Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa TOIMINNAN PAINOPISTEET... 1 VÄKIVALLAN VÄHENTÄMINEN SEKÄ VÄESTÖN ERI RYHMIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN... 1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN: ASUKKAIDEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN NEUVOSTON JA TYÖVALIOKUNNAN KOKOUKSET VÄKIVALLAN VÄHENTÄMINEN JA VÄKIVALTAJAOSTO PAIKALLINEN RIKOKSENTORJUNTA JA SEN TUKEMINEN VALTIONAVUSTUKSET PAIKALLISIIN RIKOKSENTORJUNTAHANKKEISIIN SEMINAARIT JA HANKKEET... 5 SEMINAARIT... 5 OPPAAT, IDEAKIRJAT... 6 MUUT HANKKEET VIESTINTÄ KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ... 7 POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ... 7 RIKOKSENTORJUNTAYHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONISSA NEUVOSTON SIHTEERISTÖ JA TALOUS Toiminnan painopisteet Väkivallan vähentäminen sekä väestön eri ryhmien turvallisuuden parantaminen Väkivallan vähentäminen on edelleen rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan yhtenä keskeisenä painopisteenä. Neuvoston väkivaltajaostossa keskitytään erikseen määritettyihin väkivallan painopistealueisiin sekä väkivallan ja sen ehkäisytoimien kehittymisen kokonaisvaltaiseen seurantaan. Tutkimusten mukaan monissa rikostyypeissä uhriksi joutuminen on usein toistuvaa ja kasautuvaa. Tämän vuoksi on tärkeätä paitsi ehkäistä yleensä uhriksi joutumista myös panostaa erityisesti siihen, että uhriksi ei jouduttaisi toistuvasti. Neuvosto pyrkii edistämään näiden menetelmien käyttöön ottoa ja uhrinäkökulman huomioon ottamista rikoksentorjunnassa laajemminkin. Poikkihallinnollista naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toteutusta rikoksentorjuntaneuvosto tukee osallistumalla erityisesti uusiutuvan uhriksi joutumisen ehkäisyn riskinarvioinnin menetelmäkehittelyyn. 1

2 Rikoksentorjuntaneuvoston työryhmässä on vuonna 2010 selvitetty ikääntyneiden riskiä joutua rikoksen kohteeksi sekä toimia uhriksi joutumisen ehkäisemiseksi. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (STO) valmistellaan ikääntyneiden turvallisuusohjelmaa ja ikääntyneiden parempaa huomioon ottamista turvallisuussuunnittelussa. Ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy nostetaan yhdeksi rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan painopisteeksi ja sitä edistetään jatkossa yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Toimintavuonna kiinnitetään erityishuomiota myös etnisten vähemmistöjen asemaan: hankitaan ja levitetään tietoa hyvistä käytännöistä, joilla voi kohentaa etnisten vähemmistöjen turvallisuutta ja ehkäistä rasistisia ja viharikoksia. Julkaistaan /kerätään tietoa sekä kotimaassa että ulkomailla toteutetuista hankkeista. Turvallisuussuunnittelun kehittäminen: asukkaiden osallistumismahdollisuuksien edistäminen Rikoksentorjuntaneuvosto tukee edelleen paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun kehittämistä. Tässä se toimii koordinoidusti ja yhteistyössä sisäisen turvallisuuden sihteeristön ja paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjauselinten kanssa. Neuvosto keskittyy erityisesti rikoksentorjunta-asioihin. Rikoksentorjuntaneuvosto inventoi paikallisten turvallisuussuunnitelmien sisältöä ja seuraa mahdollisuuksien mukaan niiden toteutusta. Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun tukeminen on ollut rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan keskiössä kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta (1999) alkaen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma, jonka toimeenpanoa koordinoi sisäisen turvallisuuden sihteeristö sisäasiainministeriössä, on laajentanut kuntien turvallisuussuunnittelun kattamaan rikoksentorjunnan ohella muutkin keskeiset turvallisuusalueet. Sisäisen turvallisuuden ohjelman alainen poikkihallinnollinen turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä on ottanut turvallisuussuunnittelun painopisteiksi vuosille asukkaiden osallistumismahdollisuuksien kehittämisen, väkivallan vähentämisen, alkoholihaittojen torjumisen sekä tapaturmien määrän vähentämisen ja ikääntyneiden turvallisuuden. Rikoksentorjuntaneuvosto edistää omalla toiminnallaan asukkaiden osallisuuden kehittämistä laatimalla verkkopohjaisen turvallisuuskyselymallin kuntien käyttöön sekä oppaan turvallisuuskävelyistä. Neuvosto edistää myös sitä, että väkivallan vähentäminen ja muu rikosten ehkäiseminen otetaan näissä turvallisuussuunnitelmissa osaavasti ja riittävän painokkaasti huomioon. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö levittää ja edistää edelleen väkivaltajaoston valmisteleman väkivallan vähentämisen tarkistuslistan käyttöä. Rikoksentorjuntaneuvoston toiminnan suuntaamiseksi arvioidaan rikoksentorjunnan asemaa osana kuntien laaja-alaista turvallisuussuunnittelua ja rikoksentorjuntaneuvoston roolia laaja-alaisessa turvallisuussuunnittelussa. 2. Neuvoston ja työvaliokunnan kokoukset Nykyisen neuvoston toimikausi päättyy toukokuun 14. päivänä Alustavasti suunnitellaan, että neuvosto pitää kevätkaudella kokousta ja syyskaudella samoin 2-3 kokousta. Jatketaan käytäntöä, että kokouksia isännöivät kiertävästi neuvostossa edustettuina olevat yhteistyötahot, joiden toimintaan samalla tutustutaan. Samoin jatketaan vuonna 2007 aloitettua käytäntöä, jonka mukaan neuvoston kokouksissa esitetään jokin ajankohtainen tai isäntäpaikan toimintaan liittyvä 2

3 rikollisuuskatsaus. Kokousten suunnitellut ajankohdat, isännät, teemat ja tärkeimmät käsiteltävät asiat ovat seuraavat: Tammikuun loppu/helmikuun alku: Kokouspaikka: Heuni Teema: Katsaus rikollisuusongelmiin ja suositukset niiden vähentämiseksi (rikoksentorjuntakatsaus) Toimintakertomus 2010 Toukokuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Hyväksytään avustuslausunto Kevätkaudella tai elo-syyskuussa mahdollisesti rikoksentorjuntaneuvoston vanhan ja uuden kokoonpanon (ynnä sidosryhmien) yhteinen tilaisuus Elo-/syyskuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Suomen ECPA-ehdokkaan valinta, Joulukuu Kokouspaikka: avoin Teema: avoin Rikoksentorjuntakatsaus ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma Työvaliokunta valmistelee neuvoston kokouksissa käsiteltäviä asioita ja päättää asioista, joista se työjärjestyksen perusteella on oikeutettu päättämään. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. 3. Väkivallan vähentäminen ja väkivaltajaosto Neuvosto asetti väkivaltajaoston alun perin koordinoimaan, edistämään ja seuraamaan väkivallan vähentämisohjelman toteutusta. Väkivaltaa ei ole saatu vähentymään maassamme vieläkään toivotusti, ja sen ehkäiseminen on edelleen keskeinen rikoksentorjuntatehtävä. Rikoksentorjuntaneuvosto asettanee väkivaltajaoston nykyisen jaoston toimikauden päätyttyäkin. Jaoston prioriteettina on ollut nuorisoväkivallan ehkäiseminen. Jaoston tehtävänä on edelleen edistää jatkossa päätettäviä väkivallan vähentämisen painopisteitä ja ehdottaa tarvittaessa uusia toimia. 3

4 Jaosto seuraa tekemiensä ja osittain kansallisen väkivallan vähentämisen ohjelmaankin sisältyneiden toimenpidesuositusten toteutumista, joita on liitetty sisäisen turvallisuuden jatko-ohjelmaan. Näitä seurataan yhteistyössä STO:n sihteeristön kanssa. Jaoston yksi keskeinen tehtävä on välittää tietoa väkivallan riskitekijöistä ja väkivallan vähentämisen keinoista. Jaosto järjestää yhden tai kaksi seminaaria vuonna Seminaarien yleisteema on Väkivallan vähentämisen käytäntöjä, ja seminaari voi fokusoitua kulloinkin valittavaan ajankohtaiseen kysymykseen tai uusiin hankkeisiin. Väkivaltajaoston suunnitelman mukaan väkivallan vähentämisen sivusto julkaistaan keväällä Sivustoa täydennetään etenkin kuvauksilla hankkeista, joilla on saavutettu tuloksia väkivallan vähentämisessä ja ehkäisemisessä. Rikoksentorjuntaneuvosto tukee edelleen lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävää MARAK-pilottihanketta, jossa Helsingissä, Päijät-Hämeessä ja Oulussa testataan moniammatillisessa yhteistyössä tehtävää vakavan väkivallan riskiarviointia. Hanketta kehitetään yhteistyössä THL:n, STM:n ja SM:n kanssa. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö levittää ja edistää edelleen väkivaltajaoston valmisteleman väkivallan vähentämisen tarkistuslistan käyttöä. Tarkistuslista ohjaa ottamaan huomioon väkivallan vähentämisen paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa. Suuri määrä tarkistuslistan mukaisia toimia on mainittu lähes kaikissa kesän 2009 jälkeen hyväksytyissä paikallisissa ja seudullisissa turvallisuussuunnitelmissa. Tilanteen kehittymistä seurataan edelleen. Väkivallan vähentämisen ohjelman toteutusta jatketaan myös muilta osin. Tarvetta ja kiinnostusta paikallisen yhteistyön lisäämiseen on ollut eri paikkakunnilla. Väkivallan vähentämisohjelmaan liittyneen Järvenpäässä toteutetun paikallisen pilottihankkeen päättymisen jälkeen sihteeristö tukee tarvittaessa muita paikallisia hankkeita ja osallistuu yhteistyöhön väkivallan vähentämiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. 4. Paikallinen rikoksentorjunta ja sen tukeminen Rikoksentorjuntaneuvosto tukee paikallista ja seudullista turvallisuussuunnittelua sekä rikoksentorjuntayhteistyötä kunnissa. Pyritään huolehtimaan, että rikoksentorjunta ja erityisesti väkivallan vähentäminen otetaan asiaankuuluvasti huomioon paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa. Tämä tehdään koordinoidusti sisäisen turvallisuuden ohjelman yhteydessä ja yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun edistämiseksi toteutetaan seuraavat hankkeet: Paikallisen rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun seminaarit; ks. luku 6. Kyselymalli paikalliseen käyttöön. Laaditaan turvallisuuskyselymalli, jota kunnat voivat hyödyntää paikallisessa turvallisuussuunnittelun ympäristöanalyysissä. Kyselyn aihepiirinä on rikollisuus ja rikoksen pelko. Kyselyssä hyödynnetään verkkopohjaista tiedonkeruu ja analysointityökalu Webropolia. Tavoitteena on, että kyselyn teettäminen Webropolissa on kunnille ilmaista. 4

5 Neuvosto ylläpitää edelleen paikallisen rikoksentorjunnan yhdyshenkilöverkostoaan ja tiivistää yhteyksiään siihen huolehtiakseen, että rikollisuuden ehkäisy saa tarvitsemansa aseman paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Neuvoston viestinnässä yhdyshenkilöitä pidetään keskeisenä kohderyhmänä. Turvallisuussuunnittelun tietopankkia muutetaan nykyistä käyttäjäystävällisemmäksi mittavalla uudistuksella. Tavoitteena on, että käyttäjät voivat hakea lisätietoa turvallisuussuunnittelun ympäristöanalyysissä esiin nousseisiin ongelmiin painopistealueittain ja kohderyhmittäin. Uudistuksen aikatauluun vaikuttaa oikeusministeriön uuden julkaisujärjestelmän käyttöönoton aikataulu. Aikataulun ollessa tiedossa päätetään tehdäänkö uudistus nykyisessä julkaisujärjestelmässä, mikä on vanhempi ministeriön kahdesta käytössä olevasta julkaisujärjestelmästä. 5. Valtionavustukset paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin Oikeusministeriö on varannut vuodelle 2011 valtionavustuksia käytettäväksi yhteisöille rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseen sekä hankkeiden arvioimiseen. Avustusmäärärahojen suuruus selviää tammikuussa Neuvosto päätti avustusten priorisointiperiaatteista kokouksessaan Aikaisemmista vuosista poiketen neuvosto asetti avustusvarat haettavaksi vuoden 2010 viimeisessä kokouksessaan. Näin hakuaikaa pystyttiin pidentämään runsaasti. Avustuksia rikoksentorjuntahankkeisiin voi hakea asti. Neuvosto käsittelee hakemukset toukokuun kokouksessaan ja antaa lausuntonsa oikeusministeriölle, missä tehdään päätökset avustusten jaosta. Vuonna 2011 priorisoidaan hankkeita, joissa on tavoitteena väkivallan ja väkivallan uhkatilanteiden vähentäminen sekä ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy. Erityisen priorisoitavina pidetään myös hankkeita, joissa suoritetaan kattava arviointi hankkeen tuloksellisuudesta. Avustettuja hankkeita seurataan ja tarvittaessa osallistutaan niiden kehittelyyn ja toteutukseen. Kiinnostusta suorittaa laadukas hankearviointi pyritään kasvattamaan tarjoamalla sihteeristön apua hankesuunnitteluun. Huolehditaan, että hankkeet raportoidaan ja kuvaukset sisältävät mahdollisuuksien rajoissa tuloksellisuusarvioinnin edellyttämät tiedot. 6. Seminaarit ja hankkeet Seminaarit Vuonna 2011 toteutetaan seuraavat seminaarit: Toimivaa rikoksentorjuntaa paikallisesti ja EU:ssa (työotsikko). Seminaarissa keskitytään rikoksentorjunnan ja paikallisten hankkeiden tuloksellisuusarvioinnin keskeisiin kysymyksiin. Tilaisuudessa julkistetaan Suomen ehdokas Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (ECPA) 1 ja esitellään myös muita hyviä hankkeita ajankohtaisesta aihepiiristä. 1 Jos kilpailun ja seminaarin sekä Suomen kilpailuehdokkaan valintaprosessin aikataulut mahdollistavat tämän. 5

6 Turvallisuussuunnittelun valtakunnallinen seminaari Jyväskylässä sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Jyväskylän kaupungin, Suomen kuntaliiton ja rikoksentorjuntaneuvoston välisenä yhteistyönä. Etniset vähemmistöt. Järjestetään työseminaarisarja, johon kutsutaan edustajia noin kymmenestä erikokoisesta kunnasta, joissa etnisillä vähemmistöillä merkittävä tai kasvava rooli. Tavoitteena on etsiä, dokumentoida ja jakaa hyviä käytäntöjä siitä, miten maahanmuuttajiin kohdistuvia ja heidän tekemiään rikoksia voidaan ehkäistä. Seminaarit järjestetään yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Neuvoston väkivaltajaoston järjestää 2011 seminaarin väkivallan ehkäisemisen käytännöistä. Seminaarien yhteydessä pyritään järjestämään koulutusta rikoksentorjunnan kysymyksistä mukaan lukien hankkeiden suunnittelu ja arviointi. Erityisesti tätä tarjotaan rikoksentorjunnan yhdyshenkilöille. Oppaat, ideakirjat Turvallisuuskävelyt. Laaditaan opas turvallisuuskävelyistä. Oppaan runkona toimii Göteborgin kaupungin ja BRÅ:n julkaisema opas, joka käännetään. Käännettyä opasta täydennetään Espoossa ja Helsingissä toteutetuista turvallisuuskävelyistä saaduilla tiedoilla. Turvaohjeita senioreille rikoksen uhriksi joutumisen ehkäisemiseksi. Julkaistaan verkossa rikoksentorjuntaneuvoston työryhmän ehdottama opas, jossa annetaan ikääntyneille neuvoja siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan vähentää riskiä joutua rikosten kohteeksi. Yhteistyötahojen kanssa suunnitellaan, miten turvaohjeet saatetaan ikääntyneille tiedoksi sekä selvitetään mahdollisuudet julkaista ja jakaa turvaohjeiden paperiversiot. Muut hankkeet Suomen ehdokkaan etsintä ja nimeäminen Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (ECPA). Neuvosto valitsee myös vuonna 2011 Suomen ehdokkaan EUCPN:n järjestämään ECPA-kilpailuun. Kilpailun teemana vuonna 2011 on Urheilu, tiede ja taide rikosten ehkäisemisessä lasten ja nuorten keskuudessa (Sport, science and art in the prevention of crime among children and youth). Käytännön järjestelyt hoitaa ja palkinnonjaon järjestää syyskauden puheenjohtajamaa Puola. Suomen ehdokas pyritään julkistamaan alkusyksystä pidettävän rikoksentorjuntaseminaarin yhteydessä. 7. Viestintä Viestintää toteutetaan viestintäsuunnitelman sekä vuodelle 2011 tarkennettavan vuosisuunnitelman mukaisesti. Viestinnässä keskitytään neuvoston toiminnan ydinalueeseen, rikollisuuden ehkäisyyn, ja etenkin niihin keinoihin, joilla 6

7 voidaan tosiasiallisesti vastata rikollisuusongelmiin. Vuonna 2011 viestinnässä painottuvat edelleen väkivallan vähentäminen ja paikallinen rikoksentorjunta. Lisäksi viestinnässä otetaan erityisesti huomioon ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy ja neuvoston muut ajankohtaiset painopisteteemat. Keväällä 2011 julkaistaan väkivallan vähentämisen teemasivusto. Sivuille tulee tietoa väkivaltarikollisuudesta, väkivallan riskitekijöistä, uhrien auttamisjärjestelmästä ja väkivallan vähentämiskeinoista. Sivusto on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille mutta etenkin väkivallan ehkäisyyn liittyvien kysymysten ja uhrien parissa työskenteleville. Neuvoston kotisivut (www.rikoksentorjunta.fi) ja Haasteen sivut (haaste.om.fi) siirtyivät kesällä 2010 uudempaan verkkojulkaisujärjestelmään rakenteeltaan ja ulkoasultaan uusittuina. Turvallisuussuunnittelun tietopankki on (www.turvallisuussuunnittelu.fi) edelleen tätä vanhemmassa järjestelmässä, ja myös väkivallan vähentämisen sivuston aineisto on syötetty siihen. Vuonna 2011 oikeusministeriössä aloitetaan jälleen uuden julkaisujärjestelmän käyttö. Pyritään saamaan etenkin turvallisuussuunnittelun ja väkivallan teemasivustot mahdollisimman pian uusimpaan järjestelmään. Haaste-lehdestä ilmestyy neljä korkeatasoista numeroa. Lehdessä pyritään teemanumeroihin. Uudessa verkkoversiossa (www.haaste.om.fi) osa painetun lehden artikkeleista ilmestyy samaan aikaan kuin painettu lehti ja loput viiveellä, joka pyritään saamaa korkeintaan noin kuukauden mittaiseksi. Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kuukauden välein ja aina tarvittaessa. Uutiskirje jaetaan sähköpostitse neuvoston jäsenistölle, oikeusministeriön virkamiehille, kuntien rikoksentorjunnan yhdyshenkilöille, eräille muille sidosryhmille ja kaikille uutiskirjeen tilanneille. 8. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Yhteistyö muiden Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen ja -elinten kanssa on edelleen tärkeä osa rikoksentorjuntaneuvoston toimintaa. Neuvostojen vuositapaaminen pidettäneen vuonna 2011 Ruotsissa. Tanskan rikoksentorjuntaneuvoston alun perin syksyksi 2010 suunnittelema eurooppalainen konferenssi on lykätty vuoteen 2012, Tanskan EU-puheenjohtajuuskauteen. Pohjoismainen kriminologinen yhteistyöneuvosto (NSfK) on edelleen Rikoksentorjuntaneuvoston tärkeä pohjoismainen yhteistyökumppani. Neuvosto osallistuu NSfK:n ja muiden pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden kanssa edelleen lehden Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention julkaisemiseen vuonna 2010 alkaneella uudella 3-vuotisella sopimuskaudella. NSfK:n vuotuinen tutkijaseminaari pidetään Ruotsissa. Ruotsin BRÅn järjestämä Stockholm Criminology Symposium kriminologian palkintoseremonioineen on kesäkuussa. Tapahtumasta on tullut merkittävä rikoksentorjuntatutkimuksen kansainvälinen foorumi. 7

8 Rikoksentorjuntayhteistyö Euroopan unionissa EUCPN Rikoksentorjuntaneuvosto ja oikeusministeriö vastaavat yhdessä Suomen kansallisesta edustuksesta Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN). EUCPN:n perustamispäätös uudistettiin marraskuussa 2009 ja verkoston uusi Brysselissä toimiva sihteeristö on parhaillaan käynnistämässä työtään. Tukholman ohjelmassa pyydetään komissiota esittämään viimeistään vuonna 2013 ehdotus siitä, miten rikoksentorjunnan edistäminen Unionissa järjestetään. Tämä merkitsee EUCPN:n tehtävien ja luonteen arvioimista jälleen uudelleen muutaman vuoden kuluessa. - Osallistutaan aktiivisesti EUCPN:n kokouksiin ja konferensseihin - Välitetään keskeistä tietoa (mm. toimivat rikoksentorjuntakäytännöt) eteenpäin kotimaassa ja suomalaista rikoksentorjuntaosaamista verkoston kautta muualle Eurooppaan. - Tuetaan EUCPN:n toimintakykyisyyttä uuden perustamispäätöksen jälkeisessä tilanteessa. 9. Neuvoston sihteeristö ja talous Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston rikoksentorjuntayksikkö toimii neuvoston sihteeristönä. Siinä on päätoimista henkilöstöä rikoksentorjuntaneuvos yksikön johtajana ja neuvoston pääsihteerinä, viisi erikoissuunnittelijaa, yksi suunnittelija, toimitussihteeri (Haaste-lehti) ja osastosihteeri. Eräät osaston muiden yksikköjen työntekijät osallistuvat osa-aikaisesti sihteeristön työhön, samoin kuin rikoksentorjuntayksikön työntekijöiden tehtävistä osa kuuluu lähinnä muiden yksiköiden toimialaan. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa kaksi sihteeristön erikoissuunnittelijaa on virkavapaalla. Sihteeristössä työskentelee määräaikainen projektisihteeri. Oikeusministeriön kanssa on sovittu, että rikoksentorjuntaneuvoston toimintaan vuonna 2011 on käytettävissä samantasoinen toimintamääräraha kuin aikaisempina vuosina. Summaa ei ole tarkasti määritelty, koska se sisältyy kriminaalipoliittisen osaston useisiin menokohtiin. Aikaisempina vuosina on puhuttu noin eurosta. Tällä rahalla mm. - järjestetään toimintasuunnitelman tilaisuudet - julkaistaan Haaste-lehteä (nettomenot noin ) - jatketaan verkkoviestinnän kehittämistä - kustannetaan laadittavat oppaat - maksetaan neuvoston käyttämien asiantuntijoiden matkustuskuluja Yhteisöille rikoksentorjuntahankkeisiin ja niiden arviointiin myönnettäviin avustuksiin on käytettävissä niin ikään viime vuosina yleisimmin ollut määräraha eli yhteensä Sihteeristön palkat ja muut kustannukset sisältyvät kriminaalipoliittisen osaston henkilöstö- ja muihin kustannuksiin. 8

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 1 Neuvoston kokoukset 2 Työvaliokunta 2 2. Väkivallan vähentämisohjelman jatko ja väkivaltajaosto 3 Järvenpään paikallispilotti

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 2 2. Neuvoston työskentely yleensä 3 Neuvoston kokoukset 3 Työvaliokunta 4 3. Väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 21.11.2013 Tämä asiakirja päivittää ja täydentää rikoksentorjuntaneuvoston 16.2.2012 hyväksymää toimikautensa

Lisätiedot

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT 2015 2018 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.12.2015 Sisällys 1. Rikoksentorjuntaneuvosto... 2 2. Toimikauden 2015 2018 painopisteet... 3 3. Neuvoston ja työvaliokunnan

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi vaiheeksi on osoittautunut

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Rikoksentorjunta kunnissa turvallisesti kotona, asuinalueella ja liikenteessä Rikoksentorjuntaneuvoston ja Helsingin kaupungin järjestämä

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2013

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2013 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2013 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 7.2.2014 Johdanto... 2 Painopisteiden mukaisten tavoitteiden toteutumisesta 2013... 2 1. Neuvosto tukee

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA MUISTIOLUONNOS STM049:00/2015 1(5) 20.9.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila ja sen arviointi 1.1 Istanbulin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007 Sisällysluettelo Rikoksentorjuntaneuvosto 2 Neuvoston kokoukset 2 Työvaliokunta 3 Väkivaltajaosto ja väkivallan vähentämisohjelma 3 Paikallinen pilottihanke

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 1 Neuvoston kokoukset ja uuden toimikauden painopisteet... 2 2 Toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2011...

Lisätiedot

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Minna Piispa Oikeusministeriö rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Päihdetiedotusseminaari, Bad Ems, Saksa, 7-10.9.2006 Sisältö Ohjelman lähtökohdat Suomalaisen väkivallan

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen

Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen Rikoksentorjuntaneuvoston työryhmän selvitys OM selvityksiä ja ohjeita 41/2011 -julkaisu 21.9.2011 Mervi Sarimo, työryhmän sihteeri 1 Työryhmä

Lisätiedot

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi 1.1.2009-30.9.2009 Romaniväestön kuulemistilaisuudet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 12.2.2010 1 Rikoksentorjuntaneuvosto täytti 20 vuotta... 2 Neuvosto kokoontui viisi kertaa...2 2 Väkivallan vähentäminen...

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHE- VÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHE- VÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA Laura Terho, lakimies HTO/Haite 9.11.2016 MUISTIO STM049:00/2015 1(6) VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHE- VÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila ja sen

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 24.9.2012 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

/ RA

/ RA raimo.aarnio@turku.fi 050-5662555 TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TARKISTUSTYÖN KÄYNNISTÄMINEN Paikallisella tasolla on laadittava turvallisuussuunnittelun prosessikuvaus. Turvallisuussuunnitteluprosessi kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Rikoksentorjuntakatsaus

Rikoksentorjuntakatsaus Rikoksentorjuntakatsaus Rikoksentorjuntaneuvoston katsaus rikollisuuteen ja rikosten ehkäisyn mahdollisuuksiin Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Esipuhe...1 Rikollisuustilanne on melko vakaa,

Lisätiedot

Rikoksentorjuntahankkeiden toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnista

Rikoksentorjuntahankkeiden toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnista Rikoksentorjuntahankkeiden toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnista Rikoksentorjuntaseminaari Tampereella 3-4.10.2012 Jukka-Pekka Takala Rikoksentorjuntaneuvosto Tuki rikoksentorjuntahankkeille ja niiden

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 1 Rikoksentorjuntaneuvosto vaihtui, pitkäaikainen pääsihteeri eläkkeelle...2 2 Neuvosto kokoontui neljästi...2 3 Väkivaltajaosto seurasi väkivallan vähentämisohjelman

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvosto...2 Neuvoston kokoukset...2 Työvaliokunta...3 Väkivallan vähentämisohjelma...3 Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...4 Viestintä...5

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2012

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2012 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2012 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 14.2.2013 Johdanto...2 Painopisteiden mukaisten tavoitteiden toteutumisesta 2012...2 1. Neuvosto tukee paikallista

Lisätiedot

Nuori? Lhbtiq*? Innokas?

Nuori? Lhbtiq*? Innokas? Nuori? Lhbtiq*? Innokas? *) Lhbtiq lesbo, homo, biseksuaali, transihminen, intersukupuolinen tai queer Lähde mukaan tekemään Suomesta yhdenvertaisempi maa! Viime syksynä suomalaisille lhbtiq-nuorille vakuutettiin,

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Tehoa kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä 14.12.2012 Marko Palmgren Projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTO 5.1.2001 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 I JOHDANTO Rikoksentorjuntaneuvosto perustettiin 1.4.1999 voimaan tulleella asetuksella vuonna 1989 perustetun rikoksentorjunnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten?

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntatalo B3.3, 11.9.2013 Jussi Rahikainen, pelastustoimen kehittämispäällikkö Suunnitelmallinen turvallisuusyhteistyö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

IT-standardisoinnin henkilöstö keväällä

IT-standardisoinnin henkilöstö keväällä 27.01.2012 Uutiskirjeen sisältö Antti Saari on aloittanut työnsä IT-standardisoinnin asiantuntijana. Hän toimii Juha Vartiaisen vanhempainvapaan sijaisena toukokuulle saakka.»lue artikkeli kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta Safe Community Kouvolan kaupunki/ Hyvinvointipalvelut Kim Strömmer Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

T U I J A H E L L S T E N 2 8. 1 0. 2 0 1 3

T U I J A H E L L S T E N 2 8. 1 0. 2 0 1 3 M ARAK - TOIMINTA T U I J A H E L L S T E N 2 8. 1 0. 2 0 1 3 Aineiston lähde THL 29.10.2013 1 MARAK Moniammatillinen riskienarviointikokous Multi Agency Risk Assessment Conferences (Marac) UK, Cardiff

Lisätiedot

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN 16.6.2016 Johtaja Taru Koivisto 28.6.2016 1 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014

Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014 Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014 Tilanne tällä hetkellä Ohjelmasta Euroopan parlamentin päätös19.11.2013, ministerineuvoston päätös lähipäivinä?

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

TURVALLINEN JA EHEÄ SUOMI -MAAKUNNISTA KAUPUNKEIHIN JA KYLIIN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 24. 25.1.

TURVALLINEN JA EHEÄ SUOMI -MAAKUNNISTA KAUPUNKEIHIN JA KYLIIN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 24. 25.1. TURVALLINEN JA EHEÄ SUOMI -MAAKUNNISTA KAUPUNKEIHIN JA KYLIIN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 24. 25.1.2012 Arvoisa vastaanottaja Paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2005

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2005 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2005 Rikoksentorjuntaneuvosto...2 Neuvoston kokoukset...2 Työvaliokunta...3 Väkivallan vähentämisohjelma...3 Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...4 Viestintä...5

Lisätiedot

Turvallisuuden monialainen edistäminen

Turvallisuuden monialainen edistäminen Turvallisuuden monialainen edistäminen Jyväskylä, Turvallisuutta ja hyvinvointia hoitotyössä -seminaari 25.11.2014 Anne Lounamaa. THL, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tapaturmissa kuolleet ja ennuste vuoteen

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä

MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä Pilottihanke 2009-2012 Mia Tuominen 1 Mikä on MARAK? Moniammatillinen riskienarviointikokous Tarkoitus on tunnistaa niitä parisuhdeväkivallan tapauksia,

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

OM 1162/2015. Pöytäkirja

OM 1162/2015. Pöytäkirja Pöytäkirja OM 1162/2015 Rikoksentorjuntaneuvoston kokous 112015 Kokouspaikka: Oikeusministeriö, Kasarminkatu 25, Kuukkeli. Aika: torstai 29.10.2015 klo 10.00-12.00 Puheenjohtaja Eija Velitski Varsinaiset

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy?

13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy? 13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy? Turvallinen kaupunki Safe Community Kouvolan kaupunki/ Hyvinvointipalvelut Kim Strömmer Safe Community -verkosto

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013. 18.6.2013 kirsi.kuusinen-james@helsinki.fi

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013. 18.6.2013 kirsi.kuusinen-james@helsinki.fi Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013 Ohjelma 9-9.15 Tervetuloa/ Päivi Hiltunen, perusturvajohtaja Nastola, Iitti, Sysmä 9.15 10.15 Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kehittämistyö/

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen Ihmisoikeuskeskus Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen 1 Kansallinen ihmisoikeusinstituutio (NHRI) YK:n yleiskokouksen 1993 hyväksymien ns. Pariisin periaatteiden mukainen hallituksen lailla perustama

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT Sisältö Tarkoitus ja toiminta... 3 Toimikausi..... 3 Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla... 3 Talous.... 5 Kokouskäytäntö... 5 Nuorisovaltuustosta eroaminen.

Lisätiedot

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume Etelä-Kymenlaakso Asukkaita Kunnan v. 2012 lopussa perustamisvuosi HAMINA 21 257 1653 KOTKA 54 877 1879 MIEHIKKÄLÄ

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot