SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 Työnumero KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos KAAVASELOSTUS,luonnos KÄSITTELYVAIHEET Vireilletulo KrakLK Nähtävillä KH KV Lainvoima

2 SORTAVALANKATU 2-4 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Joensuun kaupungin Niinivaaran kaupunginosan (5) kortteleita 511 ja 5124 sekä tiloja 6:196, 876:1, osia tiloista 12:23, 12:24, 871:1, 6:25, 6:181 sekä rautatiealuetta, katualueita ja yleisiä alueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Joensuun kaupungin Niinivaaran kaupunginosan (5) korttelit 511 ja 5124 sekä katu- ja virkistysalueita Joensuun kaupungin kaavoitusohjelman työ nro 1634 Kaava-alueen sijainti Sortavalankadulla, Karjalankadun ja Kettuvaarantien välillä. Joensuu Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen 2

3 TIIVISTELMÄ... 4 Asemakaavan muutoksen perustelut ja keskeinen sisältö... 4 Kaavaprosessi LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset TAVOITTEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet VAIHTOEHDOT ALUSTAVIEN VAIHTOEHTOJEN KUVAUS JA KARSINTA VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN, ARVIOINTI JA VERTAILU ASEMAKAAVARATKAISUN VALINTA JA PERUSTEET ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Yritysvaikutusten arviointi Vaikutukset kaupungin ja kaupunkirakenneyksikön strategioihin YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT TOTEUTUS KAAVAN TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS SUUNNITTELUVAIHEET...36 TILASTOLOMAKE HANKEKORTTI LIITTEET 1. Asemakaavaluonnos Havainnekuva 3. Ote ajantasa-asemakaavasta 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Yhteenveto vireilletulovaiheen lausunnosta ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet niihin 6. Joensuun ratapihan varikkoalueen rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys 3

4 TIIVISTELMÄ Asemakaavan muutoksen perustelut ja keskeinen sisältö Sortavalatalon toiminta päättyi vuonna Tämän jälkeen kaupunki on selvittänyt mahdollisia uusia käyttötarkoituksia rakennukselle, mutta osin rakennuksen huonon kunnon vuoksi kaupunki on päättänyt purkaa rakennukset. Tontin sijainti lähellä keskustan palveluita ja toisaalta sen tarpeeksi suuri koko mahdollistavat tontin käytön tehokkaaseen asuntorakentamiseen. Tämä toteuttaa kaupungin tavoitetta olevan kaupunkirakenteen täydentämisestä. Sortavalatalon tontista muodostetaan asuinkerrostalojen alue. Kerrosluku vaihtelee kolmen ja viiden välillä ja rakennusoikeutta tontilla on k-m 2, mikä tarkoittaa tonttitehokkuutta e=0,64 Sortavalankadun ja Karjalankadun kulmaukseen sallitaan kivijalkakaupan toteuttaminen, mikä vahvistaa alueen palvelutarjontaa. VR:n varikoilla on toiminta viime vuosina supistunut, ja osa varikkorakennuksista on vapautunut muuhun käyttöön. Kaavamuutoksella sallitaan varikon käyttäminen myös muuhun kuin rautatietoimintaan, mikä luo uusia mahdollisuuksia varikkoalueen säilymiseen elävänä myös siinä tilanteessa, että VR:n varikkotoiminta nykyisessä muodossaan alueella päättyisi. Varikon alueesta muodostetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialue. Olevia rakennuksia ei suojella, mutta rakennusala seuraa tarkoin nykyisiä rakennuksia. Nykyisten rakennusten pohjoispuolelle sallitaan korkeintaan nelikerroksinen täydennysrakentaminen. Rakennusoikeutta tontilla on k-m 2, mikä tarkoittaa tonttitehokkuutta e=0,36. Kettuvaarantien ja Sortavalankadun kulmauksessa oleva huoltoasema kaipaa lisää tilaa voidakseen kehittää toimintaansa nykyisellä paikalla. Tämän takia oli luonteva ottaa se samaan kaavamuutokseen mukaan. Liike- ja huoltamorakennusten korttelialueen korkein sallittu kerrosluku on kolme ja rakennusoikeutta tontilla on 2000 k-m 2, mikä tarkoittaa tonttitehokkuutta e=0,14. Asemakaavamuutos, liite 1 Kaavaprosessi Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukainen ilmoitus vireilletulosta julkaistiin kunnallisissa ilmoituslehdissä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä ja se esiteltiin yleisötilaisuudessa Sortavalatalon auditoriossa, osoitteessa Sortavalankatu 4. 4

5 6:189 6:196 6:25 876:1 871:1 :39 12:39 12:24 12:23 12:7 6:181 6:78 6:25 6:7 876: Meijerintie Sortavalankatu Antinkuja Soldaninkatu Karjalankatu Varaslammenka Asemamiehenkatu Jarrumiehenkatu Kirjurinkatu Junailijankatu kt kt kt kt Öljys. Sp Kt Öljys. Joensuun Kauppaoppilaitos kt kt kt kt kt kt II I II III IV II IV IV IV II V I V IV III III IV V V IV III a a a a a a p p p p a t t t RATAPIHANPUISTO pp pp t jk jk jk jk 45 dba 45 dba 45 dba 45 dba 40 dba 40 dba 40 dba 45 dba SORTAVALANKATU??????? NIINIVAARA VP TK ET KLH AL AK Liite 1, 1 / 5

6 Liite 1, 2 / 5 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AK AL KLH TK VP ET Asuinkerrostalojen korttelialue Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue Liike- ja huoltamorakennusten korttelialue Teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue Puisto Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Kaupungin- tai kunnanosan raja Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Osa-alueen raja Ohjeellinen osa-alueen raja.? 5 NII 5124 RATAPIHANP Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero Kaupungin- tai kunnanosan numero Kaupungin- tai kunnanosan nimi Korttelin numero Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

7 III Liite 1, 3 / 5 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun Rakennusala Ohjeellinen rakennusala. t a 45 dba Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen Auton säilytyspaikan rakennusala Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 45 dba Istutettava alueen osa Katu. tu jk Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. pp p Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, yhteys sitova, sijainti ohjeellinen Pysäköimispaikka Johtoa varten varattu alueen osa Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

8 Liite 1, 4 / 5 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. TK-korttelialueella on pyrittävä säilyttämään olevien veturitallien olemus sovittamalla uudisrakennus olevaan rakennuskantaan mittasuhteiltaan, kattomuodoltaan ja materiaaleiltaan. 2. KLH-korttelialueella uudisrakennus on toteutettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena. Rakennusalalle on sallittua sijoittaa myös korkeintaan 10 m korkeita rakennelmia. Rakennelmat on sijoitettava siten, että ne eivät aiheuta näköestettä liikenteelle. Rakennelmat voivat olla mainosrakennelmia tai ne voivat liittyä polttoainejakelutoimintaan. 3. AK-korttelialueella on Sortavalankadun varrella olevat porrasteiset lamellitalot toteutettava pääasiassa punatiilisinä. Muiden asuinrakennusten julkisivut on toteutettava kiviaineisina. 4. AL-korttelialueen 5-kerroksisen rakennuksen ensimmäinen kerros on toteutettava muista kerroksista poikkeavalla tavalla. Ensimmäisen kerroksen julkisivu ei saa muodostaa muurimaisia, suljettuja pintoja kadulle päin. 5. AL-korttelialueen sisäiselle jalankululle varattu alue on toteutettava siten, että se mahdollistaa myös polkupyöräilyn. Jk-alueen sijainti voi vähäisessä määrin poiketa kaavassa esitetystä. 6. Korttelialueille saa sijoittaa teknistä toimintaa palvelevia laitteita ja rakennelmia, kuten muuntamon. 7. VP-alueelle saa sijoittaa puistomuuntamon. AUTOPAIKKOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Autopaikkoja on tonttia varten varattava käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: -1 autopaikka kutakin asuntojen kerrosalan 80 neliömetriä kohden -1 autopaikka kutakin liikehuoneistojen kerrosalan 50 neliömetriä kohden -1 autopaikka kutakin toimistojen tai kokoustilan kerrosalan 70 neliömetriä kohden -1 autopaikka kutakin teollisuus- ja varastotilan 100 neliömetriä kohden

9 Liite 1, 5 / 5 Pohjakartta kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen Hyväksytty kaupunginvaltuustossa KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU NIINIVAARAN (5) kaupunginosan kortteleiden 511 ja 5124 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueiden asemakaavan muutos. SORTAVALANKATU 2 JA 4 L U O N N O S KRAKLK KH Asemakaavan voimaantulo Näht KV Pvm Mk 1:1000 Arkisto Suunn. Katarina Surakka 5/1634 Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Piirt. K. Surakka / Kaija Kinnunen

10 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1. SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijaitsee Sortavalankadun länsipuolella, Kettuvaarantien ja Karjalankadun välissä. Alue käsittää Ratapihanpuiston, Sortavalatalon tontin, osan VR:n asemaalueesta sekä Kettuvaarantien varrella olevan huoltoaseman tontin. Kaava-alueen pinta-ala on noin 7 ha. Suunnittelualueella sijaitsevat purettavan Sortavalatalon rakennukset 1970-luvulta, VR:n veturitalli luvuilta sekä 1990-luvun alussa valmistuneet huoltoaseman rakennukset Luonnonympäristö Suurmaisemassa kaava-alue sijaitsee paikassa, jossa Niinivaaran selänne vaihettuu Pielisjoen laaksoksi. Kaava-alueen maanpinta laskee pohjoista kohden. Alueen korkeusasema vaihtelee m välillä. Kaava-alueen sijainti suurmaisemassa. Ruskeat ovat selänteitä, vihreät laaksoja. Violetit ympyrät merkitsevät maiseman hierarkista pistettä ja punainen ympyrä on maiseman solmukohdassa. Aivan kaava-alueen vieressä sijaitsee kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään runsaslajinen Varaslampi, jonka laskuoja kulkee kaava-alueen pohjoisosan halki. Kaava-alueen lounaiskulmassa sijaitsee puisto, jonka eteläosa on luonteeltaan metsäinen. Muutoin kaava-alue on kasvillisuudeltaan tyypillistä piha- ja joutomaiden kasvillisuutta. 5

11 Maaperältään alue jakautuu kolmeen eri luokkaan. Aivan eteläisin osa alueesta on kantavaa moreenia, jonka varaan perustus voidaan tehdä (luokka III). Moreeni on routivaa, mistä syystä routasuojaus on tarpeen. Maaperä soveltuu kaikenlaiseen rakentamiseen. Keskiosa alueesta kuuluu kantavuusluokituksessa luokkaan IV. Maaperä on löyhärakenteista ja routivaa silttiä, jossa esiintyy hienohiekka- ja savikerroksia. Maaperä soveltuu parhaiten pientalovaltaiseen sekä pienen ja keskisuuren teollisuuden rakentamiseen, kerrostalorakentaminen edellyttää paaluttamista. Varasojan ympäristö on kantavuudeltaan kehnoa turve- tai liejumaata, joka ei sovellu rakentamiseen ilman kalliita erityistoimenpiteitä (luokka VI). Kaava-alueen ja ympäristön maaperä. Valkoinen alue on kantavuusluokkaa IV, tumma rasteri alueen etelä-osassa kantavuusluokkaa III ja vaalea rasteri Varaslammen ympäristössä kantavuusluokkaa VI. Vesistöt, vesitalous ja luonnonsuojelu Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Sortavalatalon tontti sijaitsee Varaslammen valuma-alueella, muutoin pintavedet ohjautuvat suoraan Varasojaan ja sitä kautta Pielisjokeen. Kaava-alueella tai sen lähistöllä ei ole luonnonsuojelualueita, suojeluohjelmien alaisia alueita tai luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia alueita. 6

12 Rakennettu ympäristö Kaava-alueella sijaitsee entinen kauppaoppilaitos (Sortavalatalo), VR:n varikkotiloja sekä huoltoasema Kettuvaarantien ja Sortavalankadun kulmassa. Nykyisin kaavaalueella ei ole asutusta. Puolen kilometrin säteellä kaava-alueesta on noin 1600 asukasta. Väestön ikäjakauma painottuu nuoriin aikuisiin: asukkaista 28% on vuotiaita, kun Joensuun seudulla vastaavan ikäluokan osuus on 17%. Kaava-alueen välitön lähiympäristö on pientalovaltaista asuinaluetta, jossa vallitseva kerrosluku on 1-2. Kaava-alueen ympäristön rakennuskanta. Harmaa: 1-2 kerroksinen, violetti: 2-3-kerroksinen, sininen: yli kolmikerroksinen. Kaava-alue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä keskustasta. Paikallisliikenteen reitti kulkee Kettuvaarantietä myöten. 7

13 Paikallisliikenteen reitit ja pysäkit kaava-alueen tuntumassa. Aivan kaava-alueen vieressä sijaitseva Varaslammen ympäristö on lähialueen asukkaiden merkittävä virkistysalue, jonka kautta kulkevat myös hiihtoladut. Lisäksi Pielisjoen rannan puistot ovat kävelyetäisyydellä alueelta. Kilometrin säteellä kaava-alueesta ei ole alakouluja tai päiväkoteja, mutta muutoin palvelutarjonta alueella on kohtalainen. Kilometrin säteelle kaava-alueesta jää myös suuria työnantajia kuten Valio, UPM, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Tikkamäen sairaalakompleksi. Palveluiden sijoittuminen kaavaalueella ja sen läheisyydessä. 8

14 Joensuun aseman rakennukset ovat valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita. Koska kaava-alue sijaitsee RKY-alueen läheisyydessä, selvitettiin myös VR:n varikon rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo tämän työn yhteydessä. Veturitallit on rakennettu pääosin neljässä vaiheessa Rakennus on kantavilta rakenteiltaan betonia ja julkisivuiltaan valtaosin punatiiltä. Rakennuksia on muutettu ja korjattu useissa vaiheissa mm , 1985 ja Rakennus on käytössä toimisto- ja sosiaalitiloina ja veturivarikkona. Rakennuskokonaisuuden käyttö on jonkin verran vähentynyt, koska varikkotoimintaa on siirretty muille paikkakunnille. Eteläpääty on vuokrattu karting-autoradaksi. Rakennus sijaitsee omana kokonaisuutenaan suhteellisen näkymättömästi kaupunkikuvassa. Rautatieasemalta etäisyys on noin 300 m ja huoltoasemalta noin 100 m. Vanhat veturitallit peittävät kohteen näkyvyyden asemalta ja se jää muutoinkin varsin kauas laajan ratapihan taakse. Lähikaduilta rakennus jää piiloon runsaan puuston vuoksi. Rakennus on pääosiltaan säilyttänyt alkuperäisen ulkoisen ilmeensä. Kookkaiden ikkunoiden ruutujaotusten ja perinteisen tiileen pohjautuvan rakennustapansa vuoksi rakennuskokonaisuus vaikuttaa ikäistään vanhemmalta. Varikkoalueen rakentuminen (Osmo Karttunen 2013) 9

15 Sortavalatalon tontilla kulkee vesi- ja viemärilinjoja, jotka on huomioitava alueen rakentamista suunniteltaessa. Vesi- ja viemäriverkosto kaava-alueella ja sen lähiympäristössä. Punainen: viemäri, sininen: vesijohto, vihreä: sadevesiviemäri. Vilkasliikenteiset kaupungin sisäänajotiet Karjalankatu ja Kettumäentie aiheuttavat melua kaava-alueelle. Myös kaava-alueen vierellä sijaitseva ratapiha aiheuttaa ajoittain melua ja tärinää. Melun leviäminen kaava-alueelle (Nissinen 2004). Vihreä katkoviiva: raideliikenteen arvioitu leviäminen LAeq 55 db, vihreä viiva: tieliikenteen päivämelu 55 db(a), punainen viiva: tieliikenteen päivämelu 60 db(a). Joensuunseudun liikennemäärää on ennustettu vuodelle Ennusteen mukaan Sortavalankatua myöten kulkee vuonna 2030 noin 7000 autoa vuorokaudessa. 10

16 Suurimmat liikennemäärät sijoittuvat Kettuvaarantielle (noin autoa vuorokaudessa) sekä Karjalankadulle (Kaava-alueen kohdalla noin 8500 autoa vuorokaudessa). Ote Joensuun seudun liikennemääräennusteesta vuodelle 2030 (Liidea, 2010). Kaava-alue merkitty oranssilla soikiolla. 11

17 Maanomistus Kaava-alueen maanomistus. Ruskea: kaupungin omistamaa maata; punainen: kaupungin omistuksessa, mutta vuokrattu; valkoinen: muun kuin kaupungin omistuksessa. Kaava-alueen pohjoisosassa oleva huoltoaseman kiinteistö on toimijan omistuksessa. Rata-alueen omistaa VR-yhtymä Oy. Muutoin kaava-alue on kaupungin omistuksessa SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava: Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava, joka on laadittu useassa vaiheessa. Voimassa ovat 1-3 vaiheen maakuntakaavat. 4. vaiheen maakuntakaavan laatiminen on käynnistetty. Maakuntakaavassa kaava-alue on Joensuun keskustatoimintojen aluetta (C). 12

18 Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta ( ) Joensuun seudun yleiskaava 2020: Joensuun seudun yleiskaava 2020 on hyväksytty seutuvaltuustossa Ympäristöministeriö on vahvistanut sen ja yleiskaava on tullut voimaan Vahvistetussa yleiskaavassa kaava-alue on eteläosiltaan pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Kaava-alueen keskiosa on rautatieliikenteen aluetta (LR). Kaavaalueen pohjois- ja eteläosassa on palveluiden ja hallinnon kohdemerkintä (p). Kaavaalueen pohjoisosan on osoitettu kuuluvan maakunnallisesti arvokkaaseen rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuuteen (sk-2). Huoltoaseman kohdalle on merkitty mahdollisesti saastunut maa-alue (i). 13

19 Ote Joensuun seudun yleiskaavasta 2020 Asemakaava: Sortavalankadun tontti kuuluu vahvistettuun asemakaavaan Tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO), ja sen tehokkuusluvuksi on merkitty e=0.6 ja kerrosluvuksi III. Tontilla sijaitsee kaksi maanalaista johtoa varten varattua alueen osaa. Ratapihanpuisto kuuluu vahvistettuun asemakaavaan ja on kokonaisuudessaan puistoaluetta (P). Pääosa varikkoalueesta kuuluu vahvistettuun asemakaavaan , ja on rautatiealuetta. Kaava-alueen pohjoisosa kuuluu vahvistettuun asemakaavaan Huoltoaseman tontti on liikerakennusten ja moottoriajoneuvojen huoltorakennusten korttelialuetta (ALM). Tontin tehokkuusluku on e=0.25. Tontille on liittymäkielto Kettuvaarantieltä. Tontin reunamille on merkitty suojapuustoalue. Varasojan ympäristö on puistoaluetta (P). 14

20 Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Rakennusjärjestys: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan Pohjakartta: Pohjakarttana on käytetty kaupunkirakenneyksikön laatimaa numeerista karttaa. Asemakaava on tulostettu mittakaavaan 1:1000. Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n rakennuskieltoa. Joensuun strategiat: Joensuun kaupungin strategia Rajaton tulevaisuus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaupunkirakenneohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ( 167). Joensuun kulttuuriympäristöselvitys 2005: Joensuun seudun yleiskaavan 2020 tausta-aineistoksi on laadittu yllä mainittu selvitys. Siihen ei sisälly kohteita tältä kaavamuutosalueelta. 15

21 Muut suunnitelmat Joensuun kaupunki on mukana TEM:n kasvusopimusmenettelyssä. Kaupungin strategiseksi valinnaksi ja teemaksi on valittu Symmetrinen kaupunki, jossa edistetään Pielisjoen itäpuolen kehittymistä elinkeinoelämän, yritystoiminnan, asumisen ja koulutuksen uudeksi keskukseksi. Symmetrisen kaupungin ajatus koskettaa kaavamuutosaluetta sekä Sortavalatalon tontin asuinkäyttöön muuttamisen että VR:n varikon uusien käyttötapojen mahdollistamisen suhteen. 2. TAVOITTEET 2.1. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavamuutos on käynnistynyt kaupungin omasta aloitteesta. Sortavalatalon teknisesti huonon kunnon takia oli sen käyttö opetustilana lopetettava ja kiinteistö jäi pääosin tyhjilleen. Tontin sijainti keskustan läheisyydessä puoltaa käytön muuttamista asumiseen ja asiaa on tutkittu tehokkuudeltaan erilaisten vaihtoehtojen avulla. Sortavalankadun ja Kettuvaarantien risteyksen uudet liikennejärjestelyt aiheuttavat muutoksia Sortavalankadun huoltoaseman liikennejärjestelyille. Lisäksi huoltoasemantoimijalla on suunnitelmia laajentaa toimintaansa ja VR:n varikon osalta on hyvä varautua mahdollisiin käyttötarkoituksen muutoksiin tulevaisuudessa. Näiden syiden takia on perusteltua tutkia aluetta yhden asemakaavamuutoksen alaisena kokonaisuutena ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Joensuun kaupunkistrategia Rajaton tulevaisuus on laadittu vuosille Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian Joensuu kasvaa ja muuttuu monin tavoin, mutta ihmisen kokoisena. Sujuva arki ja tasapainoinen luontosuhde säilyvät. Kansainvälistyminen ja ympärivuotiset omaleimaiset tapahtumat lisäävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä. Yliopisto- ja korkeakoulukaupunki ponnistaa rohkeasti eteenpäin omiin vahvuuksiin luottaen. Venäläiset matkailijat, symmetrisen kaupungin rakentaminen ja osaamiseen perustuva vihreä kasvu tuovat työpaikkoja ripeästi kasvavalle, runsaan asukkaan ydinkaupunkiseudulle. Kaupunki huomioi kaikessa toiminnassaan yritysja ympäristövaikutukset ja on yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan. Keskeisten osaamista, yritystoimintaa ja aluekehittämistä edistävien tahojen kumppanuusyhteistyö on säännönmukaista, kiinteää ja yhteisiin päämääriin sitoutunutta. 16

22 Strategiaan sisältyy 16 päämäärää, joista neljä on nimetty kaupungin menestymisen kannalta kriittisiksi. Päämäärien valinnoilla tuetaan kaupungin kasvua ja vetovoimaa, tuetaan asukkaiden hyvinvointia, uudistetaan toimintatapoja sekä luodaan edellytyksiä yritysten menestymiselle ja työpaikkojen lisäämiselle. Kriittisiksi päämääriksi on nimetty 1) yritysystävällisyys, 2) vetovoima, 3) hyvinvointia ja terveyttä edistävä ympäristö ja 4) toimintatapojen ja tuotannon uusiminen. Maankäytön suunnittelua koskevat lisäksi kaupungin saavutettavuuden ja sijainnin hyödyntämisen, tasapainoisen kaupunkirakenteen ja tarkoituksenmukaisen palveluverkon päämäärät. Muut päämäärät liittyvät kaupungin talouden tasapainottamiseen, yhteistoimintaverkostoihin, henkilöstön osaamiseen ja johtamiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen. Strategiset hankkeet sisältävät kasvusopimuksessa määritellyn symmetrisen kaupungin toteuttamista, saavutettavuuden ja liikennöitävyyden parantamista, venäläisten matkailijoiden nykyistä parempaa huomiointia ja ammattikorkeakoulun toimiluvan vakinaistamisen. Strategian toteuttamisohjelmat Strategiaa toteutetaan erilaisten ohjelmienavulla. Kaupunkirakennelautakunnan valmistelemia ohjelmia ovat kaupunkirakenneohjelma, maapoliittinen ohjelma ja maankäytön toteutusohjelma (MATO-20). Kaavoja laadittaessa tulevat huomioitaviksi myös ikäryhmittäiset palveluohjelmat, joita ovat lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palveluohjelmat. Kaupunkirakenneohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään strategiassa esitettyjen tavoitteiden konkreettiseen toteuttamiseen kaupunkiympäristössä. Maapoliittisella ohjelmalla luodaan keskeiset linjaukset maanhankinnalle, tontinluovutukselle ja kaupungin toiminnalle sopimuskumppanina maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. MATO-20 ohjelmalla pyritään ohjaamaan aiempaa paremmin maankäytön ja palveluverkon yhteensovittamista siten, että yhdyskuntarakentaminen etenee toimintojen kannalta parhaalla ja kustannusten kannalta edullisimmalla tavalla. Samalla parannetaan eri toimijoiden edellytyksiä varautua tuleviin tarpeisiin ja pyritään kokonaisvaltaisesti kaupungin kannalta edulliseen maankäytön toteutukseen. Kaupunkirakennelautakunnan keskeiset tavoitteet vuosille : Symmetrisen kaupungin kehitysvisio luodaan ja määritellään toimenpiteet hankkeen toteuttamiseksi Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenneolosuhteita parannetaan Joukkoliikenteen kilpailukykyä vahvistetaan Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä ja selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti 17

23 Maankäytön toteutusohjelmasta muodostetaan vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen sekä väestökehityksen ja palvelutarpeiden ennakoimiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu C-alueelle Aluevarausmerkinnällä osoitetaan Joensuun ydinkeskusta, jolle sijoittuu keskustahakuisia erikoiskaupan ja hallinnon palveluita sekä asumista. Maakuntakaavan merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen voidaan katsoa ilmentävän maakuntakaavan tavoitteita suunnittelualueen osalla. Kaavamerkinnästä johdetut suunnittelualuetta koskevat tavoitteet ovat: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytykset korkeatasoisen ja vetovoimaisen keskusta-alueen kehittämiselle sekä kansainvälisten, ylimaakunnallisten ja maakunnallisten toimintojen ja monipuolisen erikoiskaupan palvelujen sijoittamiselle. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikennejärjestelyihin ja julkisen liikenteen toimintaedellytyksiin sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen. Asemakaavamuutos on maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. Joensuun seudun yleiskaava 2020 Joensuun seudun yhteisen yleiskaavan laatimisen keskeisenä tavoitteena on ollut suunnitella toiminnallisesti yhtenäisen kaupunkiseudun maankäyttö yleispiirteisellä tasolla yhtenä kokonaisuutena ja siten hallita paremmin seudunkehittymistä vetovoimaiseksi, kilpailukykyiseksi ja yhdyskuntarakenteeltaan tarkoituksenmukaiseksi. Seutuyleiskaavassa suunnittelualue yhdistyy eteläosistaan laajempaan AP-alueeseen (Pientalovaltainen asuntoalue). Merkinnällä osoitetaan pääosin asumiskäyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu pientaloihin (omakotitalot, paritalot, kytketyt pientalot, rivitalot). Ote yleiskaavaselostuksesta: AKR ja AP -merkinnät voivat sisältää myös asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluja, alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköintialueita, alueen asukkaita palvelevia virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita. Alueelle voi myös sijoittaa sellaisia työpaikkoja, joiden tuottama liikenne, ympäristöhäiriöt ja päästöt vertautuvat alueen asumisen tuottamiin. Alueen yksityiskohtainen maankäyttö on tarkoitus ratkaista asemakaavalla. Keskiosistaan suunnittelualue on rautatieliikenteen aluetta (LR). Merkinnällä on osoitettu ratapiha-alueita ja rautateiden liikennealueita. Suunnittelualueen etelä- ja pohjoispäässä sijaitsevat palveluiden ja hallinnon kohdemerkinnät (p). 18

24 Merkinnällä osoitetaan julkisten tai yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita. Merkintää voidaan käyttää osoittamaan julkisia ja yksityisiä opetus-, sivistys- ja tutkimustoimintaa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia laitoksia tai kaupallisten palvelujen alueita. Ote yleiskaavaselostuksesta: Palveluiden ja hallinnon alueilla ei sallita laajamuotoista asumista tai tuotantotoimintoja. MRL 114 :n tarkoittaman vähittäiskaupan suuryksikön perustaminen tai laajentaminen suuryksiköksi ei ole mahdollista. Sen sijaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan yksikön voi sijoittaa P -alueelle. Asemakaavahanke ei sinänsä ole seutuyleiskaavan mukainen, mutta se vastaa seutuyleiskaavan tavoitteisiin. Seutuyleiskaavan yhtenä tavoitteena on selkeyttää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta. Tavoitteena on pyrkiä hillitsemään liikenteen tarpeetonta kasvua ja vahvistaa joukkoliikenteen asemaa Joensuun seudulla. Näihin tavoitteisiin asemakaava vastaa tarjoamalla asuinpaikan aivan ydinkeskustan läheisyydestä noin parille sadalle asukkaalle. Sijainti mahdollistaa kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttämisen henkilöauton rinnalla tai sijasta arkiliikkumiseen. Mikäli alue toteutettaisiin yleiskaavan mukaisena pientaloalueena, jouduttaisiin valtaosa kaavaillusta asukasmäärästä sijoittamaan kauemmaksi keskustasta oleville uusille asuinalueille. Tällöin he tarvitsisivat ensisijaisesti henkilöautoa päivittäiseen liikkumiseen. Useilla perheillä näillä alueilla on jopa kaksi autoa käytössään. Tämä lisää henkilöautoliikennettä Joensuun seudulla verrattuna tehokkaampaan asumisratkaisuun keskustan läheisyydessä. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kaava-alueen keskivaiheilla sijaitsevat VR:n entiset veturitallit eivät kuulu Joensuun aseman RKY-alueeseen, mutta ovat visuaalisessa yhteydessä tähän. Tämän takia asemakaavan tavoitteena on säilyttää ja turvata varikkoalueen rakennusten arvo sekä sovittaa mahdollinen lisärakentaminen olemassa olevaan rakennuskantaan sitä kunnioittaen. Asemakaavan tavoitteena on edistää varikkoalueen monipuolista käyttöä tulevaisuudessa VR:n käyttötarpeen rakennuksissa vähentyessä. Kaava tavoitteena on myös mahdollistaa Sortavalankadun pohjoispäässä sijaitsevan polttoainejakeluaseman toiminnan kehittäminen. Asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee linnustoltaan ja kasvillisuudeltaan monipuolinen Varaslampi. Tavoitteena on, että asemakaavan mahdollistaman toimenpiteet eivät heikennä Varaslammen tilaa. Kaava-aluetta rajaavat etelästä ja pohjoisesta tärkeät kaupungin sisääntuloväylät Karjalankatu ja Kettuvaarantie. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on järjestää kaavamuutoksen seurauksena tuleva liikenne niin, että se ei aiheuta haittaa sisääntuloväylien liikenteelle. Työn tavoitteena on myös järjestää toimivat ja turvalliset yhteydet kaava-alueelta ympäristöön jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Entisen kauppaoppilaitoksen tontti sijaitsee lähellä keskustan palveluita ja on laajuudeltaan tarpeeksi suuri kerrostaloasumiseen. Kaupungin tavoitteena on löytää 19

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409

TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22.02.2008 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavamuutos koskee: Hakalantie) Asemakaavamuutoksella

Lisätiedot

Joutsan keskustan kehittäminen

Joutsan keskustan kehittäminen Joutsan keskustan kehittäminen Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Länsitien alue KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus 2 / 31 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878 SIPOON KUNTA Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava 0630 - C3878 Selostus 30.11.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 1 (35) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi:

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: osa Kirkonkylää Kunta: Sipoo Kylä: Kirkonkylä Korttelit: 2031-2032 Kaavan nimi: Nikkilän asemakaavan muutos ja asemakaava harjoitusjäähallia varten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5.

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5. YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa.

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. 8.5.2015 Rauman kaupunki Tuomoniemen hiekkakuoppa AK 19-008 Asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. Asemakaavamuutos koskee Rauman kaupungin

Lisätiedot