempi, on usein hyvä päästä puhumaan heti keskustelun alussa. Kun työntekijä kysyykin ongelman sijasta esimerkiksi minkälaisia parempia vaiheita asiakkaalla on ollut tai milloin hänellä viimeksi on ollut parempi päivä, muodostuu keskustelun luonne toiveikkaaksi ja rakentavaksi. Työntekijä etsii asiakkaan kertomuksesta lupaavia aukkoja ja suuntaa katsetta näin tulevaisuuteen. Samalla asiakkaalle välittyy näkemys, että ongelmat ovat ohimeneviä eivätkä kata hänen koko persoonaansa. Hyväksyvässä keskustelussa voi päästä liikkeelle myös pyytämällä asiakasta kuvittelemaan hyvää elämää ja aikaa, jolloin terapiaa ei enää tarvita. Selvitetään keinoja ja vaiheita, joiden kautta tähän on tultu. Tällaisen keskustelun sävy on usein toiveikas ja siitä saa paljon tietoa, mitä asiakas haluaa. Kysymyksissään työntekijä käyttää mahdollisimman paljon elementtejä asiakkaan kokemusmaailmasta ja kielestä. Hyvästä tulevaisuudesta ja ajasta, jolloin ongelma on ratkennut, puhutaan aina nykyhetkessä, muodossa kun asiat ovat hyvin. Vastahakoisen asiakkaan kanssa ensimmäisiä kysymyksiä voi aloittaa jos-sanalla, esimerkiksi: jos täällä käynneistä olisi kuitenkin hyötyä, niin millaista sitten elämässäsi olisi. Kun asiakas vastaa, työntekijä siirtyy puhumaan heti preesenssissä. Ero on pieni, mutta vaikuttaa asennoitumiseen ja siihen, miten tilanne koetaan. Tavoitteen asettamisen tärkeys Tehdäkseen yhteistyötä asiakkaansa kanssa työntekijän on huolellisesti tutustuttava tämän näkemykseen käyntien tavoitteesta. Onnistuneen terapiasuhteen tavoite on aina asiakkaan asettama ja muotoiltu hänen kielellään. Hyvinmuotoillun tavoitteen kriteerejä on asettettu mm. näin: Tavoite on 1) asiakkaalle tärkeä ja hänen kontrollissaan 2) mieluummin pieni kuin suuri Kun työntekijä kysyykin ongelman sijasta esimerkiksi minkälaisia parempia vaiheita asiakkaalla on ollut tai milloin hänellä viimeksi on ollut parempi päivä, muodostuu keskustelun luonne toiveikkaaksi ja rakentavaksi. 3) sekä asiakkaan että lähettävän tahon arvioitavissa 4) konkreettinen, määriteltävissä oleva ja käyttäytymiseen liittyvä (milloin, missä ja kenen kanssa) 5) mieluummin jonkin alkua ja läsnäoloa kuin jonkin puuttumista. (Berg - Miller 1994; Tohn - Oshlag 1996, 158) Lähetettyjen asiakkaiden kanssa on tärkeää arvioida, kenen ongelmaa lähdetään työstämään. Asiakas, joka suhtautuu epäillen terapiaan, ei taatusti lähde työskentelemään saavuttaakseen lähettävän tahon tai työntekijän asettaman tavoitteen. Tutkimusten mukaan esimerkiksi rattijuopumuksesta tuomittujen kanssa tehty työ ei ole tuloksellista, jos terapian tavoitteet ovat jonkun muun kuin asiakkaan itsensä määrittelemät (Esim. Tohn & Oshlag, 1966, ). Terapia epäonnistuu varmimmin, jos asiakkaalla ja työntekijällä on eri tavoitteet. Ratkaisukeskeisesti asennoituneen työntekijän on hyvä käyttää aikaa ja vaivaa asiakkaan oman näkemyksen esiinsaamiseksi ja yhteisen tavoitteen löytämiseksi. Lähetetty asiakas voi uskoa, että työntekijä toimii vain lähettävän tahon puolesta eikä kuule asiakkaan näkemystä. Tämä saattaa kokea työntekijän osaksi viranomaisketjua, joka on määrittänyt häntä mahdollisesti jo vuosien ajan. Lähetyn asiakkaan kohdalla on hyödyllistä myös muistaa, että hänellä voi olla useita tavoitteita: vaikka hän ei olisi valmis työskentelemään lähettävän tahon määrittelemän ongelman parissa, hänellä saattaa olla muita toiveita ja tavoitteita, joista puhumalla yhteistyö saadaan käyntiin. Kun luodaan käsitys siitä, että työntekijä on asiakkaan puolella ja kuulee häntä, voidaan yhteiset tavoitteet löytää. Klassinen ratkaisukeskeinen esimerkkitapaus on lastensuojeluilmoitusten perusteella tullut vastustava asiakas, jonka kanssa löydettiin yhteinen tavoite siitä, miten lastensuojeluviranomaiset saatiin pois niskasta. (Esim. Berg 1991; Makkonen 1995; Tohn - Oshlag 1996) Ratkaisukeskeisyyteen olennaisesti kuuluva ihmekysymys sopii tavoiteenasetteluun ja siirtää huomion ongelmapuheesta onnistumispuheeseen. Kuvitellaan

11 että yöllä kun nukut tapahtuu ihme, ja asiat joiden takia olet tänään täällä ratkeavat. Mistä aamulla huomaat, että ongelma on ratkennut; mitä teet tai ajattelet toisin? Työntekijä ohjaa ihmekysymyksen vastausta mahdollisimman konkreettiseen muotoon: mitä teet toisin, kuka huomaa muutoksen, miten lähiympäristö reagoi muutokseen, mitä uutta ja erilaista muutos saa aikaan elämässäsi? Joidenkin asiakkaiden kohdalla ihmekysymyskään ei aina tuota onnistumispuhetta. Tällöin voi olla apua kysymyksen uudelleenmuotoilusta; kysytäänkin mistä asiakas tietää olevansa menossa oikeaan suuntaan, mistä hän tietää olevansa oikealla polulla. Näin löydetään askeleita ratkaisua kohti ja puretaan mustavalkoista asetelmaa. (Walter - Peller 1994, 112; Vaugh et al. 1996, ) Yhteistyö lähettävän tahon kanssa Tavoitteen asettelussa on hyvä ottaa huomioon myös lähettävän tahon näkemykset. Asettumatta kenenkään puolelle työntekijä voi kysymyksillään ohjata asiakkaan näkemään, mitä lähettäjä odottaa tämän tilanteelta. Lähettävän tahon näkemykset otetaan huomioon tavoitteen muotoilussa kysymällä esimerkiksi: Mitä uskot hänen/heidän odottavan terapian tuloksena? Kenet sinun pitää vakuuttaa siitä, ettet enää tarvitse terapiaa? Kuinka kauan uskot että sinun täytyy ylläpitää muutoksia vakuuttaaksesi hänet siitä ettet enää tarvitse terapiaa? (Tohn - Oshlag 1996, 158) Yhteydenpito lähettäjään on myös tärkeä osa työskentelyä. Hänkin on asiakas, jota on hyvä kohdella ja kuunnella arvostavasti. Palautteesta Palaute on tärkeä osa ratkaisukeskeistä ja voimavarasuuntautunutta menetelmää. Menetelmän ydin eli asiakasta kunnioittava, kannustava ja aktivoiva asenne saa ilmaisunsa keskustelun lopuksi annetussa palautteessa. Siinä keskitytään asiakkaan elämän toimiviin puoliin, hänen onnistumisiinsa ja oivalluksiinsa. Palautteessa korostetaan lupaavimpia uuden alkuja asiakkaan omalla kielellä. Viestiin sisältyy usein myös jonkinlainen tehtävä suoritettavaksi tapaamisten väliaikana. Palaute ja varsinkin annettu tehtävä suhteutetaan asiakkaan motivaatioon. Näin rakennetaan yhteistyötä seuraavia käyntejä varten. Jos asiakkaalle ei ole vielä selvää mitä hän haluaa tai hän ei ole vielä valmis muutokseen, konkreettiset ratkaisuehdotukset heikentäisivät yhteistyösuhdetta. Hyvin motivoituneelle asiakkaalle, jonka kanssa tavoite on määritelty yhdessä, voi kehujen lisäksi antaa tehtäväksi esim. hyvien vaiheiden tarkkailua tai tekemistä toimivien asioiden äärellä Jos asiakas valittaa ongelmiaan, mutta ei ole vielä motivoitunut toimimaan muutoksen hyväksi, palaute sisältää kehuja ja ymmärrystä ja tehtävän mietiskellä tai tarkkailla hyviä vaiheita. Jos asiakas ja työntekijä eivät ole löytäneet yhteistä tavoitetta ja / tai asiakas ei ole halukas terapiaan, viestitetään ymmärrystä ja kannustetaan sitä mikä sujuu. Pyritään luomaan kokemus siitä, että toista ihmistä ymmärretään, mutta häntä ei pakoteta mihinkään. Tällaisen kokemuksen siivittämänä hän saattaa palata terapiaan myöhemmin kun on valmis toimimaan muutoksen hyväksi. (Esim Berg - Miller 1994.) Lopuksi Ratkaisukeskeisessä ja voimavarasuuntautuneessa terapiassa yhteistyö syntyy ja edistyy, kun työntekijä alusta asti keskittyy siihen mitä jo toimii asiakkaan elämässä. Vastahakoinen asiakas on haaste työntekijän kyvylle löytää ihmisen hyviä puolia. Joskus terapeutin tehtävänä on luoda yhteisymmärrystä tyhjästä (Berg 1991, 28). Keskeistä yhteistyön löytymisessä on ajatus siitä, ettei aina tarvitse pyrkiä yksimielisyyteen. Mikäli se syntyy, on yhteistyö helppoa. Mutta työtä voi tehdä myös erimielisyyksiä hyväksyen. (Esim. de Shazer 1988a, 9; 1991, ; Makkonen 1995, 32.) Olennaista ratkaisukeskeisessä työskentelyssä on luovuus ja vapaus. Menetelmä vapauttaa niin asiakkaan kuin työntekijänkin voimavaroja ja vähentää näin olennaisesti työn rasittavuutta. Hankalien asiakkaiden määrä vähenee kun työntekijän tehtävänä

12 12 ei ole etsiä asiakkaista vikoja ja puutteita, vaan osoittaa että heissä on jo kaikki tarvittava. LÄHTEET: Aarninsalo, P. - Mattila, A. (1988). Frustra fit per plura, quod potest fieri per pauciora. Perheterapia 1a/ , 22. Berg, I. K. (1991). Perhekeskeisen työn opas - käytännön vinkkejä lastensuojeluun. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto. Berg, I. K. (1994). Family Based Services A Solution-Focuced Approach. New York: W.W. Norton. Berg, I. K. - Miller, S. D. (1994). Ihmeitä tapahtuu. Alkoholiongelmaisen ratkaisukeskeinen hoito. Järvenpää: Lyhytterapiainstittuutti. Beyebach, M. - Morejon, A. R. - Palenzuela, D. L. - Rodriquez- Aris, J. L. (1996). Research on the Process of Solution-Focused Therapy. Teoksessa S. D. Miller - M. A. Hubble - B. L. Duncan (toim.): Handbook of Solution- Focused Brief Therapy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, Combs, G. - Freedman, J. (1994). Teoksessa M. Hoyt (toim.): Constructuve Therapies. New York: Guildford Press, Dolan, Y. M. (1986). Metaphors for Motivation and Intervention. Teoksessa S. de Shazer - R. Kral (toim.) Indirect Approaches in Therapy. Rockville: Aspen Publishers. Furman, B. - Ahola, T. (1994). Solution Talk: The Solution- Oriented Way of Talking about Problems. Teoksessa M. Hoyt (toim.): Constructuve Therapies. New York: Guildford Press, Furman, B. (1996). Mitä ratkaisukeskeinen terapia on? Ratkes 4/96, De Shazer, S. (1988a). Clues Ivestigating Soputions in Brief Therapy. New York: W. W. Norton & Co. De Shazer, S. (1988b). Vastustuksen kuolema. Perheterapia 1a/88, De Shazer, S. (1995). Ratkaisevat erot. Ratkaisukeskeinen terapia auttamistyössä. Tampere: Vastapaino. Makkonen, M. (1995). Keskustelutyö lastensuojelussa. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto. Metcalf, L. - Thomas, F. N. - Duncan, B. L. - Miller, S. D. - Hubble, M. A. (1996). What Works in Solution-Focused Brief Therapy. A Qualitative Analysis of Client and Therapist Perceptions. Teoksessa S. D. Miller - M. A. Hubble - B. L. Duncan (toim.): Handbook of Solution- Focused Brief Therapy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, Tohn, S. L. - Oshlag, J. A. (1996). Solution-Focused Therapy with Mandated Clients: Cooperating with the Uncooperative. Teoksessa S. D. Miller - M. A. Hubble - B. L. Duncan (toim.): Handbook of Solution- Focused Brief Therapy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, Vaughn, K. - Young, B. C. - Webster, D. C. - Thomas, M. R. (1996). Solution-Focused Work in the Hospital. A Continuum-ofcare Model for Inpatient Psychiatric Treatment. Teoksessa S. D. Miller - M. A. Hubble - B. L. Duncan (toim.): Handbook of Solution-Focused Brief Therapy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, Walter, J. - Peller, J. (1992). Becoming solution-focused in short therapy. New York: Brunner / Mazel. Walter, J. - Peller, J. (1994). On Track in Solution-Focused Brief Therapy. Teoksessa M. Hoyt (toim.): Constructuve Therapies. New York: Guildford Press, Weakland, J. H. - Jordan, L. (1992). Working briefly with reluctant clients: child protective services as an example. Journal of Family Therapy (1992) 14,

ARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI

ARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 1 R A T K E S N EI TARVI SINUN EI TARVITSE TIETÄÄ ETTÄ TIEDÄT TTÄ TIE- DÄ SINUN EI TARVITSE TIETÄÄ ETTÄ TIEDÄT RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 1 / 99 2 N:o 1 / 99 (25.2.1999) 5.vuosikerta

Lisätiedot

R A T K E S UNE KSI 1/2000 RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTIRATKES

R A T K E S UNE KSI 1/2000 RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTIRATKES 1 R A T K E S UNE KSI RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTIRATKES 1/2000 1/2000 2 N:o 1 / 2000 (25.2.2000) 6.vuosikerta Julkaisija: RATKES - ratkaisuja voimavarasuuntautuneiden menetelmien

Lisätiedot

Julkaisija: RATKES - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien

Julkaisija: RATKES - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien Ratkes lehti 3/1996 1 Julkaisija: RATKES - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys Ratkes-yhdistys, yhteydenotot: Riitta Huurros, Kylmäojantie 2 B 5, 01390 Vantaa puh/fax 90-826401

Lisätiedot

Lukijalle. Päätoimittaja Tapio Malinen RATKES 2/2002

Lukijalle. Päätoimittaja Tapio Malinen RATKES 2/2002 Lukijalle Pidän ikiaikaisesta intiaanitarinasta, jonka mukaan se mikä on, on elefantti, joka seisoo kilpikonnan päällä, joka seisoo kilpikonnan päällä, joka seisoo kilpikonnan päällä, joka... loputtomiin.

Lisätiedot

MITÄ ON RATKAISUKESKEINEN TERAPIA? Hilkka Putkisaari, ARTera Terapiapalvelut 2011. Ratkaisukeskeisyyden juuret

MITÄ ON RATKAISUKESKEINEN TERAPIA? Hilkka Putkisaari, ARTera Terapiapalvelut 2011. Ratkaisukeskeisyyden juuret 1 MITÄ ON RATKAISUKESKEINEN TERAPIA? Hilkka Putkisaari, ARTera Terapiapalvelut 2011 Ratkaisukeskeisyyden juuret Ratkaisukeskeinen terapia on tulevaisuus- ja tavoitesuuntautunut 1970- ja 80- luvuilla Brief

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London 1992 Referoiva suomennos, laatinut Sari Vesikansa maaliskuu

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA Moraalisesta tuomiosta sairaudeksi ulkoistamiseen ei kenenkään syy. Jumala suokoon minulle Tyyneyttä hyväksyä

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Perheterapeutti. Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14. Valokuva terapian välineenä s. 26

Perheterapeutti. Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14. Valokuva terapian välineenä s. 26 Perheterapeutti 1-2014 Valokuva terapian välineenä s. 26 Keho kertoo, mikä terapiassa vaikuttaa s. 20 Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14 Tässä numerossa ARTIKKELIT VAKIOPALSTAT

Lisätiedot

TERAPIAN PERIAATTEIDEN SELITTÄMINEN POTILAALLE¹. Aaron T. Beck, A. John Rush, Brian F. Shaw & Gary Emery

TERAPIAN PERIAATTEIDEN SELITTÄMINEN POTILAALLE¹. Aaron T. Beck, A. John Rush, Brian F. Shaw & Gary Emery TERAPIAN PERIAATTEIDEN SELITTÄMINEN POTILAALLE¹ Aaron T. Beck, A. John Rush, Brian F. Shaw & Gary Emery Johdanto Perusajatus, joka terapeutin tulee välittää potilaalle on, että potilas ja terapeutti ovat

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Hyvä johtaja 2011-2012. heittäytyy putiikkinsa vahvuuksien varaan. Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen

Hyvä johtaja 2011-2012. heittäytyy putiikkinsa vahvuuksien varaan. Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen Awen Oy Asiakaslehti 2011-2012 Lars-Erik Gästgivars Ihmisten johtaminen on taitolaji Kari Uusikylä Johtaja, oletko luovuuden kätilö vai pyöveli? Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen Hyvä johtaja

Lisätiedot

MAESTRO. Ohjaajan käsikirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn

MAESTRO. Ohjaajan käsikirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Ohjaajan käsikirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Ohjaajan käsikirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn Copyright Suomennos Kieliasun ja sisällön

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti.

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti. Paluu Perusasioihin - Aloittajien kokoukset 1 Ensimmäinen kokous TERVETULOA ensimmäiseen neljästä yhden tunnin AA-kokouksesta. Seuraavien viikkojen aikana tulet kuulemaan, miten toivutaan alkoholismin

Lisätiedot

Julkaisija RATKES - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys

Julkaisija RATKES - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys RATKES LEHTI 4/1996 1 Julkaisija RATKES - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys Ratkes-yhdistys, yhteydenotot:, Ratkes-lehden tilaukset Riitta Huurros Kylmäojantie 2 B 5 01390

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Naiset. Olen oppinut toimimaan poikaporukassa PERUS- SUOMALAINEN MARIA LOHELA ON ENNAKKO- LUULOTON PUHEMIES. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo:

Naiset. Olen oppinut toimimaan poikaporukassa PERUS- SUOMALAINEN MARIA LOHELA ON ENNAKKO- LUULOTON PUHEMIES. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo: Poliittinen lehti Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 2015 PS Naiset PERUS- SUOMALAINEN MARIA LOHELA ON ENNAKKO- LUULOTON PUHEMIES Harrastukset maksavat liikaa Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo:

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot