Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen"

Transkriptio

1 Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen Teletoiminnan häiriötilanteista MPS 66

2 MPS 66 1 (74) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA Muutokset Muutoshistoria... 6 B-OSA PYKÄLÄKOHTAISET PERUSTELUT JA SOVELTAMISOHJEET... 7 LUKU 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET Määräyksen tarkoitus Soveltamisala Yleinen teletoiminta Soveltamisalan yleiset rajoitukset Soveltamisala tilapäisessä tarjonnassa tai kapasiteetissa Soveltamisalan rajoitus tietoturvan häiriötilanteissa Soveltamisalan osittaiset rajoitukset joukkoviestinnässä Määritelmät DVB-C-verkkopalvelu Internetyhteyspalvelu Joukkoviestintäpalvelu Muu viestintäpalvelu Sähköpostipalvelu Tekstiviestipalvelu Yleinen puhelinpalvelu LUKU 2 HÄIRIÖTILANTEIDEN HAVAINNOINTI JA HALLINTA Toimivuuden ja tietoturvan valvonta Jatkuva valvonta Tietojen vastaanotto ja analysointi Dokumentointi Toimivuutta tai tietoturvaa häiritsevien tai uhkaavien tilanteiden hallinta Hallinnan toimintakyvyn alenemasta ilmoittaminen lle Häiriönhallinnan yhteystietojen toimittaminen lle Asiakasilmoitusten hallinta Hallinnan toteuttaminen Suositus tietoturvaan liittyvästä asiakasohjeistutuksesta Muutostenhallinta Hallinnan toteuttaminen Suositus asetusmuutosten lokituksesta LUKU 3 ILMOITTAMINEN KÄYTTÄJÄLLE Tietoturvan häiriötilanteista tiedottaminen Tiedottamiskynnys Tiedottamisen ajankohta Tiedotuskanavat Tiedotteiden sisältö Suositus huijaus- tai petosyrityksistä tiedottamisesta Toimivuuden häiriötilanteista tiedottamisen kynnys Toimivuuden häiriötilanteista tiedottaminen internetissä ja puhelimitse Tekstimuotoiset tiedotteet internetissä Karttaesitys internetissä Toimivuushäiriötietojen saatavuus puhelimitse Suositukset internetissä tiedottamiseen Toimivuuden häiriötilanteista tiedottaminen suoralla asiakasyhteydenotolla Tiedottamisen toteuttaminen Suositukset suoraan asiakastiedottamiseen Toimivuustiedotteiden sisältö Kaikissa tiedotteissa ilmoitettavat tiedot... 36

3 MPS 66 2 (74) 14.2 Joukkoviestintäverkkojen lisävaatimukset Suositus häiriöiden syyluokista asiakastiedottamisessa LUKU 4 ILMOITTAMINEN VIESTINTÄVIRASTOLLE Tietoturvan häiriötilanteista ilmoittaminen Ilmoituskynnys Suositus ilmoituskynnyksestä Ilmoitusmenettely Ilmoitettavat tiedot Toimivuuden häiriötilanteiden vakavuusluokittelu Vakavuusluokiteltavan toimivuushäiriön arviointi Häiriön vaikutuspiirin kuuluvien käyttäjien määrän arviointi Tukiasemien lukumäärän käyttö vakavuusluokittelun kriteerinä Muita ohjeita Ilmoitusvelvollisuus lle toimivuuden häiriötilanteista Ilmoitusvastuu Ilmoitusten tekeminen ja yhteystiedot Ensi-ilmoitus toimivuuden häiriötilanteista Seurantailmoitukset toimivuuden häiriötilanteista Loppuraportointi toimivuuden häiriötilanteista LUKU 5 TILASTOINTI Toimivuustilastot Asiakkaiden ilmoittamat toimivuushäiriöt Verkonvalvonnan havaitsemien toimivuushäiriöiden korjausajat Verkonvalvonnan havaitsemien toimivuushäiriöiden syyt komponenteittain Tietoturvatilastot Tilasto kokonaismäärästä ja jatkotoimenpiteistä Suositus tilastoinnista häiriötyyppien mukaan LUKU 6 VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tiedonsaanti ja julkaiseminen C-OSA MÄÄRÄYKSEN AIHEPIIRIIN LIITTYVÄT MUUT ASIAT Alihankinta Muutosten vaikutus muihin teleyrityksiin Esimerkkejä ADSL-VDSL HomePNA-VDSL xdsl-verkon muutokset Kiinteistön operaattorin vaihto Suositus TV-palvelujen muutosten tiedottamisesta Yhteistoiminta häiriötilanteissa Suositus yhteistoiminnasta tietoturvan häiriötilanteissa Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmä Käytännöt toimivuuden suurhäiriöiden tilannekuvan tuottamisessa D-OSA LAINSÄÄDÄNTÖ Määräyksen lainsäädäntöperusta Viestintäverkon ja viestintäpalvelun laatuvaatimukset Häiriöilmoitukset tilaajalle ja käyttäjälle Häiriöilmoitukset lle Muut asiaan liittyvät säännökset Tietoyhteiskuntakaaren tavoitteet... 64

4 MPS 66 3 (74) 2.2 Tietoyhteiskuntakaaren V osa eli käyttäjän ja tilaajan oikeudet viestintäpalvelussa Viestintäpalvelusopimus Virhe viestintäpalvelun toimituksessa Palvelun laatua koskeva julkaisuvelvollisuus Tietoyhteiskuntakaaren VI osa eli viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja Tietoyhteiskuntakaaren IX osa eli viestintäverkot, -palvelut ja -laitteet Viestinnän välittäjän velvollisuus huolehtia tietoturvasta Vähimmän haitan periaate Tietoyhteiskuntakaaren X osa eli viestinnän ja palvelujen jatkuvuuden turvaaminen Toimenpiteet tietoturvan toteuttamiseksi Velvollisuus korjata häiriö Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmä Yleinen hätänumero Velvollisuus varautua normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin n tekniset määräykset Määräys 33 ja suositus Määräys Määräys Määräys Määräys EU-lainsäädäntö Komission asetus 611/ Direktiivi 2009/140/EY VIITELUETTELO LIITELUETTELO... 74

5 MPS 66 4 (74) A-OSA Keskeiset muutokset ja muutoshistoria 1 Muutokset Tämän osan tarkoituksena on antaa määräyksen käyttäjälle tietoa määräyksen merkittävimmistä muutoksista verrattuna tätä määräystä edeltäneisiin velvoitteisiin ja suosituksiin. Tämä on määräyksen 66 ensimmäinen versio. Määräys on koottu seuraavista aiemmin voimassa olleista määräyksistä: 9 D/2009 M tietoturvaloukkausten ilmoitusvelvollisuudesta yleisessä teletoiminnassa, 13 B/2011 M internet-yhteyspalvelujen tietoturvasta, 47 C/2009 M teleyritysten tietoturvallisuuden hallinnasta ja 57 A/2012 M viestintäverkkojen ja -palvelujen ylläpidosta sekä menettelystä ja tiedottamisesta vika- ja häiriötilanteissa. Tässä määräyksessä käsitellään tietoyhteiskuntakaaren [1] ja osin vaatimushistorian johdosta erilaisia teletoiminnan häiriötilanteita jaettuna kahteen eri tyyppiin: tilanteet, joissa teleyrityksen palveluun kohdistuu tai sitä uhkaa merkittävä tietoturvaloukkaus (tietoturvahäiriö) ja tapahtumat, jotka estävät viestintäpalvelun toimivuuden tai häiritsevät sitä olennaisesti (toimivuushäiriö). Määräyksen rakenne noudattaa pitkälti aiemman määräyksen 57 rakennetta, johon on täydennetty tietoturvahäiriöiden havainnointia, hallintaa, niistä ilmoittamista ja niiden tilastointia koskevat velvoitteet. Määräyksen lukuun 1 on kerätty aiemmissa määräyksissä 47 ja 57 olleet erilaisten häiriötilanteiden havainnointi- ja hallintakyvykkyyttä koskeneet velvoitteet. Suhteessa aiemmin voimassa olleisiin vaatimuksiin, määräyksessä 47 olleita vaatimuksia on yhdenmukaistettu aiemman määräyksen 57 vaatimusten kanssa. Aiemmin määräyksessä 9 käsiteltyjen tietoturvahäiriötilanteista käyttäjille ja lle ilmoittamisen menettelyt määräytyvät nykyisin Euroopan komission asetuksessa 611/2013 [2], jos niillä on vaikutusta henkilötietojen tietoturvaan. Tätä määräystä valmisteltaessa arvioitiin, ettei ole järkevää määritellä useita rinnakkaisia tietoturvahäiriöiden ilmoitusmenettelyjä, mistä syystä kaikki tietoturvahäiriöiden (siis muidenkin kuin henkilötietoloukkausten) ilmoitukset on määrätty tässä määräyksessä tehtäväksi soveltuvin osin samoin kuin edellä mainittu asetus velvoittaa. Toimivuushäiriöistä ilmoittamisen menettelyt taas pohjautuvat aiempaan määräykseen 57. Aiemman määräyksen 57 7 :ssä olleet velvoitteet muutosten sekä häiriöiden vaikutuksesta muihin teleyrityksiin on poistettu, koska tietoyhteiskuntakaaren [1] 248 :ssä säädetään vastaavasta velvoitteesta toteuttaa rakennus-, kunnossapito-, muutos- ja tietoturvatoimenpiteet mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla tavalla.

6 MPS 66 5 (74) Toimivuushäiriöistä lle ilmoittamisen vaatimuksia on muutettu siten, että tässä määräyksessä edellytetään toimittamaan myös C- luokan häiriöistä ensi- ja seurantailmoituksia, kun aiempi määräys 57 edellytti toimittamaan C-luokan häiriöistä ainoastaan loppuraportin. Määräyksen luvun 4 eli lle toimivuushäiriöistä ilmoittamisen vaatimuksia (aiemmin määräyksessä 57) on tähän määräykseen rajattu siten, että ilmoitusvelvollisuus ei enää koske radiotoiminnan harjoittajia, joiden toimiluvan mukainen väestöpeitto on alle 90 %. Aiemmin määräyksen :ssä määrättiin ja määräyksen 9 perustelut ja soveltaminen -muistiossa (MPS 9) pyydettiin ilmoittamaan lle tietoturvaloukkausten käsittelytoimintoja ja vika- ja häiriötilanteiden hallintaa koskevat teleyrityksen yhteystiedot. Tässä määräyksessä vaatimus koskee molempien häiriötilanteiden hallinnan yhteystietoja, mutta aiempaa määräyksessä 57 ollutta vaatimusta on muutettu siten, että määräyksessä ei edellytetä enää toimittamaan yhteystietoja joka vuosi vaan ainoastaan silloin, kun yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia. Aiemman määräyksen 13 9 :ssä olleet velvoitteet tietoturvaloukkaustapausten tilastoinnista on siirretty tähän määräykseen ja muut määräyksessä 13 olleet velvoitteet ovat nykyisellään määräyksessä 67 [3], jossa käsitellään teletoiminnan tietoturvallisuutta. Tilastointivelvoitetta on muutettu aiempaan nähden siten, että tilastojen muodostamisen sykliksi on määritelty neljännesvuosittain. Velvoitteesta tilastoida, kuinka moni teleyrityksen tilaaja on joutunut tietoturvaloukkaustapausten aiheuttamien jatkotoimenpiteiden kohteeksi asiakasryhmittäin, on luovuttu. Tässä määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistiossa (MPS 66) on kunkin velvoitepykälän kohdalla kerrottu, missä aiemmassa määräyksessä vastaava velvoite annettiin. Tietoyhteiskuntakaaren valmistelun vuoksi vuonna 2014 tehdyn n määräysten kokonaisuudistuksen yhtenä osana niin sanotusta dokumentointimääräyksestä (41 D/2009 M viestintäverkkojen ja -palvelujen teknisestä dokumentoinnista) päätettiin luopua. Dokumentointimääräys asetti yleiset velvoitteet teletoiminnan tekniseen dokumentointiin. Nyt dokumentointia käsitellään kussakin substanssimääräyksessä ja osoitetaan selkeämmin, mistä kaikista asioista dokumentteja tarkalleen tulee olla. Tässä määräyksessä velvoitetaan laatimaan ja ylläpitämään seuraavaa dokumentaatiota: Verkon- ja palvelunvalvontamekanismit (4 ) Menettelyohjeet toimivuutta tai tietoturvaa häiritsevien tai uhkaavien tilanteiden hallintaan (5 ) Muutosprosessit (9 )

7 MPS 66 6 (74) 2 Muutoshistoria Ensimmäinen viestintäverkkojen ja -palvelujen ylläpitoa ja vianhallintaa koskeva määräys THK 50/1999 M yleisten televerkkojen verkonhallinnasta annettiin vuonna Määräystä päivitettiin useampia kertoja, kunnes vuonna 2009 se kumottiin n määräyksellä 57/2009 M viestintäverkkojen ja -palvelujen ylläpidosta sekä menettelystä ja vika- ja häiriötilanteissa. Määräykseen 57 siirrettiin verkon ja palvelun hallintaa koskeneet velvoitteet ja samaan aikaan valmisteltuun määräykseen 58 viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta taas kerättiin määräyksessä 50 olleet palvelun laadun määrittelyyn liittyneet osat ja määräyksestä 29 suorituskykyä koskeneet vaatimukset. Ensimmäiset toimivuushäiriöistä ilmoittamisen velvoitteet taas annettiin syyskuussa 1997 Telehallintokeskuksen määräyksellä THK 41/1997 M televerkkojen teknisestä dokumentoinnista sekä vika- ja häiriötilanteiden raportoinnista. Tässä määräyksessä ilmoitettavat toimivuushäiriöt jaoteltiin kahteen luokkaan: erittäin merkittäviin ja merkittäviin häiriöihin. Määräys kumottiin vuonna 2002 n määräyksellä 9/2002 M televerkkojen ja -palvelujen tietoturvaloukkausten sekä vika- ja häiriötilanteiden ilmoittamisvelvollisuudesta, jossa määrättiin ensikertaa myös tietoturvaloukkauksista viranomaisille ilmoittamisesta. Määräystä 9 uudistettiin vuonna 2003 viestintämarkkinalain (393/2003) ja vuonna 2004 sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) voimaantultua ja vuonna 2009 määräys rajattiin koskemaan ainoastaan tietoturvaloukkauksista ilmoittamista, sillä samana vuonna julkaistiin toimivuushäiriöitä koskenut määräys 57. Määräyksessä 57 toimivuushäiriöt jaoteltiin neljään vakavuusluokkaan (A, B, C ja D) ja ilmoitusvelvoitteet sidottiin tähän luokitteluun: mitä vakavampi vika, sitä tiukemmat velvoitteet. Tilaajille tehtävistä, erilaisiin häiriöihin tai niiden uhkaan liittyvistä ilmoituksista säädettiin laissa ensimmäisen kerran vuonna 1999 (laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta, 565/1999), jossa velvoitettiin teleyritys ilmoittamaan "tilaajilleen telepalveluidensa turvallisuuteen liittyvistä erityisistä riskeistä". Vuodesta 2004 lähtien tietoturvahäiriöistä tilaajille ilmoittamisen velvollisuus annettiin sähköisen viestinnän tietosuojalaissa ja velvoitetta tarkennettiin määräyksessä 9. Toimivuushäiriöistä tilaajille ilmoittamisen velvoitteet taas lisättiin viestintämarkkinalakiin vuonna 2011 ja vuotta myöhemmin julkaisi määräyksestä 57 uuden version, jossa tarkennettiin vaatimuksia näiden käyttäjäilmoitusten sisällöstä ja muodosta. Vuonna 2014 tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) [1] valmistelun yhteydessä päivitti jälleen kaikki määräyksensä. Tässä yhteydessä päätettiin kerätä yhteen kokonaisuuteen (tähän määräykseen) kaikki teletoiminnan erilaisten häiriöiden havainnointia, hallintaa ja tiedottamista koskevat vaatimukset.

8 MPS 66 7 (74) B-OSA Pykäläkohtaiset perustelut ja soveltamisohjeet Tässä osassa kuvataan pykäläkohtaisesti annettujen velvoitteiden tausta ja tarkoitus. Lisäksi tässä osassa annetaan määräyksen käyttäjälle soveltamisohjeet määräyksen velvoitteiden noudattamisesta. Luku 1 Yleiset säännökset Tässä luvussa käsitellään määräyksen lukua 1 eli määräyksen yleisiä säännöksiä. 1 Määräyksen tarkoitus Määräyksen tarkoitus on parantaa teleyritysten varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin, niin viestintäverkkojen ja -palvelujen vikatilanteisiin kuin tietoturvaloukkauksiinkin. Määräyksellä pyritään varmistamaan, että kaikilla teleyrityksillä on niiden omaan toimintaan soveltuvat, riittävät ja muutoinkin asianmukaiset keinot havaita tietoturvaloukkauksia, sellaisten uhkia taikka muita tapahtumia, jotka estävät viestintäpalvelujen toimivuuden tai häiritsevät niitä olennaisesti, ja että teleyrityksillä on valmiudet tällaisten tilanteiden ratkomiseen. Tarkoitus on myös luoda teleyrityksille mahdollisimman selkeät ohjeet niin lle kuin käyttäjille häiriöistä ilmoittamisen menettelyistä ja sisällöistä, jotta tarpeellinen tieto pystytään itse häiriötilanteessa rutiininomaisesti tuottamaan ja toimittamaan sen vastaanottaville tahoille. Lisäksi on tarkoitus parantaa viranomaisen mahdollisuuksia luoda kokonaiskuva viestintäverkkojen ja -palvelujen häiriöherkkyydestä ja häiriöiden syistä teknistä ohjausta varten. Näillä kaikilla välineillä pyritään vähentämään käyttäjien kokemia häiriöiden vaikutuksia. 2 Soveltamisala Tässä määräyksen pykälässä käsitellään määräyksen soveltamisalaa ja siihen tehtyjä rajauksia. 2.1 Yleinen teletoiminta Määräystä sovelletaan yleiseen teletoimintaan eli teleyritykseen, jolla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [1] 3 :n mukaan sitä, joka tarjoaa verkkopalvelua tai viestintäpalvelua ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille. Määräystä sovelletaan myös merkitykseltään vähäiseen teletoimintaan, josta ei ole tietoyhteiskuntakaaren [1] 4 :n mukaista teletoimintailmoitusvelvollisuutta. Määräys koskee yleisen teletoiminnan häiriötilanteita, joita ovat merkittävät tietoturvaloukkaukset, sellaisten uhat taikka muut tapahtumat, jotka estävät viestintäpalvelun toimivuuden tai häiritsevät sitä olennaisesti. Toisin sanoen määräyksessä käsitellään yleisen teletoiminnan eli yleisten viestintäverkkojen ja -palvelujen niin toimivuutta kuin tietoturvallisuuttakin häiritsevien tilanteiden havaitsemista ja selvittämistä (määräyksen luku 2), niis-

9 MPS 66 8 (74) tä tiedottamista (määräyksen luvut 3 ja 4) ja tapahtumien tilastoimista (määräyksen luku 5). Verkkopalvelu määritellään myös tietoyhteiskuntakaaren [1] 3 :ssä ja sillä tarkoitetaan palvelua, jossa teleyritys tarjoaa omistamaansa tai muulla perusteella hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai jakeluun. Verkkopalvelua tarjoavasta teleyrityksestä käytetään tietoyhteiskuntakaaressa myös nimitystä verkkoyritys. Viestintäverkkoja ovat lain mukaan toisiinsa liitetyistä johtimista sekä laitteista muodostuvat järjestelmät, jotka on tarkoitettu viestien siirtoon tai jakeluun johtimella, radioaalloilla tai muulla sähkömagneettisella tavalla. Sellaiset viestintäverkot, joita käytetään viestintäpalvelujen tarjontaan ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille, ovat lain mukaan yleisiä viestintäverkkoja ja ne viestintäverkot, joita käytetään pääasiassa televisio- ja radio-ohjelmistojen tai muun kaikille vastaanottajille samanlaisena välitettävän aineiston siirtoon tai lähettämiseen, taas ovat lain mukaan joukkoviestintäverkkoja. Viestintäverkot ovat siis sekä kohdeviestintään että joukkoviestintään tarjottavia verkkoja. Määräys soveltuu siten esimerkiksi kiinteään ja langattomaan puhelinverkkoon (niin piiri- kuin pakettikytkentäiseenkin), kaapelitelevisioverkkoon, maanpäälliseen digitaaliseen televisioverkkoon ja analogiseen radioon. Viestintäpalvelulla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [1] 3 :n mukaan "palvelua, joka muodostuu kokonaan tai pääosin viestien siirtämisestä viestintäverkossa sekä siirto- ja lähetyspalvelua joukkoviestintäverkossa. Olennaista viestintäpalvelun määritelmässä on se, että teleyritys osallistuu palveluntarjoajana teknisesti viestien siirtoon tai lähettämiseen. Myös joukkoviestintäverkoissa määräys soveltuu verkkopalvelun tarjoamiseen eli palveluun, joka mahdollistaa televisio- ja radio-ohjelmistojen välittämisen ja lähettämisen. Määräys soveltuu myös viestintäpalveluun, jolla tarkoitetaan ohjelmistojen siirtopalvelua. Verkko- ja viestintäpalvelun tarkkaa rajanvetoa joukkoviestintäverkoissa ei ole määritelty sitovasti. Olennaista on huomata, että kanavayhtiöiden toiminta on viestintäpalvelua ja teletoimintaa siltä osin kuin se koskee teknistä siirtoa ja tarjolla pitoa. Asiaa käsitellään tarkemmin määritelmien yhteydessä, B-osan luvussa Soveltamisalan yleiset rajoitukset Määräys ei koske ennalta rajatulle käyttäjäpiirille tarjottavia verkko- tai viestintäpalveluja tai sisältöpalveluja. Uusissa palveluissa joudutaan usein tulkitsemaan, onko palvelu ylipäätään viestintäpalvelu tai onko käyttäjäpiiri ennalta rajattu. Tulkintaratkaisut on tehtävä kokonaisarviointina tapauskohtaisesti 1. Sisältöpalveluina soveltamisalan ulkopuolelle jäävät esimerkik- 1 on julkaissut verkkosivuillaan tulkintaohjeita teletoiminnasta ja teleyrityksistä: https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/saantelyntavoitteet/tulkintaohjeitateletoiminna stajateleyrityksista.html

10 MPS 66 9 (74) si internetsivujen sisällöt, keskustelupalstat ja televisio- ja radioohjelmistojen sisältö. Määräys ei sovellu esimerkiksi yrityksen tai yhteisön sisäisen viestintäverkon hallintaan, koska siinä käyttäjäpiiri on ennalta rajattu: toisin sanoen määräyksellä ei aseteta teleyritysvelvoitteita yhteisötilaajalle. Yhteisötilaajalla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [1] 3 :n mukaan viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun tilaajana olevaa yritystä tai yhteisöä, joka käsittelee itse viestintäverkossaan käyttäjien viestejä, välitystietoja tai sijaintitietoja. Yhteisötilaajat ovat myös lain tarkoittamia tilaajia. Vaikka palvelun tarjoava teleyritys ei vastaakaan yhteisön sisäisestä viestintäverkosta tai - palvelusta, teleyritys vastaa tilaajalle tarjoamastaan palvelusta ja esimerkiksi toimivuuden häiriötilanteiden vakavuusluokittelussa otetaan huomioon se, että vika tai häiriö yhteisötilaajalle tarjotussa palvelussa vaikuttaa kaikkiin yrityksen tai yhteisön käyttäjiin. Vakavuusluokitusta varten määritellään 16 :n soveltamisohjeissa (ks. B-osan luku 16 :ää koskeva osuus) yhdenmukaisesti määräyksen 54 [4] soveltamisohjeen kanssa, mitä loppukäyttäjämäärää yksi yhteisötilaajalle tarjottava laajakaistaliittymä vastaa ja miten käyttäjämäärä määritellään puhelinverkon vaihdetta tarjottaessa. Määräys ei myöskään koske muita tietoyhteiskuntakaaren [1] 3.1 :ssä tarkoitettuja viestinnän välittäjiä kuin teleyrityksiä. 2.3 Soveltamisala tilapäisessä tarjonnassa tai kapasiteetissa Määräystä ei sovelleta viestintäverkkojen tai -palvelujen tilapäiseen tarjontaan tai tilapäiseen kapasiteettiin, kuten esimerkiksi lyhytaikaisen tapahtuman ajaksi alueelle lisättyihin joukkoviestintäverkon lähettimiin tai matkaviestinverkon kapasiteettitukiasemiin. Tilapäisellä tarkoitetaan tavallisesti enintään kolmen kuukauden yhtenäistä ajanjaksoa. 2.4 Soveltamisalan rajoitus tietoturvan häiriötilanteissa Määräyksen 10, 15 ja luku 5 eli tietoturvan häiriötilanteista käyttäjille ja lle ilmoittamisen velvoitteet sekä tietoturvan häiriötilanteiden tilastointivelvoitteet koskevat vain muita kuin Euroopan komission asetuksessa 611/2013 [2] säädeltyjä tietoturvan häiriötapauksia. Näitä komission asetuksessa käsiteltyjä häiriötilanteita ovat nimenomaisesti henkilötietojen tietoturvaloukkaukset ja asetus harmonisoi niistä viranomaisille ja käyttäjille ilmoittamisen menettelyt. Toisin sanoen, tässä määräyksessä ei määrätä henkilötietojen tietoturvaloukkauksista lle ja käyttäjille tiedon tuottamisesta ja antamisesta. Ilmoitus- ja tilastointivelvoitteet koskevat vain mahdollisia muita tietoturvahäiriöitä. On kuitenkin hyvä huomata, että määräyksen luvun 2 velvoitteet havaita tietoturvaongelmia, niiden uhkia ja tarvittaessa puuttua tietoturvahäiriöihin, koskevat luonnollisesti kaikkea teletoimintaa. Luku 2 siis koskee myös kyvykkyyttä havaita henkilötietojen tietoturvaloukkauksia.

11 MPS (74) Komission asetusta ja siihen sisältyvää henkilötietojen tietoturvaloukkauksen määritelmää on käsitelty tarkemmin tämän asiakirjan D-osan luvussa Soveltamisalan osittaiset rajoitukset joukkoviestinnässä Maanpäällinen joukkoviestintäverkko määritellään tietoyhteiskuntakaaren [1] 3 :ssä ja sillä tarkoitetaan joukkoviestintäverkkoa (ks. B-osan luku 2.1), joka on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä, toisin sanoen antenniverkkoa. Muita kuin maanpäällisiä joukkoviestintäverkkoja ovat tällä hetkellä kaapelitelevisio- ja IPTV-verkot. Määräyksen lukujen 4 ja 5 soveltamista joukkoviestintäpalveluihin on rajattu siten, että häiriötilanteista lle ilmoittamisen vaatimukset ja tilastointivaatimukset koskevat vain perusluonteisiksi katsottavia joukkoviestintäpalveluja. Perusluonteiset joukkoviestintäpalvelut on määritelty tietoyhteiskuntakaaren [1] 227 :n eli nk. siirtovelvoite (must carry) -sääntelyn avulla. On hyvä huomata, että luvun 2 yleiset verkonhallintavaatimukset ja luvun 3 käyttäjätiedotusvelvoitteet koskevat niitäkin joukkoviestintäpalveluja, jotka on rajattu ulos 4 ja 5 luvuista. Lukujen 4 ja 5 vaatimukset koskevat tietoyhteiskuntakaaren 22 :ssä tarkoitettua ohjelmistotoimilupaa edellyttävää televisio- ja radiotoimintaa ja näihin liittyvien lisä- ja oheispalvelujen siirtämistä tai lähettämistä. Antenniverkossa vaatimukset koskevat siis kaikkea verkko- ja viestintäpalvelua, jolla siirretään tai lähetetään näitä ohjelmistoja ja niihin liittyviä lisä- ja oheispalveluja. Lukujen 4 ja 5 vaatimukset eivät koske tietoyhteiskuntakaaren 28 :ssä tarkoitetun lyhytaikaisen ohjelmistoluvan edellyttävää toimintaa. Muussa kuin antenniverkossa eli esim. kaapelitelevisio- tai IPTV-verkoissa lukujen 4 ja 5 vaatimukset koskevat tietoyhteiskuntakaaren 227 :ssä niin kutsutun siirtovelvoitteen alaiseksi säädettyjen ohjelmistojen ja niihin liittyvien oheis- ja lisäpalvelujen siirtämistä tai lähettämistä. Siirtovelvoitteen piirissä olevia ohjelmistoja ovat: Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) [5] 7 :n 1 momentissa tarkoitetut julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot, joita jaellaan maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, verkon sijaintikunnassa vastaanotettavat tietoyhteiskuntakaaren [1] 26 :ssä tarkoitettuun yleisen edun televisiotoimintaan kuuluvat valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla lähetettävät televisio-ohjelmistot sekä näihin sisältyvää ohjelmaa varten toimitettu vapaasti vastaanotettava aineisto, ohjelmistoihin liittyvät mainokset sekä ohjelmistoihin liittyvät oheis- ja lisäpalvelut. Käytännössä tämän muistion julkaisuhetkellä siirtovelvoitteen piiriin kuuluvat TV-kanavista Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem, Yle Teema, Yle TV1 HD, Yle TV2 HD ja Yle Fem HD (vain Digita Oy:n kanavanipun D näkyvyysalueella), MTV3 ja Nelonen.

12 MPS (74) Perusteena vaatimusten rajaamiselle kaapeli- ja IPTV-verkoissa on se, että näissä verkoissa velvoitteet olisivat suuren televisiokanavamäärän (mm. maksu-tv-kanavat) takia kohtuuttomia ja toisaalta näiden palvelujen tarjoajalla on sopimussuhde loppukäyttäjän kanssa, mikä lisää loppukäyttäjän vaikutusmahdollisuuksia vika- ja häiriötilanteissa. Määräykseen saaduissa lausunnoissa nostettiin esiin se vaihtoehto, että lukujen 4 ja 5 vaatimukset rajattaisiin myös antenni-tv-verkoissa koskemaan vain siirtovelvoitteen piiriin kuuluvia TV-kanavia. Tällaista häiriönhallinnan velvoitteiden skaalaamista on käsitelty myös aiemmissa määräysuudistuksissa. Sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmassa tai tietoyhteiskuntakaaressa ei kuitenkaan tehty linjauksia TV-palvelujen laatu- tai toimivuusasioista. harkitsee asian teknistä selvittämistä vuoden 2015 aikana. Määräyksen lukuja 4 ja 5 ei sovelleta radiotoiminnan harjoittajiin, joiden toimiluvan mukainen väestöpeitto on alle 90 %. Näissä tapauksissa viestintäpalvelujen käyttäjien määrä on pieni, joten palvelujen yhteiskunnallinen merkitys ole kovin merkittävä ja toisaalta tarkoituksena ei ole asettaa kohtuuttomia vaatimuksia pienille teleyrityksille. 3 Määritelmät Tässä luvussa kuvataan määräyksessä käytetyt määritelmät. 3.1 DVB-C-verkkopalvelu DVB-C-verkkopalvelulla tarkoitetaan tässä määräyksessä, kuten myös n määräyksessä 58 [6], DVB-C (Digital Video Broadcasting, Cable) -standardin ETSI EN [7] mukaista digitaalisten kaapelitelevisiopalvelujen lähetyspalvelua. Määritelmän mukaisesti DVB-Cverkkopalveluun kuuluvat lähetysverkkojen lisäksi myös muut verkon palvelut kuten siirto, koodaus, multipleksointi ja uudelleen multipleksointi (ns. remultipleksointi), joilla mahdollistetaan televisiopalvelun toimitus loppukäyttäjän vastaanottopisteeseen. Liitteessä 1 esitetyssä kuvassa on havainnollistettu eräs televisiopalvelujen toimitusketju ohjelma-toimijalta käyttäjälle. Tässä esimerkkikuvassa DVB- C-verkkopalvelu on DVB-T-verkkopalvelun jatkona, jolloin DVB-Tverkkopalvelu ulottuu koodauksesta siirtoalueen lähetinasemalle, josta toimitusketju jatkuu DVB-C-verkkopalveluna käyttäjän vastaanottopisteeseen. Liitteessä 2 esitetyssä kuvassa taas on havainnollistettu televisiopalvelujen toimitusketju nimenomaan DVB-C-verkkopalvelussa. DVB-C-verkkoon televisiopalvelu voidaan vastaanottaa usean eri lähteen kautta. DVB-C-verkkopalvelun tarjoaja vastaa nimenomaan televisiopalvelun toimittamisesta signaalin vastaanottopisteestä asiakkaalle luovutusrajapintaan asti.

13 MPS (74) 3.2 Internetyhteyspalvelu Tähän määräykseen on sisällytetty laista löytyvä internetyhteyspalvelun määritelmä, koska määräyksessä käytetty termi muu viestintäpalvelu (ks. B-osan luku 3.4) on määritelty muiden määritelmäpykälässä listattujen palvelumääritelmien avulla. Internetyhteyspalvelulla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [1] 3 :n mukaan viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys internetiin siellä tarjolla olevien palvelujen käyttämiseksi. Lain esitöissä (HE 221/2013) todetaan, että internetyhteyspalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi tilaajan päätelaitteen, kuten modeemin ja julkisen internetin välistä yhteyttä. Määritelmä kattaa tiedonsiirron liittymästä julkiseen internetiin ja yhteyden kannalta pakolliset palvelut, kuten IP-osoitteiden hallinnan. Olennaista on, että internetyhteyspalvelu kattaa asiakkaan pääsystä internetiin sen osuuden, jota palvelua tarjoava teleyritys pystyy hallinnoimaan. Internetyhteyden päällä tarjottavat palvelut, kuten sähköposti tai internetpuhelinpalvelut eivät kuulu internetyhteyspalveluun, vaan ovat erillisiä viestintäpalveluja riippumatta siitä, tarjoaako niitä sama vai eri teleyritys. n tulkinnan mukaan internetyhteyden kannalta pakollisia palveluja eli internetyhteyspalveluun sisältyviä palveluja ovat ainakin resolverinimipalvelu ja DHCP-palvelu. Internetyhteyspalvelun määritelmä on teknologianeutraali ja kattaa siten niin kiinteät kuin langattomatkin liittymät. Esimerkkejä kiinteistä internetyhteyspalveluista ovat mm. xdsl-, kaapelimodeemi-, valokuitu- ja kiinteistöliittymät ja langattomista internetyhteyspalveluista taas matkaviestinliittymien datapalvelut ja WLAN-verkot. 3.3 Joukkoviestintäpalvelu Joukkoviestintäpalvelun määritelmä on johdettu tietoyhteiskuntakaaren [1] 3 :ssä olevasta joukkoviestintäverkon määritelmästä (ks. B-osan luku 2.1). Tässä määräyksessä joukkoviestintäpalvelun määritelmän tarkoitus on erityisesti määritellä toimivuuden häiriötilanteiden vakavuusluokittelua varten joukkoviestintäverkossa tarjottavien televisio- ja radio-ohjelmistojen ja näihin ohjelmistoihin liittyvien oheis- ja lisäpalvelujen vastaanottajien potentiaalinen lukumäärä, joten määritelmästä on jätetty pois "muu vastaanottajille samanlaisena välitettävä aineisto", jotta ei synny tulkintaongelmia suhteessa julkisessa internetissä tarjottaviin sisältöihin. Tällaisia sisältöpalveluja ovat esimerkiksi televisioyhtiöiden internetissä tarjoamat televisioohjelmapalvelut tai VoD (Video on Demand) -palvelut. Joukkoviestintäpalvelujen toimivuuden häiriötilanteiden vakavuusluokittelussa täytyy pystyä arvioimaan ohjelmistojen potentiaalinen vastaanottajamäärä, mutta joukkoviestinnän välittämiseen vaikuttavat häiriötilanteet liittyvät pääsääntöisesti verkkopalveluun, joka mahdollistaa ohjelmistojen välittämisen.

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 Viestintävirasto MPS 58 1 (45) SISÄLLYS 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Määräyksen 58 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 58 perustelut ja soveltaminen 19.12.2014 Määräyksen 58 perustelut ja soveltaminen viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta MPS 58 MPS 58 1 (73) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Muutokset...

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta /2010 Viestintäviraston selvitys Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta Työryhmäraportti /2010 1 (31) SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 MIKÄ TILANNEKUVA?...4 2.1 MITKÄ OVAT VIESTINTÄVERKKOJA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 12.7.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 (98) Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAKAARI

TIETOYHTEISKUNTAKAARI LUONNOS 5.7.2012 1/91 TIETOYHTEISKUNTAKAARI SISÄLLYSLUETTELO I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET...3 1 luku Lain tavoitteet, soveltamisala ja määritelmät...3 II OSA ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA JA TOIMILUVAT...5

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Viestintämarkkinalaki - Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY - Puitedirektiivi 2002/21/EY - Neuvotteluvelvollisuus -

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

SMS 11 26.11.2004 SUOSITUS MÄÄRÄYKSEN VIESTINTÄVIRASTO 11/2004 M SOVELTAMISESTA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA

SMS 11 26.11.2004 SUOSITUS MÄÄRÄYKSEN VIESTINTÄVIRASTO 11/2004 M SOVELTAMISESTA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA SMS 11 26.11.2004 SUOSITUS MÄÄRÄYKSEN VIESTINTÄVIRASTO 11/2004 M SOVELTAMISESTA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA SMS 11 1 (13) Sisällys 1. SOVELTAMISALA...2 2. MÄÄRITELMÄT...2 3. STANDARDIEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi viestintämarkkinalaki sekä muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.4.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Teleyrityksiin kohdistuvaa

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 16.6.2004/516 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö Elisa Oyj 1 (36) Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntönne 4.4.2013, LVM 1353/03/2011 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS TIETOYHTEISKUNTAKAARESTA Elisa Oyj (Elisa) kiittää mahdollisuudesta lausua tietoyhteiskuntakaarta

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan

Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan 1 (30) Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan OHJE 2 (30) KPO LAAJAKAISTA -OHJEET 1 KPO LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS 7 -KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE 2 KPO LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS

Lisätiedot

KULUTTAJAT 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE

KULUTTAJAT 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT KULUTTAJAT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Ehdot perustuvat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille Viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille 1 (18) KAISANET OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Ehdot perustuvat Tietoliikenteen ja tietotekniikan

Lisätiedot

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 2 (65) Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 Markkina-analyysin ja huomattavan markkinavoiman tarkastelun lähtökohdat... 5 2.1 Markkina-analyysin rakenne

Lisätiedot

KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille KYMP OY:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille KYMP OY osa elisaa www.kymp.fi PL 12, 48101 KOTKA TAKOJANTIE 23, 48230 Kotka Puh. (05) 22 111 Fax. (05) 226 4200 Y-tunnus: 2298364-2 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE

Lisätiedot

DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille DNA Oy:n yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Nämä ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa neuvotellut sopimusehdot.

Lisätiedot

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille APO vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Muilta osin palvelun käytön, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on omalla vastuullasi, joten suojaathan

Lisätiedot

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa

Lisätiedot