Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa TOIMINNAN PAINOPISTEET... 1 VÄKIVALLAN VÄHENTÄMINEN SEKÄ VÄESTÖN ERI RYHMIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN... 1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN: ASUKKAIDEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN NEUVOSTON JA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUKSET VÄKIVALLAN VÄHENTÄMINEN JA VÄKIVALTAJAOSTO PAIKALLINEN RIKOKSENTORJUNTA JA SEN TUKEMINEN VALTIONAVUSTUKSET PAIKALLISIIN RIKOKSENTORJUNTAHANKKEISIIN SEMINAARIT JA HANKKEET... 5 SEMINAARIT... 5 OPPAAT, IDEAKIRJAT... 6 MUUT HANKKEET VIESTINTÄ KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ... 7 POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ... 7 RIKOKSENTORJUNTAYHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONISSA NEUVOSTON SIHTEERISTÖ JA TALOUS Toiminnan painopisteet Väkivallan vähentäminen sekä väestön eri ryhmien turvallisuuden parantaminen Väkivallan vähentäminen on edelleen rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan yhtenä keskeisenä painopisteenä. Neuvoston väkivaltajaostossa keskitytään erikseen määritettyihin väkivallan painopistealueisiin sekä väkivallan ja sen ehkäisytoimien kehittymisen kokonaisvaltaiseen seurantaan. Tutkimusten mukaan monissa rikostyypeissä uhriksi joutuminen on usein toistuvaa ja kasautuvaa. Tämän vuoksi on tärkeätä paitsi ehkäistä yleensä uhriksi joutumista myös panostaa erityisesti siihen, että uhriksi ei jouduttaisi toistuvasti. Neuvosto pyrkii edistämään näiden menetelmien käyttöön ottoa ja uhrinäkökulman huomioon ottamista rikoksentorjunnassa laajemminkin. Poikkihallinnollista naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toteutusta rikoksentorjuntaneuvosto tukee osallistumalla erityisesti uusiutuvan uhriksi joutumisen ehkäisyn riskinarvioinnin menetelmäkehittelyyn. 1

2 Rikoksentorjuntaneuvoston työryhmässä on vuonna 2010 selvitetty ikääntyneiden riskiä joutua rikoksen kohteeksi sekä toimia uhriksi joutumisen ehkäisemiseksi. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (STO) valmistellaan ikääntyneiden turvallisuusohjelmaa ja ikääntyneiden parempaa huomioon ottamista turvallisuussuunnittelussa. Ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy nostetaan yhdeksi rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan painopisteeksi ja sitä edistetään jatkossa yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Toimintavuonna kiinnitetään erityishuomiota myös etnisten vähemmistöjen asemaan: hankitaan ja levitetään tietoa hyvistä käytännöistä, joilla voi kohentaa etnisten vähemmistöjen turvallisuutta ja ehkäistä rasistisia ja viharikoksia. Julkaistaan /kerätään tietoa sekä kotimaassa että ulkomailla toteutetuista hankkeista. Turvallisuussuunnittelun kehittäminen: asukkaiden osallistumismahdollisuuksien edistäminen Rikoksentorjuntaneuvosto tukee edelleen paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun kehittämistä. Tässä se toimii koordinoidusti ja yhteistyössä sisäisen turvallisuuden sihteeristön ja paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjauselinten kanssa. Neuvosto keskittyy erityisesti rikoksentorjunta-asioihin. Rikoksentorjuntaneuvosto inventoi paikallisten turvallisuussuunnitelmien sisältöä ja seuraa mahdollisuuksien mukaan niiden toteutusta. Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun tukeminen on ollut rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan keskiössä kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta (1999) alkaen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma, jonka toimeenpanoa koordinoi sisäisen turvallisuuden sihteeristö sisäasiainministeriössä, on laajentanut kuntien turvallisuussuunnittelun kattamaan rikoksentorjunnan ohella muutkin keskeiset turvallisuusalueet. Sisäisen turvallisuuden ohjelman alainen poikkihallinnollinen turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä on ottanut turvallisuussuunnittelun painopisteiksi vuosille asukkaiden osallistumismahdollisuuksien kehittämisen, väkivallan vähentämisen, alkoholihaittojen torjumisen sekä tapaturmien määrän vähentämisen ja ikääntyneiden turvallisuuden. Rikoksentorjuntaneuvosto edistää omalla toiminnallaan asukkaiden osallisuuden kehittämistä laatimalla verkkopohjaisen turvallisuuskyselymallin kuntien käyttöön sekä oppaan turvallisuuskävelyistä. Neuvosto edistää myös sitä, että väkivallan vähentäminen ja muu rikosten ehkäiseminen otetaan näissä turvallisuussuunnitelmissa osaavasti ja riittävän painokkaasti huomioon. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö levittää ja edistää edelleen väkivaltajaoston valmisteleman väkivallan vähentämisen tarkistuslistan käyttöä. Rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan suuntaamiseksi arvioidaan rikoksentorjunnan asemaa osana kuntien laaja-alaista turvallisuussuunnittelua ja rikoksentorjuntaneuvoston roolia laaja-alaisessa turvallisuussuunnittelussa. 2. Neuvoston ja työvaliokunnan kokoukset Nykyisen neuvoston toimikausi päättyy toukokuun 14. päivänä Alustavasti suunnitellaan, että neuvosto pitää kevätkaudella kokousta ja syyskaudella samoin 2-3 kokousta. Jatketaan käytäntöä, että kokouksia isännöivät kiertävästi neuvostossa edustettuina olevat yhteistyötahot, joiden toimintaan samalla tutustutaan. Samoin jatketaan vuonna 2007 aloitettua käytäntöä, jonka mukaan neuvoston kokouksissa esitetään jokin ajankohtainen tai isäntäpaikan toimintaan liittyvä 2

3 rikollisuuskatsaus. Kokousten suunnitellut ajankohdat, isännät, teemat ja tärkeimmät käsiteltävät asiat ovat seuraavat: Tammikuun loppu/helmikuun alku: Kokouspaikka: Heuni Teema: Katsaus rikollisuusongelmiin ja suositukset niiden vähentämiseksi (rikoksentorjuntakatsaus) Toimintakertomus 2010 Toukokuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Hyväksytään avustuslausunto Kevätkaudella tai elo-syyskuussa mahdollisesti rikoksentorjuntaneuvoston vanhan ja uuden kokoonpanon (ynnä sidosryhmien) yhteinen tilaisuus Elo-/syyskuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Suomen ECPA-ehdokkaan valinta, Joulukuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Rikoksentorjuntakatsaus ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma Työvaliokunta valmistelee neuvoston kokouksissa käsiteltäviä asioita ja päättää asioista, joista se työjärjestyksen perusteella on oikeutettu päättämään. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. 3. Väkivallan vähentäminen ja väkivaltajaosto Neuvosto asetti väkivaltajaoston alun perin koordinoimaan, edistämään ja seuraamaan väkivallan vähentämisohjelman toteutusta. Väkivaltaa ei ole saatu vähentymään maassamme vieläkään toivotusti, ja sen ehkäiseminen on edelleen keskeinen rikoksentorjuntatehtävä. Rikoksentorjuntaneuvosto asettanee väkivaltajaoston nykyisen jaoston toimikauden päätyttyäkin. Jaoston prioriteettina on ollut nuorisoväkivallan ehkäiseminen. Jaoston tehtävänä on edelleen edistää jatkossa päätettäviä väkivallan vähentämisen painopisteitä ja ehdottaa tarvittaessa uusia toimia. 3

4 Jaosto seuraa tekemiensä ja osittain kansallisen väkivallan vähentämisen ohjelmaankin sisältyneiden toimenpidesuositusten toteutumista, joita on liitetty sisäisen turvallisuuden jatko-ohjelmaan. Näitä seurataan yhteistyössä STO:n sihteeristön kanssa. Jaoston yksi keskeinen tehtävä on välittää tietoa väkivallan riskitekijöistä ja väkivallan vähentämisen keinoista. Jaosto järjestää yhden tai kaksi seminaaria vuonna Seminaarien yleisteema on Väkivallan vähentämisen käytäntöjä, ja seminaari voi fokusoitua kulloinkin valittavaan ajankohtaiseen kysymykseen tai uusiin hankkeisiin. Väkivaltajaoston suunnitelman mukaan väkivallan vähentämisen sivusto julkaistaan keväällä Sivustoa täydennetään etenkin kuvauksilla hankkeista, joilla on saavutettu tuloksia väkivallan vähentämisessä ja ehkäisemisessä. Rikoksentorjuntaneuvosto tukee edelleen lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävää MARAK-pilottihanketta, jossa Helsingissä, Päijät-Hämeessä ja Oulussa testataan moniammatillisessa yhteistyössä tehtävää vakavan väkivallan riskiarviointia. Hanketta kehitetään yhteistyössä THL:n, STM:n ja SM:n kanssa. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö levittää ja edistää edelleen väkivaltajaoston valmisteleman väkivallan vähentämisen tarkistuslistan käyttöä. Tarkistuslista ohjaa ottamaan huomioon väkivallan vähentämisen paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa. Suuri määrä tarkistuslistan mukaisia toimia on mainittu lähes kaikissa kesän 2009 jälkeen hyväksytyissä paikallisissa ja seudullisissa turvallisuussuunnitelmissa. Tilanteen kehittymistä seurataan edelleen. Väkivallan vähentämisen ohjelman toteutusta jatketaan myös muilta osin. Tarvetta ja kiinnostusta paikallisen yhteistyön lisäämiseen on ollut eri paikkakunnilla. Väkivallan vähentämisohjelmaan liittyneen Järvenpäässä toteutetun paikallisen pilottihankkeen päättymisen jälkeen sihteeristö tukee tarvittaessa muita paikallisia hankkeita ja osallistuu yhteistyöhön väkivallan vähentämiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. 4. Paikallinen rikoksentorjunta ja sen tukeminen Rikoksentorjuntaneuvosto tukee paikallista ja seudullista turvallisuussuunnittelua sekä rikoksentorjuntayhteistyötä kunnissa. Pyritään huolehtimaan, että rikoksentorjunta ja erityisesti väkivallan vähentäminen otetaan asiaankuuluvasti huomioon paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa. Tämä tehdään koordinoidusti sisäisen turvallisuuden ohjelman yhteydessä ja yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun edistämiseksi toteutetaan seuraavat hankkeet: Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun seminaarit; ks. luku 6. Kyselymalli paikalliseen käyttöön. Laaditaan turvallisuuskyselymalli, jota kunnat voivat hyödyntää paikallisessa turvallisuussuunnittelun ympäristöanalyysissä. Kyselyn aihepiirinä on rikollisuus ja rikoksen pelko. Kyselyssä hyödynnetään verkkopohjaista tiedonkeruu ja analysointityökalu Webropolia. Tavoitteena on, että kyselyn teettäminen Webropolissa on kunnille ilmaista. 4

5 Neuvosto ylläpitää edelleen paikallisen rikoksentorjunnan yhdyshenkilöverkostoaan ja tiivistää yhteyksiään siihen huolehtiakseen, että rikollisuuden ehkäisy saa tarvitsemansa aseman paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Neuvoston viestinnässä yhdyshenkilöitä pidetään keskeisenä kohderyhmänä. Turvallisuussuunnittelun tietopankkia muutetaan nykyistä käyttäjäystävällisemmäksi mittavalla uudistuksella. Tavoitteena on, että käyttäjät voivat hakea lisätietoa turvallisuussuunnittelun ympäristöanalyysissä esiin nousseisiin ongelmiin painopistealueittain ja kohderyhmittäin. Uudistuksen aikatauluun vaikuttaa oikeusministeriön uuden julkaisujärjestelmän käyttöönoton aikataulu. Aikataulun ollessa tiedossa päätetään tehdäänkö uudistus nykyisessä julkaisujärjestelmässä, mikä on vanhempi ministeriön kahdesta käytössä olevasta julkaisujärjestelmästä. 5. Valtionavustukset paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin Oikeusministeriö on varannut vuodelle 2011 valtionavustuksia käytettäväksi yhteisöille rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseen sekä hankkeiden arvioimiseen. Avustusmäärärahojen suuruus selviää tammikuussa Neuvosto päätti avustusten priorisointiperiaatteista kokouksessaan Aikaisemmista vuosista poiketen neuvosto asetti avustusvarat haettavaksi vuoden 2010 viimeisessä kokouksessaan. Näin hakuaikaa pystyttiin pidentämään runsaasti. Avustuksia rikoksentorjuntahankkeisiin voi hakea asti. Neuvosto käsittelee hakemukset toukokuun kokouksessaan ja antaa lausuntonsa oikeusministeriölle, missä tehdään päätökset avustusten jaosta. Vuonna 2011 priorisoidaan hankkeita, joissa on tavoitteena väkivallan ja väkivallan uhkatilanteiden vähentäminen sekä ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy. Erityisen priorisoitavina pidetään myös hankkeita, joissa suoritetaan kattava arviointi hankkeen tuloksellisuudesta. Avustettuja hankkeita seurataan ja tarvittaessa osallistutaan niiden kehittelyyn ja toteutukseen. Kiinnostusta suorittaa laadukas hankearviointi pyritään kasvattamaan tarjoamalla sihteeristön apua hankesuunnitteluun. Huolehditaan, että hankkeet raportoidaan ja kuvaukset sisältävät mahdollisuuksien rajoissa tuloksellisuusarvioinnin edellyttämät tiedot. 6. Seminaarit ja hankkeet Seminaarit Vuonna 2011 toteutetaan seuraavat seminaarit: Toimivaa rikoksentorjuntaa paikallisesti ja EU:ssa (työotsikko). Seminaarissa keskitytään rikoksentorjunnan ja paikallisten hankkeiden tuloksellisuusarvioinnin keskeisiin kysymyksiin. Tilaisuudessa julkistetaan Suomen ehdokas Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (ECPA) 1 ja esitellään myös muita hyviä hankkeita ajankohtaisesta aihepiiristä. 1 Jos kilpailun ja seminaarin sekä Suomen kilpailuehdokkaan valintaprosessin aikataulut mahdollistavat tämän. 5

6 Turvallisuussuunnittelun valtakunnallinen seminaari Jyväskylässä sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Jyväskylän kaupungin, Suomen kuntaliiton ja rikoksentorjuntaneuvoston välisenä yhteistyönä. Etniset vähemmistöt. Järjestetään työseminaarisarja, johon kutsutaan edustajia noin kymmenestä erikokoisesta kunnasta, joissa etnisillä vähemmistöillä merkittävä tai kasvava rooli. Tavoitteena on etsiä, dokumentoida ja jakaa hyviä käytäntöjä siitä, miten maahanmuuttajiin kohdistuvia ja heidän tekemiään rikoksia voidaan ehkäistä. Seminaarit järjestetään yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Neuvoston väkivaltajaoston järjestää 2011 seminaarin väkivallan ehkäisemisen käytännöistä. Seminaarien yhteydessä pyritään järjestämään koulutusta rikoksentorjunnan kysymyksistä mukaan lukien hankkeiden suunnittelu ja arviointi. Erityisesti tätä tarjotaan rikoksentorjunnan yhdyshenkilöille. Oppaat, ideakirjat Turvallisuuskävelyt. Laaditaan opas turvallisuuskävelyistä. Oppaan runkona toimii Göteborgin kaupungin ja BRÅ:n julkaisema opas, joka käännetään. Käännettyä opasta täydennetään Espoossa ja Helsingissä toteutetuista turvallisuuskävelyistä saaduilla tiedoilla. Turvaohjeita senioreille rikoksen uhriksi joutumisen ehkäisemiseksi. Julkaistaan verkossa rikoksentorjuntaneuvoston työryhmän ehdottama opas, jossa annetaan ikääntyneille neuvoja siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan vähentää riskiä joutua rikosten kohteeksi. Yhteistyötahojen kanssa suunnitellaan, miten turvaohjeet saatetaan ikääntyneille tiedoksi sekä selvitetään mahdollisuudet julkaista ja jakaa turvaohjeiden paperiversiot. Muut hankkeet Suomen ehdokkaan etsintä ja nimeäminen Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (ECPA). Neuvosto valitsee myös vuonna 2011 Suomen ehdokkaan EUCPN:n järjestämään ECPA-kilpailuun. Kilpailun teemana vuonna 2011 on Urheilu, tiede ja taide rikosten ehkäisemisessä lasten ja nuorten keskuudessa (Sport, science and art in the prevention of crime among children and youth). Käytännön järjestelyt hoitaa ja palkinnonjaon järjestää syyskauden puheenjohtajamaa Puola. Suomen ehdokas pyritään julkistamaan alkusyksystä pidettävän rikoksentorjuntaseminaarin yhteydessä. 7. Viestintä Viestintää toteutetaan viestintäsuunnitelman sekä vuodelle 2011 tarkennettavan vuosisuunnitelman mukaisesti. Viestinnässä keskitytään neuvoston toiminnan ydinalueeseen, rikollisuuden ehkäisyyn, ja etenkin niihin keinoihin, joilla 6

7 voidaan tosiasiallisesti vastata rikollisuusongelmiin. Vuonna 2011 viestinnässä painottuvat edelleen väkivallan vähentäminen ja paikallinen rikoksentorjunta. Lisäksi viestinnässä otetaan erityisesti huomioon ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy ja neuvoston muut ajankohtaiset painopisteteemat. Keväällä 2011 julkaistaan väkivallan vähentämisen teemasivusto. Sivuille tulee tietoa väkivaltarikollisuudesta, väkivallan riskitekijöistä, uhrien auttamisjärjestelmästä ja väkivallan vähentämiskeinoista. Sivusto on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille mutta etenkin väkivallan ehkäisyyn liittyvien kysymysten ja uhrien parissa työskenteleville. Neuvoston kotisivut (www.rikoksentorjunta.fi) ja Haasteen sivut (haaste.om.fi) siirtyivät kesällä 2010 uudempaan verkkojulkaisujärjestelmään rakenteeltaan ja ulkoasultaan uusittuina. Turvallisuussuunnittelun tietopankki on (www.turvallisuussuunnittelu.fi) edelleen tätä vanhemmassa järjestelmässä, ja myös väkivallan vähentämisen sivuston aineisto on syötetty siihen. Vuonna 2011 oikeusministeriössä aloitetaan jälleen uuden julkaisujärjestelmän käyttö. Pyritään saamaan etenkin turvallisuussuunnittelun ja väkivallan teemasivustot mahdollisimman pian uusimpaan järjestelmään. Haaste-lehdestä ilmestyy neljä korkeatasoista numeroa. Lehdessä pyritään teemanumeroihin. Uudessa verkkoversiossa (www.haaste.om.fi) osa painetun lehden artikkeleista ilmestyy samaan aikaan kuin painettu lehti ja loput viiveellä, joka pyritään saamaa korkeintaan noin kuukauden mittaiseksi. Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kuukauden välein ja aina tarvittaessa. Uutiskirje jaetaan sähköpostitse neuvoston jäsenistölle, oikeusministeriön virkamiehille, kuntien rikoksentorjunnan yhdyshenkilöille, eräille muille sidosryhmille ja kaikille uutiskirjeen tilanneille. 8. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Yhteistyö muiden Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen ja -elinten kanssa on edelleen tärkeä osa rikoksentorjuntaneuvoston toimintaa. Neuvostojen vuositapaaminen pidettäneen vuonna 2011 Ruotsissa. Tanskan rikoksentorjuntaneuvoston alun perin syksyksi 2010 suunnittelema eurooppalainen konferenssi on lykätty vuoteen 2012, Tanskan EU-puheenjohtajuuskauteen. Pohjoismainen kriminologinen yhteistyöneuvosto (NSfK) on edelleen Rikoksentorjuntaneuvoston tärkeä pohjoismainen yhteistyökumppani. Neuvosto osallistuu NSfK:n ja muiden pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden kanssa edelleen lehden Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention julkaisemiseen vuonna 2010 alkaneella uudella 3-vuotisella sopimuskaudella. NSfK:n vuotuinen tutkijaseminaari pidetään Ruotsissa. Ruotsin BRÅn järjestämä Stockholm Criminology Symposium kriminologian palkintoseremonioineen on kesäkuussa. Tapahtumasta on tullut merkittävä rikoksentorjuntatutkimuksen kansainvälinen foorumi. 7

8 Rikoksentorjuntayhteistyö Euroopan unionissa EUCPN Rikoksentorjuntaneuvosto ja oikeusministeriö vastaavat yhdessä Suomen kansallisesta edustuksesta Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN). EUCPN:n perustamispäätös uudistettiin marraskuussa 2009 ja verkoston uusi Brysselissä toimiva sihteeristö on parhaillaan käynnistämässä työtään. Tukholman ohjelmassa pyydetään komissiota esittämään viimeistään vuonna 2013 ehdotus siitä, miten rikoksentorjunnan edistäminen Unionissa järjestetään. Tämä merkitsee EUCPN:n tehtävien ja luonteen arvioimista jälleen uudelleen muutaman vuoden kuluessa. - Osallistutaan aktiivisesti EUCPN:n kokouksiin ja konferensseihin - Välitetään keskeistä tietoa (mm. toimivat rikoksentorjuntakäytännöt) eteenpäin kotimaassa ja suomalaista rikoksentorjuntaosaamista verkoston kautta muualle Eurooppaan. - Tuetaan EUCPN:n toimintakykyisyyttä uuden perustamispäätöksen jälkeisessä tilanteessa. 9. Neuvoston sihteeristö ja talous Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston rikoksentorjuntayksikkö toimii neuvoston sihteeristönä. Siinä on päätoimista henkilöstöä rikoksentorjuntaneuvos yksikön johtajana ja neuvoston pääsihteerinä, viisi erikoissuunnittelijaa, yksi suunnittelija, toimitussihteeri (Haaste-lehti) ja osastosihteeri. Eräät osaston muiden yksikköjen työntekijät osallistuvat osa-aikaisesti sihteeristön työhön, samoin kuin rikoksentorjuntayksikön työntekijöiden tehtävistä osa kuuluu lähinnä muiden yksiköiden toimialaan. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa kaksi sihteeristön erikoissuunnittelijaa on virkavapaalla. Sihteeristössä työskentelee määräaikainen projektisihteeri. Oikeusministeriön kanssa on sovittu, että rikoksentorjuntaneuvoston toimintaan vuonna 2011 on käytettävissä samantasoinen toimintamääräraha kuin aikaisempina vuosina. Summaa ei ole tarkasti määritelty, koska se sisältyy kriminaalipoliittisen osaston useisiin menokohtiin. Aikaisempina vuosina on puhuttu noin eurosta. Tällä rahalla mm. - järjestetään toimintasuunnitelman tilaisuudet - julkaistaan Haaste-lehteä (nettomenot noin ) - jatketaan verkkoviestinnän kehittämistä - kustannetaan laadittavat oppaat - maksetaan neuvoston käyttämien asiantuntijoiden matkustuskuluja Yhteisöille rikoksentorjuntahankkeisiin ja niiden arviointiin myönnettäviin avustuksiin on käytettävissä niin ikään viime vuosina yleisimmin ollut määräraha eli yhteensä Sihteeristön palkat ja muut kustannukset sisältyvät kriminaalipoliittisen osaston henkilöstö- ja muihin kustannuksiin. 8

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 18.12.2009 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET...1 PAIKALLISEN/SEUDULLISEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN...2 UHRINÄKÖKULMAN

Lisätiedot

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT 2015 2018 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.12.2015 Sisällys 1. Rikoksentorjuntaneuvosto... 2 2. Toimikauden 2015 2018 painopisteet... 3 3. Neuvoston ja työvaliokunnan

Lisätiedot

Neuvoston toimintalinjoissa hyväksytyt painopisteet

Neuvoston toimintalinjoissa hyväksytyt painopisteet Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2013 Rikoksentorjuntaneuvoston 14.12.2012 hyväksymä Johdanto... 1 Neuvoston toimintalinjoissa 2012-14 hyväksytyt painopisteet... 1 1. Neuvosto tukee paikallista

Lisätiedot

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT JA TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2.

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT JA TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2. RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT 2012 2014 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2012 Sisällys JOHDANTO... 2 TOIMIKAUDEN 2011 2014 PAINOPISTEET... 3

Lisätiedot

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Rikoksentorjunta kunnissa turvallisesti kotona, asuinalueella ja liikenteessä Rikoksentorjuntaneuvoston ja Helsingin kaupungin järjestämä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA MUISTIOLUONNOS STM049:00/2015 1(5) 20.9.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila ja sen arviointi 1.1 Istanbulin

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHE- VÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHE- VÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA Laura Terho, lakimies HTO/Haite 9.11.2016 MUISTIO STM049:00/2015 1(6) VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHE- VÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila ja sen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

/ RA

/ RA raimo.aarnio@turku.fi 050-5662555 TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TARKISTUSTYÖN KÄYNNISTÄMINEN Paikallisella tasolla on laadittava turvallisuussuunnittelun prosessikuvaus. Turvallisuussuunnitteluprosessi kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN 16.6.2016 Johtaja Taru Koivisto 28.6.2016 1 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet. Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö

Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet. Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö 1 Taulukko, Democracy indexin kymmenen kärki Overall score

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.-4.2.2015 Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi Sote-uudistuksen toimeenpano Organisoituminen kunnissa ja valtiolla ministeriöön on asetettu

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot