Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa Tämä asiakirja päivittää ja täydentää rikoksentorjuntaneuvoston hyväksymää toimikautensa loppuun ( ) saakka ulottuvan linja-asiakirjaa, Rikoksentorjuntaneuvoston toimintalinjat ja toimintasuunnitelma Sisällys Neuvoston toimikauden painopisteiden mukaisia toimia Neuvosto tukee paikallista rikoksentorjuntaa ja edistää rikoksentorjuntanäkökulman huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa Neuvosto edistää väkivallan ehkäisyä Neuvosto tukee rikosten uhrin aseman parantamista kiinnittäen erityistä huomiota toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn Neuvosto tukee lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja tuo esiin syrjäytymisen merkityksen keskeisenä rikosten riskitekijänä Neuvosto edistää rikoksentorjuntatoimien vaikuttavuuden arviointia ja tekee tunnetuksi näyttöön perustuvia rikoksentorjuntamenetelmiä Muita toimia Rikoksentorjuntakatsaus... 5 Viestintä... 5 Seminaarit... 6 Kansainvälinen toiminta... 6 Rikoksentorjuntaneuvoston ja työvaliokunnan kokoukset

2 Neuvoston toimikauden painopisteiden mukaisia toimia Neuvoston toimikauden alussa valmisteltiin ja hyväksyttiin Rikoksentorjuntaneuvoston toimintalinjat ja toimintasuunnitelma Siinä määriteltiin toimikaudelle viisi painopistettä. 1. Neuvosto tukee paikallista rikoksentorjuntaa ja edistää rikoksentorjuntanäkökulman huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa Oikeusministeriön myöntämät rikoksentorjunnan valtionavustukset o Neuvosto päättänee vuoden 2014 valtioavustusten painopisteistä kokouksessaan (ks. erillinen asiakirja). o Neuvoston ehdotus avustusten jaosta valmistellaan samaan tapaan kuin vuonna o Valtionavustusta saaville hankkeille tarjotaan koulutusta. o Hankkeiden kokemuksia ja tuloksia tuodaan esille neuvoston verkkosivuilla. Toimintalinjojensa mukaisesti neuvosto edistää monirahoitteisia hankkeita, joilla on rikoksentorjuntarelevanssia ja jotka dokumentoidaan ja arvioidaan myös rikoksentorjuntanäkökulmasta. o Neuvosto pyrkii edelleen edistämään rikoksentorjuntanäkökulman huomioon ottamista ja rikoksentorjuntavaikutusten arvioimista hankkeissa, joiden päärahoitus tulee muualta. Neuvoston verkkosivuille lisätään tällaisten hankkeiden kuvauksia. Neuvosto edistää yhteisöllisyyttä tukevien menetelmien käyttämistä paikallistasolla tukemalla kansalaisten ja kuntalaisten osallistamista ja osallistumista turvallisuustyön ja rikoksentorjunnan suunnitteluun, toteutukseen ja arvioimiseen. - Turvallisuuskävelymenetelmää ja sen tukiaineistoja tehdään edelleen tunnetuksi ja kehitetään niitä. Ensimmäinen 6000 kappaleen painos loppui ja siitä otettiin uusi painos. Vuonna 2014 kokeillaan Vaasassa oppilaiden turvallisuuskävelyä. - Neuvosto päätti keväällä 2013, että edellisvuonna pilotoitua paikallista turvallisuuskyselyä kehitetään kokemusten perusteella ja tarjotaan jatkossa kuntien käytettäväksi. Uudistettu kyselyinstrumentti on valmis ja sen mukaisia kyselyitä ollaan toteuttamassa kahdessa kaupungissa. Turvallisuuskyselyä markkinoidaan kunnille myös sähköisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä. - Vuonna 2012 hyväksytyn sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpidettä 1 toteuttava naapuriaputyöryhmä esitti väliraporttinsa maaliskuussa 2013 ja esittää loppuraporttinsa mennessä. Tavoitteena on asukkaiden turvallisuuden ja asuinalueiden viihtyisyyden parantamiseen naapuritiimi- tai apujärjestelmän avulla. Työryhmä on toiminut aktiivisesti ja soveltanut monin tavoin osallistamisperiaatetta jo omassa työssään (kokoukset ruohonjuuritasolla, otakantaa.fi-palvelun käyttö jne). o Järjestetään/osallistutaan naapuriapuun liittyvään pohjoismaiseen tiedonvaihtohankkeeseen, jos se saa rahoituksen Pohjoismaiselta ministerineuvostolta. o Neuvosto käsittelee naapuriapuryhmän loppuraportin loppukevään tai kesän 2014 kokouksessaan. o Naapuriapua käsitellään syksyn 2014 rikoksentorjuntaseminaarissa. Toimintalinjojensa mukaan rikoksentorjuntaneuvosto edistää rikoksentorjunnan näkökulmaa yhdyskuntasuunnittelussa. 2

3 o Neuvosto edistää edelleen rikoksentorjuntanäkökulmaa yhdyskuntasuunnittelussa yhteistyössä muun muassa ylläpitäjien kanssa. Rikoksentorjuntaneuvoston ylläpitämä turvallisuussuunnittelun verkkosivusto on julkaistu uudistetussa muodossa uudessa julkaisujärjestelmässä. o Sivua kehitetään yhteistyössä paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän ja seurantaryhmän sekä sen osallistujatahojen kanssa. o Erityisesti rikoksentorjuntaan liittyvien hyvien käytäntöjen kuvauksia kehitetään. Senioreihin kohdistuvien rikosten ehkäisyn tueksi 2011 julkaistu opas Turvaohjeita senioreille on ollut suosittu. Oppaan ohjeita on joko sellaisenaan tai muokattuina käytetty useissa laajalevikkisissä lehdissä. Kesällä 2013 siitä saatiin myös ruotsinkielinen painettu versio. Oppaan levittämistä jatketaan edelleen. 2. Neuvosto edistää väkivallan ehkäisyä. Rikoksentorjuntaneuvosto asetti uuden väkivaltajaoston toimikaudelle , koska väkivallan vähentäminen on yksi neuvoston päätehtävistä.. o Väkivaltajaosto valmisteli väkivallan kirjaamisen ja tilastoinnin parantamista ja yhdenmukaistamista koskevan ehdotuksen, joka lähetettiin asianomaisille viranomaisille jo vuoden Väkivaltajaosto on käynnistänyt pilottihanketta ehdotuksen käytettävyyden arvioimiseksi poliisin rikosilmoitusjärjestelmään kirjattujen tietojen kannalta. Hanke toteutunee vuoden 2013 lopulla ja 2014 alkupuolella. o Vuonna 2013 väkivaltajaosto tarkastelee erityisesti työpaikalla tapahtuvaa väkivaltaa. Työpaikkaväkivaltaa käsittelevä seminaari pidettiin Säätytalolla. Seminaarin ja paneelikeskustelun tuotoksena julkaistaan kannanotto työssä kohdatun väkivallan jälkikäsittelyn tarpeesta ja hyviksi havaituista käytännöistä väkivallan ehkäisemiseksi. o Jaosto valitsi toimikautensa alussa ajankohtaiseksi myös liikunnassa ja kulttuurissa esiintyvän väkivallan vähentämisen. Jaosto päättää tämän teeman jatkokäsittelystä. Kesäkuussa 2011 avattu väkivallan vähentämisen teemasivusto siirtyi maaliskuussa 2013 uuteen julkaisujärjestelmään. Sivustoa on täydennetty ja päivitetty jonkin verran. o Väkivallan vähentämisen sivulle lisätään hankkeita jotka ovat esillä neuvoston tilaisuuksissa, jotka ovat saaneet avustuksia rikoksentorjuntaneuvoston suosituksesta ja jotka ovat vähintään kohtuullisen arvion perusteella väkivaltaa vähentäviä. Neuvosto totesi vuoden 2013 toisessa kokouksessaan, että rikoksentorjuntaneuvosto voisi toimia ns. Istanbulin sopimuksen 1 edellyttämänä yhteensovittamiselimenä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa siten kuin ulkoministeriön asettamassa sopimuksen voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietinnössä esitettiin. Esityksen mukaan RTN ja THL voisivat aluksi toimia tässä tehtävässä nykyisten toimivaltuuksiensa puitteissa. Yhteensovittamiselin sovittaa yhteen, panee täytäntöön, seuraa ja arvioi niitä toimintaperiaatteita ja toimia, joilla väkivaltaa pyritään ehkäisemään. Lisäksi se koordinoi ongelman piirteitä ja ehkäisykeinojen tehoa kuvaavien tietojen keruuta, analysointia ja levittämistä. o Neuvosto varautuu näiden tehtävien hoidon aloittamiseen vuoden 2014 aikana. 1 Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus. 3

4 3. Neuvosto tukee rikosten uhrin aseman parantamista kiinnittäen erityistä huomiota toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn. Suunnitelman mukaan neuvosto kartoittaa, mitä toistuvasta rikoksen uhriksi joutumisesta ja sen ehkäisemisestä tiedetään, ja tekee tämän perusteella ehdotuksia toimiksi, joilla uudelleen rikoksen uhriksi joutumista voitaisiin paremmin ehkäistä. Mirka Smolej n laatima Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn julkaistiin oikeusministeriön julkaisusarjassa selvityksiä ja ohjeita (48/2013). Asia oli esillä myös rikoksentorjuntaneuvoston ja Oulun kaupungin seminaarissa Oulussa o Asiaa käsiteltiin rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa Vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaan neuvosto varautuu myös muihin toimiin rikoksen uhrin aseman parantamiseksi. Tässä ajateltiin muun muassa neuvoston mahdollista roolia laajaa yhteistyötä edellyttävien uhripoliittisten asioiden käsittelyssä. o Neuvosto lausuu käsityksenään, että rikoksentorjuntaneuvosto voisi toimia laajaa yhteistyötä edellyttävien uhripoliittisten kysymysten käsittelyfoorumina, jolloin neuvosto voisi esimerkiksi asettaa näitä tehtäviä varten uhripoliittisenjaoston ja tämä voitaisiin ottaa huomioon seuraavan rikoksentorjuntaneuvoston kokoonpanossa. o Uhripoliittiset kysymykset otetaan neuvoston vuoden 2014 ensimmäisen kokouksen asialistalle, ja kolmen ministeriön asettaman uhripoliittisen toimikunnan edustus kutsutaan kokoukseen 4. Neuvosto tukee lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja tuo esiin syrjäytymisen merkityksen keskeisenä rikosten riskitekijänä. Teemaa on käsitelty useissa kokouksissa ja se on ollut esillä myös seminaareissa, kuten Tampereella vuoden 2012 rikoksentorjuntaseminaarin toisena pääteemana. Oikeusministeriö on neuvoston suosituksesta myöntänyt valtionavustusta muutamalle hankkeelle, jotka ovat omiaan ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä. o Teema tulee esiin vuoden 2014 alkupuolella järjestettävässä seminaarissa rikoksentorjunnan kustannuksista ja hyödyistä. Lisäksi harkitaan sen ottamista syksyn 2014 rikoksentorjuntaseminaarin aiheisiin. o Kuvataan neuvoston verkkosivuilla oikeusministeriön tukemien ja muiden hyvien hankkeiden onnistuneita tai lupaavia työmuotoja lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 5. Neuvosto edistää rikoksentorjuntatoimien vaikuttavuuden arviointia ja tekee tunnetuksi näyttöön perustuvia rikoksentorjuntamenetelmiä. Linjauksen mukaan neuvosto ottaa huomioon arvioinnin ja dokumentoinnin painotuksen antaessaan suosituksia valtionavustusten jakamisesta rikoksia ehkäisevään työhön ja tällaisen työn arviointiin. Neuvosto suosii hankkeita, jotka tuottavat uutta tietoa käyttämiensä menetelmien vaikuttavuudesta tai soveltavat Suomen oloihin käytäntöjä, joiden toimivuudesta on hyvää näyttöä muista maista. Tuettujen hankkeiden kokemuksia seurataan ja niistä tiedotetaan aikaisempaa paremmin. o Valtionavustusten jakosuosituksista päättäessään neuvosto pitää myös vuonna 2014 ansiona muiden kriteerien ohella sitä, jos suunniteltu hanke lisää rikoksentorjuntamenetelmien vaikuttavuutta koskevaa tietoa tai soveltaa ulkomaisia hyviksi todettuja menetelmiä Suomessa. o Neuvoston verkkosivuilla kuvataan systemaattisesti neuvoston suosituksesta valtionavustusta saaneiden ja riittävästi dokumentoitujen tai arvioitujen hankkeiden kokemuksia ja opetuksia. 4

5 Jo aikaisemmin järjestettäväksi suunniteltu työseminaari rikoksentorjunnan kustannustehokkuudesta pyritään järjestämään yhteistyössä RAY:n ja Suomen mielenterveysseuran kanssa vuoden 2014 alkupuolella. Suunnitelman mukaan rikoksentorjuntaneuvosto perustaa työryhmän, joka esittää tarkemman suunnitelman siitä, miten rikoksentorjuntatoimien vaikuttavuuden arviointia ja näyttöön perustuvien rikoksentorjuntamenetelmien tuntemusta edistetään toimikaudella. o Suunnitelma asian edistämisestä tuodaan neuvoston vuoden 2014 ensimmäiseen kokoukseen. Muita toimia 2014 Tässä jaksossa kuvataan rikoksentorjuntaneuvoston suunnittelemia toimia, joita ei ole luontevaa jaotella viiden painopisteen mukaisesti. Rikoksentorjuntakatsaus Asetuksen mukaan rikoksentorjuntaneuvosto antaa säännöllisesti rikoksentorjuntakatsauksen. Edellinen neuvosto hyväksyi 13-sivuisen rikoksentorjuntakatsauksen helmikuussa Sihteeristö ja neuvoston jäsenet laativat katsauksen joulu-tammikuussa 2010/11. Nykyinen neuvosto päätti antaa tällaisen katsauksen oman toimikautensa lopulla. o Työvaliokunta valmistelee asiaa kokouksessaan ja esittelee rikoksentorjuntakatsauksen laatimissuunnitelman neuvoston ensimmäisessä kokouksessa Viestintä Viestintäsuunnitelma. Neuvoston viestintäsuunnitelma on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Vuonna 2014 toteutetaan seuraavia erityisiä toimia: o Rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivustojen (www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi, ja turvallisuussuunnittelu.fi) sisältöä kehitetään (erityisesti hyvät käytännöt) uudessa julkaisujärjestelmässä ja luodaan uusia tietokokonaisuuksia, myös eri kohderyhmille. o Rikoksentorjuntaneuvoston Facebook-sivut perustetaan vuoden alussa. o RTN:lle luodaan uusi graafinen ilme (julkaisupohjat, powerpoint-kalvot, roll up messukäyttöön ym.) Tehdään neuvostolle yleisesite. o Haaste-lehdestä ilmestyy neljä teemanumeroa. Harkitaan ulkoasun päivittämistä osana neuvoston graafisen ilmeen suunnittelua. Verkkoversioon kehitetään uusia toiminnallisuuksia uudessa julkaisujärjestelmässä ja vanhempien numeroiden artikkeleita täydennetään uusille sivuille ainakin jonkin verran taaksepäin (verkkolehti siirtyy uuteen järjestelmään marras-joulukuussa, mutta tässä vaiheessa vain viisi vuotta pystytään siirtämään). o Neuvoston sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kerran kuukaudessa. o Viestintäsuunnitelman toteutuminen arvioidaan - erityisesti tarkastellaan verkkosivujen käyttöä ja toteutetaan käyttäjäkysely - sekä valmistellaan loppuvuodesta uusi suunnitelma. Viestintäsuunnitelman toteuttaminen edellyttää ostopalveluja ja viestintäavustajan/harjoittelijan palkkaamista 3 4 kuukaudeksi. 5

6 Seminaarit Suunnitelman mukaisesti alkusyksystä 2013 järjestettiin rikoksentorjuntaseminaari, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. o 2014 alkusyksystä järjestetään saman peruskonseptin mukaisesti rikoksentorjuntaseminaari yhteistyössä sopivan kaupungin kanssa. Pyritään järjestämään nykyisen neuvoston toimikaudella (eli viimeistään syyskuussa). o Työseminaari rikosten kustannuksista ja rikoksentorjunnan taloudellisesta kannattavuudesta järjestetään keväällä o Järjestetään tarpeen mukaan muita seminaareja. Kansainvälinen toiminta Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN). Rikoksentorjuntaneuvosto toimii edelleen Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa. o Lisätään tiedotusta (etenkin verkkosivujen kautta) EUCPN:n välittämistä ja julkaisemista hyvistä rikoksentorjuntakäytännöistä ja niiden arviointimenetelmistä. o Vuonna 2013 neuvosto valitsi Suomen edustajan EUCPN:n järjestämään Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun ensi kerran kansallisena rikoksentorjuntakilpailuna. Tätä käytäntöä jatketaan. Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen yhteistyö jatkuu edelleen tiiviinä tietojen vaihtona ja vuosittaisina tapaamisina. o Vuonna 2014 pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen kokous on suunniteltu pidettäväksi Grönlannissa. Normaalikierron mukaisesti vuonna 2015 kokouksen järjestämisvuoro on Suomella. Pohjoismainen kriminologinen yhteistyöneuvosto (NSfK) on edelleen tärkeä yhteistyökumppani. NSfK:n uutiskirje antaa ajankohtaista tietoa pohjoismaiden kriminaalipoliittisista, kriminologisista ja rikoksentorjunnan tapahtumista. Rikoksentorjuntaneuvosto osallistuu edelleen sopimuksen mukaisesti NSfK:n julkaiseman pohjoismaisen kriminologian ja rikoksentorjunnan tieteellisen lehden tukemiseen. Rikoksentorjuntaneuvoston ja työvaliokunnan kokoukset 2014 Neuvoston alustava kokoussuunnitelma aika alustavia aiheita kokouspaikka pe 7.2. klo toimintakertomus, rikoksentorjuntakatsauksen avoin laadinnan suuntaviivat, uhripoliittiset kysymykset pe klo naapuriapuraportti, valtionavustusten jakosuositus Suomen Mielenterveysseura ti 9.9. klo rikoksentorjuntakatsaus, rikoksentorjuntakilpailun ratkaisu avoin Työvaliokunnan kokoussuunnitelma. Kokouspaikkana oikeusministeriö, Mannerheimintie 4. kokousaika alustavia aiheita klo rikoksentorjuntakatsauksen laatiminen, päätelmiä 8 vuotiaan surman selvityksistä klo 9-11 toimintakertomus, rikoksentorjuntakatsauksen laadinnan suuntaviivat klo 9-11 naapuriapuraportti, valtionavustusten jakosuositus klo 9-11 rikoksentorjuntakatsaus, rikoksentorjuntakilpailun ratkaisu 6

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 2 2. Neuvoston työskentely yleensä 3 Neuvoston kokoukset 3 Työvaliokunta 4 3. Väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 16.2.2012 1 Neuvoston kokoukset ja uuden toimikauden painopisteet... 2 2 Toiminnan painopisteiden toteutuminen vuonna 2011...

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvosto...2 Neuvoston kokoukset...2 Työvaliokunta...3 Väkivallan vähentämisohjelma...3 Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...4 Viestintä...5

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Toteutuvatko turvallisuustalkoot? LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksesta LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 Sektorikohtainen ohjelma: Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 ANP

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2003 Rikoksentorjuntaohjelma ja väkivallan vähentämisohjelma... Rikoksentorjuntaneuvosto... Neuvoston kokoukset... Työvaliokunta... Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 2 0 1 2 SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 Toim. Maarit Avellan 2 0 1 2 S U O M A L A I S E N R A H A P E L A A M I S E N V U O S I K I R J A 2 0 1 2 1 Kirjoittajat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014 Ohjelmaopas Tähän oppaaseen on koottu perustiedot HALO-ohjelman toimintatavoista. Työtavat saattavat muuttua. Ajantasaisin tieto löytyy ohjelman verkkosivuilta (http://www.thl.fi/halo). Toinen uudistettu

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999 RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTO 22.12.1999 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999 I JOHDANTO Rikoksentorjunnan neuvottelukunta perustettiin vuonna 1989 rikoksentorjunnan yhteistyö-, asiantuntija- ja suunnitteluelimeksi

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti 2011 RIKOKSENTORJUNTA KUNNISSA Sisällysluettelo OSA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Käsitelty johtoryhmässä 13.3.2007

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2012 Diaarinumero 563/05.02.07/2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero 040 747 2301 Projektikoodi S10018

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tarkastusyksikkö toiminnan suunnittelu ja toimintatavat

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot