PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki"

Transkriptio

1 PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki

2 Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI YLEINEN TUKI Opetuksen eriyttäminen Tukiopetus Nuorisotyö koulussa Perusopetuksen lisäopetus Nivelvaihe esiopetuksesta perusopetukseen Nivelvaihe alakoulusta yläkouluun Perusopetuksesta toiselle asteelle TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI Erityisen tuen päätös Erityisen tuen toteuttaminen YKSILÖLLISET SUUNNITELMAT OPPIMISSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT OPETUSJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄ TUKI TUKIOPETUS OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS ERITYISOPETUS OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN JA OPETUKSESTA VAPAUTTAMINEN

3 4.1.5 PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS TOIMINTA-ALUEITTAIN OPISKELU OHJAUKSELLINEN JA MUU TUKI KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN TULKITSEMIS- JA AVUSTAJAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN PERUSOPETUSTA TUKEVA MUU TOIMINTA JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOIMINTA OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN OPPILASHUOLTO TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY, SALASSAPITO JA TIETOJEN LUOVUTTAMINEN OPPILAAN ARVIOINTI ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA PÄÄTTÖARVIOINTI TODISTUKSET

4 LIITTEET: 1. Kouvolan yhteiskoulun lisäopetuksen opetussuunnitelma 2. Havainnointilomake Eskarin arki 3. Siirto-HOJKS 4. Pedagoginen arvio 5. Oppimissuunnitelma 6. Pedagoginen selvitys 7. Esitys erityisen tuen/jopo-opetuksen järjestämiseksi Esitys erityisen tuen järjestämiseksi /koulutulokkaat 8. HOJKS 9. Ohjaus varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa 10. Ohjaus 1-6 luokilla 11. Ohjaus 7-9 luokilla 12. Toisen asteen opinto-ohjaus 13. Joustavan perusopetuksen opetussuunnitelma (sis. huoltajan hakemus Jopo-luokkaan) 14. Oppilashuoltoryhmän kokousmuistio 15. Rekisteriseloste 16. Kouluterveydenhuollon lomakkeet 17. Ravitsemuskäsikirja 18. Koulukuljetuspalvelu 19. Ohjaus perheneuvolaan/nuorisoneuvolaan 20. Lastensuojelun ja koulun yhteistyöprosessi 21. Lastensuojelulaitoksiin, perhekoteihin ja sijaisperheisiin sijoitettujen lasten koulunkäynnin järjestäminen 22. Tuen kolmiportaisuuden toteuttaminen 4

5 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa ja opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.1 Oppilaalla on lain mukaan oikeustyöpäivinä saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto sekä laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut.2 Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella3. Suomi on myös sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, ohjelmiin ja julistuksiin, jotka edellyttävät opetuksen järjestämistä siten, että lasten ja nuorten oppiminen voidaan turvata yhteisessä koulussa4. Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Koulutyö järjestetään siten, että oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Kouluyhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. Oppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti. Koulupäivän tulee rakenteellaan, sisällöillään ja toimintatavoillaan luoda mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn ja asioihin syventymiseen, yhdessä oppimiseen ja tekemiseen sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemuksiin. Perusopetus edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskentelyyn sekä toimintaympäristöön. Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. Oppilasta tukeva yhteisöllinen koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön jäsenten ja asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Koulu tekee yhteistyötä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, muiden perusopetusta antavien koulujen, jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden lastenkasvua ja kehitystä tukevien toimijoiden kanssa. 1 Perusopetuslaki (628/1998) 3 2 mom. (477/2003), 3 3 mom. ja 29 1 mom. 2 Perusopetuslaki 30 1 mom. (642/2010), 31 1 mom. ja 31 a 1 mom. (477/2003) 3 Suomen perustuslaki (731/1999) 6 2mom. 4 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, Salamancan julistus (Salamanca Statement) 1994, Luxemburgin peruskirja (The Charter of Luxemburg) 1996 ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus

6 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT Opetuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia, eri ikäkausiin sekä erilaisiin oppimistehtäviin ja -tilanteisiin soveltuvia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja. Niiden avulla tuetaan ja ohjataan koko opetusryhmän ja yksittäisen oppilaan oppimista. Menetelmien ja työtapojen valinnalla luodaan sellaisia vuorovaikutteisen oppimisen sekä yhdessä ja yksin työskentelyn tilanteita, joissa oppilaat voivat kehittää oppimisen ja oman tulevaisuutensa kannalta tärkeitä taitoja. Näitä ovat mm. ajattelun ja ongelmanratkaisun, työskentelyn ja vuorovaikutuksen, itsetuntemuksen ja vastuullisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen sekä ilmaisun ja käden taidot. Työskentelyn tulee edistää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan sekä verkossa toimimisen taitoja. Menetelmien ja työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat ja tavoitteet aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen. kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. Huomiota kiinnitetään eri oppilaille ominaisiin oppimistapoihin ja työskentelyn rytmiin, erilaisiin valmiuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä itsetuntoon ja motivaatioon kytkeytyviin emotionaalisiin tarpeisiin. Tyttöjen ja poikien väliset sekä oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan huomioon. Eriyttämisellä vaikutetaan oppimismotivaation. Opetusta eriyttämällä oppilaille voidaan tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti. Tällöin on tärkeää hyödyntää samassa opetusryhmässä olevien oppilaiden erilaista osaamista ja harrastuneisuutta. Eriyttäminen edellyttää opettajalta kasvun ja oppimisen prosessien tuntemista, opetusryhmän toiminnan ja ilmapiirin sekä oppilaiden kehittymisen seurantaa ja oppimisen arviointia. Opettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa tukee eriyttämistä. Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta liittyvät opiskelun laajuuden, syvyyden ja etenemisnopeuden vaihteluun. Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa opetuksen sisältöihin, 6

7 käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan. Oppimisympäristöä ja työtapoja voidaan muokata esimerkiksi luomalla tilaisuuksia oppilaiden osallistumiseen, tarjoamalla valinnanmahdollisuuksia, säätelemällä tilankäyttöä, ryhmittelemällä oppilaita joustavasti ja hyödyntämällä koulun ulkopuolella tapahtuvia oppimistilanteita. Oppilasta ohjataan oppimaan itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet kytkemällä opittavat tiedot ja taidot oppilaille merkityksellisiin kokemuksiin ja toimintamuotoihin. Oppilaat voivat tarvita erilaisia mahdollisuuksia osaamisensa ja edistymisensä näyttämiseen ja hyötyvät aina yksilöllisestä palautteesta. Kun opetusta toteutetaan yhdysluokissa tai yhdessä esiopetusryhmän kanssa, oppilaiden ikä ja kehitysvaihe sekä eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus tulee ottaa huomioon. 3. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Koulutyössä tulee ottaa huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. On tarpeen havaita sekä oppilaaseen että kouluun ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät. Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä5. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että oppilaan oikeus tukeen voi toteutua käytännössä, mm. määrittelemällä tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttamiseen liittyvät vastuut ja työnjako. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tarpeita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Tämä ehkäisee ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan hyödyntää oppilaalle tehtyjen terveystarkastusten ja mahdollisten muiden arviointien tuloksia6. Tuen oikeaaikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. 5 Perusopetuslaki 30 1 mom. (642/2010) 6 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa säätelevä valtioneuvoston asetus) (380/2009) 9 7

8 Koulun johdolla on vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista ja niiden huomioon ottamisesta kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Tuki annetaan oppilaalle omassa koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen. Tuki erityisissä tilanteissa Oppilas saattaa tarvita tukea erityisissä tilanteissa, kuten sairauden yhteydessä tai vaikeassa elämäntilanteessa. Opetusta voidaan järjestää tällöin mm. sairaalaopetuksena ja koulukodeissa. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista7. Koulukotiin sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa koulukodissa toimiva koulu, jos koulukodilla on opetuksen järjestämislupa. Oppilaan kotikunnalla on velvollisuus kotikuntakorvauksen maksamiseen sairaalakoulussa ja koulukotiopetuksessa olevista lapsista ja nuorista8. Muiden kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa oppilaan asuinkunta9. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen osalta oppilaan kotikunnalle on säädetty velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus10. Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta myös toisen kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän koulun, jolla on opetuksen järjestämislupa, tai valtion koulun. Jos oppilas opiskelee sellaisessa yksityisen opetuksen järjestäjän opetuksessa tai valtion koulussa, jossa ei anneta erityistä tukea, opetuksen järjestäjän tulee.ilmoittaa erityistä tukea tarvitsevasta oppilaastaan oppilaan asuinkunnalle. Oppilaan asuinkunta päättää erityisen tuen antamisesta ja osoittaa oppilaan sellaiseen kouluun tai muuhun soveltuvaan paikkaan, jossa erityistä tukea annetaan.11 Näissäkin tapauksissa oppilaalla on oikeus kaikkeen perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen tukeen. Opetusta antava taho arvioi tuen tarpeen ja päättää tuesta edellä mainittujen normien mukaan. 7 Perusopetuslaki 4 3 mom. 8 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) 41 1, 2, ja 4 mom. 9 Perusopetuslaki 4 1 mom. (1288/1999) 10 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 41 3 ja 4 mom. 11 Perusopetuslaki 17 5 mom. (642/2010) 8

9 SAIRAALAOPETUS Sairaalaopetusta järjestetään Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän lasten- ja nuortenpsykiatrian osastojen oppivelvollisuusikäisille oppilaille. Sairaalakoulun oppilaat tulevat Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueelta. Sairaalakoulun toiminta-ajatuksena on olla turvallinen yhteisö, jonka tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä yhteistyössä huoltajien, osastojen, oppilaan oman koulun ja muiden mahdollisten tahojen kanssa. Tavoitteena on auttaa oppilasta voittamaan oppimiseen liittyvät esteet, arvostamaan itseään ja muita ihmisiä sekä kasvamaan sosiaalisiksi koululaisiksi. Sairaalaopetuksen tavoitteena on turvata oppilaalle mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuuden edellyttämiä opintoja hänen sairaalassa ollessaan. Koulun henkilöstön tehtävänä on tukea oppilaan hoidollisia tavoitteita yhteistyössä osastojen henkilökunnan kanssa sekä tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Sairaalakoulun opettaja osallistuu osaston hoitotiimin työskentelyyn pedagogisena asiantuntijana. Oppilaan opiskelu sairaalakoulussa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä oppilaan oman koulun opettajien kanssa. Oman koulun opettajat huolehtivat kokeiden, tehtävien ja muun tunneilla käytettävien materiaalien lähettämisestä sairaalakouluun. Samoin oppilaan oma koulu vastaa kokeiden tarkistamisesta. Pitkillä jaksoilla alakoulun oppilaan kokeista vastaa sairaalakoulun opettaja. Yläkouluikäisen oppilaan oma koulu vastaa 9. luokan oppilaiden yhteishausta. Hoitojakson päättyessä oppilas siirtyy omaan kouluun saattaen-vaihtaen periaatteella. Sairaalajakson päättyessä opettaja käy oppilaan omalla koululla ja tekee seurantakäyntejä tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan. Siirtymävaiheessa sovitaan oppilaan oppimiseen liittyen tarvittava tuen määrä ja laatu. Yhteistyö ja tiedonsiirto omaan kouluun ja omasta koulusta sairaalakouluun on aktiivista ja jatkuvaa koko oppilaan sairaalassaoloajan. Oppilaan oma koulu vastaa oppimateriaalien lähettämisestä sairaalakoululle ja asettaa myös opiskelutavoitteet sairaalajaksolle. Oppilas opiskelee oman psyykkisen ja fyysisen jaksamisen mukaan. Oppilas pysyy hallinnollisesti edelleen oman koulunsa oppilaana ja noudattaa koulunsa opetussuunnitelmaa. Oppilas tuo mukanaan oppikirjat omasta koulustaan. Erityistä tukea saavan oppilaan henkilökohtaisen opetusta järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laatimisesta vastaa oma koulu. Oppilaan arvioinnista vastaavat sairaalakoulun ja oman koulun opettajat yhteistyössä silloin, kun oppilas on pidempään sairaalakoulussa. Lyhyiden jaksojen arvioinnin suorittavat oppilaan oman koulun opettajat. Sairaalaopetus luokat Lastenpsykiatrian osaston alakouluikäiset lapset opiskelevat tutkimus- ja hoitojaksojen aikana sairaalakoulun 1.-6.luokalla. Koulupäivä rakentuu mahdollisimman tutuista elementeistä; oppitunneista, välitunneista, kädentaidoista, ryhmä- ja yksilötyöskentelystä. Sairaalaopetus luokat Oppilaat ovat pääsääntöisesti sairaalan tutkimus- ja hoitojaksolla olevia nuoria. He opiskelevat sairaalakoulussa yleensä muutaman viikon ajan. Sairaalaopetuksessa opiskelee myös päiväkoululaisia, jotka käyvät sairaalakoulua kotoa käsin, koska koulunkäynti omassa koulussa on osoittautunut tukitoimista huolimatta ylivoimaiseksi. 9

10 3.1. YLEINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä tulee ottaa huomioon kaikkien oppilaiden edellytykset ja tarpeet. Koulun toimintatapoja ja -kulttuuria kehitetään niin, että yhteistyötä ja yhdessä tapahtuvaa oppimista voidaan hyödyntää ja oppilaiden erilaisuus voidaan kohdata mahdollisimman hyvin. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri kouluyhteisössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista. Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Opettajan tehtävänä on ohjata ryhmää toimimaan niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista. Opettaja ohjaa oppilaita tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja kehityshaasteensa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteenasettelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilaiden itsetuntoa, opiskelumotivaatiota sekä oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa. Opetustyöhön sisältyy myös ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Yhdysluokkaopetuksessa näiden järjestelyjen merkitys korostuu. Koulu käyttää erityisesti tukiopetusta, sen lisäksi voidaan käyttää myös oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta tai avustajan työpanosta keinoina vastata opetusryhmän tai yksittäisten oppilaiden tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä. Oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon voidaan vaikuttaa myös koulun kerhotoiminnan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla, mikäli opetuksenjärjestäjä niitä tarjoaa. Suunnittelemalla ne osaksi oppilaan päivää voidaan lisätä myös turvallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia Opetuksen eriyttäminen Opetuksen eriyttämiselllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla opetussuunnitelmaan kuuluvaa oppiaineen sisältöä, muotoa tai havainnoillistamistapaa varioidaan tai muokataan. Eriyttämisen tarkoituksena on huomioida oppilaiden ikäkausi ja erilaiset oppimisedellytykset sekä yksilölliset kehityserot. Huomiota kiinnitetään myös itsetuntoon ja motivaatioon kytkeytyviin emotionaalisiin tarpeisiin sekä tyttöjen ja poikien erilaisiin tarpeisiin. Yleisopetuksessakin oppilaalle voidaan asettaa yksilöllisiä tavoitteita. Opetuksessa voidaan vaihdella oppimiseen ja opettamiseen käytettävää aikaa tai opetettavan aineksen laajuutta ja syvyyttä. Eriyttäminen edellyttää opettajalta oppilaiden kehittymisen seurantaa, oppimisen arviointia sekä kasvun ja oppimisen prosessien tuntemista. 10

11 Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa opetuksen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja - menetelmiin, työtapoihin sekä tehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan. Oppimisympäristöä voidaan muokata luomalla tilaisuuksia oppilaiden osallistumiseen ja tarjoamalla valinnanmahdollisuuksia. Myös arvioinnin menetelmiä ja palautteen antamista voidaan eriyttää. Oppilasta ohjataan oppimaan itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Opetuksessa käytetään oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Valitut menetelmät ja työtavat kehittävät oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, vuorovaikutteista oppimista ja yhdessä työskentelyä sekä aktiivista osallistumista. Menetelmät edistävät monipuolisesti myös tieto- ja viestintätekniikan sekä verkossa toimimisen taitoja ja antavat mahdollisuuksia eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Opettaja valitsee opetusmenetelmänsä ja suunnittelee työtavat yhdessä oppilaiden kanssa. Yhdysluokissa eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus otetaan huomioon. Oppilaille tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja oppia ja näyttää osaamisensa. Esimerkkejä vaihtoehtoisista menetelmistä ja tavoista löytyy Kasvun ja oppimisen tukipalveluiden käsikirjasta KOT Tukiopetus Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle voi tehdä opettaja, oppilas, huoltaja tai muun oppilaan opetukseen tai oppilashuoltoon osallistuvan henkilön toimesta. Tukiopetuksesta tiedotetaan oppilaiden huoltajille, ja sitä annetaan niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Sitä järjestetään oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetusta voidaan antaa samanaikaisopetuksena oppilaan tavallisessa opetusryhmässä tai sen ulkopuolella pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti. Myös erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa oppituntien aikana Lahjakkaiden opetus Opiskelun yleinen tuki käsittää myös lahjakkaiden oppilaiden tunnistamisen ja oppimistilanteiden tarkoituksenmukaisen järjestämisen. Opettajalta edellytetään sekä tiedollisen eli oppiaineisiin sisältyvän lahjakkuuden huomioimista että taidollisen ja sosiaalisen lahjakkuuden tukemista, esim. itseluottamus, itsearvostus, luovuus ja vuorovaikutustaidot. Lahjakkaan oppilaan oppimistyyliin liittyy tiettyjä tyypillisiä ominaisuuksia. He osoittavat kiinnostusta ideoiden ja käsitteiden syntyvaiheessa ja esittävät luovia ja mielikuvituksellisia ideoita ongelmanratkaisussa. Usein he käyttävät epätavallisia mutta tehokkaita työskentelytapoja. He käyttävät työskentelyssä erilaista logiikkaa ja etenemistä kuin muut ja turhautuvat asioiden kertaamisesta. Monilla on oppiaineiden lisäksi lukuisia kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia. Lahjakkaiden opetusta voidaan eriyttää muokkaamalla opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja materiaaleja. Lahjakkaat voidaan ottaa huomioon opetuksen resursoinnissa, opetustilojen käytössä ja suunnittelussa. Tehtäviä voi eriyttää ja suosia itsenäistä työskentelyä ja tuotoksia. 11

12 3.1.4 Nuorisotyö koulussa Nuorisotyötä kouluissa järjestetään vuosittain erikseen sovittavilla resursseilla ja tavoilla. Nuorisotyö tukee koulun kasvatustehtävää. Se tarjoaa mahdollisuuden non-formaaliin oppimiseen ja onnistumisen kokemuksiin ja vahvistaa osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Tavoitteena on toiminnan monimuotoisuuden ja uusien toimintamallien kehittäminen ja nuorisotyön tutuksi tekeminen. Nuorisotyöntekijä on koululla elämänhallinnan ohjaaja, kuuntelija, aistija, välittäjä, nonformaalin oppimisen edistäjä, kasvattaja, hiljaisen tiedon silmä ja korva, yksilöohjaaja, tukija, innostaja, yhteisökohtaaja ja rohkaisija. Nuorisotyöntekijä voi olla koulussa osa henkilökuntaa tai vierailija. Nuorisotyöntekijä osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön kodin, koulun ja kolmannen sektorin kanssa, oppilaiden saattaen vaihtamiseen ja oppilaitosvierailuihin nuorten kanssa. Hän voi osallistua oppilashuoltoryhmän toimintaan. Työ sisältää yksilön ohjausta ja tukemista, tukihenkilönä toimimista sekä päivystys- ja sovittelutoimintaa. Usein nuorisopalvelu on koulun yhteistyökumppanina oppilaskuntatyössä ja tukioppilastoiminnassa, ryhmäyttämisessä ja nivelvaiheen tukemisessa. Nuorisotyöntekijä voi osallistua esimerkiksi vanhempainiltoihin, diskoihin, luokkaretkiin, leirikouluihin ja teemapäiviin. Ryhmä- ja luokkatyöskentelyyn voi kuulua nuorten yhteiskunta-, osallisuus-, kansalaisuus- ja kansainvälisyyskasvatusta, johon liittyy ihmisoikeus-, kehitys-, monikulttuurisuus-, tasa-arvo- ja rauhankasvatus. Nuorisotyöntekijä voi antaa seksuaali-, perhe-, päihde- ja terveyskasvatusta tai viestintä-, ympäristö-, media-, yrittäjyys-, liikenne- ja seikkailukasvatusta. Toimintaan voi sisältyä sosiaalisten taitojen ja vapaaehtoistyön kursseja, pienryhmätoimintaa ja yhteisötyötä. Nuorisotyöntekijät voivat olla tukemassa harrastustoimintaa (esim. iltapäiväkerhot, Avartti), ja järjestää lounastunnin aktiviteetteja, loma-aikojen toimintaa, tapahtumia ja projekteja. He voivat tehdä selvitys-, seuranta- ja kartoitustyötä, yksilöhaastatteluja, harrastus-, terveys- ja yhteistyökartoituksia ja peruskoulun päättäneiden nuorten seurantaa Perusopetuksen lisäopetus Lisäopetus peruskoulua tukevana toimintana Lisäopetuksen tehtävä on tukea nuoren persoonallisuuden kasvua, parantaa jatkoopintomahdollisuuksia ja tukea elämänhallintaa. Opetussuunnitelman toteuttamisen painopiste on oppilaan valmentamisessa jatko-opintoihin. Tavoitteena on, että lisäopetuksen jälkeen jokaisella oppilaalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet toteuttaa ne. Lisäopetuksen tavoitteet, toimintatavat, yhteistyö, vastuut ja työnjako ilmenevät liitteenä olevasta lisäopetuksen opetussuunnitelmasta. LIITE 1 Kouvolan yhteiskoulun lisäopetuksen opetussuunnitelma 12

13 3.1.6 Nivelvaihe esiopetuksesta perusopetukseen Havainnointi ja arviointi esiopetuksessa Esiopetuksessa tuetaan kaikkien lasten oppimista, kasvua ja kehitystä. Kaikissa esiopetusta antavissa yksiköissä käytetään Eskarin arki-materiaalia lapsen havainnoinnin tukena. Havainnointi ja arviointi ovat osa esiopetuksen arkea ja koskee kaikkia lapsia ja ne antavat tukea lapsen tulevan opetuksen järjestelyille myös silloin, kun jokin asia lapsen kehityksessä tai oppimisessa askarruttaa. Havainnoinnin ja arvioinnin avulla saatua tietoa tarvitaan - lapsen oppimisen ja kehityksen tukemiseen esiopetuksessa - lapsen tulevien opetusjärjestelyjen suunnittelemiseen koulussa Havainnointi ja arviointi ovat tavoitteellisen esiopetuksen lähtökohtia ja ne muodostavat prosessin, joka läpäisee koko esiopetusvuoden. Kasvattajat kokoavat tietoa lapsesta havaintojensa pohjalta ja näin oppivat tuntemaan lapsen yksilönä ja osana ryhmäänsä. Arviointi on aina kokonaisuus, johon kuuluvat vanhempien tuntemus lapsestaan, esiopettajan pitempiaikaiseen monipuoliseen seurantaan perustuva arviointi, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja/tai laaja-alaisen erityisopettajan arviointi. Lasta havainnoitaessa kerätään tietoa lapsen vahvuuksista ja tarpeista. Koska arviointi kohdistuu kokonaiskehityksen selvittämiseen, on tuloksista apua myös lapsen kuntoutuksen tai muun tukemisen suunnitteluun. Mikäli lapsella havaitaan laajempia kehityksellisiä viivästymiä tai oppimisvalmiuksiin liittyviä pulmia, voidaan lapsi ohjata yksilöllisiin psykologin tai neuropsykologin tutkimuksiin. Vanhemmat tuntevat parhaiten oman lapsensa ja hänen kehityshistoriansa. Tästä syystä vanhempien osallisuus lapsensa esiopetuksen ja opetuksen järjestelyjen suunnittelussa on välttämätöntä ja tärkeää. LIITE 2 Havainnointilomake 13

14 Tiedonsiirto esiopetuksesta perusopetukseen Esiopetuksesta kouluun siirtyvän oppilasta koskeva tiedonsiirto tapahtuu yhteistyössä huoltajien kanssa. Tiedonsiirron järjestämisestä vastaa vastaanottava koulu yhteistyössä esiopetuksen opettajien kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa lapsen hyvä ja lapsen tarpeisiin vastaava koulun aloitus. Tiedonsiirrossa tulee huolehtia siitä, että lapsesta siirrettävä tieto välittyy vain asianosaisille. Tiedonsiirrossa välitetään seuraavat oppilasta koskevat dokumentit: Yleinen tuki: Tiedonsiirrossa on käytössä Eskarin arki-havainnointilomake tarvittavine liitteineen. Tehostettu tuki: Mikäli tehostetun tuen jakso on vahvistettu kevääseen asti ja arvioinnin jälkeen todetaan, että lapsi edelleen hyötyy oppimissuunnitelmaan kirjatuista toimenpiteistä, jatkuu tehostettu tuki ensimmäisellä luokalla automaattisesti. Tehostetun tuen jakson jatkuminen tulee arvioida syksyllä lukuvuoden alettua, kuitenkin viimeistään syyslukukauden loppuvaiheessa. Tiedonsiirrossa siirtyy: - Pedagoginen arvio - Oppimissuunnitelma - Opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto Erityinen tuki: Erityisen tuen piirissä olevan lapsen (pidennetyn oppivelvollisuuden päätös tai muu erityisen tuen päätös) tiedonsiirrossa välitetään kaikki se tieto, joka on välttämätöntä lapsen opetuksen järjestämisen kannalta. Tiedonsiirrossa siirtyy: - Pedagoginen selvitys liitteineen - Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS - Kaikki opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto Tiedonsiirrossa tarvittavat lomakkeet: Eskarin arki-havainnointilomake Pedagoginen arvio Oppimissuunnitelma Pedagoginen selvitys, tiedonsiirto esiopetuksesta perusopetukseen Hojks S2-suunnitelma 14

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot