Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk käiden sosiaali- ja ter veyspalveluista eli ns. vanhus palvelulaki tu lee voimaan Lain tavoitteena on var mistaa, että iäkkäät ihmiset saavat yksi löl listä tarpeittensa mu kaista hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertai sesti koko maassa laa dukkaiden sosiaali- ja ter veyspalvelujen avulla. Laki koskee van huus eläkeikäisiä (63 vuotta täyttänei tä) ja niitä ikään ty neeseen väestöön kuuluvia ihmisiä, joiden toimin ta kyky on hei kentynyt korkeaan ikään liittyvien syiden johdosta. Suurin osa uuden vanhuspalvelulaista tulee voimaan heti al kaen, osa ja loput al kaen. Lain tuomat muu tokset kos kevat al kaen mm. iäk käiden neu vontapalvelun jär jestä mistä, iäk käiden laadukkai ta sosi aali- ja terveyspalveluja, palvelutar peen selvit tämistä sekä palvelusuun nitel man laa ti mista. Vanhuspalvelulaissa painotetaan mm. sitä, että vanhusten kotiin annettavat pal ve lut ovat ensisijai sia ja pitkäaikais hoito toteute taan laitoshoi tona vain silloin, kun sii hen on lääketie teelliset pe rusteet tai se on iäkkään henki lön arvok kaan elä män ja turvalli sen hoidon kan nalta muu ten perusteltua. Laki takaa iäkkäille henkilöille oikeuden palvelujen tarpeen viivy tyksettömään ja moni puoliseen ar viointiin. Arvioinnin perus teella laadi taan henkilökohtainen palvelusuun nitel ma. Vaihtoehdoista on neuvoteltava iäkkään henki lön kanssa ja hänen nä kemyk sensä on kirjatta va pal velusuunnitelmaan. Asiakkaan palvelutar ve on selvi tettävä monipuolisesti ja viivytyksettä ja palvelut on järjestet tävä kol messa kuukaudessa. Kunnan on va rattavaa riit tävät voi mavarat ikääntyneen väestön hy vinvoinnin tukemiseen sekä iäk käiden sosiaali- ja ter veyspalvelui hin. Laissa säädetään myös iäkkäille henkilöille palveluja tarjoavien toimintayksikköjen pal velujen laa dusta. Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen on vastat tava toi mintayksikön palveluja saa vien iäkkäi den henkilöiden lukumäärää ja hei dän toimintakykyn sä edellyttä mää palvelujen tarvetta lukien kunnan on suunniteltava täsmällisemmin iäkkäi den palvelut. Kunnan tu lee varau tua väestön ikära kenteen muu tokseen ja suunniteltava toimintaansa niin, et tä se turvaa mah dollisimman terveen ja toi mintakykyisen ikääntymisen. Val tuus tokausittain on laadittava suun nitelma ikääntyneen väestön hy vin voinnin tuke mises ta ja iäkkäiden henkilöiden sosiaa li- ja ter veyspalve lujen saannis ta. Palvelujen riittä vyyttä ja laatua on li säksi arvioitava vuosittain. Kun nan on osoitettava riit tävät voima varat hyvinvoin nin tukemi seen ja palvelu jen järjes tämiseen. Vuoden 2014 alusta kunnalla on velvollisuus ottaa vanhusneu vosto mukaan kunnan toi minnan suunnitteluun, val misteluun ja seu rantaan kai kissa asioissa, jotka kos kevat ikääntynyt tä väes töä. Iäkkäiden ihmis ten on saatava osallistua heidän elin olojansa koskevien päätös ten valmiste luun ja palvelujen kehittämiseen.

2 alkaen mm. iäkkäälle henkilölle on nimettävä vastuu työntekijä, jos hän tarvit see apua pal velujen toteutta miseen ja yh teensovitta miseen liitty vissä asioissa. Lisäksi kun tien on huo lehdittava että sen käytös sä on riittävän monipuolinen asian tuntemus esim. ge rontologi sen hoito- ja sosiaalityön alalta men nessä jo kaisella toimintayksiköllä on oltava laa dittuna omavalvonta suunnitel ma. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteet Kokemäellä varauduttaessa vanhuspalve lu lain tuo miin muu toksiin 1. Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle ja neuvoston toi mintasäännön uu distaminen Lautakunnan on määrä kokouksessaan asettaa Koke mäen vanhusneuvosto toimikaudelle Uu den van husneuvoston toimintaa on määrä terävöit tää ja uu distaa siten, että neuvoston toiminta sääntö ja toiminnalle annettava tuki täyt täisivät mm. van hus pal velulaissa alkaen määritellyt kri tee rit. Osa na tätä täytyy myös kunnan virasto-organisaa tion ja pää tök sen te ko-or gani saation toiminnassa huomioida vanhus neuvoston uusi rooli. 2. Vanhusstrategian päivittämistyön käynnistäminen ja Ikäihmisten raadin kutsuminen koolle Kokemäen nykyinen vanhusstrategia on laadittu vuosille Strategiaa on päi vitetty viimek si vuonna Stra tegian päivittämis työ on tullu t ajankohtai seksi erityisesti vanhus palvelulain myötä, mutta myös sen vuoksi, et tä uusi kaupungi val tuusto ja pe rus turvalautakunta ovat aloittaneet työn sä. Valmistelutyö on tarkoitus käynnistä elokuussa kutsumalla koolle Ikäihmisten asiakas raati. Raadin tehtävänä on välit tää ikään ty vien, ny kyisten ja tulevien pal ve lun käyt täjien mie li pi teet stategia työtä varten ja sa mal la vah vistaa ikäänty vän väes tön osal li suut ta. Kuntalain 27 mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjil lä on oltava edel lytykset osallistua ja vai kuttaa kun nan toimin taan. Osallistu mista ja vaikutta mista voi daan lain mu kaan edis tää erityisesti mm.: tiedotta malla kunnan asioista ja järjestämäl lä kuulemistilai suuksia, sel vit tämällä asukkaiden mieli piteitä ennen päätök sen te koa, järjes tämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoi ta misessa sekä avusta malla asukkaiden oma-aloitteis ta asioiden hoitoa, valmistelua ja suun nitte lua. Myös uusi van huspalvelulaki haluaa vahvistaa ikäänty neen väestön mahdollisuutta vai kuttaa elinolo jaan koske viin ratkaisuihin. Ikääntyneiden osallisuuden vahvistamiseksi esittääkin, et tä kau punki kut suu yli 65 vuoti aita koke mäkiläisiä Ikäihmis ten raatiin, jo ka koottai siin yh teen kokoontumisker taan elokuussa Pe rusturvaosaston vas tuulla olisi tilojen jär jes tä mi nen, leh ti-ilmoi tuksen kustan nukset sekä väliai katarjoi lut raatilaisille. Avuksi raa tiin saadaan kes kus telua vetä mään ja kirjaamaan Pi kassos Oy:sta 1-2 työn teki jää. Näistä työntekijöistä ei tule kaupun gille li sä kustannuksia. Lisäksi on syytä todeta, että Kokemäen kaupun gin ikäih misten palvelun tarve kar toi tus on laa dit tu vuo den 2013 alus sa ja myös tätä kartoi tusta hyödynne tään stra te gian päivi tyk sessä.

3 3. Palvelutarpeiden muutosten vaikutukset palvelurakenteissa Osana lain toimeenpanoa ja muuttuvia palvelutarpeita, ollaan kaupungin vanhuspalve luiden palve lurakennetta muokkaamas sa sel lai sek si, et tä iäkkäi den hen kilöi den pit käai kai nen hoi to ja huo lenpi to voi daan to teut taa pääosin ko to na tai kodin omai sissa asu misym päris töis sä. Ko tiin an netta vat palvelut ovat aina ensi si jai sia. Kotihoidon henkilöstöä ollaan kouluttamassa Voimaa vanhuu teen-oh jel man puit teissa "Kunnon hoi taja" -koulutuk sella vuo sien ai ka na. Kou lutus tähtää sii hen, että hen kilökunta pystyy entistä paremmin tuke maan ko tona asu vien asiak kai den fyy sis tä toi min ta ky kyä, erityi sesti ikäänty neiden lihas voi man ja tasa painon hal lin nan osal ta. Toimintayksikössä työskentelevän henkilöstön määrän, koulu tuksen ja tehtäväraken teen on lain mukaan vastatta va toiminta yk sikön palve luja saa vien iäkkäiden hen kilöiden mää rää ja hei dän toimintaky kynsä edellyttä mää palvelun tarvetta; ympäri vuorokautista hoitoa tar joavassa yk sikössä oltava henkilöstöä kaikkina vuo rokauden ai koina. Palvelukeskus Henrikinhovissa on lisätty kou lutetun hen kilöstön määrää oppisopi muskoulutuk sin sekä gerontologista osaamista palk kaamalla gerono mi. 4. Ikäihmisten neuvontapisteen perustaminen Kaupungin on järjestettävä hyvinvointia tukevat neuvontapalve luja sekä hyvin vointia tu kevia ter veys tarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyn tejä erityisesti riskiryh miin kuulu ville ikääntyneille. Tä tä työtä teh dään osa na ta vanomaista palvelutuotantoa. Edellä mainitun lisäksi on päätetty esittää, että palvelukeskus Hen ri kin ho vissa aloittaisi toi min tansa Ikäihmisten neu von ta piste. Neuvontapis te olisi avoinna maa nan taisin klo Neuvontapis teessä olisi asiak kaita vastaanotta massa vuorollaan joko sosiaa liohjaaja, avopal velu päällikkö tai vanhuspalvelupäällikkö. Neu vonta pis teeseen ei resursoida siis ylimääräistä työn tekijää vaan se jär jestetään ole massa olevien resurs sien voimin. Ikäihmisten neuvontapisteessä jaettaisiin tietoa ikäihmisille suunnatuista pal ve luista se kä kerrotaan tarvittaessa muistakin pal veluista. Tarvittaessa ikä ih miselle sovi taan esimer kiksi palve lutarpeen ar viointikäynti ko tiin tai ohja taan oikean palveluyksikön piiriin. Neu vonta pisteen on tarkoitus olla matalan kynnyksen pal velu piste ja pal velu on maksutonta. Palveluun ei tarvitse teh dä ajan varausta. Palvelu keskus Henrikinhovin osastosihtee rit oh jaavat neu von ta pis tee seen tulevat asiakkaat neu vontavuorossa olevan työnteki jän toi mistoon. 5. Kiireellisen sosiaalipalvelun myöntämiseen liittyvät seikat Kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitse mien sosiaalipalvelujen myöntämi sestä kirjallisen tai suullisen hakemuk sen johdosta ja järjestettävä myönne tyt pal velut viipy mättä siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huo lenpitoon vaa rannu. Pää tös muiden kuin kiireellisten sosiaalipal ve lujen myöntä misestä on tehtävä ilman aiheetonta vii vytystä sen jäl keen, kun kirjal linen tai suullinen hake mus on tullut vireil le. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaali palvelut ilman aihee tonta vii vytystä ja vii meis tään kolmen kuu kauden kulut tua päätöksen teosta. Koke mäellä päätökset asia kas kohtaisesta palve-

4 luko konaisuudesta tekee vanhus pal velu päällikkö SAS-työryhmän ehdotuksen poh jal ta. Kiireelli sesti pal velua jonottavia on tällä hetkellä yksi. Lisätietoja antavat: vanhuspalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo p ja avo pal ve lu pääl likkö Katja Lehto nen p Oheismateriaali ja liitteet Oheismateriaalina laki ikääntyneen väestön toi mintakyvyn tu kemisesta se kä iäk käi den so si aa li- ja terveyspalveluista /980, voimassa alkaen (vanhuspal velulki) Oheismateriaalina tietopa ketti kunta päättäjil le: Laki ikääntyneen väestön toi min ta ky vyn tu ke mi ses ta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys palve luista tu lee voi maan Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää 1. merkitä tiedoksensa voimaan astuvan vanhuspalve lulain tuomat muutokset ja edellyttämät toimenpiteet; 2. käynnistää Kokemäen kaupungin vanhusstrate gian päivittämisen val mis telun; 3. osana vanhusstrategian valmistelua kutsua kool le Ikäihmisten raadin kes kiviikkona pal velukeskus Henrikinho viin. Raa tiin kut su taan kaik ki yli 65-vuo ti aat ko ke mä ki läiset. Raadin jär jestämises tä vastaa van huspalvelu päällikkö. 4. osana vanhuspalvelulain toimeenpa noa perustaa Kokemäen kaupungin Ikä ih mis ten neu von ta pis teen pal ve lu kes kus Henri kin ho viin al kaen. Neu von ta piste on avoin na toistai seksi maanan taisin kel lo 9-11 ja neu von ta pisteen tehtä vänä on ja kaa tietoa ikäihmisille suunna tuista pal veluista. Neuvon ta piste toteu te taan matalan kyn nyksen palve lu na ja tarjottava pal velu on mak sutonta. Pis teen toimin nasta vas taa vanhuspal velupääl likkö. Käsittely Päätös Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on huo mioitu pöytäkirjassa. Perusturvalautakunta päätti 1. merkitä tiedoksensa voimaan astuvan vanhuspalve lulain tuomat muutokset ja edellyttämät toimenpiteet; 2. käynnistää Kokemäen kaupungin vanhusstrate gian päivittämisen val mis telun; 3. osana vanhusstrategian valmistelua kutsua kool le Ikäihmisten raadin kes kiviikkona pal velukeskus Henrikinho viin. Raa tiin kut su taan kaik ki yli 65-vuo ti aat ko ke mä ki läiset. Raadin jär jestämises tä vastaa van huspalvelu päällikkö. 4. osana vanhuspalvelulain toimeenpa noa perustaa Kokemäen kaupungin Ikä ih mis ten neu von ta pis teen pal ve lu kes kus Hen-

5 ri kin ho viin al kaen. Neu von ta piste on avoin na toistai seksi maanan taisin kel lo 9-11 ja neu von ta pisteen tehtä vänä on ja kaa tietoa ikäihmisille suunna tuista pal veluista. Neuvon ta piste toteu te taan matalan kyn nyksen palve lu na ja tarjottava pal velu on mak sutonta. Pis teen toimin nasta vas taa vanhuspal velupääl likkö

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti:

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti: Kaupunginhallitus 171 25.05.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.05.2015 171 Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivistyslautakunta 9 06.02.2014 Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivla 9 Valmistelu opetusjohtaja puh. 040 751 4731 Jämsän sivistystoimenjohtaja perusti erityisopetuksen

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot