Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa TOIMINNAN PAINOPISTEET... 1 VÄKIVALLAN VÄHENTÄMINEN SEKÄ VÄESTÖN ERI RYHMIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN... 1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN: ASUKKAIDEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN NEUVOSTON JA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUKSET VÄKIVALLAN VÄHENTÄMINEN JA VÄKIVALTAJAOSTO PAIKALLINEN RIKOKSENTORJUNTA JA SEN TUKEMINEN VALTIONAVUSTUKSET PAIKALLISIIN RIKOKSENTORJUNTAHANKKEISIIN SEMINAARIT JA HANKKEET... 5 SEMINAARIT... 5 OPPAAT, IDEAKIRJAT... 6 MUUT HANKKEET VIESTINTÄ KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ... 7 POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ... 7 RIKOKSENTORJUNTAYHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONISSA NEUVOSTON SIHTEERISTÖ JA TALOUS Toiminnan painopisteet Väkivallan vähentäminen sekä väestön eri ryhmien turvallisuuden parantaminen Väkivallan vähentäminen on edelleen rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan yhtenä keskeisenä painopisteenä. Neuvoston väkivaltajaostossa keskitytään erikseen määritettyihin väkivallan painopistealueisiin sekä väkivallan ja sen ehkäisytoimien kehittymisen kokonaisvaltaiseen seurantaan. Tutkimusten mukaan monissa rikostyypeissä uhriksi joutuminen on usein toistuvaa ja kasautuvaa. Tämän vuoksi on tärkeätä paitsi ehkäistä yleensä uhriksi joutumista myös panostaa erityisesti siihen, että uhriksi ei jouduttaisi toistuvasti. Neuvosto pyrkii edistämään näiden menetelmien käyttöön ottoa ja uhrinäkökulman huomioon ottamista rikoksentorjunnassa laajemminkin. Poikkihallinnollista naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toteutusta rikoksentorjuntaneuvosto tukee osallistumalla erityisesti uusiutuvan uhriksi joutumisen ehkäisyn riskinarvioinnin menetelmäkehittelyyn. 1

2 Rikoksentorjuntaneuvoston työryhmässä on vuonna 2010 selvitetty ikääntyneiden riskiä joutua rikoksen kohteeksi sekä toimia uhriksi joutumisen ehkäisemiseksi. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (STO) valmistellaan ikääntyneiden turvallisuusohjelmaa ja ikääntyneiden parempaa huomioon ottamista turvallisuussuunnittelussa. Ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy nostetaan yhdeksi rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan painopisteeksi ja sitä edistetään jatkossa yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Toimintavuonna kiinnitetään erityishuomiota myös etnisten vähemmistöjen asemaan: hankitaan ja levitetään tietoa hyvistä käytännöistä, joilla voi kohentaa etnisten vähemmistöjen turvallisuutta ja ehkäistä rasistisia ja viharikoksia. Julkaistaan /kerätään tietoa sekä kotimaassa että ulkomailla toteutetuista hankkeista. Turvallisuussuunnittelun kehittäminen: asukkaiden osallistumismahdollisuuksien edistäminen Rikoksentorjuntaneuvosto tukee edelleen paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun kehittämistä. Tässä se toimii koordinoidusti ja yhteistyössä sisäisen turvallisuuden sihteeristön ja paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjauselinten kanssa. Neuvosto keskittyy erityisesti rikoksentorjunta-asioihin. Rikoksentorjuntaneuvosto inventoi paikallisten turvallisuussuunnitelmien sisältöä ja seuraa mahdollisuuksien mukaan niiden toteutusta. Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun tukeminen on ollut rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan keskiössä kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta (1999) alkaen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma, jonka toimeenpanoa koordinoi sisäisen turvallisuuden sihteeristö sisäasiainministeriössä, on laajentanut kuntien turvallisuussuunnittelun kattamaan rikoksentorjunnan ohella muutkin keskeiset turvallisuusalueet. Sisäisen turvallisuuden ohjelman alainen poikkihallinnollinen turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä on ottanut turvallisuussuunnittelun painopisteiksi vuosille asukkaiden osallistumismahdollisuuksien kehittämisen, väkivallan vähentämisen, alkoholihaittojen torjumisen sekä tapaturmien määrän vähentämisen ja ikääntyneiden turvallisuuden. Rikoksentorjuntaneuvosto edistää omalla toiminnallaan asukkaiden osallisuuden kehittämistä laatimalla verkkopohjaisen turvallisuuskyselymallin kuntien käyttöön sekä oppaan turvallisuuskävelyistä. Neuvosto edistää myös sitä, että väkivallan vähentäminen ja muu rikosten ehkäiseminen otetaan näissä turvallisuussuunnitelmissa osaavasti ja riittävän painokkaasti huomioon. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö levittää ja edistää edelleen väkivaltajaoston valmisteleman väkivallan vähentämisen tarkistuslistan käyttöä. Rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan suuntaamiseksi arvioidaan rikoksentorjunnan asemaa osana kuntien laaja-alaista turvallisuussuunnittelua ja rikoksentorjuntaneuvoston roolia laaja-alaisessa turvallisuussuunnittelussa. 2. Neuvoston ja työvaliokunnan kokoukset Nykyisen neuvoston toimikausi päättyy toukokuun 14. päivänä Alustavasti suunnitellaan, että neuvosto pitää kevätkaudella kokousta ja syyskaudella samoin 2-3 kokousta. Jatketaan käytäntöä, että kokouksia isännöivät kiertävästi neuvostossa edustettuina olevat yhteistyötahot, joiden toimintaan samalla tutustutaan. Samoin jatketaan vuonna 2007 aloitettua käytäntöä, jonka mukaan neuvoston kokouksissa esitetään jokin ajankohtainen tai isäntäpaikan toimintaan liittyvä 2

3 rikollisuuskatsaus. Kokousten suunnitellut ajankohdat, isännät, teemat ja tärkeimmät käsiteltävät asiat ovat seuraavat: Tammikuun loppu/helmikuun alku: Kokouspaikka: Heuni Teema: Katsaus rikollisuusongelmiin ja suositukset niiden vähentämiseksi (rikoksentorjuntakatsaus) Toimintakertomus 2010 Toukokuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Hyväksytään avustuslausunto Kevätkaudella tai elo-syyskuussa mahdollisesti rikoksentorjuntaneuvoston vanhan ja uuden kokoonpanon (ynnä sidosryhmien) yhteinen tilaisuus Elo-/syyskuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Suomen ECPA-ehdokkaan valinta, Joulukuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Rikoksentorjuntakatsaus ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma Työvaliokunta valmistelee neuvoston kokouksissa käsiteltäviä asioita ja päättää asioista, joista se työjärjestyksen perusteella on oikeutettu päättämään. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. 3. Väkivallan vähentäminen ja väkivaltajaosto Neuvosto asetti väkivaltajaoston alun perin koordinoimaan, edistämään ja seuraamaan väkivallan vähentämisohjelman toteutusta. Väkivaltaa ei ole saatu vähentymään maassamme vieläkään toivotusti, ja sen ehkäiseminen on edelleen keskeinen rikoksentorjuntatehtävä. Rikoksentorjuntaneuvosto asettanee väkivaltajaoston nykyisen jaoston toimikauden päätyttyäkin. Jaoston prioriteettina on ollut nuorisoväkivallan ehkäiseminen. Jaoston tehtävänä on edelleen edistää jatkossa päätettäviä väkivallan vähentämisen painopisteitä ja ehdottaa tarvittaessa uusia toimia. 3

4 Jaosto seuraa tekemiensä ja osittain kansallisen väkivallan vähentämisen ohjelmaankin sisältyneiden toimenpidesuositusten toteutumista, joita on liitetty sisäisen turvallisuuden jatko-ohjelmaan. Näitä seurataan yhteistyössä STO:n sihteeristön kanssa. Jaoston yksi keskeinen tehtävä on välittää tietoa väkivallan riskitekijöistä ja väkivallan vähentämisen keinoista. Jaosto järjestää yhden tai kaksi seminaaria vuonna Seminaarien yleisteema on Väkivallan vähentämisen käytäntöjä, ja seminaari voi fokusoitua kulloinkin valittavaan ajankohtaiseen kysymykseen tai uusiin hankkeisiin. Väkivaltajaoston suunnitelman mukaan väkivallan vähentämisen sivusto julkaistaan keväällä Sivustoa täydennetään etenkin kuvauksilla hankkeista, joilla on saavutettu tuloksia väkivallan vähentämisessä ja ehkäisemisessä. Rikoksentorjuntaneuvosto tukee edelleen lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävää MARAK-pilottihanketta, jossa Helsingissä, Päijät-Hämeessä ja Oulussa testataan moniammatillisessa yhteistyössä tehtävää vakavan väkivallan riskiarviointia. Hanketta kehitetään yhteistyössä THL:n, STM:n ja SM:n kanssa. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö levittää ja edistää edelleen väkivaltajaoston valmisteleman väkivallan vähentämisen tarkistuslistan käyttöä. Tarkistuslista ohjaa ottamaan huomioon väkivallan vähentämisen paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa. Suuri määrä tarkistuslistan mukaisia toimia on mainittu lähes kaikissa kesän 2009 jälkeen hyväksytyissä paikallisissa ja seudullisissa turvallisuussuunnitelmissa. Tilanteen kehittymistä seurataan edelleen. Väkivallan vähentämisen ohjelman toteutusta jatketaan myös muilta osin. Tarvetta ja kiinnostusta paikallisen yhteistyön lisäämiseen on ollut eri paikkakunnilla. Väkivallan vähentämisohjelmaan liittyneen Järvenpäässä toteutetun paikallisen pilottihankkeen päättymisen jälkeen sihteeristö tukee tarvittaessa muita paikallisia hankkeita ja osallistuu yhteistyöhön väkivallan vähentämiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. 4. Paikallinen rikoksentorjunta ja sen tukeminen Rikoksentorjuntaneuvosto tukee paikallista ja seudullista turvallisuussuunnittelua sekä rikoksentorjuntayhteistyötä kunnissa. Pyritään huolehtimaan, että rikoksentorjunta ja erityisesti väkivallan vähentäminen otetaan asiaankuuluvasti huomioon paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa. Tämä tehdään koordinoidusti sisäisen turvallisuuden ohjelman yhteydessä ja yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun edistämiseksi toteutetaan seuraavat hankkeet: Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun seminaarit; ks. luku 6. Kyselymalli paikalliseen käyttöön. Laaditaan turvallisuuskyselymalli, jota kunnat voivat hyödyntää paikallisessa turvallisuussuunnittelun ympäristöanalyysissä. Kyselyn aihepiirinä on rikollisuus ja rikoksen pelko. Kyselyssä hyödynnetään verkkopohjaista tiedonkeruu ja analysointityökalu Webropolia. Tavoitteena on, että kyselyn teettäminen Webropolissa on kunnille ilmaista. 4

5 Neuvosto ylläpitää edelleen paikallisen rikoksentorjunnan yhdyshenkilöverkostoaan ja tiivistää yhteyksiään siihen huolehtiakseen, että rikollisuuden ehkäisy saa tarvitsemansa aseman paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Neuvoston viestinnässä yhdyshenkilöitä pidetään keskeisenä kohderyhmänä. Turvallisuussuunnittelun tietopankkia muutetaan nykyistä käyttäjäystävällisemmäksi mittavalla uudistuksella. Tavoitteena on, että käyttäjät voivat hakea lisätietoa turvallisuussuunnittelun ympäristöanalyysissä esiin nousseisiin ongelmiin painopistealueittain ja kohderyhmittäin. Uudistuksen aikatauluun vaikuttaa oikeusministeriön uuden julkaisujärjestelmän käyttöönoton aikataulu. Aikataulun ollessa tiedossa päätetään tehdäänkö uudistus nykyisessä julkaisujärjestelmässä, mikä on vanhempi ministeriön kahdesta käytössä olevasta julkaisujärjestelmästä. 5. Valtionavustukset paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin Oikeusministeriö on varannut vuodelle 2011 valtionavustuksia käytettäväksi yhteisöille rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseen sekä hankkeiden arvioimiseen. Avustusmäärärahojen suuruus selviää tammikuussa Neuvosto päätti avustusten priorisointiperiaatteista kokouksessaan Aikaisemmista vuosista poiketen neuvosto asetti avustusvarat haettavaksi vuoden 2010 viimeisessä kokouksessaan. Näin hakuaikaa pystyttiin pidentämään runsaasti. Avustuksia rikoksentorjuntahankkeisiin voi hakea asti. Neuvosto käsittelee hakemukset toukokuun kokouksessaan ja antaa lausuntonsa oikeusministeriölle, missä tehdään päätökset avustusten jaosta. Vuonna 2011 priorisoidaan hankkeita, joissa on tavoitteena väkivallan ja väkivallan uhkatilanteiden vähentäminen sekä ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy. Erityisen priorisoitavina pidetään myös hankkeita, joissa suoritetaan kattava arviointi hankkeen tuloksellisuudesta. Avustettuja hankkeita seurataan ja tarvittaessa osallistutaan niiden kehittelyyn ja toteutukseen. Kiinnostusta suorittaa laadukas hankearviointi pyritään kasvattamaan tarjoamalla sihteeristön apua hankesuunnitteluun. Huolehditaan, että hankkeet raportoidaan ja kuvaukset sisältävät mahdollisuuksien rajoissa tuloksellisuusarvioinnin edellyttämät tiedot. 6. Seminaarit ja hankkeet Seminaarit Vuonna 2011 toteutetaan seuraavat seminaarit: Toimivaa rikoksentorjuntaa paikallisesti ja EU:ssa (työotsikko). Seminaarissa keskitytään rikoksentorjunnan ja paikallisten hankkeiden tuloksellisuusarvioinnin keskeisiin kysymyksiin. Tilaisuudessa julkistetaan Suomen ehdokas Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (ECPA) 1 ja esitellään myös muita hyviä hankkeita ajankohtaisesta aihepiiristä. 1 Jos kilpailun ja seminaarin sekä Suomen kilpailuehdokkaan valintaprosessin aikataulut mahdollistavat tämän. 5

6 Turvallisuussuunnittelun valtakunnallinen seminaari Jyväskylässä sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Jyväskylän kaupungin, Suomen kuntaliiton ja rikoksentorjuntaneuvoston välisenä yhteistyönä. Etniset vähemmistöt. Järjestetään työseminaarisarja, johon kutsutaan edustajia noin kymmenestä erikokoisesta kunnasta, joissa etnisillä vähemmistöillä merkittävä tai kasvava rooli. Tavoitteena on etsiä, dokumentoida ja jakaa hyviä käytäntöjä siitä, miten maahanmuuttajiin kohdistuvia ja heidän tekemiään rikoksia voidaan ehkäistä. Seminaarit järjestetään yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Neuvoston väkivaltajaoston järjestää 2011 seminaarin väkivallan ehkäisemisen käytännöistä. Seminaarien yhteydessä pyritään järjestämään koulutusta rikoksentorjunnan kysymyksistä mukaan lukien hankkeiden suunnittelu ja arviointi. Erityisesti tätä tarjotaan rikoksentorjunnan yhdyshenkilöille. Oppaat, ideakirjat Turvallisuuskävelyt. Laaditaan opas turvallisuuskävelyistä. Oppaan runkona toimii Göteborgin kaupungin ja BRÅ:n julkaisema opas, joka käännetään. Käännettyä opasta täydennetään Espoossa ja Helsingissä toteutetuista turvallisuuskävelyistä saaduilla tiedoilla. Turvaohjeita senioreille rikoksen uhriksi joutumisen ehkäisemiseksi. Julkaistaan verkossa rikoksentorjuntaneuvoston työryhmän ehdottama opas, jossa annetaan ikääntyneille neuvoja siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan vähentää riskiä joutua rikosten kohteeksi. Yhteistyötahojen kanssa suunnitellaan, miten turvaohjeet saatetaan ikääntyneille tiedoksi sekä selvitetään mahdollisuudet julkaista ja jakaa turvaohjeiden paperiversiot. Muut hankkeet Suomen ehdokkaan etsintä ja nimeäminen Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (ECPA). Neuvosto valitsee myös vuonna 2011 Suomen ehdokkaan EUCPN:n järjestämään ECPA-kilpailuun. Kilpailun teemana vuonna 2011 on Urheilu, tiede ja taide rikosten ehkäisemisessä lasten ja nuorten keskuudessa (Sport, science and art in the prevention of crime among children and youth). Käytännön järjestelyt hoitaa ja palkinnonjaon järjestää syyskauden puheenjohtajamaa Puola. Suomen ehdokas pyritään julkistamaan alkusyksystä pidettävän rikoksentorjuntaseminaarin yhteydessä. 7. Viestintä Viestintää toteutetaan viestintäsuunnitelman sekä vuodelle 2011 tarkennettavan vuosisuunnitelman mukaisesti. Viestinnässä keskitytään neuvoston toiminnan ydinalueeseen, rikollisuuden ehkäisyyn, ja etenkin niihin keinoihin, joilla 6

7 voidaan tosiasiallisesti vastata rikollisuusongelmiin. Vuonna 2011 viestinnässä painottuvat edelleen väkivallan vähentäminen ja paikallinen rikoksentorjunta. Lisäksi viestinnässä otetaan erityisesti huomioon ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy ja neuvoston muut ajankohtaiset painopisteteemat. Keväällä 2011 julkaistaan väkivallan vähentämisen teemasivusto. Sivuille tulee tietoa väkivaltarikollisuudesta, väkivallan riskitekijöistä, uhrien auttamisjärjestelmästä ja väkivallan vähentämiskeinoista. Sivusto on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille mutta etenkin väkivallan ehkäisyyn liittyvien kysymysten ja uhrien parissa työskenteleville. Neuvoston kotisivut (www.rikoksentorjunta.fi) ja Haasteen sivut (haaste.om.fi) siirtyivät kesällä 2010 uudempaan verkkojulkaisujärjestelmään rakenteeltaan ja ulkoasultaan uusittuina. Turvallisuussuunnittelun tietopankki on (www.turvallisuussuunnittelu.fi) edelleen tätä vanhemmassa järjestelmässä, ja myös väkivallan vähentämisen sivuston aineisto on syötetty siihen. Vuonna 2011 oikeusministeriössä aloitetaan jälleen uuden julkaisujärjestelmän käyttö. Pyritään saamaan etenkin turvallisuussuunnittelun ja väkivallan teemasivustot mahdollisimman pian uusimpaan järjestelmään. Haaste-lehdestä ilmestyy neljä korkeatasoista numeroa. Lehdessä pyritään teemanumeroihin. Uudessa verkkoversiossa (www.haaste.om.fi) osa painetun lehden artikkeleista ilmestyy samaan aikaan kuin painettu lehti ja loput viiveellä, joka pyritään saamaa korkeintaan noin kuukauden mittaiseksi. Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kuukauden välein ja aina tarvittaessa. Uutiskirje jaetaan sähköpostitse neuvoston jäsenistölle, oikeusministeriön virkamiehille, kuntien rikoksentorjunnan yhdyshenkilöille, eräille muille sidosryhmille ja kaikille uutiskirjeen tilanneille. 8. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Yhteistyö muiden Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen ja -elinten kanssa on edelleen tärkeä osa rikoksentorjuntaneuvoston toimintaa. Neuvostojen vuositapaaminen pidettäneen vuonna 2011 Ruotsissa. Tanskan rikoksentorjuntaneuvoston alun perin syksyksi 2010 suunnittelema eurooppalainen konferenssi on lykätty vuoteen 2012, Tanskan EU-puheenjohtajuuskauteen. Pohjoismainen kriminologinen yhteistyöneuvosto (NSfK) on edelleen Rikoksentorjuntaneuvoston tärkeä pohjoismainen yhteistyökumppani. Neuvosto osallistuu NSfK:n ja muiden pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden kanssa edelleen lehden Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention julkaisemiseen vuonna 2010 alkaneella uudella 3-vuotisella sopimuskaudella. NSfK:n vuotuinen tutkijaseminaari pidetään Ruotsissa. Ruotsin BRÅn järjestämä Stockholm Criminology Symposium kriminologian palkintoseremonioineen on kesäkuussa. Tapahtumasta on tullut merkittävä rikoksentorjuntatutkimuksen kansainvälinen foorumi. 7

8 Rikoksentorjuntayhteistyö Euroopan unionissa EUCPN Rikoksentorjuntaneuvosto ja oikeusministeriö vastaavat yhdessä Suomen kansallisesta edustuksesta Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN). EUCPN:n perustamispäätös uudistettiin marraskuussa 2009 ja verkoston uusi Brysselissä toimiva sihteeristö on parhaillaan käynnistämässä työtään. Tukholman ohjelmassa pyydetään komissiota esittämään viimeistään vuonna 2013 ehdotus siitä, miten rikoksentorjunnan edistäminen Unionissa järjestetään. Tämä merkitsee EUCPN:n tehtävien ja luonteen arvioimista jälleen uudelleen muutaman vuoden kuluessa. - Osallistutaan aktiivisesti EUCPN:n kokouksiin ja konferensseihin - Välitetään keskeistä tietoa (mm. toimivat rikoksentorjuntakäytännöt) eteenpäin kotimaassa ja suomalaista rikoksentorjuntaosaamista verkoston kautta muualle Eurooppaan. - Tuetaan EUCPN:n toimintakykyisyyttä uuden perustamispäätöksen jälkeisessä tilanteessa. 9. Neuvoston sihteeristö ja talous Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston rikoksentorjuntayksikkö toimii neuvoston sihteeristönä. Siinä on päätoimista henkilöstöä rikoksentorjuntaneuvos yksikön johtajana ja neuvoston pääsihteerinä, viisi erikoissuunnittelijaa, yksi suunnittelija, toimitussihteeri (Haaste-lehti) ja osastosihteeri. Eräät osaston muiden yksikköjen työntekijät osallistuvat osa-aikaisesti sihteeristön työhön, samoin kuin rikoksentorjuntayksikön työntekijöiden tehtävistä osa kuuluu lähinnä muiden yksiköiden toimialaan. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa kaksi sihteeristön erikoissuunnittelijaa on virkavapaalla. Sihteeristössä työskentelee määräaikainen projektisihteeri. Oikeusministeriön kanssa on sovittu, että rikoksentorjuntaneuvoston toimintaan vuonna 2011 on käytettävissä samantasoinen toimintamääräraha kuin aikaisempina vuosina. Summaa ei ole tarkasti määritelty, koska se sisältyy kriminaalipoliittisen osaston useisiin menokohtiin. Aikaisempina vuosina on puhuttu noin eurosta. Tällä rahalla mm. - järjestetään toimintasuunnitelman tilaisuudet - julkaistaan Haaste-lehteä (nettomenot noin ) - jatketaan verkkoviestinnän kehittämistä - kustannetaan laadittavat oppaat - maksetaan neuvoston käyttämien asiantuntijoiden matkustuskuluja Yhteisöille rikoksentorjuntahankkeisiin ja niiden arviointiin myönnettäviin avustuksiin on käytettävissä niin ikään viime vuosina yleisimmin ollut määräraha eli yhteensä Sihteeristön palkat ja muut kustannukset sisältyvät kriminaalipoliittisen osaston henkilöstö- ja muihin kustannuksiin. 8

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 2 2. Neuvoston työskentely yleensä 3 Neuvoston kokoukset 3 Työvaliokunta 4 3. Väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 21.11.2013 Tämä asiakirja päivittää ja täydentää rikoksentorjuntaneuvoston 16.2.2012 hyväksymää toimikautensa

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 1 Neuvoston kokoukset ja uuden toimikauden painopisteet... 2 2 Toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2011...

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 1 Rikoksentorjuntaneuvosto vaihtui, pitkäaikainen pääsihteeri eläkkeelle...2 2 Neuvosto kokoontui neljästi...2 3 Väkivaltajaosto seurasi väkivallan vähentämisohjelman

Lisätiedot

Rikoksentorjuntakatsaus

Rikoksentorjuntakatsaus Rikoksentorjuntakatsaus Rikoksentorjuntaneuvoston katsaus rikollisuuteen ja rikosten ehkäisyn mahdollisuuksiin Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Esipuhe...1 Rikollisuustilanne on melko vakaa,

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvosto...2 Neuvoston kokoukset...2 Työvaliokunta...3 Väkivallan vähentämisohjelma...3 Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...4 Viestintä...5

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003 Rikoksentorjuntaohjelma ja väkivallan vähentämisohjelma... Rikoksentorjuntaneuvosto... Neuvoston kokoukset... Työvaliokunta... Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Toteutuvatko turvallisuustalkoot? LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksesta LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti 2011 RIKOKSENTORJUNTA KUNNISSA Sisällysluettelo OSA

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:32. Oikeusministeriön lehdet ja julkaisupolitiikka

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:32. Oikeusministeriön lehdet ja julkaisupolitiikka TOIMINTA JA HALLINTO 2007:32 Oikeusministeriön lehdet ja julkaisupolitiikka OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:32 Oikeusministeriön lehdet ja julkaisupolitiikka OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999 RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTO 22.12.1999 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999 I JOHDANTO Rikoksentorjunnan neuvottelukunta perustettiin vuonna 1989 rikoksentorjunnan yhteistyö-, asiantuntija- ja suunnitteluelimeksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 Sektorikohtainen ohjelma: Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 ANP

Lisätiedot

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne... 7 I JOHDANTO...10 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...10 II KOMMENTTEJA KOKO OHJELMASTA, SEN TAVOITTEISTA, PAINOPISTEALUEISTA

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:25 Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:25 Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta ISSN 1725-5341 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta EUMC vuosikertomus 2004/2005 Osa 1 MYYNTI JA TILAUKSET Julkaisutoimiston toimittamat maksulliset julkaisut ovat saatavissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto 2/15 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2014... 4 Lapsi 2018 -strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen...

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot