Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan"

Transkriptio

1 Policy Brief: No. 8/2014 Ekosysteemit Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan Mitä uutta ekosysteemin käsitteellä ja liiketoimintaekosysteemeihin perustuvalla tarkastelutavalla on tarjota suomalaiselle innovaatiopolitiikalle? Hankkeen nimi: Business Ecosystems and Platforms for Innovations (BECSI) Tekijät: Satu Rinkinen Vesa Harmaakorpi Kilpailun on todettu tapahtuvan nykyisessä talouden ympäristössä yritysten kahdenvälisen tai alueellisten klusterien välisen kilpailun sijaan kansainvälisissä ekosysteemeissä. Liiketoimintaekosysteemien tutkimus on keskittynyt pitkälti ICT-alaan, ja innovaatiopolitiikan näkökulmaa ei ole juurikaan tuotu esiin aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa. BECSIhankkeen tavoitteena on tutkia empiiristen tapaustutkimusten avulla olemassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä liiketoimintaekosysteemejä ja näiden tulosten perusteella esittää toimenpide-ehdotuksia ekosysteemilähestymistavan soveltamiseksi suomalaisessa innovaatiopolitiikassa. Hankkeen ensimmäinen vaihe toimi ekosysteemiajattelun, suomalaisen innovaatiojärjestelmän ja innovaatiopolitiikan välisen suhteen keskustelunavaajana ja nosti esiin innovaatiopolitiikan kannalta tärkeitä kysymyksiä hankkeen tulevien vaiheiden avulla vastattavaksi. Tarkasteluun valittiin liiketoimintaekosysteemien käsitteen lisäksi kolme laajasti käytössä olevaa lähestymistapaa: klusterit, innovaatiojärjestelmät ja älykäs erikoistuminen. Aineistona käytettiin nämä neljä lähestymistapaa kattavaa kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia. Ekosysteemilähestymistapa eroaa jo lähtökohtaisesti jossain määrin ennestään käytössä olevista innovaatiopolitiikan lähestymistavoista. Ekosysteemeillä on löyhempi yhteys paikkaan tai alueeseen, ja ekosysteemit nähdään ennen kaikkea globaaleina verkostoina. Ekosysteemien toiminnan keskiössä ovat innovaatiot, ja ekosysteemien toimijat voivat koostua mistä tahansa organisaatioista, jotka osallistuvat jollain tavalla asiakasarvon luomiseen. Ekosysteemejä pidetään lähtökohtaisesti itseorganisoituvina ja itseuudistuvina järjestelminä. Innovaatiopolitiikan näkökulmasta haasteellisia kysymyksiä ovat muun muassa miten rakentaa innovaatioympäristö, joka ruokkii ekosysteemien kasvua ja kehitystä, miten edistää politiikan keinoin ekosysteemien omalähtöistä uudistumista ja miten pyrkiä lieventämään liiketoimintaekosysteemien kuolemiseen liittyviä negatiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia hankkeen seuraavissa vaiheissa. Liiketoimintaekosysteemi on James F. Mooren vuonna 1993 lanseeraama käsite. Mooren mukaan yrityksiä ei tulisi nähdä osana tiettyä toimialaa, vaan osana ekosysteemiä, jossa eri alojen yritykset tekevät yhteistyötä, kilpailevat ja luovat yhdessä kyvykkyyksiä uusien innovaatioiden ympärille. Liiketoimintaekosysteemi voidaan ymmärtää liiketoimintaverkostoksi, jonka toimijat tekevät yhteistyötä luodakseen toisiaan täydentävien kyvykkyyksien ja voimavarojen ja yritysten järjestelmän tuotteen tai palvelun asiakasarvon kasvattamiseksi.

2 Johdanto Kilpailu tapahtuu yhä enemmän kansainvälisten liiketoimintaekosysteemien välillä. Myös modernin innovaatiopolitiikan tulisi huomioida tämä muutos. Yritykset ja eri toimialat kohtaavat tällä hetkellä suuria haasteita niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Euroopan talouskriisi ja rakennemuutokset vaativat yrityksiltä kykyä uudistua innovaatioiden, yrittäjyyden, uusien ajattelumallien ja uusien liiketoimintaekosysteemien avulla. Myös julkisilla toimijoilla voi olla merkittävä rooli tulevaisuuden innovaatioprosesseissa ja -ekosysteemeissä. Modernille suomalaiselle innovaatiopolitiikalle on aiempien tutkimusten ja kokemusten perusteella esitetty useita haasteita ja vaatimuksia. Suomalaisten yritysten pääseminen mukaan globaaleihin verkostoihin on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, ja myös innovaatiopolitiikan tulisi huomioida innovaatioiden systeemisyys, ja verkostoissa ja ekosysteemeissä olevat kyvykkyydet innovaatiotoiminnan perusedellytyksinä (Wallin, 2012). Alueellisten innovaatioalustojen tarkastelun on myös todettu olevan osittain vanhanaikaista (Harmaakorpi & Uotila, 2012). Innovaatiojärjestelmiä ja -alustoja tulisi kehittää muun muassa uusien nousevien teknologioiden esiin tuomiseksi sekä palvelu- ja ei-teknologisten innovaatioiden korostuvan merkityksen huomioimiseksi. Kilpailun on todettu tapahtuvan yhä enemmän ennemminkin kansainvälisissä ekosysteemeissä kuin yksittäisten yritysten välillä tai alueellisissa ja kansallisissa klustereissa (esim. Moore, 1993; Wallin ja Laxell, 2013). Tämän vuoksi myös innovaatiopolitiikan tulisi keskittyä tukemaan kehittyviä liiketoimintaekosysteemejä. Liiketoimintaekosysteemit kilpailevat ennen kaikkea globaalilla tasolla, ja siksi pitäisi välttää keskittymästä liikaa vain alueellisiin innovaatioprosesseihin ja yritysten välisiin kanssakäymisiin. Toisaalta esimerkiksi kaupunkien tulisi kyetä tarjoamaan ekosysteemeille innovaatioympäristö, joka auttaa niitä kasvamaan ja uusiutumaan. Innovaatiopolitiikan tulisi huomioida onnistuneiden innovaatioprosessien edellytyksinä innovaation systeemisyys, eri tavoin organisoidut ekosysteemit ja verkostoihin juurtuneet osaamiset ja kyvykkyydet. Liiketoimintaekosysteemeistä on keskusteltu laajasti innovaatio- ja yrittäjyyskirjallisuudessa, erityisesti koskien ICT-sektoria, mutta liiketoimintaekosysteemi on edelleen teoreettisesti jokseenkin epämääräinen käsite, mikä tekee sen hyödyntämisestä politiikkatasolla haastavaa. Ekosysteemin käsite tuotiin talouden ja liiketoiminnan kontekstiin 1990-luvun alussa (ks. Moore, 1993) ja todettiin, että yrityksiä ei tulisi enää nähdä osana yksittäisiä teollisuudenaloja, vaan osana ekosysteemejä, joissa yritykset tekevät yhteistyötä, kilpailevat ja kehittävät yhdessä kyvykkyyksiä uusien innovaatioiden ympärillä. Ekosysteemin yritysten on tarkoitus tehdä jokaista ekosysteemin osapuolta hyödyttävää yhteistyötä lopputuotteen tai -palvelun asiakasarvon kasvattamiseksi.

3 BECSI-hankkeen (Business Ecosystems and Platforms for Innovations) tarkoituksena on tutkia olemassa olevia liiketoimintaekosysteemejä lisätäksemme ymmärrystä näistä komplekseista järjestelmistä, ja muodostaa tutkimuksen perusteella suosituksia myös politiikkatason toimiksi. Hankekokonaisuuden aikana on alkuvuodesta 2014 tuotettu kaksi tieteellistä artikkelia ja kaksi konferenssipaperia (ks. lähteet). Aineisto Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuotettiin aiempaa kirjallisuutta hyödyntäen eri innovaatiopolitiikan lähestymistapojen vertailu. BECSI-hankkeen innovaatiopolitiikkaa koskevan osan ensimmäisessä vaiheessa liiketoimintaekosysteemin käsite asetettiin aiemmin ja edelleen laajalti käytössä olevien innovaatiopolitiikan lähestymistapojen rinnalle ja kehitettiin viitekehys näiden eri lähestymistapojen vertailulle. Tavoitteena oli tuoda liiketoimintaekosysteemin käsite mukaan myös politiikkatason teoreettiseen tarkasteluun ja nostaa esiin kysymyksiä liittyen tämän käsitteen soveltamiseen innovaatiopolitiikassa. Tutkimuksessa hyödynnettiin kolme eri innovaatiopolitiikan lähestymistavan klusterit, innovaatiojärjestelmät ja älykäs erikoistuminen sekä liiketoimintaekosysteemin käsitteen kattavaa kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia. Kaikki neljä tutkimuksessa analysoitua lähestymistapaa ovat politiikkamielessä hyvin kompleksisia käsitteitä. Tämä, kuten myös näiden lähestymistapojen erilaiset ja eripituiset historiat tekevät niiden vertailusta haastavaa. Liiketoimintaekosysteemien lisäksi kolme muuta lähestymistapaa valittiin mukaan sen perusteella, että ne ovat kaikki aiemmin ja tälläkin hetkellä laajasti hyödynnettyjä käsitteitä innovaatiopolitiikan sisällä. Tulokset Toteutetun vertailun perusteella ekosysteemilähestymistavan voidaan todeta eroavan jossain määrin kolmesta muusta tarkastellusta lähestymistavasta. Jo lähtökohtana biologian ja ekologian piiristä tuodun käsitteen hyödyntäminen talouden ja liiketoiminnan kontekstissa on uutta verrattuna perinteisiin taloustieteen ja talousmaantieteen käsitteistöihin. Ekosysteemilähestymistavan rakenne ja toiminta eroavat muista kolmesta tarkastelun kohteista esimerkiksi seuraavin tavoin: Ekosysteemeillä on löyhempi yhteys tiettyyn paikkaan tai alueeseen ja ekosysteemin sisäiset verkostot ovat ennen kaikkea globaaleja aluerajat ylittäviä verkostoja. Ekosysteemien toiminnan keskiössä ja perustana ovat innovaatiot, joiden taustalla ovat avoimen innovaation prosessit.

4 Liiketoimintaekosysteemeihin perustuva tarkastelutapa eroaa monilta osin aiemmista ja nykyisin laajalti käytössä olevista innovaatiopolitiikan lähestymistavoista. Täten sillä voi myös olla jotain uutta annettavaa tulevaisuuden innovaatiopolitiikalle. Innovaatiopolitiikan eri lähestymistapojen ei tarvitse olla toisiaan poissulkevia, vaan niitä voidaan soveltaa käytäntöön toisiaan tukevina ja täydentävinä politiikan eri tasoilla. Ekosysteemin jäseninä voivat olla käytännössä mitä tahansa organisaatiot, jotka osallistuvat asiakasarvon luomiseen. Ekosysteemin kulmakivenä toimii yritys, joka tarjoaa muille ekosysteemin avoimen jäsenille alustan (esim. tietty teknologia), josta muut yritykset hyötyvät ja jonka pohjalle ne voivat tuottaa innovaatioita kasvattaakseen ekosysteemin tarjoamien tuotteiden tai palveluiden asiakasarvoa. Ekosysteemejä pidetään lähtökohtaisesti itseorganisoituvina ja itseuudistuvina järjestelminä, joiden elinkaari kattaa neljä eri vaihetta: synty, laajeneminen, johtoasema ja uudistuminen tai kuolema. Ekosysteemilähestymistavan politiikkasovelluksista ei kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen perusteella voida sanoa vielä paljoakaan, vaan ennemminkin esittää arvauksia ja tarkentavia kysymyksiä jatkotutkimuksen selvitettäväksi. Aiempien tutkimusten perusteella ekosysteeminäkökulma keskittää huomion erityisesti pienten yritysten rooliin kasvun vauhdittajina ja työpaikkojen luojina (Wessner, 2004). Avoimeksi jäävät kuitenkin vielä esimerkiksi kysymykset siitä, miten näiden pienten yritysten kasvua ja kytkentöjä kansainvälisiin elinvoimaisiin ja kehittyviin ekosysteemeihin voidaan politiikan avulla tukea. Talouden ja yksittäisten yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Tarvitsemme siis myös uusia tapoja tarkastella tätä muutosta ja yritysten toimintaa siinä, voidaksemme harjoittaa kasvua, työpaikkojen luomista ja hyvinvointia tukevaa innovaatiopolitiikkaa. Älykkääseen erikoistumiseen perustuva lähestymistapa on otettu osin pakon sanelemana laajalti käyttöön eri puolilla Eurooppaa, ja sen soveltamista tullaan vielä varmasti jatkamaan uusilla alueilla. Älykkään erikoistumisen lähestymistapaa voidaan kuitenkin soveltaa monin eri, alueiden mukaan räätälöidyin tavoin. Täten se mahdollistaa esimerkiksi ekosysteemilähestymistavan soveltamisen laajemman, älykkääseen erikoistumiseen perustuvan innovaatiopolitiikan sisällä. Eri lähestymistapojen ei siis tarvitse olla toisiaan poissulkevia, vaan niitä voidaan myös hyödyntää toisiaan täydentävinä. Ekosysteemilähestymistapaa voidaan pitää uutena kehittyvänä lähestymistapana, joka tarvitsee taustalleen vielä lisää tutkimusta, jotta sitä voidaan pyrkiä hyödyntämään myös politiikkatasolla ja tarjoamaan kansallisille ja alueellisille politiikan suunnittelijoille ja harjoittajille uusia näkökulmia innovaatiotoimintaan ja sen kehittämiseen.

5 Innovaatiopolitiikan haasteet Hankkeen alkuvaiheessa on nostettu esiin useita ekosysteemeihin liittyviä kysymyksiä innovaatiopolitiikan kontekstissa. Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia hankkeen seuraavissa vaiheissa empiirisen aineiston avulla. Mikä on julkisen sektorin rooli liiketoimintaekosysteemeissä? Miten tukea kehittymässä olevia liiketoimintaekosysteemejä? Miten rakentaa innovaatioympäristö (rahoitus, infrastruktuuri, tutkimus, koulutus, jne.) joka ruokkii ekosysteemien kasvua ja kehitystä? Onko mahdollista tukea ja edistää ekosysteemien omalähtöistä uudistumista innovaatiopolitiikan keinoin? Mitä nämä keinot voisivat olla? Miten liiketoimintaekosysteemien evoluutiota voidaan tukea eri politiikkatasoilla? Miten liiketoimintaekosysteemien kuolemiseen liittyviä negatiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan pyrkiä lieventämään? Tarkempi lukeminen Hankkeen tuloksia: Leviäkangas et al. (2014). The Finnish Road Weather Business Ecosystem - Turning Societal Benefits into Business and the Other Way Round. Engineering Management Research; Vol. 3, No. 1 Majava et al. (2014) Evolution and change dynamics in business ecosystems: research frame for spatial context. Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM) Conference, May in Soul, South Korea. Pilli-Sihvola et al. (2014) Evolving winter road maintenance ecosystems in Finland and Hokkaido, Japan. ITS Helsinki 2014 Congress, June in Helsinki, Finland. Rinkinen, S. & Harmaakorpi, V. (Forthcoming) Ecosystem perspective on regional innovation policy. Muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta: Harmaakorpi, V. and Uotila, T. (2012). Innovaatiopolitiikan meta-analyysi: Innovaatioympäristön uudet toimintatavat ja alustat kasvun kehittämisessä. Helsinki: Tekes. Iansiti, M. and Levien, R. (2004). Strategy as ecology. Harvard Business Review, Vol. 82, No. 3, pp

6 Moore, J. F. (1993). Predators and prey: A new ecology of competition. Harvard Business Review, Vol. 71, No. 1, pp Moore, J. F. (2006). Business ecosystems and the view from the firm. The Antitrust Bulletin, Vol. 25, No. 1, pp Wallin, J. (2012). Innovaatiotutkimuksen meta-analyysi: Entrepreneurship, innovations and value creation. Helsinki: Tekes. Wallin, J. and Laxell, P. (2013). Alueet globaaleissa ekosysteemeissä. Osaamiskeskusohjelman loppuarviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 19/2013. Wessner, C. W. (2004). Entrepreneurship and the innovation ecosystem policy lessons from the United States. Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy no. 4604, Max Planck Institute for Research into Economic Systems.

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita

Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita Elise Ramstad Tuomo Alasoini (toim.) Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita Helsinki 2007 Sisällys Alkusanat Johdanto Tuomo

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä LAHDELMA & LAAKSO 25 Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma & Seppo Laakso ABSTRACT Network analysis as a method of evaluating support

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä 50 Antti Pelkonen ARTIKKELIT Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä ANTTI PELKONEN ABSTRACT The Political Objectives of Information

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota discussion Harri Laihonen, Antti Lönnqvist ja Jonna Käpylä Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota Johdanto Tarve KIBS-yrityksen kehittämistä tukevalle

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella - SUOMEN JA EUROOPAN UNIONIN KULUTTAJAPOLIITTISET TOIMENPITEET TARKASTELUSSA Petteri Repo TIIVISTELMÄ Kaksi suomalaisen kuluttajan näkökulmasta

Lisätiedot

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa LTA 4/10 p. 352 368 Tiina Onkila ja Marjo Siltaoja Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa Tiivistelmä Yritysvastuuraportoinnista

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Yhteiskunnallista kehitystä on totuttu tarkastelemaan

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot