HYVINVOINTITEKNOLOGIA JA KAINUUN MAAKUNTA VUOKATTI Hannu Leskinen Maakuntajohtaja, TtT Kainuun Maakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTITEKNOLOGIA JA KAINUUN MAAKUNTA VUOKATTI 25.11.2005. Hannu Leskinen Maakuntajohtaja, TtT Kainuun Maakunta"

Transkriptio

1 HYVINVOINTITEKNOLOGIA JA KAINUUN MAAKUNTA VUOKATTI Hannu Leskinen Maakuntajohtaja, TtT Kainuun Maakunta

2 MAAKUNTAKOKEILUN TAVOITTEET Julkisten palvelujen tuotannon ja rahoituksen turvaaminen; tehokkaampi palvelutuotanto Kehittymisedellytysten luominen Väestön menettämisen pysäyttäminen Työpaikkojen lisääminen

3 LISÄARVO-ODOTUKSET

4 PROSESSIT & TALOUS antaa uuden mahdollisuuden toiminnan rakentamiseen organisaatiorajoista riippumatta - raja-aitojen madaltaminen - toimivat hoito- ja palveluketjut - paino perustoiminnalle - paino terveyttä edistävälle toiminnalle ja kotona suoriutumisen tukemiseen - lukio & ammatillinen koulutus

5 PROSESSIT & TALOUS antaa mahdollisuuden kehittää/panostaa tuottavuutta lisäävään toimintaa, hankkeisiin - nopeus ottaa käyttöön koko maakunnassa - teknologia kehitystä tukemassa antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön parhaimman toimijan työtapa - laatu - tehokkuus - resurssien irrottaminen tulevaisuuden tekemiseen antaa mahdollisuuden arvioida eri tuottajien työn sisältöä ja määrää sekä roolia pakottaa yhtenäiseen laadun hallintaan, laadun määrittelyyn suuruuden ekonomia

6 MAAKUNNAN KEHITTÄMINEN Vahvistaa maakunnallista elinkeinopolitiikkaa Kehittämisrahoituksen kokoaminen ja yksinkertaistaminen: aiemmin useissa prosesseissa Kehittämistoimien - paremman osuvuuden takaaminen - yhdensuuntaisuuden parantaminen - vaikuttavampien kehittämishankkeiden aikaansaaminen Kehittämisrahoituksen toimijat maakunnallisiksi edunvalvojiksi (asenne/ohjaus: Valtio/maakunta)

7 MIHIN TILANTEESEEN, KEHITYSSUUNTIIN?

8 HAASTEINA KAINUUSSA Pieni väestö - hajallaan Ikääntyvä väestö - lisääntyvä tarve Pienenevät oppilasjoukot Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen Kuntatalous

9 ETÄISYYDET Tampere Hämeenlinna Turku Helsinki Porvoo

10 400 Taseen kattamattomat alijäämät 2004 tp, /asukas ( +-merkkinen on kertynyttä ylijäämää - -merkkinen on kattamatonta alijäämää) Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Vuolijoki Kainuu k.arvo -400 /asukas katettava alijäämää

11 Mitäs maakunta aikoo

12 Kainuun strategiset osaamiskärjet innovaatiotoiminnassa

13 Pitkän aikavälin avainklusterit Pitkän aikavälin avainklustereita ovat Kainuussa olevan yliopistotasoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan edellytysten perusteella: 1. ICT, elektroniikka ja metalli 2. Elämystuotanto sisältäen matkailun ja kulttuuriteollisuuden 3. Metsä ja puu sisältäen metsätalouden ja mekaanisen puunjalostuksen 4. Elintarviketalous sisältäen alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden 5. Hyvinvointiala Klusterien keskinäinen priorisointi, resursointi ja sisällöllinen täsmentäminen tehdään maakuntaohjelmassa. Muut alat ovat toimialoja, joiden yritysten tarvitsema yliopistotasoinen tutkimus ostetaan muualta Suomesta tai kansainvälisesti.

14 MAAKUNTAOHJELMA Loppuvuoden aikana laadittavassa maakuntaohjelmassa tarkennetaan innovaatiojärjestelmän lähivuosien kehittämiskärjet. Samoin siinä kirkastetaan maakunnan elinkeinopoliittiset painopisteet ja valinnat lähivuosiksi.

15 Painopisteet VUOROPUHELU elpo-askellus jatkuu - virallinen, epävirallinen KASVU- JA KEHITYSSOPIMUS = maakuntaohjelman elinkeinopoliittinen kirkastus = yksityisen sektorin, tutkimuksen ja koulutuksen sekä julkishallinnon sopimus

16 Foorumitoiminta (hv) Yritykset Tutkimuspalveluita Osaamista Osaajia Koulutus & tutkimus Tuotteita Palveluita Koulutuskenttä Konkretiaa Maailmanmarkkinoita Rahoitusta ja resursseja Tutkimuskenttä Koulutuskenttä Tarve-ennusteita Osaajia, osaamista, tutkimuspalveluita Tuote- ja palveluideoita Tunnistettuja tarpeita Pilotointialusta Palvelujärjestelmä

17 KASVU- JA KEHITYSSOPIMUS SISÄLTÄÄ visiot vuoteen 2012 päätavoitteet kärkihankkeet

18 SOPIMUKSEN TAVOITTEENA lisätä Kainuun kilpailukykyä vahvistaa ja kehittää Kainuun kasvavia toimialoja vahvistaa Kainuun asemaa em. alueilla kansainvälisenä toimijana luoda perustaa ja edellytyksiä uusien työpaikkojen ja yritysten perustamiselle

19 Hyvinvointipalvelut:Visio Kainuu turvaa hyvinvointipalvelut asukkailleen eri toimijoiden yhteistyönä, teknologian ja innovaatioiden avulla. Kainuulaisilla on mahdollisuus valita tarvitsemansa hyvinvointipalvelut eri palvelutuottajien monipuolisesta tarjonnasta. Hyvinvointitutkimus, -koulutus ja kehittämistoiminta ovat luonteva osa uudistuvaa hyvinvointipalvelujärjestelmää.

20 Päälinjausten mukaiset toimenpiteet ovat: Terveyttä ja vireyttä ylläpitäviä elämäntapoja, liikunta-, kulttuurija vapaa-ajan palveluita edistetään. Kainuun eri väestö- ja ikäryhmien omatoimisuutta ja vastuunottoa omasta elämästä kannustetaan. Kainuulaisten yhteenkuuluvuutta (me-henkeä) ja itsetuntoa vahvistetaan sekä edistetään ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ikäihmisten ja erityisryhmien terveysliikuntaa ja elämänhallintaa tuetaan. Kehitetään ja toteutetaan määrätietoisesti toimintamalleja, joilla väestöryhmittäisiä terveyseroja saadaan kavennettua. Resursseja suunnataan uudelleen sairastavuuden yms. tarvetekijöiden mukaisesti.

21 Tp2 Hallintokokeilun aikana luodulla mallilla turvataan perushyvinvointipalvelut koko Kainuun alueelle. Maakuntahallinto vastaa osaltaan palvelujen järjestämisestä (welfare mix). Kainuulaiset ovat valveutuneita ja osaavia hyvinvointiin liittyvien tietopalvelujen käyttäjiä. Etäkonsultaatio on arkipäivää. Kainuussa on toimivat perhepalvelukeskukset (perhetalot), jotka tukevat lapsiperheiden arkea. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat saumattoman palveluketjun, johon liittyvät tarvittavat sosiaalihuollon palvelut asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Ikääntyvien kotona omatoiminen selviytyminen ohjaa toimintojen järjestämistä.

22 Tp3 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäintegraatiot, organisaatiorajat ylittävät tietojärjestelmät ja virtuaalisairaalat ovat kainuulaisen yhteistyön ja toimintatapojen muutosten tulosta ja ne tukevat osaltaan asiakkaan valinnan vapautta. Hyvinvointiteknologian innovaatioiden syntymistä ja yritystoimintaa tuetaan. Kainuuseen perustetun vanhustyön ja geronteknologian tutkimus- ja kehittämisyksikön, alueen sekä lähialueiden yritysten yhteistyöllä saadaan vientiin hyvinvointialan huipputuotteita. Hoiva-ala avaa mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle joko suoraan tai sitä palveleville aloille (mm. ICT, matkailu, liikunta). Syntyy uusia rajapintainnovaatioita. Kainuun maakunta toimii aktiivisena alustana uusien palvelukonseptien ja teknologioiden käyttöönotossa.

23 Entäs valtakunnassa?

24 Tieto- ja viestintäklusterin Menestystä teknologiajohtajuudesta ja innovatiivisista sovelluksi kasvualueet Ohjelmistotuotteet Langattomat tuotteet ja palvelut Sisältöliiketoiminta Instrumentit ja automaatio Terveydenhuollon ICT ratkaisut Tietotekniikkapalvelut Komponentit Tietoliikennepalvelut Nopea Maailmanmarkkinoide kasvu Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali Suuri DM Copyrigh

25 Hyvinvointiklusterin Hyvinvoinnissa markkinoita kasvualueet ja mahdollisuuksia Lääkkeet ja diagnostiikka Terveyttä edistävät elintarvikkeet Terveydenhuollon tekniikka Nopea Hyvinvoinnin palvelut Hyvinvoinnin ympäristölliset puitteet * Maailmanmarkkinoid kasvu Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali * Ei sisällä rakennuksia ja muuta infrastruktuuria Suuri DM Copyrigh

26 Mitä kainuulaisessa arjessa Snowpolis: hankkeet Senioripolis: hankkeet Kamk:n hankkeet Kainuun maakunta aktiivisena kehittäjänä, pilotoijana, alustana paikalliselle teknologia- ja palvelutuotteiden tuotteistamiselle

27 Sonetti videoneuvotteluprojekti 1,2 milj. mk Tekes Etävastaanotto tutkimushanke Katenetti 1,8 milj. mk Katosnetti ESR-koulutusprojekt 1,4 milj. mk

28 Kainuun maakunta kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon teknologiahankkeet

29 SoTi projekti Hankkeen kesto Hankkeen tavoitteena oli luoda sosiaalialalle uusi työtä tukeva toimintamalli osaksi kunnissa tehtävää perussosiaalityötä, samalla kehittäen sosiaalialaa ja vahvistaen sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillista toimintaa Kartoittaa ja ottaa käyttöön jo olemassa olevaa, mutta vähän hyödynnettyä internet- ja videoneuvottelutekniikkaa sosiaalialan ammattilaisten kesken, järjestäen koulutuksia ja henkilökohtaisia opastustunteja laitteiden ja ohjelmistojen aktiivikäytön edistämiseksi Edesauttaa työssäjaksamista tukien sosiaalialan henkilöstön keskinäistä yhteydenpitoa ja työterveyshuoltoyhteyksiä sekä taaten pienten kuntien työntekijöille erityisosaamista videokonsultoinnin avulla Kehittää tietoliikenneyhteyksiä ja välineitä, joiden avulla ikäihmiset voivat esim. seurustella keskenään tai pitää yhteyttä kaukana asuviin omaisiin internetyhteyksien kautta

30 Hankkeen kesto SOSIAALIHUOLLON TEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA -HANKE Hankkeen tavoitteena on sosiaalihuollon henkilöstön tietotekniikan osaamisen kehittäminen työprosessien kehittäminen vastaamaan Kainuun hallintokokeilun ja uusien tietojärjestelmien kautta tulevia muutoksia selvittää (ja osin toteuttaa) asiakkaan ja työntekijän sähköisten palveluiden kehittämisen tarve selventää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen tiedon käyttötarvetta Hanke tekee tiivistä yhteistyötä kansallisen sosiaalialan kehittämishankkeen kanssa. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Kainuun maakunta kuntayhtymä ja STM.

31 TEKNOLOGIALLA MUUTOSTA KOTIHOIDON TOIMINTAPROSESSEIHIN -HANKE TeKo Hankkeen kesto: Hankkeen tavoitteena on kotihoidon toimintaprosessien muuttaminen teknologiaa hyödyntämällä muutoksella tuetaan, nykyaikaistetaan ja tehostetaan kotihoidon työkäytäntöjä ja tapoja, työn kokonaishallintaa ja työssä jaksamista muuttaa ja oikaista manuaaliset ja monivaiheiset työprosessit yksinkertaisemmiksi teknologian avulla edelleen kehittää ns. huolen vyöhykkeistöä ikäihmisten hoitoon sopivaksi työprosessiksi Hankkeen rinnakkaisena projektina toteutuu kotihoidon teknologian kehittämisprojekti, (Case Hoti). Hankkeen rahoituksesta vastaavat Kainuun maakunta kuntayhtymä ja TEKES, FinnWell ohjelma

32 KIITOS!

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys

Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys Yritysten rahoitushakemus Minkä tyyppisestä hakemustiedoista on kyse? Uusi hakemus Palvelimelta saatava asiakirjan tunnus

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys. Y-tunnus 1905652-2 Postiosoite PL400 Postitoimipaikka* 87070 KAINUU

Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys. Y-tunnus 1905652-2 Postiosoite PL400 Postitoimipaikka* 87070 KAINUU Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys Yritysten rahoitushakemus Minkä tyyppisestä hakemustiedoista on kyse? Uusi hakemus Palvelimelta saatava asiakirjan tunnus

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Pirkanmaan innovaatiostrategia. Tiivistelmä

Pirkanmaan innovaatiostrategia. Tiivistelmä Pirkanmaan innovaatiostrategia Tiivistelmä SISÄLTÖ PIRKANMAAN INNOVAATIOSTRATEGIA Tiivistelmä PIRKANMAAN INNOVAATIOSTRATEGIA 3 Miten saadaan innovaatiokyky maakunnan kehityksen moottoriksi? 3 PIRKANMAAN

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on asiakirja, joka sisältää keskeiset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpide-esitykset

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018

Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018 1 Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018 Työryhmä: Kristian Lindholm, Puhti Lea Blomberg, Kirkkonummi Markku Heinonen, Siuntio Carl-Johan Backman, Inkoo Thomas Kalander, Raasepori Pertti Kiiski,

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot