HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto

2

3 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Säännön soveltamisala... 1 II LUKU... 2 Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden ratkaisuvalta Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Palvelukeskukset ja luottamuselimet Palvelukeskusten tehtävät Lautakunnan ratkaisuvalta Johtokunnat ja jaostot Esittely Ratkaisuvalta ja vastuu Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta Palvelukeskuksen johtajan ratkaisuvalta... 9 III LUKU Kaupungin talous Taloussuunnittelu Käyttösuunnitelma Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskienhallinta IV LUKU Hallinnon ja talouden tarkastus Ulkoinen ja sisäinen valvonta Tarkastuslautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan kokoukset Lautakunnan tehtävät Tilintarkastaja Tilintarkastajan valinta Vastuun jakaantuminen Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle V LUKU Henkilöstö Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen työsopimussuhteiseksi Viranhaku Viranhaltijan ja työntekijän ottaminen ja ero Viranhaltijan tehtävät ja toimenkuvat Työntekijät... 18

4 VI LUKU Lautakuntien erillinen päätösvalta Ympäristö- ja lupalautakunta Tekninen lautakunta Koulutuslautakunta Ympäristöterveydenhuoltolautakunta Terveyslautakunta VII LUKU Viranhaltijoiden erillinen päätösvalta Hallinto- ja kehittämiskeskus VIII LUKU Kokousmenettely Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen IX LUKU Muut määräykset Tiedottaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen antamisesta päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut... 33

5 1 HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään Uudenkaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: valtuuston työjärjestys rakennusjärjestys satamajärjestys Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen johtosääntö Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitoksen johtosääntö Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtosääntö Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtosääntö Uudenkaupungin Ammattiopisto Novida liikelaitoksen johtosääntö 2 Säännön soveltamisala Uudenkaupungin kaupungin palvelutuotanto- ja hallinto-organisaation toiminta määräytyy tämän säännön mukaisesti. Kaupungin hallinnosta vastaavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, jaostot ja johtokunnat sekä palkattu henkilöstö. Kaupunginvaltuuston toiminnasta määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Kaupungin strategiasta johdettu toiminta-ajatus ja tavoitteet asetetaan talousarviossa ja -suunnitelmassa.

6 2 II LUKU Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden ratkaisuvalta 3 4 Kaupunginhallitus 5 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupungin palvelutuotanto ja hallinto tapahtuu palvelukeskuksissa, jotka jaetaan tarpeen mukaan osastoihin ja/tai yksiköihin. Palvelukeskusten, osastoiden/yksiköiden tehtävät määritellään toiminta-ajatuksissa, joista päätetään talousarvion sitovuustasomääräysten mukaisesti. Palvelukeskusten muodostamisesta päättää kaupunginvaltuusto tällä säännöllä. Kaupunginvaltuusto nimittää jokaiselle palvelukeskukselle johtajan ja hänen sijaisensa. Palvelukeskusten ylintä päätäntävaltaa käyttävät tässä säännössä nimetyt toimielimet. Kaupunginjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen tahi viran ollessa avoinna kaupunginjohtajan tehtäviä hoitaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Hänenkin estyneenä tai esteellisenä ollessa kaupunginjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja. Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja varajäsentä. Varsinaisen jäsenen on oltava kaupunginvaltuuston jäsen tai varajäsen. Kaupunginhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta kaupungille, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto määrärahan myöntäessään mahdollisesti on antanut, vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, elinkeinoasioista selityksen antamisesta valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen,

7 3 niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijalaista annetussa laissa tai muussa laissa ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä hallintosäännössä muuta määrätty, henkilöstöpolitiikan yleisohjeiden ja periaatteiden vahvistamisesta sekä neuvottelukäytännöstä, yli vuoden kestävästä harkinnanvaraisesta virkavapaudesta ja työlomasta ja niiden palkallisuudesta, virkaehtosopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta johtuvien kiistakysymysten ratkaisemisesta käytyjen paikallisneuvottelujen pohjalta, kaupunginjohtajan ja palvelukeskuksen johtajan palkkauksesta, kaupunginjohtajan vuosiloman myöntämisestä, erillisistä palkanlisistä, palkkioista ja palkankorotuksista, sellaisen virkavapauden, jonka saamiseen kaupunginjohtajalla on lainsäädännön ja virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus sekä enintään vuodeksi kerrallaan kaupunginjohtajan harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä ja sen palkallisuudesta sekä kaupunginjohtajan terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä, keskitetystä tiedottamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella: 11 :n mukaisten maankäyttösopimusten hyväksymisestä, kaavojen laatimisesta, vaikutuksiltaan vähäisten asemakaavojen hyväksymisestä (52 ), rakennuskiellon määräämisestä ja sen pidentämisestä, kun yleiskaavan tai asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille (38, 53 ), yleiskaavan laatimiskustannuksista ranta-alueella (76 ), kadun tai muun yleisen alueen toteuttamisvastuun siirtämisestä omistajalle tai haltijalle vaikutuksiltaan vähäisten asemakaavojen kaavamääräyksissä (91 ),

8 4 rakentamiskehotuksen antamisesta sekä annettujen rakentamiskehotusten luetteloinnista (97 ), maaomistajan maksettavaksi määrättävästä katualueen korvauksesta (105 ), yhden tai useamman alueen kehittämisalueeksi nimeämisestä (110 ), kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden kumoamis- ja muuttamispäätöksestä valittamisesta (191 ), - etuosto-oikeuden käyttämisestä. 6 Palvelukeskukset ja luottamuselimet Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava kaupunginvaltuuston jäsen tai varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa koskeva edellytys kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ei koske keskusvaalilautakuntaa ja vaalilautakuntaa. Kaupungissa on seuraavat palvelukeskukset ja luottamuselimet : Palvelukeskus Luottamuselin Jäsenmäärä Kaupunginvaltuusto 43 Tarkastuslautakunta 7 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunginhallitus 11 Tekninen lautakunta 11 Ympäristö - ja lupalautakunta 9 Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 3+9 Maaseutulautakunta 7 Matkailulautakunta 7 Keskusvaalilautakunta 5 Vaalilautakunnat 5 Vaalitoimikunnat 3 Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen johtokunta 7 Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitoksen johtokunta 4+1 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 5 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta 3+3 Uudenkaupungin Ammattiopisto Novida liikelaitoksen johtokunta 7

9 5 Uudenkaupungin kaupunki asettaa ympäristöterveydenhuollon lautakuntaan puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Maskun kansanterveystyön ky:n alueen kunnat valitsevat 3 jäsentä, Laitila-Pyhärannan kansanterveystyön ky:n alueen kunnat 2 jäsentä, Mynämäen kunta 2 jäsentä ja Vehmassalon kansanterveystyön ky:n kunnat 2 jäsentä. Varapuheenjohtaja vuorottelee edellä esitetyssä järjestyksessä. Sivistyspalvelukeskus Koulutuslautakunta 11 Kulttuurilautakunta 7 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 9 Lukion johtokunta 9 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaalilautakunta 11 Terveyslautakunta 5+8 Uudenkaupungin kaupunki valitsee terveyslautakuntaan viisi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustavin, Taivassalon, Pyhärannan ja Vehmaan kunnat valitsevat kukin kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Uudenkaupungin kaupunki valitsee puheenjohtajan. Varapuheenjohtajan nimittää Kustavin, Taivassalon, Pyhärannan ja Vehmaan kunnat vuorotellen. 7 Palvelukeskusten tehtävät Palvelukeskukset huolehtivat seuraavista toiminnoista: 1. Hallinto- ja kehittämiskeskukseen kuuluvat hallinto, talous, taloussuunnittelu, tietohallinto, keskitetty henkilöstöhallinto, lakiasiat, vaalit, elinkeinopolitiikka mukaan lukien matkailu,, maaseutuasiat, keskitetty tiedotus, rakennuttaminen, rakentaminen, kunnossapito, rakennuskiinteistöjen, puistojen ja liikuntapaikkojen hoito, ruokapalvelu, kaupunkisuunnittelu, joukkoliikenne, yksityistieasiat, kiinteistöt, mittaustoimi, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, rakennusvalvonta, asuntopalvelut, keskitetty hankintatoimi, Uudenkaupungin Satama liikelaitos, Uudenkaupungin Vesi liikelaitos, Vakka- Suomen Vesi liikelaitos ja Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitos, Uudenkaupungin Ammattiopisto Novida liikelaitos 2. Sosiaali- ja terveyskeskukseen kuuluvat

10 6 sosiaalityö ja elatusturva, päivähoito, vanhustyö, kuntoutus ja kansanterveystyö lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa. 3. Sivistyspalvelukeskukseen kuuluvat perusopetus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö, kulttuuripalvelut ja nuoriso- ja liikuntapalvelut. Uuden toiminnon sijoittamisesta palvelukeskukseen päättää kaupunginvaltuusto. 8 Lautakunnan ratkaisuvalta Koulutus- ja sosiaalilautakunta päättää palvelukeskuksen jakautumisesta osastoihin ja/tai yksiköihin tarpeen mukaan ja nimeää niiden esimiehet. Lautakunta toimialueellaan: 1 päättää henkilöstövalinnoista ja virkavaalin vahvistamisesta 2 hyväksyy hanke-/esisuunnitelmien tai muutoin määrättyjen suunnitteluperusteiden pohjalta laaditut kaupungin talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakennushankkeiden luonnos/pääpiirustukset sekä näihin liittyvät kustannusarviot, 3 hyväksyy lautakuntaa/ao. toimielintä ja palvelukeskusta koskevat sopimukset ja sitoumukset, 4 päättää avustusten jakamisesta, jollei se ole oikeuttanut alaistaan viranhaltijaa päättämään jaosta antamiensa yleisohjeiden perusteella, 5 päättää kaupungin edustajan nimeämisestä yhteisöön, ellei kaupunginhallitus toisin päätä, 6 päättää maksujen määräämisestä ja maksuunpanosta Lautakunta voi siirtää päätösvaltaansa viranhaltijalle sekä luottamuselimelle. Maaseutuelinkeinojen hallintoa varten on maaseutulautakunta. Se käsittelee maatalouslautakunnalle säädetyt tehtävät ja maaseutualueiden kehittämiseen liittyvät asiat.

11 7 Ympäristöterveydenhuollon lautakunta toimii kuntalain 365/ mukaisena ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä ja hallinnosta vastaavana yhteisenä toimielimenä. Terveyslautakunta toimii kuntalain 365/ mukaisena yhteisenä toimielimenä, joka vastaa sopimuskuntien perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon sekä yhteisesti sovittujen sosiaalihuollon palvelujen järjestämisestä ja hallinnosta. Sosiaalilautakunta huolehtii sosiaalihuoltolain ja siihen liittyvien erityislakien mukaisista tälle toimielimelle kuuluvista tehtävistä Kulttuurilautakunta vastaa kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluista. Nuoriso- ja liikuntalautakunta vastaa liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista. Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta on säädetty erikseen. 9 Johtokunnat ja jaostot Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet valitsee kaupunginhallitus. Jaoston ja muun kuin yllämainitun johtokunnan jäsenet valitsee ao. lautakunta. Lautakunnan puheenjohtajalla ja palvelukeskuksen johtajalla on oikeus olla läsnä johtokunnan ja jaoston kokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa. Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät on määritelty sen johtosäännössä. Jaoston ja muun kuin yllämainitun johtokunnan tehtävät ja päätösvallan määrittelee asianomainen lautakunta. 10 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.

12 8 Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin päättää asian valmistelijan kuulemisesta ja osallistumisesta kokouksiin. Esittelijöinä toimivat 1) kaupunginhallituksessa - kaupunginjohtaja 2) lautakunnassa - palvelukeskuksen johtaja, jollei lautakunta erityisistä syistä toisin päätä. 3) muussa johtokunnassa - lautakunnan päättämä viranhaltija 11 Ratkaisuvalta ja vastuu Kaupunginvaltuuston toimivaltaa siirretään kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja johtokunnille sekä viranhaltijoille, jotka voivat edelleen siirtää ratkaisuvaltaansa kuten tässä säännössä ja sen perusteella tehdyissä päätöksissä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on muuten säädetty tai määrätty. Siirrettyä päätösvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen mahdollisesti vahvistamia perusteita ja ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään. 12 Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta Kaupunginjohtaja 1. edustaa tai määrää kaupungin muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kaupunkia tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, niiden yhteisöjen kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä tai osakkaana sekä neuvotteluissa ja edunvalvontatilaisuuksissa, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä, 2. toimii palvelukeskuksen johtajan esimiehenä, 3. päättää palvelukeskuksen johtajan vuosiloman myöntämisestä, erillisistä palkanlisistä, palkkioista ja palkankorotuksista, sellaisen

13 9 virkavapauden, jonka saamiseen palvelukeskuksen johtajalla on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus sekä enintään vuodeksi kerrallaan palvelukeskuksen johtajan harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä ja sen palkallisuudesta sekä päättää palvelukeskuksen johtajan terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä, 4. päättää hallinto- ja kehittämiskeskuksen jakautumisesta osastoihin ja/tai yksiköihin tarpeen mukaan, 5. päättää hallinto- ja kehittämiskeskuksen henkilövalinnoista lukuun ottamatta 8 ja 34 pykälissä mainittuja valintoja, virkavaalin vahvistamisesta sekä virkojen ja työvoiman sijoittamisesta hallinto- ja kehittämiskeskuksen osastoihin ja/tai yksiköihin ja nimeää niiden esimiehet. Kaupunginjohtaja voi siirtää ratkaisuvallan edellä luetelluissa asioissa alaiselleen. 13 Palvelukeskuksen johtajan ratkaisuvalta Palvelukeskuksen johtaja 1. Vastaa toimialueellaan organisaation johtamisesta ja ohjaamisesta ylempien toimielinten päätösten ja sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti. 2. Päättää palvelukeskuksessaan 2.1 virkojen ja työvoiman sijoittamisesta palvelukeskuksen yksiköihin, 2.2 tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen rajoissa ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti yksiköiden esimiehiä kuultuaan alaisensa henkilöstön - palkoista, erillisistä palkanlisistä, palkkioista ja palkantarkistuksista, - vuosilomien myöntämisestä, - sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön ja virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus sekä enintään vuodeksi kerrallaan palvelukeskuksen henkilöstön harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman myöntämisestä ja sen palkallisuudesta,

14 10 - terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä, - lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon määräämisestä tarvittaessa, - koulutuksesta ja - sivutoimilupien myöntämisestä ja sivutoimi-ilmoituksen hyväksymisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä. 3. Vastaa tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä sekä valtionosuuksien, -avustusten ja -korvauksien hakemisesta ja tarvittaessa esityksestä oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi. 4. Päättää kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta. 5. Päättää anomuksesta maksulykkäyksestä. 6. Vastaa kaupunginhallituksen päätösten täytäntöönpanosta vastuualueellaan. Palvelukeskuksen johtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen, joka voi siirtää ratkaisuvaltaansa edelleen.

15 11 III LUKU Kaupungin talous 14 Taloussuunnittelu Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä, kaupungin toimielimiä ja tulosalueita kaupunginvaltuuston määrittelemällä tavalla sitova suunnitelma talousarviovuoden toiminnasta ja taloudesta. Taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarvio, laaditaan kolmeksi vuodeksi. Investointisuunnitelma voidaan laatia myös pidemmäksi ajaksi. Toimintaan liittyviä suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä on selvitettävä niiden vaikutukset talouteen, henkilöstöön, tuotteisiin ja asiakkaisiin. 15 Käyttösuunnitelma 16 Talousarvion muutokset Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet vastaavat yksikkönsä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta sekä käyttösuunnitelman mukaisesta määrärahan oikeasta käytöstä ja tulojen kantamisesta. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

16 12 17 Käyttöomaisuuden myynti 18 Poistosuunnitelman hyväksyminen 19 Rahatoimen hoitaminen Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kaupunginhallitus. Irtaimen omaisuuden myynnissä ja poistossa sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kaupunginhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja - suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 20 Maksujen määrääminen Valtuusto päättää taksojen ja maksujen yleisistä perusteista. Taksoista ja maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.

17 13 21 Riskienhallinta Kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

18 14 IV LUKU Hallinnon ja talouden tarkastus 22 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Tarkastuslautakunta 23 Lautakunnan kokoonpano Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 24 Lautakunnan kokoukset Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Esittelijästä päättää lautakunta.

19 15 25 Lautakunnan tehtävät Tilintarkastaja 26 Tilintarkastajan valinta 27 Vastuun jakaantuminen Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään, lautakunta 1) seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä valvoo tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2) huolehtii siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 3) tekee aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan sekä sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT-varatilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. Jos tilintarkastajia valitaan useampia kuin yksi, tilintarkastajat vastaavat kaupungille tilintarkastuksesta yhteisvastuullisesti. 28 Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.

20 16 Tilintarkastajan ilmoitukset, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle 29 Tilintarkastajan ilmoitukset 30 Tilintarkastuskertomus Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 :n 3 momentin tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. Kaupunginhallitukselle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisena kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle. Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 75 :ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 73 :n 1 momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeellisiksi katsomat asiat. 31 Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle Lautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kaupunginhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

21 17 V LUKU Henkilöstö 32 Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen työsopimussuhteiseksi Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Muiden kuin valtuuston vakinaisesti täyttävien virkojen osalta nimikkeiden muutoksista päättää kaupunginhallitus. Virkasuhteiden muuttamisesta työsopimussuhteisiksi päättää kaupunginhallitus. Virkojen ja muun työvoiman sijoittamisesta palvelukeskuksiin ja henkilösiirroista palvelukeskusten välillä päättää kaupunginjohtaja. Sen lisäksi, mitä viran perustamisen yhteydessä sekä laissa ja asetuksessa määrätään, virkojen kelpoisuusehdoista päättää valitseva viranomainen ennen viran auki julistamista. 33 Viranhaku Kaupungin viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Virat, joihin kaupunginvaltuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 4 3 mom. säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kunnassa työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa/työsopimussuhteessa vähintään 6 kk. 34 Viranhaltijan ja työntekijän ottaminen ja ero Kaupunginvaltuusto ottaa virkaan kaupunginjohtajan, hallinto- ja kehitysjohtajan ja palvelukeskuksen johtajana toimivan viranhaltijan. Kaupunginhallitus ottaa virkaan hallinto- ja kehittämiskeskuksen osastopäällikön, liikelaitoksen johtajan ja ympäristöterveydenhuollon johtajan kuultuaan liikelaitoksen johtokuntaa tai ympäristöterveydenhuollon lautakuntaa sekä johtavan ylilääkärin kultuaan terveyslautakuntaa.

22 18 Kaupunginhallitus voi kuitenkin valtuustossa täytettävänä olevan viran osalta, milloin virka on avoinna ja poissaolo kestää kahta (2) kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Koeajan määräämisestä ja koeajan pituudesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Irtisanomisesta ja eron myöntämisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Eron kaupunginjohtajalle ja kaupunginvaltuuston valitsemille viranhaltijoille myöntää kaupunginhallitus. Kaupunginjohtajan ja kaupunginvaltuuston valitseman viranhaltijan lomauttamisesta päättää kaupunginhallitus. 35 Viranhaltijan tehtävät ja toimenkuvat 36 Työntekijät Viranhaltijan tehtävät määritellään toimenkuvissa. Toimenkuvan päättää esimies välittömien alaistensa osalta. Se, mitä on määrätty viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteisia työntekijöitä.

23 19 VI LUKU Lautakuntien erillinen päätösvalta 37 Ympäristö- ja lupalautakunta Lautakunta hoitaa sille tällä säännöllä osoitetut seuraavat tehtävät: - toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 :n tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Kuntien ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Toimivaltaa ei voida kuitenkaan siirtää viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. - antaa luonnonsuojelulain 24 :n mukaiset lausunnot, - päättää luonnonsuojelulain 26 :n nojalla luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta, - päättää luonnonsuojelulain 28 :n nojalla luonnonmuistomerkkien rahoitusten lakkauttamisesta, - antaa lausunnot luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä rajattaessa, - antaa jätelain 7 :n tarkoittamat määräykset, - antaa vesiliikennelain 17 :n mukaiset lausunnot ja esitykset moottoriveneellä ajamisen kieltämiseksi tai rajoittamiseksi, - suorittaa maastoliikennelain 9 :n mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät, - suorittaa ulkoilulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät, - toimii kaupungin leirintäalueviranomaisena, Kunnan leirintäalueviranomainen voi siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. (Laki ulkoilulain muuttamisesta 26 ) - myöntää poikkeuksen tai antaa kaupungin lausunnon poikkeuslupahakemuksista valtion viranomaisille (171 ),

24 20 - toimii maa-aineslain 7 :n mukaisena lupaviranomaisena, - toimii maa-aineslain 14 :n mukaisena valvontaviranomaisena, - toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena, - päättää rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueilla (134 ), - toimii katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 :n mukaisena valvontaviranomaisena. 38 Tekninen lautakunta Lautakunta hoitaa sille tällä säännöllä osoitetut seuraavat tehtävät: - päättää ja huolehtii romuajoneuvolaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä, jollei ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijalle ja - vahvistaa katusuunnitelmat ja niiden muutokset sekä päättää kadun ja kaavatien päällysteestä, - päättää maankäyttö- ja rakennuslain 84 :n mukaisesta kadunpidon antamisesta ulkopuoliselle, - tekee maankäyttö- ja rakennuslain 86 :n mukaiset kadunpitopäätökset sekä päättää kadunpidon lopettamisesta, - huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 90 :n mukaisista yleisten alueiden toteuttamissuunnitelmien laatimisesta, - päättää vahvistetun asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta. Lautakunta voi siirtää toimivaltaansa kaupunginarkkitehdille lautakunnan määräämissä rajoissa, - tekee esityksen rakennuksen suojelemiseksi ja antaa lausunnot rakennussuojeluasioissa, - päättää kaupungin lausunnon antamisesta sekä uustuotantoa että perusparantamista koskevista lainahakemuksista sekä haettujen lainojen keskinäisestä etuoikeusjärjestyksestä,

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot