KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan Lapin sairaanhoitopiirin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus Aika Tiistai klo Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Lausunto Lapin liitolle Lapin sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon selvityshankkeen loppuraportista Väliraportti sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 2011 toteutumisesta 293 Lupa sosiaalihuollon sosiaaliohjaajan viran perustamiseen 294 Lupa terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa 295 Hallintokuntien pöytäkirjat Asunto- ja vuokrataloyhtiöiden talousraportit ajalta Sakari Lipposen avoin kirje kunnanhallitukselle 298 Timo Saukkoriipin tutkimus- ja opinnäytelupa Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet Hallintojohtajan viran täyttäminen 301 Kunnanjohtajan vuosiloma Lausunto Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta Selityksen antaminen Korkeimmalle Hallinto-Oikeudelle Tuomo Kangosjärven tekemään valitukseen, koskien Äkäslompolon asemakaavan muutos- ja laajennusehdotusta Äkäsjokivarren alueella Rämeänniemen-Ylläsjärven ranta-asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelia Ilmoitusasiat

2 306 Kiinteistöveron poistaminen Äkäslompolon Vpk ry:ltä 307 Muut asiat

3 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO17/2011 Kolarin kunnanhallitus Sivu 446 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Jaakko Tiensuu, puheenjohtaja jäsenet Voitto Vaattovaara, varajäsen Anna-Liisa Keskitalo, jäsen Pirjo Koberg, jäsen Keijo Kumpula, jäsen Pekka Möykkynen, jäsen Reijo Puranen, jäsen Poissa Hilde Pääkkölä, varapuheenjohtaja Pekka Vaattovaara, KV:n I vpj Muut saapuvilla Esa Nordberg, KV:n pj olevat Mikko Rundgren, KV:n II vpj Heikki Havanka, kunnanjohtaja Jyrki Kenttälehto, talousjohtaja Ulla Ylläsjärvi johtava lääkäri ja 297 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat Jaakko Tiensuu Jyrki Kenttälehto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Voitto Vaattovaara ja Anna-Liisa Keskitalo Tarkastusaika Allekirjoitukset Voitto Vaattovaara Anna-Liisa Keskitalo Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolarin kunnanvirastossa tiistaina klo ja Jyrki Kenttälehto talousjohtaja Ennen kokousasioiden käsittelyä kuultiin Sakari Lipposta 297:n osalta.

4 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUSUNTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE Sos-terv.ltk 53 Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 :n mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan jo sen valmisteluvaiheessa. Alustava taloussuunnitelma ja arvio on toimitettava jäsenkunnille vuosittain lokakuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty suunnitelma marraskuun 30. päivään mennessä. Sairaanhoitopiirin johto on käynyt jäsenkuntien kanssa kuntaneuvottelut seutukunnittain kuluneen kevään aikana. Niissä on kuultu jäsenkuntien esityksiä ja toivomuksia sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kehittämiseksi ja esitykset on kirjattu neuvotteluista laadittuihin muistioihin. Jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyössä laatima palveluiden järjestämissuunnitelma on päivitetty neuvottelujen yhteydessä. Uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan Laki tuo merkittäviä muutoksia erikoissairaanhoidon järjestämiseen ja muutoksista tulee aiheutumaan kustannusten lisääntymistä. Muutoksista mainittakoon perusterveydenhuollon yksikön perustaminen sairaanhoitopiiriin (karkea kustannusarvio 250 t /vuosi), ensihoidon järjestämisvastuun ja hallinnoinnin siirtyminen sairaanhoitopiirille (ka. 250 t /vuosi), hoitotakuun lyhentyminen puoleen aikaisemmasta 6 kk:sta jne. Myös mahdollinen perusterveydenhuollon päivystysjärjestelyn uudistus vaatii lisäresursseja ja siten kustannuksia. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on pitämässään kokouksessa antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille Suunnitteluohje on liitteenä. Ohjeessa kustannustason nousuksi on arvioitu noin 3 % kuluvan vuoden tasosta; samaa tasoa on arvioitu myös muissa sairaanhoitopiireissä ensi vuodelle. Kunnan esitystä ja lausuntoa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina pyydetään mennessä. Yhtymähallituksen suunnitteluohje, liite nro 36 Johtava lääkäri Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnoksi kunnanhallitukselle esitetään seuraavaa: 1. Toiminta- ja taloussuunnitelmapyyntö on laadittu järkevästi ottaen huomioon uuden terveydenhuoltolain tuomat velvoitteet. Toivomme,

5 Kunnanhallitus että toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset vuosille ja talousarvioesitykset vuodelle 2012 tehdään annetun laatimisohjeen mukaisesti pysyen annetussa raamissa. 2. Terveydenhuoltolain aiheuttamat muutokset ja resurssitarpeet toivomme esityksen mukaisesti arvioitavaksi erikseen ja eriteltyinä tulosyksiköittäin. 3. Pyydämme sairaanhoitopiiriä lähtemään veturiksi kehittämään kanssamme lääketurvallisuutta Lapissa painopisteenä oikean ja ajanmukaisen lääkitystiedon välittyminen rajapinnoilla eli potilaan siirtyessä yksiköstä toiseen. Apuna voisimme käyttää STM:n Rohtotoimintaa. 4. Terveydenhuollon yksikkö on ainakin alkuvaiheessa syytä kytkeä Kaste-hankkeeseen ja siinä tapahtuvaan perusterveydenhuollon kehittämiseen. ehdotus hyväksyttiin. Khall 290 Yhtymähallituksen suunnitteluohje on liitteenä, liite nro 192. Kunnanhallitus päättää hyväksyä lausunnokseen sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että lausunnon kohdaksi 5 hyväksytään seuraavaa: Kunnanhallitus esittää, että ensihoidon järjestelyissä huomioidaan paikalliset olosuhteet ja paikallisten yritysten mahdollisuudet tehdä tarjouksia esim. Kuopion ja Satakunnan maakunnan tapaan.

6 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUSUNTO LAPIN LIITOLLE LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIEN YHTEISTYÖN JA TYÖNJAON SELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTISTA Sos-terv.ltk. 54 Lapin liitto on toteuttanut Lapin sairaanhoitopiirien yhteistyön- ja työnjaon selvityshankkeen Lapin liiton hallituksen päätöksen mukaisesti. Lapin liitto pyytää lausuntoa selvitystyön tuloksena syntyneestä loppuraportista. Loppuraportti, liite nro 37 Selvitystyön on toteuttanut Kuntamaisema Oy. Selvitys valmistui Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien sekä Lapin kuntien edustajista muodostuneen ohjausryhmän ohjauksessa. Raportin toimenpide-esitykset ja suositukset ovat kuitenkin selvitystyön tehneen konsultin näkemyksiä ja johtopäätöksiä. Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien sekä alueen kuntien palvelut selvitettiin erikoissairaanhoidon, päivystyksen, ensihoidon- ja sairaankuljetuksen, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen, hoito- ja hoivapalvelujen ja mielenterveyspalvelujen osalta. Työssä käytettiin sairaanhoitopiireiltä, kunnilta ja Kelalta saatuja aineistoja, joita työstettiin mm. Maisema-työkalua hyväksi käyttäen. Näin palvelut pystyttiin yhdistämään riippumatta oliko palvelu kunnan omaa, ostettua yksityiseltä tai sairaanhoitopiirin tuottamaa. Kokonaisuudet, joita tarkasteltiin, ovat: 1. hoito- ja hoivapalvelut ja vanhusten erikoissairaanhoito 2. mielenterveyspalvelut sisältäen kunnan omat palvelut ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon 3. avosairaanhoidon sisältäen terveysasemien palvelut ja erikoissairaanhoidon polikliinisen palvelun Sairaanhoitopiirien ja kuntien vertailu tehtiin Länsi-Pohjan, Lapin sairaanhoitopiirien ja Maisemakuntien (n. 100 kuntaa) välillä. Johtopäätökset pohjautuvat laajaan aineistoon, jossa vertailupinnan antoi Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien keskinäinen vertailu. Useassa vertailussa Lapin ja Länsi-Pohjan pienet kunnat ovat satunnaisvaihtelusta johtuen liian pieniä, siksi tarkastelussa on pyritty katsomaan aluetta kokonaisuutena. Tiivistelmässä on esitetty keskeiset löydökset, joihin perustelut löytyvät raportin kyseistä kohtaa käsittelevästä osioista. Näihin keskeisiin

7 Kunnanhallitus ongelmakohtiin tulee löytää ratkaisut. Löydöksistä useimmat ovat sellaisia, että ne vaativat sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien välisiä tai sisäisiä toiminnallisia muutoksia eikä niitä ratkaista sairaanhoitopiirien välisellä työnjaolla. Lausunnot, jotka kohdistuvat erityisesti konsultin tekemiin suosituksiin ja toimenpide-ehdotuksiin, tulee toimittaa kirjallisessa muodossa viimeistään keskiviikkona Lapin liiton virastoon joko postitse, faksilla tai sähköpostin liitteenä. Sähköpostilla lausunnot toimitetaan osoitteeseen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää lausuntonaan Lapin Liitolle seuraavaa: 1. Kuten aikaisemmin olemme todenneet, kannatamme tarkkailuosaston ja paikkojen kehittämistä päivystyksen yhteyteen Lapin keskussairaalaan. 2. Hyvänä näemme myös nopean erikoislääkärikonsultaatiomallin, psykiatrian avohoidon ja erityisesti geropsykiatrisen toiminnan kehittämistä. 3. Kannatamme työryhmän esitystä Tunturi-Lapin päivystykseksi, kun alueen ääriosien hätätilapotilaiden palvelut järjestyvät Kirunasta/Pajalasta tai Tromsasta. Näin ollen alueen päivystys järjestettäisiin nykyisellä tavalla maanantaista sunnuntaihin klo 8-22 ja yöpäivystys keskitettäisiin Lapin keskussairaalaan. 4. Vastustamme mielenterveyspalvelujen siirtämistä kokonaan sairaanhoitopiirin tuottamiksi. Perusteluina toiminnan järjestämiselle nykyisellä tavalla ovat kunnassa hyvin toimivat verkostoituneet avopalvelut (mielenterveystyö, terveydenhuolto ja sosiaalityö). Hyvin toimivaa rakennetta ei kannata purkaa ja mielenterveysasiakkaat, jos ketkä tarvitsevat hyvin verkostoituneet lähipalvelut. Mielenterveyspalveluiden kustannukset asukasta kohden ovat Kolarissa hyvin hallittuja ja maakunnan edullisimpien joukossa. 5. Vastustamme päihdehuollon liittämistä sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Kunnan näkökulmasta paras vaihtoehto on hoitaa toiminta itse valinnanvapauden säilyttäen. Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausuntonsa tiedoksi Kolarin kunnanhallitukselle. ehdotus hyväksyttiin. Khall 291 Lapin liitto on toteuttanut Lapin sairaanhoitopiirien yhteistyön- ja työnjaon selvityshankkeen Lapin liiton hallituksen päätöksen mukaisesti. La-

8 Kunnanhallitus pin liitto pyytää lausuntoa selvitystyön tuloksena syntyneestä loppuraportista. Loppuraportti on liitteenä, liite nro 193. Kunnanhallitus päättää hyväksyä lausunnokseen sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta VÄLIRAPORTTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION 2011 TOTEUTUMISESTA Sos-terv.ltk 56 Tammi-kesäkuun 2011 osalta raportointi talousarvion toteutumisesta. Käyttötalousosan ulkoiset nettomenot tulosaluettain (1000 euroa): Tp10 Tot10 kk 1-6 TA11 Tot11 kk 1-6 Kä- % Sosiaalipalvelut ,2 Toimeentuloturva ,1 Ymp.terveydenhuolto ,8 Kansanterveystyö ,3 YHTEENSÄ ,2 Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 39 Päävastuualueen käyttöprosentti tammi-kesäkuulta on 50,2 prosenttia. Käytön tulee olla alle 50 % ottaen huomioon, että lomarahat maksetaan heinäkuussa. Sosiaalipalvelujen tulosalueella lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa käyttö on 62,10 prosenttia. Lastensuojeluun varatut määrärahat eivät tule riittämään koko talousarviovuodelle. vammaisten laitoshoidossa käyttö on 89,90 prosenttia, joka johtuu talousarviossa ennakoimattomasta laitospaikkojen tarpeesta. Varatut määrärahat eivät riitä koko talousarviovuodelle. koko sosiaalipalveluiden tulosalueen toteutuma on 49,20 prosenttia. Toimeentuloturvan tulosalueella Omavalinta kumppanuus projektissa menoja tulee jälkijättöisesti n euroa.

10 Kunnanhallitus perustoimeentulotuen valtionosuus toteutuu loppuvuonna alkuvuotta pienempänä vähentyneiden perustoimeentulotuen menojen perusteella. avustukset eli kaikki toimeentulotuen avustukset kotitalouksille käyttö on yhteensä 43,60 prosenttia. Avustusten määrä on hieman laskenut vastaavan ajanjakson v käytöstä. koko toimeentuloturvan tulosalueen toteutuma on 40,10 prosenttia. Kansanterveystyön tulosalueella erikoissairaanhoidon käyttö on 55,10 prosenttia ja koko kansanterveystyön osalta käyttö on 51,30 prosenttia. Khall 292 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee väliraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen tulosalueiden/tulosyksikköjen esimiehille. ehdotus hyväksyttiin. Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin on liitteenä, liite nro 194. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan väliraportin. ehdotus hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta LUPA SOSIAALIHUOLLON SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMISEEN Sos-terv.ltk 59 Sosiaalitoimistossa ja päihdetyössä työskentelee määräaikainen työntekijä, joka on hoitanut lukien 50 % työajan osalta määräaikaista päihdetyöntekijän tointa ja 50 % työajan osalta määräaikaista sosiaalityöntekijän viransijaisuutta. Palkkauspäätös on tehty saakka varattujen määrärahojen puitteissa. Työ on pääasiassa aikuissosiaalityötä, jossa tehtäväsisällöt ovat olleet seuraavat: 1. toimeentulotuen myöntäminen, elämäntilanteen, ongelmien ja voimavarojen kokonaisarviointi, neuvonta ja ohjaus 2. päihdetyössä asiakkaan ja asiakkaan lähiyhteisön kanssa työskentely, palveluohjaus ja asiakkaan asian hoitaminen viranomaisverkostossa 3. kuntouttavan työtoimintalain mukaiset aktivointisuunnitelmat, kuntouttava työtoiminta ja työmarkkinoille suuntautumista vahvistava toiminta. Lisäksi tehtävään sisältyy myös: 4. työparina toimimista lastensuojelutehtävissä ja osallistumista lastensuojelutarpeen selvityksiin ja palveluohjauksen antamista. Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 6 ). Lain siirtymäsäännösten mukaan sosiaaliohjaajan tehtäviin on kelpoinen myös ammattikorkeakoulututkintoa edeltäneen soveltuvan opistoasteisen tutkinnon suorittanut henkilö. Eduksi tulisi lukea työkokemus edellä mainittujen 1-4 mukaisten tehtävien hoitamisesta. Tehtävät ovat lakisääteisiä tehtäviä, jotka on hoidettava. Etenkin toimeentulotukiratkaisujen määräajat ovat kuntaa velvoittavia. Esitys ei lisää resurssia vaan vahvistaa olemassa olevan käytännön. Tärkeää on saada vakituinen ja osaava henkilö toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Virka tulee aukijulistettavaksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallituksen sosiaalihuollon sosiaaliohjaajan viran perustamista ja pyytää lupaa sen täyttämiseen vakinaisesti. ehdotus hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus Khall 293 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämillä perusteilla, että valtuusto päättää perustaa sosiaalihuollon sosiaaliohjaajan viran. ehdotus hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta LUPA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sos-terv.ltk 62 Johtava lääkäri Kolarin kunnassa on ollut lääkäripula ja vakituisia viranhaltijoita on ollut vaikea saada. Tällä hetkellä ovat vakinaisesti täytettyinä johtavan lääkärin ja yhden terveyskeskuslääkärin virat. Nyt tilanne lääkärien saatavuuden suhteen on muuttunut paremmaksi. Koska kaivoshankkeet ovat tuomassa alueelle lisää asukkaita, ei lääkärinvirkoja voida vähentääkään. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä mukainen oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää vakinaisesti terveyskeskuslääkärin viran. ehdotus hyväksyttiin. Khall 294 Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. ehdotus hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 295 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavien hallintokuntien pöytäkirjat: Tekninen lautakunta 10/ ja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/ Rakennuslautakunta 6/ Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeutta pöytäkirjoissa olevissa otto-oikeuden alaisissa asioissa muutoin kuin että kunnanhallitus päättää ottaa käsiteltäväksi teknisen lautakunnan pidetyn kokouksen :n 94 ja että asia valmistellaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen. ehdotus hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus ASUNTO- JA VUOKRATALOYHTIÖIDEN TALOUSRAPORTIT AJALTA Khall 296 Kolarin Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Ylläsasunnot, Asunto Oy Hakapolku sekä As Oy Äkäslompolo I-III ovat toimittaneet kunnanhallitukselle tiedoksi tuloslaskelman ja taseen ajalta Tuloslaskelmista puuttuvat poistot ko. ajalta. Laskelmat ovat liitteenä, liite nro 195. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi konsernin tytäryhtiöiden liitteenä olevat talousraportit ajalta ehdotus hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus SAKARI LIPPOSEN AVOIN KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE Khall 284 Sakari Lipponen on lähettänyt kunnanhallitukselle kirjeen, joka koskee ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelua sekä yhteistyötä kunnan kanssa. Kirje on liitteenä, liite nro 191. Khall 297 Kunnanhallitus päättää tässä vaiheessa merkitä tiedoksi Sakari Lipposen kirjeen ja kutsua kunnanhallitukseen kuultavaksi Ulla Ylläsjärven ja Sakari Lipposen sekä selvittää irtisanomisajan. ehdotus hyväksyttiin. Sakari Lipponen ja Ulla Ylläsjärvi on kutsuttu kuultavaksi kunnanhallituksen kokoukseen. Sakari Lipponen on lähettänyt kunnanhallitukselle kirjeen, joka koskee ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelua sekä yhteistyötä kunnan kanssa. Kirje on liitteenä, liite nro 196. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Sakari Lipposen kirjeen ja toteaa, että Lapin sairaanhoitopiiri järjestää aiheesta tilaisuuden, johon on kutsuttu sekä kuntien että yrittäjien edustajat. ehdotus hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus TIMO SAUKKORIIPIN TUTKIMUS- JA OPINNÄYTELUPA Khall 298 Timo Saukkoriipi on hakenut kunnanhallitukselta tutkimus- ja opinnäytelupaa. Opinnäyte liittyy ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (insinööri amk) ja siinä tarkoitus on selvittää sitä miten Kolarin kunnan henkilöstö kokee työhyvinvoinnin omassa työssään. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Timo Saukkoriipin hakemuksen. ehdotus hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 299 Valtionvarainministeriö on ennakoinut Suomen talouden kasvavan kuluvana vuonna 3,9 prosenttia ja kasvun hidastuvan 2,8 prosenttiin ensi vuonna ja 2,4 prosenttiin vuonna Kotimainen kysyntä nousee kasvun merkittävimmäksi vauhdittajaksi. Em. kasvu ei tulle korjaamaan Suomen talouden epätasapainoa ja tarvitaan määrätietoisia talouspoliittisia toimenpiteitä. Kuntien velkaantumisen kasvun ennakoidaan jatkuvan. Valtionvarainministeriö on arvioinut kuluttajahintojen nousuksi tälle vuodelle 3,4 prosenttia. Inflaatiota ovat kiihdyttäneet eniten asumisen, elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hintojen nousu. Inflaation ennakoidaan hidastuvan tulevina vuosina hieman, mutta pysyvän suhteellisen korkeana. Työllisyysasteen valtionvarainministeriö ennakoi hieman parantuvan siten että työttömyysaste tullee pienentymään 7,7 prosenttiin, mutta samanaikaisesti pitkäaikaistyöttömien määrä tullee kasvamaan. Kunta-alan virkaehtosopimukset ovat voimassa saakka. Kunta-alan ansiotason arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia. Kuntaliitto on arvioinut uuden hallituksen hallitusohjelmaa mm. seuraavasti: Kuntapalvelujen rahoituksen kannalta on ongelmallista, että hallitusohjelmassa on sovittu kuntien tehtävien lisäämisestä ja samalla merkittävistä leikkauksista kuntien valtionosuuksiin - yli 600 miljoonaa euroa vuodessa. Myönteistä on linjaus korottaa kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta ensi ja seuraavana vuonna viidellä prosenttiyksiköllä vajaaseen 27 prosenttiin. Vuosina korotus on ollut 10 prosenttiyksikköä. Hallitus lupaa rajoittaa tehtävien lisäämistä kunnille ja maksaa yli puolet uudistusten aiheuttamista todellisista kustannuksista. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten nousu tulisi korvata kunnille täysimääräisesti. Näin myös hillittäisiin sektoriministeriöiden halua julkisten tehtävien lisäämiseen. Vuoden 2010 alusta tehtävien lisäyksistä aiheutuviin kustannuksiin on osoitettu 50 prosentin valtionosuus. Merkittävin uusi tehtävä on vuonna 2013 voimaan astuva yli 80 vuotta täyttäneitä koskeva ikälaki. Uudistuksen kustannuksia ei ole arvioitu kunnolla. Työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen sekä toimeentulotuen perusosan korottamiset lisäävät kuntien kustannuksia. Omaishoidon tu-

19 Kunnanhallitus en saatavuuden ja kattavuuden lisäys nostanee omaishoidon piirissä olevien määrää ja lisää kuntien kustannuksia merkittävästi. Veromuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat menetykset luvataan korvata täysimääräisesti. Tämän tulee koskea myös hallituksen sopimaa yhteisöverokannan nostoa yhdellä prosenttiyksiköllä. Aiemmin, kun yhteisöverokantaa nostettiin, kuntien jako-osuutta laskettiin, jotta kuntien yhteisöverokertymä ei uudistuksen vuoksi muuttunut. Nyt päinvastaisessa tapauksessa tulisi kuntien jako-osuutta nostaa. Hallitus ei aio laajentaa muuten kuntien veropohjaa, mitä olisi kuntapalvelujen rahoituksen turvaamiseksi tarvittu. Kuntaliitto korostaa, että julkinen hallinto yhdessä vastaa kansalaisten peruspalveluista. Palvelujen rahoitusta ei voi yksipuolisesti jättää kunnan verotulojen varaan. Kunnat jatkavat toimintansa tehostamista, mutta peruspalvelujen saatavuus ja laatu pitää varmistaa kohtuullisella kunnallisveroasteella koko maassa. Kolarin kunnan kunnallisverotulot kasvoivat viime vuonna ennakkoarvion mukaan 1,5 prosenttia. Kiinteistöveron poistaminen verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta hyödyttäisi Kolarin kuntaa ja kunta saisi valtionosuutta kaikkiaan lisää lähes 1,2 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet ovat liitteenä, liite nro 197. Laadintaohjeissa määriteltyjen menolajeittaisten kasvuprosenttien mukaisesti on laskettu tuloslaskelma- ja päävastuualueittainen raami vuodelle Valtionosuudet ovat arvioita, koska kuntakohtaisia laskelmia ei kaikilta osin ole vielä käytettävissä. Samoin sosiaalivakuutusmaksujen prosentit tarkentuvat syksyn aikana. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. ehdotus hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 191 Hallintojohtajan virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan siirtyessä osa-aikaeläkkeelle lukien. Seuraavassa on esitys hakuilmoitukseksi: Kolari on yksi Suomen johtavista matkailukunnista Tunturi-Lapissa. Ylläksen matkailu ja kehittyvä kaivoselinkeino ovat kunnassa tärkeällä sijalla. Haemme HALLINTOJOHTAJAA johtamaan hallinnon ja talouden päävastuualuetta. Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat kunnanvaltuuston ja hallituksen sihteerin tehtävät ja niissä käsiteltävien asioiden valmistelu, palkka-asiamiehen tehtävät, kunnan hallinnon erityisesti henkilöstöhallinnon ja hallintopalveluiden kehittäminen sekä keskusvaalilautakunnan esittelijän tehtävät. Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena sekä hallinto-osaston päällikkönä. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kunta-alan lainsäädännön hyvää tuntemusta ja kokemusta kunnallishallinnon vaativista tehtävistä. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamistaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää työotetta. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana alkaen. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa kelpoisuuden osoittavine liitteineen ja muine todistuksineen kello mennessä osoitteeseen Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari. Lisätietoja virasta antavat kunnanjohtaja Heikki Havanka puh ja hallintojohtaja Jyrki Kenttälehto puh Lisätietoja Kolarin kunnasta saa kunnan nettisivuilta (www.kolari.fi).

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi. Hakuilmoitus pannaan kunnan ilmoitustaululle, kunnan nettisivuille, työvoimahallinnon sivuille sekä seuraaviin lehtiin: Luoteis-Lappi/Kunta Tiedottaa sivuille, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kuntalehti. Khall 245 ehdotus hyväksyttiin. Määräaikaan mennessä virkaan tuli kuusi hakemusta. Sen lisäksi tuli yksi hakemus myöhässä. Yhdistelmä määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on liitteenä. liite nro 167 Kunnanhallitus haastatteli hakijoista Rauno Jauhiaisen ja Eija Kokko- Petäjäjärven. Khall 252 Kunnanhallitus päättää jatkaa viran hakuaikaa kello saakka. Aiemmin jätetyt hakemukset huomioidaan. Viran pätevyysvaatimuksia tarkistetaan koulutuksen osalta siten, että koulutusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Hakuilmoitus pannaan kunnan ilmoitustaululle, kunnan nettisivuille, työvoimahallinnon sivuille sekä seuraaviin lehtiin: Luoteis-Lappi/Kunta Tiedottaa sivuille, Kaleva, Lapin Kansa ehdotus hyväksyttiin. Jatketun hakuajan aikana tuli viisi uutta hakemusta. Yhdistelmä kaikista hakijoista on liitteenä, liite nro 171. Khall 279 Kunnanhallitus päättää valita haastateltavat. Kunnanhallitus päätti kutsua hakijoista vielä haastateltavaksi Virpi Kotakorvan, Antti Määtän, Petri Petäjäjärven, Keijo Variksen ja Juha Väisäsen. Haastattelut järjestetään maanantaina klo Haastattelut on pidetty maanantaina 22.8 ja keskiviikkona 24.8.

22 Kunnanhallitus Petri Petäjäjärven haastattelu on maanantaina kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä, liite nro 188. Kunnanhallitus päättää valita hakijoista testattaviksi Juha Väisäsen, Antti Määtän ja Keijo Variksen. ehdotus hyväksyttiin. Khall 300 Yhdistelmä hakijoista on liitteenä, liite nro 198. Ennen kokousta kuulemme testauksen tuloksista. Konsulttiyritys esittelee. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita hallintojohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri Antti Määtän ja varalle kasvatustieteiden maisteri Juha Väisäsen. Pirjo Koberg esitti Keijo Kumpulan kannattamana, että hallintojohtajaksi esitetään valittavaksi Juha Väisänen. Koska keskustelun kuluessa oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja, että asia ratkaistaan äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat kunnanjohtajan ehdotuksen kannalla äänestävät jaa ja ne, jotka ovat Kobergin esityksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä jaa-ääntä (Keskitalo, Möykkynen, Vaattovaara ja Tiensuu) ja kaksi ei-ääntä (Koberg ja Kumpula) ja yksi tyhjä ääni (Puranen), joten puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

23 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall 301 Hjoht Kunnanjohtaja hakee vuoden 2011 vuosilomaa ajalle ja väliseksi ajaksi (yhteensä 5 pv). Vuosilomaa on sen jälkeen jäljellä 16 päivää. Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtajalle vuoden 2011 vuosilomaa ajalle ja väliseksi ajaksi (yhteensä 5 pv). ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Havanka esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn. Esittelijänä toimi pöytäkirjanpitäjä.

24 Kunnanhallitus LAUSUNTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA Mkins. Lapin liitto pyytää Kolarin kunnan lausuntoa Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta. Länsi-lapin maakuntaluonnos koskee Kemi ja Tornion kaupunkeja sekä Keminmaan, Simon, Tervolan, Ylitornion ja Pellon kuntia. Lausuntopyyntö liitteenä. Liite n:o 199 Maakuntakaavaluonnos esitellään kokouksessa. Khall 302 Esitän, että kunnanhallitus päättää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnokseen Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen ehdotus hyväksyttiin.

25 Kunnanhallitus SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TUOMO KANGOSJÄRVEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN, KOSKIEN ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUSEHDOTUSTA ÄKÄSJOKIVARREN ALUEELLA Mk.ins. Korkein hallinto-oikeus pyytää selitystä Kolarin kunnanhallitukselta Tuomo Kangosjärven valituslupahakemukseen ja valitukseen, koskien hyväksyttyä Äkäslompolon asemakaava muutos- ja laajennusehdotusta Äkäsjokivarren alueella. Selityspyyntö on pyydetty annettavaksi mennessä. Selityspyyntö ja valitus sekä Rovaniemen hallinto-oikeuden ratkaisu kunnallisvalitukseen liitteenä. Liite n:o 200 Valittaja Tuomo Kangosjärvi vaatimuksen voidaan katsoa kohdistuvan Sivulantien sijainnin muutosvaatimukseen ja hänen mielestään sen sijaintia olisi tarkistettava siten, että se ei kulkisi hänen omistamansa tilan Sivula RN:o 25:129 alueella. Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksessa osoitettu katu Sivulantie on sijoitettu osittain nykyisen olemassa olevan Sivulantien paikalle, joka kulkee osittain ko. maanomistajan Tuomo Kangosjärven omistamalla maalla ja osittain valtion maalla. Sivulantie on yksityistie, jonka yksi osakas on Tuomo Kangosjärvi. Valittaja Tuomo Kangosjärvi on luovuttanut/myynyt useita määräaloja ko. Sivulantien itäpuolelta, jota myöten kulku myydyille määräaloille tapahtuu (myydyille määräaloille on rakennettu rakennukset). Lisäksi Tuomo Kangosjärven myymä määräala Mauri Kurulle Sivulantiehen itäpuolelta Sivulantiehen rajoittuen on ollut kaavahankkeessa mukana, mutta Mauri Kuru on sittemmin jäänyt eri ilmoituksesta kaavahankkeesta ennen ehdotusvaihetta pois kiinteistökaupan purkaannuttua. Näin ollen kaavaehdotuksessa sijoitettu Sivulantie on jo hyödyttänyt maanomistajaa ja tulee hyödyttämään tulevaisuudessakin, koska Sivulantie peruskorjaus ja ylläpitokulut tulevat kaavahyväksynnän jälkeen siirtymään kunnan vastuulle. Useilla kiinteistöillä sekä yksityistien tiekunnan osakkailla on kulkuoikeus tilan Sivula RN:o 25:129 alueella ja kulkuoikeudet on perustettu pysyviksi. Valituksen liitteenä on Tuomo Kangosjärven myymien määräalojen kauppakirjat, oleva kiinteistöjaotustilanne alueelta ja kiinteistön Sivula RN:o 25:129 kiinteistörekisteritietojen mukaiset kulkuoikeudet. Kaavaehdotuksessa nykyisen Sivulantien yksityistien paikalle sijoitettu Sivulantie niminen katu on perusteltua, koska tiereikä on jo valmiina ja mikään käytännön järkisyy ei puolla tekemään kahta tietä ns. vierekkäin. Ylläksen alueelle pyritään säästämään herkkää luontoa mm. käyttämällä mahdollisimman paljon hyväksi ns. valmiita aukkoja, jotta ei tarvitsisi tehdä niitä lisää.

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot