Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 5373/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 28 05.02.2014. 28 Asianro 5373/10.03.00/2013"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) 28 Asianro 5373/ /2013 Poikkeaminen (LTK) / As Oy Kuopion Valionportti / Vahtivuori (Kauppakatu 7) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tiivistelmä: Hakemus koskee vanhan Meijerirakennuksen muutostyötä, jonka yhteydessä poiketaan rakennuksen suojelua koskevista määräyksistä. Asemakaavoitus on valmistellut jätetystä ja täydennetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen. Hakija Kaupunki Kaupunginosa Asunto Oy Kuopion Valionportti c/o NCC Rakennus Oy Asemakatu KUOPIO Kuopio 2 Vahtivuori Rakennuspaikka Korttelin 41 tontti 6 Rakennushanke Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjaus- ja muutostyö. Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan Liitteenä päivätyt pääpiirustukset ja päivätyt havainnekuvat. Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 :stä. Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti: Rakennuksen suojelua koskevasta määräyksestä (sr-11) siten, että 2. kerroksen hirsirunko korvataan betonirungolla. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmästä korkeusasemasta (N43) siten, että julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi korkeusasemaksi tulee (N43). Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemasta (N43) siten, että julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi korkeusasemaksi tulee (N43).

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (2) Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin: Kaavoitustilanne Nykyinen tilanne Korttelissa 41 alueella on voimassa kaupunginvaltuuston vahvistama asemakaava, jossa ko. kortteli on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-40), jolla uudisrakennuksen tai olemassa olevaan rakennukseen tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Julkisivun tulee olla rapattu. Rakennuksen julkisivupinnan tulee ensimmäisen maanpäällisen kerroksen osalta poiketa muiden kerrosten julkisivupinnasta. Asuntoja ei saa sijoittaa ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen, mikäli ikkunat eivät ole vähintään 170 cm korkeudella katutasosta. Tonttia varten varattavan leikkiin ja oleskeluun tarkoitetun alueen ei tarvitse sijaita kyseisellä tontilla. Korttelia 41 rajaavat Satamakatu, Kauppakatu, Niemenkatu ja Lukkarinkatu. Asuinrakennusten päämassat sijoittuvat yhtenäisinä Lukkarinkadun, Satamakadun ja Kauppakadun varrelle. Rakennusmassat ovat kiinni Lukkarinkadussa ja Satamakadussa. Kauppakadun suuntainen rakennusmassa on 19,5 m päässä Kauppakadusta, muodostaen pienen aukion säilytettävän konttorirakennuksen eteen. Satamakadun ja Kauppakadun varrella kerroslukuna on neljä ja Lukkarinkadun varrella kolme. Kauppakadun ja Niemenkadun kulmauksessa, tontilla oleva Meijerin vanha konttorirakennus on merkitty arvokkaammaltaan osaltaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi (sr-11). Rakennusoikeudeksi on merkitty olevan tilanteen mukaisesti 685 km2, vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi sekä julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi korkeusasemaksi Rakennuksen Kauppakadun puoleisten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Rakennusala on varustettu merkinnällä ap/sr, jonka mukaisesti kaavan autopaikkavaatimusta ei sovelleta säilytettävään rakennukseen. Tontille on mahdollistettu ajoyhteyden järjestäminen Niemenkadun kautta. Rakennusten alimman kerroksen alimmaksi likimääräiseksi korkeusasemaksi on merkitty Korttelialueelle saa kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa osittain tai kokonaan maanpinnan alapuolella olevia tai niihin liittyviä maanpäällisiä asukkaiden yhteiskäyttö- ja pysäköintitiloja (mayp). Autopaikka vaatimuksesi on merkitty 2 ap/as ja 1 ap/40 Km2. Korttelialueella ei saa ilman ympäristöviranomaisten lupaa tehdä täyttö- tai kaivutöitä (saa-1). Alueelle on laadittu rakentamistapaohje (rto), jota on ehdottomasti noudatettava. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin ja sen pinta-ala on 651 m 2. Tontti ja rakennus ovat hakijan omistuksessa. Tontilla on Arkkitehti J.V. Strömbergin vuonna 1906 suunnittelema ja vuoden 1907 alkupuolella valmistunut Osuusmeijerirakennus. Rakennuksesta on laadittu rakennushistoriaselvitys ( QVIM Arkkitehdit Oy / Arkkitehti Kristiina Helin), joka on asiakirjoissa.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (3) Laaditussa rakennushistoriaselvityksessä rakennuksesta todetaan mm. seuraavaa: Rakennus tarvitsee täydellisen peruskorjauksen ja siinä tullaan tekemään mittavia korjaus ja muutostöitä. Näiden lähtökohtana julkisivujen osalta tulisi olla rakennuksen alkuperäisen, kansallisromanttisen ilmeen ja rakennuksen arvon palauttaminen. Julkisivuun tehtävien muutosten tulee sopeutua rakennuksen alkuperäiseen ulkoasuun ja mittasuhteisiin. Rakennukselle ominainen kattomuoto tulee säilyttää. Alkuperäisten ikkuna aukkojen palauttaminen on tavoiteltavaa ja ikkunat tulisi kunnostaa mahdollisuuksien mukaan. Uusittavat ulko ovet voisi tehdä alkuperäisen mallin mukaisiksi. Rakennuksen suojelumerkintä ei koske sisätiloja. Ne ovat kokeneet niin monia muutoksia, että alkuperäisiä tiloja tai rakennusosia on vain vähän. Sisätiloista tärkeimmän, avoimen ja korkean meijerisalin palauttaminen on tavoiteltavaa, jos rakennuksen tuleva käyttö sen mahdollistaa. Rakennus ja taloteknisillä ratkaisuilla tulee turvata rakennuksen säilyminen myös tulevaisuudessa. Pyydetyt lausunnot ja selvitykset Hakemuksesta on pyydetty museoviraston, Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ja kaupunkikuvatyöryhmän lausunnot. Lausunnossaan museovirasto esittää kantanaan seuraavaa: Museovirasto pitää päivättyä, perinteisellä puu-ulkoseinällä tehtyä suunnitelmavaihtoehtoa toivottavana toteutuksen pohjana (pohjapiirrokset ja leikkaus L1-2 L1-5). Rakennukseen tulisi 12 asuntoa ja liiketila, yhteensä 745 m2 huoneistoalaa, hirsirakenteinen yläkerta ja asuntoullakko. Vesikattomuotoa on suunnitelmassa muutettu ja räystäslinjaa korotettu 30 cm. Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy on laatinut rakenneosista vauriokartoituksen ja koosteen haitta-aineanalyyseistä (mikrobi-, asbesti-, PAH-, PCB- ja lyijyanalyysit). Niiden perusteella Osuusmeijerin entinen konttori on tavanomainen aikansa hirsirakentamisen edustaja, jossa bitumipohjaisia tuotteita käytettiin lähinnä kosteuseristeissä. Jotta kaavassa määritelty rakennuksen historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyisi, tulee korjaussuunnitelman perustua rakennuksen nykytilaan. Hirsiseinät on korjattava hirrellä ja kapseloida ongelmalliset alueet. Kaupunkikuvallisesti tärkeää on Kauppakadun puoleinen kattomaiseman ja vesikaton säilyttäminen rakentamisaikansa hollantilaistyylisessä asussa mataline kattoikkunoineen. Kauppakadun ikkuna-aukotuksen voi toteuttaa nykyistä kuutta aukkoa hyödyntäen tarvitsematta palata vuoden 1906 viiden ikkunan vaiheeseen. Puuikkunoita korjattaessa tulee heloituksen ja tiivistyksen lisäksi tehdä tarvittavat puupaikkaukset. Energiatehokkuuden ja äänieristyksen parantamiseksi voidaan toiseen puitteeseen vaihtaa kapea lämpölasielementti. Suljettu kolmas korkea ikkuna Kauppakadun puolella voidaan entistää, reliefi säilyttäen. Vanhoille taloille tyypillisesti alkuperäisiä ulko-ovia on säilynyt vain sekundääritiloissa. Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella puusepäntyöllä ulko-ovet voidaan uusia lämpöeristettyinä. Samat laatuvaatimukset kohdistu-

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (4) Naapurien kuuleminen Päätösesityksen perustelut vat myös ulkoverhouksen uusimiseen. Jugendaikaisten koristeosien rekonstruktiota tulee välttää. Koska rakennuksen sisätilat ovat kärsineet suurista muutoksista, voidaan sisäpuolista lämmöneristettä lisätä hirsirakenteen rakennusfysikaalisen toiminnan sallimissa rajoissa. Rakennuttaja on laajennusosat purkaessaan jo käyttänyt hyväkseen kaavan sallimaa mahdollisuutta tehdä muutoksia pihan puoleisiin julkisivuihin. Mikäli ullakkotilaa halutaan ottaa käyttöön ja avata lapetta pihan puolelle, tulisi katon hollantilaistyylinen perusmuoto kaupunkikuvasyistä säilyttää. Lausunnossaan laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä toteaa seuraavaa: Mikäli hirsirungon muuttaminen ei vaikuta julkisivun tai sen detaljien ulkonäköön (esim. ikkunoiden syvyyteen suhteessa julkisivupintaan), laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä ei ota kantaa rakennuksen rungon materiaaliin tai rakenteeseen. Rakennuksen räystäslinjaa voidaan nostaa 0,3 m. Rakennuksen julkisivuväritys on esiteltävä laajennetussa kaupunkikuvatyöryhmässä. Hakija on käynyt esitetyistä muutoksista neuvotteluja Pohjois-Savon ELYkeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kanssa. Hakijaa edustavalle suunnittelijalle lähettämässään lausunnossaan ELY-keskus (Eeva Pehkonen) toteaa seuraavaa: Keskustelin Heli Ekin kanssa ja tulimme seuraaviin päätöksiin: Lapeikkunavaihtoehto ei ole hyvä. Siinä on epävarmoja rakenteita ja ullakkokerroksen julkisivukaan ei parane. Jos halutaan ullakkokerroksen ulkonäköä lähemmäksi alkuperäistä, olisi keinona vähentää asuntojen neliöitä kerroksessa. Päädyimme kuitenkin siihen, että olemme kaupunkikuvatyöryhmän kanssa samaa mieltä rakennuksen korjaus/muutostöistä. Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen ( ja -7, , ja -7 sekä ). Naapureilla ei ollut hakemuksesta huomautettavaa. Museoviraston kannanotosta poiketen ja kaupunkikuvatyöryhmän sekä ELYkeskuksen kannanottoihin yhtyen asemakaavoitus puoltaa poikkeamishakemusta ja hyväksyy hakijan poikkeamisen tueksi esittämät perustelut, joissa hakija toteaa seuraavaa: Nykyinen julkisivu on kokenut useita muutoksia ja se on erittäin huonokuntoinen tällä hetkellä. Julkisivu joudutaan siis joka tapauksessa rakentamaan uudelleen. Myös sen koristeaiheet on aikojen saatossa poistettu ja ne palautetaan muutoksen yhteydessä. Vanha hirsiseinä on kokenut useita aukkomuutoksia ja on verraten pirstaleinen. Seinän alareuna on käsitelty kreosoottiöljyllä joten ainakin alin hirsi on vaihdettava koko talossa. Ääniteknisesti hirsiseinä on hankala, asuntojen välisiä äänisiltoja on erittäin vaikea katkaista ja lisäksi hirsiseinä välittää liikenteen tärinää maaperästä. (Talo on kiinni vilkkaassa Kauppakadussa). Myös paloteknisesti hirsirakenne on

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) ongelmallinen. Räystäslinjan vähäinen nosto auttaa yläkerroksen asuntojen rakentamista katon olevan muodon sisäpuolelle siten että 2. kerroksen julkisivun mittasuhteet voidaan säilyttää sekä riittävät tuuletustilat voidaan rakentaa rakennuksen yläpohjaan. Muutostarve johtuu 2. kerroksen korkeista ikkunoista jotka määrittävät ylimmän kerroksen välipohjan korkeusaseman. Vesikatto rakenteineen joudutaan rakentamaan uudelleen joka tapauksessa. Hirsiseinien poisto ei vaikuta julkisivujen käsittelyyn jonka toteutamme mahdollisimman tarkasti alkuperäisen mallin mukaan (1909 tehty paneeliverhous). Asemakaavan asettamat säilytystavoitteet täyttyvät kaupunkikuvan ja kulttuurihistoriallisten tavoitteiden osalta sillä, että rakennuksen julkisivujen käsittely ja detaljit toteutetaan mahdollisimman tarkasti alkuperäisen mallin mukaan, kuten hakemusaineistossa on esitetty. Lisäksi voidaan todeta, että esitetyt muutokset edistävät olevan rakennuskannan hyötykäyttöä. Ratkaisuvalta Päätösesitys (maankäyttö- ja rakennuslaki 171.1, kv , laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 ). Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172 ). Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Lupa asemakaavasta poikkeamiseen myönnetään hakemuksen mukaisesti. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 470. Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Museovirastolle. Vaikutusten arviointi Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti neutraali, koska rakentaminen ei olennaisesti poikkea alueen vastaavasta rakentamisesta. Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa rakennuksen monipuolisen käytön. Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen. Liitteet /2013 Ote ajantasa-asemakaavasta /2013 Ote asemapiirroksesta Viiteaineisto /2013 Hakijan selostus poikkeamisista perusteluineen /2013 Valionportin havainneaineisto

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (6) /2013 Valionportti piirustukset julkisivut (ei jaeta, julkaistaan internetissä) Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen, museoviraston lausunto , kaupunkikuvatyöryhmän lausunto ja Pohjois- Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunto Valmistelija Jussi Partanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Poikkeaminen (LTK) / Kiinteistö Oy Kuopion Asemakatu 30-32 (Hotelli Cumulus) / Maljalahti 3-15-7 (Puijonkatu 32) Vs. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 189 19.05.2014. 189 Asianro 3029/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 189 19.05.2014. 189 Asianro 3029/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 189 Asianro 3029/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / As Oy Kuopion Vuorikatu 14 / Kuopionlahti 5-8 tontti 2 (Vuorikatu 14) Kaupunkirakennelautakunta 26.2.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa.

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. Teutori (10/2005) 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavanmuutos:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot

Asemakaavanmuutos "Linnankatu 35-37" osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.

Asemakaavanmuutos Linnankatu 35-37 osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 5. päivänä elokuuta 2005 päivättyä, 8.11.2005 muutettua (lausunnot) ja 1.3.2006 muutettua (muistutus) asemakaavakarttaa (42/2004) Linnankatu 35-"37 Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 33/2015 1 (41) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 Yliarkkitehti on 7.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 185 194 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 12.03.2015. 29 Asianro 1551/10.03.00.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 12.03.2015. 29 Asianro 1551/10.03.00.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 29 Asianro 1551/10.03.00.01/2015 Poikkeaminen / 8-9904-0 / Kaartokatu 6 / tilapäisen rakennuksen pysyttäminen paikallaan yli viiden vuoden ajan sekä poikkeaminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Lahden kaupunki (2008-03756) Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö

Lahden kaupunki (2008-03756) Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö 1 Lahden kaupunki (2008-03756) Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2009 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA NRO A-2396a (Anttilanmäen asemakaavamuutos)

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA

KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 15.5.2012 1 KESKUSTA VI A ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 2/2015 1 (31) LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 Lupayksikön päällikkö on 20.1.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26-36 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.1.2015, jolloin

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot