Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata."

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN JOURNALISTIT RY:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Journalistit ry ja kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on Suomen Journalistiliitto Finlands Journalistförbund ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistyksen jäsenten ammatillisena yhdyssiteenä toimien 1) valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja, 2) tehdä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustaa jäseniään työmarkkinoilla Suomen Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti, 3) tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään, 4) parantaa ammattikunnan yhteiskunnallista asemaa ja kohottaa sen ammatillista tasoa, 5) edistää jäsenkuntansa keskuudessa hyvää yhteishenkeä, 6) toimia hyvän ammattietiikan edistämiseksi ja 7) erityisesti vaalia sananvapauden loukkaamattomuutta. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi 1) perustaa ja kartuttaa rahastoja, 2) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, 3) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, 4) harjoittaa liike- ja julkaisutoimintaa sekä 5) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata. Yhdistys voi Iiittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin järjestöihin. Yhdistyksen jäsenet 3 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä 1) henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä Suomessa toimivassa tiedotusvälineessä, pääasiassa tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli-, uutis- tai kuvatoimistossa tai muussa viestintä- tai kustannusalan yrityksessä, 2) muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä, 3) freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimentulonsa journalistisesta työstä, 4) liiton tai yhdistyksen toimihenkilö, 5) alan opettaja tai tutkija.

2 6) Journalistiseen ammattiin opiskeleva voidaan hyväksyä opiskelijajäseneksi. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta liiton tai yhdistyksen luottamustehtäviin. 7) Jäsenyyden voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvälistä tehtävää hoitava jäsen. 4 Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen taloudellisten etujen valvominen tai ratkaisevan päätösvallan käyttö työsuhteiden ehtoja koskevissa asioissa. Mikäli jäsenedellytykset ovat 3 ja 4 mukaisesti olemassa, jäsenyyden esteenä ei ole se, että journalistilla ammatinharjoittajana tai yrittäjänä on palveluksessaan toimituksellisia toimihenkilöitä. 5 Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenen on kuuluttava Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 6 Jäsenen on ilmoitettava yhdistyksestä eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jos eroaminen ei aiheudu siirtymisestä toiseen Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistykseen. Yhdistyksen jäsen, jonka jäsenyys Suomen Journalistiliitossa lakkaa, katsotaan eronneeksi myös yhdistyksestä. 7 Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton tarkoitusperiä, rikkoo näitä tai liiton sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen tai liiton johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tai esiintyy ammatin arvoa alentavasti, voidaan yksityisen tai julkisen varoituksen jälkeen tai varoituksetta 1) erottaa yhdistyksestä määräajaksi 2) erottaa yhdistyksestä ainaiseksi. Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä ennen kuin jäsenelle on annettu mahdollisuus kirjallisen selvityksen jättämiseen. Erottamispäätöksen, jonka katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on hänelle kirjattuna postitettu. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä viidentoista (15) päivän kuluessa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Tällaisessa tapauksessa erottamisesta päättää yhdistyksen kokous äänestämällä umpilipuin. 8 Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet tai joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, katsotaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä eronneeksi.

3 9 Erottamispäätös tulee voimaan, kun Suomen Journalistiliitto on sen vahvistanut. 10 Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet tai määräaikaan sidotut maksut. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen tai liiton varoihin. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet 11 Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä, liiton sekä yhdistyksen johtoelinten päätöksiä. 12 Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän viivästysmaksun. 13 Jäsen on velvollinen vaadittaessa antamaan yhdistyksen hallitukselle luottamuksellisia tietoja palkkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle, jos työnantaja ei työsuhteessa noudata lain tai sopimusten määräyksiä. Jäsenellä ei ole oikeutta siirtyä sellaisen työnantajan palvelukseen, jonka Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon tai saartoon. Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän välisen työriidan aikana jäsenen on ehdottomasti tarkoin noudatettava liiton ja jäsenyhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 14 Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet tai muuttuneet, on velvollinen ilmoittamaan tästä yhdistyksen hallitukselle. 15 Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton ja yhdistyksen tukea kaikissa palkka-, työehto- ja työsuhdeasioissa. 16 Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti.

4 Yhdistyksen kokoukset 17 Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa. 18 Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaan. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenistöstä sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi vaatii hallitukselta kirjallisesti. 19 Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä sekä Suomen Journalistiliiton sääntöjen mukaisilla osastoilla, joiden kotipaikka on yhdistyksen toimialueella, on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle. Jäsenen on jätettävä esityksensä hallitukselle kirjallisesti kokousvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. 20 Hallituksen on toimitettava jäsenille kutsu yhdistyksen kokoukseen joko kirjeenä, sähköpostitse tai ilmoittamalla vuosikokouksen määräämissä lehdissä. Vuosikokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja muut kokoukset viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 21 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) todetaan kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus, 2) valitaan kokoukselle kaksi (2) puheenjohtajaa ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, 3) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, 4) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta, 5) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto, 6) vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapaudesta, 7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, 8) vahvistetaan talousarvio ja määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä maksujen perimisajat ja - muoto, 9) valitaan hallituksen puheenjohtaja, 10) valitaan hallituksen muut jäsenet sekä varajäsenet, 11) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, 12) määrätään, missä lehdissä yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan sekä 13) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

5 22 Yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton valtuustoon sekä yhdistyksen ehdokkaat jäseniksi ja varajäseniksi Suomen Journalistiliiton hallitukseen ja muihin liiton elimiin valitaan yhdistyksen kokouksessa. Tarpeen vaatiessa kesken toimintavuoden yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan valita ehdokkaita liiton elimiin ja muihin yhdistyksen edustusta tarvitseviin elimiin. Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioituneesti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenesi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti ansioitunut henkilö. 23 Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen hallitus 24 Yhdistyksen hallitukseen, jonka vuosikokous valitsee, kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä kolme (3) yleisvarajäsentä. Hallituksen toimikausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. 25 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen virkailijat. Heidän palkoistaan ja/tai palkkioistaan päätetään kunkin vuoden talousarvion yhteydessä. Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä. 26 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai hallituksen kolmen (3) jäsenen sitä vaatiessa. Vaatimus on esitettävä puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle kirjallisesti. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) muun jäsenen ollessa läsnä. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa varajäsenet myös silloin, kun kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet ovat paikalla. Varajäsenillä on tällöin kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus. 27 Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi.

6 Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee kokousten päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus valvoo, että jäsenet noudattavat yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä ja päätöksiä. 28 Yhdistyksen hallitus laatii yhdistyksen esitykset ja lausunnot Suomen Journalistiliitolle tarvittaessa yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden mukaan. Äänestykset 29 Vaali yhdistyksessä on vaadittaessa toimitettava äänestämällä umpilipuin. Yhdistyksen kokouksessa on vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä. 30 Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin puheenjohtajan kanta. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 31 Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja, tai hallituksen siihen valtuuttama henkilö tai henkilöt. Toimintakertomus ja tilit 32 Yhdistyksen toimintakertomus ja tilit päätetään kalenterivuosittain. 33 Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä hallitukselle ennen helmikuun I0. päivää. Tilintarkastajat hoitavat myös yhdistyksen tilien valvontatarkkailun, ellei yhdistyksellä ole erikseen määrättyä valvontatarkastajaa. Sääntöjen muuttaminen 34 Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä kannattaa muutosta. Ennen muutettujen sääntöjen rekisteröintiä on muutetut säännöt lähetettävä Suomen Journalistiliiton

7 liittohallituksen hyväksyttäväksi. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta eikä saavutettua vaalikelpoisuutta. Yhdistyksen purkaminen 35 Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa purkamista kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä. 36 Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Journalistiliitto Finlands Journalistförbund ry:lle käytettäväksi liiton päämääriä edistäviin tarkoituksiin. Nämä säännöt on Keski-Suomen Journalistit ry:n vuosikokous hyväksynyt ja Suomen Journalistiliiton liittohallitus vahvistanut XX.XX.XXXX.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

Helsingin Poliisien Yhdistys ry

Helsingin Poliisien Yhdistys ry Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 1 / 7 Helsingin Poliisien Yhdistys ry Säännöt Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 2 / 7 Sisällysluettelo 1. NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2. TARKOITUS...3 3. JÄSENET...3

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT

SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kartoittajayhdistys SKY ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ensi- ja turvakotien liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi.

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT Hyväksytty PRH 2.10.2013 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt

Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Logistiikan toimihenkilöt LOG ry, Tjänstemännen inom logistik LOG rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Paikallisyhdistyksen (1 kokous/vuosi) Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet...

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen MS-yhdistys

Lisätiedot

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä TAMPEREEN FAKTORIKLUBI PRO RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle. IMMUUNIPUUTOSPOTILAIDEN YHDISTYS IMMUNBRISTPATIENTERNAS FÖRENING SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Immuunipuutospotilaiden yhdistys Immunbristpatienternas förening ja sen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT

Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa..1. Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.1. Hyväksytty liittokokouksessa 1.. Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Yhdistykseksi, nimi on Oulun Seudun Psykologit

Lisätiedot