Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, sen seutukunnissa ja Porin seudun kunnissa (c) Karppinen & Vähäsantanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, sen seutukunnissa ja Porin seudun kunnissa (c) Karppinen & Vähäsantanen"

Transkriptio

1 Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, sen seutukunnissa ja Porin seudun kunnissa

2 Alun perin Prizztech Oy tilasi työn osana Porin seudun KOKO - ohjelmaa sekä Satakuntaliiton EAKR-rahoittamia Sijoitu ja matkaile Porin seudulla sekä Verkostoidu Porin seudulla -hankkeita Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköltä Työn tekivät tutkijat Ari Karppinen ja Saku Vähäsantanen. Käsillä olevat kalvot ovat 4. matkailun aluetaloudellisen tulo- ja työllisyysvaikutusten päivitys Satakunnassa. Tässä merkittävämpänä tutkimuksellisena uudistuksena on matkailun kerroinvaikutusten päivitys. Edellinen oli vuodelta 2011 ja kuvasi 2000-luvun elinkeinorakennetta nyt uudistettu kerroin vuodesta 2013 nykyhetkeen.

3 TUTKIMUKSEN PERUSTARKOITUS TUOTTAA SATAKUNNAN MATKAILUN KEHITTÄMISEKSI MÄÄRÄLLISTÄ, TILASTOIHIN PERUSTUVAA TIETOA SEN AIKAANSAAMASTA: TULOSTA ( ) ja TYÖLLISYYDESTÄ (htv); SATAKUNNASSA, POHJOIS-SATAKUNNAN, PORIN JA RAUMAN SEUTUKUNNISSA JA PORIN SEUTUKUNNAN KUNNISSA; Tutkimuksessa vuodet koskevat Satakunnan, Porin seutukuntaa ja sen kuntia ja Rauman ja Pohjois-Satakunnan seutukuntaa.

4 ALMA NUM MATKAILUMALLIN TAUSTAA VUONNA 2011 ON KEHITETTY TILASTO- JA TALOUSTIEDE- LÄHTÖINEN ALUEELLISESTI RÄÄTÄLÖITY ALUEEN ELINKEINORAKENTEEN HUOMIOIVA MATKAILUTULON JA - TYÖLLISYYDEN NUMEERINEN LASKENTAMALLI (ALMA NUM ) MALLILASKELMAT PÄIVITETÄÄN TILASTOJEN OSALTA NYT 3. KERRAN. ALUEELLISEN MATKAILUN NUMEERISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN KEHITETYSTÄ JA VIRALLISIIN YRITYSTILASTOIHIN PERUSTUVASTA LASKENTAMALLISTA ON NYT ENSIMMÄISEN KERRAN PÄIVITETTY MYÖS ALUEELLINEN TULO- JA TYÖLLISYYSKERROIN. Ensimmäinen kerroin laadittiin vuonna 2011 ja se perustui luvun Satakunnan elinkeinorakenteeseen. Nyt päivitetty kerroin perustuu tuoreimpaan mahdolliseen elinkeinorakennekuvaukseen (panos-tuotostaulukot 2015 kuvaten vuoden 2013 aluetalouden rakennetta) ja sitä tuoreimpiin tilastoihin.

5 MATKAILUN MÄÄRITTÄMINEN PERUSHAASTEET: Tilastot eivät tunne matkailutoimialaa tai matkailutuotteita => ne on määritettävä erikseen Maatasolla useissa maissa tehdään ja julkaistaan säännöllisesti matkailutilinpitoa (Tourism Satellite Accounts), joissa on määritelty matkailutoimialoja ja -tuotteita. Aluetasolla kaikki maakuntia koskien on tehty kattavana matkailutuloarvio erillishankkeena, viimeksi Konttinen 2006 (Tilastokeskus/KTM), jossa on määritelty eri matkailutoimialojen matkailutuotteiden tulo-osuuksia. yksittäisten alueiden ja matkailukeskusten tapauksessa arvioitu matkailutuloa ja -työllisyyttä useissa erillishankkeissa, joissa arviointimenetelmät (usein ei julkisia) ja arvioinnin suorittajat ovat varsin moninaisia.

6 Lähde: Konttinen (2006)

7 SATAKUNNAN matkailutulon ja työllisyyden määrittäminen VÄLITÖN MATKAILUTULO (milj. ) Matkailuun liittyvät toimialat (Tilastokeskuksen (TK) satelliittitilinpito) pohjana: Toimialaluokituksen (TOL) korjaus 2002 => 2008 Satakunnan, sen seutukuntien ja Porin seutukunnan kuntien toimialapäällekkäisyyksien (TOL) puhdistus Toimialojen matkailutuloprosenttiosuudet on estimoitu Konttisen 2006 (TK/KTM) tutkimuksen perusteella: Satakunnan matkailutilinpito. Toimipaikkarekisteriaineistosta liikevaihtomuuttujat VÄLITÖN MATKAILUTYÖLLISYYS: (htv) Kuten yllä paitsi henkilöstömäärämuuttuja Osa- ja määräaikaisuus sekä kausiluonteisuus mukana

8 SATAKUNNAN kokonaismatkailutulon ja -työllisyyden määrittäminen MATKAILUN KOKONAISTULO Maakuntatasolla huomioidaan kerrannaisvaikutukset eli lasketaan välitön ja kerrannainen matkailutulo ja -työllisyys, josta saadaan kokonaisvaikutus. Käytetään pohjana kansainvälisten matkailututkimusten (keynesiläistä) aluetaloudellista kerroinrakennetta (huomioi tulovuodot jokaisella tulonkiertokierroksella) Kerroin on kalibroitu Satakuntaa koskevilla tilastollisilla parametreilla numeeristen arvojen saamiseksi: Huomioitu ensimmäisen tulokierroksen suorat tulovuodot matkailutulossa Satakunnan aluetalouden rakenne huomioiden (valtakunnallisesta panos-tuotosmatriiseista johdettu alueellinen panos-tuotosmalli) Kertoimessa huomioitu koko Satakunnan tulovuodot muihin maakuntiin, ulkomaille sekä tuoteverovuodot (netto) Rajakulutusalttiudet (Satakunnassa ja muualla tuotetuille hyödykkeille ja palveluille) tuloluokittain MATKAILUN KOKONAISTYÖLLISYYS: kerrannaiset vaikutukset arvioitu vakiotuottavuusolettamuksella (liikevaihto/henkilöstö) maakuntatasolla.

9 Satakunnan matkailutulon ja - työllisyyden määrittäminen: kerrannaisvaikutusten päivitys Kerroinvaikutusta arvioitaessa on hyödynnetty uusimpia vuoden 2015 valtakunnallisia panostuotostaulukoita (koskevat vuotta 2013), jotka on alueellistettu koskemaan Satakunnan nykyistä aluerakennetta sijaintiosamääräkorjauksella. => saadaan uusimmat arviot toimialojen välisistä panos-tuotosvirroista ja elinkeinorakenteesta ja tulovuodoista muualle Suomeen, ulkomaille ja (valtion) verotukseen Alueellisen rajakulutusalttiuden laskemisessa on hyödynnetty uusimpia tutkimuksia ja tulo- sekä kulutustilastoja Työllisyyskertoimia laskettaessa on hyödynnetty uusimpia alueellisia tuottavuusaineistoja (c) Karppinen & Vähäsa

10 SEUTUKUNTIEN matkailutulon ja - työllisyyden määrittäminen Matkailutoimialat kuten maakuntatasolla Välitön matkailutulo: Matkailunprosenttiosuudet ja muuttuja sama kuin maakuntatasolla Välitön matkailutyöllisyys Matkailunprosenttiosuudet ja muuttuja sama kuin maakuntatasolla Ei arvioida matkailun kerrannaisvaikutuksia johtuen siitä, että tulovuodot seutukuntatasolla ovat merkittäviä (ei voida käyttää maakuntatason kertoimia) => kerroinvaikutukset ovat suhteellisesti pieniä

11 Yksittäisen KUNNAN matkailutulon ja - työllisyyden määrittäminen Porin seutukunnassa Välitön matkailutulo Arvioitu kuten edellä seutukuntatasolla, mutta kuntatasolla lisäongelmana tietosuojasyistä salatut havainnot RATKAISU: Kuntakohtaiset matkailuliikevaihto- ja -henkilöstömäärä muuttujat tilattu TK:sta erikseen matkailuaggregaattimuuttujina (eli summa kaikilta matkailutoimialoilta ja -tuotteista) Välitön matkailutyöllisyys Menettelytapa kuten edellä Ei ole arvioitu kerrannaisvaikutuksia

12 ENNAKKOLUVUT: Satakunnan, sen seutukuntien ja Porin seudun kuntien matkailutulon ja -työllisyyden määrittäminen 2015 Kaikilla aluetasoilla lisäongelmana on se, että liikevaihto- ja henkilöstöluvut pitkällä viiveellä (tavallisesti yli vuoden). Tässä tutkimuksessa 2015 luvut ovat ennakkoarvioita TK:sta on tilattu erikseen Satakunnan eri toimialojen suhdanneaineisto* (liikevaihto ja henkilöstö), jonka avulla estimoidaan viimeksi saatavilla olevan matkailutulon ja -työllisyyden ALMA num -arvioihin perustuen ennakkoluvut muutaman kuukauden julkaisuviiveellä (tässä vuoden 2015 ennakkoarviot): Esim. liikevaihtoluvut matkailulle tyypillisten toimialojen kasvun avulla työllisyysluvut palvelutoimialojen kasvun avulla. * Kyseessä on kuukausiaineisto, jossa tilastoviive voidaan saada minimissään 3,5 kuukauteen.

13 ALMA num -matkailumallin tulokset 2016 SATAKUNTA

14 TULOKSET: SATAKUNTA VÄLITÖN MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS SATAKUNNASSA Muuttuja * Liikevaihto (milj. ) 224,1 228,5 235,2 232, ,8 246,9 Liikevaihdon vuosimuutos (milj. ) 4,4 6,7-2,5 17,3-6,2 3,1 Liikevaihdon muutos (%) 2,0 % 2,9 % -1,1 % 7,4 % -2,5 % 1,3 % Henkilöstö (htv) Henkilöstön muutos (htv) Henkilöstön muutos (%) 2,6 % 4,6 % -5,4 % 8,6 % -9,4 % -2,0 % KOKONAISMATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS SATAKUNNASSA Muuttuja * Liikevaihto (milj. ) 306,1 312,1 321,2 318,4 342,1 333,5 337,9 Liikevaihdon muutos (milj. ) 6 9,1-2,8 23,7-8,6 4,4 Kerroinvaikutus (liikevaihto, milj ) 82 83, ,7 92,1 89,8 90,9 Henkilöstö (htv) Henkilöstön muutos (htv) Kerroinvaikutus (henkilöstö, HTV) * Ennakkoarvio

15 milj. TULOKSET: SATAKUNTA Matkailutulon jakaantuminen välittömään ja kerrannaiseen vaikutukseen Satakunnassa * ,1 312,1 321,2 318,4 342,1 333,5 337, , ,7 92,1 89,8 90,9 200 Kerroinvaikutus (liikevaihto, milj ) ,1 228,5 235,2 232, ,8 246,9 Välitön matkailutulo * * Ennakkoarvio

16 henkilötyövuosia (htv) TULOKSET: SATAKUNTA Matkailun aikaansaama välitön ja kerrannainen työllisyysvaikutus Satakunnassa Kerroinvaikutus (henkilöstö, HTV) Välitön matkailun työllisyysvaikutus (htv) * * Ennakkoarvio

17 ind. 2009=100 Matkailun merkitys: matkailun työllisyyden kehitys suhteessa teollisuuteen ja koko yritystoimintaan Satakunnassa 120 Työllisyyden kehitys (henkilöstö) matkailutoiminnassa, teollisuudessa ja koko yritystoiminnassa 2010-luvulla Satakunnassa, ind. 2009= matkailu (välitön) matkailu (koko) kaikki yritykset teollisuus

18 % Matkailun merkitys: henkilöstömäärät suhteessa kaikki yrityksiin ja teollisuuteen 14,00 Matkailutoiminnan (kokonaisvaikutus) aikaansaama henkilöstö suhteessa kaikkien yritysten ja teollisuuden henkilöstöön Satakunnassa , % 12,00 10,72 11,46 11,92 11,27 12,40 12,11 10,00 8,00 6,00 kaikki yritykset teollisuus 4,00 3,55 3,66 3,77 3,58 3,87 3,80 2,00 0,

19 Matkailun merkitys: työllistävyys Satakunnassa 2014: jokainen liikevaihtomiljoona matkailussa saa aikaan 7,3 htv maakunnassa I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 32 Muu valmistus Matkailu välitön vaikutus H Kuljetus ja varastointi 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Matkailu kokonaisvaikutus F Rakentaminen 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus J Informaatio ja viestintä 27 Sähkölaitteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 31 Huonekalujen valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus L Kiinteistöalan toiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 14 Vaatteiden valmistus C Teollisuus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 6,4 7,3 10,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 henkilötyövuotta/liikevaihto (milj. )

20 VERTAILU AIEMPAAN: matkailun työllistävyys Satakunnassa (2011)

21 21 ALUEVERTAILU: matkailun työllistävyys Varsinais- Suomessa ja Satakunnassa (2014) Satakunta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, 32 Muu valmistus Matkailu välitön vaikutus H Kuljetus ja varastointi 18 Painaminen ja tallenteiden Matkailu kokonaisvaikutus F Rakentaminen 15 Nahan ja nahkatuotteiden 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. 29 Moottoriajoneuvojen, 23 Muiden ei-metallisten J Informaatio ja viestintä 27 Sähkölaitteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 31 Huonekalujen valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden 10 Elintarvikkeiden valmistus L Kiinteistöalan toiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; 14 Vaatteiden valmistus C Teollisuus 28 Muiden koneiden ja laitteiden E Vesihuolto, viemäri- ja 16 Sahatavaran sekä puu- ja 20 Kemikaalien ja kemiallisten D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 17 Paperin, paperi- ja 24 Metallien jalostus 26 Tietokoneiden sekä 6,4 7,3 10,0 Varsinais-Suomi 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 13 Tekstiilien valmistus 32 Muu valmistus 14 Vaatteiden valmistus 31 Huonekalujen valmistus J Informaatio ja viestintä 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja Matkailu välitön vaikutus F Rakentaminen H Kuljetus ja varastointi 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja 18 Painaminen ja tallenteiden Matkailu kokonaisvaikutus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet 24 Metallien jalostus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus SSSSS Yhteensä 23 Muiden ei-metallisten 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden 16 Sahatavaran sekä puu- ja 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus C Teollisuus 11 Juomien valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, G Tukku- ja vähittäiskauppa; L Kiinteistöalan toiminta 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 27 Sähkölaitteiden valmistus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 6,0 5,5 9,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 henkilötyövuotta/liikevaihto (milj. ) 0,0 5,0 10,0 15,0 henkilötyövuotta/liikevaihto (milj. ) (c) K

22 työllistävyys (henkilöstö/liikevaihto (milj. )) Matkailun työllisyyskontribuutio Satakunnassa : matkailu työllistää ja on suhteellisesti kasvuala 12,00 10,00 8,00 matkailuala 6,00 4,00 2,00 0, liikevaihdon keskimääräinen kasvu (%) (pisteet toimialoja teollisuudessa (TOL 2-numerotaso), matkailuala punaisella)

23 Matkailun ja eräiden päätoimialojen sisäisen tulonmuodostuksen suhteellinen resilienssi-indeksi 1 (teollisuus = 100) Satakunnassa 2014 matkailussa 75-kertainen määrä toimipaikkoja osallistuu liikevaihtomiljoonan synnyttämiseen verrattuna teollisuuteen Matkailu 7497 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta F Rakentaminen H Kuljetus ja varastointi J Informaatio ja viestintä G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito C Teollisuus 100 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (toimipaikat/liikevaihto(milj. ) -indeksi (teollisuus = 100), logaritminen asteikko 1 Alueellinen toimialojen sisäisen tulonmuodostuksen suhteellinen resilienssi-indeksi kertoo sen, kuinka monta kertaa enemmän toimialan toimipaikkoja osallistuu liikevaihtomiljoonan synnyttämiseen verrattuna alueen teollisuuteen. Indeksin suuri arvo heijastaa toimialan tulonmuodostuksen vähäisempää häiriöherkkyyttä.

24 ALMA num -matkailumallin tulokset 2016 SATAKUNNAN SEUTUKUNNAT

25 Tulokset: Porin seutukunta VÄLITÖN MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS PORIN SEUTUKUNNASSA Muuttuja * Liikevaihto (milj. ) 146,5 149, ,8 161,8 158,4 160,5 Liikevaihdon vuosimuutos (milj. ) 3,3 1,2 1,8 9-3,4 2,1 Liikevaihdon muutos (%) 2,0 % 0,8 % 1,2 % 5,9 % -2,1 % 1,3 % Henkilöstö (htv) Henkilöstön muutos (htv) Henkilöstön muutos (%) 2,6 % 2,5 % -3,0 % 10,8 % -11,5 % -2,0 %

26 Tulokset: Rauman seutukunta VÄLITÖN MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS RAUMAN SEUTUKUNNASSA Muuttuja * Liikevaihto (milj. ) 68,5 63,6 73,2 69,4 70,3 Liikevaihdon vuosimuutos (milj. ) -4,9 9,6-3,8 0,9 Liikevaihdon muutos (%) -7,2 % 15,1 % -5,2 % 1,3 % Henkilöstö (htv) Henkilöstön muutos (htv) Henkilöstön muutos (%) -9,2 % 7,7 % -7,5 % -2,0 %

27 Tulokset: Pohjois-Satakunnan seutukunta VÄLITÖN MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUKUNNASSA Muuttuja * Liikevaihto (milj. ) 15,7 16, ,2 Liikevaihdon vuosimuutos (milj. ) 0,6-1,3 1 0,2 Liikevaihdon muutos (%) 3,8 % -8,0 % 6,7 % 1,3 % Henkilöstö (htv) Henkilöstön muutos (htv) Henkilöstön muutos (%) -8,2 % -6,7 % 2,4 % -1,6 %

28 Milj. Satakunnan seutukuntien matkailutulot Välittömän matkailutulon jakautuminen seutukunnittain Satakunnassa ,5 149, ,5 63,6 73,2 69,4 70, ,8 161,8 158,4 160,5 Rauman seutukunnan välitön matkailutulo (milj. ) Porin seutukunnan välitön matkailutulo (milj. ) Pohjois-Satakunnan seutukunnan välitön matkailutulo (milj. ) 0 15,7 16, , *

29 Satakunnan seutukuntien matkailutyöllisyys % 90 % 80 % Matkailutyöllisyyden seutukunnittainen jakautuminen (%,htv) Satakunnassa % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Rauman seutukunnan välitön matkailutyöllisyys (htv) Porin seutukunnan välitön matkailutyöllisyys (htv) Pohjois-Satakunnan seutukunnan välitön matkailytyöllisyys (htv) 10 % 0 % *

30 Matkailun työllistävyys Pohjois- Satakunnassa 2014: matkailun liikevaihtomiljoona tuo 8 htv 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Matkailu (välitön) H Kuljetus ja varastointi 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus F Rakentaminen 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. J Informaatio ja viestintä 13 Tekstiilien valmistus L Kiinteistöalan toiminta SSSSS Yhteensä 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu C Teollisuus 27 Sähkölaitteiden valmistus 31 Huonekalujen valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 14 Vaatteiden valmistus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 8 10,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Henkilötyövuotta/liikevaihto (milj. )

31 Matkailun työllistävyys Porin seutukunnassa 2014 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 32 Muu valmistus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) H Kuljetus ja varastointi Matkailu (välitön) 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen F Rakentaminen 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus J Informaatio ja viestintä 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus SSSSS Yhteensä 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 31 Huonekalujen valmistus 13 Tekstiilien valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus L Kiinteistöalan toiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön C Teollisuus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- 24 Metallien jalostus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 7,0 9,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 henkilötyövuotta/liikevaihto {milj. )

32 Matkailun työllistävyys Rauman seutukunnassa Huonekalujen valmistus I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus Matkailu (välitön) 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 27 Sähkölaitteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus H Kuljetus ja varastointi 32 Muu valmistus F Rakentaminen 24 Metallien jalostus 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus J Informaatio ja viestintä SSSSS Yhteensä 10 Elintarvikkeiden valmistus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus L Kiinteistöalan toiminta C Teollisuus E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 7,8 10,5 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 henkilötyövuotta/liikevaihto (milj. )

33 ALMA num -matkailumallin tulokset 2016 PORIN SEUTUKUNNAN KUNNAT

34 TULOKSET: kunnat Porin seutukunnassa Välitön matkailutulo * Pori Huittinen Harjavalta Ulvila Kokemäki Nakkila Merikarvia Luvia 2015* Pomarkku * ennakkoarvio 1000

35 TULOKSET: kunnat Porin seudulla ilman Poria Välitön matkailutulo * Huittinen Harjavalta Ulvila Kokemäki Nakkila Merikarvia Luvia 2015* Pomarkku

36 ind. 2009=100 TULOKSET: kunnat Porin seutukunnassa 250 Välittömän matkailutulon kehitys *, ind. (2009=100) Harjavalta Huittinen Kokemäki Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila *

37 TULOKSET: välittömän matkailutulon jakautuminen kunnittain Porin seutukunnassa 2015* 2015* (1000, %) Ulvila; 5599; 3 % Harjavalta; 5853; 4 % Huittinen; 11505; 7 % Kokemäki; 3735; 2 % Luvia; 1379; 1 % Merikarvia; 1612; 1 % Nakkila; 1673; 1 % Pomarkku; 1224; 1 % Pori; ; 80 %

38 AIEMMAT TULOKSET: kunnat Porin seudulla 2009 ja 2010 Välitön matkailutulo

39 henkilötyövuotta TULOKSET: kunnat Porin seutukunnassa Välitön matkailutyöllisyys (htv), * * Pomarkku Luvia Nakkila Merikarvia Kokemäki Ulvila Harjavalta Huittinen Pori

40 henkilötyövuotta (htv) TULOKSET: kunnat Porin seutukunnassa ilman Poria Välitön matkailutyöllisyys (htv), * * 0 Pomarkku Luvia Nakkila Merikarvia Kokemäki Ulvila Harjavalta Huittinen

41 ind. 2009=100 TULOKSET: kunnat Porin seutukunnassa 180 Välittömän matkailutyöllisyyden kehitys, ind. 2009= Harjavalta Huittinen Kokemäki Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila *

42 TULOKSET: matkailutyöllisyyden jakautuminen kunnittain Porin seutukunnassa 2015* 2015* htv % Luvia; 10; 1 % Pomarkku; 7; 1 % Nakkila; 12; 1 % Merikarvia; 14; 1 % Kokemäki; 32; 3 % Ulvila; 44; 4 % Harjavalta; 55; 5 % Huittinen; 96; 9 % Pori; 810; 75 %

43 AIEMMAT TULOKSET: Kunnat Porin seudulla Välitön matkailutyöllisyys (htv, 2009 ja 2010)

44 Matkailun merkitys OECD-maissa 2010 (maat järjestetty matkailun BKT-osuuden suhteen) Lähde: OECD 2012 Lähde: OECD, 2012; Suomi, Viro, Islanti, Japani, Meksiko, Norja, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Iso-Britannia viimeisin BKT-osuustieto muu kuin 2010, Kreikan tieto puuttuu.

45 % Kansainvälistä vertailua 2014 Välittömän matkailutulon ja työllisyyden merkitys OECD-maissa 2014* Tourism as % of GDP Tourism as % of total employment 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 * 2014 tai viimeisin saatavilla oleva vuosi Lähde: OECD 2016

46 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ TULOSTEN VERTAAMINEN Eri vuosien tuloksia tässä tutkimuksessa tarkastelluilla alueilla voidaan verrata toisiinsa => matkailutulon ja -työllisyyden kehittyminen järkevä seurantakohde jatkossakin Tulosten vertailua muihin alueisiin ei voida tehdä luotettavasti muutoin kuin Varsinais-Suomen,Turun ja Vakka-Suomen seutukuntien osalta, koska muiden vertailualueiden/-tutkimusten arviointimenetelmät ja -ajankohdat eivät ole keskenään yhteneväisiä. Mikäli jatkossa ALMA num -matkailumallilla voidaan arvioida myös muita maakuntia (kuin Satakuntaa ja Varsinais-Suomea), niin alueellinen vertailtavuus matkailun aikaansaamasta tulosta, työllisyydestä ja merkityksestä paranee. Yksittäinen alue voi tietysti ALMA num -matkailumallin avulla parantaa alueensa matkailun taloudellisten vaikutusten vertailua ajassa.

47 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JOTKIN MATKAILUASIAT VAATISIVAT TÄSMÄLLISEMPÄÄ TUTKIMISTA? Tapahtumien aluetaloudelliset tulo- ja työllisyysvaikutukset ja muut vaikutukset (mm. imagovaikutus, kulttuuripääoman kertyminen, elämystalous, tapahtumaosaaminen) Vapaa-ajan asuntojen vaikutus matkailutuloon ja -työllisyyteen kunnittain Täsmällisemmät kuntakohtaiset ja seutukuntakohtaiset matkailun erityispiirteet, yksittäiset matkailutoimijat Matkailun potentiaali aluetalouden vihreämmän ja osallistavamman (s.o. työllistävämmän ja hyvinvointia laajemmalti jakavan) kasvun näkökulmasta, kansainvälisen, kansallisen ja alueellisen keskinäisriippuvuuden ja alueen/asukkaiden tunnettuuden lisääntymisen näkökulmasta sekä alueellisen jakamistalouden näkökulmasta. Matkailun kohdealueiden diversifioitumisen näkökulma (edellytykset ja vaikutukset): mm. maaseutu- ja luontomatkailu, ruokaturismi, kulttuuri- ja tapahtumamatkailu, ihmiskäyttöiset liikuntamahdollisuudet (mm. pyöräily, luistelu, hiihto, sukellus )) Uusien kulutustrendien, talouden robotisaation ja digitalisaation, turvallisuuskysymysten ja ilmaston muutoksen vaikutus tulevaan matkailuun

48 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ALMA num MALLIN HYVÄT PUOLET: Yksinkertainen ja helppo päivittää vuosittaiset perusaineistokustannukset kohtuulliset, mutta tässä lasketut ennakkoarviot riippuvat suhdanneaineistosta Tilastoihin perustuva tuloperusteinen malli voitaisiin täydentää menoperusteisella kyselytutkimuksella (kyselyt matkailijoilta ja/tai potentiaalisilta matkailijoilta) ja/tai tuloperusteisella kyselytutkimuksella (kyselyt matkailuyrittäjille ja matkailuun liittyville toimialoille).

49 Elämyksellisiä hetkiä Porin seudulla! Tutkimukselliset lisätiedot: Ari Karppinen ja Saku Vähäsantanen

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, sen seutukunnissa ja Porin seudun kunnissa

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, sen seutukunnissa ja Porin seudun kunnissa 1 Kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, sen seutukunnissa ja Porin seudun kunnissa 2009 2012 Tutkijat Ari Karppinen ja Saku Vähäsantanen 2 TUTKIMUKSEN PERUSTARKOITUS

Lisätiedot

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 1 kauppakorkeakoulun Porin yksikkö Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 2011 2 HANKKEEN PERUSTARKOITUS TUOTTAA PORIN SEUDUN MATKAILUN KEHITTÄMISEKSI MÄÄRÄLLISTÄ,

Lisätiedot

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 ja 2010

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 ja 2010 1 kauppakorkeakoulun Porin yksikkö Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 ja 2010 2 HANKKEEN PERUSTARKOITUS TUOTTAA PORIN SEUDUN MATKAILUN KEHITTÄMISEKSI MÄÄRÄLLISTÄ,

Lisätiedot

Matkailutulo ja -työllisyys Varsinais-Suomessa sekä Turun ja Vakka-Suomen seutukunnissa

Matkailutulo ja -työllisyys Varsinais-Suomessa sekä Turun ja Vakka-Suomen seutukunnissa 02.06.2015 ALMA num -numeerinen matkailumalli: Matkailutulo ja -työllisyys Varsinais-Suomessa sekä Turun ja Vakka-Suomen seutukunnissa 2011 2015 tutkijat Ari Karppinen ja Saku Vähäsantanen toukokuu 2016

Lisätiedot

RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli)

RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli) Kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli) MALLI 1. Varsinais-Suomen ja Turun seudun matkailutulo ja -työllisyys 2011-2012 MALLI 2. Satakunnan, sen

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA - TYÖLLISYYS LOUNAISRANNIKOLLA ALMA num -numeerinen aluetaloudellinen matkailumalli

MATKAILUTULO JA - TYÖLLISYYS LOUNAISRANNIKOLLA ALMA num -numeerinen aluetaloudellinen matkailumalli MATKAILUTULO JA - TYÖLLISYYS LOUNAISRANNIKOLLA ALMA num -numeerinen aluetaloudellinen matkailumalli Ari Karppinen ja Saku Vähäsantanen 2.6.2016 (c) Ari Karppinen & Saku Vähäsantanen 1 Matkailun merkitys

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen 18.11.2016 Sisältö Avoimen datan käsitteitä ja tulevaisuuden näkymiä Sähköisten tietovarantojen hyödyntäminen Satakannan

Lisätiedot

OULUN SEUTU & POHJOIS-POHJANMAA

OULUN SEUTU & POHJOIS-POHJANMAA TAPAHTUMA- JA FESTIVAALIKLUSTERIN LASKENNALLINEN ALUEVAIKUTUSMALLISOVELLUS: OULUN SEUTU & POHJOIS-POHJANMAA Ari Karppinen ja Mervi Luonila helmikuu 2014 2 3 TAUSTAA Tapahtumien ovat kautta aikojen olleet

Lisätiedot

PORIN SEUTU & SATAKUNTA

PORIN SEUTU & SATAKUNTA TAPAHTUMA- JA FESTIVAALIKLUSTERIN LASKENNALLINEN ALUEVAIKUTUSMALLISOVELLUS: PORIN SEUTU & SATAKUNTA Ari Karppinen ja Mervi Luonila helmikuu 2014 2 3 TAUSTAA Tapahtumien ovat kautta aikojen olleet ihmisten

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen Etelä-karjala tilastoina 01/2015 Valokuvat: Arto Hämäläinen Väestö Etelä-Karjala 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Väestönmuutos-% 0,00 % -0,45 % -0,17 % -0,14 % -0,24 % -0,21 % -0,13 % -0,10

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Alueelliset kehitysnäkymät 2/2016 Aika 26.9.2016, kello 8.30 12.00 Paikka FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti Juha Hertsi Kommenttipuheenvuoro

Lisätiedot

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS*

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* Osa. Aluetaloudellinen tarkastelu Ari Karppinen Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Julkaisusarja A, Nro A3/009 *Tutkimus perustuu Menestyvä Satakunta kansainvälisessä

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUTU & ETELÄ-POHJANMAA

SEINÄJOEN SEUTU & ETELÄ-POHJANMAA TAPAHTUMA- JA FESTIVAALIKLUSTERIN LASKENNALLINEN ALUEVAIKUTUSMALLISOVELLUS: SEINÄJOEN SEUTU & ETELÄ-POHJANMAA Ari Karppinen ja Mervi Luonila helmikuu 2014 2 3 TAUSTAA Tapahtumien ovat kautta aikojen olleet

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Matkailun vaikutukset aluetalouteen: katsaus Pohjois-Pohjanmaan matkailukeskuksiin

Matkailun vaikutukset aluetalouteen: katsaus Pohjois-Pohjanmaan matkailukeskuksiin Matkailun vaikutukset aluetalouteen: katsaus Pohjois-Pohjanmaan matkailukeskuksiin Pohjois-Pohjanmaan matkailuparlamentti 9.9.2016 Raahe Matkailututkija, FT Pekka Kauppila Kajaanin ammattikorkeakoulu 1

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Vertailu III-IV nelj. 2010 vs. III-IV nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus III-IV

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Työtaistelutilasto 2013

Työtaistelutilasto 2013 Työmarkkinat 04 Työtaistelutilasto 0 Vuonna 0 käytiin työtaistelua Korjaus 9.4.04. Tekstiä ja taulukkoa Työtaistelujen syyt vuonna 0 on korjattu. Korjaukset on merkitty punaisella. Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta 2008

Innovaatiotoiminta 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Innovaatiotoiminta 0 Innovaatioita ja innovaatioihin tähtäävää toimintaa noin joka toisella yrityksellä vuosina 0 0 Vuosina 0 0 vajaa puolet, prosenttia, vähintään

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Vastuut sektoreittain ja toimialoittain

Vastuut sektoreittain ja toimialoittain Luotonanto Pankkitakaukset Erääntyneet saamiset 3090 p saamiset 90>180 0-korkoiset konsernin ulkopuoliset saamiset (S06) J0002 (03) 95 05 C 01 ; Kr02 M010201 M010202 M 01 05 02 : C3 C3

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta 2012

Innovaatiotoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Innovaatiotoiminta 2012 Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksissä lähes ennallaan Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yritykset ilmoittivat innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely

CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely 17.3.2016 Pudasjärvi Matkailututkija, FT Pekka Kauppila Kajaanin ammattikorkeakoulu http://www.kamk.fi/fi/palvelut-tyoelamalle/julkaisut

Lisätiedot

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Tilastoaineisto Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Elinkeinorakenne Muutosjoustavuus Riskitoimialojen tunnistaminen Teollisuus on edelleen suurin

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä

Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä 7.3.2016 7.3.2016 Mikko Manka Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Selvityksen tausta Tilaajana Linnan

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto 2015

Alueellinen yritystoimintatilasto 2015 Yritykset 216 Alueellinen yritystoimintatilasto 215 Uusimaa piti pintansa vuonna 215 Tilastokeskuksen mukaan maassamme toimi 36 yritystä vuonna 215. Toimipaikkoja yrityksillä oli yhteensä 392. Toimipaikat

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Lähtötilanne Missä mennään, näyttääkö hyvältä vai pahalta?

Lähtötilanne Missä mennään, näyttääkö hyvältä vai pahalta? Lähtötilanne Missä mennään, näyttääkö hyvältä vai pahalta? Tulevaisuuden Joensuun seutu Joustava, reagoiva ja ketterä -elinkeinoseminaari Hotelli Kimmel, Sirkkala-sali Varatoimitusjohtaja Jarmo Kauppinen

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Hankinnat haltuun! Seminaari- ja keskustelutilaisuus Itä-Suomen yliopisto 12.11.2013 Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen Esityksen nimi 12.11.2013 / Tekijä1

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) PANKKIJÄRJESTELMÄN TILA Annettu Korvaa Voimassa Tunniste 11.11.28 18.1.24 1.1.29 - S S_s.XLS Vastaustarkkuus: 1 euroa Määrittelyistä

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta 2010

Innovaatiotoiminta 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Innovaatiotoiminta 2010 Innovaatiotutkimus tarjoaa lukuisia näkökulmia yritysten kehittämistoimintaan Ennakkotietojen mukaan kaikkiaan 56 prosenttia vähintään

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Tarkastelussa Kanta- ja Päijät-Hämeen, Keski-Suomen sekä Varsinais-Suomen maakunnat Susanna Määttä & Hannu Törmä Ruralia-instituutti / Aluetaloudellisten vaikutusten

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Alueellinen yritystoimintatilasto 2016

Alueellinen yritystoimintatilasto 2016 Yritykset 2017 Alueellinen yritystoimintatilasto Toimipaikkojen tuotannon bruttoarvo kasvoi vuonna Puolet kasvusta kertyi pk-yrityksistä Suomessa toimi 357 000 yritystä vuonna. Pieniä ja keskisuuria (pk)

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 ja 2010. Ari Karppinen Saku Vähäsantanen

Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 ja 2010. Ari Karppinen Saku Vähäsantanen Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009 ja 2010 Ari Karppinen Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A Publication

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin tarjoamat mahdollisuudet 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä -> vuositilastoja

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa Markku Virtanen Emind Oy PYK:n tehtävät analysoida kotimaisesta ja kansainvälisestä sekundääriaineistosta, millä aloilla Etelä-Savossa olisi eniten taloudellista

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2008

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2008 Yritykset 2009 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2008 Yritysten henkilöstöstä noin 16 prosenttia työskenteli ulkomaisissa tytäryhtiöissä vuonna 2008 Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

mahdollisuudet Eija Arvonen

mahdollisuudet Eija Arvonen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 23.11.2010 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Finland ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Finland FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia. 2015, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia. 2015, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 26 Työvoimatutkimus 25, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 25 joulukuussa 24, mikä oli

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot