HUUMETILANNE SUOMESSA 2008 Uusin tieto, uusimmat kehityssuuntaukset ja erityisteemat huumeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUUMETILANNE SUOMESSA 2008 Uusin tieto, uusimmat kehityssuuntaukset ja erityisteemat huumeista"

Transkriptio

1 HUUMEVUOSIRAPORTTI EMCDDA:lle Kansallinen huumausaineiden seurantakeskus HUUMETILANNE SUOMESSA 2008 Uusin tieto, uusimmat kehityssuuntaukset ja erityisteemat huumeista REITOX Kirjoittajat, STAKES ja EMCDDA ISBN Helsinki 2008

2 ESIPUHE Huumetilanne Suomessa 2008 on yksi Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) koordinoiman huumetietoverkoston (REITOX) kansallisia vuosiraportteja, joiden pohjalta tuotetaan EMCDDA:n vuosiraportti Huumeongelma Euroopassa. Kansalliset raportit kootaan EMCDDA:n antaman kehyksen mukaan. Käsillä oleva raportti koostuu kahdesta osasta. Osassa A tarkastellaan uusinta kehitystä ja tutkimustietoa vuodelta 2007 ja alkuvuodelta Viimeisen vuoden aikaista huumetilannetta kuvaaviin kappaleisiin (kokeilukäyttö, ongelmakäyttö, terveyshaitat, sosiaaliset haitat, huumetarjonta) liitetään näihin ilmiöihin kohdistuvat yhteiskunnalliset vastatoimet (ehkäisevä työ, hoito, haittojen vähentäminen, sosiaalinen kuntoutus, kontrolli). Kunkin luvun alussa esitellään aiheen tausta ja alaluvuissa uusin tieto. A-osan pohjana on käytetty viime vuonna toimitettua raporttia. Osassa B käsitellään huumeita koskevia erityisteemoja. Tänä vuonna aiheena on huumausaineisiin liittyvien rikosoikeudellisten seuraamusten tilastointi (luku 11). Raportin eri lukujen laajuuteen on vaikuttanut saatavilla olevan tutkimustiedon määrä kustakin aihealueesta. Suunnittelija Marke Jääskeläinen (Stakes) on kirjoittanut alaluvut 1.3 ja 8.4. ja tutkija Heini Kainulainen (Alkoholitutkimussäätiö) luvun 11 Seuraamustilastot. Lisäksi tutkija Tuija Hietaniemi (KRP) on kirjoittanut suuren osan luvusta 10. Kielenhuollossa auttoi erityisesti erikoissuunnittelija Elina Kotovirta (Stakes). Suuret kiitokset heille. Raportin ovat toimittaneet ja loput luvut kirjoittaneet Stakesiin sijoitetun kansallisen huumausaineiden seurantakeskuksen erikoissuunnittelijat Sanna Rönkä ja Ari Virtanen. Käsillä olevan raportin valmistelussa on hyödynnetty tutkimustietoja ja kommentteja huumausainekysymysten eri alojen asiantuntijoilta. Kiitokset kaikille. Raportin ovat hyväksyneet sekä Stakesin tilastotuotteiden toimitusneuvosto että kansainvälisen huumausaineyhteistyön työryhmä. Helsingissä, lokakuussa 2008 Sanna Rönkä erikoissuunnittelija Ari Virtanen erikoissuunnittelija Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) PL Helsinki Puh. (09) Fax. (09) S-posti:

3 KUVAILULEHTI Tekijät Sanna Rönkä & Ari Virtanen (toim.), Marke Jääskeläinen, Tuija Hietaniemi & Julkaisun päivämäärä Julkaisija STAKES Kustantaja STAKES Heini Kainulainen Julkaisun nimi Huumetilanne Suomessa Kansallinen huumevuosiraportti EMCDDA:lle. Julkaisusarja ja numero Tiivistelmä Suomen huumetilanne paheni 1990-luvun puolivälistä alkaen lähes kaikkien mittarien (kokeilut, ongelmakäyttö, terveyshaitat, sairaudet, kuolemat, rikollisuus, takavarikot) mukaan. Huumeiden käyttö ja käyttöön liittyvien haittojen kasvu tasaantuivat vuosituhannen vaihteen jälkeen, ongelmakäyttö muutama vuosi muita indikaattoreita myöhemmin. Viime vuosina tilanne on ollut muilta osin vakaa, mutta huumausaineisiin liittyvissä kuolemissa on ollut kasvua. Vuoden 2006 väestökyselyn mukaan vuotiaassa väestössä joskus kannabista kokeilleiden osuus oli 13 %. Taso oli lähes sama kuin vuoden 2002 kyselyssä ja kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna Naisista kokeilleita on 12 % ja miehistä noin 16 % vuotiaiden osuus (22 %) on vuosina 2002 ja 2004 pysynyt samana. Sen sijaan muutoksia on tapahtunut jälkimmäisen ikäluokan sisällä: vuodesta 2002 vuoteen vuotiaiden osuus laski 6 prosenttiyksiköllä, kun taas vuotiaiden osuus vastaavasti kasvoi saman verran. Nuorten keskuudessa päihteiden käyttö on tasaantunut ja laskenut koko 2000-luvun. Vuoden 2007 ESPAD-tutkimuksen mukaan vuotiaista koululaisista 8 prosenttia oli kokeillut kannabista joskus elämänsä aikana. Vastaava luku oli 11 prosenttia vuonna 2003 ja 10 prosenttia vuonna Huumausaineiden ongelmakäyttäjien määrää arvioidaan Suomessa amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäyttäjien määrällä, joka oli vuonna 2005, eli koko maan osalta 0,5 0,7 % maan vuotiaasta väestöstä. Lähes neljä viidestä ongelmakäyttäjästä oli amfetamiinin käyttäjiä. Miesten osuus oli myös lähes 80 %. Eniten ongelmakäyttäjiä oli vuotiaiden ikäryhmässä. Tutkimusten mukaan suomalaiselle huumeiden ongelmankäytölle tyypillistä on alkoholin vahva asema oheispäihteenä, buprenorfiinin pistoskäyttö ja samanaikaiset mielenterveyden häiriöt. Vuonna 2007 toteutettiin yhden päivän aikana ns. päihdetapauslaskenta, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksikössä asioineista päihteiden ongelmakäyttäjistä, tai henkilöistä, jotka hakevat apua päihtyneenä tai päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan vuoksi, noin neljännes käytti myös huumausaineita. Huumehoidon hoitojonotilannetta koskevan selvityksen mukaan päihdehuollon kuntoutus- ja katkaisuhoitolaitoksissa laitoskatkaisuun jonottavien asiakkaiden kunto on hieman heikentynyt ja korvaushoitoon jonottavien määrä jonkin verran lisääntynyt. Tehtyjen selvitysten perusteella korvaushoidossa arvioitiin olevan 1200 henkilöä. Korvaushoidon osalta uusi asetus ei ole vielä lisännyt hoitoon pääsyä. Ongelmana on hoidon tarpeen arvioinnista siirtyminen säännölliseen korvaushoidon avohoitoon - ja erityisesti avohoidonpaikkojen puute. Opiaattiriippuvaisten korvaus- ja ylläpitohoitoa ollaan siirtämässä aiempaa enemmän terveyskeskuksiin ja osin myös apteekkien vastuulle. Huumausaineisiin liittyvät kuolemat ovat olleet viime vuosina hienoisessa kasvussa, samaan aikaan kun muiden huumehaittojen osalta tilanne on ollut vakaa. Uusien hiv- ja hepatiittitartuntojen määrä pistoskäyttäjien joukossa on luvulla laskenut. Huumeiden käyttöön liittyvien tartuntatautien ehkäisyssä keskeistä toimintaa on ollut matalan kynnyksen palvelut ja niiden kehittäminen. Terveysneuvonnalla ja puhtaiden välineiden vaihdolla on pystytty ehkäisemään tuhansia hiv- ja hepatiittitartuntoja. Huumausaineiden ongelmakäyttäjät ovat usein hyvin syrjäytyneitä, ja heitä vaivaa näköalattomuus liittyen "tavalliseen" elämään ja tulevaisuuteen. Huumehoidon asiakkaista 65 % oli työttömiä ja 11 % asunnottomia vuonna Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikoksien määrä nousi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen huumausainemarkkinoilla esiintyy erityisesti kannabistuotteita, synteettisistä huumausaineista amfetamiinia ja ekstaasia, buprenorfiinia sekä ennen kaikkea bentsodiatsepiinilääkevalmisteita. Heroiinia Suomessa esiintyy edelleen niukasti. Kannabiskasvien kotiviljely on edelleen yleistynyt Suomessa. Avainsanat huumeet, huumepolitiikka, huumehoito, ehkäisevä päihdetyö, julkiset kustannukset, seuraamukset Muut tiedot (verkkojulkaisun osoite) ISSN Kokonaissivumäärä 99 Jakaja ja myyjä Saatavissa vain verkkojulkaisuna ISBN Kieli suomi Hinta

4 SISÄLLYS ESIPUHE SISÄLLYS A. UUDET KEHITYSSUUNTAUKSET Huumelainsäädäntö ja huumausainepolitiikka Huumausainelainsäädäntö Uusi huumausainelaki Kysynnän ehkäisyä koskeva lainsäädäntö Huumetarjonnan rajoittamista koskeva lainsäädäntö Huumausainepolitiikka Huumehaittakustannukset valtiolle Sosiaalinen ja kulttuurinen tausta Huumeiden kokeilu ja käyttö Huumeiden käyttö koko väestössä Koululaisten huumeiden käyttö Huumeiden käyttö väestön erityisryhmissä Huumeiden vastainen ehkäisevä työ Yleinen ehkäisevä huumetyö Valikoiva ja kohdennettu ehkäisevä huumetyö Huumeiden ongelmakäyttö Huumeiden ongelmakäyttö tilastoarvioiden perusteella Huumehoidon asiakaskunta Huumeiden ongelmakäyttö ja -käyttäjät muissa tutkimuksissa Huumehoito Huumehoidon hoitojärjestelmät Lääkkeetön huumehoito Korvaus- ja ylläpitohoito Huumeisiin liittyvät terveyshaitat Huumekuolemat ja huumeiden käyttäjien kuolleisuus Huumeisiin liittyvät tartuntataudit Samanaikaiset päihde- ja mielenterveyshäiriöt (kaksoisdiagnoosit) Muut huumeisiin liittyvät terveyshaitat ja niiden seuraukset Huumeisiin liittyvien terveyshaittojen vähentäminen Huumekuolemien ehkäisy Huumeisiin liittyvien tartuntatautien ehkäisy ja hoito Samanaikaisten päihde- ja mielenterveyshäiriöiden ehkäisy ja hoito Muiden terveyshaittojen ehkäisy ja hoito Huumeisiin liittyvät sosiaaliset haitat Sosiaalinen syrjäytyminen Huumeisiin liittyvä rikollisuus Huumeiden käyttö vankiloissa Huumeisiin liittyvät kustannukset Huumeisiin liittyvien sosiaalisten haittojen vähentäminen Sosiaalinen kuntoutus Huumerikollisuuden ehkäisy Huumemarkkinat Huumeiden saatavuus ja tarjonta Huumausainetakavarikot Huumausaineiden hinta ja laatu B. ERITYISTEEMA Seuraamustilastot Huumausaineen käyttörikos Huumausainerikos Törkeä huumausainerikos Huumaantuneena ajaminen Lähdeluettelo Taulukot ja kuviot

5 A. UUDET KEHITYSSUUNTAUKSET 1 Huumelainsäädäntö ja huumausainepolitiikka Huumeiden vastainen toiminta perustuu pitkän aikavälin toimenpidevalintoihin sekä näitä valintoja ohjaaviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Huumausainetyön rakenteet muodostuvat huumausainelainsäädännöstä ja huumausainepolitiikkaa ohjaavista strategioista sekä toimintaohjelmista. Huumeiden vastaiset toimet (ehkäisevä työ, hoito, haittojen vähentäminen, huumevalvonta) konkretisoituvat lainsäädännön toteuttamisessa sekä strategioiden ja toimintaohjelmien toimeenpanossa. Monet kansallisista kannanotoista ja toimista voidaan liittää huumausainepolitiikkaa kansainvälisellä tasolla ohjaaviin järjestelmiin ja sopimuksiin. Huumetyöhön vaikuttavat merkittävästi myös sille suunnatut resurssit. Hallituksen esitykseen (HE 22/2008) perustuen syyskuun alussa 2008 astui voimaan uusi huumausainelaki (373/2008). Muutoksella Suomen huumausainelainsäädäntö saatetaan vastaamaan EY-säännöksiä. Uudella lainsäädännöllä tehostetaan huumausainevalvontaa lisäämällä viranomaisten yhteistyötä. Muilta osin lakimuutokset eivät muuta kansallisen huumepolitiikan linjauksia. Muutoksilla pyritään osaltaan estämään laitonta huumekauppaa ja vähentämään huumeiden käyttöä. Huumausainerikoksista määrätään rikoslaissa (1303/1993), jonka mukaan huumausainerikokset jaetaan huumausainerikokseen, sen valmisteluun tai sen edistämiseen (maksimirangaistus 2 vuotta vankeutta) sekä törkeään huumausainerikokseen (vankeustuomiot 1 10 vuotta). Vuonna 2001 tehtiin rikoslain muutos (654/2001), jonka mukaan määriteltiin huumausaineen käyttörikos (maksimirangaistus puoli vuotta vankeutta). Ehkäisevästä päihdetyöstä säädetään raittiustyölaissa (828/1982). Siinä raittiustyön tarkoitukseksi määritellään totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden ja tupakan käyttöä. Yleisten edellytysten luominen raittiustyölle on lain mukaan ensisijaisesti valtion ja kuntien tehtävänä. Oppilas- ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet ja opetustoimeen kuuluvat tavoitteet on määritelty eri opetusasteiden opetussuunnitelman perusteissa. Koululaeissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjät on velvoitettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa soveltamaan näitä paikallisiin opetussuunnitelmiin muun muassa päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. (477,478,479/2003.) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) mahdollistaa huumausainetestien tekemisen työpaikoilla. Testin edellytyksenä on, että työnantajalla on olemassa kirjallinen päihdeohjelma, jonka tulee sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi (760/2004). Huumeiden käyttäjien hoitoa säännellään päihdehuoltolaissa (41/1986). Sen mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja

6 laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päihdehuollon palveluja on järjestettävä yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehittämällä sekä antamalla erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuollon toimenpitein siten, että ne ovat helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (993/2006) säädetään päihdehuoltolain mukaisesta lähettävän lääkärin lausunnosta, joilla henkilö määrätään tahdosta riippumattomaan hoitoon terveysvaaran perusteella. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista säädetyn lain (566/2005, 902/2005) ja asetuksen (646/2005) mukaan päihdehoidon kuntoutujalle tai kuntoutuspalvelun tuottajalle korvataan kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, jos kuntoutus suoritetaan Kansaneläkelaitoksen hyväksymässä päihdehuollon kuntoutuslaitoksessa, jolla on valvonnasta vastaavan lääninhallituksen lupa terveyden- tai sosiaalipalvelujen antamiseen, ja jos kuntoutus perustuu hoito- tai kuntoutusohjelmaan. Opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidosta annettu asetus (289/2002) kumottiin uudella asiasta annetulla asetuksella (33/2008), jolla pyrittiin vastaamaan paremmin korvaushoidon lisääntynyttä hoidon tarvetta. 1 Tartuntatautiasetuksen muutoksella (1383/2003) edellytetään, että terveyskeskuksen tulee yhä enemmän huolehtia suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvonnasta ja käyttövälineiden vaihtamisesta. Huumausaineista säädetään muun muassa rikoslain kokonaisuudistuksessa koskien rahanpesua (68 79/1998) ja rattijuopumusta (1198/2002), pakkokeinolain muutoksessa (646/2003), jossa esitetään ehdot telekuuntelulle, televalvonnalle ja tekniselle tarkkailulle. Lisäksi huumausaineista säädetään poliisilain muutoksissa (21/2001, 525/2005), joissa säädetään peitetoiminnasta ja valeostoista sekä niistä merkittävistä tiedonhankintamenetelmistä, jotka liittyvät vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden estämiseen, paljastamiseen ja selvittämisen tehostamiseen tai terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelun ehkäisemiseen. Vankeuslaki (686/2005) säätelee huumausaineita koskevaa vankilavalvontaa, mutta myös ehkäisevää ja hoitavaa huumetyötä. Lain mukaan suljetulla osastolla vankeusvangille on varattava mahdollisuus asua osastolla (sopimusosasto), jolla vangit sitoutuvat päihteettömyyden valvontaan ja osastolla järjestettävään toimintaan. Vanki, jolla on päihdeongelma, voidaan myös sijoittaa määräajaksi vankilan ulkopuoliseen laitokseen, jossa hän osallistuu päihdehuoltoon tai hänen selviytymis-mahdollisuuksiaan parantavaan toimintaan eikä käytä päihteitä ja sitoutuu noudattamaan liikkumista koskevia ehtoja. Ensimmäinen kansallinen huumausainestrategia valmistui Suomessa vuonna Strategian tavoitteena pysäyttää huumausaineiden käytön ja huumausainerikollisuuden kasvu. Strategian pohjalta on tehty valtioneuvoston periaatepäätöksiä vuosina 1998, 2000 ja Ks. tarkemmin luku

7 Uusimman vuosille laaditun periaatepäätöksen mukaan Suomen huumausainepolitiikka perustuu yleisiin yhteiskuntapoliittisiin toimiin, kansalliseen lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin, joilla kaikilla ehkäistään huumausaineiden kysyntää ja tarjontaa, vähennetään huumausaineiden aiheuttamia haittoja sekä pyritään saattamaan huumeongelmista kärsivät mahdollisimman varhain hoitoon sekä laittomaan toimintaan syyllistyneet rikosoikeudelliseen vastuuseen. Suomi noudattaa huumausainepolitiikassaan Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineiden vastaisia sopimuksia sekä Euroopan unionin huumausainestrategiaa vuosille (Valtioneuvosto 2007a.) 2 Vuoden 1997 huumestrategiaan liittyen vuonna 2000 tuotettiin nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö ja vuonna 2001 huumehoitotyöryhmän mietintö. Lisäksi poliisi on tuottanut huumausaineiden vastaisen strategian (2002) vuosiksi ja Vankeinhoitolaitos (2002) päihdestrategian (osat I III), jota on myöhemmin täydennetty uudella strategialla vuosiksi Tulli on tuottanut huumausainestrategian vuosille ja lisäksi on tuotettu poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteinen PTR-huumausainestrategia. Huumausaineiden valvonta, käytön ehkäisy ja käyttäjien hoito tulevat esiin monissa nykyhallituksen toiminnan keskeisissä asiakirjoissa. Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa (2007) päihteet (mukaan lukien huumausaineet) nousevat esiin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen kehittämisen yhteydessä, kun painotetaan varhaisen puuttumisen mallin vakiinnuttamista osaksi perusterveydenhuoltoa sekä raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten hoidon ja päihdeongelmaisten vanhempien lasten tukipalvelujen turvaamista. Näihin tavoitteisiin tähtäävät myös muun muassa kunta- ja palvelurakenteen uudistamiselle reunaehdot antava puitelaki (169/2007), terveyden edistämisen politiikkaohjelma (2007), lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelma (2007), Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma (OPM 2007b), valtioneuvoston päätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta (Valtioneuvosto 2008), kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (STM 2008a) ja Terveys 2015 kansanterveysohjelma (STM 2001) Huumausainelainsäädäntö Uusi huumausainelaki Uuden huumausainelain (373/2008) mukaan huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty. Kiellosta voidaan kuitenkin poiketa lääkinnällisissä, tutkimuksellisissa ja valvonnallisissa tarkoituksissa. 2. Ks. tarkemmin luku Ks. tarkemmin luku 1.2.

8 Laissa huumausaineen määritelmä perustuu edelleen pääosin kansainvälisiin sopimuksiin. Huumausaineiksi voidaan valtioneuvoston asetuksella lukea lisäksi myös aineet, joiden valvontaan ottamisesta päätetään uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta annetun neuvoston päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti. Lakiin sisältyy uutena kielto viljellä kokapensasta, kat-kasvia, ja Psilosybe-sieniä kokonaan sekä oopiumiunikkoa, hamppua ja meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja huumausaineina tai huumausaineiden raaka-aineena käytettäviksi. Lupa- ja valvontaviranomaisena toimii edelleen Lääkelaitos. Lain mukaan lupaviranomaisen toimivallasta sekä huumausaineiden käsittelemisestä, varastoimisesta, kuljettamisesta ja niitä koskevasta kirjanpitovelvollisuudesta, samoin kuin takavarikoimisesta ja hävittämisestä säädetään nykyistä täsmällisemmin. Nykyisten valmistus- sekä tuonti- ja vientilupien lisäksi Suomeen tuonnin ja Suomesta viennin osalta lupa vaaditaan myös huumausaineen toteamiseksi käytettäville aineille, valmisteille ja testijärjestelmille, jotka sisältävät huumausaineita, samoin huumausaineiden käsittelylle. Lakiin otetaan myös nykyistä täsmällisemmät huumausaineiden merkitsemistä, kirjanpitoa ja tietojenantovelvollisuutta koskevat säännökset samoin kuin takavarikoimista ja hävittämistä sekä huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden seurantaa koskevat säännökset. Valvonnan tehostamiseksi huumausainelakiin otetaan säännökset, joiden nojalla Lääkelaitoksella on rikosrekisterilakiin perustuvan tietojensaannin lisäksi oikeus saada myös sakkorekisteristä tiedot, jotka ovat välttämättömiä tässä laissa ja huumausaineiden lähtöaineita koskevassa yhteisölainsäädännössä tarkoitettujen lupien myöntämistä varten. Lääkelaitos saa myös luovuttaa tietoja viranomaiselle, jolla on säädetyn tehtävänsä perusteella oikeus saada tieto salassa pidettävästä asiasta. Vastaavasti Lääkelaitoksella on oikeus saada lupa- ja valvontatehtäviensä edellyttämät tiedot. Lainsäädännössä mainitaan myös Stakesin osalta velvoite ja mandaatti toimia Suomen edustajana huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä koskevassa eurooppalaisessa (REITOX) tietoverkostossa. Koska huumausaineiden lähtöaineisiin sovelletaan välittömästi Euroopan yhteisöjen sisäkaupan ja ulkokaupan lähtöaineasetusten säännöksiä, laissa ei enää ole tarpeen säätää huumausaineiden raaka-aineista ja niiden valvonnasta. Laissa säädetään kuitenkin Suomen viranomaisten toimivallasta suorittaa asetuksissa edellytetyt valvonta- ja seurantatehtävänsä. Huumausainelain uudistamisen yhteydessä lainvastaisen toiminnan rangaistavuus jaetaan teon vakavuuden perusteella huumausainelakirikkomukseen ja huumausainerikokseen. Huumausainelakirikkomus laajentaa nykyistä rangaistusvastuun piiriä. Sen mukaan rangaistavat teot ovat lähinnä velvollisuuksien laiminlyöntejä. Kun on kysymys

9 huumausaineisiin ja niiden lähtöaineisiin liittyvistä velvollisuuksista, niiden noudattamisessa on edellytettävä tavallista suurempaa huolellisuutta, joten laiminlyönnit ovat rangaistavia myös huolimattomuudesta tehtyinä. Jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, huumausainelakirikkomuksesta voidaan tuomita sakkoon. Huumausainerikoksista säädetään nykyisen lain mukaisesti rikoslain 50 luvussa, jota täsmennetään tarkennettujen huumausainemääritelmien perusteella (374/2008). Myös huumausainetestejä kokevaan lainsäädäntöön, työterveyshuoltolakin (376/2008) ja lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä (375/2008) tehtiin viittaustekniset muutokset liittyen uuteen huumausainelakiin Kysynnän ehkäisyä koskeva lainsäädäntö Ehkäisevä huumetyö Työterveyshuoltolain (1383/2001) muutoksilla (56/2007) tarkennettiin määrittelyä siitä, että työpaikkojen huumetestauksen piiriin kuuluvat työtehtävät on käsiteltävä ennen hyväksymistään työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintamenettelyn mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi positiivinen testitulos on varmistettava edellä esitetyissä laatuvalvotuissa laboratorioissa. (334/2007) Uudessa asevelvollisuuslaissa (1438/2007) täydennetään sääntelyä, jonka mukaan palvelustehtävien hoitamisen edellytysten selvittämiseksi tai palveluskelpoisuuden määrittämiseksi asevelvollinen voidaan määrätä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön tarkastukseen. Laki sisältää ehdot huumausaineen käyttöä selvittävien kokeiden käytölle. Huumausaineen käyttöä selvittävään tutkimukseen voidaan asevelvollisen antaman suostumuksen nojalla määrätä asevelvollinen, jonka on tarkoitus toimia sellaisessa tehtävässä (1443/2007) joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa tehtävän suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi: (1) vaarantaa asevelvollisen itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai palvelusturvallisuutta; (2) vaarantaa liikenneturvallisuutta; tai (3) vaarantaa palvelustehtävissä saatujen tietojen suojaa ja siten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille. Palveluksessa oleva asevelvollinen voidaan määrätä tutkimukseen myös, jos on perusteltua aihetta epäillä, että hän on huumausaineen vaikutuksen alaisena palveluksessa tai että hän on riippuvainen huumeista. Tarkastuksen perusteella asevelvollinen voidaan jättää määräämättä palvelukseen tai vapauttaa palveluksesta kokonaan tai määräajaksi. Siviilipalveluslain (1446/2007) mukaan siviilipalveluskeskus tai siviilipalveluspaikka voi palveluksen aikana määrätä siviilipalvelusvelvollisen hänen terveydentilansa toteamiseksi osoittamansa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön tarkastukseen tai tutkimukseen, jos se on tarpeen palvelustehtävien hoitamisen edellytysten selvittämiseksi tai palveluskelpoisuuden määrittämiseksi. Tässä yhteydessä

10 siviilipalveluskeskus tai siviilipalveluspaikka voi velvoittaa siviilipalvelusvelvollisen palveluksensa aikana esittämään yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisen huumausainetestiä koskevan todistuksen, vastaavilla perusteilla kuin testit katsotaan tarpeellisiksi myös asevelvollisuuslain yhteydessä. Todistus on mahdollista vaatia myös, jos velvollinen voi vaarantaa liike- tai ammattisalaisuutta taikka aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suurempaa taloudellista vahinkoa tai jos velvollinen hoitaa tehtäviä, joihin pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu ilman muiden henkilöiden läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Huumausainetestiin ja sitä koskevaan todistukseen sovelletaan työterveyshuoltolain (1383/2001) säädöksiä. Jos siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy esittämästä todistusta huumausainetestistä ja siviilipalveluspaikalla on perusteltu syy epäillä, että siviilipalvelusvelvollisella on riippuvuus huumausaineista tai että hän suorittaa palvelusta huumausaineiden vaikutuksen alaisena, palveluskelpoisuus on välittömästi arvioitava terveystarkastuksessa saatavan muun selvityksen perusteella. Siviilipalveluskeskus voi tällöin vapauttaa siviilipalveluksen suorittamisesta rauhan aikana kokonaan tai määräajaksi siviilipalvelusvelvollisen, joka ei ole palveluskelpoinen. Huumehoito Valtioneuvoston asetuksella (719/2007) määrättiin päihdepalvelujen kehittämiseen valtionavustuksia yhteensä sosiaalialan osaamiskeskuksille, kunnille ja kuntayhtymille päihdeongelmaisten hoidosta ja hoidon kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksessa painotetaan päihteiden käytön alueellista tarvetta ja viranomaisyhteistyön kehittämistä osana kansallista kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Erityisiä kohteita rahoitushankkeille ovat päihdeongelmaiset naiset ja mielenterveysongelmaiset. Vuoden 2008 alussa voimaan astuneessa lastensuojelulaissa (583/2007) korostetaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen piirissä olevien aikuisten kykyä selviytyä hänen hoidossaan ja kasvatuksessaan olevien lasten hoidon ja tuen tarpeesta. Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä, tai lapsi vaarantaa vakavasti itse terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muualla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. Jos huostaan otto katsotaan olevan lapsen edun mukaista, hoidosta tehdään erityinen asiakassuunnitelma, jossa kirjataan sijaishuollon tavoitteet ja erityisesti tuen ja avun järjestäminen lapselle, hänen vanhemmilleen sekä huoltajilleen ja johon voi sisältyä myös erityistä huolenpitoa vakavan päihde- tai rikoskierteen katkaisemiseksi. Uudessa opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoja säätelevässä asetuksessa (33/2008) painotetaan, että vain vaativat korvaushoitotapaukset hoidetaan erikoissairaanhoidossa ja muulta osin hoito tapahtuu perustasolla. Vanhasta asetuksesta poiketen perustason toimintayksikköjen ei enää tarvitse tehdä hoidon aloituksesta ennakkoilmoitusta lääninhallitukselle, ja hoitojen arviointia sekä aloitusta painotetaan laitoshoidon sijaan polikliiniseen suuntaan.

11 Kuten vanhassakin asetuksessa buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita saa opioidiriippuvaisten vieroituksessa ja korvaushoidossa määrätä ainoastaan toimintayksiköiden palveluksessa oleva toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen tähän tehtävään osoittamansa lääkäri. Lääkehoito saadaan toteuttaa ja lääke luovuttaa potilaalle otettavaksi vain toimintayksikön valvonnassa. Jos potilas sitoutuu hoitoon hyvin, hänelle voidaan luovuttaa toimintayksiköstä enintään kahdeksaa (uudessa asetuksessa poikkeustapauksissa 15) vuorokausiannosta vastaava määrä lääkettä. Poikkeuksena edelliseen ja vanhaan asetukseen uusi asetus mahdollistaa kuitenkin buprenorfiinia ja naloksonia sisältävän yhdistelmävalmisteen toimittamisen apteekista potilaan allekirjoittaman apteekkisopimuksen perusteella niin kauan kuin sopimus on voimassa. Apteekkisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla potilas sitoutuu noutamaan sopimuksen mukaiset lääkkeet vain yhdestä apteekista ja sitoutuu siihen, että apteekki voi välittää hoitoa koskevaa tietoa häntä hoitavalle lääkärille ja tiedon apteekkisopimuksesta muille apteekeille. Huumeisiin liittyvien sosiaalisten ja terveyshaittojen vähentäminen Vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutoksilla ( /2007) lisättiin vankilaviranomaisten toimivaltaa valvoa vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolisen maailmaan muun muassa siten, että kiellettyjen aineiden ja esineiden sisältymisen mahdollisuuteen vedoten vangille toimitetun kirjeen ja muun postilähetyksen avaamiseen ja sen sisällön tarkastamiseen sitä lukematta riittää perustellusta syystä hänen rikostaustansa, vankeusaikainen käyttäytymisensä, itse lähetys tai sen lähettäjä. Vastaavalla perusteella saadaan kirje lukea, jos se on perusteltua rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi, vankilan järjestystä uhkaavan vaaran torjumiseksi tai vangin tai muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi Huumetarjonnan rajoittamista koskeva lainsäädäntö Vuoden 2007 alusta rikoslain huumausaineita koskevan luvun 50 muutoksella (928/2006) huumausaineiden viljelemisen, kuljettamisen, kuljetuttamisen sekä huumausainerikoksen edistämisen yrittäminen määriteltiin huumausainerikokseksi. Muutoksella ja tähän liittyvällä asetuksella (1014/2006) määriteltiin myös törkeän huumausainerikoksen edistämiseksi tehty toimi järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä, kun kyseessä on erittäin vaarallinen huume, suuri huumausaine-erä tai huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelu. Jos huumausainerikoksen edistämiseksi tehty toimi on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, tekijä on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi mutta enintään kuudeksi vuodeksi. 1.2 Huumausainepolitiikka Huumausainepolitiikan taustaa Suomessa vuoteen 2007 asti voimassa olleessa Matti Vanhasen ensimmäisen hallituskauden ( ) huumausaineita käsittelevässä periaateohjelmassa vuosille 10

Huumetilanne Suomessa 2011

Huumetilanne Suomessa 2011 RAPORTTI Hannele Tanhua Ari Virtanen Ulla Knuuti Anna Leppo Elina Kotovirta Huumetilanne Suomessa 2011 62 2011 Raportti 62/2011 Hannele Tanhua, Ari Virtanen, Ulla Knuuti, Anna Leppo, Elina Kotovirta Huumetilanne

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa 2012

Huumetilanne Suomessa 2012 RAPORTTI Vili Varjonen Hannele Tanhua Martta Forsell Riikka Perälä Huumetilanne Suomessa 2012 75 2012 RAPORTTI 75/2012 Vili Varjonen, Hannele Tanhua, Martta Forsell, Riikka Perälä Huumetilanne Suomessa

Lisätiedot

HUUMAUSAINETILANNE SUOMESSA VUONNA 2003

HUUMAUSAINETILANNE SUOMESSA VUONNA 2003 EMCDDA-seurantaraportti Suomen huumausaineiden seurantakeskus HUUMAUSAINETILANNE SUOMESSA VUONNA 2003 REITOX KUVAILULEHTI Tekijät Ari Virtanen (toim.) Airi Partanen, Tuukka Tammi, Sami Pirkola, Kristian

Lisätiedot

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö 2013 Teemana nuorten huumeiden käyttö - ajankohtaisina haasteina kannabis ja muuntohuumeet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut, ehkäisevän päihdetyön yksikkö Sisällys Alkusanat... 2 1

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 339/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti / 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Työryhmän toimeksianto ja työskentely... 3

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi 2006 Kohteina: Lapset ja nuoret Ehkäisevä päihdetyö Päihdeohjelma www.nurmijarvi.fi Päihdeohjelma Eri tutkimukset ja tilastot osoittavat nuorten päihteiden käytön lisääntyneen. Päihteiden käyttö aloitetaan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Opas strategiseen suunnitteluun Kirjoittaja: Minna Laitila, projektipäälliikkö, strategiatyö, mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen, asiakkaan

Lisätiedot

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys Avustustoiminnan raportteja 10 Kaakinen Juha, Törmä Sinikka, Huotari Kari, Inkeroinen Tiia RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen Valtioneuvoston kanslian raportteja 5/2009 Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen

Lisätiedot

" Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta rikoslain

 Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta rikoslain 2 JOHDANTO Työskennellessäni Järvenpään kaupungin päihdeasiainkeskuksessa Sosiaali- ja Terveysministeriön rahoittamassa projektissa nimeltään Huumausainerikoksesta kiinnijääneen nuoren hoitoonohjaus, minulle

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Arjen turvallisuus Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO Valtioneuvosto asetti 29.8.2007

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot