KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 18:00-20:30 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana) Nimi Tehtävä Lisätiedot Heikkinen Pekka Malinen Martti Komulainen Kaija Kampman Helena Kanerva Jari Kanniainen Mikko Kyllönen Jaakko Piipponen Eira Suihko Tarmo Hoffrén Päivi puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Nikulainen Kari kvalt. I varapuheenjohtaja Pääkkönen Matti kvalt. II varapuheenjohtaja Valtanen Eila kaupunginjohtaja Juntunen Juhana hallintojohtaja Tapaninen Matti Luontopalvelut, erikoissuunn. klo :n 61 aikana Härkönen Kerttu Luontopalvelut, puistonjohtaja klo :n 61 aikana POISSA Rauhala Maarit jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 59 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Komulainen ja Jaakko Kyllönen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS TUS Olemme tarkastaneet pöytä- kirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mikir jai millamme. Pekka Heikkinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Juhana Juntunen PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 18:00-20:30 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 59 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTAKATSAUS MAANTIEN 524 PARANTAMINEN VÄLILLÄ NURMIJÄRVI - KUHMON RAJA 109 Liite 63 MUUTOS ELÄVÄ KAINUU LEADER RY:N SOPIMUKSEEN VUOSILLE YHTEISTYÖSOPIMUS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSSA 114 Liite 65 KAINUUN ELY-KESKUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS/PRO ECO -HANKE KAINUUN ELY-KESKUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS/ECO TRAINING -HANKE KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTYÖKESKUKSEN PÄÄTÖS 117 HANKE TUEN MAKSAMISESTA YLEISHYÖDYLLISEEN INVESTOINTIHANKKEESEEN 68 VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS 118 VEROPERUSTEMUUTOSLASKELMASSA OL LEEN VIRHEEN KORJAAMISESTA JOHTUVASTA VUODEN 2010 KUNNAN PERUS- PALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA 69 OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN 120 KUN NILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SE KÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖN NETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS LIIKUNTATOIMINNAN JA 122 NUORI SOTYÖN YKSIKKÖHINNOISTA VUONNA KUHMON YRITYSSAMPO OY:N OSAKKEIDEN ARVONALENTAMINEN 123 KAUPUN GIN KIRJANPIDOSSA VUONNA AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMON MUSIIKKIYHDISTYS RY:LLE MÄÄRÄALAN MYYMINEN NO-PAN AUTO OY:LLE 126 Liite 74 MÄÄRÄALAN MYYMINEN KUHMON AA-PUU OY:LLE 129 Liite VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN SUOMEN KESKUSTA R.P:N 132 VALTUUS TORYHMÄÄN VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN SUOMEN KESKUSTA R.P:N 134 VALTUUS TORYHMÄÄN 77 JÄSENEN NIMEÄMINEN TYÖRYHMÄÄN KUHMON VANHUSPALVELUJEN 136 TILOJEN KOKONAISSUUNNITTELUA VARTEN 78 HAKEMUS KUHMON VAAKUNAN KÄYTÖSTÄ OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖPAIKAT Liite 80 ILMOITUSASIAT 141 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. PEKKA HEIKKINEN Pekka Heikkinen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 59 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 60 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Kaija Komulainen ja Jaakko Kyllö nen. Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kaija Komulaisen ja Jaakko Kyllösen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 61 Ajankohtaista Kaupungin edustajat tapasivat Kuhmon yrittäjänaisten hallituksen edustajia ja Kuh mon yrittäjiä Yrittäjätapaami sessa todettiin tarve koota ke sän tapahtumajärjestäjät yhteiseen palave riin, mikä toteutetaan lähiai koina. Edelleen kaupungin edustajat olivat mukana Kainuun Yrittäjien järjestämässä Jätteiden kuljetus Kainuussa -seminaarissa Seminaarissa pohdittiin uuden jätelain vaiku tuksia jätteiden kuljetuk seen. Suomi-Venäjä -seuran edustajat olivat kaupungin vieraana Seurueessa oli piirijärjestön, Sotkamon ja Kuhmon Suomi-Venäjä -seurojen edustajia. Kuhmossa on käynnistelty hanketta Kuhmon kehittämiseksi kansain väliseksi kulttuurimatkailu kaupungiksi. Asiaa työstää työryhmä, johon matkailuyrittäjät ja kult tuuritoimijat nimesivät edustajik seen seuraavat henkilöt: Sari Rusanen, Tuulikki Karjalainen, Pekka Huttu-Hiltunen, Sirpa Nieminen, Markku Nieminen, Matti-Jussi Pollari, Lea Taina (varalla Lassi Rautiainen), Jaana Keränen, Akke Vir tanen ja Eila Valtanen. Suunnitelma pyritään työstämään ravakalla ai kataululla kevään aikana. Kasvupotentiaali on kansainvälisessä matkailussa, ja kehittämistä näh dään yhä oikeiden asiakassegmenttien tavoit tamisessa ja käytännön markkinointiyhteistyössä. Kaikkien ystävyyskaupunkien edustajat ovat tulossa Kuhmon kaupun gin 25-vuotisjuhliin Kuh mo-talolle kello 18. Ystävyyskau punkien edustajat tutustu vat Kuhmoon lauantaista keskiviikkoon, ja he vierailevat mm Woodpoliksessa, Kuhmon yhteislukiolla ja kuhmo laisissa yrityksissä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja keskustelee katsauksen asioista. Kaupunginhallitus merkitsi toimintakatsauksen tietoonsa saatetuksi.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus MAANTIEN 524 PARANTAMINEN VÄLILLÄ NURMIJÄRVI - KUHMON RAJA 23/1/112/2011 KHALL 62 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Esittely Kuhmon ja Liek san kau pun git ovat vaatineet maantie 524:n, myö hem min Lieksan tien, pe rus kor jaus ta aloit teel laan tiehallin nolle se kä mo lem pien maa kun tien kan san edusta jille loka kuul la 2006 ja lii ken ne mi niste ri Anu Vehvi läisel le Li säksi Kuh mon kau punki on kir jel möi nyt asiasta Sa vo-kar jalan ja Ou lun tie pii reille Asia kir joissa on todettu, että tien kor jaa mi nen pa ran taisi se kä mat kai lun että ras kaan liikenteen kehitty mis edelly tyk siä. Päällys tä mä tön tieosuus on huono kuntoinen ja pai koin liiken ne turval lisuu den kannal ta vaaral li nen. Yleisten teiden rakentaminen ja parantaminen kuuluvat val tion lopullisiin menoihin, joi hin osoitetaan määrärahat valtion vuo tuisessa tu lo- ja me noarviossa. Hanketta ei ole kuitenkaan voitu toteut taa val tion määrä rahojen niukkuuden takia. Marraskuun 24. päivä 2010 Lieksan kaupunki oli yhteydessä Kuhmon kaupunkiin esittäen toivomuksen, et tä mo lem mat kau pun git poik keuk sel li sesti osallistuisivat Liek san tien perus pa ran ta mi sen kus tan nuksiin. Yh tey denotosta ei käynyt ilmi, että peruskorjausta suun ni tel tiin vain Lieksan puoleiselle tieosuudelle. Vii me syk syn edus kun nan val tio va rain va lio kunnan tie jaos li säsi val tion vuoden 2011 tu lo- ja menoarvion käsittelyssä va ro ja tei den pa rantamiseen. Poh jois-sa von elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käyn nis tä nyt hank keen suun nit te lun yh teis ra hoitusperusteisena ja lä hes ty nyt kirjeellä Lieksan ja Kuh mon kau punkeja pyytäen kau pun kien lau sun toa sitoutumises ta osal listu maan maantien 524 pa ran ta miskus tannuksiin vä lillä Nur mi järvi - Kuhmon ja Lieksan raja men nessä. Suun ni tel tava pe rus kor jaus on noin 27 ki lo met riä pit kä so rapin tai nen tie, jon ka le veys vaihte lee 6-6,5 met riin. Vuonna 2002 laa di tussa kus tan nusar vion tar kis tuk sessa kysei sen tiejakson pa ranta minen 6,5 met riä le veäksi pääl lys tetyksi tiek si on ar vioitu maksa van tä män hetki sen raken nuskus tannusindeksin mukai sesti noin 4 milj. euroa (alv 0%).

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Pohjois-Savon ELY-keskuksen osuudeksi Lieksan puoleisen osuuden rahoituksesta on esi tet ty 3,0 milj. euroa, Lieksan kaupungin osuudeksi 0,5 milj. eu roa (+ alv 23 %) ja Kuhmon kaupungin osuudeksi 0,5 milj. euroa (+alv 23 %). Kuhmon kaupungin talousarviossa vuodelle 2011 ei ole tehty tätä suunnitelmaa koskevaa määrärahavarausta, ja kaupungin arvioitu vuo si ka te on Talousarvion alijäämäarvio on - 1,5 milj. euroa. Suunnitelmaan mahdollisesti osoitettava määräraha pienentäisi vuo si ka tet ta - 0,5 milj. euroa (+ 23 % alv). Kuhmon kaupungin alueella parannettavaa tieosuutta on noin 2,5 km. Sen korjaaminen maksaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta saa dun tie don mukaan noin euroa, ja tämä peruskorjaus voidaan to teut taa Kai nuun kehittämisrahan työohjelman mukaisena yhtä aikaa Liek san puo leisen tieosuuden kanssa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk sen tavanomaisilla tienpitomäärärahoilla. Poikkeuksellista kun ta ra hoi tusta Kuh mon puo lella ei näin ollen tarvittaisi. Lähim män vii den, kuu den vuo den ku luessa pa ran nettavaa Kuhmossa on noin 18 ki lo met rin tie osuudella, mikä sisältyy Poh jois-pohjan maan ELY-kes kuksen suunnitelmiin. Sorapintaisen tien le ven tä mi nen ja pääl lys tä mi nen maksaa ny kyi sin noin eu roa kilo metriltä. Liikennetiheys Lieksan tiellä on 98 ajo neu voa vuorokau dessa ja Nur mek sen tiellä 510 ajo neu voa vuorokaudessa. Lieksan tien vähäinen käyt tö johtuu tien mm huonosta kunnosta. Tien korjaaminen ei ole ol lut Pohjois-Savon ELY-keskuksen ta van omai ses sa tienpito-ohjelmassa. Näin ollen nyt vireillä oleva suunnitel ma on poik keuk sel li nen mah dol lisuus saada tie osuus pa rem paan kun toon, poikkeuksellisella rahoituksella. Perustelut Kuntalain 2 mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen otta mansa ja sille laissa sääde tyt tehtävät. Vaikka yleisten teiden rakenta minen ja peruskorjaus kuu luvatkin valtion lopullisiin menoihin, kunta voi kunnallisen itsehallintonsa perusteella osallistua yleisen tien pe rus kor jaus ku luihin. Kuhmon kau pun gin stra te giassa toi mi vat liikenne yh tey det on nostettu esille kehitettävänä painoalana. Kuhmo on myös puu teol li suuden ja Venäjän liikenteen takia raskaan liikenteen kautta kulkukaupunki.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kuhmon kaupungin talous on kehittynyt viime vuosina suotuisaan suuntaan. Vuoden 2009 tilinpäätöksen jälkeen kattamatonta ali jää mää oli vielä 0,8 milj. euroa. Vuoden 2010 taloustulos on ennak ko tie tojen mukaan hyvä, ja ali jää mä saata neen ka tet tua. Tu le vi na vuo sina kun ta ta lou den haas teet kasvavat. Kuhmon kaupunki voi kunnallisen itsehallinnon suomin oikeuk sin päättää osallistua suun ni tel man kustannusten kat tami seen Liek san kau pun gin puo lella välillä Nurmi järvi - Kuhmon ja Liek san raja ja esit tää sen mu kais ta li sämäärärahaa edelleen valtuuston hy väk syttäväksi ti lai suu den ainutlaa tuisuu den, tien huonon kunnon sekä matkai lun ja raskaan lii ken teen ke hittämi sen takia. Toisaalta Kuhmon kaupungin alueella tehtävät kiireelliset työt voidaan ra hoit taa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kainuun kehittämisra haan si säl tyvillä määrärahoilla. Sorapäällysteisiä ja huonokun toi sia, lii ken ne ti hey del tään samaa ta soa olevia yleisiä ja yksityisiä teitä on ene ne väs sä mää rin se kä Kuh mon kau pun gin alu eella että toi sissa naapuri kun nissa. Kuh mon vuo den 2011 talousarvio on alijäämäinen. Suunni tel man alus ta va kus tannusarvio ei vastanne tämän hetken todellisia kus tan nuksia, ar violta 8,0-10 milj, euroa, joten lisärahoitusta joudut ta neen ha ke maan val tion vuo sien 2011 ja 2012 li sämenoarvioiden kaut ta. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kuhmon kaupunginhallitus päättää olla osallistumatta maantie 524 parantamisen kustannuksiin välillä Nurmijärvi - Lieksan ja Kuhmon raja, koska tienpidon määrärahat ovat valtion menoja, Kuhmon kau pungin alueella tarpeelliset työt sisältyvät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpito-ohjemaan ja kaupungin taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuuksia laajentaa sen määrärahojen käyttökohteita. Samalla kaupunginhallitus esittää liikenneministeriölle, että päällystä mä tön tie osuus kor jat taisiin ja rahoitteisiin nyt uudistettavan suunni tel man pe rus teella val tion vuo den 2011 lisämenoarvion ja vuoden 2012 tulo- ja menoar vion määrärahoin peruskorjauksen vaatimien to dellis ten, ajantasaisten kus tannusten mukaisina. Kuhmon kaupunki painottaa tien parantami sen tärkeyttä ja vaatii valtiovallalta riittäviä voimava roja, niin että mo lem mat tienpidosta vastuulliset elinkeino-, liikenne- ja ympä ristökes kukset pystyvät huolehtimaan maantien 524 peruskor jauksesta raskaan liikenteen ja matkailun elinehtojen turvaa miseksi.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus päät tää sa malla an taa tä män ko kous asiakir jan liit teenä ole van lausunnon ja esittää lausunnon edelleen Kuhmon kau punginvaltuuston hyväksyttäväksi asian periaatteellisuuden ja esitetyn, ta lousar vion ulkopuolisen mää rä ra ha tar peen vuoksi. Liite. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan si ten, että Poh jois-savon elinkeino-, liikenne- ja ympä ristö keskuk selle osoi tet tuun lausuntoon li sätään kappale seuraavasti: Mi käli hank kee seen saa daan EU-ra hoi tus ta, Kuh mon kau punki har kitsee asiaa uu del leen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan täyden netyn päätösehdotuksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus MUUTOS ELÄVÄ KAINUU LEADER RY:N SOPIMUKSEEN VUOSILLE KHALL 30 Maaseutusihteeri Anja Karppinen Elävä Kainuu LEADER ry hakee muutosta kuntarahasta tehtyyn sopi mukseen vuosille Kuhmon kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen osallistumisesta Elävä Kainuu LEADER ry ( entinen Kainuun naisyrittäjyys Leader ry) toimintaan vuosille Vuosit tai nen kun ta ra ha on eu roa. Kuntarahan ja koperuste ei ole perustunut asukaslukuun. Perusteet nykyisissä kuntarahoissa eivät ole selkeät. Elävä Kainuu LEADER RY ha kee vuosien kuntarahan muutta mista asu kaslukuperustei seksi, jonka perusteella Elävä Kainuu LEA DERIN kuntien osuu det ovat seuraavat: Hyrynsalmi euroa/v (maksaa nyt euroa) Kuhmo euroa/v ( maksaa nyt euroa) Ristijärvi euroa/v (maksaa nyt euroa) Sotkamo euroa/v ( maksaa nyt euroa) Suomussalmi euroa/v ( maksaa nyt euroa) Perusteena on käytetty vuoden 2010 asukaslukua. Vuoden 2011 talousarvioon on varattu elinkeinojen kehittämisen määrärahaan euroa Elävä Kainuu LEADER ry:n kuntarahaan. Lisätietoja antaa maaseutusihteeri Anja Karppinen puh Maaseutusihteerin esitys: Kaupunginhallitus muuttaa Elävä Kainuu LEADER ry:n vuosien sopimusta Kuhmon kaupungin kuntarahaosuudesta eurosta euroon/vuosi. Vuonna 2011 tarvittava lisä mää rä ra ha ote taan peruuntuvista ja uusiin hankkeisiin varatuista elin keino jen ke hit tämisen määrärahoista ja vuosina 2012 ja 2013 varataan määräraha elinkeinojen kehittämisen määrärahaan. Samoin kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeiden rahoitus tulee ol la oi keas sa suh tees sa Kuhmon kaupungin myöntämään rahoituk seen. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus hyväk syy maaseutusihteerin esityksen. Keskustelun aikana vs. kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kuhmon kaupunki suostuu asukasluku poh jai seen ra hoitusosuuteen edellyttäen, että myös muut Elävä Kai nuu Lea der ry:ssä mukana olevat kunnat lähtevät tähän mukaan. Muus sa ta pauk sessa ra hoitus osuus säilyy ennallaan. Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kau pun gin joh ta jan muutetun päätösehdotuksen. KHALL 63 Maaseutusihteerin esitys: Kaupunginhallitus muuttaa Elävä Kainuu LEADER ry:n vuosien sopimusta Kuhmon kaupungin kuntarahaosuudesta eurosta euroon/vuosi. Vuonna 2011 tarvittava lisä määräraha otetaan peruuntuvista ja uusiin hankkeisiin varatuista elin keinojen kehittämisen määrärahoista ja vuosina 2012 ja 2013 varataan määräraha elinkeinojen kehittämisen määrärahaan. Samoin kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeiden rahoitus tulee olla oikeassa suhteessa Kuhmon kaupungin myöntämään rahoituk seen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy maaseutusihteerin esityksen. Keskustelun aikana Jaakko Kyllönen esitti, että kaupunginhallituksen te ke mä päätös on pysyvä. Jaakko Kyllösen tekemää esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen. Jaakko Kyllönen jätti suullisen eriävän mielipiteen päätökseen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus YHTEISTYÖSOPIMUS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSSA KHALL 64 Hankepäällikkö Kaupungilla on ollut allekirjoitettu yhteistyösopimus Kajaa nin ammattikorkeakoulun kanssa. Sen pohjalta osapuolet ovat tehneet runsaasti yhteistyötä puu rakentamisen kehittämiseksi muun muassa Woodpoliksessa toteute tuissa hankkeissa. Sopimus on nyt päivitetty tämänhetkisten tarpeiden mukaisesti. Liite. Uuden sopimuksen tarkoituksena on osapuolten yhteistyötä lisäämällä edistää puurakentamisen välijalostuksen osaamisen tason nostamista, alan liiketoiminnan vahvistumista ja monipuolistumista sekä työpaik kojen syntymistä Kai nuussa. Sopimuksella vahvistetaan ja monipuolis tetaan osapuolten omia toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Sopimuksen mukaiset yhteistyön alueet ovat koulutus, hanketoiminta, viestintä sekä TKI-strate giatyö. Koulutusyhteistyön tavoitteena on var mistaa rakennustekniikan korkeakoulutasoisen koulutuksen ja osaami sen säilyminen Kai nuussa. Lisäksi osapuolten tavoitteena on puuraken tamisen koulutuk sen pitkäjänteinen kehittäminen Kainuussa. Koulu tuksen kehittämisen tarpeiksi on nähty puurakentamisen tekniikkaan liittyvien asioiden li säksi myynti ja markkinointi sekä bioenergia. Puu rakentamisen kehittämiseksi osapuolet valmistelevat ja toteuttavat myös hankkeita. Toi minnassa hyödynnetään myös Venäjään liittyvät mahdollisuudet. Sopimuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia, vaan rahoi tuksesta sovitaan tapauskoh taisesti. Rahoituksessa hyödynnetään kan sallisten rahoitusmahdolli suuksien lisäksi EU:n rakennerahastoja sekä EU:n kansainvälisiä ohjel mia. Lisätietoja antaa Tuulikki Huusko, puh Hankepäällikön esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen allekirjoitettavaksi Kajaanin ammattikorkea koulun kanssa liitteen mukaisesti. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hankepäällikön esityksen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KAINUUN ELY-KESKUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS/PRO ECO -HANKE KHALL 65 Hankepäällikkö Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan kohdal la rahoitushakemuksen jät tämisen Kainuun ELY-keskukselle Ekologi nen vä li ja los tus ra ken nus teollisuudessa -hankkeesta (lyhennys Pro ECo). Kainuun ELY-keskus on tehnyt hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen kaupun gin hakemuksen mukaisesti. Hankkeen ko konaiskustannusarvio on euroa, sis. alv. Hankkeen henki lös töresursseihin kuuluvat projektinjohtaja sekä rakennesuunnittelun asiantuntija ja hankkeen henkilöstömenoihin on varattu eu roa. Lisäksi hankkeessa on varattu euroa ulkopuolisiin osto pal veluihin. Hankkeen kesto on Avustus on enintään 80 % avustuksen piiriin hyväk syttävistä menoista. Lisätietoja antaa Tuulikki Huusko, puh Hankepäällikön esitys: Kaupunginhallitus tyytyy Kainuun ELY-keskuksen rahoituspäätökseen ja hyväksyy hankkeen to teuttamisen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hankepäällikön esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KAINUUN ELY-KESKUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS/ECO TRAINING -HANKE KHALL 66 Hankepäällikkö Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan kohdalla hyväksyä Eco Training -ni misen hankkeen käynnistämisen kaupungin omalla riskillä alkaen. Kainuun ELY-keskus on tehnyt hankkeesta myönteisen ra hoituspäätöksen kaupungin hakemuksen mukaisesti. Hankkeen koko naiskustannusarvio on euroa, sis. alv. Hankkeen henkilöstöre sursseihin kuuluvat projektipäällikkö sekä koulutussuunnittelija ja hankkeen henkilöstöme noihin on varattu euroa. Lisäksi hankkeessa on varattu euroa ulkopuolisiin ostopalveluihin. Hankkeen kesto on Avustus on enintään 85 % tukikelpoisiksi hyväksyttä vistä menoista. Lisätietoja antaa Tuulikki Huusko, puh Hankepäällikön esitys: Kaupunginhallitus tyytyy Kainuun ELY-keskuksen rahoituspäätökseen ja hyväksyy hankkeen toteuttamisen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hankepäällikön esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTYÖKESKUKSEN PÄÄTÖS HANKETUEN MAK SAMISESTA YLEISHYÖDYLLISEEN INVESTOINTIHANKKEESEEN KHALL 67 Talousjohtaja Kaupunki on hakenut maksuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes kukseen tulleella hakemuksella Kuhmon kau pun ki kes kus tan ke hit tä mis hank kee seen myönnet tä vää tukea. Tukipäätöksessä hy väksytyt kustannukset olivat euroa ja hyväksytty rahoitus euroa, josta EU-osuus euroa ja valtion osuus eu roa. Kaupun gin mak sa tus ha ke muk sessa hy väk syt tä väksi esit tä mät kus tan nuk set oli vat ,85 eu roa. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on teke mällään päätöksellä hyväk synyt tukeen oikeuttaviksi kustannuksiksi ,85 euroa. Myönnetty tuki on ,71 euroa, josta EU-rahoi tuksen osuus on ,78 euroa ja valtion rahoitusosuus 6.880,93 euroa. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä päätöksen tiedoksi ja tyytyä teh tyyn päätökseen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS VEROPERUSTEMUUTOSLASKELMASSA OLLEEN VIR HEEN KORJAAMISESTA JOHTUVASTA VUODEN 2010 KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTION OSUUDEN TARKISTAMISESTA KHALL 68 Talousjohtaja Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 35 :n mukaan vuoden 2010 verotuksessa toteutettavista veroperuste muutoksista johtuvat verotulomenetykset korvataan kunnille lisäämäl lä kuntien valtionosuutta 71 euroa asukasta kohden. Jos valtionosuu den lisäyk sen jäl keen kunnan verotulojen menetys on suurempi kuin 71 euroa asukasta kohden, lisätään kunnan peruspalvelujen valtion osuutta euro määrällä, joka saadaan vähentämällä asukaskohtaisesta ve rotulojen me netyksestä 71 euroa asukasta kohden. Jos kunnan verotu lojen me ne tys on pie nempi kuin 71 euroa asukasta kohden, vähen ne tään kunnan valtionosuudesta euromäärä, joka saadaan vä hen tä mällä 71 eu rosta kunnan verotulojen menetys asukasta kohden. Val tion osuuden kunta kohtaiset yhteenlasketut vuosittaiset lisäykset ja vä hen nyk set ovat ko ko maan tasolla yhtä suuret. Kunnan peruspalve lu jen val tion osuuden muutosta laskettaessa sovelletaan vuoden 2008 ve ro tus tietoja sekä vuo den 2009 veroprosenttia ja asukaslukua. Verohallitus on ilmoittanut valtiovarainministeriölle vuo den 2008 verotustiedoissa olleesta virheestä, joka vaikuttaa valtiova rainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta tekemään päätökseen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta anne tun lain 50 :n mukaan valtiovarainministeriö voi itse tai hakemuksen perusteella oikaista kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetuis sa laissa tarkoitetuissa päätöksissä ja tiedoissa olevan laskuvirheen. Valtiovarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtion osuudesta annetun lain 50 :n nojalla päättänyt tarkistaa edellä maini tun valtionosuuspäätöksen. Ennen muutosta ve ro me ne tys ten kom pensaation vaikutus kunnan peruspalvelujen val tion osuu teen on ol lut eu roa ja korjauksen jäl keen eu roa. Val tion osuu den lisäys on euroa. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä valtiovarainministeriön päätöksen tiedoksi ja tyytyä tehtyyn päätökseen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYT TÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUO DELLE 2011 KHALL 69 Talousjohtaja Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an ne tun lain (1705/2009) 57 :n ja va paas ta si vis tys työs tä anne tun lain (632/1998) 16 :n nojalla päättänyt myön tää kun nille val tion osuutta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhtei söille ja sää tiöille ra hoitusta vuo deksi 2011maini tuissa laeissa tar koitet tuja käyt tökus tan nuksia varten. Kainuun maakunnan alueella järjestettävän lukiokoulutuksen ja am matillisen koulutuksen valtionrahoitus myönnetään ja maksetaan maa kunnalle Kainuun hallintokokeilusta annetun lain (343/2003) 23 :n perusteella. Tällä päätöksellä on myönnetty valtionosuutta/rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 5 :ssä tarkoitettuja koulu tusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä var ten. Opetusministeriö tarkistaa, ammattikorkeakouluille myönnettävää ra hoitusta lukuun ottamatta, kunnille vuodeksi 2011 myönnetyn val tionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöil le vuodeksi 2011 myönnetyn rahoituksen varainhoitovuoden 2011 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2011 lop puun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 :n 2 momentin perusteella. Opetusministeriön tekemän päätöksen mukaan opetus- ja kulttuuri tointa varten kaupungille käyttökustannuksiin myönnettävä valtion osuus vuodelle 2011 on euroa, kun kunnan rahoitusosuus euroa on vähennetty valtionosuuden kokonaismäärästä. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä opetusministeriön päätöksen tie doksi ja tyytyä tehtyyn päätökseen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS LIIKUNTATOIMINNAN JA NUORISOTYÖN YKSIKKÖHINNOISTA VUONNA 2011 KHALL 70 Talousjohtaja Opetus- ja kulttuuriministeriö on tekemällään päätök sel lä vah vis ta nut ope tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 33 :n nojalla liikuntatoiminnan ja 34 :n nojalla nuo ri so työn yksik kö hinnat vuodeksi 2011 seuraavasti edellyttäen, että edus kunta hyväksyy valtion vuoden 2011 talousarvioesityksen: Liikuntatoiminnan yksikköhinta on 12,00 euroa asukasta kohden ja nuorisotyön yksikköhinta 15,00 euroa kunnan alle 29-vuotiasta asu kasta kohden. Lisäksi opetusministeriö on tekemällään päätöksellä mää rännyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 20 :ssä ja 28 :ssä tarkoitetuksi taiteen pe rus ope tuk sen ope tus tuntikohtaiseksi yksikköhinnaksi 70,10 euroa vuo del le Li säk si on vahvistettu valtionosuuden laskennallisena pe rus teena käytettä vien opetustuntien määrät ja niiden mukaan laskettu valtion osuuden las kennallinen peruste siten, että Kuhmon musiikki opiston vahvistet tu jen opetustuntien lukumäärä on tuntia. Kuh mon kansalais opis ton yksikköhinta vuonna 2011 on 74,79 euroa ja vahvis tettu ope tus tuntien lukumäärä tuntia. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä opetus- ja kulttuuriministeriön pää tök set tie doksi ja tyytyä tehtyihin päätöksiin. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/ Kaupunginhallitus KUHMON YRITYSSAMPO OY:N OSAKKEIDEN ARVONALENTAMINEN KAUPUNGIN KIRJAN PIDOSSA VUONNA 2010 KHALL 71 Talousjohtaja Kuhmon Yrityssampo Oy:n käyttöomaisuuden arvo on ,81 euroa Noin 1,0 milj. euron alaskirjaus kaupungin taseessa saat taa kau pun gin si joi tusomaisuudessa olevan Kuhmon Yrityssampo Oy:n osak kei den ar von vastaamaan lähemmäs käyttöomaisuuden ar voa. Vastaavasti Kuhmon Yrityssampo Oy alentaa osakepääomaansa samalla määrällä edellisvuosien tappioidensa kattamiseksi. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle tehtäväksi ,02 euron alaskirjauksen sijoitusomaisuudessa olevan Kuh mon Yri tys sampo Oy:n osakkeiden arvoon edellä esitetyin perus teluin. Kir jauksen yhteydessä täsmäytetään kaupungin kirjanpidossa oleva Kuhmon Yri tyssampo Oy:n osakkeiden arvo vastaamaan yhtiön tark kaa osakepää omaa. Lisäksi kaupunginhallitus päättää pyytää Kuhmon Yrityssampo Oy:n hal li tus ta käynnistämään toimenpiteet yhtiön osakepääoman alentami sek si eurolla, mikä toteutetaan alentamalla Kuhmon Yri tys sam po Oy:n osak keen nimellisarvoa 62 eurosta/osake 47 eu roon/osa ke. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Merkitään, että Helena Kampmanin ilmoituksen perusteella kaupun gin hal li tus to tesi hä net esteelliseksi tämän asian käsittelyyn hallin tolain 28 1 mom. 5. koh dan perusteella. Kampman poistui ko kouksesta asian kä sit telyn ajaksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupungin joh tajan päätös ehdotuksen.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2009 298 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 18.05.2009 klo 12:00-13:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 64 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 64 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2009 126 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 25.08.2009 klo 18:00-18:08 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2009 111 KOKOUSAIKA 05.11.2009 klo 18:00-18:30 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 39 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 39 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 3/2009 78 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 28.04.2009 klo 18:00-19:17 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.02.2015 klo 18:00-19:55 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2014 11 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 20.02.2014 klo 09:00-11:15 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Aika 26.04.2013 klo 16:00-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koponen Sanna 16:00-17:35 puheenjohtaja Väli-Torala

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot