KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan Lapin sairaanhoitopiirin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus Aika Tiistai klo Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Lausunto Lapin liitolle Lapin sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon selvityshankkeen loppuraportista Väliraportti sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 2011 toteutumisesta 293 Lupa sosiaalihuollon sosiaaliohjaajan viran perustamiseen 294 Lupa terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa 295 Hallintokuntien pöytäkirjat Asunto- ja vuokrataloyhtiöiden talousraportit ajalta Sakari Lipposen avoin kirje kunnanhallitukselle 298 Timo Saukkoriipin tutkimus- ja opinnäytelupa Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet Hallintojohtajan viran täyttäminen 301 Kunnanjohtajan vuosiloma Lausunto Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta Selityksen antaminen Korkeimmalle Hallinto-Oikeudelle Tuomo Kangosjärven tekemään valitukseen, koskien Äkäslompolon asemakaavan muutos- ja laajennusehdotusta Äkäsjokivarren alueella Rämeänniemen-Ylläsjärven ranta-asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelia Ilmoitusasiat

2 306 Kiinteistöveron poistaminen Äkäslompolon Vpk ry:ltä 307 Muut asiat

3 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO17/2011 Kolarin kunnanhallitus Sivu 446 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Jaakko Tiensuu, puheenjohtaja jäsenet Voitto Vaattovaara, varajäsen Anna-Liisa Keskitalo, jäsen Pirjo Koberg, jäsen Keijo Kumpula, jäsen Pekka Möykkynen, jäsen Reijo Puranen, jäsen Poissa Hilde Pääkkölä, varapuheenjohtaja Pekka Vaattovaara, KV:n I vpj Muut saapuvilla Esa Nordberg, KV:n pj olevat Mikko Rundgren, KV:n II vpj Heikki Havanka, kunnanjohtaja Jyrki Kenttälehto, talousjohtaja Ulla Ylläsjärvi johtava lääkäri ja 297 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat Jaakko Tiensuu Jyrki Kenttälehto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Voitto Vaattovaara ja Anna-Liisa Keskitalo Tarkastusaika Allekirjoitukset Voitto Vaattovaara Anna-Liisa Keskitalo Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolarin kunnanvirastossa tiistaina klo ja Jyrki Kenttälehto talousjohtaja Ennen kokousasioiden käsittelyä kuultiin Sakari Lipposta 297:n osalta.

4 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUSUNTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE Sos-terv.ltk 53 Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 :n mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan jo sen valmisteluvaiheessa. Alustava taloussuunnitelma ja arvio on toimitettava jäsenkunnille vuosittain lokakuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty suunnitelma marraskuun 30. päivään mennessä. Sairaanhoitopiirin johto on käynyt jäsenkuntien kanssa kuntaneuvottelut seutukunnittain kuluneen kevään aikana. Niissä on kuultu jäsenkuntien esityksiä ja toivomuksia sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kehittämiseksi ja esitykset on kirjattu neuvotteluista laadittuihin muistioihin. Jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyössä laatima palveluiden järjestämissuunnitelma on päivitetty neuvottelujen yhteydessä. Uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan Laki tuo merkittäviä muutoksia erikoissairaanhoidon järjestämiseen ja muutoksista tulee aiheutumaan kustannusten lisääntymistä. Muutoksista mainittakoon perusterveydenhuollon yksikön perustaminen sairaanhoitopiiriin (karkea kustannusarvio 250 t /vuosi), ensihoidon järjestämisvastuun ja hallinnoinnin siirtyminen sairaanhoitopiirille (ka. 250 t /vuosi), hoitotakuun lyhentyminen puoleen aikaisemmasta 6 kk:sta jne. Myös mahdollinen perusterveydenhuollon päivystysjärjestelyn uudistus vaatii lisäresursseja ja siten kustannuksia. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on pitämässään kokouksessa antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille Suunnitteluohje on liitteenä. Ohjeessa kustannustason nousuksi on arvioitu noin 3 % kuluvan vuoden tasosta; samaa tasoa on arvioitu myös muissa sairaanhoitopiireissä ensi vuodelle. Kunnan esitystä ja lausuntoa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina pyydetään mennessä. Yhtymähallituksen suunnitteluohje, liite nro 36 Johtava lääkäri Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnoksi kunnanhallitukselle esitetään seuraavaa: 1. Toiminta- ja taloussuunnitelmapyyntö on laadittu järkevästi ottaen huomioon uuden terveydenhuoltolain tuomat velvoitteet. Toivomme,

5 Kunnanhallitus että toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset vuosille ja talousarvioesitykset vuodelle 2012 tehdään annetun laatimisohjeen mukaisesti pysyen annetussa raamissa. 2. Terveydenhuoltolain aiheuttamat muutokset ja resurssitarpeet toivomme esityksen mukaisesti arvioitavaksi erikseen ja eriteltyinä tulosyksiköittäin. 3. Pyydämme sairaanhoitopiiriä lähtemään veturiksi kehittämään kanssamme lääketurvallisuutta Lapissa painopisteenä oikean ja ajanmukaisen lääkitystiedon välittyminen rajapinnoilla eli potilaan siirtyessä yksiköstä toiseen. Apuna voisimme käyttää STM:n Rohtotoimintaa. 4. Terveydenhuollon yksikkö on ainakin alkuvaiheessa syytä kytkeä Kaste-hankkeeseen ja siinä tapahtuvaan perusterveydenhuollon kehittämiseen. ehdotus hyväksyttiin. Khall 290 Yhtymähallituksen suunnitteluohje on liitteenä, liite nro 192. Kunnanhallitus päättää hyväksyä lausunnokseen sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että lausunnon kohdaksi 5 hyväksytään seuraavaa: Kunnanhallitus esittää, että ensihoidon järjestelyissä huomioidaan paikalliset olosuhteet ja paikallisten yritysten mahdollisuudet tehdä tarjouksia esim. Kuopion ja Satakunnan maakunnan tapaan.

6 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUSUNTO LAPIN LIITOLLE LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIEN YHTEISTYÖN JA TYÖNJAON SELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTISTA Sos-terv.ltk. 54 Lapin liitto on toteuttanut Lapin sairaanhoitopiirien yhteistyön- ja työnjaon selvityshankkeen Lapin liiton hallituksen päätöksen mukaisesti. Lapin liitto pyytää lausuntoa selvitystyön tuloksena syntyneestä loppuraportista. Loppuraportti, liite nro 37 Selvitystyön on toteuttanut Kuntamaisema Oy. Selvitys valmistui Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien sekä Lapin kuntien edustajista muodostuneen ohjausryhmän ohjauksessa. Raportin toimenpide-esitykset ja suositukset ovat kuitenkin selvitystyön tehneen konsultin näkemyksiä ja johtopäätöksiä. Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien sekä alueen kuntien palvelut selvitettiin erikoissairaanhoidon, päivystyksen, ensihoidon- ja sairaankuljetuksen, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen, hoito- ja hoivapalvelujen ja mielenterveyspalvelujen osalta. Työssä käytettiin sairaanhoitopiireiltä, kunnilta ja Kelalta saatuja aineistoja, joita työstettiin mm. Maisema-työkalua hyväksi käyttäen. Näin palvelut pystyttiin yhdistämään riippumatta oliko palvelu kunnan omaa, ostettua yksityiseltä tai sairaanhoitopiirin tuottamaa. Kokonaisuudet, joita tarkasteltiin, ovat: 1. hoito- ja hoivapalvelut ja vanhusten erikoissairaanhoito 2. mielenterveyspalvelut sisältäen kunnan omat palvelut ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon 3. avosairaanhoidon sisältäen terveysasemien palvelut ja erikoissairaanhoidon polikliinisen palvelun Sairaanhoitopiirien ja kuntien vertailu tehtiin Länsi-Pohjan, Lapin sairaanhoitopiirien ja Maisemakuntien (n. 100 kuntaa) välillä. Johtopäätökset pohjautuvat laajaan aineistoon, jossa vertailupinnan antoi Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien keskinäinen vertailu. Useassa vertailussa Lapin ja Länsi-Pohjan pienet kunnat ovat satunnaisvaihtelusta johtuen liian pieniä, siksi tarkastelussa on pyritty katsomaan aluetta kokonaisuutena. Tiivistelmässä on esitetty keskeiset löydökset, joihin perustelut löytyvät raportin kyseistä kohtaa käsittelevästä osioista. Näihin keskeisiin

7 Kunnanhallitus ongelmakohtiin tulee löytää ratkaisut. Löydöksistä useimmat ovat sellaisia, että ne vaativat sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien välisiä tai sisäisiä toiminnallisia muutoksia eikä niitä ratkaista sairaanhoitopiirien välisellä työnjaolla. Lausunnot, jotka kohdistuvat erityisesti konsultin tekemiin suosituksiin ja toimenpide-ehdotuksiin, tulee toimittaa kirjallisessa muodossa viimeistään keskiviikkona Lapin liiton virastoon joko postitse, faksilla tai sähköpostin liitteenä. Sähköpostilla lausunnot toimitetaan osoitteeseen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää lausuntonaan Lapin Liitolle seuraavaa: 1. Kuten aikaisemmin olemme todenneet, kannatamme tarkkailuosaston ja paikkojen kehittämistä päivystyksen yhteyteen Lapin keskussairaalaan. 2. Hyvänä näemme myös nopean erikoislääkärikonsultaatiomallin, psykiatrian avohoidon ja erityisesti geropsykiatrisen toiminnan kehittämistä. 3. Kannatamme työryhmän esitystä Tunturi-Lapin päivystykseksi, kun alueen ääriosien hätätilapotilaiden palvelut järjestyvät Kirunasta/Pajalasta tai Tromsasta. Näin ollen alueen päivystys järjestettäisiin nykyisellä tavalla maanantaista sunnuntaihin klo 8-22 ja yöpäivystys keskitettäisiin Lapin keskussairaalaan. 4. Vastustamme mielenterveyspalvelujen siirtämistä kokonaan sairaanhoitopiirin tuottamiksi. Perusteluina toiminnan järjestämiselle nykyisellä tavalla ovat kunnassa hyvin toimivat verkostoituneet avopalvelut (mielenterveystyö, terveydenhuolto ja sosiaalityö). Hyvin toimivaa rakennetta ei kannata purkaa ja mielenterveysasiakkaat, jos ketkä tarvitsevat hyvin verkostoituneet lähipalvelut. Mielenterveyspalveluiden kustannukset asukasta kohden ovat Kolarissa hyvin hallittuja ja maakunnan edullisimpien joukossa. 5. Vastustamme päihdehuollon liittämistä sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Kunnan näkökulmasta paras vaihtoehto on hoitaa toiminta itse valinnanvapauden säilyttäen. Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausuntonsa tiedoksi Kolarin kunnanhallitukselle. ehdotus hyväksyttiin. Khall 291 Lapin liitto on toteuttanut Lapin sairaanhoitopiirien yhteistyön- ja työnjaon selvityshankkeen Lapin liiton hallituksen päätöksen mukaisesti. La-

8 Kunnanhallitus pin liitto pyytää lausuntoa selvitystyön tuloksena syntyneestä loppuraportista. Loppuraportti on liitteenä, liite nro 193. Kunnanhallitus päättää hyväksyä lausunnokseen sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta VÄLIRAPORTTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION 2011 TOTEUTUMISESTA Sos-terv.ltk 56 Tammi-kesäkuun 2011 osalta raportointi talousarvion toteutumisesta. Käyttötalousosan ulkoiset nettomenot tulosaluettain (1000 euroa): Tp10 Tot10 kk 1-6 TA11 Tot11 kk 1-6 Kä- % Sosiaalipalvelut ,2 Toimeentuloturva ,1 Ymp.terveydenhuolto ,8 Kansanterveystyö ,3 YHTEENSÄ ,2 Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 39 Päävastuualueen käyttöprosentti tammi-kesäkuulta on 50,2 prosenttia. Käytön tulee olla alle 50 % ottaen huomioon, että lomarahat maksetaan heinäkuussa. Sosiaalipalvelujen tulosalueella lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa käyttö on 62,10 prosenttia. Lastensuojeluun varatut määrärahat eivät tule riittämään koko talousarviovuodelle. vammaisten laitoshoidossa käyttö on 89,90 prosenttia, joka johtuu talousarviossa ennakoimattomasta laitospaikkojen tarpeesta. Varatut määrärahat eivät riitä koko talousarviovuodelle. koko sosiaalipalveluiden tulosalueen toteutuma on 49,20 prosenttia. Toimeentuloturvan tulosalueella Omavalinta kumppanuus projektissa menoja tulee jälkijättöisesti n euroa.

10 Kunnanhallitus perustoimeentulotuen valtionosuus toteutuu loppuvuonna alkuvuotta pienempänä vähentyneiden perustoimeentulotuen menojen perusteella. avustukset eli kaikki toimeentulotuen avustukset kotitalouksille käyttö on yhteensä 43,60 prosenttia. Avustusten määrä on hieman laskenut vastaavan ajanjakson v käytöstä. koko toimeentuloturvan tulosalueen toteutuma on 40,10 prosenttia. Kansanterveystyön tulosalueella erikoissairaanhoidon käyttö on 55,10 prosenttia ja koko kansanterveystyön osalta käyttö on 51,30 prosenttia. Khall 292 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee väliraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen tulosalueiden/tulosyksikköjen esimiehille. ehdotus hyväksyttiin. Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin on liitteenä, liite nro 194. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan väliraportin. ehdotus hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta LUPA SOSIAALIHUOLLON SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMISEEN Sos-terv.ltk 59 Sosiaalitoimistossa ja päihdetyössä työskentelee määräaikainen työntekijä, joka on hoitanut lukien 50 % työajan osalta määräaikaista päihdetyöntekijän tointa ja 50 % työajan osalta määräaikaista sosiaalityöntekijän viransijaisuutta. Palkkauspäätös on tehty saakka varattujen määrärahojen puitteissa. Työ on pääasiassa aikuissosiaalityötä, jossa tehtäväsisällöt ovat olleet seuraavat: 1. toimeentulotuen myöntäminen, elämäntilanteen, ongelmien ja voimavarojen kokonaisarviointi, neuvonta ja ohjaus 2. päihdetyössä asiakkaan ja asiakkaan lähiyhteisön kanssa työskentely, palveluohjaus ja asiakkaan asian hoitaminen viranomaisverkostossa 3. kuntouttavan työtoimintalain mukaiset aktivointisuunnitelmat, kuntouttava työtoiminta ja työmarkkinoille suuntautumista vahvistava toiminta. Lisäksi tehtävään sisältyy myös: 4. työparina toimimista lastensuojelutehtävissä ja osallistumista lastensuojelutarpeen selvityksiin ja palveluohjauksen antamista. Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 6 ). Lain siirtymäsäännösten mukaan sosiaaliohjaajan tehtäviin on kelpoinen myös ammattikorkeakoulututkintoa edeltäneen soveltuvan opistoasteisen tutkinnon suorittanut henkilö. Eduksi tulisi lukea työkokemus edellä mainittujen 1-4 mukaisten tehtävien hoitamisesta. Tehtävät ovat lakisääteisiä tehtäviä, jotka on hoidettava. Etenkin toimeentulotukiratkaisujen määräajat ovat kuntaa velvoittavia. Esitys ei lisää resurssia vaan vahvistaa olemassa olevan käytännön. Tärkeää on saada vakituinen ja osaava henkilö toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Virka tulee aukijulistettavaksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallituksen sosiaalihuollon sosiaaliohjaajan viran perustamista ja pyytää lupaa sen täyttämiseen vakinaisesti. ehdotus hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus Khall 293 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämillä perusteilla, että valtuusto päättää perustaa sosiaalihuollon sosiaaliohjaajan viran. ehdotus hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta LUPA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sos-terv.ltk 62 Johtava lääkäri Kolarin kunnassa on ollut lääkäripula ja vakituisia viranhaltijoita on ollut vaikea saada. Tällä hetkellä ovat vakinaisesti täytettyinä johtavan lääkärin ja yhden terveyskeskuslääkärin virat. Nyt tilanne lääkärien saatavuuden suhteen on muuttunut paremmaksi. Koska kaivoshankkeet ovat tuomassa alueelle lisää asukkaita, ei lääkärinvirkoja voida vähentääkään. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä mukainen oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää vakinaisesti terveyskeskuslääkärin viran. ehdotus hyväksyttiin. Khall 294 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. ehdotus hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 295 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavien hallintokuntien pöytäkirjat: Tekninen lautakunta 10/ ja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/ Rakennuslautakunta 6/ Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeutta pöytäkirjoissa olevissa otto-oikeuden alaisissa asioissa muutoin kuin että kunnanhallitus päättää ottaa käsiteltäväksi teknisen lautakunnan pidetyn kokouksen :n 94 ja että asia valmistellaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen. ehdotus hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus ASUNTO- JA VUOKRATALOYHTIÖIDEN TALOUSRAPORTIT AJALTA Khall 296 Kolarin Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Ylläsasunnot, Asunto Oy Hakapolku sekä As Oy Äkäslompolo I-III ovat toimittaneet kunnanhallitukselle tiedoksi tuloslaskelman ja taseen ajalta Tuloslaskelmista puuttuvat poistot ko. ajalta. Laskelmat ovat liitteenä, liite nro 195. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi konsernin tytäryhtiöiden liitteenä olevat talousraportit ajalta ehdotus hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus SAKARI LIPPOSEN AVOIN KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE Khall 284 Sakari Lipponen on lähettänyt kunnanhallitukselle kirjeen, joka koskee ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelua sekä yhteistyötä kunnan kanssa. Kirje on liitteenä, liite nro 191. Khall 297 Kunnanhallitus päättää tässä vaiheessa merkitä tiedoksi Sakari Lipposen kirjeen ja kutsua kunnanhallitukseen kuultavaksi Ulla Ylläsjärven ja Sakari Lipposen sekä selvittää irtisanomisajan. ehdotus hyväksyttiin. Sakari Lipponen ja Ulla Ylläsjärvi on kutsuttu kuultavaksi kunnanhallituksen kokoukseen. Sakari Lipponen on lähettänyt kunnanhallitukselle kirjeen, joka koskee ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelua sekä yhteistyötä kunnan kanssa. Kirje on liitteenä, liite nro 196. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Sakari Lipposen kirjeen ja toteaa, että Lapin sairaanhoitopiiri järjestää aiheesta tilaisuuden, johon on kutsuttu sekä kuntien että yrittäjien edustajat. ehdotus hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus TIMO SAUKKORIIPIN TUTKIMUS- JA OPINNÄYTELUPA Khall 298 Timo Saukkoriipi on hakenut kunnanhallitukselta tutkimus- ja opinnäytelupaa. Opinnäyte liittyy ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (insinööri amk) ja siinä tarkoitus on selvittää sitä miten Kolarin kunnan henkilöstö kokee työhyvinvoinnin omassa työssään. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Timo Saukkoriipin hakemuksen. ehdotus hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 299 Valtionvarainministeriö on ennakoinut Suomen talouden kasvavan kuluvana vuonna 3,9 prosenttia ja kasvun hidastuvan 2,8 prosenttiin ensi vuonna ja 2,4 prosenttiin vuonna Kotimainen kysyntä nousee kasvun merkittävimmäksi vauhdittajaksi. Em. kasvu ei tulle korjaamaan Suomen talouden epätasapainoa ja tarvitaan määrätietoisia talouspoliittisia toimenpiteitä. Kuntien velkaantumisen kasvun ennakoidaan jatkuvan. Valtionvarainministeriö on arvioinut kuluttajahintojen nousuksi tälle vuodelle 3,4 prosenttia. Inflaatiota ovat kiihdyttäneet eniten asumisen, elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hintojen nousu. Inflaation ennakoidaan hidastuvan tulevina vuosina hieman, mutta pysyvän suhteellisen korkeana. Työllisyysasteen valtionvarainministeriö ennakoi hieman parantuvan siten että työttömyysaste tullee pienentymään 7,7 prosenttiin, mutta samanaikaisesti pitkäaikaistyöttömien määrä tullee kasvamaan. Kunta-alan virkaehtosopimukset ovat voimassa saakka. Kunta-alan ansiotason arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia. Kuntaliitto on arvioinut uuden hallituksen hallitusohjelmaa mm. seuraavasti: Kuntapalvelujen rahoituksen kannalta on ongelmallista, että hallitusohjelmassa on sovittu kuntien tehtävien lisäämisestä ja samalla merkittävistä leikkauksista kuntien valtionosuuksiin - yli 600 miljoonaa euroa vuodessa. Myönteistä on linjaus korottaa kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta ensi ja seuraavana vuonna viidellä prosenttiyksiköllä vajaaseen 27 prosenttiin. Vuosina korotus on ollut 10 prosenttiyksikköä. Hallitus lupaa rajoittaa tehtävien lisäämistä kunnille ja maksaa yli puolet uudistusten aiheuttamista todellisista kustannuksista. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten nousu tulisi korvata kunnille täysimääräisesti. Näin myös hillittäisiin sektoriministeriöiden halua julkisten tehtävien lisäämiseen. Vuoden 2010 alusta tehtävien lisäyksistä aiheutuviin kustannuksiin on osoitettu 50 prosentin valtionosuus. Merkittävin uusi tehtävä on vuonna 2013 voimaan astuva yli 80 vuotta täyttäneitä koskeva ikälaki. Uudistuksen kustannuksia ei ole arvioitu kunnolla. Työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen sekä toimeentulotuen perusosan korottamiset lisäävät kuntien kustannuksia. Omaishoidon tu-

19 Kunnanhallitus en saatavuuden ja kattavuuden lisäys nostanee omaishoidon piirissä olevien määrää ja lisää kuntien kustannuksia merkittävästi. Veromuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat menetykset luvataan korvata täysimääräisesti. Tämän tulee koskea myös hallituksen sopimaa yhteisöverokannan nostoa yhdellä prosenttiyksiköllä. Aiemmin, kun yhteisöverokantaa nostettiin, kuntien jako-osuutta laskettiin, jotta kuntien yhteisöverokertymä ei uudistuksen vuoksi muuttunut. Nyt päinvastaisessa tapauksessa tulisi kuntien jako-osuutta nostaa. Hallitus ei aio laajentaa muuten kuntien veropohjaa, mitä olisi kuntapalvelujen rahoituksen turvaamiseksi tarvittu. Kuntaliitto korostaa, että julkinen hallinto yhdessä vastaa kansalaisten peruspalveluista. Palvelujen rahoitusta ei voi yksipuolisesti jättää kunnan verotulojen varaan. Kunnat jatkavat toimintansa tehostamista, mutta peruspalvelujen saatavuus ja laatu pitää varmistaa kohtuullisella kunnallisveroasteella koko maassa. Kolarin kunnan kunnallisverotulot kasvoivat viime vuonna ennakkoarvion mukaan 1,5 prosenttia. Kiinteistöveron poistaminen verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta hyödyttäisi Kolarin kuntaa ja kunta saisi valtionosuutta kaikkiaan lisää lähes 1,2 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet ovat liitteenä, liite nro 197. Laadintaohjeissa määriteltyjen menolajeittaisten kasvuprosenttien mukaisesti on laskettu tuloslaskelma- ja päävastuualueittainen raami vuodelle Valtionosuudet ovat arvioita, koska kuntakohtaisia laskelmia ei kaikilta osin ole vielä käytettävissä. Samoin sosiaalivakuutusmaksujen prosentit tarkentuvat syksyn aikana. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. ehdotus hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 191 Hallintojohtajan virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan siirtyessä osa-aikaeläkkeelle lukien. Seuraavassa on esitys hakuilmoitukseksi: Kolari on yksi Suomen johtavista matkailukunnista Tunturi-Lapissa. Ylläksen matkailu ja kehittyvä kaivoselinkeino ovat kunnassa tärkeällä sijalla. Haemme HALLINTOJOHTAJAA johtamaan hallinnon ja talouden päävastuualuetta. Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat kunnanvaltuuston ja hallituksen sihteerin tehtävät ja niissä käsiteltävien asioiden valmistelu, palkka-asiamiehen tehtävät, kunnan hallinnon erityisesti henkilöstöhallinnon ja hallintopalveluiden kehittäminen sekä keskusvaalilautakunnan esittelijän tehtävät. Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena sekä hallinto-osaston päällikkönä. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kunta-alan lainsäädännön hyvää tuntemusta ja kokemusta kunnallishallinnon vaativista tehtävistä. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamistaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää työotetta. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana alkaen. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa kelpoisuuden osoittavine liitteineen ja muine todistuksineen kello mennessä osoitteeseen Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari. Lisätietoja virasta antavat kunnanjohtaja Heikki Havanka puh ja hallintojohtaja Jyrki Kenttälehto puh Lisätietoja Kolarin kunnasta saa kunnan nettisivuilta (www.kolari.fi).

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi. Hakuilmoitus pannaan kunnan ilmoitustaululle, kunnan nettisivuille, työvoimahallinnon sivuille sekä seuraaviin lehtiin: Luoteis-Lappi/Kunta Tiedottaa sivuille, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kuntalehti. Khall 245 ehdotus hyväksyttiin. Määräaikaan mennessä virkaan tuli kuusi hakemusta. Sen lisäksi tuli yksi hakemus myöhässä. Yhdistelmä määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on liitteenä. liite nro 167 Kunnanhallitus haastatteli hakijoista Rauno Jauhiaisen ja Eija Kokko- Petäjäjärven. Khall 252 Kunnanhallitus päättää jatkaa viran hakuaikaa kello saakka. Aiemmin jätetyt hakemukset huomioidaan. Viran pätevyysvaatimuksia tarkistetaan koulutuksen osalta siten, että koulutusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Hakuilmoitus pannaan kunnan ilmoitustaululle, kunnan nettisivuille, työvoimahallinnon sivuille sekä seuraaviin lehtiin: Luoteis-Lappi/Kunta Tiedottaa sivuille, Kaleva, Lapin Kansa ehdotus hyväksyttiin. Jatketun hakuajan aikana tuli viisi uutta hakemusta. Yhdistelmä kaikista hakijoista on liitteenä, liite nro 171. Khall 279 Kunnanhallitus päättää valita haastateltavat. Kunnanhallitus päätti kutsua hakijoista vielä haastateltavaksi Virpi Kotakorvan, Antti Määtän, Petri Petäjäjärven, Keijo Variksen ja Juha Väisäsen. Haastattelut järjestetään maanantaina klo Haastattelut on pidetty maanantaina 22.8 ja keskiviikkona 24.8.

22 Kunnanhallitus Petri Petäjäjärven haastattelu on maanantaina kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä, liite nro 188. Kunnanhallitus päättää valita hakijoista testattaviksi Juha Väisäsen, Antti Määtän ja Keijo Variksen. ehdotus hyväksyttiin. Khall 300 Yhdistelmä hakijoista on liitteenä, liite nro 198. Ennen kokousta kuulemme testauksen tuloksista. Konsulttiyritys esittelee. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita hallintojohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri Antti Määtän ja varalle kasvatustieteiden maisteri Juha Väisäsen. Pirjo Koberg esitti Keijo Kumpulan kannattamana, että hallintojohtajaksi esitetään valittavaksi Juha Väisänen. Koska keskustelun kuluessa oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja, että asia ratkaistaan äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat kunnanjohtajan ehdotuksen kannalla äänestävät jaa ja ne, jotka ovat Kobergin esityksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä jaa-ääntä (Keskitalo, Möykkynen, Vaattovaara ja Tiensuu) ja kaksi ei-ääntä (Koberg ja Kumpula) ja yksi tyhjä ääni (Puranen), joten puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

23 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall 301 Hjoht Kunnanjohtaja hakee vuoden 2011 vuosilomaa ajalle ja väliseksi ajaksi (yhteensä 5 pv). Vuosilomaa on sen jälkeen jäljellä 16 päivää. Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtajalle vuoden 2011 vuosilomaa ajalle ja väliseksi ajaksi (yhteensä 5 pv). ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Havanka esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn. Esittelijänä toimi pöytäkirjanpitäjä.

24 Kunnanhallitus LAUSUNTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA Mkins. Lapin liitto pyytää Kolarin kunnan lausuntoa Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta. Länsi-lapin maakuntaluonnos koskee Kemi ja Tornion kaupunkeja sekä Keminmaan, Simon, Tervolan, Ylitornion ja Pellon kuntia. Lausuntopyyntö liitteenä. Liite n:o 199 Maakuntakaavaluonnos esitellään kokouksessa. Khall 302 Esitän, että kunnanhallitus päättää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnokseen Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen ehdotus hyväksyttiin.

25 Kunnanhallitus SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TUOMO KANGOSJÄRVEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN, KOSKIEN ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUSEHDOTUSTA ÄKÄSJOKIVARREN ALUEELLA Mk.ins. Korkein hallinto-oikeus pyytää selitystä Kolarin kunnanhallitukselta Tuomo Kangosjärven valituslupahakemukseen ja valitukseen, koskien hyväksyttyä Äkäslompolon asemakaava muutos- ja laajennusehdotusta Äkäsjokivarren alueella. Selityspyyntö on pyydetty annettavaksi mennessä. Selityspyyntö ja valitus sekä Rovaniemen hallinto-oikeuden ratkaisu kunnallisvalitukseen liitteenä. Liite n:o 200 Valittaja Tuomo Kangosjärvi vaatimuksen voidaan katsoa kohdistuvan Sivulantien sijainnin muutosvaatimukseen ja hänen mielestään sen sijaintia olisi tarkistettava siten, että se ei kulkisi hänen omistamansa tilan Sivula RN:o 25:129 alueella. Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksessa osoitettu katu Sivulantie on sijoitettu osittain nykyisen olemassa olevan Sivulantien paikalle, joka kulkee osittain ko. maanomistajan Tuomo Kangosjärven omistamalla maalla ja osittain valtion maalla. Sivulantie on yksityistie, jonka yksi osakas on Tuomo Kangosjärvi. Valittaja Tuomo Kangosjärvi on luovuttanut/myynyt useita määräaloja ko. Sivulantien itäpuolelta, jota myöten kulku myydyille määräaloille tapahtuu (myydyille määräaloille on rakennettu rakennukset). Lisäksi Tuomo Kangosjärven myymä määräala Mauri Kurulle Sivulantiehen itäpuolelta Sivulantiehen rajoittuen on ollut kaavahankkeessa mukana, mutta Mauri Kuru on sittemmin jäänyt eri ilmoituksesta kaavahankkeesta ennen ehdotusvaihetta pois kiinteistökaupan purkaannuttua. Näin ollen kaavaehdotuksessa sijoitettu Sivulantie on jo hyödyttänyt maanomistajaa ja tulee hyödyttämään tulevaisuudessakin, koska Sivulantie peruskorjaus ja ylläpitokulut tulevat kaavahyväksynnän jälkeen siirtymään kunnan vastuulle. Useilla kiinteistöillä sekä yksityistien tiekunnan osakkailla on kulkuoikeus tilan Sivula RN:o 25:129 alueella ja kulkuoikeudet on perustettu pysyviksi. Valituksen liitteenä on Tuomo Kangosjärven myymien määräalojen kauppakirjat, oleva kiinteistöjaotustilanne alueelta ja kiinteistön Sivula RN:o 25:129 kiinteistörekisteritietojen mukaiset kulkuoikeudet. Kaavaehdotuksessa nykyisen Sivulantien yksityistien paikalle sijoitettu Sivulantie niminen katu on perusteltua, koska tiereikä on jo valmiina ja mikään käytännön järkisyy ei puolla tekemään kahta tietä ns. vierekkäin. Ylläksen alueelle pyritään säästämään herkkää luontoa mm. käyttämällä mahdollisimman paljon hyväksi ns. valmiita aukkoja, jotta ei tarvitsisi tehdä niitä lisää.

52 Lapin sairaanhoitopiirin tarjoaman liityntäpisteratkaisun käyttäminen ensemble integraatioalustan kautta kantapalveluissa

52 Lapin sairaanhoitopiirin tarjoaman liityntäpisteratkaisun käyttäminen ensemble integraatioalustan kautta kantapalveluissa KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2011 Aika Tiistai 30.8.2011 klo 16.00 17.35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 51 Kotipalvelun tilanne

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus 23.03.2011 Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 15.30 - Paikka Kunnanhallituksen huone. Asiat nro Liite nro 108 51-52 Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus koskien

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 21.5.2013 klo 17.00 17.45 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 03.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 12 Ei julkinen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14 Ohjaajan toimi työtoimintaan 15 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 0 ASIALISTA Asiat 36 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 37 Ohjaajan valinta 38 Saukodin pesulatyöntekijän valinta 39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 40 Muut asiat 1 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 106 Kolarin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 06.04.2010 klo 17.30 18.08 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Haveri Satu

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Talousjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Talousjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen. Kunnanhallitus 159 20.06.2016 Kunnanhallitus 191 22.08.2016 Kunnanhallitus 198 31.08.2016 Talousjohtajan viran kelpoisuusehtojen ja hakuilmoituksen hyväksyminen/talousjohtajan VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 20.06.2016

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 Kokousaika 8.6.2011 klo 15.00-16.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 53 18.02.2013 Kunnanhallitus 99 08.04.2013 Kunnanhallitus 120 06.05.2013 Kunnanhallitus 150 10.06.2013 Kunnanhallitus 174 01.07.2013 Sivistystoimenjohtajan viran vaali, lausunto hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.02.2016 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja 1 Maanantaina 7. päivänä kesäkuuta 2010, klo 18.30-19.40 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja Aunola Eija Niiranen Juha Nurkkala Sulo

Lisätiedot

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 17/4.7.2011 307 Kokousaika 4.7.2011 klo 17.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3/2012 29 Kokousaika Keskiviikko 23.5.2012 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokousaika Keskiviikko 25.9.2013 klo 18.00-19.10 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS JÄRJESTÄMISTOIMIKUNTA

KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS JÄRJESTÄMISTOIMIKUNTA KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS ESITYSLISTA 12.10.2012 Kokousaika pe 12.10.2012 klo 9.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Caterina, Kabinetti 1 Jäsenet Jari

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot