KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 18:00-20:30 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana) Nimi Tehtävä Lisätiedot Heikkinen Pekka Malinen Martti Komulainen Kaija Kampman Helena Kanerva Jari Kanniainen Mikko Kyllönen Jaakko Piipponen Eira Suihko Tarmo Hoffrén Päivi puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Nikulainen Kari kvalt. I varapuheenjohtaja Pääkkönen Matti kvalt. II varapuheenjohtaja Valtanen Eila kaupunginjohtaja Juntunen Juhana hallintojohtaja Tapaninen Matti Luontopalvelut, erikoissuunn. klo :n 61 aikana Härkönen Kerttu Luontopalvelut, puistonjohtaja klo :n 61 aikana POISSA Rauhala Maarit jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 59 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Komulainen ja Jaakko Kyllönen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS TUS Olemme tarkastaneet pöytä- kirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mikir jai millamme. Pekka Heikkinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Juhana Juntunen PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 18:00-20:30 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 59 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTAKATSAUS MAANTIEN 524 PARANTAMINEN VÄLILLÄ NURMIJÄRVI - KUHMON RAJA 109 Liite 63 MUUTOS ELÄVÄ KAINUU LEADER RY:N SOPIMUKSEEN VUOSILLE YHTEISTYÖSOPIMUS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSSA 114 Liite 65 KAINUUN ELY-KESKUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS/PRO ECO -HANKE KAINUUN ELY-KESKUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS/ECO TRAINING -HANKE KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTYÖKESKUKSEN PÄÄTÖS 117 HANKE TUEN MAKSAMISESTA YLEISHYÖDYLLISEEN INVESTOINTIHANKKEESEEN 68 VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS 118 VEROPERUSTEMUUTOSLASKELMASSA OL LEEN VIRHEEN KORJAAMISESTA JOHTUVASTA VUODEN 2010 KUNNAN PERUS- PALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA 69 OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN 120 KUN NILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SE KÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖN NETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS LIIKUNTATOIMINNAN JA 122 NUORI SOTYÖN YKSIKKÖHINNOISTA VUONNA KUHMON YRITYSSAMPO OY:N OSAKKEIDEN ARVONALENTAMINEN 123 KAUPUN GIN KIRJANPIDOSSA VUONNA AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMON MUSIIKKIYHDISTYS RY:LLE MÄÄRÄALAN MYYMINEN NO-PAN AUTO OY:LLE 126 Liite 74 MÄÄRÄALAN MYYMINEN KUHMON AA-PUU OY:LLE 129 Liite VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN SUOMEN KESKUSTA R.P:N 132 VALTUUS TORYHMÄÄN VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN SUOMEN KESKUSTA R.P:N 134 VALTUUS TORYHMÄÄN 77 JÄSENEN NIMEÄMINEN TYÖRYHMÄÄN KUHMON VANHUSPALVELUJEN 136 TILOJEN KOKONAISSUUNNITTELUA VARTEN 78 HAKEMUS KUHMON VAAKUNAN KÄYTÖSTÄ OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖPAIKAT Liite 80 ILMOITUSASIAT 141 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. PEKKA HEIKKINEN Pekka Heikkinen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 59 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 60 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Kaija Komulainen ja Jaakko Kyllö nen. Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kaija Komulaisen ja Jaakko Kyllösen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 61 Ajankohtaista Kaupungin edustajat tapasivat Kuhmon yrittäjänaisten hallituksen edustajia ja Kuh mon yrittäjiä Yrittäjätapaami sessa todettiin tarve koota ke sän tapahtumajärjestäjät yhteiseen palave riin, mikä toteutetaan lähiai koina. Edelleen kaupungin edustajat olivat mukana Kainuun Yrittäjien järjestämässä Jätteiden kuljetus Kainuussa -seminaarissa Seminaarissa pohdittiin uuden jätelain vaiku tuksia jätteiden kuljetuk seen. Suomi-Venäjä -seuran edustajat olivat kaupungin vieraana Seurueessa oli piirijärjestön, Sotkamon ja Kuhmon Suomi-Venäjä -seurojen edustajia. Kuhmossa on käynnistelty hanketta Kuhmon kehittämiseksi kansain väliseksi kulttuurimatkailu kaupungiksi. Asiaa työstää työryhmä, johon matkailuyrittäjät ja kult tuuritoimijat nimesivät edustajik seen seuraavat henkilöt: Sari Rusanen, Tuulikki Karjalainen, Pekka Huttu-Hiltunen, Sirpa Nieminen, Markku Nieminen, Matti-Jussi Pollari, Lea Taina (varalla Lassi Rautiainen), Jaana Keränen, Akke Vir tanen ja Eila Valtanen. Suunnitelma pyritään työstämään ravakalla ai kataululla kevään aikana. Kasvupotentiaali on kansainvälisessä matkailussa, ja kehittämistä näh dään yhä oikeiden asiakassegmenttien tavoit tamisessa ja käytännön markkinointiyhteistyössä. Kaikkien ystävyyskaupunkien edustajat ovat tulossa Kuhmon kaupun gin 25-vuotisjuhliin Kuh mo-talolle kello 18. Ystävyyskau punkien edustajat tutustu vat Kuhmoon lauantaista keskiviikkoon, ja he vierailevat mm Woodpoliksessa, Kuhmon yhteislukiolla ja kuhmo laisissa yrityksissä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja keskustelee katsauksen asioista. Kaupunginhallitus merkitsi toimintakatsauksen tietoonsa saatetuksi.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus MAANTIEN 524 PARANTAMINEN VÄLILLÄ NURMIJÄRVI - KUHMON RAJA 23/1/112/2011 KHALL 62 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Esittely Kuhmon ja Liek san kau pun git ovat vaatineet maantie 524:n, myö hem min Lieksan tien, pe rus kor jaus ta aloit teel laan tiehallin nolle se kä mo lem pien maa kun tien kan san edusta jille loka kuul la 2006 ja lii ken ne mi niste ri Anu Vehvi läisel le Li säksi Kuh mon kau punki on kir jel möi nyt asiasta Sa vo-kar jalan ja Ou lun tie pii reille Asia kir joissa on todettu, että tien kor jaa mi nen pa ran taisi se kä mat kai lun että ras kaan liikenteen kehitty mis edelly tyk siä. Päällys tä mä tön tieosuus on huono kuntoinen ja pai koin liiken ne turval lisuu den kannal ta vaaral li nen. Yleisten teiden rakentaminen ja parantaminen kuuluvat val tion lopullisiin menoihin, joi hin osoitetaan määrärahat valtion vuo tuisessa tu lo- ja me noarviossa. Hanketta ei ole kuitenkaan voitu toteut taa val tion määrä rahojen niukkuuden takia. Marraskuun 24. päivä 2010 Lieksan kaupunki oli yhteydessä Kuhmon kaupunkiin esittäen toivomuksen, et tä mo lem mat kau pun git poik keuk sel li sesti osallistuisivat Liek san tien perus pa ran ta mi sen kus tan nuksiin. Yh tey denotosta ei käynyt ilmi, että peruskorjausta suun ni tel tiin vain Lieksan puoleiselle tieosuudelle. Vii me syk syn edus kun nan val tio va rain va lio kunnan tie jaos li säsi val tion vuoden 2011 tu lo- ja menoarvion käsittelyssä va ro ja tei den pa rantamiseen. Poh jois-sa von elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käyn nis tä nyt hank keen suun nit te lun yh teis ra hoitusperusteisena ja lä hes ty nyt kirjeellä Lieksan ja Kuh mon kau punkeja pyytäen kau pun kien lau sun toa sitoutumises ta osal listu maan maantien 524 pa ran ta miskus tannuksiin vä lillä Nur mi järvi - Kuhmon ja Lieksan raja men nessä. Suun ni tel tava pe rus kor jaus on noin 27 ki lo met riä pit kä so rapin tai nen tie, jon ka le veys vaihte lee 6-6,5 met riin. Vuonna 2002 laa di tussa kus tan nusar vion tar kis tuk sessa kysei sen tiejakson pa ranta minen 6,5 met riä le veäksi pääl lys tetyksi tiek si on ar vioitu maksa van tä män hetki sen raken nuskus tannusindeksin mukai sesti noin 4 milj. euroa (alv 0%).

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Pohjois-Savon ELY-keskuksen osuudeksi Lieksan puoleisen osuuden rahoituksesta on esi tet ty 3,0 milj. euroa, Lieksan kaupungin osuudeksi 0,5 milj. eu roa (+ alv 23 %) ja Kuhmon kaupungin osuudeksi 0,5 milj. euroa (+alv 23 %). Kuhmon kaupungin talousarviossa vuodelle 2011 ei ole tehty tätä suunnitelmaa koskevaa määrärahavarausta, ja kaupungin arvioitu vuo si ka te on Talousarvion alijäämäarvio on - 1,5 milj. euroa. Suunnitelmaan mahdollisesti osoitettava määräraha pienentäisi vuo si ka tet ta - 0,5 milj. euroa (+ 23 % alv). Kuhmon kaupungin alueella parannettavaa tieosuutta on noin 2,5 km. Sen korjaaminen maksaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta saa dun tie don mukaan noin euroa, ja tämä peruskorjaus voidaan to teut taa Kai nuun kehittämisrahan työohjelman mukaisena yhtä aikaa Liek san puo leisen tieosuuden kanssa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk sen tavanomaisilla tienpitomäärärahoilla. Poikkeuksellista kun ta ra hoi tusta Kuh mon puo lella ei näin ollen tarvittaisi. Lähim män vii den, kuu den vuo den ku luessa pa ran nettavaa Kuhmossa on noin 18 ki lo met rin tie osuudella, mikä sisältyy Poh jois-pohjan maan ELY-kes kuksen suunnitelmiin. Sorapintaisen tien le ven tä mi nen ja pääl lys tä mi nen maksaa ny kyi sin noin eu roa kilo metriltä. Liikennetiheys Lieksan tiellä on 98 ajo neu voa vuorokau dessa ja Nur mek sen tiellä 510 ajo neu voa vuorokaudessa. Lieksan tien vähäinen käyt tö johtuu tien mm huonosta kunnosta. Tien korjaaminen ei ole ol lut Pohjois-Savon ELY-keskuksen ta van omai ses sa tienpito-ohjelmassa. Näin ollen nyt vireillä oleva suunnitel ma on poik keuk sel li nen mah dol lisuus saada tie osuus pa rem paan kun toon, poikkeuksellisella rahoituksella. Perustelut Kuntalain 2 mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen otta mansa ja sille laissa sääde tyt tehtävät. Vaikka yleisten teiden rakenta minen ja peruskorjaus kuu luvatkin valtion lopullisiin menoihin, kunta voi kunnallisen itsehallintonsa perusteella osallistua yleisen tien pe rus kor jaus ku luihin. Kuhmon kau pun gin stra te giassa toi mi vat liikenne yh tey det on nostettu esille kehitettävänä painoalana. Kuhmo on myös puu teol li suuden ja Venäjän liikenteen takia raskaan liikenteen kautta kulkukaupunki.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kuhmon kaupungin talous on kehittynyt viime vuosina suotuisaan suuntaan. Vuoden 2009 tilinpäätöksen jälkeen kattamatonta ali jää mää oli vielä 0,8 milj. euroa. Vuoden 2010 taloustulos on ennak ko tie tojen mukaan hyvä, ja ali jää mä saata neen ka tet tua. Tu le vi na vuo sina kun ta ta lou den haas teet kasvavat. Kuhmon kaupunki voi kunnallisen itsehallinnon suomin oikeuk sin päättää osallistua suun ni tel man kustannusten kat tami seen Liek san kau pun gin puo lella välillä Nurmi järvi - Kuhmon ja Liek san raja ja esit tää sen mu kais ta li sämäärärahaa edelleen valtuuston hy väk syttäväksi ti lai suu den ainutlaa tuisuu den, tien huonon kunnon sekä matkai lun ja raskaan lii ken teen ke hittämi sen takia. Toisaalta Kuhmon kaupungin alueella tehtävät kiireelliset työt voidaan ra hoit taa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kainuun kehittämisra haan si säl tyvillä määrärahoilla. Sorapäällysteisiä ja huonokun toi sia, lii ken ne ti hey del tään samaa ta soa olevia yleisiä ja yksityisiä teitä on ene ne väs sä mää rin se kä Kuh mon kau pun gin alu eella että toi sissa naapuri kun nissa. Kuh mon vuo den 2011 talousarvio on alijäämäinen. Suunni tel man alus ta va kus tannusarvio ei vastanne tämän hetken todellisia kus tan nuksia, ar violta 8,0-10 milj, euroa, joten lisärahoitusta joudut ta neen ha ke maan val tion vuo sien 2011 ja 2012 li sämenoarvioiden kaut ta. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kuhmon kaupunginhallitus päättää olla osallistumatta maantie 524 parantamisen kustannuksiin välillä Nurmijärvi - Lieksan ja Kuhmon raja, koska tienpidon määrärahat ovat valtion menoja, Kuhmon kau pungin alueella tarpeelliset työt sisältyvät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpito-ohjemaan ja kaupungin taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuuksia laajentaa sen määrärahojen käyttökohteita. Samalla kaupunginhallitus esittää liikenneministeriölle, että päällystä mä tön tie osuus kor jat taisiin ja rahoitteisiin nyt uudistettavan suunni tel man pe rus teella val tion vuo den 2011 lisämenoarvion ja vuoden 2012 tulo- ja menoar vion määrärahoin peruskorjauksen vaatimien to dellis ten, ajantasaisten kus tannusten mukaisina. Kuhmon kaupunki painottaa tien parantami sen tärkeyttä ja vaatii valtiovallalta riittäviä voimava roja, niin että mo lem mat tienpidosta vastuulliset elinkeino-, liikenne- ja ympä ristökes kukset pystyvät huolehtimaan maantien 524 peruskor jauksesta raskaan liikenteen ja matkailun elinehtojen turvaa miseksi.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus päät tää sa malla an taa tä män ko kous asiakir jan liit teenä ole van lausunnon ja esittää lausunnon edelleen Kuhmon kau punginvaltuuston hyväksyttäväksi asian periaatteellisuuden ja esitetyn, ta lousar vion ulkopuolisen mää rä ra ha tar peen vuoksi. Liite. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan si ten, että Poh jois-savon elinkeino-, liikenne- ja ympä ristö keskuk selle osoi tet tuun lausuntoon li sätään kappale seuraavasti: Mi käli hank kee seen saa daan EU-ra hoi tus ta, Kuh mon kau punki har kitsee asiaa uu del leen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan täyden netyn päätösehdotuksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus MUUTOS ELÄVÄ KAINUU LEADER RY:N SOPIMUKSEEN VUOSILLE KHALL 30 Maaseutusihteeri Anja Karppinen Elävä Kainuu LEADER ry hakee muutosta kuntarahasta tehtyyn sopi mukseen vuosille Kuhmon kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen osallistumisesta Elävä Kainuu LEADER ry ( entinen Kainuun naisyrittäjyys Leader ry) toimintaan vuosille Vuosit tai nen kun ta ra ha on eu roa. Kuntarahan ja koperuste ei ole perustunut asukaslukuun. Perusteet nykyisissä kuntarahoissa eivät ole selkeät. Elävä Kainuu LEADER RY ha kee vuosien kuntarahan muutta mista asu kaslukuperustei seksi, jonka perusteella Elävä Kainuu LEA DERIN kuntien osuu det ovat seuraavat: Hyrynsalmi euroa/v (maksaa nyt euroa) Kuhmo euroa/v ( maksaa nyt euroa) Ristijärvi euroa/v (maksaa nyt euroa) Sotkamo euroa/v ( maksaa nyt euroa) Suomussalmi euroa/v ( maksaa nyt euroa) Perusteena on käytetty vuoden 2010 asukaslukua. Vuoden 2011 talousarvioon on varattu elinkeinojen kehittämisen määrärahaan euroa Elävä Kainuu LEADER ry:n kuntarahaan. Lisätietoja antaa maaseutusihteeri Anja Karppinen puh Maaseutusihteerin esitys: Kaupunginhallitus muuttaa Elävä Kainuu LEADER ry:n vuosien sopimusta Kuhmon kaupungin kuntarahaosuudesta eurosta euroon/vuosi. Vuonna 2011 tarvittava lisä mää rä ra ha ote taan peruuntuvista ja uusiin hankkeisiin varatuista elin keino jen ke hit tämisen määrärahoista ja vuosina 2012 ja 2013 varataan määräraha elinkeinojen kehittämisen määrärahaan. Samoin kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeiden rahoitus tulee ol la oi keas sa suh tees sa Kuhmon kaupungin myöntämään rahoituk seen. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus hyväk syy maaseutusihteerin esityksen. Keskustelun aikana vs. kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kuhmon kaupunki suostuu asukasluku poh jai seen ra hoitusosuuteen edellyttäen, että myös muut Elävä Kai nuu Lea der ry:ssä mukana olevat kunnat lähtevät tähän mukaan. Muus sa ta pauk sessa ra hoitus osuus säilyy ennallaan. Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kau pun gin joh ta jan muutetun päätösehdotuksen. KHALL 63 Maaseutusihteerin esitys: Kaupunginhallitus muuttaa Elävä Kainuu LEADER ry:n vuosien sopimusta Kuhmon kaupungin kuntarahaosuudesta eurosta euroon/vuosi. Vuonna 2011 tarvittava lisä määräraha otetaan peruuntuvista ja uusiin hankkeisiin varatuista elin keinojen kehittämisen määrärahoista ja vuosina 2012 ja 2013 varataan määräraha elinkeinojen kehittämisen määrärahaan. Samoin kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeiden rahoitus tulee olla oikeassa suhteessa Kuhmon kaupungin myöntämään rahoituk seen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy maaseutusihteerin esityksen. Keskustelun aikana Jaakko Kyllönen esitti, että kaupunginhallituksen te ke mä päätös on pysyvä. Jaakko Kyllösen tekemää esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Jaakko Kyllönen jätti suullisen eriävän mielipiteen päätökseen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus YHTEISTYÖSOPIMUS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSSA KHALL 64 Hankepäällikkö Kaupungilla on ollut allekirjoitettu yhteistyösopimus Kajaa nin ammattikorkeakoulun kanssa. Sen pohjalta osapuolet ovat tehneet runsaasti yhteistyötä puu rakentamisen kehittämiseksi muun muassa Woodpoliksessa toteute tuissa hankkeissa. Sopimus on nyt päivitetty tämänhetkisten tarpeiden mukaisesti. Liite. Uuden sopimuksen tarkoituksena on osapuolten yhteistyötä lisäämällä edistää puurakentamisen välijalostuksen osaamisen tason nostamista, alan liiketoiminnan vahvistumista ja monipuolistumista sekä työpaik kojen syntymistä Kai nuussa. Sopimuksella vahvistetaan ja monipuolis tetaan osapuolten omia toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Sopimuksen mukaiset yhteistyön alueet ovat koulutus, hanketoiminta, viestintä sekä TKI-strate giatyö. Koulutusyhteistyön tavoitteena on var mistaa rakennustekniikan korkeakoulutasoisen koulutuksen ja osaami sen säilyminen Kai nuussa. Lisäksi osapuolten tavoitteena on puuraken tamisen koulutuk sen pitkäjänteinen kehittäminen Kainuussa. Koulu tuksen kehittämisen tarpeiksi on nähty puurakentamisen tekniikkaan liittyvien asioiden li säksi myynti ja markkinointi sekä bioenergia. Puu rakentamisen kehittämiseksi osapuolet valmistelevat ja toteuttavat myös hankkeita. Toi minnassa hyödynnetään myös Venäjään liittyvät mahdollisuudet. Sopimuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia, vaan rahoi tuksesta sovitaan tapauskoh taisesti. Rahoituksessa hyödynnetään kan sallisten rahoitusmahdolli suuksien lisäksi EU:n rakennerahastoja sekä EU:n kansainvälisiä ohjel mia. Lisätietoja antaa Tuulikki Huusko, puh Hankepäällikön esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen allekirjoitettavaksi Kajaanin ammattikorkea koulun kanssa liitteen mukaisesti. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hankepäällikön esityksen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KAINUUN ELY-KESKUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS/PRO ECO -HANKE KHALL 65 Hankepäällikkö Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan kohdal la rahoitushakemuksen jät tämisen Kainuun ELY-keskukselle Ekologi nen vä li ja los tus ra ken nus teollisuudessa -hankkeesta (lyhennys Pro ECo). Kainuun ELY-keskus on tehnyt hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen kaupun gin hakemuksen mukaisesti. Hankkeen ko konaiskustannusarvio on euroa, sis. alv. Hankkeen henki lös töresursseihin kuuluvat projektinjohtaja sekä rakennesuunnittelun asiantuntija ja hankkeen henkilöstömenoihin on varattu eu roa. Lisäksi hankkeessa on varattu euroa ulkopuolisiin osto pal veluihin. Hankkeen kesto on Avustus on enintään 80 % avustuksen piiriin hyväk syttävistä menoista. Lisätietoja antaa Tuulikki Huusko, puh Hankepäällikön esitys: Kaupunginhallitus tyytyy Kainuun ELY-keskuksen rahoituspäätökseen ja hyväksyy hankkeen to teuttamisen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hankepäällikön esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KAINUUN ELY-KESKUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS/ECO TRAINING -HANKE KHALL 66 Hankepäällikkö Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan kohdalla hyväksyä Eco Training -ni misen hankkeen käynnistämisen kaupungin omalla riskillä alkaen. Kainuun ELY-keskus on tehnyt hankkeesta myönteisen ra hoituspäätöksen kaupungin hakemuksen mukaisesti. Hankkeen koko naiskustannusarvio on euroa, sis. alv. Hankkeen henkilöstöre sursseihin kuuluvat projektipäällikkö sekä koulutussuunnittelija ja hankkeen henkilöstöme noihin on varattu euroa. Lisäksi hankkeessa on varattu euroa ulkopuolisiin ostopalveluihin. Hankkeen kesto on Avustus on enintään 85 % tukikelpoisiksi hyväksyttä vistä menoista. Lisätietoja antaa Tuulikki Huusko, puh Hankepäällikön esitys: Kaupunginhallitus tyytyy Kainuun ELY-keskuksen rahoituspäätökseen ja hyväksyy hankkeen toteuttamisen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hankepäällikön esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTYÖKESKUKSEN PÄÄTÖS HANKETUEN MAK SAMISESTA YLEISHYÖDYLLISEEN INVESTOINTIHANKKEESEEN KHALL 67 Talousjohtaja Kaupunki on hakenut maksuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes kukseen tulleella hakemuksella Kuhmon kau pun ki kes kus tan ke hit tä mis hank kee seen myönnet tä vää tukea. Tukipäätöksessä hy väksytyt kustannukset olivat euroa ja hyväksytty rahoitus euroa, josta EU-osuus euroa ja valtion osuus eu roa. Kaupun gin mak sa tus ha ke muk sessa hy väk syt tä väksi esit tä mät kus tan nuk set oli vat ,85 eu roa. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on teke mällään päätöksellä hyväk synyt tukeen oikeuttaviksi kustannuksiksi ,85 euroa. Myönnetty tuki on ,71 euroa, josta EU-rahoi tuksen osuus on ,78 euroa ja valtion rahoitusosuus 6.880,93 euroa. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä päätöksen tiedoksi ja tyytyä teh tyyn päätökseen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS VEROPERUSTEMUUTOSLASKELMASSA OLLEEN VIR HEEN KORJAAMISESTA JOHTUVASTA VUODEN 2010 KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTION OSUUDEN TARKISTAMISESTA KHALL 68 Talousjohtaja Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 35 :n mukaan vuoden 2010 verotuksessa toteutettavista veroperuste muutoksista johtuvat verotulomenetykset korvataan kunnille lisäämäl lä kuntien valtionosuutta 71 euroa asukasta kohden. Jos valtionosuu den lisäyk sen jäl keen kunnan verotulojen menetys on suurempi kuin 71 euroa asukasta kohden, lisätään kunnan peruspalvelujen valtion osuutta euro määrällä, joka saadaan vähentämällä asukaskohtaisesta ve rotulojen me netyksestä 71 euroa asukasta kohden. Jos kunnan verotu lojen me ne tys on pie nempi kuin 71 euroa asukasta kohden, vähen ne tään kunnan valtionosuudesta euromäärä, joka saadaan vä hen tä mällä 71 eu rosta kunnan verotulojen menetys asukasta kohden. Val tion osuuden kunta kohtaiset yhteenlasketut vuosittaiset lisäykset ja vä hen nyk set ovat ko ko maan tasolla yhtä suuret. Kunnan peruspalve lu jen val tion osuuden muutosta laskettaessa sovelletaan vuoden 2008 ve ro tus tietoja sekä vuo den 2009 veroprosenttia ja asukaslukua. Verohallitus on ilmoittanut valtiovarainministeriölle vuo den 2008 verotustiedoissa olleesta virheestä, joka vaikuttaa valtiova rainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta tekemään päätökseen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta anne tun lain 50 :n mukaan valtiovarainministeriö voi itse tai hakemuksen perusteella oikaista kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetuis sa laissa tarkoitetuissa päätöksissä ja tiedoissa olevan laskuvirheen. Valtiovarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtion osuudesta annetun lain 50 :n nojalla päättänyt tarkistaa edellä maini tun valtionosuuspäätöksen. Ennen muutosta ve ro me ne tys ten kom pensaation vaikutus kunnan peruspalvelujen val tion osuu teen on ol lut eu roa ja korjauksen jäl keen eu roa. Val tion osuu den lisäys on euroa. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä valtiovarainministeriön päätöksen tiedoksi ja tyytyä tehtyyn päätökseen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYT TÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUO DELLE 2011 KHALL 69 Talousjohtaja Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an ne tun lain (1705/2009) 57 :n ja va paas ta si vis tys työs tä anne tun lain (632/1998) 16 :n nojalla päättänyt myön tää kun nille val tion osuutta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhtei söille ja sää tiöille ra hoitusta vuo deksi 2011maini tuissa laeissa tar koitet tuja käyt tökus tan nuksia varten. Kainuun maakunnan alueella järjestettävän lukiokoulutuksen ja am matillisen koulutuksen valtionrahoitus myönnetään ja maksetaan maa kunnalle Kainuun hallintokokeilusta annetun lain (343/2003) 23 :n perusteella. Tällä päätöksellä on myönnetty valtionosuutta/rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 5 :ssä tarkoitettuja koulu tusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä var ten. Opetusministeriö tarkistaa, ammattikorkeakouluille myönnettävää ra hoitusta lukuun ottamatta, kunnille vuodeksi 2011 myönnetyn val tionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöil le vuodeksi 2011 myönnetyn rahoituksen varainhoitovuoden 2011 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2011 lop puun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 :n 2 momentin perusteella. Opetusministeriön tekemän päätöksen mukaan opetus- ja kulttuuri tointa varten kaupungille käyttökustannuksiin myönnettävä valtion osuus vuodelle 2011 on euroa, kun kunnan rahoitusosuus euroa on vähennetty valtionosuuden kokonaismäärästä. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä opetusministeriön päätöksen tie doksi ja tyytyä tehtyyn päätökseen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS LIIKUNTATOIMINNAN JA NUORISOTYÖN YKSIKKÖHINNOISTA VUONNA 2011 KHALL 70 Talousjohtaja Opetus- ja kulttuuriministeriö on tekemällään päätök sel lä vah vis ta nut ope tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 33 :n nojalla liikuntatoiminnan ja 34 :n nojalla nuo ri so työn yksik kö hinnat vuodeksi 2011 seuraavasti edellyttäen, että edus kunta hyväksyy valtion vuoden 2011 talousarvioesityksen: Liikuntatoiminnan yksikköhinta on 12,00 euroa asukasta kohden ja nuorisotyön yksikköhinta 15,00 euroa kunnan alle 29-vuotiasta asu kasta kohden. Lisäksi opetusministeriö on tekemällään päätöksellä mää rännyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 20 :ssä ja 28 :ssä tarkoitetuksi taiteen pe rus ope tuk sen ope tus tuntikohtaiseksi yksikköhinnaksi 70,10 euroa vuo del le Li säk si on vahvistettu valtionosuuden laskennallisena pe rus teena käytettä vien opetustuntien määrät ja niiden mukaan laskettu valtion osuuden las kennallinen peruste siten, että Kuhmon musiikki opiston vahvistet tu jen opetustuntien lukumäärä on tuntia. Kuh mon kansalais opis ton yksikköhinta vuonna 2011 on 74,79 euroa ja vahvis tettu ope tus tuntien lukumäärä tuntia. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä opetus- ja kulttuuriministeriön pää tök set tie doksi ja tyytyä tehtyihin päätöksiin. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KUHMON YRITYSSAMPO OY:N OSAKKEIDEN ARVONALENTAMINEN KAUPUNGIN KIRJAN PIDOSSA VUONNA 2010 KHALL 71 Talousjohtaja Kuhmon Yrityssampo Oy:n käyttöomaisuuden arvo on ,81 euroa Noin 1,0 milj. euron alaskirjaus kaupungin taseessa saat taa kau pun gin si joi tusomaisuudessa olevan Kuhmon Yrityssampo Oy:n osak kei den ar von vastaamaan lähemmäs käyttöomaisuuden ar voa. Vastaavasti Kuhmon Yrityssampo Oy alentaa osakepääomaansa samalla määrällä edellisvuosien tappioidensa kattamiseksi. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle tehtäväksi ,02 euron alaskirjauksen sijoitusomaisuudessa olevan Kuh mon Yri tys sampo Oy:n osakkeiden arvoon edellä esitetyin perus teluin. Kir jauksen yhteydessä täsmäytetään kaupungin kirjanpidossa oleva Kuhmon Yri tyssampo Oy:n osakkeiden arvo vastaamaan yhtiön tark kaa osakepää omaa. Lisäksi kaupunginhallitus päättää pyytää Kuhmon Yrityssampo Oy:n hal li tus ta käynnistämään toimenpiteet yhtiön osakepääoman alentami sek si eurolla, mikä toteutetaan alentamalla Kuhmon Yri tys sam po Oy:n osak keen nimellisarvoa 62 eurosta/osake 47 eu roon/osa ke. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Merkitään, että Helena Kampmanin ilmoituksen perusteella kaupun gin hal li tus to tesi hä net esteelliseksi tämän asian käsittelyyn hallin tolain 28 1 mom. 5. koh dan perusteella. Kampman poistui ko kouksesta asian kä sit telyn ajaksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot