RAPORTTI MAAILMAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TILANTEESTA VUONNA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI MAAILMAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TILANTEESTA VUONNA 2011"

Transkriptio

1 RAPORTTI MAAILMAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TILANTEESTA VUONNA 2011 Esipuhe Vapaaehtoistyön muodot ja sen määrittelemiseen käytetyt termit saattavat vaihdella eri kulttuureissa, mutta vapaaehtoistyön taustalla on aina samanlaisia arvoja: halu yhteisen hyvän edistämiseen vapaasta tahdosta, solidaarisuus ja tahdo tehdä vastikkeetonta hyvää. Vapaaehtoisia motivoivat arvot, kuten oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja vapaus, löytyvät sellaisinaan YK:n perustuskirjasta. Yhteiskunta, joka edistää ja tukee vapaaehtoistoiminnan eri muotoja on todennäköisesti myös yhteiskunta, joka huolehtii omistaan. Yhteiskunnat, jotka eivät anna arvoa ja tukea vapaaehtoistoiminnalle, jäävät myös paitsi sen tarjoamista hyödyistä. Viettäessään vapaaehtoistyön teemavuotta kymmenen vuotta sitten kansainvälinen yhteisö tunnusti vapaaehtoistyön arvon maailman maiden ja yhteisön edistyksessä, yhteenkuuluvuudessa ja jälleenrakennuksessa. Silti kun nyt pyrimme täyttämään YK:n vuosituhattavoitteita vuoteen 2015 mennessä, ei vapaaehtoistyötä ole edelleenkään aina sisällytetty kehitysstrategioihin ja kehityskeskustelun ytimeen. YK:n vapaaehtoisjärjestö tuotti tämän maailmanjärjestön ensimmäisen vapaaehtoistyötä koskevan raportin juhlistamaan vapaaehtoistyön teemavuoden kymmenvuotispäivää. Kertomalla vapaaehtoistyössä piilevistä mahdollisuuksista raportti näyttää kuinka nykyiset kehitysajattelun käytännöt eivät ota vapaaehtoistyön merkitystä tarpeeksi huomioon. Kahden viime vuosikymmenen aikana YK:n kehitysohjelma (United Nations Development Program - UNDP) on edistänyt inhimillistä kehitystä vaatimalla ihmisille enemmän vapautta ja valinnanmahdollisuuksia, oikeutta kouluttautua ja saada riittävä elintaso ja elää pitkä ja terve elämä. Näinä vuosikymmeninä olemme saaneet lukea inhimillisen kehityksen raporteista, että kansallista kehitystä ei tule mitata ainoastaan kansantulon (BKT) pohjalta, vaan on myös kiinnitettävä huomiota yleiseen elämänlaadun paranemiseen. Inhimillisen kehityksen indeksi asettaa ihmisen kehitysajattelun keskiöön. Kehitysohjelman raportti korostaa myös muun kuin aineellisen kasvun merkitystä ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Koulutuksen ja terveydenhuollon piiriin pääsy sekä työolojen parantaminen ovat tärkeitä, mutta niin ovat myös ihmisten aktivoituminen, voimaantuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen. Vapaaehtoistyö on hyvä esimerkki aineettomasta kasvusta. Vuoden 2010 inhimillisen kehityksen raportti totesi: Ihmisen asettaminen kehitysajattelun keskiöön tekee prosessista tasa-arvoisemman ja laaja-alaisemman sekä tekee ihmisistä aktiivisia toimijoita muutoksessa. Raportin mukaan vapaaehtoistoiminta kehittää ihmisten kykyjä ja osaamista erittäin tehokkaasti kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. YK:n kehitysohjelmassa (UNDP) uskomme ajattelua koskevaan muutokseen. Yhteiskuntaa muuttavien käytäntöjen on lähdettävä ruohonjuuritasolta ja lähiyhteisöistä. 1

2 Tämän raportin tehtävänä on laajentaa lukijan käsitystä vapaaehtoistyöstä ja aloittaa keskustelu sen tarjoamista mahdollisuuksista rauhalle ja kehitykselle. Helen Clark Pääjohtaja, YK:n kehitysohjelma UNDP Esittely Tämä raportti keskittyy niihin yleismaailmallisiin arvoihin, jotka motivoivat ihmisiä kaikkialla maailmassa tekemään vapaaehtoistyötä yhteisen hyvän puolesta sekä vapaaehtoistyön vaikutuksiin yhteiskunnalle ja yksilöille. Vapaaehtoistyö edistää ihmisten vuorovaikutusta, yhteiskunnallista osallistumista ja yksilöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Vapaaehtoistyön arvo yhteiskunnallisessa kehityksessä tunnustettiin vuonna 2001 YK:n sadankahdenkymmenenkuuden jäsenvaltion hyväksyessä yleiskokouksen päätöslauselman vapaaehtoistyön teemavuoden lopulla. Tämä päätöslauselma antoi lukuisia suosituksia vapaaehtoistyön edistämisestä ja tukemisesta muun muassa valtioille, YK:n elimille ja järjestöille Kymmenen vuoden aikana joidenkin suositusten täytäntöönpanossa on tapahtunut huomattavaa edistystä Silti juhliessamme nyt vapaaehtoistyön teemavuoden kymmenvuotisjuhlaa, ei vapaaehtoistoiminnan arvoa ja vaikutuksia ole vieläkään täysin tunnustettu. Tarvitsemme toimivan joukon toisiaan tukevia ohjelmia, jotka ovat suunniteltu edistämään ihmisten yhteiskunnallista osallistumista ja yhteiskunnan hyvinvointia. Vapaaehtoistyö on olennainen osa kansakuntien ja yhteisöjen kestävää ja tasa-arvoista kehitystä. Nopeasti muuttuvassa maailmassamme vapaaehtoistyö on pysyvää. Sen muodot ja keinot saattavat vaihdella, mutta tärkeimmät arvot, solidaarisuus ja sitoutuneisuus, ovat ja pysyvät. Nämä arvot löytyvät kaikista kulttuureista ja yhteiskunnista ja ne ovat merkkinä ihmiskunnan ykseydestä. Tarve muuttaa kestämättömiä kulutus- ja tuotantotapojamme on nykyään suuri ja se vaatii toteutuakseen taakseen poliittista tahtoa ja myös tavallisten ihmisten aktiivista osallistumista. Vapaaehtoistyö ei ole yleislääke kaikkiin maailman ongelmiin, mutta se on tärkeä osa jokaista strategiaa, joka ei pidä taloudellista hyötyä kaiken mittana, vaan tunnustaa myös sen, että ihmiset haluavat tehdä asioita pyyteettömästi ja omien arvojensa ohjaamina, eivät vain hyötyäkseen itse. Raportissa tarjoamme useita esimerkkejä niistä monista muutoksista, joita vapaaehtoiset kokevat ja tuottavat. Kerromme, miksi vapaaehtoistoiminta on tärkeää yksilön kehitykselle. Ennen kaikkea olemme sitä mieltä, että inhimillisen yhteiskunnan on perustuttava luottamukselle, solidaarisuudelle ja keskinäiselle kunnioitukselle eli niille arvoille, joille vapaaehtoistoiminta perustuu. Tässä ensimmäisessä YK:n vapaaehtoistyöhön keskittyvässä raportissa käsittelemme monia termeihin ja metodeihin liittyviä kysymyksiä. Olemme tietoisia siitä, että lisätutkimus vapaaehtoistyön luonteesta ja laajuudesta on tarpeen. Raportti on tästä käytävän keskustelun alku, ei loppu. Tulevaisuudessa pyrimme laajentamaan tietämystämme vapaaehtoistyön motiiveista, laajuudesta, arvosta ja vaikutuksista ympäri maailman. Flavia Pansieri Johtaja, YK:n vapaaehtoisohjelma UNV 2

3 Yleiskatsaus Ihmiset ovat kansakunnan todellinen varallisuus UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportti vuonna Vapaaehtoisuus on yksi ihmissuhteiden peruselementeistä. Vapaaehtoisuudessa on kyse ihmisten tarpeesta osallistua oman yhteisönsä toimintaan ja tuntea olevansa tärkeä muille. Uskomme vahvasti, että vapaaehtoistoiminnalle luontaiset sosiaaliset suhteet ovat kriittisen tärkeitä ihmisen ja hänen yhteisönsä hyvinvoinnille. Vapaaehtoistoiminta perustuu sellaisiin arvoihin, kuten solidaarisuus, vastavuoroisuus, keskinäinen luottamus ja yhteenkuuluvuuden tunne. Kaikki nämä ovat merkittävästi elämänlaatua edistäviä arvoja. Ihmiset kaikkialla maailmassa osallistuvat vapaaehtoistyöhön useasta eri syystä: auttaakseen köyhyyden poistamisessa sekä terveydenhuollon ja koulutuksen parantamisessa, puhtaan veden ja asianmukaisen viemäröinnin mahdollistamiseksi, ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristön tilaa koskevien uhkien torjumiseksi, katastrofiriskien vähentämiseksi, sosiaalisen syrjäytymisen sekä väkivaltaisten konfliktien ehkäisemiseksi. Vapaaehtoistyö edistää rauhaa ja kehitystä tuottamalla hyvinvointia ihmisille ja heidän yhteisöilleen. Vapaaehtoistyö muodostaa myös selkärangan monille kansallisille ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille, muille kansalaisyhteiskunnan (ts. kolmannen sektorin) järjestöille sekä sosiaalisille ja poliittisille liikkeille. Vapaaehtoistyö on näkyvä osa julkista sektoria ja jatkuvasti kasvava osa yksityistä sektoria. Yk:n kansainvälisen vapaaehtoistyön teemavuoden 2001 jälkeen vapaaehtoistyön merkitys on yhä useammin ymmärretty ja tunnustettu. Tästä huolimatta vapaaehtoistyö on edelleen väärinymmärrettyä ja aliarvostettua. Vapaaehtoistyön sekä rauhan ja inhimillisen kehityksen väliset vahvat siteet unohdetaan aivan liian usein. On aika ymmärtää vapaaehtoistyön merkitys elämänlaatua sekä yleistä hyvinvointia edistävänä puuttuvana lenkkinä yhteiskunnallisen kehityksen kaavassa, jossa talouskasvu on edelleen keskipisteenä. Joka tapauksessa, kuten UNDP:n ensimmäisessä Inhimillisen kehityksen raportissa mainitaan, ihmiset ovat kansakunnan todellinen varallisuus. Yhteiskunnallisessa kehityksessä on kyse siitä, että ihmisillä on yhä enemmän mahdollisuuksia elää omien arvojensa mukaista elämää. Talouskasvu on vain yksi tapa lisätä näitä mahdollisuuksia.(1) Inhimillisen kehityksen kriteereihin, joita ovat muun muassa pääsy terveydenhuoltoon ja koulutukseen, on lisätty yksi asia: vapaus käyttää tietoja ja taitoja oman elämän rakentamiseen. Tätä laajennettua kehityksen määritelmää on käytetty kahdenkymmenen vuoden ajan YK:n maailmanlaajuisissa Inhimillisen kehityksen raporteissa sekä yli kuudessasadassa kansallisessa inhimillisen kehityksen raportissa. Tämä ensimmäinen YK:n julkaisema Raportti maailman vapaaehtoistyön tilasta korostaa sitä, kuinka ihmiset voivat vapaaehtoistyötä tekemällä vaikuttaa omaan ja yhteisönsä elämään. Vapaaehtoistyö on osa inhimillistä kehitystä, mutta sen merkitystä ja mahdollisuuksia ei ole yhteiskunnallisessa kehityksessä käytävässä keskustelussa vielä täysin hahmotettu ja ymmärretty, varsinkaan YK:n vuosituhattavoitteiden yhteydessä. On kuitenkin muistettava, että huomattavaa kehitystä on tapahtunut Kansainvälisen vapaaehtoistyön teemavuoden 2001 jälkeen, erityisesti kehitysmaissa tuolloin tunnustetuissa neljässä pääteemassa eli vapaaehtoistyön laajemmassa tunnustamisessa, toiminnan helpottamisessa, verkostoitumisessa sekä vapaaehtoistoiminnan edistämisessä. Hallitukset ovat kehittäneet kattavan listan suosituksia toimista, joilla vapaaehtoistyötä voidaan tukea. Nämä suositukset sisältyvät YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaan 56/38 joka hyväksyttiin vuonna 2001, ja jota on täydennetty myöhempien YK:n yleiskokousten päätöslauselmissa.(2) Näitä suosituksia on myös korostettu YK:n pääsihteerin 3

4 raporteissa.(3) Vapaaehtoistyö arvokkaana osana kehitysyhteistyösuunnitelmia Vapaaehtoistoiminta tulee sisällyttää keskeiseksi osaksi kehitysyhteistyöpolitiikan kansallista suunnittelua. Vapaaehtoisen oma-aputoiminnan sekä keskinäisen tuen arvokkaiden perinteiden tunnustaminen ja strateginen kehittäminen lisää kehitysyhteistyön onnistumisen mahdollisuuksia. Yhteyden luominen kehitysyhteistyötä tekevien maiden suuren yleisön, näissä maissa toteutetun vapaaehtoistoiminnan ja kehitysmaissa toteutetun vapaaehtoistoiminnan välille, voi myös auttaa julkisen tuen saamista kehitysyhteistyölle.(4) Lähde: YK:n yleiskokous (2002b). Tämän raportin ajankohta, vuosikymmen Kansainvälisen Vapaaehtoistyön teemavuoden 2001 jälkeen, on erityisen tärkeä, koska samaan aikaan käydään vilkasta keskustelua siitä, millaisen yhteiskuntamuodon haluamme itsellemme ja tuleville sukupolville. Globalisaatio on nopeasti muuttamassa kulttuurisia ja sosiaalisia normeja, tuoden samanaikaisesti etuja joillekin ja rajoituksia sekä syrjäytymistä toisille. Monet tuntevat menettäneensä oman elämänsä hallinnan.(5) Vapaaehtoistyö on yksi tapa kytkeytyä yhteisöön ja yhteiskuntaan. Tällä tavalla ihmiset saavuttavat yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta ja pystyvät vaikuttamaan elämänsä suuntaan. Vapaaehtoistoiminta ankkurina maailmanlaajuisten muutosten edessä Ihmiset tuntevat usein voimattomuutta globalisaation edessä; he ovat kuin aallokossa ajelehtivat laivat ilman ankkuria. Vapaaehtoistoiminta voi olla ankkurina kun ihmiset vaikuttavat omassa yhteisössään tapahtuvaan muutokseen. Lähde: Marian Harkin, Euroopan Parlamentin jäsen, UNV High-Level Advisory Board (2011)(6) Milloinkaan ennen maailmanhistoriassa ihmisellä ei ole ollut yhtä suurta mahdollisuutta vaikuttaa oman yhteisönsä kehitykseen ja luoda omaa kohtaloaan. Osallistavaa demokratiaa on vaadittu vapaaehtoisvoimin toteutetulla kampanjoinnilla ja nopeasti kehittyvä digitaalinen viestintä on mahdollistanut uudenlaisen aktivismin. Näin on tapahtunut Latinalaisessa Amerikassa 1980-luvulla, Itä-Euroopassa 1990-luvulla sekä viimeisimpänä arabimaailmassa 2010-luvulla. Vapaaehtoistyö on saatava kehitysyhteistyötä koskevan keskustelun eturintamaan maailmanlaajuisesti, alueellisesti sekä kansallisesti. Mielenkiinto vapaaehtoistyön monimuotoisuuteen on kasvanut huomattavasti viime vuosina ja aiheesta on yhä enemmän akateemista tutkimusta olemassa. Kiinnostuksen kasvamisesta todistavat myös monet vapaaehtoistyötä käsittelevät keskustelufoorumit sekä vapaaehtoistyön saama medianäkyvyys, varsinkin luonnonkatastrofien ja suurten urheilutapahtumien, kuten olympialaisten ja jalkapallon MM-kisojen yhteydessä. On myös yhä enemmän merkkejä hallitusten vapaaehtoistyötä tukevista toimista osana kansalaistoimintaa, sekä palveluiden tuottamisen parantamiseksi että sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja harmoniaa tukevien arvojen edistämiseksi. Vaikka tällainen kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan ei alkanut vuoden 2001 kansainvälisestä vapaaehtoistoiminnan teemavuodesta, monet uudet vapaaehtoistoimintaan liittyvät aloitteet voidaan jäljittää sinne saakka. Tämä raportti ei aio kopioida olemassa olevaa vapaaehtoistoimintaa käsittelevää tieteellistä työtä. Sen sijaan esitämme vision vapaaehtoistyöstä ja tutkimme, miten se liittyy joihinkin aikamme tärkeimpiin rauhan- ja kehitystyön haasteisiin. Vaikka mainitut esimerkit ovat 4

5 pääasiassa kehitysmaista, tämä raportti on kuitenkin tarkoitettu sovellettavaksi maailmanlaajuisesti. YK:n yleiskokouksen uraauurtava päätöslauselma 56/38 sisältää selkeät suositukset keinoista, joilla hallitukset ja YK-järjestelmä voivat tukea vapaaehtoistyötä.(7) Tärkeimpien näkökulmien joukossa olivat: - Vapaaehtoistyön unohtaminen politiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa voi johtaa riskiin jättää arvokas voimavara ilman huomiota sekä heikentää yhteisöjä sitovia yhteistyön perinteitä.(8) - Ei ole olemassa yhtä maailmanlaajuisesti toimivaa mallia, sillä se mikä toimii yhdessä maassa, ei välttämättä toimi toisenlaisen kulttuurin ja perinteet omaavassa maassa.(9) - Vapaaehtoistyön tukeminen ei merkitse palkatun työvoiman vähentämistä.(10) MAAILMAN VAPAAEHTOISTOIMINTA TÄNÄÄN Vapaaehtoistyön idea on tunnistettavissa jokaisesta yhteiskunnasta, vaikkakin vapaaehtoistyön toteutusmuodot vaihtelevat. Vuodesta 2001 lähtien laaja-alainen tutkimus on lisännyt suuresti ilmiön ymmärtämistä. Maailmalla on silti säilynyt laajalle levinneitä väärinkäsityksiä vapaaehtoistyön luonteesta ja vaikutuksista. Ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa mitata vapaaehtoistyön laajuutta. Useimmat tutkimukset todistavat kuitenkin vapaaehtoistyön olevan maailmanlaajuinen, valtavan laajamittainen ja vaikutuksiltaan merkittävä ilmiö. VAPAAEHTOISTOIMINNAN UUDET KASVOT Mahdollisuudet osallistua vapaaehtoiseen toimintaan ovat kasvaneet viime vuosina globalisaation, uuden teknologian leviämisen sekä yksityisen sektorin yhteiskuntavastuuseen liittyvän kiinnostuksen tuloksena. Esimerkiksi matkapuhelinviestintä ja online-vapaaehtoisuus ovat mahdollistaneet yhä useamman ihmisen osallistumisen vapaaehtoistyöhön ensi kertaa. Massiivinen tekstiviestiviestintä on yksi mikrovapaaehtoisuuden muoto, joka edistää tiedon tuottamista ja jakamista. Sitä käytetään säännöllisesti tietoisuuden lisäämiseksi, vaihtoehdoista tiedottamiseksi sekä julkisten palvelujen seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Online-vapaaehtoisuus eli internetissä suoritettava vapaaehtoistyö on poistanut tarpeen sitoutua toimintaan vain tiettyinä aikoina ja tietyissä paikoissa, se on toisin sanoen lisännyt vapaaehtoistyön vapautta ja joustavuutta. Sosiaalisen median (kuten Twitter, Facebook, Orkut) kautta jaettu tieto on auttanut ihmisiä järjestäytymään muun muassa ilmastoa sekä demokraattista muutosta koskevien kysymysten ympärille, viimeisimpänä eräissä arabimaissa. Internet tekee vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden ihmisten ja vapaaehtoistyötä tarjoavien järjestöjen kohtaamisen aiempaa helpommaksi. Hyvä esimerkki tästä on YK:n Vapaaehtoisten online-vapaaehtoispalvelu (UNV Online Volunteering Service). Virtuaalisten eli internetissä toimivien yhteisöjen jäsenyys voi myös lisätä yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin tunteita. Vaikka vapaaehtoistyö ei ole uusi asia, se on saanut uusia muotoja ja ulottuvuuksia globalisaation aikakaudella. Vapaaehtoistyötä sisältävä matkailu voluntourism tai opiskelijoiden tapa pitää välivuosia, jonka aikana tehdään vapaaehtoistyötä, ovat uusia ilmenemismuotoja ja niiden vaikutukset ovat vielä epäselvät. Yritykset, kansalaisjärjestöt, yliopistot sekä uskonnolliset järjestöt ovat kasvavassa määrin mukana tarjoamassa tehtäviä kansainvälisille vapaaehtoisille. On olemassa myös tiettyjen maahanmuuttajaryhmien 5

6 sisäistä vapaaehtoistyötä (diaspora volunteerism), jossa maahanmuuttajayhteisöjen asiantuntijat sitoutuvat lyhytaikaisiin tehtäviin siirtääkseen uudessa asuinmaassa kertynyttä tietotaitoa synnyinmaahansa. Toinen suhteellisen uusi ilmiö on yksityisen sektorin osallistuminen vapaaehtoistoimintaan. Tänä päivänä noin yksi kolmesta suuresta yrityksestä tarjoaa jonkinlaista työnantajan tukemaa vapaaehtoistyötä. Pitkäaikainen yhteistyö yksityisten yritysten ja paikallisten kansalaisjärjestöjen välillä on kasvava suuntaus. VAPAAEHTOISTOIMINTA JA KEHITYSPOLITIIKKA Vapaaehtoistoiminnan vaikutus on erityisen silmiinpistävää kestävän kehityksen sekä hyvinvoinnin edistämisen yhteydessä. Vastoin yleistä käsitystä pienituloiset tai jopa köyhät tekevät yhtä paljon vapaaehtoistyötä kuin paremmin ansaitsevat. Vapaaehtoistoiminnassa vähemmän ansaitsevat käyttävät vahvuuksiaan, kuten tietojaan, taitojaan ja sosiaalisia verkostojaan itsensä, perheidensä ja yhteisönsä hyväksi. Vapaaehtoistoiminta on erittäin tärkeää haluttaessa vahvistaa heikoimmassa asemassa olevia saavuttamaan turvatun toimeentulon ja haluttaessa edistää heidän fyysistä, taloudellista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. Vapaaehtoistoiminta voi myös vähentää sosiaalista syrjäytymistä, joka on usein seurausta köyhyydestä, marginalisoitumisesta ja muista epätasa-arvoisuuden muodoista. Vapaaehtoistoiminta on yksi tapa saada mukaan väestöryhmiä, jotka usein jätetään huomiotta, kuten naiset, nuoret ja vanhukset, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja HIV/AIDS potilaat. On yhä enemmän todisteita siitä, että vapaaehtoistoiminta edistää sellaista arvomaailmaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, joka mahdollistaa konfliktien jälkeisen sovittelun ja jopa ehkäisee väkivaltaisia yhteenottoja. Edistämällä luottamuksen rakentamista vapaaehtoistoiminta vähentää konfliktiin johtavia jännitteitä ja voi myös edistää konfliktien ratkaisemista. Sodan jälkeen vapaaehtoistyön avulla voidaan löytää uusia, yhteisiä merkityksellisiä asioita. Ihmiset, jotka ovat sitoutuneet toisiinsa paikallisen osallistumisen ja yhteistyön kautta voivat paremmin ratkoa erimielisyyksiä riidattomasti. Vapaaehtoistyö luonnonkatastrofien yhteydessä on pitkään ollut yksi näkyvimmistä vapaaehtoisuuden ilmentymistä. Se on myös yksi selkeimmistä osoituksista siitä arvomaailmasta, joka saa ihmiset pitämään huolta toisistaan. Huolimatta siitä, että tiedotusvälineillä on taipumus kiinnittää huomiota kansainvälisiin vapaaehtoisiin, naapurit ja paikalliset asukkaat ovat usein ensimmäisiä katastrofiuhrien auttajia. Koska ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen ja monien muiden tekijöiden vuoksi luonnonkatastrofeja on aiempaa enemmän, myös vapaaehtoistoiminnan merkitys katastrofien tapahtuessa on entuudestaan kasvanut. Kansainvälinen tietoisuus siitä, että kansakunnat ja yhteisöt voivat ja niiden pitäisi rakentaa katastrofien sietokykyä hyödyntäen ruohonjuuritasolta ylöspäin rakentuvia vapaaehtoisten aloitteellisuuteen pohjautuvia prosesseja, on kasvanut. Vuoden 2005 Luonnononnettomuuksien Maailmankonferenssi julisti, että tehokkaimmat toimet haavoittuvuuden vähentämiseksi ovat paikallisen yhteisön oma toiminta, paikallisorganisaatiot ja verkostot. Ihmisten asettaminen kehityksen ytimeen on paljon muuta kuin älyllinen harjoitus. Se tarkoittaa, että edistys tapahtuu oikeudenmukaisesti ja laajapohjaisesti ja mahdollistaen ihmisten aktiivisen osallistumisen muutoksen. (HDR 2010.) Vapaaehtoistoiminta voi olla todella tehokas ja käytännönläheinen tapa rakentaa ihmisten kykyjä ja taitoja kaikissa yhteiskunnissa ja kaikilla tasoilla. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa myös kanavan, jonka kautta edistää yksilöiden, yhteisöjen ja kansakuntien hyvinvointia. 6

7 Kansainvälinen tietoisuus siitä, että kansakunnat ja yhteisöt voivat ja niiden pitäisi rakentaa katastrofien sietokykyä kansalaislähtöisesti, jo yhteisössä olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan avulla, on kasvanut. Vuoden 2005 Luonnononnettomuuksien Maailmankonferenssi julisti, että tehokkaimmat toimet haavoittuvuuden vähentämiseksi ovat paikallisen yhteisön oma toiminta, paikallisorganisaatiot ja -verkostot. Ihmisten asettaminen kehityksen ytimeen on paljon muutakin kuin älyllinen harjoitus. Se tarkoittaa, että edistys tapahtuu oikeudenmukaisesti ja laajalta pohjalta ja se antaa ihmisille mahdollisuuden olla aktiivisesti mukana muutoksessa. Vapaaehtoistoiminta voi olla todella tehokas ja käytännönläheinen tapa rakentaa ihmisten kykyjä ja taitoja kaikissa yhteiskunnissa ja kaikilla tasoilla. Se tarjoaa myös kanavan, jonka kautta nämä taidot saattavat edistää yksilöiden, yhteisöjen ja kansakuntien hyvinvointia. Kansainvälisten kehitystavoitteiden, kuten esimerkiksi YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan miljoonien tavallisten kansalaisten vapaaehtoisponnisteluja hallitusten ja kansainvälisten toimijoiden pyrkimysten vahvistamiseksi. Haluamme tuoda esille vapaaehtoistoiminnan erilaisia ja monipuolisia ilmenemismuotoja vahvana edistyksen moottorina. Uskomme, että vapaaehtoisuus on paljon enemmän kuin vain annetun tehtävän suorittaminen. Se luo ja ylläpitää luottamusta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja auttaa luomaan tunteen yhteisestä identiteetistä ja päämäärästä. Useimmista yhteiskunnista on löydettävissä sellaista vapaaehtoistoimintaa, jossa ihmiset ponnistelevat yhdessä yhteisen päämäärän puolesta. Sellaisenaan vapaaehtoistoiminta koskettaa suurta määrää ihmisiä ympäri maailmaa. Tämä raportti on kuvaus ja tunnustus vapaaehtoistoiminnan positiivisesta vaikutuksesta suureen määrään ihmisiä, jotka kokevat köyhyyttä, turvattomuutta ja syrjäytymistä. Haluamme lisätä kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan myös niiden ihmisten silmissä, jotka eivät ole vielä siitä osallisia. Haluamme, että vapaaehtoistoiminta on osa rauhantyöstä, kehitysyhteistyöstä ja hyvinvoinnista käytäviä keskusteluja ja että poliittiset päättäjät muistaisivat ottaa huomioon tämän laajan, mutta vielä suureksi osaksi näkymättömän ja käyttämättömän voimavaran. Tämän raportin keskeinen teema on, että vapaaehtoistoiminnan arvopohja antaa kauaskantoisia mahdollisuuksia inhimilliseen kehitykseen. Tässä arvopohjassa on kyse muun muassa solidaarisuudesta, sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta, elämänlaadusta sekä yksilön ja yhteisön hyvinvoinnista. Yksilön hyvinvointi liittyy olennaisesti hänen mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omaan yhteisöönsä. Nämä arvot ovat jo kauan näkyneet Yhdistyneiden kansakuntien toiminnassa. Tästä huolimatta vapaaehtoistoiminnan merkitystä ei edelleenkään usein oteta huomioon rauhantyössä ja kehitysyhteistyössä. Tähän täytyy tulla muutos. Vapaaehtoistoiminta tulisi tunnistaa vahvana ja universaalisena uudistuvana luonnonvarana ja elinvoimaisena osasena jokaisen kansakunnan sosiaalista pääomaa. Se avaa valtavia mahdollisuuksia vaikuttaa moniin ajankohtaisiin, maailmanlaajuisiin huolenaiheisiin. Uskomme tämän raportin edistävän vapaaehtoistoiminnan suurempaa arvostusta ja rohkaisevan laajempaa strategista ajattelua ja toimintaa vapaaehtoistoiminnan sisällyttämiseksi käynnissä oleviin rauhantyön ja kehitysyhteistyön ohjelmiin. 7

8 Lähdeviitteet 1 Human Development Reports, n.d. 2 UNGA, 2002b; UNGA, 2003; UNGA, 2006; UNGA, UNGA, 2002a; UNGA, 2005; UNGA, UNGA, 2002b, p. 6; Annex: Recommendations on ways in which Governments and the United Nations system could support volunteering. II. Government support, (g), point (i). 5 UNDP and EO, UNV, 2011c, p. 9 7 UNGA, 2002b 8 UNGA, 2002b, p. 3; Annex: Recommendations on ways in which Governments and the United Nations system could support volunteering. I. General considerations, point 6. 9 UNGA, 2002b, p. 3; Annex: Recommendations on ways in which Governments and the United Nations system could support volunteering. I. General considerations, point UNGA, 2002b, p. 3; Annex: Recommendations on ways in which Governments and the United Nations system could support volunteering. I. General considerations, point UNDP, 2010b, p The National Commission for Human Development, UNV, & UN Pakistan, 2004 Englanninkielinen raportti osoitteessa Tämän raportin ovat kääntäneet englannista suomeksi Kansalaisareenan vapaaehtoiset Angervuo, Tuula Sorri, Eemeli Tiitu, Juha-Matti 8

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Marion Fields Suunnittelija, VTT, OK-opintokeskus 18.2.2016 1 OK-opintokeskus Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii,

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki OECD:n hallintoministerikokous Helsinki 28.10.2015 Ensimmäinen Suomessa koskaan järjestetty OECD:n ministeritason kokous Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Paula Saikkonen Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta?

Paula Saikkonen Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? Paula Saikkonen 17.4.2007 Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? 17.4.2007 1 Sisältö Mikä on Terveyden edistämisen keskus? Terveyden edistämisen keskuksen

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40

Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40 Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40 Pääpointit Merkitseekö vahva kansalaisyhteiskunta demokratiaa ja vaurautta? Kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 8.10.2014 PE539.655v01-00 TARKISTUKSET 1-12 Marita Ulvskog (PE537.318v01-00) Eurooppa 2020 -strategian sosiaali- ja työllisyysnäkökohdat

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Etnisten suhteiden neuvottelukunta. Peter Kariuki Ylitarkastaja/Pääsihteeri

Etnisten suhteiden neuvottelukunta. Peter Kariuki Ylitarkastaja/Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Peter Kariuki Ylitarkastaja/Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta - osallistumis- ja vaikuttamiskanava järjestöille - valtakunnallinen ja alueellinen asiantuntijoiden

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Globaaliin ja lokaaliin (glokaaliin) vastuuseen kasvaminen Voimaa verkostoista -seminaari Helsinki, Hotelli Arthur 27.1.2011 Jari Kivistö/globaalikasvatuksen

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

Mirjam Kalland Järjestöt hyvinvoinnin luojina

Mirjam Kalland Järjestöt hyvinvoinnin luojina Mirjam Kalland 14.08.2013 Järjestöt hyvinvoinnin luojina Esityksen palapelin osat Yhteisön resilienssi mitä se on? Sosiaalisen pääoman ulottuvuuksista Reflektiivisyyden yhteydet resilienssiin Järjestöt

Lisätiedot

Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus

Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050 Kesta va n kehityksen yhteiskuntasitoumus Visio: Luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi "Vuonna 2050 Suomessa jokainen ihminen on arvokas yhteiskunnan jäsen. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Pentti Lemmetyinen Pääsihteeri Setlementtiliitto Yhteiskuntavastuun käsite Yhteiskuntavastuun käsitettä alettiin Suomessa laajemmin käyttää 1990-luvulla yritystoiminnan

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

- Muun muassa Ilka Haarni: Kolmas elämä. Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa. Gaudeamus,

- Muun muassa Ilka Haarni: Kolmas elämä. Aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa. Gaudeamus, Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Ilka Haarni 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTT, dosentti, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä/konsultti 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Muun

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin rakentuminen järjestöjen näkökulmasta Kajaani Johtaja Anne Knaapi

Hyvinvoinnin rakentuminen järjestöjen näkökulmasta Kajaani Johtaja Anne Knaapi Hyvinvoinnin rakentuminen järjestöjen näkökulmasta 14.10.2016 Kajaani Johtaja Anne Knaapi Sosiaali- ja terveysjärjestöt Järjestöjen tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluja

Lisätiedot

Pienen sosiaalipolitiikan suuri merkitys. Sakari Möttönen Dosentti, Kytin hallituksen puheenjohtaja

Pienen sosiaalipolitiikan suuri merkitys. Sakari Möttönen Dosentti, Kytin hallituksen puheenjohtaja Pienen sosiaalipolitiikan suuri merkitys Sakari Möttönen Dosentti, Kytin hallituksen puheenjohtaja 12.1.2004 Yhteiskunnallisten ongelmien kaksi luonnetta Kesyt ongelmat Voidaan määritellä helposti Ongelmien

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa?

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Keski Suomen järjestöjen maakuntafoorumi Jyväskylä 26.10.2015 Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija Elämme isojen ja hämmentävien muutosten aikaa 1 Monet

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Miltä maailma näyttää?

Miltä maailma näyttää? Miltä maailma näyttää? Globaali näkökulma lasten ja nuorten tulevaisuuteen (Jari Kivistö) Kasvava ihminen ja tulevaisuuden koulu -seminaari Kokkolassa 7.8.2013 Globaalikasvatuksen tehtävä on

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Tiivistelmä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura haluaa esittää seuraavan lausunnon

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014 Hyvinvoinnin lähteitä Yhteisöllisyys Koillismaan ikäihmisten voimavarana Syrjäinen maaseutukin on vielä hyvä paikka ikääntyä Eevi Jaakkola 2014 Yhteisöllisyyden ja voimavarojen rakentumisen elementit,

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA Katsaus 16.12 2009 OPH Tom Gullberg, akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik (Åbo Akademi i Vasa) 16.12.2009 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Yhteiskuntaoppi

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen

Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen Sote-uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan visiointityöpaja

Vapaaehtoistoiminnan visiointityöpaja Vapaaehtoistoiminnan visiointityöpaja Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden syysseminaari 18.-19.10.2012 Pääsihteeri Leo Stranius Leo Stranius, HM Luonto-Liiton pääsihteeri Ympäristöasiantuntija Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Case Id: 3089c594-b72b-4e83-859d-30a60afe4acd Date: 24/06/2015 11:15:00 Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Tähdellä (*) merkityt kentät

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Rakenne Kansainvälisen kehityspolitiikan haasteet Suomen kehityspoliittinen ohjelma (2007-) Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle,

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle, Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyösiipi on jatkuvasta 0,7 -kohteesta luopumisen jälkeen päivittänyt 0,7 % -kohteet vuodelle 2015. Kehitysyhteistyösiiven

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Sisällys Saate Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoinen Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot