IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017"

Transkriptio

1 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEN YDINPROSESSI TILAAJARYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKI

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 I YLEINEN OSA Miksi valvotaan? Valvonnan arvopohja Kuntalaisen kuuleminen Tampereen kaupungin valvontajärjestelmä Työnjako eri valvontatoimintaa suorittavien toimijoiden välillä Riskien hallinta, hyvä hallintotapa ja laadunvarmistus Valvonnan eri muodot Ennakoiva valvonta Sopimusvalvonta Omavalvonta Yleiset valvonnan käytännöt Valvottavien yksiköiden/ kohteiden valinta Valvontakäynti Valvontakäynnin muistilista Valvonnan seuranta ja toimenpiteet Raportointi lautakunnalle II TOIMEENPANO-OSA Valvontakohteet Omaehtoinen toiminta ja ennaltaehkäisevän työn palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelut Valvonnan painopisteet Valvontakäynnin osa-alueet Valvonnan kohdentaminen vuonna Kuntakokeilu

3 Johdanto Ikäihmisten palvelujen valvontasuunnitelman tarkoituksena on Turvata tamperelaisten ikäihmisten laadukkaat palvelut mahdollisimman yhdenmukaisina koko kaupungissa (Kuntalaisten tasa-arvo ja Hyvä palvelu). Yhdenmukaistaa valvontaa eri palvelutuottajien kesken (Laadunvarmistus ja Hyvä palvelu) Varmistaa valvonnan kohdentuminen oikeisiin asioihin (Tuloksellisuus) Auttaa havaitsemaan riskit jo ennen ongelmien syntymistä (Riskienhallinta ja Aloitteellisuus) Tukea palveluntuottajia toimintansa kehittämisessä ja ohjata omavalvonnan toteutumista (Laadunhallinta ja Kumppanuus) Jäsentää lain kunnalle asettamat velvoitteet ja tehtävät ikäihmisten palvelujen järjestämisessä ja valvonnassa (Laillisuusvalvonta ja Vastuullisuus). Valvontasuunnitelmaa ohjaavat lait: Perustuslaki 731/1999 Sosiaalihuoltolaki /1301 Sosiaalihuoltoasetus 607/1983 Kuntalaki 1995/365 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 1992/733 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 218/2000 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 795/1992 Yhdenvertaisuuslaki 21/2004 Laki omaishoidon tuesta 937/2005 Terveydenhuoltolaki 1326/2010 Perhehoitajalaki 263/2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista /980, (HE 160/2012 vp, laki voimaan ) Laki kuntakokeilusta (1350/2014) Valvontasuunnitelmaa ohjaavat asiakirjat ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2013:11) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma Valvontasuunnitelmaa ohjaavat sisäiset asiakirjat Yhteinen Tampere- näköalojen kaupunki - Tampereen kaupungin kaupunkistrategia vuoteen 2025 Tampereen kaupunginhallituksen johtosääntö Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan johtosääntö Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosääntö Tampereen kaupungin lautakuntien johtosääntö Hyvinvointisuunnitelma

4 Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (kv ) Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta (kh ) Tampereen tapa toimia - Kaupungin arviointijärjestelmän kuvaus Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin vuosisuunnitelma Palvelusopimukset Tampereen kaupungin hankintaohje 4

5 I YLEINEN OSA 1 Miksi valvotaan? Kunnalla on viimesijainen vastuu toimintansa lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden seurannasta ja valvonnasta. Mahdollisiin epäkohtiin on puututtava viiveettä. Valvontavastuu koskee kaikkea kunnan järjestämisvastuulla olevaa toimintaa. Kunta voi toteuttaa seurantaa ja valvontaa parhaiten tehokkaalla ja asianmukaisella riskienhallinnalla ja omavalvonnalla. Tämä valvontasuunnitelma laaditaan Tampereen kaupungin sekä Oriveden yhteistoiminta alueen Ikäihmisten palvelujen lautakunnan järjestämien palvelujen valvonnan ohjausta varten. Lautakunnan tehtävänä on oman toimintansa osalta hyväksyä hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät menettelytavat (Tampereen kaupungin lautakuntien johtosääntö , kohta 20). Valvontaa ohjaavan lainsäädännön tavoitteena on asiakkaiden ja asukkaiden oikeuksien toteutuminen sekä palvelusopimusten noudattaminen ja asiakkaiden palvelujen ja hoidon toteuttaminen palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellyn mukaisesti. Lisäksi palveluiden valvonnalla pyritään varmistamaan ja lisäämään palveluiden laatua ja ehkäisemään laatupoikkeamia, jotta kuntalainen saa hyvää, yksilöllistä ja oikeaaikaista palvelua ja hoitoa. Riippumatta palveluntuottajasta on palvelujen oltava kuntalaisille yhdenvertaisia. Palveluntuottajien on täytettävä lain, ikäihmisten palvelujen laatusuositusten sekä sopimuksen ehdot. Tämä valvontasuunnitelma ei sisällä palvelutuottajien taloudellista valvontaa eikä erota julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia toisistaan. Valvontasuunnitelma on laadittu yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) kanssa. Näin pyritään yhdenmukaistamaan käytäntöjä, välttämään päällekkäistä työtä ja parantamaan tarkastus- ja valvontatyön laatua. Samalla pyritään hallitsemaan valvontaprosessia kokonaisuudessaan järjestelmällisesti. Tampereen kaupunki on sopimussuhteessa ikäihmisten palveluja tuottavien, sekä kunnallisen tuotannon että yksityisten palvelutuottajien kanssa. Sopimusten toteutumista seurataan sekä sopimus- että sopimusseurantaneuvotteluissa, palvelusopimuksessa sovittujen mittareiden avulla sekä suorittamalla valvontakäyntejä. Sopimuksellisuuteen kuuluu vastavuoroinen ilmoitusvelvollisuus muutoksista. Myös saatu ja erikseen koottu asiakaspalaute ja asiakkaiden kokemuskuvaukset palveluista ohjaavat valvonnan suuntaamista ja ovat siten merkittävä osa palvelujen laadunhallintaa. Valvontasuunnitelman yleinen osa päivitetään valtuustokausittain. Suunnitelman toimeenpano-osa vahvistetaan Ikäihmisten palvelujen lautakunnassa vuosittain Ohjausja valvontaryhmän valvontakertomuksen käsittelyn yhteydessä toukokuun loppuun mennessä. Kertomus sisältää selvityksen vuoden aikana toteutetusta valvontatoiminnasta, havaituista puutteista ja seurantatoimenpiteistä sekä palvelutuottajien toimenpiteistä. 5

6 Tilaajaryhmä, Ikäihmisten palvelut tekee tarvittaessa valvontasuunnitelmaan teknisiä korjauksia. 1.1 Valvonnan arvopohja Suomen perustuslain (731/ ) mukaan lähtökohtana palvelutasolle on luoda kaikille ihmisille edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan jokaiselle on turvattava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun asuin- ja hoitopaikasta ja hoidon ja palvelun tarpeesta riippumatta. Ihmisarvoisen elämän turvaavia eettisiä periaatteita ovat muun muassa itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus (STM 2008). Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan alkaen. Lain tarkoituksena on: tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista. Yhteinen Tampere -kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta. "Yhteinen Tampere - näköalojen kaupunki" perustuu yhdessä tekemiseen sekä näkemykselliseen ja rohkeaan toimintaan. Kaupunkistrategia on kuvaus painotuksista ja tavoitteista, joita kaupunginvaltuusto pitää tärkeimpinä. Hyvinvointisuunnitelma kokoaa yhteen viiden lautakunnan asettamat yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvointipalvelujen järjestämiseksi vuosina Hyvinvointisuunnitelman keskeisiä painopistealueita on neljä: toimivat peruspalvelut ja ennaltaehkäisy, palvelujen kohdentaminen ja priorisointi, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä palveluverkko ja uusi teknologia. Kukin painopistealue sisältää lautakuntien yhteiset tavoitteet, lautakuntien omat tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Tampereen kaupungin Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje (2013) velvoittaa, että kaupungin luottamushenkilöiden, esimiesten ja työntekijöiden on toimittava lakien, säädösten ja johdon määräysten mukaisesti sekä rehellisesti ja vilpittömästi. Kaupunki noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuuden periaatetta. Kaupungin viestintä on ajankohtaista, ennakoivaa ja totuudenmukaista. Se antaa 6

7 kaupunkilaisille, sidosryhmille ja viestimille riittävät tiedot päätöksenteosta ja palveluista. Tampereen kaupungin johtosäännön mukaan lautakunnat vastaavat toimintaansa kuuluvasta viestinnästä. Viestinnän tulee tukea kaupunkistrategian toteutumista. Valvonnassa on seurattava, että viestintä on Tampereen viestintäperiaatteiden mukaista: Oma-aloitteista, ymmärrettävää, puolueetonta ja tasapuolista. (Tampereen kaupungin lautakuntien johtosääntö 2013, 4, kohta 19, Tampereen kaupungin viestintäohje s.3-4) Kaupungin henkilökuntaan kuuluva ei saa antaa, hyväksyä tai vastaanottaa minkäänlaista lahjusta tai epätavallista henkilökohtaista etuutta. Kaikki tällaiset tarjoukset on ilmoitettava kunkin toimintayksikön johdolle tai sisäiseen tarkastukseen. Henkilökohtainen etu ei millään tavoin saa vaikuttaa päätöksentekoon. Harmaan talouden torjumiseksi kaupunki varmistaa hankintoja tehdessään, että kaikki sen käyttämät toimittajat ovat rekisteröityneet ja suorittaneet yhteiskuntavelvoitteensa asianmukaisesti. Tampereen kaupungin esteettömyysohjelman mukaan Ikäihmisten palvelujen lautakunta vastaa ja huolehtii hallintaansa kuuluvien rakennusten ja niiden pihaalueiden, sekä vastuullaan olevien alueiden käytettävyydestä ja toimivuudesta sekä siitä, että informaatio palveluista on ymmärrettävää ja se on kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä. Esimerkiksi kuunteluolosuhteiden tulee olla esteettömät niissä kaupungin hallinnoimissa tiloissa ja palveluissa, joissa puheen välityksellä tapahtuva viestintä on oleellista. Tilojen ja rakennusten esteettömyyden valvonnasta vastaa Tampereen kaupungin vammais- ja esteettömyysasiamies. 1.2 Kuntalaisen kuuleminen Jotta valvonnan arvot ja eettiset toimintaperiaatteet voisivat toteutua, on kuntalaisen kuuleminen ensiarvoisen tärkeää. Ensisijainen tapa käsitellä kuntalaispalautetta on asiakastilanteessa tapahtuva välitön palautteen vastaanotto ja siihen vastaaminen. Näin palvelua tarjoavan työntekijän ja yksikön on mahdollista reagoida annettuun palautteeseen ja huomioida asiakkaan yksilölliset tarpeet. Keskustelevan, osallistavan ja ratkaisukeskeisen työotteen merkitys on tärkeä osa asiakaslähtöistä palvelukulttuuria ja palvelujen omavalvontaa. Mikäli palvelua saava asiakas tai hänen lähiomaisensa ovat tyytymättömiä palvelutuotantoyksikössä annettuun palveluun voi hän ilmaista tyytymättömyytensä usealla tavalla. Suora yhteydenotto hoitavaan henkilöön. Yhteydenotto toimintayksikön hoitavan henkilön esimieheen. Yhteydenotto vanhusasiamieheen Ohjaus- ja valvontaryhmässä. Yhteydenotto potilas- tai sosiaaliasiamieheen. Kirjallinen muistutus toimintayksikön vastuulliselle henkilölle. Yhteydenotto tilaajapäällikköön. Yhteydenotto ja/tai kantelu Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviranomaiseen. 7

8 Muistutus ja itseoikaisu Mikäli yhteydenotto hoitavaan yksikköön ei ole tuottanut tulosta voi Tampereen kaupungin vanhusasiamies tarvittaessa järjestää yhteistyöneuvottelun asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa. Tarvittaessa hän ohjaa asiakkaan potilas- tai sosiaaliasiamiehen luo selvityksen saamiseksi tai muistutuksen tekoa varten. Muistutuksen avulla hoitava yksikkö saa mahdollisuuden itseoikaisulla parantaa omaa toimintaansa ja käytäntöjään. Kirjallisten muistutusten asianmukaisella ja vastavuoroisella käsittelyllä on mahdollista kehittää toimintaa niin, että kantelua ei tarvita. Kantelu Kuntalaiselta tai palvelun käyttäjältä tullut hallintokantelu voi käynnistää Aluehallintoviraston (AVI) kunnan sosiaalihuoltoon tai sosiaalitoimen yksikköön kohdistuvan ohjaus- ja valvontaprosessin. Hallintokantelun käsitteleminen perustuu viranomaisen valvontatehtävään ja toimivaltaan valvontaviranomaisena. Hallintokanteluja tehdään muun muassa palvelujärjestelmän, palvelujen tai toimintayksiköiden toimivuudesta, henkilöstön niukkuudesta, menettelytavoista ja työkäytänteistä, asiakkaan huonosta kohtelusta, hoidon ja palvelujen riittämättömyydestä ja muista vastaavan tyyppisistä asioista. Kantelun käsittelyprosessissa AVI pyytää Tampereen kaupungilta kirjallisen selvityksen tapahtuneesta. Hallintokantelusta tehdään kirjallinen ratkaisu eli päätös, joka toimitetaan tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten kantelun kohteena olevaan organisaatioon ja yksikköön. Aluehallintovirasto voi kantelua koskevassa päätöksessä: Ilmaista käsityksensä, Kiinnittää huomiota, Antaa huomautuksen, Määrätä sanktion. 8

9 2 Tampereen kaupungin valvontajärjestelmä 2.1 Työnjako eri valvontatoimintaa suorittavien toimijoiden välillä Tampereen kaupungin valvontajärjestelmä voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Ulkoinen tarkastus on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen muodostavat tarkastuslautakunta, tarkastustoimi ja tilintarkastaja. (Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan johtosääntö ). 9

10 Kuva 1. Tampereen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Pormestari Pormestari johtaa konsernihallintoa, jonka tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koko kaupungin toimintaa. Pormestari seuraa alaistensa konsernihallinnon viranhaltijoiden ja apulaispormestareiden päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Pormestarin johtamalla kaupunginhallituksella on mahdollisuus ottaa käsiteltäväksi Ikäihmisten palvelujen lautakunnan päättämä asia (otto-oikeus). 10

11 Tarkastuslautakunta Tampereella toimii valtuuston asettama ja kuntalain edellyttämä tarkastuslautakunta hallinnon ja talouden tarkastuksenjärjestämistä varten. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet (KL 365/ ). Sisäinen tarkastus Tampereen sisäisen tarkastuksen yksikön (SITAR) vastuualueeseen kuuluu sisäinen tarkastus ja riskienhallinta. Sisäisen tarkastuksen keskeinen tehtävä on kaupunkikonsernin valvontajärjestelmän asianmukaisuuden tarkastus, arviointi ja järjestelmän kehittämisen konsultointi. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus palvelutuottajien taseiden tarkistamiseen ja kaikkinaiseen taloudelliseen valvontaan. Tilaajalautakunnat Sosiaalihuollon sekä kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä ja viranomaistoiminnasta vastaavat Tampereella tilaajalautakunnat omilla vastuualueillaan (Tampereen kaupungin lautakuntien johtosääntö, ). Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta säädetyssä laissa palvelujen valvonnasta vastaa aluehallintoviranomainen sekä Tampereen kaupunki omalla alueellaan. (Valvontalaki 603/1996 3, 12 ). Apulaispormestari Apulaispormestari vastaa osaltaan toimialueensa sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riskienhallinnasta. Apulaispormestarin tehtävänä on luoda yhdessä tilaajapäällikön kanssa toimiva ja kattava valvonta- ja seurantajärjestelmä tavoitteiden toteutumisen varmentamiseksi. (Sisäinen valvonta- ja hyvä johtamis- ja hallintotapa s kappale). Tilaaja Palvelun järjestäjänä tilaaja valvoo ja arvioi palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä tuottajan suorituskykyä. Arvioinnin tuloksena tehtävät päätökset ohjaavat toimintaa, vaikuttavat uusien tavoitteiden asettamiseen tai nykyisten tarkistamiseen. Tilaaja arvioi tilattujen palvelujen toteutumista osana sopimusohjausta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessissa toimii Ohjaus- ja valvontaryhmä, joka toteuttaa käytännön valvontaa. Ohjaus- ja valvontaryhmään kuuluu kaksi vanhusasiamiestä ja valvontakoordinaattori. Ryhmän tehtävänä on auttaa havaitsemaan riskit jo ennen ongelmien syntymistä ns. ennakoivasti ja tukea palveluntuottajia toimintansa kehittämisessä sekä ohjata omavalvonnan toteutumista. Ohjaus- ja valvontaryhmän työ perustuu tiedolla ohjaamiseen. Ryhmän toiminta ei korvaa lakisääteistä potilas- ja sosiaaliasiamiestoimintaa. Palvelun tuottaja Tuottaja arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ja suorituskykyään palvelujen tuottamisen näkökulmasta (ks. omavalvonta). Tuottaja tuottaa sopimusseurantamenettelyyn tarvittavan tiedon ja arvioi sopimusten toteutumista yhdessä tilaajan kanssa. Kaupungin oman tuotannon johtokuntien yhtenä tehtävänä on laadun valvonta omilla vastuualueillaan (Tampereen kaupunki, Hyvinvointipalvelujen johtosääntö ). Sosiaali- ja potilasasiamiehet Asiamiesten tehtäviin kuuluu neuvoa ja tiedottaa asiakkaita ja potilaita oikeuksiensa käyttämisessä, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi; sekä seurata asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle (Laki Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/218 24, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/ ). 11

12 Tampereen kaupungissa sosiaali- ja potilasasiamiehen kertomukset raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Tätä ennen raportit tuodaan lautakunnille soveltuvin osin lautakunnan tehtävän mukaan. Kaupunginhallitus on päättänyt , että kaupunginhallitukselle tuodaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä selvitykset, jotka sisältävät toimenpiteet esiintuotujen epäkohtien korjaamisesta. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) Tampereen kaupungin toiminnan lainmukaisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä valvoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (SHL 3 ). 2.2 Riskien hallinta, hyvä hallintotapa ja laadunvarmistus Riskienhallinta sisältyy nykyaikaiseen hyvään johtamiseen osana jokapäiväistä toimintaa. Riskienhallinnanvastuu kuuluu kaikille, erityisesti tilivelvollisille esimiehille johtamansa toiminnan osalta (Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta ohje 2013). Valvontasuunnitelman yhtenä tavoitteena on ennakoida riskien syntymistä ja varmistaa valvonnan kohdentuminen oikeisiin asioihin palveluissa. Riskien arviointiin tulee sisällyttää keskitettyjen palvelujen ja ulkopuolisten palveluntuottajien mukanaan tuomat riskit. Riskienhallinta on prosessi, jonka avulla varmistutaan myös siitä, että yksikön toiminta vastaa strategian tavoitteita ja operatiivisia päämääriä. Riskienhallinnan keinoin varmistetaan myös raportoinnin luotettavuus sekä toiminnan lain- ja ohjeidenmukaisuus. Riskeillä tarkoitetaan epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa organisaatio tai henkilö kokee huomattavia menetyksiä. Toimintayksiköiden esimiesten on huolehdittava, että kriittisille toiminnoille on laadittu jatkuvuussuunnitelmat ja että niitä ylläpidetään sekä testataan säännöllisesti. Jatkuvuussuunnitelma otetaan käyttöön, kun toimintayksikkö ei selviä toimintaa uhkaavasta poikkeuksellisesta tilanteesta tavanomaisin toimenpitein. Pienempiin häiriöihin voidaan varautua näitä varten laadituilla ohjeilla sekä korjaamalla jo havaittuja puutteita laadunvarmistuksen keinoin (Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje 2013) Osana ikäihmisten palvelujen riskienhallintaa ja laadunvarmistusta tilaaja seuraa jatkuvasti palvelutarpeen kehitystä. Tilaaja varautuu pitkän aikavälin toiminnan muutoksiin hyvinvointisuunnitelmalla, joka toimii yhtenä riskienhallinnan välineenä. Vuositasolla toiminnan muutoksia analysoidaan vuosisuunnitelman avulla. Lisäksi talouden ja toiminnan seurantatietoja raportoidaan ikäihmisten palvelujen lautakunnalle kolme kertaa vuodessa. Riskien analysoinnissa tilaaja ylläpitää tilannekuvaa palvelujen laadusta ja oikea-aikaisesta kohdentumisesta aktiivisella viestinnällä tuottajien kanssa, seuraamalla suoritetietoja ja julkista keskustelua sekä kuntalaisten yhteydenottojen ja oman valvontatoiminnan avulla. 3 Valvonnan eri muodot 3.1 Ennakoiva valvonta Ikäihmisten palvelujen tilaajaryhmän tai Aluehallintoviraston neuvonta- ja ohjauspalvelu sekä tiedottaminen on puhelimitse tai postitse tapahtuvaa ennakoivaa valvontaa, 12

13 joka edesauttaa palvelutuottajia suunnittelemaan toimintaansa vaatimukset täyttäviksi. Tampereen kaupungin on annettava lausunto alueellaan sijaitsevien yksityisten sosiaalipalveluja tarjoavien palvelutarjoajien toimintaedellytyksistä (Valvontalaki 3 ). Lausunnon antaa ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö. Luvan yksikön toiminnalle antaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomainen (AVI). Tuotettaessa palvelua useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, myöntää Valvira toimiluvat (Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma ). Sellaisen palvelujentuottajan, joka Tampereella harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus Ikäihmisten palvelujen lautakunnalle. Tampereen kaupungin tulee ilmoituksen saatuaan selvittää yksityisen sosiaalipalvelun toiminnan edellytykset. Ikäihmisten palvelujen tilaajaryhmällä on ensisijainen vastuu ilmoituksenvaraisen toiminnan valvonnasta (Valvontalaki 6 ). Tampereen kaupungin tilaajaryhmän ostopalvelutiimi huolehtii, että palveluntuottaja on täyttänyt ilmoituslomakkeen kaikilta osin ja että ilmoitus sisältää tarvittavat liitteet. Tämän jälkeen kunta toimittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon kopion ilmoituksesta sekä oman lausuntonsa. Lausunnosta tulee ilmetä perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (Valvontalaki 3 ja 4 ) säädetyt edellytykset. 3.2 Sopimusvalvonta Sopimusvalvontaan kuuluu palvelusopimuksen seuranta, suunnitelmallinen valvonta sekä reaktiivinen valvonta. Palvelusopimuksissa on sovittu, että apulaispormestarilla, tilaajapäälliköllä tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus suorittaa tarkastuskäyntejä ja haastatella asiakkaita sekä henkilökuntaa arvioidakseen muun muassa palvelujen tuotantotapoja, -prosesseja, toimintatapoja, tehokkuutta ja lainmukaisuutta. Sopimusseuranta Sopimusseuranta on palvelutuottajan kanssa tehdyn sopimuksen toteuman valvontaa. Välineinä ovat sopimuksessa mainitut mittarit, sopimusseurantaneuvottelut sekä kannustejärjestelmät, suunnitelmallinen valvonta ja reaktiivinen valvonta. Sopimusseurantaa dokumentoidaan järjestelmällisesti. Sopimusseurantaneuvotteluista laaditaan muistiot, jotka sopimusosapuolet hyväksyvät. Valvontakäynneistä laaditaan raportit, johon palvelutuottaja voi antaa oman vastineensa. Dokumentoinnin tulee olla avointa ja vastavuoroista. Suunnitelmallinen valvonta Sopimusseurannan osana toteutetaan suunnitelmallista valvontaa. Palvelutuotannon valvonnan tulee olla hyvin suunniteltua ja järjestelmällistä. Näin pidetään huolta siitä, että kaikki palvelut toimivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuosittain päivitettävässä valvonnan toimeenpanosuunnitelmassa asetetaan valvonnan tavoitteet ja kohteet. Suunnitelmaperustainen valvonta muodostaa suurimman osan kaikesta valvontatoiminnasta. Valvontakäynneistä ilmoitetaan etukäteen valvottaville yksiköille tai ne voidaan tehdä ilmoittamatta. 13

14 Reaktiivinen valvonta Reaktiivinen valvonta on luonteeltaan yksittäisten tapausten jälkivalvontaa. Valvontakäynnit suoritetaan usein lyhyellä varoitusajalla tai välittömästi. Valvontakäynnistä ei yleensä ilmoiteta valvottavalle yksikölle etukäteen. Valvontakohteet valikoituvat kuntalaisten yhteydenotoista, julkisesta keskustelusta tai tilaajan omasta harkinnasta. 3.3 Omavalvonta Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen tilaajaryhmä arvioi säännöllisesti omaa päätöksentekoprosessiaan. Omavalvonnan toteuttaminen on osa tilaajaryhmän toimintaa. Omavalvonnan tarkoituksena on taata, että viranomaispäätökset tehdään samojen linjausten ja periaatteiden mukaisesti. Tilaajaryhmän omavalvonta kohdentuu asiakirjavalvontaan. Omavalvonta tapahtuu säännöllisenä vertaisarviointina, niin että esimerkiksi asiakasohjaajat arvioivat toistensa päätöksiä. Tarvittaessa viranomaispäätöksistä ja käytännöistä suoritetaan itseoikaisu. Palvelutuottajien tulee jatkuvasti täyttää sovitut toimintaedellytykset. Tästä johtuen myös palvelutuottajien toimintakyvyn omavalvonnan on oltava säännöllistä. Palvelutuottajien omavalvontajärjestelmää arvioidaan osana valvontatoimintaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Työnantajan vastuulla on valvoa toimintayksikkönsä tiloja, siellä työskentelevän henkilökunnan osaamista sekä laitteiden toimintaa. Vain työnantajalla on mahdollisuus organisoida ja ohjeistaa toimintansa, seurata ja arvioida sitä reaaliaikaisesti ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin välittömästi sekä varmistaa palvelujen saatavuus sekä asiakas- ja potilasturvallisuus ajoissa. Yksityisillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajilla on lakisääteinen velvollisuus kirjallisen omavalvontasuunnitelman tekemiseen. Vuoden 2015 alusta velvollisuus ulottuu myös julkisiin vanhuspalveluihin. Julkisen terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Myös vuoden 2015 alusta voimaan tullut muutos muistutusmenettelyn ensisijaisuudesta kanteluun nähden korostaa omavalvonnan merkitystä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (HE 324/2014, laki ei voimassa) mukaan sekä palvelujen järjestämis- että tuottamisvastuussa olevien on laadittava omavalvontaohjelma. Palveluntuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan sosiaalipalvelut sekä palvelukokonaisuudet. Palvelun tuottaja vastaa siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset. (Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma ). Omavalvontaa suoritetaan myös asiakkaiden ja omaisten tekemien muistutusten asianmukaisen käsittelyn avulla. Palvelutuottajien tulee tiedottaa ikäihmisten palvelujen tilaajaryhmää kaikesta laadullisesti tai määrällisesti merkittävästä asiakaspalautteesta. Kuntalaisten antamasta asiakaspalautteesta ja muistutuksista raportoidaan ikäihmisten palvelujen lautakunnalle vuosittain laadittavassa valvontakertomuksessa. 14

15 4 Yleiset valvonnan käytännöt Valvottavan kohteen valinta Valvontakäynti Seuraukset Seuranta Raportointi Kuva 2. Valvontaprosessi 4.1 Valvottavien yksiköiden/ kohteiden valinta Tilaaja tekee tarkastuksia vuosittaiseen valvontasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja painopistealueiden mukaisesti. Lisäksi tarkastustoiminnan kohteiden valinnassa käytetään omaa tilannekuvaa ja kuntalaisten yhteydenotoista muodostuvaa tietoa. Palvelujen valvonnan suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä aluehallintoviranomaisten kanssa. Tampereella Ikäihmisten palvelujen valvontasuunnitelman yhtenä pohjana ovat Valviran valtakunnalliset ohjeet: Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma Valvontakäynti Kuva 3. Valvontakäynnin prosessi Valvontakäynnit suorittaa ensisijaisesti Tilaajaryhmän Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen Ohjaus- ja valvontaryhmä. Ennen tarkastusta lähetetään kohteeseen tarkastuksen ennakkotietolomake vähintään viisi arkipäivää aikaisemmin. Valvontakäynnillä on läsnä myös tarkastettavan kohteen edustaja. Valvontakäynnillä haastatellaan ja kuullaan mahdollisuuksien mukaan myös asukkaita/ asiakkaita, heidän läheisiään sekä työntekijöitä. Lisäksi mukana voi olla tarpeellisia asiantuntijoita kuten työsuojeluvaltuutettu, luottamushenkilö, ym. Valvontakäynnin aikana käsitellään ennakkotietolomakkeeseen kirjatut tiedot. Valvontakäyntiä varten tulee palvelutuottajan ilmoittaa tiedot henkilöstön määrästä, koulutuksesta ja mitoituksesta. Palveluntuottajan tulee varautua esittelemään toimin- 15

16 taansa. Käynnin aikana tutustutaan palveluntuottajan tiloihin ja käytäntöihin valvontalomakkeen mukaisesti. Valvontakäynnin suorittaja voi tarvittaessa ottaa valokuvia käynnin aikana. Valvontakäynnistä laaditaan raportti, jossa todetaan mahdolliset jatkotoimenpiteet. Palveluntuottajalla on mahdollisuus antaa vastine raporttiin. Valvontaraportit toimitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Tilaaja laatii vuosittain tarkastustoimintakertomuksen Ikäihmisten palvelujen lautakunnalle. 4.3 Valvontakäynnin muistilista Ennen valvontakäyntiä Arvio, ilmoitetaanko valvontakäynnistä tarkastettavalle yksikölle Ennakkotietolomakkeen lähetys viisi päivää aikaisemmin (liite 1) Käydään läpi yksikön kanssa tehty palvelusopimus Valvontakäynnin aikana Tutustutaan yksikön toimintaan ja käytäntöihin Keskustellaan havaituista epäkohdista Sovitaan alustavat jatkotoimenpiteet Valvontakäynnin jälkeen Laaditaan valvontakertomus Palveluntuottajalla mahdollisuus antaa vastine Päätetään valvontakäynnin seuraamuksista Päätetään sitovat jatkotoimenpiteet ja aikataulut Toimenpiteiden seuranta Vuosittainen raportointi lautakunnalle 4.4 Valvonnan seuranta ja toimenpiteet Mikäli tarkastuskäynnillä ilmenee epäkohtia, joiden korjaaminen on tarpeen, annetaan palveluntuottajalle mahdollisuus kommentoida asiaa tarkastuskertomukseen. Tarkastuksen suorittaja voi myös kommentoida sitä, mitä toimenpiteitä on jo sovittu suoritettavaksi ja mihin kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen määräaika on sovittu. Mikäli valvonnassa havaitaan puutteita palvelusopimukseen nähden voi tilaaja: Antaa ohjeet ja aikataulut tilanteen korjaamiseksi Antaa huomautuksen Antaa varoituksen Asettaa uhan sanktion lankeamisesta, jos tilannetta ei korjata määräaikaan mennessä Irtisanoa/Purkaa palvelusopimuksen 16

17 Valvontakäynnillä sovitaan seurantatoimenpiteistä ja määräajoista. Valvontaraportti tulee käsitellä valvonnan kohteena olevassa yksikössä. Tilaajalle tulee toimittaa selvitys valvontakäynnin käsittelystä ja aiheutuneista toimenpiteistä yksikössä tai toiminnassa. 4.5 Raportointi lautakunnalle Tilaajayksikkö laatii vuosittain valvontatoimintakertomuksen ikäihmisten palvelujen lautakunnalle. Kertomus sisältää selvityksen vuoden aikana toteutetusta valvontatoiminnasta, havaituista puutteista ja seurantatoimenpiteistä sekä palvelutuottajien toimenpiteistä. Lisäksi kertomus sisältää ikäihmisten palveluista annetut muistutukset ja valitukset, sekä niistä seuranneet toimenpiteet. Samalla arvioidaan valvontatoiminnan kehittämistarpeet ja painopistealueet seuraavalle vuodelle. Raportti esitetään ikäihmisten palvelujen lautakunnalle vuosittain toukokuun loppuun mennessä. 17

18 II TOIMEENPANO-OSA 5 Valvontakohteet 5.1 Omaehtoinen toiminta ja ennaltaehkäisevän työn palvelut korttelikerhotoiminta palvelukeskustoiminta osallistava kulttuuritoiminta palveluliikenne PALI 5.2 Kotona asumista tukevat palvelut Kotihoito Tehostettu palveluasuminen Palveluasuminen Kotikuntoutus Poliklinikkatoiminta (Geripoli) 80-vuotiaiden terveystarkastukset Ikäihmisten ravitsemusterapia Läntisen kotihoidon alueen omalääkäripalvelu Päiväkeskustoiminta Suun terveydenhuolto Veteraanikuntoutus Kotihoidon tukipalvelut, mukaan lukien harkinnanvaraiset henkilökuljetukset 5.3 Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelut Vanhainkotihoito Sairaalahoito ja kuntoutus 6 Valvonnan painopisteet Tässä suunnitelmassa määritellään ne painopistealueet, joihin vuoden aikana toimintaa tullaan kohdistamaan. Samalla arvioidaan, kuinka paljon suunnitelmallista tarkastustoimintaa tullaan vuoden aikana suorittamaan. Vuonna 2015 painopistealueena ovat palvelu- ja hoitosuunnitelmat ja päivittäiskirjaaminen, jotka nousivat esiin vuoden 2014 valvontaraportissa. Valvontaa kohdistetaan erityisesti asiakkaan ja läheistensä tahdon näkymiseen palvelu- ja hoitosuunnitelmissa. Lisäksi tarkastellaan kuinka hyvin päivittäiskirjaaminen kuvaa asiakkaan tilannetta. 18

19 6.1 Valvontakäynnin osa-alueet Valvontakäynnillä läpikäydään seuraavat osa- alueet niiltä osin, kun ne koskevat valvottavan kohteen toimintaa. Toiminnan johtaminen Laadunhallinta ja omavalvonta Asiakasrakenne Henkilöstön ammatillinen kelpoisuus ja mitoitus Tilat, laitteet Turvallisuus Lääkehoidon järjestäminen Palvelu- ja hoitosuunnitelma Päivittäinen kirjaaminen Asiakkaan asema ja oikeudet Yhteistyö omaisten/läheisten kanssa Päiväohjelma Viriketoiminta Ulkoilu Ravinto ja ruokahuolto Hygienia Tietosuoja 6.2 Valvonnan kohdentaminen vuonna Tarkastuksen kohde Sairaalahoito 3 Vanhainkotihoito 4 Tehostettu palveluasuminen Suunnitelmalliset valvontakäynnit Palveluasuminen 5 19

20 Kotihoito 20 Päivätoiminta 2 Palvelukeskus 2 Lyhytaikainen hoito 2 Orivesi 5 Yhteensä 63 Reaktiivista valvontaa suoritetaan tarpeen mukaan. 7 Kuntakokeilu Tampereen kaupunki osallistuu kuntakokeiluun vuosina Kuntakokeilussa on tarkoitus kokeilla sellaisia säädösmuutoksia ja muita toimenpiteitä, joiden avulla kunnat voivat poikkihallinnollisesti kehittää palvelurakennettaan ja säästää kustannuksiaan. Kuntakokeiluohjelman tarkoituksena on myös edistää asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen kehittämistä ja käyttöä. Monialainen työskentely antaa mahdollisuuden yhdistää resursseja asiakkaiden kokonaisvaltaisten palvelujen toteuttamiseksi. Laki kuntakokeilusta (1350/2014) tuli voimaan ja se on voimassa vuoden 2016 loppuun. Kokeilun tavoitteiden toteutumisen seurannasta on tehty kokeiluja koskeva sopimus valtion ja kuntien välillä. Tampereen ja kuntaryhmän sopimuksen osapuolina ovat Tampereen kaupunki vastuu-kuntana, Nokian ja Ylöjärven kaupunki sekä Kangasalan, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö. Tampereen kaupunki on ikäihmisten palveluiden osalta mukana kunnan toiminnan valvontaa koskevassa kokeilussa. Tavoitteena on valvonnan kehittäminen Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluissa kohti indikaattoriperusteista valvontaa sekä vahvistaa omavalvonnan roolia. Päämääränä on siirtyä valvonnassa normiohjauksesta informaatio-ohjaukseen sekä siirtää painopistettä ennakoivaan valvontaan ja tiedolla ohjaamiseen. Kokeiluhankkeessa ei ole tarkoitus heikentää palvelujen laatua vaan kohdentaa henkilöstöresursseja joustavasti. 20

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

OMAVALVONTAOHJELMA 2015 2016 Kuntakokeilu. Tampereen kaupunki, ikäihmisten palvelut

OMAVALVONTAOHJELMA 2015 2016 Kuntakokeilu. Tampereen kaupunki, ikäihmisten palvelut OMAVALVONTAOHJELMA 2015 2016 Kuntakokeilu Tampereen kaupunki, ikäihmisten palvelut Sisällys JOHDANTO... 3 1. OMAVALVONTAOHJELMAN KOHDE JA LAAJUUS... 3 2. PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET OHJELMAN KOHDEALUEELLA5

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

lainmukainen toiminta?

lainmukainen toiminta? Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta? omavalvonta palvelujen yhteinen kehittämisväline viranomaisvalvonnan painopisteet ja toteuttamistavat Helsinki Sosiaalineuvos Hanna Ahonen,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa

Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvonta sosiaalihuollossa 26.11.2013 Jaana Mäklin Vastuualuepäällikkö, TtM Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Jaana Mäklin Esityksen rakenne Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNGIN IKÄIHMISTEN OHJAUS- JA VALVONTATOIMINNASTA 2013

RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNGIN IKÄIHMISTEN OHJAUS- JA VALVONTATOIMINNASTA 2013 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten palvelut RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNGIN IKÄIHMISTEN OHJAUS- JA VALVONTATOIMINNASTA 2013 Jaana Lehtinen Riikka Piironen Katri Pellinen Kirsi Nurmio Sisällys 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma Oulu Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma Oulu Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2015-2018 Oulu 3.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 3.6.2015 Hanna Ahonen 1 Säädösperustaa Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (luvut 2 ja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

KOHTAAMISIA VANHUSTYÖN ARJESSA

KOHTAAMISIA VANHUSTYÖN ARJESSA KOHTAAMISIA VANHUSTYÖN ARJESSA Kokemuksia vanhuspalveluiden käyttäjäkunnan yhteydenotoista; mikä on hyvin, mitä pitää muuttaa? Ikäihmisten palvelujen ohjaus- ja valvontaryhmä o Tampereen kaupungin ikäihmisten

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 Perusturvalautakunta 14.6.2016 63 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VALVONTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2 2. VALVIRAN JA ALUEHALLINTOVIRASTON TEHTÄVÄT

Lisätiedot

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ VALTAKUNNALLISET KOTITYÖPALVELUPÄIVÄT Riitta Husso, LM Valvira 18.1.2013 22.1.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut 2015 Valvontasuunnitelma Aikuisväestön palvelut Taitto Johanna Kuusisto Kuvitus Kuvat omistaa Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin julkaisu Aikuisväestön lautakunta 11.6.2014 73 Valvontasuunnitelma SISÄLTÖ

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät 7.-8.6.2012 Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti Lapin aluehallintovirasto, Anne-Mari Knuuti / Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta

Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta Sosiaalihuoltolain toimeenpanon aluekierros 2015 14.1.2015 Valvira 1 Valvonta ja ohjaus Sosiaalihuoltolaista (710/1982) jäävät voimaan

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIES- TOIMINTA

SOSIAALIASIAMIES- TOIMINTA SOSIAALIASIAMIES- TOIMINTA Elokuu 2014 1. Sosiaaliasiamiehen tehtävät Säädetty laissa: Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, myöh. asiakaslaki) 24 :ssä sosiaaliasiamiehelle

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 24.9.2015 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN Tiina Piirilä-Laiho sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 5.2.2013

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut Erityisasiantuntija Kristiina Matikainen Pitkäaikaisen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot