Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008"

Transkriptio

1 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 2 2. Neuvoston työskentely yleensä 3 Neuvoston kokoukset 3 Työvaliokunta 4 3. Väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen ja väkivaltajaosto 4 Järvenpään paikallispilotti 4 4. Seminaareja ja muita hankkeita 5 Konferenssit ja seminaarit 5 Hankkeita 5 Oppaat 5 5. Paikallisen rikoksentorjunnan tukeminen 6 6. Viestintä 6 7. Kansainvälinen yhteistyö 7 Pohjoismainen yhteistyö 7 Rikoksentorjuntayhteistyö Euroopan unionissa 8 8. Neuvoston sihteeristö ja talous 9

2 1. Toiminnan painopisteet Viime vuosien rikollisuuskehitys on monessa suhteessa ollut myönteinen. Tähän nähden väkivalta, joka käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole viime vuodesta vähentänyt, on entisestään korostunut rikollisuusongelmana. Väkivallan vähentämistä koskevat vuoden 2004 sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet eivät ole toteutuneet, eivät liioin kansallisessa väkivallan vähentämisohjelmassa (hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätökseksi loppuvuodesta 2006) esitetyt tarkistetut tavoitteet. Neuvoston vuoden 2008 toiminnan ylivertainen prioriteetti on väkivallan vähentämisohjelman toteutus. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan ohjelma on voimassa vuoden 2008 loppuun. Rikoksentorjuntaneuvoston asettama väkivaltajaosto, sen sihteerinä toimiva koordinaattori ja mahdollisuuksien mukaan neuvoston muu sihteeristö osallistuvat ohjelman toteutuksen edistämiseen siten, että vuoden 2008 päättyessä ohjelman toteutus on raportoitavissa valtioneuvostolle. Uusi, valmisteilla oleva sisäisen turvallisuuden ohjelma saattaa kuitenkin vaikuttaa väkivallan vähentämisohjelman toteutuksen painopisteisiin vuonna Väkivallan vähentämisohjelmaan liittyvät Järvenpään paikallispilotti ja pohjoismainen väkivaltahanke. Neuvosto korostaa, että vuoden 2008 aikana on toteutettava tehokkaasti jo päätettyjä ja vaikuttavia toimia väkivallan vähentämiseksi. Paikallisen/seudullisen turvallisuussuunnittelun kehittäminen on vuoden 2008 toinen painopistealue. Paikallisen turvallisuustyön kehittämistä selvittänyt sisäasiainministeriön työryhmä (Sisäasianministeriön julkaisuja 19/2006) on aikatauluttanut suunnitelmien valmistelun, hyväksymisen ja toteutuksen kuntien valtuustokausiin. Uusien turvallisuussuunnitelmien valmistelu hyväksyttäväksi vuoden 2009 alusta kokoontuvissa uusissa kunnallisvaltuustoissa ajoittuu vuodelle Rikoksentorjuntaneuvostolla on tärkeä rooli toisaalta siinä turvallisuussuunnittelun yhteisen, laaja-alaisen tietopankin kehittämisessä ja ylläpidossa, johon se on sitoutunut suhteessa sisäisen turvallisuuden eri toimijoihin. Toisaalta neuvoston kuuluu huolehtia, että rikollisuuden ehkäisy otetaan asianmukaisella painolla huomioon turvallisuussuunnitelmissa, ja sen kuuluu edistää tähän liittyvää osaamista. Rikollisuutta ehkäistään paljolti rikosten uhreille aiheutuvien seurausten vähentämiseksi. Neuvoston toiminnassa on alkanut painottua entistä enemmän uhrinäkökulma. Vuonna 2008 ryhdytään toimiin, jotka pitemmällä tähtäyksellä uudistavat suomalaista rikosuhripolitiikkaa. 2

3 2. Neuvoston työskentely yleensä Neuvoston toimintansa aloittaneen kokoonpanon toimikausi päättyy Nykyisessä kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon erityisesti väkivallan vähentämisohjelman edellyttämät yhteistyötahot ja asiantuntemus. Neuvosto on asettanut väkivaltajaoston, joka aloitti työryhmänä keväällä Jaosto toimii neuvoston nimissä sille annetun toimeksiannon rajoissa. Toimeksianto koskee erityisesti väkivallan vähentämisohjelman toteutusta. Jaoston toimikausi on määrätty jatkuvaksi vuoden 2008 loppuun. Vaikka väkivallan vähentämisohjelman kausi päättyy nykyisten päätösten perusteella vuoden 2008 lopussa, väkivalta tulee pysymään niin keskeisenä rikollisuusongelmana, että myös uutta neuvoston kokoonpano harkittaessa on varmistettava, että siinä on asianmukaisesti edustettuna väkivallan vähentämisen yhteistyötahot ja asiantuntemus. Kevään 2008 aikana keskustellaan neuvoston roolista aikaan ja tapahtumiin reagoivana asiantuntijaelimenä ja kehitetään tässä suhteessa neuvoston työtapoja ja tarvittaessa rakennettakin. Neuvoston kokoukset Neuvosto suunnittelee pitävänsä neljä kokousta vuonna Jatketaan käytäntöä, että kokouksia isännöivät kiertävästi neuvostossa edustettuina olevat yhteistyötahot, joiden toimintaan samalla tutustutaan. Samoin jatketaan vuonna 2007 aloitettua käytäntöä, jonka mukaan neuvoston kokouksissa esitetään jokin ajankohtainen rikollisuuskatsaus. Kokousten ajankohdat teemat, paikat ja tärkeimmät käsiteltävät asiat ovat seuraavat: Tammikuun loppu/helmikuun alku alustava kokouspaikkaehdotus: Suomen Kuntaliitto; teemana turvallisuussuunnittelun tilanne kunnissa; rikollisuuskatsaus kuntien rikollisuuden/väkivallan eroihin toimintakertomus 2007 yhteisöille myönnettävien avustusten periaatteet Toukokuu alustava kokouspaikkaehdotus: opetusministeriö; teemana koulujen toimet rikollisuuden ehkäisyssä; katsaus nuorisorikollisuuteen hyväksytään avustuslausunto Syyskuu alustava kokouspaikkaehdotus: sosiaali- ja terveysministeriö; teema väkivalta työturvallisuusongelmana; katsaus työtehtävissä kohdattuun väkivaltaan hyväksytään uusi viestintästrategia Suomen ECPA-ehdokkaan valinta 3

4 Joulukuu alustava kokouspaikkaehdotus: Suomen Kaupan Liitto; myymälärikollisuus kokouksen ja katsauksen aiheena käsitellään vuoden 2009 toimintasuunnitelma Työvaliokunta Työvaliokunta valmistelee neuvoston kokouksissa käsiteltäviä asioita ja päättää asioista, joista se työjärjestyksen perusteella on oikeutettu päättämään. Työvaliokunnan kokouksia on nelisen sekä kevät- että syyskaudella. 3. Väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen ja väkivaltajaosto Vuoden 2008 aikana väkivaltajaoston kuuluu pyrkiä tarkoituksenmukaisin tavoin vähintään saattamaan liikkeelle ne väkivallan vähentämisohjelmaan sisältyneet ehdotukset, joiden toteutusta vuoden 2007 lopussa tehdyn seurannan mukaan ei vielä ole aloitettu. Erityisesti väkivaltajaosto huolehtii oikeusministeriön ja rikoksentorjuntaneuvoston toteutusvastuulla olevien hankkeiden (esim. väkivallan vähentämistä koskevan tietopalvelun rakentaminen neuvoston verkkosivujen yhteyteen) etenemisestä. Jaoston kuuluu myös selvittää, mitä vuoden 2007 prioriteetiksi määritellyn lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä on tapahtunut. Koska väkivallan vähentämisohjelma on voimassa vain vuoden 2008 loppuun ja ohjelma kuuluu raportoida valtioneuvostolle heti tämän jälkeen, on väkivaltajaoston valmisteltava raportoinnin edellyttämä seuranta vuoden 2008 loppuun mennessä. Järvenpään paikallispilotti Järvenpäässä jatketaan edelleen vuonna 2006 alkanutta väkivaltaa vähentämään/ ehkäisemään pyrkivää paikallista pilottihanketta. Hankkeen painopisteet on valittu kaupungin nimeämässä ohjausryhmässä ja ennen hankeen käynnistymistä tehdyn alkukartoituksen perusteella. Vuoden 2008 aikana tullaan jatkamaan väkivallan vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävien toimien toteuttamista. Ohjausryhmä on nimennyt alatyöryhmät valmistelemaan neljää eri kokonaisuutta: ikäihmisten kokema väkivalta, väkivalta anniskelupaikoissa, koululaisiin kohdistettavan sosiaalisen harhan purkamiseen liittyvän koulutusmateriaalin valmistaminen ja toteuttaminen sekä terveyskeskukseen saapuvien väkivallan uhrien palveluketjun luominen ja pahoinpitely- ja kehonkarttalomakkeen vakiinnuttaminen. Vuoden 2008 aikana toteutetaan myös väkivallan vähentämisohjelman paikallisen seuranta. Hankkeeseen liittyy lisäksi toteutettavien toimenpiteiden vaikutusarvioinnit. 4

5 Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö osallistuu koordinoivana tahona hankkeen suunnitteluun ja tukee sen toteuttamista, mutta pyrkii siirtämään vastuuta kaupungille pysyvien käytäntöjen luomiseksi. 4. Seminaareja ja muita hankkeita Konferenssit ja seminaarit Vuonna 2008 toteutetaan seuraavat seminaarit: Neuvosto osallistuu Pohjoismaisen rikosuhrikonferenssin Våldets offer vårt ansvar järjestämiseen Helsingissä (oikeusministeriön, sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi seminaarijärjestelyissä on useita muitakin yhteistyökumppaneita/rahoittajatahoja). Turvallisuussuunnitteluseminaari järjestetään Oulussa (yhdessä sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton kanssa). Seminaarin teemana on turvallisuussuunnittelu prosessina. Suurten kaupunkien rikoksentorjuntaseminaari järjestetään Turussa ennen kesää kaupungin kanssa yhteistyössä. Seminaarissa käsitellään paikallista rikoksentorjuntaa ja turvallisuussuunnittelua Turussa. Varaudutaan järjestämään syyskaudella seminaari jostakin ajankohtaisesta rikollisuusongelmasta tai rikollisuuden ehkäisyn teemasta; seminaarin kohderyhmänä ovat erityisesti rikoksentorjunnan paikalliset yhdyshenkilöt. Hankkeita Kehitetään paikallisia ja seudullisia turvallisuussuunnitelmia sekä kuntien seutukunnallista rikoksentorjuntayhteistyötä. Tämä tehdään koordinoidusti sisäisen turvallisuuden ohjelman yhteydessä ja yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Kehitetään ja ylläpidetään turvallisuussuunnittelun tietopankkia. Tietopankin rakenne on valmisteltu vuoden 2007 loppuun mennessä ja se avataan tuolloin rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivujen yhteyteen. Tietopankki siirretään oikeusministeriön uuteen julkaisujärjestelmään heti kun se on teknisesti mahdollista. Neuvosto huolehtii, että tietopankin linkit ovat luotettavia ja tasasuhtaisesti turvallisuussuunnittelun eri aspekteja käsitteleviä. Neuvosto päivittää edelleen paikallisen rikoksentorjunnan yhdyshenkilöverkostoaan ja tiivistää yhteyksiään siihen huolehtiakseen, että rikollisuuden ehkäisy saa tarvitsemansa aseman paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Yhdyshenkilöverkosto kattaa tavoitellusti Suomen kunnat siten, että niissä asuu 90 prosenttia maan väestöstä. Oppaat Neuvosto valmistelee oppaat: rikollisuusvaikutusten arvioinnista. Manuaalia luonnosteltiin rikollisuusvaikutusten arviointia selvittäneen työryhmän mietintöön (Oikeusministeriön lausunto- 5

6 ja ja selvityksiä 9:2002). Sitten hanke on levännyt, mutta useastakin syystä (mm. hallituksen esityksen uusien laadintaohjeiden, säädösvalmistelun muiden kehittämishankkeiden ja EU:n crime impact assessment hankkeiden myötä) uudelleen ajankohtaistunut. Periaate, että rikollisuusvaikutukset tulisi ottaa huomioon, hyväksytään yleisesti. Ongelma on, ettei vaikutuksia mielletä eikä niiden arvioimiseen ole osaamista. Siksi aiheesta tarvitaan opas. senioriväestön turvallisuudesta. Väestön vanhentuminen korostaa senioriväestön riskejä. Oppaan tietosisältö on luonnosteltu melko valmiiksi, mutta vielä tarvitaan panostusta ymmärrettävyyden ja ulkoasun kehittämiseen. Vanhusväestöä joudutaan lähestymään osaksi erilaisella viestinnällä kuin esim. aktiivityöväestöä. väkivallan vähentämisestä paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Tällainen opas on luvattu väkivallan vähentämisohjelmassa. Oppaan esikuvana voidaan käyttää Paikallisen rikoksentorjunnan ideakirjasia, aiheesta ei kuitenkaan löydy esim. sellaisenaan käännettäväksi kelpaavaa, vaan neuvostossa on suunniteltava sen sisältö. 5. Paikallisen rikoksentorjunnan tukeminen Oikeusministeriö on vuodelle 2008 varannut euroa käytettäväksi avustuksina yhteisöille rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseen sekä hankkeiden arvioimiseen. Paikallisen rikoksentorjunnan tukemiseksi myönnettävistä varoista ilmoitetaan keväällä haettavaksi noin euroa. Neuvosto antaa lausuntonsa hakemuksista oikeusministeriölle toukokuussa pidettävässä kokouksessa. Vuoden 2008 avustuksissa priorisoidaan ainakin hankkeita ja hankkeita, joissa suoritetaan laadukas arviointi. Muista priorisointiperiaatteista päätetään vuoden ensimmäisessä neuvoston kokouksessa. Rikoksentorjuntahankkeiden arviointeihin varataan käytettäväksi euroa, jotta kiinnostavimmista jo toteutuneista hankkeista saataisiin arviointiraportteja. Kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että arviointiraportit täyttäisivät riittävän korkeat kriteerit. Avustettuja hankkeita seurataan ja tarvittaessa osallistutaan niiden kehittelyyn ja toteutukseen. Kiinnostusta suorittaa laadukas hankearviointi pyritään kasvattamaan tarjoamalla sihteeristön apua hankesuunnitteluun. Huolehditaan, että hankkeet raportoidaan ja kuvaukset sisältävät mahdollisuuksien rajoissa tuloksellisuusarvioinnin edellyttämät tiedot. 6. Viestintä Viestintää toteutetaan viestintästrategian mukaisesti. Viestinnässä painottuu tiedottaminen paikallisesta turvallisuussuunnittelusta ja väkivallan vähentämisen sekä rikollisuuden ehkäisemisen hyvistä käytännöistä. Neuvoston toimikaudelle laadittu viestintästrategia päivitetään ja saatetaan uuden neuvoston hyväksyttäväksi syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Pyritään oikaisemaan yleistä vää- 6

7 rää käsitystä siitä, että rikoksentorjuntaneuvosto olisi vain oikeusministeriön toimielin. Vuoden 2008 keväällä neuvoston kotisivut (www.rikoksentorjunta.fi) siirretään sisällöllisesti päivitettyinä ja rakenteellisesti uudistettuina oikeusministeriön uuteen julkaisujärjestelmään. Hanke on pitkittynyt järjestelmään liittyvien teknisten ongelmien vuoksi. Kotisivujen yhteyteen sisällytetään turvallisuussuunnittelun ja väkivallan ehkäisyn tietopalvelut. Neuvosto kehittää viestinnällistä ilmettään. Neuvoston toiminnasta valmistellaan edustavat esitteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja muissakin painotuotteissa kiinnitetään huomiota graafisesti suunnitteluun. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä HAASTE lehdessä huolehditaan ajankohtaisesta ja kiinnostavasta rikoksentorjunta-sisällöstä. Lehteä pyritään kehittämään keskustelevammaksi. Oikeusministeriölle on ehdotettu, että lehden levikkiä pyritään laajentamaan. Lehden verkkoversiota kehitetään ja harkitaan mahdollisuuksia sen kääntämiseen englanniksi. Uuden viestintästrategian yhteydessä päätetään aikoinaan neuvoston sisäiseksi tiedotelehtiseksi luodun RITOSEN tarpeesta ja sille mahdollisesti tarvittavista uusista toimitusperiaatteista. Paikallista yhdyshenkilöverkostoa käytetään rikoksentorjunnan tiedonvälityskanavana kuntiin (myös suhteessa EUCPN:n tiedonvälitykseen). Selvitetään sen ja kuntien turvallisuusvastaavien verkoston koordinointi. 7. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaisen rikoksentorjuntayhteistyön nk. sihteeristövastuu on vuonna 2008 Norjalla, jossa pidetään rikoksentorjuntaneuvostojen vuosittainen kokous. Pohjoismainen väkivaltahanke. Rikoksentorjuntaneuvostolla on Pohjoismaisen ministerineuvoston myöntämän rahoituksen turvin (1M DKR) järjestettävän yhteispohjoismaisen väkivaltahankkeen vetovastuu. Hankkeeseen osallistuvat rikoksentorjuntaneuvostot ja kriminologinen yhteistyöneuvosto. Hankkeessa on jaettu kansalliset vastuut siten, että Suomelle kuuluu hankkeen koordinointi ja tulosten raportointi sekä kolmen alkuperäissuunnitelman tilastohankkeen (väkivalta Pohjoismaissa käytettävissä olevien tilastolähteiden perusteella, väkivallan vaihtelut ja lähisuhdeväkivallan mittaamismenetelmät) toteuttaminen. Maaliskuussa 2008 näiden tilastohankkeiden toteuttamiseksi järjestetään pohjoismainen asiantuntijaseminaari. Ruotsi vastaa osuudesta, jossa selvitetään lähestymiskieltoa uusiutuvan uhriksijoutumisen ehkäisyssä, Norja osuudesta, jossa tarkastellaan maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen ehkäisyä, ja Tanskan vetovastuulla on kehittää lasten kokemaa väkivaltaa koskeva uhritutkimus. Hankkeen edistyminen raportoidaan Ministerineuvostolle tammikuussa 2008 ja hanke on määrä raportoida kokonaisuudessaan vuoden 2008 lopussa 7

8 Neuvosto osallistuu muiden rikoksentorjuntaneuvostojen kanssa lehden Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention julkaisemiseen. Rikoksentorjuntaneuvostojen ja Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston hanke internetissä olevasta pohjoismaisesta kriminologisesta bibliografiasta jatkuu. Neuvosto on muutenkin yhteistyössä Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston kanssa. NSfK:n vuotuinen tutkijaseminaari pidetään toukokuun alussa Forssassa. Aiheena on julkinen kaupunkitila ja sen järjestys/epäjärjestys. Ruotsin BRÅn järjestämä Stockholm Criminology Symposium kriminologian palkintoseremonioineen on kesäkuuta. Tapahtumasta on tullut merkittävä rikoksentorjuntatutkimuksen kansainvälinen foorumi. On syytä varautua, että rikoksentorjuntaneuvosto ja sen yhteistyötahot osallistuvat tälläkin kertaa useihin symposiumin sessioihin. Rikoksentorjuntayhteistyö Euroopan unionissa EUCPN:n voimistaminen ja ammatillistaminen Rikoksentorjuntaneuvosto ja oikeusministeriö vastaavat yhdessä Euroopan rikoksentorjuntaverkoston EUCPN:n kansallisesta edustuksesta. Verkoston rotaatiojärjestelmät merkitsevät, että 2008 Suomella ei ole johtovastuita. Suomi jatkaa aktiivisena rivijäsenenä erityisesti toteuttamalla hankkeita, jotka on hyväksytty verkoston työohjelmaan. Rikoksentorjuntaneuvostolle myönnettiin syksyllä 2007 Framework Partnership Agreement -asema. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta toteuttaa EUCPN:n intressissä olevia hankkeita siten, että hanke toteutetaan lähes kokonaan EUrahoituksella. Rikoksentorjuntaneuvosto jatkaa AGIS-rahoituksen turvin vetovastuullaan olevaa ECPA-DEV hanketta. Hanke pyrkii edistämään Euroopan rikoksentorjuntapalkintokilpailun (ECPA) tunnettuutta ja siten edistämään siihen osallistumista jäsenmaissa. Muut osallistujat ovat LT, DK, UK, BE, SK, EFUS. Hankkeen ensimmäinen kokous oli marraskuussa 2006 Hämeenlinnan konferenssin yhteydessä, toinen kokous Vilnassa marraskuun 2007 lopulla. Hankkeen loppuraportti valmistuu alkuvuodesta Sikäli kuin rikoksentorjuntaneuvostolle myönnetään FPA rahoitusta, tullaan vuonna 2008 aloittamaan seuraavat kaksi hanketta: Willingness to pay menetelmällä arvioidaan rikollisuuden kustannuksia ensiksi pilotointiin osallistuvissa aiheesta kiinnostuneissa jäsenmaissa. Kokeilun tuloksista selvitys toteutetaan sitten koko EU:ssa. Hanke-ehdotus on tehty komissiolle joulukuussa Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää eurooppalaisen asiantuntijaseminaarin teemasta Variation in crime. Seminaarissa pohdittaisiin, mitä alhaisen rikollisuuden alueista tai laskevan rikollisuuden kausista voitaisiin oppia rikosten ehkäisemiseksi. Hanke-ehdotus on tehty komissiolle joulukuussa Seminaari voi toteutua aikaisintaan syksyllä

9 Lisäksi: Tuetaan Tsekin johtamaa kansallisten rikoksentorjuntapolitiikkojen monitorointi projektia. Hankkeessa ollaan yhteistyössä HEUNIn kanssa. Jatketaan osallistumista EUCPN:n nuorisorikollisuusalaryhmän työhön. Vuoden 2008 toiminta ei ole vielä selvillä. osallistutaan työryhmään, jossa harkitaan komission verkostolle tekemiä kehittämisehdotuksia, ja toimitetaan suomalaista aineistoa verkoston kotisivuille. Euroopan rikoksentorjuntaverkostosta tehdään vuoden 2008 aikana ulkopuolinen arviointi. Sen pohjalta on tarkoitus tehdä päätökset verkoston tulevasta kehittämisestä ja verkoston perustamispäätöksen mahdollisista muuttamistarpeista. ECPA-kilpailu Neuvosto valitsee myös vuonna 2008 Suomen ehdokkaan kilpailuun Eurooppalaisesta rikoksentorjuntapalkinnosta ja mahdollisesti muita EUCPN:n parhaiden käytäntöjen konferenssissa esiteltäviä hankkeita. Kilpailu ja konferenssi ovat Ranskan järjestelyvastuulla (joka ilmoittanee kilpailun teeman alkuvuodesta 2008). Riippuen ECPA-DEV -hankkeen tuloksista vuonna 2008 järjestettävä kilpailu voidaan käydä joissakin suhteissa muuttuneilla säännöillä. 8. Neuvoston sihteeristö ja talous Kriminaalipoliittisen osaston rikoksentorjuntayksikkö toimii neuvoston sihteeristönä. Oikeusministeriön kanssa on sovittu, että rikoksentorjuntaan on vuonna 2008 käytettävissä samantasoinen toimintamääräraha kuin vuonna 2007 eli rikoksentorjuntaneuvoston toimintamenoihin olisi varattu noin Tästä summasta mm. - järjestetään toimintasuunnitelman tilaisuudet - julkaistaan Haaste lehteä (nettomenot noin ) - jatketaan neuvoston kotisivujen uudistusta, toteutetaan niiden yhteyteen turvallisuussuunnittelun tietopankki ja väkivaltaportaali ja kustannetaan uuteen julkaisujärjestelmään siirtyminen - rahoitetaan väkivallan vähentämisohjelmaan liittyvien hankkeiden pienehköjä kustannuseriä - kustannetaan laadittavat oppaat - maksetaan neuvoston käyttämien asiantuntijoiden matkustuskuluja Yhteisöille rikoksentorjuntahankkeisiin ja niiden arviointeihin myönnettäviin avustuksiin on käytettävissä niin ikään vuoden 2007 tason määräraha eli yhteensä Tästä varataan osuus Järvenpää pilottihankkeen jatkon turvaamiseksi. Pohjoismaista väkivaltahanketta toteutetaan noin 1 milj. Tanskan kruunun rahoituksella, jota hallinnoi Pohjoismaiden kriminologinen yhteistyöneuvosto. Kokonaisvastuu hankkeen toteutuksesta on rikoksentorjuntaneuvostolla. ECPA-DEV hankeen kustannukset on arvioitu noin euroksi. FPA-projekteille on haettu komissiolta yhteensä n euron tukea. 9

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 18.12.2009 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET...1 PAIKALLISEN/SEUDULLISEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN...2 UHRINÄKÖKULMAN

Lisätiedot

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT Hyväksytty neuvoston kokouksessa Sisällys RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT 2015 2018 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.12.2015 Sisällys 1. Rikoksentorjuntaneuvosto... 2 2. Toimikauden 2015 2018 painopisteet... 3 3. Neuvoston ja työvaliokunnan

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Neuvoston toimintalinjoissa hyväksytyt painopisteet

Neuvoston toimintalinjoissa hyväksytyt painopisteet Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2013 Rikoksentorjuntaneuvoston 14.12.2012 hyväksymä Johdanto... 1 Neuvoston toimintalinjoissa 2012-14 hyväksytyt painopisteet... 1 1. Neuvosto tukee paikallista

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI Itämeristrategian prioriteettialue AGRI kestävä maatalous,

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT JA TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2.

RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT JA TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2. RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON TOIMINTALINJAT 2012 2014 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Hyväksytty rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2012 Sisällys JOHDANTO... 2 TOIMIKAUDEN 2011 2014 PAINOPISTEET... 3

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili 23.01.22) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto 7.10.2015 Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 1(6) SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN 2013 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2(6) an tehdyt korjaukset 8.5.2013 jälkeen 14.06.2013 pieniä tarkennuksia ja korjauksia aikatauluihin kappaleeseen 4.2 18.10.2013 lisätty

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Euroopan rikoksentorjuntakilpailu (ECPA) hyvien käytäntöjen esiintuojana Rikoksentorjunta kunnissa turvallisesti kotona, asuinalueella ja liikenteessä Rikoksentorjuntaneuvoston ja Helsingin kaupungin järjestämä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 19.3.2013 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 19.3.2013.. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA MUISTIOLUONNOS STM049:00/2015 1(5) 20.9.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN TORJUNNAN TOIMIKUNNASTA YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila ja sen arviointi 1.1 Istanbulin

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot