Toimenpiteelliset hoitojaksot tiedonantajapalaute 8/2001 Taulukoiden luku- ja tulkintaohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpiteelliset hoitojaksot tiedonantajapalaute 8/2001 Taulukoiden luku- ja tulkintaohje"

Transkriptio

1 Stakes/StakesTieto/Tilastoryhmä Terveydenhuollon laitoshoidon hoitoilmoitustilastot PL 220, Helsinki Puh. (09) Mikko Nenonen Puh. (09) Jouni Rasilainen Fax. (09) Toimenpiteelliset hoitojaksot tiedonantajapalaute 8/2001 Taulukoiden luku- ja tulkintaohje Sisällysluettelo TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT TIEDONANTAJAPALAUTTEEN TAULUKOIDEN LUKU- JA TULKINTAOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. JOHDANTO 2 2. AINEISTOT, KÄSITTEET JA MÄÄRITTELYT 2 AINEISTON KATTAVUUS JA LUOTETTAVUUS 3 TILASTOJEN SARAKKEET 3 LUOKKA / RYHMÄ-SARAKE 4 1. TOIMENPITEEN TAI TOIMENPIDERYHMÄN NUMERO JA NIMILYHENNE 4 PÄÄTTYNEITÄ TOIMENPITEELLISIÄ HOITOJAKSOJA KOSKEVAT TIEDOT SARAKKEITTAIN 4 2. HOITOPÄIVÄT 4 3. HOITOJAKSOT 4 4. POTILAAT 4 5. KUOLLEET 4 6. HOITOAIKA: ARITMEETTINEN KESKIARVO 4 7. HOITOAIKA: MEDIAANI 4 8. KESKI-IKÄ 4 9. YHDEN PÄIVÄN AIKANA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN PROSENTTIOSUUS TOIMENPITEET MIEHILLÄ TOIMENPITEET NAISILLA LISÄKSI 2. TAI 3. TOIMENPIDE JONOTUSAIKA: ARITMEETTINEN KESKIARVO JONOTUSAIKA: MEDIAANI 5 3. TAULUKOIDEN LUKU- JA TULKINTAOHJEITA 5 4. TILASTOTAULUKOT: TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT POHJOISMAISEN KOKOOMALUOKITUKSEN MUKAISESTI, (14) TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT VUODEN 1983 LUOKITUKSEN (13) MUKAAN YLEISINTÄ TOIMENPIDETTÄ TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT, POHJOISMAINEN LUOKITUS (6) YLEISINTÄ TOIMENPIDETTÄ TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT POHJOISMAISEN LUOKITUKSEN (6) PÄÄLUOKKIEN (KAHDEN MERKIN TASO) MUKAAN YLEISIMMÄT TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT POHJOISMAISEN LUOKITUKSEN (6) PÄÄLUOKKIEN (KOLMEN MERKIN TASO) MUKAAN YLEISIMMÄT TOIMENPITEELLISET HOITOJAKSOT SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN 6 4. KIRJALLISUUTTA 6

2 1. Johdanto Tämä tiedonantajapalaute korvaa aikaisemman samannimisen ja -sisältöisen tilastoraporttisarjan (1-4). Samalla myös tietojen julkistamistapa muuttuu, ja taulukot ovat paperiversion lisäksi maksutta luettavissa ja tulostettavissa internetissä. Yhteenveto tärkeimmistä tiedoista kootaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastolliseen vuosikirjaan. Vuosikirjasarjan ensimmäinen kirja (5) vuoden 1999 tiedoista ilmestyi vuoden 2001 alussa. Tämä julkaisu sisältää myös terveydenhuollon laitoshoidon tärkeimmät aikasarjat. Internetissä julkistettavat taulukot päivitetään kahdesti vuodessa siten, että kesäkuussa julkistetaan edellisen vuoden ns. ennakkotiedot, joissa saattaa vielä olla pieniä puutteellisuuksia (mm. niiden muutamien laitosten osalta, jotka eivät ole toimittaneet ko. tietoja käytetään edellisen vuoden lukuja). Kokonaisuudesta taulukot kuitenkin jo antavat hyvän ja luotettavan kuvan. Loka- marraskuussa tiedot päivitetään täydennetyllä ja korjatulla aineistolla. Taulukoiden aineistona ovat kaikki ne hoitojaksot, joiden kuluessa on tehty jokin pohjoismaisen toimenpideluokituksen (6) mukainen toimenpide. Toimenpiteet ovat pääosin operatiivisia eli leikkaustoimenpiteitä, mutta nimikkeistöön sisältyy myös muuta kuin ns. leikkaustoimintaa kuten esimerkiksi tutkimus- ja kuntoutustoimenpiteitä. Vuodesta 1994 lähtien hoitoilmoitus on kerätty vuodeosastohoitoa vaativan toiminnan lisäksi myös päiväkirurgiasta (ei kuitenkaan toimenpideluokituksen luvussa T, U ja X luetelluista pienkirurgisista toimenpiteistä). 2. Aineistot, käsitteet ja määrittelyt Tilastotauluissa sivuilla esitetään aikaisempien vuosien tapaan (7-10) keskeiset tilastotiedot tarkasteluvuotena hoidossa olleille potilaille suoritetuista toimenpiteistä. Lähtöaineistona ovat sairaaloiden vuodeosastoilla kyseisenä vuonna hoidettujen potilaiden päättyneet hoitojaksot, joihin sisältyy koodilla kirjattu toimenpide. Toimenpiteiden kirjo hoitoilmoituksessa on laajentunut vuosi vuodelta. Vuosi vuodelta aineisto sisältää perinteisen leikkaustoiminnan lisäksi yhä enemmän tutkimus- (11) ja kuntoutustoimenpiteitä (12). Vaikka määrät ovat vielä pieniä, ei toimenpiteiden kokonaislukumäärää voida enää pitää puhtaasti terveydenhuollon leikkaus eli operatiivisen toiminnan mittarina. Operatiiviselle toiminnalle tullaankin jatkossa luomaan oma mittarinsa, joka sisältää vain valikoidun otoksen koodien suuresta joukosta. Tilastotaulukot on jaettu kahteen pääryhmään: Taulukot on esitetty Sairaalaliiton toimenpideluokituksen mukaisesti (13) ja taulukot uuden luokituksen mukaisesti (6). Tilastotaulukossa 4.1. esitetään aikaisempien vuositilastojen kaltaiset Nomeskon toimenpideryhmittelyyn (14) pohjautuvat toimenpideryhmätilastot sekä koodin mukaisessa että hoitojaksojen määrän mukaisessa järjestyksessä (kahden että yhden merkin tarkkuudella). Tilastotaulukossa 4.2. ovat Sairaalaliiton toimenpideluokituksen (13) mukaiset toimenpidetilastot neljän merkin tarkkuudella (koodit muunnettu uusista koodeista). Tilastotaulukossa 4.3. taas luetellaan sata yleisintä toimenpidettä vanhan luokituksen mukaisesti. Taulukosta 4.4. alkaen toimenpiteet on esitetty pohjoismaisen toimenpideluokituksen (6) mukaisesti. Tilastotaulukko 4.4. sisältää kaikki pohjoismaisen toimenpideluokituksen ja

3 sitä täydentävien em. luokitusten koodit koko maan tasolla. Tilastotaulukossa 4.5. on lueteltu 100 yleisintä toimenpidettä. Tilastotaulukossa 4.6. on esitetty toimenpiteiden tiedot pohjoismaisen luokituksen kahden merkin tasolla ja tilastotaulukossa 4.7. yleisimmät toimenpiteet kolmen merkin tasolla koko maassa. Tilastotaulukossa 4.8. on esitetty vastaavalla tavalla kunkin sairaanhoitopiirin yleisimpien toimenpideryhmien (kolmen merkin taso) tiedot. Tiedonantajapalautteen tuottajista kehittämispäällikkö Mikko Nenonen on laatinut pääosan tekstistä sekä vastaa raportin kokonaissisällöstä. Erikoissuunnittelija Jouni Rasilainen on suunnitellut ja toteuttanut tilastotaulujen tuottamisen hoitoilmoitustietokannasta sekä osallistunut tekstin kirjoittamiseen. Aineiston kattavuus ja luotettavuus Hoitoilmoitus annetaan kaikesta vuodeosastohoitoa vaativasta operatiivisesta toiminnasta sekä päiväkirurgiasta silloin, kun laitos antaa muutoinkin hoitoilmoitukset. Tilastoinnin ulkopuolelle siis jäivät laitokset, joilla ei ollut vuodepaikkoja ja jotka tästä syystä eivät antaneet hoitoilmoituksia. Näin on esimerkiksi kaihileikkauksista on saattanut jäädä tilastoinnin ulkopuolelle huomattavan toimenpidevolyymin omaavia, pääasiassa yksityisiä laitoksia. Tämän puutteen korjaamiseksi on Sosiaali- ja terveysministeriön asettama päiväkirurgiatyöryhmä antanut joukon suosituksia (15). Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hoitoilmoituksen yhteydessä on alettu ilmoittaa uusien koodien tullessa käyttöön yhä enemmän myös erilaisia tutkimus- ja kuntoutustoimenpiteitä. Näitä on ilmoitettu etenkin konservatiivisilla erikoisaloilla osana muuta hoitoa, eivätkä ne siis täten ole olleet sairaalahoidon pääasiallisena syynä. Esimerkiksi 12- kanavaista EKG-tutkimusta ilmoitettiin vuonna 1998 yli hoitojaksolle päätoimenpiteenä ja lisäksi vielä noin hoitojaksolle muuna toimenpiteenä. Ilmoituksista suurin osa (noin 6 000) tuli sisätautien erikoisaloilta, kirurgialta sekä neurologialta. Nämä konservatiiviset toimenpiteet aiheuttavat jonkin verran tulkintaongelmia toimenpiteiden kokonaismäärää arvioitaessa. Toisaalta nykyisellään tämän tiedontuottajapalautteen sisältö vastaa hyvin sen nimeä: Toimenpiteelliset hoitojaksot. Hoitoilmoitukset on vuodesta 1997 lähtien annettu käyttäen yksinomaan pohjoismaista toimenpideluokitusta (6). Samalla poistui suurin osa vertailukelpoista tilastointia vaikeuttaneista ns. paikallisista koodeista. Aikasarjatarkastelun vuoksi julkaistaan tiedot edelleen myös muuntaen pohjoismaiset toimenpidekoodit (6) Sairaalaliiton koodeiksi (13) sekä käyttäen tähän vanhempaan luokitukseen pohjautua ns. lyhennettyjä toimenpidelistoja (14). Uudelle luokitukselle vastaavaa indikaattoritoimenpidelistaa ei vielä ole olemassa. Muunnoksiin sisältyy aina epätarkkuuden mahdollisuus, ja niinpä yksityiskohtaisimmalla tasolla koodivaihdoksen yli ulottuvissa tarkasteluissa varovaisuus on paikallaan. Havaitut virheet pyritään korjaamaan ja muunnostaulukot pitämään ajan tasalla. Kuitenkin esimerkiksi kaihileikkausten osalla näytetään hukattavan osa toimenpiteistä muunnosvaiheessa. Tilastojen sarakkeet Tilastojen sarakkeet jakautuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä (sarake 1) esiintyy ryhmän tai ominaisuuden nimi, joka on aina ominainen kullekin tilastolle. Toisessa osassa (sarakkeet 2-14) esitetään rekisterivuonna päättyneistä hoitojaksoista laskettuja tietoja.

4 Luokka / ryhmä-sarake 1. Toimenpiteen tai toimenpideryhmän numero ja nimilyhenne Taulukoissa koodistona on Sairaalaliiton toimenpidenimikkeistö (13) ja taulukosta 4.4. alkaen koodistona on pohjoismainen toimenpideluokitus (16). Päättyneitä toimenpiteellisiä hoitojaksoja koskevat tiedot sarakkeittain 2. Hoitopäivät Hoitopäivillä tarkoitetaan nettohoitopäiviä. Tulo- ja lähtöpäivä lasketaan yhteensä yhdeksi hoitopäiväksi. Hoitopäivät saadaan lähtö- ja tulopäivän erotuksena. Täten tässä sarakkeessa olevat hoitopäivät ovat osittain kertyneet muiltakin vuosilta kuin rekisterivuodelta. Mikäli tulo- ja lähtöpäivä on sama, hoitopäivien lukumäärä on Hoitojaksot Rekisterivuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. Hoitojakson pituus on sen hoitopäivien määrä. Tilasto on laadittu 1. toimenpiteen eli pääleikkauksen päätoimenpiteen mukaan. 4. Potilaat Luokan/ryhmän päättyneistä hoitojaksoista laskettu eri henkilöiden lukumäärä (=eri henkilötunnusten lukumäärä). 5. Kuolleet Kuolemaan päättyneiden hoitojaksojen määrä (hoitoilmoituksen "jatkohoito"-tieto = 4). 6. Hoitoaika: aritmeettinen keskiarvo Hoitopäivien määrä jaettuna hoitojaksojen määrällä. 7. Hoitoaika: mediaani Hoitojaksojen pituuden mediaani. 8. Keski-ikä Hoidettujen potilaiden keski-ikä. 9. Yhden päivän aikana tehtyjen toimenpiteiden prosenttiosuus Niiden toimenpiteiden prosenttiosuus koko ko. toimenpideluokasta, joissa tulo- ja lähtöpäivä on ollut sama, eli toimenpide on tehty saman hoitopäivän puitteissa. 10. Toimenpiteet miehillä Miehille tehtyjen toimenpiteiden lukumäärä. 11. Toimenpiteet naisilla Naisille tehtyjen toimenpiteiden lukumäärä. 12. Lisäksi 2. tai 3. toimenpide Hoitojaksojen lukumäärä, joissa on tehty useampi kuin yksi toimenpide. 13. Jonotusaika: aritmeettinen keskiarvo Jonoon asettamispäivän ja operaatiopäivän erotus. Ts. jonotusajan pituuden aritmeettinen keskiarvo. Jonotusaikaa laskettaessa on pyritty eliminoimaan virhetallennukset ja päivys

5 tyksessä tehdyt leikkaukset ottamalla mukaan vain yhden ja 2000 vuorokauden välille sijoittuvat jonotusajat. 14. Jonotusaika: mediaani Jonotusajan pituuden mediaani. 3. Taulukoiden luku- ja tulkintaohjeita Osa toimenpiteiden lukumäärän kasvusta aiheutuu uusista toimenpidekoodeista, jotka tekevät mahdolliseksi ilmoittaa hoitoilmoituksen toimenpidekentässä yhä laajempi valikoima erilaisia terveydenhuollon toimintoja, kuten mm. kuntoutusta. Pakollinen hoitoilmoitus tehdään myös kaikesta päiväkirurgiasta (ei kuitenkaan leikkausluokituksen luvussa T, U ja X luetelluista pienkirurgisista toimenpiteistä). Oheisissa tilastoissa ovat mukana myös ne ilmoitetut toimenpiteet, joissa tulo- ja lähtöpäivä oli sama. Suurin osa näistä toimenpiteistä oli ns. päiväkirurgiaa. Pakollisten ilmoitusten lisäksi hoitoilmoituksia on tehty myös pienestä määrästä ns. polikliinista toimintaa. Osa tästä toiminnasta on ilmoituksen tehneessä laitoksessa tulkittu päiväkirurgiaksi. Tätä määrittelyongelmaa selkiyttää vuonna 1998 valmistunut päiväkirurgiatyöryhmän raportti (15). Huomattavassa osassa hoitojaksoja on tehty vähintään 2 toimenpidettä. Taulukot on kuitenkin laadittu vain ns. päätoimenpiteen perusteella. Taulukot siis kuvaavat niiden toimenpiteiden kokonaismääriä ja jakaumia, jotka ovat olleet ilmoitetun hoitojakson pääasiallinen aihe ja sisältö. Erikseen julkistettavissa toimenpidekohtaisissa tilastoissa (http://www.stakes.fi/stakestieto/kirurgia.htm) tarkastelukulmana on toimenpidekoodi ja silloin mukana ovat kaikki tuon koodin esiintymiset hoitoilmoituksessa riippumatta niiden päätoimenpide muu toimenpide asemasta. Sairaanhoitopiiri- ja laitoskohtaiset toimenpidetilastot löytyvät Stakesin Internettietokannassa osoitteessa Tietokannassa ovat myös yksityiskohtaisemmat toteutuneiden jonotusaikojen tiedot. Avoimessa versiossa toimenpiteissä tarkastelun tasona on tämän raportin tilastosivulla 1 käytetty "kahden merkin taso" ja salasanalla suojatussa tietokannassa tätä yksityiskohtaisempi jaottelu. Salasanan käyttöoikeutta voi kysyä omasta sairaanhoitopiiristä. Toimenpiteiden kustannustietoja ei raporttiin ole laskettu, koska käytettävissä ei ole riittävän tarkkoja ja yhtenäisin perustein laskettuja tietoja palvelujen tuotantokustannuksista tai laskutetuista hinnoista. Sen sijaan Internettietokannassa on esitetty hoitoilmoituksessa kerättyjä hoitojakson hintatietoja, jotka perustuvat laitoksen ilmoittamiin asiakkaalta, kunnalta ja muilta maksajilta maksuihin. Kyseessä eivät siis ole varsinaiset kustannustiedot. Näissä hintatiedoissa on runsaasti epätarkkuuksia, eivätkä hinnoitteluperusteet ole suinkaan yhteneväiset sairaanhoitopiiristä toiseen. Luotettavampia kustannustietoja on löydettävissä ns. Hoitotoiminnan tuottavuusprojektiin liittyvästä internettietokannasta (http://www.stakes.fi/benchm/), jossa kustannuksia on esitetty DRG-ryhmittäin. Sairaanhoitopiirikohtaisia tilastoja on syytä sairaanhoitopiireissä verrata omiin lukuihin ja eroavuuksista toivotaan ilmoitettavan Stakesiin puh ).

6 4. Tilastotaulukot: 4.1. Toimenpiteelliset hoitojaksot pohjoismaisen kokoomaluokituksen mukaisesti, (14) 4.2. Toimenpiteelliset hoitojaksot vuoden 1983 luokituksen (13) mukaan yleisintä toimenpidettä 4.4. Toimenpiteelliset hoitojaksot, pohjoismainen luokitus (6) yleisintä toimenpidettä 4.6. Toimenpiteelliset hoitojaksot pohjoismaisen luokituksen (6) pääluokkien (kahden merkin taso) mukaan 4.7. Yleisimmät toimenpiteelliset hoitojaksot pohjoismaisen luokituksen (6) pääluokkien (kolmen merkin taso) mukaan 4.8. Yleisimmät toimenpiteelliset hoitojaksot sairaanhoitopiireittäin 4. Kirjallisuutta 1. Nenonen M, Pelanteri S. Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö Helsinki: Stakes; Tilastoraportti 27/ Pelanteri S, Nenonen M. Vuodeosastopalvelujen käyttö vuonna Tilastoraportti. Helsinki: Stakes; Tilastoraportti 20/ Pelanteri S, Nenonen M. Vuodeosastopalvelujen käyttö Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; Pelanteri S, Nenonen M. Vuodeosastopalvelujen käyttö vuonna Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; Stakes. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok för social- och hälsovården Statistical Yearbook on social Welfare and Health Care Helsinki: Stakes; Stakes. Toimenpideluokitus / Åtgärdsklassification. 1st ed. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; Rasilainen J, Nenonen M. Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; Rasilainen J, Nenonen M. Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; Rasilainen J, Nenonen M. Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna 1997, tilastoraportti 21/1998. Helsinki: Stakes; Nenonen M, Rasilainen J. Toimenpiteelliset hoitojaksot Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; Report No.: 28/ Luokituskeskus S. Konservatiiviset toimenpiteet (esipainos ). Helsinki: Stakes; Stakes, Kuntaliitto S. Kuntoutuspalveluluokitus. Helsinki: Stakes; Sairaalaliitto. Toimenpidenimikkeistö st ed. Helsinki: Sairaalaliitto; 1983.

7 14. NOMESKO. Nordic short-list of surgical operations, Lahtinen J, Alanko A, Korttila K, Kotilainen H, Laatikainen L, Nenonen M, et al. Päiväkirurgia. Helsinki: Suomen Kuntaliitto; Stakes. Tautiluokitus ICD-10 Klassifikation av sjukdomar. 2 ed. Helsinki: Stakes; 1999.

8 Stakes/StakesInformation/Statistikgrupp Vårdanmälningsstatistik över institutionsvård inom hälsovården PB 220, Helsingfors Tfn (09) Mikko Nenonen Tfn (09) Jouni Rasilainen Fax. (09) Vårdperioder med kirurgiska åtgärder läs- och tolkningsanvisningar för tabellerna i uppgiftsgivarresponsen Innehållsförteckning VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER LÄS- OCH TOLKNINGSANVISNINGAR FÖR TABELLERNA I UPPGIFTSGIVARRESPONSEN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1. INLEDNING 2 2. MATERIAL, BEGREPP OCH DEFINITIONER 2 MATERIALETS TÄCKNING OCH TILLFÖRLITLIGHET 3 KOLUMNERNA I TABELLERNA 3 KOLUMN FÖR KLASS/GRUPP 4 1. ÅTGÄRDENS ELLER ÅTGÄRDGRUPPENS NUMMER OCH NAMNFÖRKORTNING 4 UPPGIFTER OM AVSLUTADE VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER 4 2. VÅRDDAGAR 4 3. VÅRDPERIODER 4 4. PATIENTER 4 5. DÖDA 4 6. VÅRDTID: ARITMETISKT MEDELTAL 4 7. VÅRDTID: MEDIAN 4 8. MEDELÅLDER 4 9. PROCENTANDELEN ÅTGÄRDER UTFÖRDA UNDER EN DAG ANTALET OPERATIONER FÖR MÄN ANTALET OPERATIONER FÖR KVINNOR VÅRDPERIODER MED 2. ELLER 3. OPERATION VÄNTEDAGAR: ARITMETISKT MEDELTAL VÄNTEDAGAR: MEDIAN 5 3. LÄS- OCH TOLKNINGSANVISNINGAR FÖR TABELLERNA 5 4. STATISTIKTABELLERNA: VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER, FÖRKORTAD NORDISK KLASSIFIKATION (14) VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER ENLIGT 1983 ÅRS KLASSIFIKATION (13) DE 100 ALLMÄNNASTE ÅTGÄRDERNA VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER, NORDISK KLASSIFIKATION (6) DE 100 ALLMÄNNASTE ÅTGÄRDERNA VÅRDPERIODER MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER, DEN NORDISKA KLASSIFIKATIONENS (6) HUVUDKLASSER (TVÅ TECKENS NIVÅ) DE ALLMÄNNASTE VÅRDPERIODERNA MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER, DEN NORDISKA KLASSIFIKATIONENS (6) HUVUDKLASSER (TRE TECKENS NIVÅ) DE ALLMÄNNASTE VÅRDPERIODERNA MED KIRURGISKA ÅTGÄRDER EFTER SJUKVÅRDSDISTRIKT 6 4. LITTERATUR 6

9 1. Inledning Denna uppgiftsgivarrespons ersätter den tidigare statistiska rapportserien (1 4) med samma namn och innehåll. Samtidigt ändras också det sätt på vilket uppgifterna offentliggörs, och förutom att tabellerna finns tillgängliga i pappersformat kan de också läsas och skrivas ut avgiftsfritt genom Internet. De viktigaste uppgifterna sammanfattas i Statistisk årsbok för social- och hälsovården. Årsboksseriens första bok (5), som gäller 1999 års uppgifter, utgavs i början av Denna publikation innehåller även de viktigaste tidsserierna för institutionsvård inom hälsovården. De tabeller som görs offentliga på Internet uppdateras två gånger om året. I juni offentliggörs s.k. preliminära data för föregående år, vilka ännu kan innehålla några små brister (t.ex. för några enstaka anstalter som inte lämnat uppgifterna används föregående års siffror). Dessa tabeller ger dock redan en bra och tillförlitlig helhetsbild. I oktober november uppdateras uppgifterna med kompletterat och korrigerat material. Materialet för tabellerna utgörs av alla de vårdperioder under vilka en kirurgisk åtgärd enligt den nordiska klassifikationen av åtgärder (6) genomförts. De flesta åtgärder är operativa, dvs. kirurgiska, men nomenklaturen innehåller även icke-operativa åtgärder, såsom undersöknings- och rehabiliteringsåtgärder. Utöver den verksamhet som förutsätter vård på bäddavdelning har vårdanmälningar från och med år 1994 även insamlats i fråga om dagkirurgisk verksamhet (med undantag av de mindre kirurgiska åtgärder som anges i kapitlen T, U och X i åtgärdsklassifikationen). 2. Material, begrepp och definitioner Statistiktabellerna på sidorna uppvisar på samma sätt som tidigare (7-10) de viktigaste statistiska uppgifterna beträffande de åtgärder som utförts på de under ifrågavarande år behandlade patienterna. Basmaterialet består av sådana avslutade vårdperioder för de på sjukhusens beddavdelningar vårdade patienterna som innefattar en med en kod registrerad åtgärd. Mångfalden av åtgärder i vårdanmälningen har utvidgat år för år. Utöver den traditionella kirurgiska verksamheten ingår allt flera undersöknings- (11) och rehabiliteringsåtgärder (12) i materialet. Trots att det ännu är fråga om ett litet antal, kan totalantalet åtgärder inte mera anses utgöra ett tillförlitligt mått på hälsovårdens operativa verksamhet. Avsikten är därför att för den operativa verksamheten skapa ett särskilt mått som innehåller enbart ett urval av det stora antalet koder. Statistiktabellerna har indelats i två huvudkategorier: Tabellerna är uppbyggda enligt Sjukhusförbundets åtgärdsklassifikation (13) och tabellerna enligt den nya klassifikationen (6). På samma sätt som i den tidigare årsstatistiken presenterar tabell 4.1. åtgärdsgruppstatistik på basis av Nomesko:s åtgärdsklassifikation (14) både efter kod och efter antalet vårdperioder (med ett teckens och två teckens noggrannhet). Tabell 4.2. visar åtgärdsstatistik i enlighet med Sjukhusförbundets åtgärdsklassifikation (13) med fyra teckens noggrannhet (koderna har förvandlats utgående från de nya koderna). Tabell 4.3. å sin sida visar en förteckning över de 100 allmännaste åtgärderna enligt den gamla klassifikationen.

10 Med början från tabell 4.4. presenteras åtgärderna enligt den nordiska åtgärdsklassifikationen (6). Tabell 4.4. innehåller på riksnivån alla de koder som ingår i den nordiska åtgärdsklassifikationen samt de koder som ingår i de ovannämnda kompletterande klassifikationerna. I tabell 4.5. uppräknas de 100 allmännaste åtgärderna. Tabell 4.6. visar uppgifterna om åtgärderna enligt den nordiska klassifikationen på två teckens nivå och tabell 4.7. de allmännaste åtgärderna på tre teckens nivå i hela landet. På motsvarande sätt visar tabell 4.8. uppgifterna om de allmännaste åtgärdsgrupperna i varje enskilt sjukvårdsdistrikt (på tre teckens nivå). Utvecklingschef Mikko Nenonen har skrivit största delen av texten i uppgiftsgivarresponsen och ansvarar för rapportens innehåll som helhet. Specialplanerare Jouni Rasilainen för sin del har planerat och genomfört producerandet av statistiktabellerna utifrån vårdanmälningsdatabasen samt deltagit i att skriva själva texten. Materialets täckning och tillförlitlighet En vårdanmälan görs om all operativ verksamhet som kräver avdelningsvård samt om dagkirurgi om anstalten också annars ger vårdanmälningar. Statistiken täcker alltså inte de anstalter som inte hade några beddplatser och som av den här anledningen inte gjorde några vårdanmälningar. Således är det möjligt i fråga om t.ex. starroperationer att några i huvudsak privata anstalter med en betydande åtgärdsvolym förblivit utanför statistiken. För att eliminera denna brist har en av social- och hälsovårdsministeriet tillsatt arbetsgrupp för dagkirurgi givit en rad rekommendationer (15). Efter att de nya koderna tagits i bruk har man i samband med vårdanmälningen börjat anmäla allt flera olika undersöknings- och rehabiliteringsåtgärder förutom de ovannämnda åtgärderna. Sådana åtgärder har anmälts i synnerhet inom de konservativa specialiteterna som en del av annan vård. Med andra ord har dessa åtgärder inte utgjort den huvudsakliga orsaken till sjukhusvården. Vad gäller t.ex. 12-kanals EKG-undersökning gjordes år 1998 över anmälningar i vilken denna undersökning utgjorde den huvudsakliga åtgärden för vårdperioden och därtill anmäldes undersökningen som annan åtgärd för ca vårdperioder. Största delen av anmälningarna (ca 6 000) kom från de inremedicinska specialiteterna, från kirurgi och från neurologi. Dessa konservativa åtgärder medför ett antal tolkningsproblem när det gäller att bedöma det totala antalet åtgärder. Sedan 1997 har vårdanmälningarna gjorts uteslutande i enlighet med den nordiska klassifikationen av åtgärder (6). Samtidigt avlägsnades också största delen av de sk. lokala koderna som försvårade producerandet av jämförbar statistik. För att tidsserier skall kunna byggas upp, offentliggörs uppgifterna fortfarande även i en form där de nordiska åtgärdskoderna (6) förvandlats till Sjukhusförbundets koder (13) och där det används s.k. förkortade åtgärdsförteckningar (14) som baserar sig på denna äldre klassifikation. Tills vidare finns det inte någon motsvarande förteckning över indikatoråtgärder för den nya klassifikationen. Eftersom det alltid finns risk för inexakthet i samband med en sådan förvandling, måste uppgifter vid kodförändringen granskas med försiktighet på den mest detaljerade nivån. Strävan är att rätta fel och hålla förvandlingstabellerna aktuella. Dock förefaller det som om en del av t.ex. starroperationer blir borttappade vid förvandlingen. Kolumnerna i tabellerna Kolumnerna i statistiktabellerna har indelats i två delar. Den första delen (kolumn 1) visar gruppens eller egenskapens namn, som alltid är specifikt för ifrågavarande statistik. Den

11 andra delen (kolumnerna 2 14) visar uppgifter som beräknats på basis av under året avslutade vårdperioder. Kolumn för klass/grupp 1. Åtgärdens eller åtgärdgruppens nummer och namnförkortning I tabellerna används Sjukhusförbundets åtgärdsnomenklatur som koder (13), medan den nordiska klassifikationen av åtgärder (16) används med början från tabell 4.4. Uppgifter om avslutade vårdperioder med kirurgiska åtgärder 2. Vårddagar Vårddagar betyder nettovårddagar. Ankomst- och utskrivningsdagen tillsammans utgör en vårddag. Antalet vårddagar beräknas som skillnaden mellan utskrivningsdagen och ankomstdagen. Sålunda ingår i antalet vårddagar i denna kolumn även delvis vårddagar under andra år än registeråret. Om utskrivningsdag och ankomstdag är densamma är antalet vårddagar ett. 3. Vårdperioder Vårdperioder betyder antalet vårddagar som avslutats under registeråret. Längden på vårdperioden beräknas som antalet de vårddagar som ingår i vårdperioden. Statistiken är sammanställd enligt den första åtgärden, dvs. den huvudsakliga åtgärden. 4. Patienter Antalet olika personer (= antalet olika personbeteckningar) beräknat som antalet avslutade vårdperioder i en klass/grupp. 5. Döda Antalet vårdperioder som avslutats i död (uppgiften "fortsatt vård" i vårdanmälningen = 4). 6. Vårdtid: aritmetiskt medeltal Antalet vårddagar delat med antalet vårdperioder. 7. Vårdtid: median Medianen av vårdperioders längd. 8. Medelålder Medelålder hos de behandlade patienterna. 9. Procentandelen åtgärder utförda under en dag Procentandelen i hela åtgärdsklassen av de åtgärder i vilka ankomst- och utskrivningsdagen varit densamma, dvs. åtgärder utförda under en och samma vårddag. 10. Antalet operationer för män Antalet operationer utförda på män 11. Antalet operationer för kvinnor Antalet operationer utförda på kvinnor.

12 12. Vårdperioder med 2. eller 3. operation Antalet vårdperioder med flera operationer. 13. Väntedagar: aritmetiskt medeltal Skillnaden mellan datumet för placering på vårdväntelistan och operationsdagen, dvs. det aritmetiska medeltalet av antalet väntedagar. Vid beräknandet av väntedagar har man strävat efter att eliminera felregistreringar och akuta operationer genom att inkludera enbart de väntetider där antalet väntedagar är mellan ett dygn och 2000 dygn. 14. Väntedagar: median Medianen av antalet väntedagar. 3. Läs- och tolkningsanvisningar för tabellerna En del av ökningen i antalet åtgärder beror på de nya åtgärdskoderna, som gör det möjligt att i vårdanmälningens åtgärdsfält uppge allt flera olika verksamheter inom hälsovården, såsom rehabilitering. Vårdanmälningen är obligatorisk även i fråga om all dagkirurgi (med undantag av de mindre kirurgiska åtgärder som angivits i kapitlen T, U och X i operationsklassifikationen). Bifogad statistik inkluderar även sådana anmälda åtgärder där ankomstdagen och utskrivningsdagen varit densamma. Största delen av dessa åtgärder tillhör dagkirurgin. Utöver de obligatoriska fallen har ett litet antal vårdanmälningar även gjorts angående s.k. poliklinisk verksamhet. En del av denna verksamhet har ansetts tillhöra dagkirurgin i de anstalter som gjort anmälan. Detta definieringsproblem klargörs i en rapport som 1998 avgivits av arbetsgruppen för dagkirurgi (15). En betydande andel av vårdperioder omfattar minst 2 åtgärder. Tabellerna är dock byggda enbart på den s.k. huvudåtgärden. De anger således totalantal och fördelningar i fråga om sådana åtgärder som utgjort den huvudsakliga orsaken till och det huvudsakliga innehållet i vårdperioden. Den åtgärdsspecifika statistiken som offentliggörs separat (http://www.stakes.fi/stakestieto/kirurgia.htm) bygger på åtgärdskoder, vilket medför att koden inräknas varje gång den förekommer i vårdanmälningen oberoende av om den hänför sig till huvudåtgärd eller annan åtgärd. Sjukvårdsdistrikt- och anstaltspecifik åtgärdsstatistik finns tillgänglig i Stakes Internetdatabas på adress Databasen innehåller även mera detaljerade uppgifter om faktiska väntetider. I den öppna versionen granskas åtgärderna "på två teckens nivå" som använts på denna rapports statistiksida 1, medan den med lösenordet skyddade databasen är baserad på en mer detaljerad fördelning. Sjukvårdsdistrikten ger närmare uppgifter om rätten att utnyttja lösenordet. Uppgifter om åtgärders kostnader har inte beräknats i rapporten, eftersom tillräckligt noggranna och på ett enhetligt sätt beräknade uppgifter om produktionskostnader för servicen eller om de debiterade priserna inte finns tillgängliga. Däremot innehåller Internetdatabasen prisuppgifter om vårdperioder som baserar sig på vårdanmälningarna, dvs. på de av anstalten anmälda betalningar som erhållits från klienten, kommunen eller andra betalare. Det är således inte fråga om egentliga kostnadsuppgifter. Prisuppgifterna är ofta inexakta, och prissättningsprinciperna varierar från ett sjukvårdsdistrikt till ett annat. Mer tillförlitliga kostnadsuppgifter finns i Internetdatabasen som anknyter sig till ett projekt om vård

13 verksamhetens produktivitet (http://www.stakes.fi/benchm/). I databasen presenteras kostnaderna efter DRG-grupperna. I fråga om den statistik som angår specifika sjukvårdsdistrikt är det skäl att jämföra uppgifterna med sjukvårdsdistriktets egna siffror och underrätta Stakes om eventuella skillnader tfn ). 4. Statistiktabellerna: 4.1.Vårdperioder med kirurgiska åtgärder, förkortad nordisk klassifikation (14) 4.2. Vårdperioder med kirurgiska åtgärder enligt 1983 års klassifikation (13) 4.3. De 100 allmännaste åtgärderna 4.4. Vårdperioder med kirurgiska åtgärder, nordisk klassifikation (6) 4.5. De 100 allmännaste åtgärderna 4.6. Vårdperioder med kirurgiska åtgärder, den nordiska klassifikationens (6) huvudklasser (två teckens nivå) 4.7. De allmännaste vårdperioderna med kirurgiska åtgärder, den nordiska klassifikationens (6) huvudklasser (tre teckens nivå) 4.8. De allmännaste vårdperioderna med kirurgiska åtgärder efter sjukvårdsdistrikt 4. Litteratur 1. Nenonen M, Pelanteri S. Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö Helsingfors: Stakes; Tilastoraportti 27/ Pelanteri S, Nenonen M. Vuodeosastopalvelujen käyttö vuonna Tilastoraportti. Helsingfors: Stakes; Tilastoraportti 20/ Pelanteri S, Nenonen M. Vuodeosastopalvelujen käyttö Helsingfors: Stakes; Pelanteri S, Nenonen M. Vuodeosastopalvelujen käyttö vuonna Helsingfors: Stakes; Stakes. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok för social- och hälsovården Statistical Yearbook on social Welfare and Health Care Helsingfors: Stakes; Stakes. Toimenpideluokitus / Åtgärdsklassifikation. 1st ed. Helsingfors: Stakes; Rasilainen J, Nenonen M. Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna Helsingfors: Stakes; Rasilainen J, Nenonen M. Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna Helsingfors: Stakes; Rasilainen J, Nenonen M. Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna 1997, tilastoraportti 21/1998. Helsingfors: Stakes; 1998.

Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna 2001 tiedonantajapalaute 17/2002

Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna 2001 tiedonantajapalaute 17/2002 Stakes/StakesTieto/Tilastoryhmä 17.10.2002 Terveydenhuollon laitoshoidon hoitoilmoitustilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2456 Hannu Rintanen Puh. (09) 3967 2204 Jouni Rasilainen Puh. (09) 3967

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2007

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2007 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 27/2008 Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2007 6.10.2008 Aborter och steriliseringar 2007 Induced abortions and sterilisations

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985 Väestö 1991: 5 Befolkning Population Väestön taloudellinen toiminta - Befolkningens ekonomiska verksamhet Economic Activity of the Population Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2008 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2008 SVT Sosiaaliturva 2008

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Epämuodostumat 1993-2008 Missbildningar 1993-2008 Congenital anomalies 1993-2008

Epämuodostumat 1993-2008 Missbildningar 1993-2008 Congenital anomalies 1993-2008 Terveys 211 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL REPORT Epämuodostumat 1993-28 Missbildningar 1993-28 Congenital anomalies 1993-28 Annukka Ritvanen +38 2 61 7376 annukka.ritvanen@thl.fi

Lisätiedot

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004: 61 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Anne

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta

Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta (Selvityksiä 2005:3, vain verkkoversio) Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:3 Asko Rauta Selvitys maahanmuuttajien

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta 2013

Suomalainen televisiotarjonta 2013 Suomalainen televisiotarjonta 2013 Julkaisuja 19/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Nina Haapanen Terveydenhuollon kustannus- ja rahoitustilastotyöryhmän loppuraportti Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Aiheita 11/2003 ISBN 951-33-1334-4 ISSN

Lisätiedot

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media. Joukkoviestimet 2011. Finnish Mass Media

Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media. Joukkoviestimet 2011. Finnish Mass Media Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media Joukkoviestimet 2011 Finnish Mass Media Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media Joukkoviestimet 2011 Finnish

Lisätiedot

KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2015

KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2015 Käsikirjoja 28 Handböcker Handbooks KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2014 KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2015 KOMMUNER OCH KOMMUNBASERADE INDELNINGAR MUNICIPALITIES AND REGIONAL DIVISIONS BASED ON

Lisätiedot

RIISTA- JA KALATALOUS TILASTOJA 6/2011. Metsästys 2010. Jakten 2010 Hunting 2010

RIISTA- JA KALATALOUS TILASTOJA 6/2011. Metsästys 2010. Jakten 2010 Hunting 2010 RIISTA- JA KALATALOUS TILASTOJA 6/2011 Metsästys 2010 Jakten 2010 Hunting 2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Helsingfors Finnish Game and Fisheries

Lisätiedot

Pension system, unemployment insurance and employment at older ages in Finland

Pension system, unemployment insurance and employment at older ages in Finland Pension system, unemployment insurance and employment at older ages in Finland Prime Minister s Office Publications 2/2009 Pension system, unemployment insurance and employment at older ages in Finland

Lisätiedot

ANALYSTICA version 4.6 6.2014 Muutokset / Ändringar / Changes

ANALYSTICA version 4.6 6.2014 Muutokset / Ändringar / Changes Suomi Svenska English Sisäänkirjautuminen ja käyttäjät Inloggning och användare Login and users Aloitusnäytön kyselylista: Kyselylomakkeiden nimistä on poistettu HTML-tunnisteet. Lomakkeen suunnitteluikkuna

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta 2009

Suomalainen televisiotarjonta 2009 Suomalainen televisiotarjonta 2009 Julkaisuja 22/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla

Lisätiedot

Tupakkatilasto 2009. Tobacco statistics 2009. Terveys 2010 Hälsa Health

Tupakkatilasto 2009. Tobacco statistics 2009. Terveys 2010 Hälsa Health Tupakkatilasto 2009 Tobacco statistics 2009 Terveys 2010 Hälsa Health Terveys 2010 Hälsa Health Tupakkatilasto 2009 Tobacco statistics 2009 Helsinki Helsingfors 2010 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries:

Lisätiedot

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Terveys 2009 Hälsa Health Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Helsinki Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries:

Lisätiedot

sosiaalihuollossa vuonna 2011

sosiaalihuollossa vuonna 2011 Jarmo Kärki Maarit Laaksonen Hannele Hyppönen Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa vuonna 2011 RAPORTTI 2 2012 RAPORTTI 2/2012 Jarmo Kärki, Maarit Laaksonen ja Hannele Hyppönen Tieto-

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 Jarmo Reponen, Maarit Kangas, Päivi Hämäläinen, Niina Keränen Tilanne ja kehityksen suunta RAPORTTI 12 2015 Raportti 12/2015 Jarmo Reponen, Maarit Kangas, Päivi Hämäläinen, Niina Keränen Tilanne ja kehityksen

Lisätiedot

102. vuosikerta l årgång

102. vuosikerta l årgång 102. vuosikerta l årgång Helsingin kaupunki, tietokeskus Helsingfors stad, faktacentralen City of Helsinki Urban Facts Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki (Siltasaarenkatu 18 20 A) Adress PB 5500,

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot