Satakunnan Journalistit ry:n säännöt (hallituksen esitys )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan Journalistit ry:n säännöt (hallituksen esitys 14.11.2007)"

Transkriptio

1 Satakunnan Journalistit ry:n säännöt (hallituksen esitys ) 1 Sääntömuutoskohdat kursivoitu Sääntömuutosesitykset lihavoitu I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 1. Yhdistyksen nimi on Satakunnan Journalistit r.y. 2. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. 3. Yhdistyksen pääasiallisena toiminta-alueena on Satakunta. 4. Yhdistys on Suomen Journalistiliitto Finlands Journalistförbund ry:n jäsenyhdistys 2 1. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistyksen jäsenten ammatillisena yhdyssiteenä toimien a) valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja, b) tehdä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustaa jäseniään työmarkkinoilla Suomen Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja liiton antamien ohjeiden mukaan, c) tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään, d) kohottaa jäsenistönsä yhteiskunnallista asemaa ja journalistista ja sivistyksellistä tasoa sekä Muutosesitys: parantaa ammattikunnan yhteiskunnallista asemaa ja kohottaa sen ammatillista tasoa, e) edistää jäsenkuntansa keskuudessa hyvää yhteishenkeä. Muutosesitys: toimia hyvän ammattietiikan edistämiseksi, Lisäyksenä: f) edistää journalistien kansainvälistä yhteistoimintaa ja g) erityisesti vaalia sananvapauden loukkaamattomuutta. 2. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisella luvalla a) perustaa ja kartuttaa rahastoja, b) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, c) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, d) harjoittaa julkaisu- ja ohjelmatoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä,

2 e) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, asuntoosakkeita ja lomanviettopaikkoja. 3. Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata. 4. Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin järjestöihin. 2 II Yhdistyksen jäsenet 3 1. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilö, joka on vakinaisesti ja päätoimisesti Suomessa ilmestyvässä lehdessä tai Suomessa toimivassa, lehdistöä palvelevassa uutis- tai artikkelitoimistossa toimittajana tahi muussa sellaisessa toimitustyöhön kuuluvassa tehtävässä, jonka Suomen Journalistiliitto yhdistyksen jäsenyyden edellytykseksi hyväksyy. 2. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä alan opettaja korkeakoulussa. 3. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä erityisistä syistä myös muu henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä ja joka on ollut ammatissa vähintään kaksi (2) vuotta. Hallituksen muutosesitys: 3 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä: 1. Henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä tiedotusvälineessä, pääasiassa tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli-, uutistai kuvatoimistossa tai muussa viestintä- tai kustannusalan yrityksessä. 2. Muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä. 3. Freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä. 4. Liiton tai sen jäsenyhdistyksen toimihenkilö. 5. Alan opettaja tai tutkija. 6. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta luottamustehtäviin osasto-, yhdistys- eikä liittotasolla. 7. Jäsenyyden voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvälistä tehtävää hoitava jäsen sekä eläkkeelle siirtynyt jäsen Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä a) yhdistyksen jäsen, joka oltuaan Suomen Journalistiliiton jäsenenä vähintään viisi (5) vuotta. joutuu alalta luopumisen takia eroamaan yhdistyksestä,

3 b) valtion, kuntien tai seurakuntien hallinnon päätoiminen tiedottaja. 2. Ulkojäsenellä on yhdistyksen kokouksissa vain puheoikeus Kuusikymmentä (60) vuotta täyttänyt jäsen, joka on ollut Suomen Journalistiliiton jäsen 25 vuotta tai nuorempi jäsen, joka on ollut liiton jäsen 30 vuotta, siirtyy vapaajäseneksi. 2. Eläkkeelle siirtynyt jäsen voidaan hakemuksesta hyväksyä vapaajäseneksi ilman määräaikoja Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua lehti- tai sitä vastaavan yrityksen taloudellisten etujen valvominen. Hallituksen esitys: poistetaan osin vanhentuneina 4, 5 ja Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen taloudellisten etujen valvominen tai ratkaiseva päätösvallan käyttäminen työsuhteiden ehtoja koskevissa asioissa. 2. Mikäli jäsenedellytykset ovat 3 :n ja 4 1 kohdan mukaisesti olemassa, jäsenyyden esteenä ei ole se, että journalistilla ammatinharjoittajana tai yrittäjänä on palveluksessaan toimituksellisia toimihenkilöitä. 7 Hallituksen muutosesitys 5 1. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. 8 Hallituksen muutosesitys 6 1. Yhdistyksen jäsenen on kuuluttava Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä. III Jäsenen eroaminen ja erottaminen 9 Hallituksen muutosesitys 7 1. Yhdistyksestä eroamisesta on jäsenen ilmoitettava, ellei eroaminen aiheudu siirtymisestä toiseen Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistykseen, kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suusanallisesti (muutoesitys: suullisesti) yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 2. Yhdistyksen jäsenen, jonka jäsenyys Suomen Journalistiliitossa lakkaa, katsotaan eronneeksi myös yhdistyksestä. 3. Yhdistyksestä eroamisen katsotaan tapahtuvan kalenterivuoden päättyessä. Muutosesitys: poistetaan luku 10 (muutosesitys 8 ) 1. Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, rikkoo näitä sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen ja (muutosesitys: poistetaan) liiton johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tahi esiintyy ammatin arvoa alentavasti, voidaan yksityisen tai julkisen varoituksen jälkeen tai varoituksetta a) erottaa yhdistyksestä määräajaksi, b) erottaa yhdistyksestä ainaiseksi.

4 4 11 (muutosesitys 9 ) 1. Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 2. Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä, ennen kuin jäsenelle on annettu määräaikaismahdollisuus kirjallisen selvityksen jättämiseen. 3. Erottamispäätöksestä, joka katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä kuin tieto päätöksestä on hänelle kirjallisena postitettu, voi jäsen valittaa viidentoista (15) päivän kuluessa yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjeellä yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta äänestämällä umpilipuin. 12 (muutosesitys 10 ) 1. Jäsen, jonka jäsenyysedellytykset ovat lakanneet tai joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen kalenterivuoden loppuun mennessä (muutosesitys: määräaikana), katsotaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä eronneeksi (muutosesitys: erotetuksi). Muutosesitys: lisätään 2. Erottamispäätös tulee voimaan, kun Suomen Journalistiliitto on sen vahvistanut. 13 (muutosesitys 11 ) 1. Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet tai määräaikaan sidotut maksut. 2. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. IV Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet 14 (muutosesitys 12 ) 1. Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä sekä noudattamaan yhdistyksen ja liiton johtoelinten päätöksiä ja vastaamaan asetettavista velvoitteista. 15 (muutosesitys 13 ) 1. Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. 2. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän viivästymissakon. 3. Ulkojäsen maksaa jäsenmaksunsa samoin perustein kuin jäsen. (muutosesitys: poistetaan) 16 (muutosesitys: poistetaan koko luku) 1. Suomen Journalistiliiton tai yhdistyksen kunniajäsen sekä vapaajäsen ovat vapaat yhdistyksen jäsenmaksusta. 2. Varusmiehenä palveleva jäsen on vapaa yhden vuoden jäsenmaksusta. 3. Sairaan tai työttömän tahi muuten vaik euksiin joutuneen jäsenen hallitus voi hakemuksesta määräajaksi vapauttaa yhdistyksen jäsenmaksusta. 4. Jäsenen, joka harjoittaa ammattinsa kehittämistä tarkoittavia opintoja, hallitus voi hakemuksesta määräajaksi vapauttaa yhdistyksen jäsenmaksusta. 17 (muutosesitys 14 ) 1. Jäsen on velvollinen vaadittaessa antamaan yhdistyksen hallitukselle luottamuksellisia tietoja palkkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot. 2. Jäsen on velvollinen yhdistykselle ilmoittamaan jos työnantaja ei työsuhteessa noudata lain tai sopimusten määräyksiä. 3. Jäsenellä ei ole oikeutta siirtyä sellaisen työnantajan palvelukseen, jonka Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon tai saartoon.

5 5 4. Työriidan syttyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän välillä jäsenen on ehdottomasti ja tarkoin noudatettava liiton ja yhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä. Lisäysesitys: 5. Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet tai muuttuneet, on velvollinen ilmoittamaan siitä yhdistyksen hallitukselle. 18 (muutosesitys: lisätään kohta edelliseen pykälään) 1. Jäsen, jonka jäsenyysedellytykset ovat lakanneet tai muuttuneet, on velvollinen ilmoittamaan siitä yhdistyksen hallitukselle. 19 (muutosesitys: 15 ) 1. Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton ja yhdistyksen tukea kaikissa palkka-, työehto- ja työsuhdeasioissa. 2. Hallitus voi harkintansa mukaan tukea ja auttaa jäsentä myös muulla vastaavalla tavalla. muutosesitys: poistetaan 20 (muutosesitys: 16 ) 1. Jäsenellä on oikeus yhdistykseltä saada Suomen Journalistiliiton toimittajakortti liiton määräämin ehdoin. Muutosesitys: Jäsenelle on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti. V Yhdistyksen kokoukset 21 (muutosesitys: 17 ) 1. Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa. 22 (muutosesitys: lisätään 17 :ään) Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen helmikuun loppua. Muutosesitys: maaliskuun loppuun mennessä Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaan Yhdistyksen kokous on hallituksen kutsuttava koolle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi hallitukselta kirjallisesti vaatii. 23 (muutosesitys: 18 ) 1. Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle. Muutosesitys: 1. Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen mukaisella osastolla, jonka kotipaikka on yhdistyksen toimialueella, on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle. 2. Jäsenen (lisäys: tai osaston) on jätettävä esityksensä kirjallisesti hallitukselle kokousvuotta edeltävän joulukuun 15. päivään mennessä. Muutosesitys: tammikuun 15. päivään mennessä. 24 (muutosesitys: 19 ) 1. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on hallituksen toimitettava jäsenille kirjallisesti ja ilmoittamalla vuosikokouksen määräämässä sanomalehdessä. Muutosesitys: 1. Hallituksen on toimitettava kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen jäsenille joko kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoittamalla vuosikokouksen määräämissä tiedotusvälineissä.

6 2. Vuosikokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja muut kokoukset viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. 3. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. (Muutosesitys: Poistetaan) 6 25 (muutosesitys: 20 ) 1. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, b) valitaan kokoukselle kaksi (2) puheenjohtajaa (muutosesitys: puheenjohtaja) ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, c) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa (lisäysesitys: ja ääntenlaskijaa), d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta, e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajain lausunto, f) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta, muutosesitys: sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille g) vahvistetaan toimintasuunnitelma h) vahvistetaan talousarvio ja määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja maksujen perimisajat ja muoto. Muutosesitys: jäsenmaksun suuruus sekä viivästymismaksun suuruus. i) valitaan hallituksen puheenjohtaja j) valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet k) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, l) määrätään, missä sanomalehdissä tiedotusvälineissä yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan sekä m) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 26 (muutosesitys: 21 ) 1. Yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton liittokokoukseen ja yhdistyksen ehdokkaat jäseniksi ja varajäseniksi Suomen Journalistiliiton liittovaltuustoon valitaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosesitys: Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton valtuustoon. 2. Vaalikelpoinen yhdistyksen liittokokousedustajaksi ja ehdokkaaksi liittovaltuustoon, Suomen Journalistiliiton säännöissä määrityin rajoituksin, yhdistyksen jäsen ja alalla oleva vapaajäsen. Muutosesitys: Vaalikelpoinen on Suomen Journalistiliiton säännöissä määrätyin rajoituksin yhdistyksen jäsen. 27 (muutosesitys: 22 ) 1. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansioituneesti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. 2. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti ansioitunut henkilö. 28 (muutosesitys: 23 ) 1. Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. VI Yhdistyksen hallitus 29 (muutosesitys: 24 ) 1. Yhdistyksen hallitukseen, jonka vuosikokous valitsee, kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. 2. Hallituksen toimikausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

7 7 30 (muutosesitys: 25 ) 1. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan (lisäysehdotus: jonka on oltava hallituksen varsinainen jäsen). 2. Hallitus ottaa (muutosesitys: valitsee) ja erottaa yhdistyksen virkailijat. 3. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä. 31 (muutosesitys: 26 ) 1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. 2. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) muun jäsenen ollessa läsnä. 32 (muutosesitys: 27 ) 1. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi. 2. Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee kokousten päätökset, pitää jäsenluetteloa sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. 3. Hallituksen on valvottava, että jäsenet noudattavat yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä ja päätöksiä. 33 (muutosesitys: 28 ) 1. Yhdistyksen hallitus laatii yhdistyksen esitykset ja lausunnot Suomen Journalistiliitolle yhdistyksen kokouksen tarvittaessa antamien ohjeiden mukaan. VII Äänestykset 34 (muutosesitys: 29 ) 1. Vaali on yhdistyksessä aina vaadittaessa toimitettava äänestämällä umpilipuin (muutosesitys: suljetulla lippuäänestyksellä). 2. Yhdistyksen kokouksissa on vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä. 35 (muutosesitys: 30 ) 1. Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin puheenjohtajan kanta. VIII Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 36 (muutosesitys: 31 ) 1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä. IX Toimintakertomus ja tilit 37 (muutosesitys: 32 ) 1. Yhdistyksen toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain.

8 38 (muutosesitys: 33 ) 1. Tilit on hallituksen vuosittain ennen tammikuun 20. päivää jätettävä tilintarkastajille. Muutosesitys: Hallituksen on jätettävä tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 2. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä hallitukselle ennen helmikuun 1. päivää. Muutosesitys: viikko ennen vuosikokousta. 3. Tilintarkastajat hoitavat myös yhdistyksen tilien valvontatarkkailun, ellei yhdistyksellä ole erikseen määrättyä valvontatarkkailijaa. (Muutosesitys: Poistetaan) 8 X Sääntöjen muuttaminen 39 (muutosesitys: 34 ) 1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksissa jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) kokouksen läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä muutosta kannattaa ja jos Suomen Journalistiliitto muutoksen hyväksyy. 2. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta eikä saavutettua vaalikelpoisuutta. XI Yhdistyksen purkaminen 40 (muutosesitys: 35 ) 1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä umpilipuin (muutosesitys: suljetulla lippuäänestyksellä) kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. 2. Yhdistys purkaantuu jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä. 41 (muutosesitys: 36 ) 1. Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljellä olevat varat luovutettava Suomen Journalistiliitto Finlands Journalistförbund ry:lle käytettäväksi liiton päämääriä edistäviin tarkoituksiin.

Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata. KESKI-SUOMEN JOURNALISTIT RY:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Journalistit ry ja kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on Suomen Journalistiliitto Finlands

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiosaston säännöt 1 (8)

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiosaston säännöt 1 (8) TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiosaston säännöt 1 (8) Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus... 2 1 Nimi, kotipaikka ja nimenkirjoitus... 2 2 Ammattiosaston tarkoitus ja toiminnan laatu... 2 Jäsenyys...

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi.

Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi. Vakuutusväen Liitto VvL ry Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen MS-yhdistys

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT

SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kartoittajayhdistys SKY ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Helsingin Poliisien Yhdistys ry

Helsingin Poliisien Yhdistys ry Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 1 / 7 Helsingin Poliisien Yhdistys ry Säännöt Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 2 / 7 Sisällysluettelo 1. NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2. TARKOITUS...3 3. JÄSENET...3

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry LIITON SÄÄNNÖT

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry LIITON SÄÄNNÖT Palvelualojen ammattiliitto PAM ry LIITON SÄÄNNÖT Hyväksytty 13.5.2014 Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt

Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Logistiikan toimihenkilöt LOG ry, Tjänstemännen inom logistik LOG rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä TAMPEREEN FAKTORIKLUBI PRO RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2 TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Työfysioterapeutit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot