Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa TOIMINNAN PAINOPISTEET... 1 VÄKIVALLAN VÄHENTÄMINEN SEKÄ VÄESTÖN ERI RYHMIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN... 1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN: ASUKKAIDEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN NEUVOSTON JA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUKSET VÄKIVALLAN VÄHENTÄMINEN JA VÄKIVALTAJAOSTO PAIKALLINEN RIKOKSENTORJUNTA JA SEN TUKEMINEN VALTIONAVUSTUKSET PAIKALLISIIN RIKOKSENTORJUNTAHANKKEISIIN SEMINAARIT JA HANKKEET... 5 SEMINAARIT... 5 OPPAAT, IDEAKIRJAT... 6 MUUT HANKKEET VIESTINTÄ KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ... 7 POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ... 7 RIKOKSENTORJUNTAYHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONISSA NEUVOSTON SIHTEERISTÖ JA TALOUS Toiminnan painopisteet Väkivallan vähentäminen sekä väestön eri ryhmien turvallisuuden parantaminen Väkivallan vähentäminen on edelleen rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan yhtenä keskeisenä painopisteenä. Neuvoston väkivaltajaostossa keskitytään erikseen määritettyihin väkivallan painopistealueisiin sekä väkivallan ja sen ehkäisytoimien kehittymisen kokonaisvaltaiseen seurantaan. Tutkimusten mukaan monissa rikostyypeissä uhriksi joutuminen on usein toistuvaa ja kasautuvaa. Tämän vuoksi on tärkeätä paitsi ehkäistä yleensä uhriksi joutumista myös panostaa erityisesti siihen, että uhriksi ei jouduttaisi toistuvasti. Neuvosto pyrkii edistämään näiden menetelmien käyttöön ottoa ja uhrinäkökulman huomioon ottamista rikoksentorjunnassa laajemminkin. Poikkihallinnollista naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toteutusta rikoksentorjuntaneuvosto tukee osallistumalla erityisesti uusiutuvan uhriksi joutumisen ehkäisyn riskinarvioinnin menetelmäkehittelyyn. 1

2 Rikoksentorjuntaneuvoston työryhmässä on vuonna 2010 selvitetty ikääntyneiden riskiä joutua rikoksen kohteeksi sekä toimia uhriksi joutumisen ehkäisemiseksi. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (STO) valmistellaan ikääntyneiden turvallisuusohjelmaa ja ikääntyneiden parempaa huomioon ottamista turvallisuussuunnittelussa. Ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy nostetaan yhdeksi rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan painopisteeksi ja sitä edistetään jatkossa yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Toimintavuonna kiinnitetään erityishuomiota myös etnisten vähemmistöjen asemaan: hankitaan ja levitetään tietoa hyvistä käytännöistä, joilla voi kohentaa etnisten vähemmistöjen turvallisuutta ja ehkäistä rasistisia ja viharikoksia. Julkaistaan /kerätään tietoa sekä kotimaassa että ulkomailla toteutetuista hankkeista. Turvallisuussuunnittelun kehittäminen: asukkaiden osallistumismahdollisuuksien edistäminen Rikoksentorjuntaneuvosto tukee edelleen paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun kehittämistä. Tässä se toimii koordinoidusti ja yhteistyössä sisäisen turvallisuuden sihteeristön ja paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjauselinten kanssa. Neuvosto keskittyy erityisesti rikoksentorjunta-asioihin. Rikoksentorjuntaneuvosto inventoi paikallisten turvallisuussuunnitelmien sisältöä ja seuraa mahdollisuuksien mukaan niiden toteutusta. Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun tukeminen on ollut rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan keskiössä kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta (1999) alkaen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma, jonka toimeenpanoa koordinoi sisäisen turvallisuuden sihteeristö sisäasiainministeriössä, on laajentanut kuntien turvallisuussuunnittelun kattamaan rikoksentorjunnan ohella muutkin keskeiset turvallisuusalueet. Sisäisen turvallisuuden ohjelman alainen poikkihallinnollinen turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä on ottanut turvallisuussuunnittelun painopisteiksi vuosille asukkaiden osallistumismahdollisuuksien kehittämisen, väkivallan vähentämisen, alkoholihaittojen torjumisen sekä tapaturmien määrän vähentämisen ja ikääntyneiden turvallisuuden. Rikoksentorjuntaneuvosto edistää omalla toiminnallaan asukkaiden osallisuuden kehittämistä laatimalla verkkopohjaisen turvallisuuskyselymallin kuntien käyttöön sekä oppaan turvallisuuskävelyistä. Neuvosto edistää myös sitä, että väkivallan vähentäminen ja muu rikosten ehkäiseminen otetaan näissä turvallisuussuunnitelmissa osaavasti ja riittävän painokkaasti huomioon. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö levittää ja edistää edelleen väkivaltajaoston valmisteleman väkivallan vähentämisen tarkistuslistan käyttöä. Rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan suuntaamiseksi arvioidaan rikoksentorjunnan asemaa osana kuntien laaja-alaista turvallisuussuunnittelua ja rikoksentorjuntaneuvoston roolia laaja-alaisessa turvallisuussuunnittelussa. 2. Neuvoston ja työvaliokunnan kokoukset Nykyisen neuvoston toimikausi päättyy toukokuun 14. päivänä Alustavasti suunnitellaan, että neuvosto pitää kevätkaudella kokousta ja syyskaudella samoin 2-3 kokousta. Jatketaan käytäntöä, että kokouksia isännöivät kiertävästi neuvostossa edustettuina olevat yhteistyötahot, joiden toimintaan samalla tutustutaan. Samoin jatketaan vuonna 2007 aloitettua käytäntöä, jonka mukaan neuvoston kokouksissa esitetään jokin ajankohtainen tai isäntäpaikan toimintaan liittyvä 2

3 rikollisuuskatsaus. Kokousten suunnitellut ajankohdat, isännät, teemat ja tärkeimmät käsiteltävät asiat ovat seuraavat: Tammikuun loppu/helmikuun alku: Kokouspaikka: Heuni Teema: Katsaus rikollisuusongelmiin ja suositukset niiden vähentämiseksi (rikoksentorjuntakatsaus) Toimintakertomus 2010 Toukokuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Hyväksytään avustuslausunto Kevätkaudella tai elo-syyskuussa mahdollisesti rikoksentorjuntaneuvoston vanhan ja uuden kokoonpanon (ynnä sidosryhmien) yhteinen tilaisuus Elo-/syyskuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Suomen ECPA-ehdokkaan valinta, Joulukuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Rikoksentorjuntakatsaus ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma Työvaliokunta valmistelee neuvoston kokouksissa käsiteltäviä asioita ja päättää asioista, joista se työjärjestyksen perusteella on oikeutettu päättämään. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. 3. Väkivallan vähentäminen ja väkivaltajaosto Neuvosto asetti väkivaltajaoston alun perin koordinoimaan, edistämään ja seuraamaan väkivallan vähentämisohjelman toteutusta. Väkivaltaa ei ole saatu vähentymään maassamme vieläkään toivotusti, ja sen ehkäiseminen on edelleen keskeinen rikoksentorjuntatehtävä. Rikoksentorjuntaneuvosto asettanee väkivaltajaoston nykyisen jaoston toimikauden päätyttyäkin. Jaoston prioriteettina on ollut nuorisoväkivallan ehkäiseminen. Jaoston tehtävänä on edelleen edistää jatkossa päätettäviä väkivallan vähentämisen painopisteitä ja ehdottaa tarvittaessa uusia toimia. 3

4 Jaosto seuraa tekemiensä ja osittain kansallisen väkivallan vähentämisen ohjelmaankin sisältyneiden toimenpidesuositusten toteutumista, joita on liitetty sisäisen turvallisuuden jatko-ohjelmaan. Näitä seurataan yhteistyössä STO:n sihteeristön kanssa. Jaoston yksi keskeinen tehtävä on välittää tietoa väkivallan riskitekijöistä ja väkivallan vähentämisen keinoista. Jaosto järjestää yhden tai kaksi seminaaria vuonna Seminaarien yleisteema on Väkivallan vähentämisen käytäntöjä, ja seminaari voi fokusoitua kulloinkin valittavaan ajankohtaiseen kysymykseen tai uusiin hankkeisiin. Väkivaltajaoston suunnitelman mukaan väkivallan vähentämisen sivusto julkaistaan keväällä Sivustoa täydennetään etenkin kuvauksilla hankkeista, joilla on saavutettu tuloksia väkivallan vähentämisessä ja ehkäisemisessä. Rikoksentorjuntaneuvosto tukee edelleen lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävää MARAK-pilottihanketta, jossa Helsingissä, Päijät-Hämeessä ja Oulussa testataan moniammatillisessa yhteistyössä tehtävää vakavan väkivallan riskiarviointia. Hanketta kehitetään yhteistyössä THL:n, STM:n ja SM:n kanssa. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö levittää ja edistää edelleen väkivaltajaoston valmisteleman väkivallan vähentämisen tarkistuslistan käyttöä. Tarkistuslista ohjaa ottamaan huomioon väkivallan vähentämisen paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa. Suuri määrä tarkistuslistan mukaisia toimia on mainittu lähes kaikissa kesän 2009 jälkeen hyväksytyissä paikallisissa ja seudullisissa turvallisuussuunnitelmissa. Tilanteen kehittymistä seurataan edelleen. Väkivallan vähentämisen ohjelman toteutusta jatketaan myös muilta osin. Tarvetta ja kiinnostusta paikallisen yhteistyön lisäämiseen on ollut eri paikkakunnilla. Väkivallan vähentämisohjelmaan liittyneen Järvenpäässä toteutetun paikallisen pilottihankkeen päättymisen jälkeen sihteeristö tukee tarvittaessa muita paikallisia hankkeita ja osallistuu yhteistyöhön väkivallan vähentämiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. 4. Paikallinen rikoksentorjunta ja sen tukeminen Rikoksentorjuntaneuvosto tukee paikallista ja seudullista turvallisuussuunnittelua sekä rikoksentorjuntayhteistyötä kunnissa. Pyritään huolehtimaan, että rikoksentorjunta ja erityisesti väkivallan vähentäminen otetaan asiaankuuluvasti huomioon paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa. Tämä tehdään koordinoidusti sisäisen turvallisuuden ohjelman yhteydessä ja yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun edistämiseksi toteutetaan seuraavat hankkeet: Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun seminaarit; ks. luku 6. Kyselymalli paikalliseen käyttöön. Laaditaan turvallisuuskyselymalli, jota kunnat voivat hyödyntää paikallisessa turvallisuussuunnittelun ympäristöanalyysissä. Kyselyn aihepiirinä on rikollisuus ja rikoksen pelko. Kyselyssä hyödynnetään verkkopohjaista tiedonkeruu ja analysointityökalu Webropolia. Tavoitteena on, että kyselyn teettäminen Webropolissa on kunnille ilmaista. 4

5 Neuvosto ylläpitää edelleen paikallisen rikoksentorjunnan yhdyshenkilöverkostoaan ja tiivistää yhteyksiään siihen huolehtiakseen, että rikollisuuden ehkäisy saa tarvitsemansa aseman paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Neuvoston viestinnässä yhdyshenkilöitä pidetään keskeisenä kohderyhmänä. Turvallisuussuunnittelun tietopankkia muutetaan nykyistä käyttäjäystävällisemmäksi mittavalla uudistuksella. Tavoitteena on, että käyttäjät voivat hakea lisätietoa turvallisuussuunnittelun ympäristöanalyysissä esiin nousseisiin ongelmiin painopistealueittain ja kohderyhmittäin. Uudistuksen aikatauluun vaikuttaa oikeusministeriön uuden julkaisujärjestelmän käyttöönoton aikataulu. Aikataulun ollessa tiedossa päätetään tehdäänkö uudistus nykyisessä julkaisujärjestelmässä, mikä on vanhempi ministeriön kahdesta käytössä olevasta julkaisujärjestelmästä. 5. Valtionavustukset paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin Oikeusministeriö on varannut vuodelle 2011 valtionavustuksia käytettäväksi yhteisöille rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseen sekä hankkeiden arvioimiseen. Avustusmäärärahojen suuruus selviää tammikuussa Neuvosto päätti avustusten priorisointiperiaatteista kokouksessaan Aikaisemmista vuosista poiketen neuvosto asetti avustusvarat haettavaksi vuoden 2010 viimeisessä kokouksessaan. Näin hakuaikaa pystyttiin pidentämään runsaasti. Avustuksia rikoksentorjuntahankkeisiin voi hakea asti. Neuvosto käsittelee hakemukset toukokuun kokouksessaan ja antaa lausuntonsa oikeusministeriölle, missä tehdään päätökset avustusten jaosta. Vuonna 2011 priorisoidaan hankkeita, joissa on tavoitteena väkivallan ja väkivallan uhkatilanteiden vähentäminen sekä ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy. Erityisen priorisoitavina pidetään myös hankkeita, joissa suoritetaan kattava arviointi hankkeen tuloksellisuudesta. Avustettuja hankkeita seurataan ja tarvittaessa osallistutaan niiden kehittelyyn ja toteutukseen. Kiinnostusta suorittaa laadukas hankearviointi pyritään kasvattamaan tarjoamalla sihteeristön apua hankesuunnitteluun. Huolehditaan, että hankkeet raportoidaan ja kuvaukset sisältävät mahdollisuuksien rajoissa tuloksellisuusarvioinnin edellyttämät tiedot. 6. Seminaarit ja hankkeet Seminaarit Vuonna 2011 toteutetaan seuraavat seminaarit: Toimivaa rikoksentorjuntaa paikallisesti ja EU:ssa (työotsikko). Seminaarissa keskitytään rikoksentorjunnan ja paikallisten hankkeiden tuloksellisuusarvioinnin keskeisiin kysymyksiin. Tilaisuudessa julkistetaan Suomen ehdokas Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (ECPA) 1 ja esitellään myös muita hyviä hankkeita ajankohtaisesta aihepiiristä. 1 Jos kilpailun ja seminaarin sekä Suomen kilpailuehdokkaan valintaprosessin aikataulut mahdollistavat tämän. 5

6 Turvallisuussuunnittelun valtakunnallinen seminaari Jyväskylässä sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Jyväskylän kaupungin, Suomen kuntaliiton ja rikoksentorjuntaneuvoston välisenä yhteistyönä. Etniset vähemmistöt. Järjestetään työseminaarisarja, johon kutsutaan edustajia noin kymmenestä erikokoisesta kunnasta, joissa etnisillä vähemmistöillä merkittävä tai kasvava rooli. Tavoitteena on etsiä, dokumentoida ja jakaa hyviä käytäntöjä siitä, miten maahanmuuttajiin kohdistuvia ja heidän tekemiään rikoksia voidaan ehkäistä. Seminaarit järjestetään yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Neuvoston väkivaltajaoston järjestää 2011 seminaarin väkivallan ehkäisemisen käytännöistä. Seminaarien yhteydessä pyritään järjestämään koulutusta rikoksentorjunnan kysymyksistä mukaan lukien hankkeiden suunnittelu ja arviointi. Erityisesti tätä tarjotaan rikoksentorjunnan yhdyshenkilöille. Oppaat, ideakirjat Turvallisuuskävelyt. Laaditaan opas turvallisuuskävelyistä. Oppaan runkona toimii Göteborgin kaupungin ja BRÅ:n julkaisema opas, joka käännetään. Käännettyä opasta täydennetään Espoossa ja Helsingissä toteutetuista turvallisuuskävelyistä saaduilla tiedoilla. Turvaohjeita senioreille rikoksen uhriksi joutumisen ehkäisemiseksi. Julkaistaan verkossa rikoksentorjuntaneuvoston työryhmän ehdottama opas, jossa annetaan ikääntyneille neuvoja siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan vähentää riskiä joutua rikosten kohteeksi. Yhteistyötahojen kanssa suunnitellaan, miten turvaohjeet saatetaan ikääntyneille tiedoksi sekä selvitetään mahdollisuudet julkaista ja jakaa turvaohjeiden paperiversiot. Muut hankkeet Suomen ehdokkaan etsintä ja nimeäminen Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (ECPA). Neuvosto valitsee myös vuonna 2011 Suomen ehdokkaan EUCPN:n järjestämään ECPA-kilpailuun. Kilpailun teemana vuonna 2011 on Urheilu, tiede ja taide rikosten ehkäisemisessä lasten ja nuorten keskuudessa (Sport, science and art in the prevention of crime among children and youth). Käytännön järjestelyt hoitaa ja palkinnonjaon järjestää syyskauden puheenjohtajamaa Puola. Suomen ehdokas pyritään julkistamaan alkusyksystä pidettävän rikoksentorjuntaseminaarin yhteydessä. 7. Viestintä Viestintää toteutetaan viestintäsuunnitelman sekä vuodelle 2011 tarkennettavan vuosisuunnitelman mukaisesti. Viestinnässä keskitytään neuvoston toiminnan ydinalueeseen, rikollisuuden ehkäisyyn, ja etenkin niihin keinoihin, joilla 6

7 voidaan tosiasiallisesti vastata rikollisuusongelmiin. Vuonna 2011 viestinnässä painottuvat edelleen väkivallan vähentäminen ja paikallinen rikoksentorjunta. Lisäksi viestinnässä otetaan erityisesti huomioon ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy ja neuvoston muut ajankohtaiset painopisteteemat. Keväällä 2011 julkaistaan väkivallan vähentämisen teemasivusto. Sivuille tulee tietoa väkivaltarikollisuudesta, väkivallan riskitekijöistä, uhrien auttamisjärjestelmästä ja väkivallan vähentämiskeinoista. Sivusto on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille mutta etenkin väkivallan ehkäisyyn liittyvien kysymysten ja uhrien parissa työskenteleville. Neuvoston kotisivut (www.rikoksentorjunta.fi) ja Haasteen sivut (haaste.om.fi) siirtyivät kesällä 2010 uudempaan verkkojulkaisujärjestelmään rakenteeltaan ja ulkoasultaan uusittuina. Turvallisuussuunnittelun tietopankki on (www.turvallisuussuunnittelu.fi) edelleen tätä vanhemmassa järjestelmässä, ja myös väkivallan vähentämisen sivuston aineisto on syötetty siihen. Vuonna 2011 oikeusministeriössä aloitetaan jälleen uuden julkaisujärjestelmän käyttö. Pyritään saamaan etenkin turvallisuussuunnittelun ja väkivallan teemasivustot mahdollisimman pian uusimpaan järjestelmään. Haaste-lehdestä ilmestyy neljä korkeatasoista numeroa. Lehdessä pyritään teemanumeroihin. Uudessa verkkoversiossa (www.haaste.om.fi) osa painetun lehden artikkeleista ilmestyy samaan aikaan kuin painettu lehti ja loput viiveellä, joka pyritään saamaa korkeintaan noin kuukauden mittaiseksi. Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kuukauden välein ja aina tarvittaessa. Uutiskirje jaetaan sähköpostitse neuvoston jäsenistölle, oikeusministeriön virkamiehille, kuntien rikoksentorjunnan yhdyshenkilöille, eräille muille sidosryhmille ja kaikille uutiskirjeen tilanneille. 8. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Yhteistyö muiden Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen ja -elinten kanssa on edelleen tärkeä osa rikoksentorjuntaneuvoston toimintaa. Neuvostojen vuositapaaminen pidettäneen vuonna 2011 Ruotsissa. Tanskan rikoksentorjuntaneuvoston alun perin syksyksi 2010 suunnittelema eurooppalainen konferenssi on lykätty vuoteen 2012, Tanskan EU-puheenjohtajuuskauteen. Pohjoismainen kriminologinen yhteistyöneuvosto (NSfK) on edelleen Rikoksentorjuntaneuvoston tärkeä pohjoismainen yhteistyökumppani. Neuvosto osallistuu NSfK:n ja muiden pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden kanssa edelleen lehden Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention julkaisemiseen vuonna 2010 alkaneella uudella 3-vuotisella sopimuskaudella. NSfK:n vuotuinen tutkijaseminaari pidetään Ruotsissa. Ruotsin BRÅn järjestämä Stockholm Criminology Symposium kriminologian palkintoseremonioineen on kesäkuussa. Tapahtumasta on tullut merkittävä rikoksentorjuntatutkimuksen kansainvälinen foorumi. 7

8 Rikoksentorjuntayhteistyö Euroopan unionissa EUCPN Rikoksentorjuntaneuvosto ja oikeusministeriö vastaavat yhdessä Suomen kansallisesta edustuksesta Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN). EUCPN:n perustamispäätös uudistettiin marraskuussa 2009 ja verkoston uusi Brysselissä toimiva sihteeristö on parhaillaan käynnistämässä työtään. Tukholman ohjelmassa pyydetään komissiota esittämään viimeistään vuonna 2013 ehdotus siitä, miten rikoksentorjunnan edistäminen Unionissa järjestetään. Tämä merkitsee EUCPN:n tehtävien ja luonteen arvioimista jälleen uudelleen muutaman vuoden kuluessa. - Osallistutaan aktiivisesti EUCPN:n kokouksiin ja konferensseihin - Välitetään keskeistä tietoa (mm. toimivat rikoksentorjuntakäytännöt) eteenpäin kotimaassa ja suomalaista rikoksentorjuntaosaamista verkoston kautta muualle Eurooppaan. - Tuetaan EUCPN:n toimintakykyisyyttä uuden perustamispäätöksen jälkeisessä tilanteessa. 9. Neuvoston sihteeristö ja talous Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston rikoksentorjuntayksikkö toimii neuvoston sihteeristönä. Siinä on päätoimista henkilöstöä rikoksentorjuntaneuvos yksikön johtajana ja neuvoston pääsihteerinä, viisi erikoissuunnittelijaa, yksi suunnittelija, toimitussihteeri (Haaste-lehti) ja osastosihteeri. Eräät osaston muiden yksikköjen työntekijät osallistuvat osa-aikaisesti sihteeristön työhön, samoin kuin rikoksentorjuntayksikön työntekijöiden tehtävistä osa kuuluu lähinnä muiden yksiköiden toimialaan. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa kaksi sihteeristön erikoissuunnittelijaa on virkavapaalla. Sihteeristössä työskentelee määräaikainen projektisihteeri. Oikeusministeriön kanssa on sovittu, että rikoksentorjuntaneuvoston toimintaan vuonna 2011 on käytettävissä samantasoinen toimintamääräraha kuin aikaisempina vuosina. Summaa ei ole tarkasti määritelty, koska se sisältyy kriminaalipoliittisen osaston useisiin menokohtiin. Aikaisempina vuosina on puhuttu noin eurosta. Tällä rahalla mm. - järjestetään toimintasuunnitelman tilaisuudet - julkaistaan Haaste-lehteä (nettomenot noin ) - jatketaan verkkoviestinnän kehittämistä - kustannetaan laadittavat oppaat - maksetaan neuvoston käyttämien asiantuntijoiden matkustuskuluja Yhteisöille rikoksentorjuntahankkeisiin ja niiden arviointiin myönnettäviin avustuksiin on käytettävissä niin ikään viime vuosina yleisimmin ollut määräraha eli yhteensä Sihteeristön palkat ja muut kustannukset sisältyvät kriminaalipoliittisen osaston henkilöstö- ja muihin kustannuksiin. 8

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 1 Neuvoston kokoukset 2 Työvaliokunta 2 2. Väkivallan vähentämisohjelman jatko ja väkivaltajaosto 3 Järvenpään paikallispilotti

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 18.12.2009 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET...1 PAIKALLISEN/SEUDULLISEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN...2 UHRINÄKÖKULMAN

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 2 2. Neuvoston työskentely yleensä 3 Neuvoston kokoukset 3 Työvaliokunta 4 3. Väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 21.11.2013 Tämä asiakirja päivittää ja täydentää rikoksentorjuntaneuvoston 16.2.2012 hyväksymää toimikautensa

Lisätiedot

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT 2015 2018 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.12.2015 Sisällys 1. Rikoksentorjuntaneuvosto... 2 2. Toimikauden 2015 2018 painopisteet... 3 3. Neuvoston ja työvaliokunnan

Lisätiedot

Neuvoston toimintalinjoissa hyväksytyt painopisteet

Neuvoston toimintalinjoissa hyväksytyt painopisteet Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2013 Rikoksentorjuntaneuvoston 14.12.2012 hyväksymä Johdanto... 1 Neuvoston toimintalinjoissa 2012-14 hyväksytyt painopisteet... 1 1. Neuvosto tukee paikallista

Lisätiedot

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT JA TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2.

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT JA TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2. RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT 2012 2014 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2012 Sisällys JOHDANTO... 2 TOIMIKAUDEN 2011 2014 PAINOPISTEET... 3

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi vaiheeksi on osoittautunut

Lisätiedot

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Rikoksentorjunta kunnissa turvallisesti kotona, asuinalueella ja liikenteessä Rikoksentorjuntaneuvoston ja Helsingin kaupungin järjestämä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA MUISTIOLUONNOS STM049:00/2015 1(5) 20.9.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila ja sen arviointi 1.1 Istanbulin

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 1 Neuvoston kokoukset ja uuden toimikauden painopisteet... 2 2 Toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2011...

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007 Sisällysluettelo Rikoksentorjuntaneuvosto 2 Neuvoston kokoukset 2 Työvaliokunta 3 Väkivaltajaosto ja väkivallan vähentämisohjelma 3 Paikallinen pilottihanke

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2013

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2013 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2013 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 7.2.2014 Johdanto... 2 Painopisteiden mukaisten tavoitteiden toteutumisesta 2013... 2 1. Neuvosto tukee

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Minna Piispa Oikeusministeriö rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Päihdetiedotusseminaari, Bad Ems, Saksa, 7-10.9.2006 Sisältö Ohjelman lähtökohdat Suomalaisen väkivallan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen

Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen Rikoksentorjuntaneuvoston työryhmän selvitys OM selvityksiä ja ohjeita 41/2011 -julkaisu 21.9.2011 Mervi Sarimo, työryhmän sihteeri 1 Työryhmä

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 12.2.2010 1 Rikoksentorjuntaneuvosto täytti 20 vuotta... 2 Neuvosto kokoontui viisi kertaa...2 2 Väkivallan vähentäminen...

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi 1.1.2009-30.9.2009 Romaniväestön kuulemistilaisuudet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

1(7) Valtiovarainministeriö

1(7) Valtiovarainministeriö 1(7) Valtiovarainministeriö Avoimen hallinnon III toimintaohjelma 2017 2019 2(7) 3(7) Johdanto Suomi liittyi Open Government Partnership - kumppanuushankkeeseen vuonna 2013. Samana vuonna hyväksyttiin

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHE- VÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHE- VÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA Laura Terho, lakimies HTO/Haite 9.11.2016 MUISTIO STM049:00/2015 1(6) VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHE- VÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila ja sen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

/ RA

/ RA raimo.aarnio@turku.fi 050-5662555 TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TARKISTUSTYÖN KÄYNNISTÄMINEN Paikallisella tasolla on laadittava turvallisuussuunnittelun prosessikuvaus. Turvallisuussuunnitteluprosessi kokonaisuudessaan

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 24.9.2012 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Rikoksentorjuntakatsaus

Rikoksentorjuntakatsaus Rikoksentorjuntakatsaus Rikoksentorjuntaneuvoston katsaus rikollisuuteen ja rikosten ehkäisyn mahdollisuuksiin Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Esipuhe...1 Rikollisuustilanne on melko vakaa,

Lisätiedot

Rikoksentorjuntahankkeiden toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnista

Rikoksentorjuntahankkeiden toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnista Rikoksentorjuntahankkeiden toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnista Rikoksentorjuntaseminaari Tampereella 3-4.10.2012 Jukka-Pekka Takala Rikoksentorjuntaneuvosto Tuki rikoksentorjuntahankkeille ja niiden

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Pilotointi- ja kehittämishanke Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 2015 11.9.2013 Reetta Siukola 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2012

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2012 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2012 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 14.2.2013 Johdanto...2 Painopisteiden mukaisten tavoitteiden toteutumisesta 2012...2 1. Neuvosto tukee paikallista

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvosto...2 Neuvoston kokoukset...2 Työvaliokunta...3 Väkivallan vähentämisohjelma...3 Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...4 Viestintä...5

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 1 Rikoksentorjuntaneuvosto vaihtui, pitkäaikainen pääsihteeri eläkkeelle...2 2 Neuvosto kokoontui neljästi...2 3 Väkivaltajaosto seurasi väkivallan vähentämisohjelman

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta Safe Community Kouvolan kaupunki/ Hyvinvointipalvelut Kim Strömmer Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTO 5.1.2001 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 I JOHDANTO Rikoksentorjuntaneuvosto perustettiin 1.4.1999 voimaan tulleella asetuksella vuonna 1989 perustetun rikoksentorjunnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

IT-standardisoinnin henkilöstö keväällä

IT-standardisoinnin henkilöstö keväällä 27.01.2012 Uutiskirjeen sisältö Antti Saari on aloittanut työnsä IT-standardisoinnin asiantuntijana. Hän toimii Juha Vartiaisen vanhempainvapaan sijaisena toukokuulle saakka.»lue artikkeli kokonaisuudessaan

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Nuori? Lhbtiq*? Innokas?

Nuori? Lhbtiq*? Innokas? Nuori? Lhbtiq*? Innokas? *) Lhbtiq lesbo, homo, biseksuaali, transihminen, intersukupuolinen tai queer Lähde mukaan tekemään Suomesta yhdenvertaisempi maa! Viime syksynä suomalaisille lhbtiq-nuorille vakuutettiin,

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä

MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä Pilottihanke 2009-2012 Mia Tuominen 1 Mikä on MARAK? Moniammatillinen riskienarviointikokous Tarkoitus on tunnistaa niitä parisuhdeväkivallan tapauksia,

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Tehoa kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä 14.12.2012 Marko Palmgren Projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Pilotointi- ja kehittämishanke Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 2015 14.11.2013 Reetta Siukola 1 Päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten?

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntatalo B3.3, 11.9.2013 Jussi Rahikainen, pelastustoimen kehittämispäällikkö Suunnitelmallinen turvallisuusyhteistyö

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN 16.6.2016 Johtaja Taru Koivisto 28.6.2016 1 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 1 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään terveitä elintapoja, kuten

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

TURVALLINEN JA EHEÄ SUOMI -MAAKUNNISTA KAUPUNKEIHIN JA KYLIIN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 24. 25.1.

TURVALLINEN JA EHEÄ SUOMI -MAAKUNNISTA KAUPUNKEIHIN JA KYLIIN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 24. 25.1. TURVALLINEN JA EHEÄ SUOMI -MAAKUNNISTA KAUPUNKEIHIN JA KYLIIN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 24. 25.1.2012 Arvoisa vastaanottaja Paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Turvallisuuden monialainen edistäminen

Turvallisuuden monialainen edistäminen Turvallisuuden monialainen edistäminen Jyväskylä, Turvallisuutta ja hyvinvointia hoitotyössä -seminaari 25.11.2014 Anne Lounamaa. THL, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tapaturmissa kuolleet ja ennuste vuoteen

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot