Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan"

Transkriptio

1 Ajankohtaista Duodecimista Jouko Lönnqvist Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan on kuulunut lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen seuran perustamisesta eli vuodesta 1881 alkaen. Vuonna 1906 perustetusta Matti Äyräpään muistorahastosta kyettiin jakamaan pientä tukea joillekin tutkijoille. Seurassa oli rahastoa perustettaessa 300 jäsentä. Seuran puheenjohtaja Yrjö Reenpää teki vuonna 1934 aloitteen rahaston kartuttamisesta nuorten kyvykkäiden tutkijoiden tukemiseksi. Seuran jäsenmäärä oli tuolloin jo ylittänyt tuhannen rajan. Uusi innostus lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen johtikin siihen, että vuodesta 1935 alkaen Duodecim-seura kykeni jakamaan tieteellisiä apurahoja vuosittain nuorille tutkijoille. Sota ja sodanjälkeinen talouskehitys vaikeuttivat kuitenkin tukimahdollisuuksia. Toiminnan laajeneminen 1950-luvun lopulla ja jäsenmäärän kasvu yli 3 000:n sai seuran silloisen johdon pohtimaan uusia keinoja taloudellisten edellytysten luomiseksi. Vuosikymmenen taitteessa syntyi ajatus seuran rahastojen tehokkaammasta hoidosta ja varainhankinnasta lääketieteellisen tutkimuksen tueksi. Säätiön perustaminen Alkuvuodesta 1960 tehtyjen selvitysten jälkeen Duodecimin johtokunta päätti perustaa Suomen Lääketieteen Säätiön ja luovuttaa sen peruspääomaksi viisi miljoonaa markkaa. Peruspääoma koostui osakkeista, joiden markkina-arvo oli nykyrahana noin markkaa. Säätiön säännöt ja säädekirja hyväksyttiin seuran vuosikokouksessa Oikeusministeriö oli antanut luvan säätiön perustamiseen Säätiö rekisteröitiin Duodecim-seuran johtokunnassa säätiön perustamispäätöstä olivat tekemässä vuoden 1960 aikana Tauno Putkonen (pj.), Gunnar Soininen (vpj.), Anna-Liisa Haapanen, Pentti Järvinen, Esko Nikkilä, Aimo Ojala, Hannes Salmenkallio, Martti Turunen, Harri Nevanlinna (siht.), Ilmari Sallinen (varainhoitaja), Antti Louhija (Lääketieteenkandidaattiseuran pj.) ja Pentti Mahlamäki (seuran toimistopäällikkö). Seuran silloisella puheenjohtajalla professori Tauno Putkosella oli keskeinen asema säätiöhankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Säätiön tueksi saatiin johtaja Matti Vaskion laatima kymmenen miljoonan markan lahjakirja sekä allekirjoitettu viidentoista miljoonan markan lahjoitus. Lahjoitukset olivat nykyarvoltaan noin 2.5 miljoonaa markkaa, ja ne muodostivat säätiön Maija ja Matti Vaskion rahastojen alkupääoman. Myöhemmin vuosina Vaskion pariskunta kartutti näitä rahastoja lisälahjoituksilla niin, että niiden kokonaisarvo nousi nykyrahana noin viiteen miljoonaan markkaa. Lahjoitus oli meidän oloissamme poikkeuksellisen suuri lääketieteeseen ja kansanterveyden edistämiseen suunnattu yksityinen panostus. Duodecim-seura valitsi vuosikokouksessaan säätiön ensimmäiseen hallitukseen vuodeksi 1961 professori Gunnar Soinisen puheenjohtajaksi, professori Niilo Hallmanin varapuheenjohtajaksi, lakitieteen tohtori Reino Erman, ylilääkäri Erkki Klemolan, toimitusjohtaja, lääketieteen lisensiaatti Olli Routin ja johtaja Tauno Väyrysen. Samassa kokouksessa valittiin säätiön hallintoneuvoston jäseniksi professori Pentti Halonen, kauppaneuvos Lauri Hietanen, professori Osmo Järvi, professori Lauri Kalaja, professori William Kerppola, professori Duodecim 2000; 116:

2 Juuso Kivimäki, pääkonsuli Aarne Koskelo, apteekkineuvos Veli Krogerus, professori Erkki Leikola, professori Frithiof Nevanlinna, professori Lauri Ollonqvist, professori Tauno Putkonen, professori Väinö Seiro, professori Eemil Tiitinen, professori Mauno Vannas, pääjohtaja Eero Viima, pääjohtaja Matti Virkkunen ja ylilääkäri Ilkka Väänänen. Erityisesti näitä henkilöitä meidän on syytä muistaa tänään, kun säätiö on yleensä olemassa ja voi lisäksi hyvin. Säätiön tarkoitus Säätiötoimintaa säätelee Suomessa säätiölaki. Käytännössä sitä ohjaavat oikeusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja sen alaisuudessa toimiva Patentti- ja rekisterihallitus sekä toisaalta valtiovarainministeriö ja sen alainen Verohallitus. Säätiöt ovat itsenäisiä juridisia toimijoita, joiden hallituksen jäsenet toimivat henkilökohtaisella vastuulla osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten tapaan. Säätiön hallitukselle asioita esittelee ja säätiön juoksevia asioita hoitaa asiamies, jota voidaan verrata toimenkuvaltaan osakeyhtiön toimitusjohtajaan. Säätiöt joutuvat seuraamaan tarkoin lahjoittajien säädekirjoja sekä saamiensa testamenttien ehtoja. Usein säätiön tukijat haluavat kanavoida tukensa erillisiksi rahastoiksi säätiön sisällä. Säätiöillä ei siis ole varsinaista omistajaa eikä omistajan tahtoa, mutta niitä ohjaavat perustajiensa ja lahjoittajien arvopohja sekä heidän ilmaisemansa tahto tai toiveet. Suomen Lääketieteen Säätiön alkuperäisiin sääntöihin kirjattiin erityisesti maininta, että»tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin tarkoitusperien hengessä jakaa apurahoja ja palkintoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, perustaa ja ylläpitää tarpeelliseksi katsomiansa laitoksia sekä muillakin näihin verrattavilla tavoilla toteuttaa tarkoitustaan». Perustaessaan säätiön Duodecim-seura varmisti yhteyden siihen myös siten, että seuran vuosikokous nykyisin valtuuskunta valitsee säätiön toimintaa seuraavan ja valvovan hallintoneuvoston 18 jäsentä, joista 12:n on oltava seuran jäseniä. Hallintoneuvosto valitsee puolestaan säätiön asioita hoitavaan, sitä edustavaan ja sen päätösvaltaa käyttävään hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä neljä muuta jäsentä. Hallituksen kuudesta jäsenestä vähintään kolmen on lisäksi oltava Duodecimin jäseniä. Sekä hallintoneuvoston että hallituksen jäsenet on valittu kolmivuotiskausiksi, joita sääntöjen mukaan voi olla kolme perättäin. Käytännössä useimmat säätiön luottamushenkilöt ovatkin palvelleet säätiötä yhdeksän vuoden ajan. Apurahojen ja palkintojen jaosta päättää säätiön hallitus, mutta sen on hankittava ennen päätöstään Duodecim-seuran hallituksen lausunto. Apurahapäätökset on valmistellut Duodecimin valtuuskunnan valitsema apurahavaliokunta. Säätiön yhteyttä seuraan korostaa myös sääntöjen lopettamispykälä (13 ): jos säätiö jostain syystä lopettaisi toimintansa, sen varat on luovutettava Duodecim-seuralle. Säätiön rakenne on kokonaisuudessaan monimutkainen, mutta sen on ajateltu olevan konservatiivisuudessaan myös turvaava. Nykyinen säätiölaki hyväksyisi kyllä yksinkertaisemmankin hallintomallin. Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan aina säätiön hallituksen ehdotus, jota vähintään kolme neljäsosaa hallintoneuvoston jäsenistä on kannattanut ja jolle tarvitaan lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Tärkein säätiön toimintaa ohjaava tekijä on sen sääntöjen tarkoituspykälä (2 ), jonka alkuperäinen muoto oli:»säätiön tarkoituksena on tukea maassamme lääketieteellistä tutkimustyötä huomioon ottaen tällöin muun muassa myös kansanterveyden kohottamisen maassamme.» Kun sääntöjä uudistettiin ensimmäisen kerran oikeusministeriön päätöksellä , tarkoituspykälä jäi alkuperäiseen muotoonsa. Nykyiset säätiön säännöt uudistettiin , ja ne vahvistettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa Tarkoituspykälä on nyt ilmaistu muodossa:»säätiön tarkoituksena on tukea maassamme lääketieteellistä tutkimustyötä ja koulutusta.» Käytännössä lähes koko tuki on kohdistunut apurahoina lääketieteelliseen tutkimustyöhön. Koulutusta on tuettu vain poikkeustapauksissa erityisellä tuella eräille Duodecimin tieteellisille symposiumeille. Apurahan saaneet ovat olleet pääosin väitöskirjatyötään valmistelevia lääketieteen opiskelijoita ja nuoria lääkä J. Lönnqvist

3 reitä. Viime vuosina tukea on voitu ulottaa kannustusapurahoista myös 6 12 kuukautta kestävään kokopäiväiseen tutkimustyöhön. Neljän vuosikymmenen aikana apurahoja on myönnetty yhteensä noin hakijalle. Suomen Lääketieteen Säätiön kehitys ja toiminta Suomen Lääketieteen Säätiö on vuosien kuluessa kehittynyt merkittäväksi lääketiedettä tukevaksi yksityiseksi säätiöksi. Se on selvästi suurin niistä säätiöistä, jotka kohdistavat tukensa nuoriin tutkijoihin kaikilta lääketieteen aloilta. Matti ja Maija Vaskion rahaston jälkeen säätiöön on perustettu yhteensä parikymmentä erillistä rahastoa. Niistä suurimpia ovat Orionin tieteellinen tutkimusrahasto (1966), Winthrop Lääkeyhtymän tutkimusrahasto (1966), Aino Eerolan rahasto (1973), Tauno Putkosen rahasto (1976), Paavo ja Veikko Pirilän rahasto (1978) sekä Aarno ja Jenny Piponiuksen rahasto (1987). Säätiön tukijoita on ollut runsaasti yhtiöistä yksityisiin henkilöihin. Erityisesti suomalaisella lääketeollisuudella ja terveydenhuoltoon liittyvillä yrityksillä on ollut merkittävä osuus säätiön varallisuuden karttumisessa. Lääketehdas Orion on tukenut säätiötä vuosittain aivan sen alusta lähtien, pääosin kartuttamalla nimeään kantavaa tutkimusrahastoa säätiön sisällä. Yksityiset henkilöt ovat antaneet tukensa joko verottomina lahjoituksina tai testamentteina. Säätiön toiminta, erityisesti sen hallituksen työskentely, voidaan jakaa kahteen päätehtävään. Säätiön varsinainen tarkoitus on tukea lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Tämän tuen suunnittelu ja suuntaaminen on säätiön perustehtävä. Tähän asti säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston rooli tutkimuksen tukemisessa on ollut lähinnä strateginen. Yksittäiset hakemukset on arvioitu asiantuntijatyönä Duodecim-seuran valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi valitsemassa apurahavaliokunnassa, jonka tekemät esitykset on yleensä hyväksytty sellaisenaan. Apurahavaliokunnan puheenjohtajat ovat vuosien kuluessa luoneet ne periaatteet, joilla Suomen Lääketieteen Säätiön kaltainen yleissäätiö kykenee oikeudenmukaisella tavalla valitsemaan apurahan saajat hakijoiden joukosta. Toinen säätiön päätehtävä, joka työllistää erityisesti hallitusta, on varainhankinta ja omaisuuden hoito. Vain tässä tehtävässä onnistuminen turvaa säätiön olemassaolon ja luo edellytykset lääketieteellisen tutkimuksen tukemiselle. Säätiölain ja Lääketieteen säätiön sääntöjen mukaan (4 )»säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja se on sijoitettava turvallisesti ja tuloa tuottavasti». Vuosien kuluessa omaisuuden kasvettua merkittäväksi ja markkinoiden heilahtelun voimistuttua on omaisuuden hoidosta tullut erittäin vaativa osa säätiön hallituksen työskentelyä. Asiamiesten hyvä yhteistyö hallitusten kanssa on ollut tämän työskentelyn perusta. Tukena ovat olleet seuran toimisto sekä pankkeina KOP ja myöhemmin Merita. Nykyinen hallitus on tehnyt varainhoidosta konsultaatiosopimuksen pankkiiriliike Alfred Bergin kanssa mutta ei ole luovuttanut säätiön omaisuutta»täysihoitoon» vaan on tehnyt itse sijoituspäätökset oman sijoitusstrategiansa mukaisesti. Vuosittain saadun tuen merkitys oli ratkaisevan tärkeä säätiön toiminnalle sen alkutaipaleella, sillä jaetut apurahat eivät perustuneet merkittävässä määrin omaisuuden tuottoon vaan saatuihin lahjoituksiin. Jo ensimmäisenä toimintavuotenaan säätiö käytti apurahoihin nykyrahana yli miljoona markkaa, joka oli huomattava summa, kun huomioidaan, että lääkäreitä oli vain viidesosa nykyisestä määrästä ja tutkijoita suhteessa vieläkin vähemmän. Kun säätiö täytti v kymmenen vuotta, se kykeni jakamaan 27 nuorelle tutkijalle apurahoina yhteensä nykyrahana noin markkaa saatuaan samana vuonna ulkopuolista tukea noin markkaa luvun inflaatio ja muu talouskehitys johti siihen, että vuonna 1976 säätiö kykeni jakamaan apurahoja yhteensä vain markkaa 14 nuorelle lääkärille. Kun säätiö täytti vuonna 1980 kaksi vuosikymmentä, jakosumma oli nykyrahana markkaa ja tukea riitti 18 tutkijalle. Tällöin kuitenkin säätiön antama tuki perustui ensi kerran omaisuuden tuottoon eikä enää vuosittain saatuihin lahjoituksiin. Säätiön mahdollisuudet li- 2159

4 sääntyivät 1980-luvulla talouden myönteisen kehityksen myötä niin, että vuosikymmenen lopulla voitiin jakaa nykyrahana jo noin miljoona markkaa vuodessa puolelle sadalle tutkijalle. Säätiön täyttäessä 30 vuotta 56 tutkijaa sai yhteensä markkaa tukea luvun lamavuodet eivät aiheuttaneet säätiölle vaikeuksia, vaan tukea voitiin lisätä vuodesta 1993 alkaen luvun jälkipuolisko oli säätiön kasvun kannalta erittäin hyvä jakso. Sijoitusomaisuuden hajauttamisella onnistuttiin vähentämään sijoitusriskejä ja vauhdittamaan säätiön vaurastumista. Vuonna 2000 säätiön omaisuuden markkina-arvo nousi yli 400 miljoonan markan. Vuonna 1999 apurahoja jaettiin 189 hakijalle yhteensä 5.4 miljoonaa markkaa. Merkittävä panos säätiön kehittämiseen on tullut kaikilta niiltä, jotka ovat osallistuneet säätiön toimintaan vapaaehtoisesti vuosikymmenten kuluessa. Hallituksen puheenjohtajina ovat kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana toimineet Gunnar Soininen ( ), Pentti Halonen ( ), Niilo Pesonen ( ), Martti Turunen ( ), Ahti Tarkkanen ( ), Arto Sivula ( ), Heikki Frick ( ) ja Jouko Lönnqvist vuodesta 1996 alkaen. Tätä nykyä säätiön hallituksen jäseniä ovat puheenjohtajan lisäksi KTM Pirkko Alitalo (varapuheenjohtaja), KTM Heikki Ala- Ilkka, Olli A. Jänne, Pertti Mustajoki ja KTM Juha Nurminen. Suomen Lääketieteen säätiöllä on ollut läpi vuosikymmenien erittäin edustava hallintoneuvosto, joka on kokoontunut kahdesti vuodessa ohjaamaan ja valvomaan säätiön toimintaa. Keväällä se kokoontuu tilinpäätöskokoukseensa ja vuoden lopulla hyväksymään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä päättämään apurahapolitiikan suuntaviivoista. Lisäksi hallintoneuvosto valitsee uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Duodecim-seuran valtuuskunta valitsee syyskokouksessaan hallintoneuvoston jäsenet yleensä seuran piirissä pitkään toimineiden ja ansioituneiden jäsentensä keskuudesta kolmivuotiskausiksi edustamaan seuran henkeä ja tarkoitusperiä. Kuusi hallintoneuvoston 18 jäsenestä valitaan edustamaan seuran toimintaympäristöä ja sidosryhmiä. Valitut ovat tulleet suomalaisen elinkeinoelämän huippupaikoilta. He ovat edustaneet hallintoneuvostossa itseään ja osaamistaan, eivät niinkään nykyistä tai entistä työnantajaansa. Keskeisessä asemassa ovat olleet hallintoneuvoston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Säätiön isäksi kutsuttu Tauno Putkonen toimi puheenjohtajana vuodet Häntä ovat seuranneet Gunnar Soininen ( ), Niilo Hallman ( ), Martti Turunen ( ), Tatu Miettinen ( ), Ahti Tarkkanen ( ) sekä Veli Matti Huittinen 1995 alkaen. Nykyiset Duodecim-seuran ulkopuolelta valitut jäsenet ja heidän työnantajansa ovat varapuheenjohtajana toimiva vuorineuvos Jaakko Rauramo (Sanoma-WSOY), johtaja Juhani Kuusi (Nokia), yliasiamies Aatto Prihti (Sitra), toimitusjohtaja Kari Puro (Ilmarinen), pääjohtaja Markku Talonen (Orion/Sonera) ja pääjohtaja Vesa Vainio (MeritaNordbanken). Duodecimin jäseninä nykyiseen hallintoneuvostoon on valittu puheenjohtajan lisäksi Maija Horsmanheimo, Jussi Huttunen, Pekka Karma, Lauri Nuutinen, Amos Pasternack, Kari Raivio, Lauri Saxén, Vappu Taipale, Auli Toivanen, Matti Uusitupa ja Heikki Vapaatalo. Suomen Lääketieteen Säätiö on henkilöitynyt viime kädessä asiamiehiin, jotka ovat aivan viime aikoihin asti hoitaneet vaativaa ja usein työlästä tehtäväänsä harrastuspohjalta. Säätiön toiminnan alkaessa Duodecim-seuran toimistopäällikkö ekonomi Pentti Mahlamäki hoiti asiamiehen tehtäviä asti, jolloin ne siirrettiin tilapäisesti seuran silloisen sihteerin Lauri Aution hoitoon asti. Siitä lähtien säätiössä on ollut vakituinen asiamies, joka on ollut myös Duodecimin jäsen, ensimmäisenä Ilmari Kantero vuosina Asiamiehet on valittu yleensä säätiön hallituksen lähipiiristä, ja he ovat toimineet muutaman vuoden jaksoissa seuraavasti: Heikki Frick ( ), Paavo Mäkelä ( ), Kari Salmenkivi ( ), Ilkka Raivio ( ), Martti Liesmaa ja Kari Karjalainen Seuraava asiamies Jorma Sipponen työskenteli menestyksellisesti säätiön puolesta kymmenen vuoden ajan aina vuoteen 1996 asti. Vuodesta 1997 alkaen 2160 J. Lönnqvist

5 säätiön asiamiehenä on toiminut Duodecim-seuran entinen varainhoitaja ja nykyinen jäsen talousjohtaja, ekonomi Mikko Tulenheimo. Asiamiehen rooli on muuttunut sihteeristä säätiön johtajan roolin suuntaan tehtävien määrän ja vastuun lisääntyessä. Asiamiehen tukena ja säätiötoiminnan päivittäisenä hoitajana on lähes koko toiminnan ajan ollut Maija Kaverma Duodecimin toimistosta. Aikanaan tilapäiseksi aiottu tuki on kestänyt läpi vuosikymmenien. Tulevaisuuden haasteet Suomen Lääketieteen säätiön tarkoitus on ilmaistu selkeästi säännöissä. Tarkoitustaan säätiö voi toteuttaa tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä monipuolisemmin, etenkin jos taloudellinen kasvu jatkuu vakaana. Tähän asti vain nuoriin lääketieteen tutkijoihin kohdistunutta tukea on mahdollista monipuolistaa ja laajentaa myös muuhun lääketieteelliseen tutkimukseen. Säätiö voi myös halutessaan profiloitua nykyistä selvemmin ottamalla tuen kohteeksi aiheeltaan tai laadultaan strategisesti tärkeiksi katsottuja asioita. Säätiön varainhoito vaatii tulevaisuudessa nykyistä enemmän valmistelu- ja suunnittelutyötä ja niihin liittyvää asiantuntijakonsultaatiota. Samoin joudutaan vahvistamaan asiamiehen asemaa. Säätiölle perustettaneen lähivuosina myös oma toimisto. Säätiöllä on erittäin hyvät mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi lääketieteen tukijaksi. Sen rakenteen uudistamista on pohdittava ajan tarpeista käsin. Nopea ja tehokas toiminta on välttämätöntä, samalla kun riskien hallinta ja turvaavuus on pidettävä mielessä. Oleellista on, että Duodecim-seura pitää omalta osaltaan huolta säätiön tulevaisuudesta vaikuttamalla säätiön arvopohjaan ja keskeisiin henkilövalintoihin tulevaisuudessakin. Säätiö tarvitsee tuekseen entistä enemmän myös Duodecim-seuran ulkopuolelta tulevaa kiinnostusta ja asiantuntijuutta. Myös taloudellinen tuki on edelleen tärkeätä. Säätiön toiminnan käynnistäneet ja sitä eri vaiheissa tukeneet ovat tehneet uskomattoman suuren palveluksen lääketieteelliselle tutkimukselle maassamme. Säätiö on kuitenkin vasta 40-vuotias. Mihin kaikkeen se voikaan vielä yltää! JOUKO LÖNNQVIST Suomen Lääketieteen Säätiö hallituksen puheenjohtaja 2161

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Tunkelon säätiö 50 vuotta

Tunkelon säätiö 50 vuotta 1(9) Tunkelon säätiö 50 vuotta Hyvät ystävät Tervetuloa tähän juhlaan, jossa muistelemme Viivi ja Eemil Tunkelon perustaman Tunkelon säätiön 50 vuotista taipaletta. On hienoa, että näin suurella joukolla

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa säätiötä ja rahastoa aloitti vuonna 1970 säännöllisen yhteydenpidon. Toiminta vakiintui

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY.

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. Jäsenviesti 1/2015 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198 3000 1022 06 VSOP FI03 5660 0640 0179 68 Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS. Johdanto... 1. Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2. Apurahat ja palkinnot... 2. Tiedottaminen... 3. Hallinto...

HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS. Johdanto... 1. Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2. Apurahat ja palkinnot... 2. Tiedottaminen... 3. Hallinto... HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS Johdanto... 1 Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2 Apurahat ja palkinnot... 2 Tiedottaminen... 3 Hallinto... 3 Varainhoito... 4 Yhteistyö... 5 Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa

Lisätiedot

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Eläkesäätiön perustaminen nyt ajankohtaista Eläkekilpailun kivinen pelto ESY-TIETO 2/2006 1 2/2006 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Pitkä, kuuma kesä 4 Heikki Halkilahti

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Lääkärin etiikka 7. painos

Lääkärin etiikka 7. painos Lääkärin etiikka Lääkärin etiikka 7. painos Julkaisija: Suomen Lääkäriliitto Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki Puhelin: 09 393 091 Faksi: 09 393 0794 laakariliitto@laakariliitto.fi www.laakariliitto.fi

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia 31.VUOSIKERTA LISÄNUMERO Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygienialehti 2013; 31: Lisänumero 1 1975 2010 Esipuhe: Suomen sairaalahygieniayhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot