Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008"

Transkriptio

1 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 2 2. Neuvoston työskentely yleensä 3 Neuvoston kokoukset 3 Työvaliokunta 4 3. Väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen ja väkivaltajaosto 4 Järvenpään paikallispilotti 4 4. Seminaareja ja muita hankkeita 5 Konferenssit ja seminaarit 5 Hankkeita 5 Oppaat 5 5. Paikallisen rikoksentorjunnan tukeminen 6 6. Viestintä 6 7. Kansainvälinen yhteistyö 7 Pohjoismainen yhteistyö 7 Rikoksentorjuntayhteistyö Euroopan unionissa 8 8. Neuvoston sihteeristö ja talous 9

2 1. Toiminnan painopisteet Viime vuosien rikollisuuskehitys on monessa suhteessa ollut myönteinen. Tähän nähden väkivalta, joka käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole viime vuodesta vähentänyt, on entisestään korostunut rikollisuusongelmana. Väkivallan vähentämistä koskevat vuoden 2004 sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet eivät ole toteutuneet, eivät liioin kansallisessa väkivallan vähentämisohjelmassa (hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätökseksi loppuvuodesta 2006) esitetyt tarkistetut tavoitteet. Neuvoston vuoden 2008 toiminnan ylivertainen prioriteetti on väkivallan vähentämisohjelman toteutus. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan ohjelma on voimassa vuoden 2008 loppuun. Rikoksentorjuntaneuvoston asettama väkivaltajaosto, sen sihteerinä toimiva koordinaattori ja mahdollisuuksien mukaan neuvoston muu sihteeristö osallistuvat ohjelman toteutuksen edistämiseen siten, että vuoden 2008 päättyessä ohjelman toteutus on raportoitavissa valtioneuvostolle. Uusi, valmisteilla oleva sisäisen turvallisuuden ohjelma saattaa kuitenkin vaikuttaa väkivallan vähentämisohjelman toteutuksen painopisteisiin vuonna Väkivallan vähentämisohjelmaan liittyvät Järvenpään paikallispilotti ja pohjoismainen väkivaltahanke. Neuvosto korostaa, että vuoden 2008 aikana on toteutettava tehokkaasti jo päätettyjä ja vaikuttavia toimia väkivallan vähentämiseksi. Paikallisen/seudullisen turvallisuussuunnittelun kehittäminen on vuoden 2008 toinen painopistealue. Paikallisen turvallisuustyön kehittämistä selvittänyt sisäasiainministeriön työryhmä (Sisäasianministeriön julkaisuja 19/2006) on aikatauluttanut suunnitelmien valmistelun, hyväksymisen ja toteutuksen kuntien valtuustokausiin. Uusien turvallisuussuunnitelmien valmistelu hyväksyttäväksi vuoden 2009 alusta kokoontuvissa uusissa kunnallisvaltuustoissa ajoittuu vuodelle Rikoksentorjuntaneuvostolla on tärkeä rooli toisaalta siinä turvallisuussuunnittelun yhteisen, laaja-alaisen tietopankin kehittämisessä ja ylläpidossa, johon se on sitoutunut suhteessa sisäisen turvallisuuden eri toimijoihin. Toisaalta neuvoston kuuluu huolehtia, että rikollisuuden ehkäisy otetaan asianmukaisella painolla huomioon turvallisuussuunnitelmissa, ja sen kuuluu edistää tähän liittyvää osaamista. Rikollisuutta ehkäistään paljolti rikosten uhreille aiheutuvien seurausten vähentämiseksi. Neuvoston toiminnassa on alkanut painottua entistä enemmän uhrinäkökulma. Vuonna 2008 ryhdytään toimiin, jotka pitemmällä tähtäyksellä uudistavat suomalaista rikosuhripolitiikkaa. 2

3 2. Neuvoston työskentely yleensä Neuvoston toimintansa aloittaneen kokoonpanon toimikausi päättyy Nykyisessä kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon erityisesti väkivallan vähentämisohjelman edellyttämät yhteistyötahot ja asiantuntemus. Neuvosto on asettanut väkivaltajaoston, joka aloitti työryhmänä keväällä Jaosto toimii neuvoston nimissä sille annetun toimeksiannon rajoissa. Toimeksianto koskee erityisesti väkivallan vähentämisohjelman toteutusta. Jaoston toimikausi on määrätty jatkuvaksi vuoden 2008 loppuun. Vaikka väkivallan vähentämisohjelman kausi päättyy nykyisten päätösten perusteella vuoden 2008 lopussa, väkivalta tulee pysymään niin keskeisenä rikollisuusongelmana, että myös uutta neuvoston kokoonpano harkittaessa on varmistettava, että siinä on asianmukaisesti edustettuna väkivallan vähentämisen yhteistyötahot ja asiantuntemus. Kevään 2008 aikana keskustellaan neuvoston roolista aikaan ja tapahtumiin reagoivana asiantuntijaelimenä ja kehitetään tässä suhteessa neuvoston työtapoja ja tarvittaessa rakennettakin. Neuvoston kokoukset Neuvosto suunnittelee pitävänsä neljä kokousta vuonna Jatketaan käytäntöä, että kokouksia isännöivät kiertävästi neuvostossa edustettuina olevat yhteistyötahot, joiden toimintaan samalla tutustutaan. Samoin jatketaan vuonna 2007 aloitettua käytäntöä, jonka mukaan neuvoston kokouksissa esitetään jokin ajankohtainen rikollisuuskatsaus. Kokousten ajankohdat teemat, paikat ja tärkeimmät käsiteltävät asiat ovat seuraavat: Tammikuun loppu/helmikuun alku alustava kokouspaikkaehdotus: Suomen Kuntaliitto; teemana turvallisuussuunnittelun tilanne kunnissa; rikollisuuskatsaus kuntien rikollisuuden/väkivallan eroihin toimintakertomus 2007 yhteisöille myönnettävien avustusten periaatteet Toukokuu alustava kokouspaikkaehdotus: opetusministeriö; teemana koulujen toimet rikollisuuden ehkäisyssä; katsaus nuorisorikollisuuteen hyväksytään avustuslausunto Syyskuu alustava kokouspaikkaehdotus: sosiaali- ja terveysministeriö; teema väkivalta työturvallisuusongelmana; katsaus työtehtävissä kohdattuun väkivaltaan hyväksytään uusi viestintästrategia Suomen ECPA-ehdokkaan valinta 3

4 Joulukuu alustava kokouspaikkaehdotus: Suomen Kaupan Liitto; myymälärikollisuus kokouksen ja katsauksen aiheena käsitellään vuoden 2009 toimintasuunnitelma Työvaliokunta Työvaliokunta valmistelee neuvoston kokouksissa käsiteltäviä asioita ja päättää asioista, joista se työjärjestyksen perusteella on oikeutettu päättämään. Työvaliokunnan kokouksia on nelisen sekä kevät- että syyskaudella. 3. Väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen ja väkivaltajaosto Vuoden 2008 aikana väkivaltajaoston kuuluu pyrkiä tarkoituksenmukaisin tavoin vähintään saattamaan liikkeelle ne väkivallan vähentämisohjelmaan sisältyneet ehdotukset, joiden toteutusta vuoden 2007 lopussa tehdyn seurannan mukaan ei vielä ole aloitettu. Erityisesti väkivaltajaosto huolehtii oikeusministeriön ja rikoksentorjuntaneuvoston toteutusvastuulla olevien hankkeiden (esim. väkivallan vähentämistä koskevan tietopalvelun rakentaminen neuvoston verkkosivujen yhteyteen) etenemisestä. Jaoston kuuluu myös selvittää, mitä vuoden 2007 prioriteetiksi määritellyn lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä on tapahtunut. Koska väkivallan vähentämisohjelma on voimassa vain vuoden 2008 loppuun ja ohjelma kuuluu raportoida valtioneuvostolle heti tämän jälkeen, on väkivaltajaoston valmisteltava raportoinnin edellyttämä seuranta vuoden 2008 loppuun mennessä. Järvenpään paikallispilotti Järvenpäässä jatketaan edelleen vuonna 2006 alkanutta väkivaltaa vähentämään/ ehkäisemään pyrkivää paikallista pilottihanketta. Hankkeen painopisteet on valittu kaupungin nimeämässä ohjausryhmässä ja ennen hankeen käynnistymistä tehdyn alkukartoituksen perusteella. Vuoden 2008 aikana tullaan jatkamaan väkivallan vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävien toimien toteuttamista. Ohjausryhmä on nimennyt alatyöryhmät valmistelemaan neljää eri kokonaisuutta: ikäihmisten kokema väkivalta, väkivalta anniskelupaikoissa, koululaisiin kohdistettavan sosiaalisen harhan purkamiseen liittyvän koulutusmateriaalin valmistaminen ja toteuttaminen sekä terveyskeskukseen saapuvien väkivallan uhrien palveluketjun luominen ja pahoinpitely- ja kehonkarttalomakkeen vakiinnuttaminen. Vuoden 2008 aikana toteutetaan myös väkivallan vähentämisohjelman paikallisen seuranta. Hankkeeseen liittyy lisäksi toteutettavien toimenpiteiden vaikutusarvioinnit. 4

5 Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö osallistuu koordinoivana tahona hankkeen suunnitteluun ja tukee sen toteuttamista, mutta pyrkii siirtämään vastuuta kaupungille pysyvien käytäntöjen luomiseksi. 4. Seminaareja ja muita hankkeita Konferenssit ja seminaarit Vuonna 2008 toteutetaan seuraavat seminaarit: Neuvosto osallistuu Pohjoismaisen rikosuhrikonferenssin Våldets offer vårt ansvar järjestämiseen Helsingissä (oikeusministeriön, sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi seminaarijärjestelyissä on useita muitakin yhteistyökumppaneita/rahoittajatahoja). Turvallisuussuunnitteluseminaari järjestetään Oulussa (yhdessä sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton kanssa). Seminaarin teemana on turvallisuussuunnittelu prosessina. Suurten kaupunkien rikoksentorjuntaseminaari järjestetään Turussa ennen kesää kaupungin kanssa yhteistyössä. Seminaarissa käsitellään paikallista rikoksentorjuntaa ja turvallisuussuunnittelua Turussa. Varaudutaan järjestämään syyskaudella seminaari jostakin ajankohtaisesta rikollisuusongelmasta tai rikollisuuden ehkäisyn teemasta; seminaarin kohderyhmänä ovat erityisesti rikoksentorjunnan paikalliset yhdyshenkilöt. Hankkeita Kehitetään paikallisia ja seudullisia turvallisuussuunnitelmia sekä kuntien seutukunnallista rikoksentorjuntayhteistyötä. Tämä tehdään koordinoidusti sisäisen turvallisuuden ohjelman yhteydessä ja yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Kehitetään ja ylläpidetään turvallisuussuunnittelun tietopankkia. Tietopankin rakenne on valmisteltu vuoden 2007 loppuun mennessä ja se avataan tuolloin rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivujen yhteyteen. Tietopankki siirretään oikeusministeriön uuteen julkaisujärjestelmään heti kun se on teknisesti mahdollista. Neuvosto huolehtii, että tietopankin linkit ovat luotettavia ja tasasuhtaisesti turvallisuussuunnittelun eri aspekteja käsitteleviä. Neuvosto päivittää edelleen paikallisen rikoksentorjunnan yhdyshenkilöverkostoaan ja tiivistää yhteyksiään siihen huolehtiakseen, että rikollisuuden ehkäisy saa tarvitsemansa aseman paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Yhdyshenkilöverkosto kattaa tavoitellusti Suomen kunnat siten, että niissä asuu 90 prosenttia maan väestöstä. Oppaat Neuvosto valmistelee oppaat: rikollisuusvaikutusten arvioinnista. Manuaalia luonnosteltiin rikollisuusvaikutusten arviointia selvittäneen työryhmän mietintöön (Oikeusministeriön lausunto- 5

6 ja ja selvityksiä 9:2002). Sitten hanke on levännyt, mutta useastakin syystä (mm. hallituksen esityksen uusien laadintaohjeiden, säädösvalmistelun muiden kehittämishankkeiden ja EU:n crime impact assessment hankkeiden myötä) uudelleen ajankohtaistunut. Periaate, että rikollisuusvaikutukset tulisi ottaa huomioon, hyväksytään yleisesti. Ongelma on, ettei vaikutuksia mielletä eikä niiden arvioimiseen ole osaamista. Siksi aiheesta tarvitaan opas. senioriväestön turvallisuudesta. Väestön vanhentuminen korostaa senioriväestön riskejä. Oppaan tietosisältö on luonnosteltu melko valmiiksi, mutta vielä tarvitaan panostusta ymmärrettävyyden ja ulkoasun kehittämiseen. Vanhusväestöä joudutaan lähestymään osaksi erilaisella viestinnällä kuin esim. aktiivityöväestöä. väkivallan vähentämisestä paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Tällainen opas on luvattu väkivallan vähentämisohjelmassa. Oppaan esikuvana voidaan käyttää Paikallisen rikoksentorjunnan ideakirjasia, aiheesta ei kuitenkaan löydy esim. sellaisenaan käännettäväksi kelpaavaa, vaan neuvostossa on suunniteltava sen sisältö. 5. Paikallisen rikoksentorjunnan tukeminen Oikeusministeriö on vuodelle 2008 varannut euroa käytettäväksi avustuksina yhteisöille rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseen sekä hankkeiden arvioimiseen. Paikallisen rikoksentorjunnan tukemiseksi myönnettävistä varoista ilmoitetaan keväällä haettavaksi noin euroa. Neuvosto antaa lausuntonsa hakemuksista oikeusministeriölle toukokuussa pidettävässä kokouksessa. Vuoden 2008 avustuksissa priorisoidaan ainakin hankkeita ja hankkeita, joissa suoritetaan laadukas arviointi. Muista priorisointiperiaatteista päätetään vuoden ensimmäisessä neuvoston kokouksessa. Rikoksentorjuntahankkeiden arviointeihin varataan käytettäväksi euroa, jotta kiinnostavimmista jo toteutuneista hankkeista saataisiin arviointiraportteja. Kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että arviointiraportit täyttäisivät riittävän korkeat kriteerit. Avustettuja hankkeita seurataan ja tarvittaessa osallistutaan niiden kehittelyyn ja toteutukseen. Kiinnostusta suorittaa laadukas hankearviointi pyritään kasvattamaan tarjoamalla sihteeristön apua hankesuunnitteluun. Huolehditaan, että hankkeet raportoidaan ja kuvaukset sisältävät mahdollisuuksien rajoissa tuloksellisuusarvioinnin edellyttämät tiedot. 6. Viestintä Viestintää toteutetaan viestintästrategian mukaisesti. Viestinnässä painottuu tiedottaminen paikallisesta turvallisuussuunnittelusta ja väkivallan vähentämisen sekä rikollisuuden ehkäisemisen hyvistä käytännöistä. Neuvoston toimikaudelle laadittu viestintästrategia päivitetään ja saatetaan uuden neuvoston hyväksyttäväksi syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Pyritään oikaisemaan yleistä vää- 6

7 rää käsitystä siitä, että rikoksentorjuntaneuvosto olisi vain oikeusministeriön toimielin. Vuoden 2008 keväällä neuvoston kotisivut (www.rikoksentorjunta.fi) siirretään sisällöllisesti päivitettyinä ja rakenteellisesti uudistettuina oikeusministeriön uuteen julkaisujärjestelmään. Hanke on pitkittynyt järjestelmään liittyvien teknisten ongelmien vuoksi. Kotisivujen yhteyteen sisällytetään turvallisuussuunnittelun ja väkivallan ehkäisyn tietopalvelut. Neuvosto kehittää viestinnällistä ilmettään. Neuvoston toiminnasta valmistellaan edustavat esitteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja muissakin painotuotteissa kiinnitetään huomiota graafisesti suunnitteluun. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä HAASTE lehdessä huolehditaan ajankohtaisesta ja kiinnostavasta rikoksentorjunta-sisällöstä. Lehteä pyritään kehittämään keskustelevammaksi. Oikeusministeriölle on ehdotettu, että lehden levikkiä pyritään laajentamaan. Lehden verkkoversiota kehitetään ja harkitaan mahdollisuuksia sen kääntämiseen englanniksi. Uuden viestintästrategian yhteydessä päätetään aikoinaan neuvoston sisäiseksi tiedotelehtiseksi luodun RITOSEN tarpeesta ja sille mahdollisesti tarvittavista uusista toimitusperiaatteista. Paikallista yhdyshenkilöverkostoa käytetään rikoksentorjunnan tiedonvälityskanavana kuntiin (myös suhteessa EUCPN:n tiedonvälitykseen). Selvitetään sen ja kuntien turvallisuusvastaavien verkoston koordinointi. 7. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaisen rikoksentorjuntayhteistyön nk. sihteeristövastuu on vuonna 2008 Norjalla, jossa pidetään rikoksentorjuntaneuvostojen vuosittainen kokous. Pohjoismainen väkivaltahanke. Rikoksentorjuntaneuvostolla on Pohjoismaisen ministerineuvoston myöntämän rahoituksen turvin (1M DKR) järjestettävän yhteispohjoismaisen väkivaltahankkeen vetovastuu. Hankkeeseen osallistuvat rikoksentorjuntaneuvostot ja kriminologinen yhteistyöneuvosto. Hankkeessa on jaettu kansalliset vastuut siten, että Suomelle kuuluu hankkeen koordinointi ja tulosten raportointi sekä kolmen alkuperäissuunnitelman tilastohankkeen (väkivalta Pohjoismaissa käytettävissä olevien tilastolähteiden perusteella, väkivallan vaihtelut ja lähisuhdeväkivallan mittaamismenetelmät) toteuttaminen. Maaliskuussa 2008 näiden tilastohankkeiden toteuttamiseksi järjestetään pohjoismainen asiantuntijaseminaari. Ruotsi vastaa osuudesta, jossa selvitetään lähestymiskieltoa uusiutuvan uhriksijoutumisen ehkäisyssä, Norja osuudesta, jossa tarkastellaan maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen ehkäisyä, ja Tanskan vetovastuulla on kehittää lasten kokemaa väkivaltaa koskeva uhritutkimus. Hankkeen edistyminen raportoidaan Ministerineuvostolle tammikuussa 2008 ja hanke on määrä raportoida kokonaisuudessaan vuoden 2008 lopussa 7

8 Neuvosto osallistuu muiden rikoksentorjuntaneuvostojen kanssa lehden Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention julkaisemiseen. Rikoksentorjuntaneuvostojen ja Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston hanke internetissä olevasta pohjoismaisesta kriminologisesta bibliografiasta jatkuu. Neuvosto on muutenkin yhteistyössä Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston kanssa. NSfK:n vuotuinen tutkijaseminaari pidetään toukokuun alussa Forssassa. Aiheena on julkinen kaupunkitila ja sen järjestys/epäjärjestys. Ruotsin BRÅn järjestämä Stockholm Criminology Symposium kriminologian palkintoseremonioineen on kesäkuuta. Tapahtumasta on tullut merkittävä rikoksentorjuntatutkimuksen kansainvälinen foorumi. On syytä varautua, että rikoksentorjuntaneuvosto ja sen yhteistyötahot osallistuvat tälläkin kertaa useihin symposiumin sessioihin. Rikoksentorjuntayhteistyö Euroopan unionissa EUCPN:n voimistaminen ja ammatillistaminen Rikoksentorjuntaneuvosto ja oikeusministeriö vastaavat yhdessä Euroopan rikoksentorjuntaverkoston EUCPN:n kansallisesta edustuksesta. Verkoston rotaatiojärjestelmät merkitsevät, että 2008 Suomella ei ole johtovastuita. Suomi jatkaa aktiivisena rivijäsenenä erityisesti toteuttamalla hankkeita, jotka on hyväksytty verkoston työohjelmaan. Rikoksentorjuntaneuvostolle myönnettiin syksyllä 2007 Framework Partnership Agreement -asema. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta toteuttaa EUCPN:n intressissä olevia hankkeita siten, että hanke toteutetaan lähes kokonaan EUrahoituksella. Rikoksentorjuntaneuvosto jatkaa AGIS-rahoituksen turvin vetovastuullaan olevaa ECPA-DEV hanketta. Hanke pyrkii edistämään Euroopan rikoksentorjuntapalkintokilpailun (ECPA) tunnettuutta ja siten edistämään siihen osallistumista jäsenmaissa. Muut osallistujat ovat LT, DK, UK, BE, SK, EFUS. Hankkeen ensimmäinen kokous oli marraskuussa 2006 Hämeenlinnan konferenssin yhteydessä, toinen kokous Vilnassa marraskuun 2007 lopulla. Hankkeen loppuraportti valmistuu alkuvuodesta Sikäli kuin rikoksentorjuntaneuvostolle myönnetään FPA rahoitusta, tullaan vuonna 2008 aloittamaan seuraavat kaksi hanketta: Willingness to pay menetelmällä arvioidaan rikollisuuden kustannuksia ensiksi pilotointiin osallistuvissa aiheesta kiinnostuneissa jäsenmaissa. Kokeilun tuloksista selvitys toteutetaan sitten koko EU:ssa. Hanke-ehdotus on tehty komissiolle joulukuussa Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää eurooppalaisen asiantuntijaseminaarin teemasta Variation in crime. Seminaarissa pohdittaisiin, mitä alhaisen rikollisuuden alueista tai laskevan rikollisuuden kausista voitaisiin oppia rikosten ehkäisemiseksi. Hanke-ehdotus on tehty komissiolle joulukuussa Seminaari voi toteutua aikaisintaan syksyllä

9 Lisäksi: Tuetaan Tsekin johtamaa kansallisten rikoksentorjuntapolitiikkojen monitorointi projektia. Hankkeessa ollaan yhteistyössä HEUNIn kanssa. Jatketaan osallistumista EUCPN:n nuorisorikollisuusalaryhmän työhön. Vuoden 2008 toiminta ei ole vielä selvillä. osallistutaan työryhmään, jossa harkitaan komission verkostolle tekemiä kehittämisehdotuksia, ja toimitetaan suomalaista aineistoa verkoston kotisivuille. Euroopan rikoksentorjuntaverkostosta tehdään vuoden 2008 aikana ulkopuolinen arviointi. Sen pohjalta on tarkoitus tehdä päätökset verkoston tulevasta kehittämisestä ja verkoston perustamispäätöksen mahdollisista muuttamistarpeista. ECPA-kilpailu Neuvosto valitsee myös vuonna 2008 Suomen ehdokkaan kilpailuun Eurooppalaisesta rikoksentorjuntapalkinnosta ja mahdollisesti muita EUCPN:n parhaiden käytäntöjen konferenssissa esiteltäviä hankkeita. Kilpailu ja konferenssi ovat Ranskan järjestelyvastuulla (joka ilmoittanee kilpailun teeman alkuvuodesta 2008). Riippuen ECPA-DEV -hankkeen tuloksista vuonna 2008 järjestettävä kilpailu voidaan käydä joissakin suhteissa muuttuneilla säännöillä. 8. Neuvoston sihteeristö ja talous Kriminaalipoliittisen osaston rikoksentorjuntayksikkö toimii neuvoston sihteeristönä. Oikeusministeriön kanssa on sovittu, että rikoksentorjuntaan on vuonna 2008 käytettävissä samantasoinen toimintamääräraha kuin vuonna 2007 eli rikoksentorjuntaneuvoston toimintamenoihin olisi varattu noin Tästä summasta mm. - järjestetään toimintasuunnitelman tilaisuudet - julkaistaan Haaste lehteä (nettomenot noin ) - jatketaan neuvoston kotisivujen uudistusta, toteutetaan niiden yhteyteen turvallisuussuunnittelun tietopankki ja väkivaltaportaali ja kustannetaan uuteen julkaisujärjestelmään siirtyminen - rahoitetaan väkivallan vähentämisohjelmaan liittyvien hankkeiden pienehköjä kustannuseriä - kustannetaan laadittavat oppaat - maksetaan neuvoston käyttämien asiantuntijoiden matkustuskuluja Yhteisöille rikoksentorjuntahankkeisiin ja niiden arviointeihin myönnettäviin avustuksiin on käytettävissä niin ikään vuoden 2007 tason määräraha eli yhteensä Tästä varataan osuus Järvenpää pilottihankkeen jatkon turvaamiseksi. Pohjoismaista väkivaltahanketta toteutetaan noin 1 milj. Tanskan kruunun rahoituksella, jota hallinnoi Pohjoismaiden kriminologinen yhteistyöneuvosto. Kokonaisvastuu hankkeen toteutuksesta on rikoksentorjuntaneuvostolla. ECPA-DEV hankeen kustannukset on arvioitu noin euroksi. FPA-projekteille on haettu komissiolta yhteensä n euron tukea. 9

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2009 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 1 Neuvoston kokoukset 2 Työvaliokunta 2 2. Väkivallan vähentämisohjelman jatko ja väkivaltajaosto 3 Järvenpään paikallispilotti

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 17.12.2010 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 1 VÄKIVALLAN VÄHENTÄMINEN SEKÄ VÄESTÖN ERI RYHMIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN...

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 21.11.2013 Tämä asiakirja päivittää ja täydentää rikoksentorjuntaneuvoston 16.2.2012 hyväksymää toimikautensa

Lisätiedot

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT 2015 2018 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.12.2015 Sisällys 1. Rikoksentorjuntaneuvosto... 2 2. Toimikauden 2015 2018 painopisteet... 3 3. Neuvoston ja työvaliokunnan

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2007 Sisällysluettelo Rikoksentorjuntaneuvosto 2 Neuvoston kokoukset 2 Työvaliokunta 3 Väkivaltajaosto ja väkivallan vähentämisohjelma 3 Paikallinen pilottihanke

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Minna Piispa Oikeusministeriö rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Päihdetiedotusseminaari, Bad Ems, Saksa, 7-10.9.2006 Sisältö Ohjelman lähtökohdat Suomalaisen väkivallan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2008 1 Rikoksentorjuntaneuvosto vaihtui, pitkäaikainen pääsihteeri eläkkeelle...2 2 Neuvosto kokoontui neljästi...2 3 Väkivaltajaosto seurasi väkivallan vähentämisohjelman

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvosto...2 Neuvoston kokoukset...2 Työvaliokunta...3 Väkivallan vähentämisohjelma...3 Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...4 Viestintä...5

Lisätiedot

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI Itämeristrategian prioriteettialue AGRI kestävä maatalous,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTO 5.1.2001 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 I JOHDANTO Rikoksentorjuntaneuvosto perustettiin 1.4.1999 voimaan tulleella asetuksella vuonna 1989 perustetun rikoksentorjunnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Rikoksentorjunta kunnissa turvallisesti kotona, asuinalueella ja liikenteessä Rikoksentorjuntaneuvoston ja Helsingin kaupungin järjestämä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä

MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä MARAK- parisuhdeväkivallan riskin arviointimenetelmä Pilottihanke 2009-2012 Mia Tuominen 1 Mikä on MARAK? Moniammatillinen riskienarviointikokous Tarkoitus on tunnistaa niitä parisuhdeväkivallan tapauksia,

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA MUISTIOLUONNOS STM049:00/2015 1(5) 20.9.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila ja sen arviointi 1.1 Istanbulin

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Mukana olevat kunnat v. 2008-09 *Espoo Hamina *Helsinki Hämeenlinna Iisalmi

Lisätiedot

Turvallisuuden monialainen edistäminen

Turvallisuuden monialainen edistäminen Turvallisuuden monialainen edistäminen Jyväskylä, Turvallisuutta ja hyvinvointia hoitotyössä -seminaari 25.11.2014 Anne Lounamaa. THL, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tapaturmissa kuolleet ja ennuste vuoteen

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999 RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTO 22.12.1999 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999 I JOHDANTO Rikoksentorjunnan neuvottelukunta perustettiin vuonna 1989 rikoksentorjunnan yhteistyö-, asiantuntija- ja suunnitteluelimeksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 1(6) SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN 2013 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2(6) an tehdyt korjaukset 8.5.2013 jälkeen 14.06.2013 pieniä tarkennuksia ja korjauksia aikatauluihin kappaleeseen 4.2 18.10.2013 lisätty

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt Hyväksytty 8.11.2012 Päivitetty 01.04.2014 METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt 1. Kansallinen standardisointikomitea [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1.4.2(1, 3, 4); 2.3.2(1)] Kansallisen

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 12.2.2010 1 Rikoksentorjuntaneuvosto täytti 20 vuotta... 2 Neuvosto kokoontui viisi kertaa...2 2 Väkivallan vähentäminen...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011 Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011 Tiina Pullola MMM Elintarvike- ja terveysosasto Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö 1 Neuvottelukunnan tehtävät

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2005

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2005 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2005 Rikoksentorjuntaneuvosto...2 Neuvoston kokoukset...2 Työvaliokunta...3 Väkivallan vähentämisohjelma...3 Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan...4 Viestintä...5

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot