Hallintosääntö Yhtymähallitus Yhtymäkokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24"

Transkriptio

1 Hallintosääntö Yhtymähallitus Yhtymäkokous

2 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala LUKU KOKOUSMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Toimielinten kokousaika ja -paikka Toimielimen kokouksen koollekutsuminen Varajäsenen kutsuminen Jatkokokous Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo kokouksissa Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Toimivallan siirtäminen ja rekisteröinti Toimivallan siirto-oikeus Otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen LUKU YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Kokouksen koolle kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Yhtymäkokousryhmän muodostaminen Aloitteet Läsnäolo kokouksissa Äänestys ja vaalit Osekkin hallintosääntö Sivu 2/34

3 26 Toivomusponsi Pöytäkirja LUKU JOHTAMINEN JA VALVONTA Yhtymäkokouksen ohjausvastuu Yhtymähallituksen johtamisvastuu sekä vastuu sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Johtavien viranhaltijoiden, esimiesten ja muun henkilöstön vastuullisuus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Yhtymäkokous Yhtymähallitus Yhtymähallituksen toimivalta Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Henkilöstötoimikunta Ammattiopiston vararehtori Koulutusyksikön johtaja Koulutusjohtaja LUKU TALOUS Taloudenhoito Taloudellisuus, tehokkuus, tulosvastuu ja tarkoituksenmukaisuus Menojen käsittely Tulojen käsittely Yhteisrahoitteinen toiminta Maksullinen palvelutoiminta Talousarvio Käyttösuunnitelma Talousarvion seuranta Talousarvion muutokset Hankinnat Rahatoimen hoitaminen Osekkin hallintosääntö Sivu 3/34

4 52 Tilinpäätös ja toimintakertomus Hallinnon ja talouden tarkastus Tarkastuslautakunta LUKU PÄÄTÖKSENTEKO JA HYVÄ TIEDONHALLINTATAPA Toimielimen päätöksentekotavat Sähköinen kokous Sähköinen päätöksentekomenettely Päätösten valmistelu LUKU LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Luvun määräysten soveltaminen Yhtymäkokous Toimielinten kokouksista maksettavat palkkiot Vuosipalkkiot Korvaus ansionmenetyksestä Palkkioiden maksuperuste, maksamisajankohta, korvausvaatimuksen teon määräaika Matkakustannukset, päiväraha ja muut korvaukset LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Henkilöstöorganisaatio Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Viranhaku Viranhaltijan ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen Virka- ja työvapaa Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Työelämän yksityisyyden suojasta annetun lain (759/2004) mukainen toimivaltainen viranomainen Osekkin hallintosääntö Sivu 4/34

5 76 Virkavaalin ja valinnan vahvistaminen Sivutoimilupa ja -ilmoitus Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen ja eräistä etuuksista luopuminen Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen Virantoimituksesta pidättäminen Palvelussuhteen irtisanominen ja purkaminen, varoitus ja huomautus Palvelussuhteen jatkaminen viranhaltijan tai työntekijän täytettyä 68 vuotta LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Työryhmien asettaminen Viranhaltijan ja työntekijän kokouspalkkio Kuntayhtymän nimenkirjoitus Tiedottaminen ja sähköinen viestinvälitys Asiakirjojen lunastus Tiedoksiantojen vastaanottaminen Voimaantulo Osekkin hallintosääntö Sivu 5/34

6 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Hallintosäännössä määrätään Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä yhtymäkokouksen toiminnasta tarvittavilta osin sen lisäksi, mitä on säädetty laissa tai määrätty jäsenkuntien hyväksymässä perussopimuksessa. Yhtymähallitus voi päätöksellään siirtää hallintosäännössä mainittuja tehtäviä kuntayhtymän muulle viranomaiselle tai alaisilleen viranhaltijoille. Kuntayhtymäjohtaja-rehtori ja vararehtori sekä talous- ja henkilöstöjohtaja sekä kehitys- ja hallintojohtaja voivat päätöksellään siirtää kuntalaissa ja tässä hallintosäännössä mainittuja tehtäviään ja päätösvaltaansa kuntayhtymän alaiselle muulle viranhaltijalle. Kyseessä oleva viranhaltija on velvollinen pitämään kirjaa näistä päätöksistä. 2. LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan yhtymäkokouksessa, ellei jäljempänä 3. luvussa (yhtymäkokouksen työjärjestys) toisin määrätä. 3 Toimielinten kokousaika ja -paikka Toimielin päättää kokoustensa ajasta ja paikasta. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen varsinaisista jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamaansa asiaa varten. 4 Toimielimen kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisessa tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokouksiin, vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Osekkin hallintosääntö Sivu 6/34

7 5 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsenen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 6 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, jäljellä olevat asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksen poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 7 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat, minkä jälkeen päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu esityslistassa. 8 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. Asian käsittelyyn liittyvät puheenvuorot annetaan pyytämisjärjestyksessä. Jos asian käsittelyn aikana tehdään kannatettu ehdotus asian jättämisestä pöydälle taikka palauttamisesta, keskeytetään pääasian käsittely. Jollei asiaa jätetä pöydälle, taikka palauteta, jatkuu sen käsittely. Yhtymäkokouksen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa voidaan tehdä toimielimen päätös kokouksen alussa. 9 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 10 Läsnäolo kokouksissa Yhtymäkokousta lukuun ottamatta kuntayhtymän muiden toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus seuraavasti: Osekkin hallintosääntö Sivu 7/34

8 yhtymähallituksen kokouksessa esittelijällä, yhtymäkokouksen puheenjohtajilla sekä puheenjohtajan tai esittelijän kutsumilla asiantuntijoilla. muissa toimielimissä lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa yhtymähallituksen puheenjohtajalla, yhtymähallituksen edustajalla ja kuntayhtymäjohtaja-rehtorilla ja vararehtorilla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. 11 Esittely Yhtymähallituksen kokouksessa asiat esittelee kuntayhtymäjohtaja-rehtori. 1. momentin määräyksistä poiketen yhtymähallitus voi antaa yksittäisen asian esittelyn muulle kuntayhtymän viranhaltijalle. Kokousmenettelyn osalta noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä. Yhtymäkokousta lukuun ottamatta asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä lukuun ottamatta valmistelu- ja järjestäytymisasioita. Esittelijän ehdotus, pohjaehdotus, on käsittelyn pohjana. Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 12 Esteellisyyden toteaminen Esteellisyyttä koskevissa kysymyksissä sovelletaan hallintolain (434/2003) ja kuntalain (365/1995) säännöksiä. Esteellisyyden toteamisesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Hallintolain 28 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu palvelussuhde kuntaan ei kuitenkaan tee luottamushenkilöä tai viranhaltijaa taikka työntekijää esteelliseksi asiassa, jossa kunta on asianosainen. Jos luottamushenkilö on palvelussuhteensa perusteella esitellyt tai muuten vastaavalla tavalla käsitellyt asian, hän on kuitenkin esteellinen. Hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa tai kuntayhtymässä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Myöskään hallintolain 28 :n 1 momentin 6 kohtaa ei sovelleta kunnassa. Esteellisen henkilön on oma-aloitteisesti ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Viranhaltija ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Jos viranhaltija on esteellinen, hän ei saa olla läsnä asiaa käsiteltäessä eikä osallistua asian käsittelyyn. Mitä viranhaltijan esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa. Osekkin hallintosääntö Sivu 8/34

9 13 Äänestys ja vaalit Äänestyksen ja vaalien osalta noudatetaan kuntalain määräyksiä. 14 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimielimen pöytäkirjanpitäjän määrää ao. toimielin. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen jäsentä, ellei toimielin erityisestä syystä toisin päätä. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1. järjestäytymistietoina toimielimen nimi kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka osanottajat sekä tarvittaessa poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. asian käsittelytietoina asiaotsikko selostus asiasta päätösehdotus esteellisyys tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos tehty päätös sekä eriävä mielipide 3. laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus puheenjohtajan allekirjoitus pöytäkirjanpitäjän varmennus merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Osekkin hallintosääntö Sivu 9/34

10 Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 15 Toimivallan siirtäminen ja rekisteröinti Yhtymäkokous voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kuntayhtymän muulle toimielimelle sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, mutta ei työsopimussuhteessa oleville. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista yhtymäkokouksen on tämän hallintosäännön tai laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä. Yhtymäkokous voi hallintosäännössä antaa kuntayhtymän muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää edelleen. Toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, voidaan siirtää vain toimielimelle. 16 Toimivallan siirto-oikeus Yhtymähallitus voi päätöksellään siirtää 34 :ssä määriteltyä toimivaltaa kuntayhtymän viranomaisille, sekä asettaa tarvittaessa aiheelliseksi katsomansa rajoitukset päätösvallan käyttöön. Kuntayhtymäjohtaja-rehtori voi päätöksellään siirtää 35 :n mukaisia tehtäviään ja päätösvaltaansa kuntayhtymän muulle viranhaltijalle. Toimivalta sellaisissa asioissa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, voidaan siirtää vain kuntayhtymän toimielimelle. 17 Otto-oikeus Yhtymähallitus, yhtymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymäjohtaja-rehtori tai hallintosäännössä määrätty kuntayhtymän viranhaltija voi ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty yhtymähallituksen alaisen viranomaisen tai yhtymähallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain mukainen oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Yhtymähallituksen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on päättänyt, että ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Osekkin hallintosääntö Sivu 10/34

11 18 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Yhtymähallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava yhtymähallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on päättänyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi. 3. LUKU YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 19 Kokouksen koolle kutsuminen Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymäkokouksen puheenjohtaja, taikka hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, joka määrää kokouksen ajan ja paikan. Vaalikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus (yhtymähallituksen puheenjohtaja). Kutsu yhtymäkokoukseen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslista on toimitettava jäsenkuntien kunnallishallituksille kuntayhtymän perussopimuksen 9 3 momentissa määrätyssä ajassa. Yhtymäkokouksen käsiteltäviksi tulevista asioista on yhtymähallituksen laadittava esityslista. Esityslistalla tulee olla asiasta selostus, annetut lausunnot sekä hallituksen päätösehdotus, joka on käsittelyn pohjana. Yhtymäkokouksen toimikaudesta ja kokousmääristä sekä ylimääräisen yhtymäkokouksen kutsumisesta koolle jäsenkuntien esityksestä määrätään perussopimuksen 8 ja 9 :ssä. 20 Kokouksen pitäminen Vaalikauden ensimmäisessä yhtymäkokouksessa yhtymähallituksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan johdolla: a) todetaan kokouksessa edustettuina olevat jäsenkunnat sekä jäsenkuntien äänimäärät kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaisesti sekä vahvistetaan ääniluettelo; b) päätetään kokouksen päätösvaltaisuudesta ja laillisuudesta; c) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; d) valitaan vaalikaudeksi yhtymäkokoukselle puheenjohtaja sekä 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Asiat käsitellään yhtymäkokouksessa yhtymäkokouksen puheenjohtajan esittämässä järjestyksessä, ellei yhtymäkokous toisin päätä. Selostuksen käsiteltävästä asiasta esittää tarvittaessa kuntayhtymäjohtaja-rehtori. Kiireellinen asia, jonka yhtymähallitus on valmistellut, voidaan ottaa yhtymäkokouksen käsiteltäväksi, jos sen käsittelyyn ottamista kannattaa enemmistö annetuista äänistä. Kiireellinen asia, jota hallitus ei ole valmistellut, voidaan ottaa yhtymäkokouksen käsiteltäväksi, jos sen käsittelyyn ottamisesta ollaan yksimielisiä. Osekkin hallintosääntö Sivu 11/34

12 21 Kokouksen johtaminen Yhtymäkokousta johtaa vaalikaudeksi valittu puheenjohtaja, jolle valitaan 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Asian käsittelyyn liittyvät puheenvuorot annetaan pyytämisjärjestyksessä. Kuntayhtymäjohtaja-rehtorille, tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle sekä yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan myöntää puheenvuoro ohi tämän järjestyksen. Jos asian käsittelyn aikana tehdään kannatettu ehdotus asian jättämisestä pöydälle taikka palauttamisesta, keskeytetään pääasian käsittely. Jollei asiaa jätetä pöydälle, taikka palauteta, jatkuu sen käsittely. Yhtymähallituksen ehdotus tai - milloin asian on valmistellut tarkastuslautakunta tarkastuslautakunnan ehdotus on käsittelyn pohjana, pohjaehdotus. Jos yhtymähallitus on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei yhtymäkokous toisin päätä. 22 Yhtymäkokousryhmän muodostaminen Yhtymäkokousedustajat voivat yhtymäkokoustyöskentelyä varten muodostaa yhtymäkokousryhmiä. Yhtymäkokousryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. 23 Aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on yhtymäkokousryhmällä ja edustajalla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään yhtymähallituksen valmisteltavaksi. Yhtymäkokousryhmien ja -edustajien sekä kunnan jäsenten tekemien aloitteiden käsittelyssä noudatetaan kuntalain säännöksiä. 24 Läsnäolo kokouksissa Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin ja hallituksen puheenjohtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksessa. Hallituksen jäsenillä sekä yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymäjohtaja rehtorin kutsumilla asiantuntijoilla on oikeus osallistua yhtymäkokoukseen. Yhtymäkokousedustajan, joka saapuu kokoukseen sen alkamisajankohdan jälkeen, tulee ilmoittautua puheenjohtajalle. Tämän jälkeen todetaan hänen edustuskelpoisuutensa sekä vahvistetaan hänen äänimääränsä ja tehdään tarvittavat muutokset ääniluetteloon. Edustajan poistuessa kokouksesta ennen sen päättymistä tulee hänen ilmoittautua puheenjohtajalle. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat muutokset ääniluetteloon. Osekkin hallintosääntö Sivu 12/34

13 25 Äänestys ja vaalit Vaalien osalta noudatetaan kuntalain määräyksiä kuitenkin niin, että yhtymähallitusta valittaessa noudatetaan kuntayhtymän perussopimuksen 8 ja 12 :ää. Äänestys on toimitettava avoimesti. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin nimenhuudolla tai äänestyskoneella, äänestys on vaadittaessa tai puheenjohtajan katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi toimitettava uudelleen nimenhuudolla tai äänestyskoneella. Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen, jota laadittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat: 1) Ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan. 2) Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä. 3) Jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, on sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestettävä erikseen. 4) Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan. Milloin vaali toimitetaan suljetuin lipuin, äänestyslipun on oltava kokoon taitettu niin, ettei sen sisältö ole näkyvissä. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan puheenjohtajalle nimenhuudon määräämässä järjestyksessä. Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle ehdokkaalle, vaikkei häntä olisi keskustelussa ehdotettu tai kannatettu. Toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei yhtymäkokous toisin päätä. Muutoin vaalia yhtymäkokouksessa toimitettaessa noudatetaan soveltuvin osin mitä kuntalaissa säädetään. 26 Toivomusponsi Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen, yhtymäkokous voi hyväksyä yhtymähallitukselle osoitettavan toivomusponnen, jonka tulee liittyä käsiteltävänä olevaan asiaan ja joka ei saa olla ristiriidassa yhtymäkokouksen päätöksen kanssa eikä muuttaa tai laajentaa sitä. 27 Pöytäkirja Yhtymäkokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään a) kokouksessa edustettuina olevat jäsenkunnat ja jäsenkuntien edustajien nimet; b) henkilöt, jotka asemansa perusteella tai asiantuntijoiksi kutsuttuina ovat kokouksessa läsnä; Osekkin hallintosääntö Sivu 13/34

14 c) kokouksen laillisuuteen ja päätösvaltaisuuteen liittyvät asiat; d) pöytäkirjan tarkastamiseen liittyvät asiat sekä e) selvitys kustakin käsiteltävästä asiasta, hallituksen päätösehdotus sekä asian käsittelyyn ja päätökseen liittyvät ehdotukset ja äänestykset. Yhtymäkokouspöytäkirjan liitteeksi otetaan edustajien valtuutusta osoittavat asiakirjat sekä ääniluettelo mahdollisine muutoksineen. Yhtymäkokouksessa sihteerinä toimii yhtymähallituksen nimeämä viranhaltija tai työntekijä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yhtymäkokouksen päättämänä aikana ja paikassa ja aina myös kuntayhtymän internet -sivuilla. 4. LUKU JOHTAMINEN JA VALVONTA 28 Yhtymäkokouksen ohjausvastuu Johtaminen Oulun seudun koulutuskuntayhtymää johtaa Osekkin yhtymäkokouksen valitsema yhtymähallitus ja yhtymän johtajana toimii yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymäjohtaja-rehtori. Osekkin koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO, jonka rehtorina toimii kuntayhtymäjohtaja-rehtori. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän strategisesta ohjauksesta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta, kuntayhtymän rakenteesta sekä toiminnan muuttamisesta. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. 29 Yhtymähallituksen johtamisvastuu sekä vastuu sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Kuntayhtymän hallitus huolehtii strategisen johtamisen sekä tulos-, prosessi- ja henkilöstöjohtamisen tehokkuudesta sekä omaisuuden hallintaan ja vakuuttamiseen liittyvien menettelyiden asianmukaisuudesta. Yhtymähallitus huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallintaprosessin järjestämisestä, tehokkuudesta sekä säännönmukaisesta arvioinnista. toimivuudesta ja 30 Johtavien viranhaltijoiden, esimiesten ja muun henkilöstön vastuullisuus Kuntayhtymäjohtaja-rehtori, muut tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet vastaavat kuntayhtymän tavoitteisiin perustuvasta johtamisesta, toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista Osekkin hallintosääntö Sivu 14/34

15 Kuntayhtymäjohtaja-rehtori, muut johtavat viranhaltijat, esimiehet ja henkilöstö vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja riittävyydestä. Heidän tehtävänään on seurata ja raportoida sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta yhtymähallitukselle ja esimiehilleen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 31 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntayhtymän hyvää hallintoa ja johtamista. Kuntayhtymän toiminta on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on voimassa, mitä laissa tai tässä kuntayhtymän hallintosäännössä ja muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu. Kukin toimielin ja vastuuhenkilö huolehtii johtamansa toiminnon sisäisestä valvonnasta. Yhtymähallitus huolehtii sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Yhtymähallitus antaa toimintakertomuksessaan tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan. Viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuuden valvonnasta vastaavalle toimielimelle. Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. 32 Yhtymäkokous Yhtymäkokouksen tehtävät Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Yhtymäkokouksen tehtävänä on: 1) päättää kuntayhtymän toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2) päättää kuntayhtymän rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteista 3) päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 4) päättää kuntayhtymän rakenteesta 5) päättää kuntayhtymän toiminnan muuttamisesta 6) päättää liiketoimintaa harjoittavien laitosten perustamisesta sekä asettaa niille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 7) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista Osekkin hallintosääntö Sivu 15/34

16 8) päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta 9) hyväksyä kuntayhtymän hallintosääntö ja tarkastussääntö 10) hyväksyä talousarvio ja taloussuunnitelma 11) valita kuntayhtymän toimielimet 12) valita yhtymähallituksen jäsenet sekä määrätä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 13) valita tarkastuslautakunnan jäsenet ja määrätä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 14) valita tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastusyhteisö, sekä 15) valita kuntayhtymäjohtaja-rehtori. Muut tehtävät kuuluvat yhtymähallitukselle tai kuntayhtymän muulle toimielimelle. Yhtymäkokouksessa käsiteltävien asioiden ja asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä valtuuston kokouksen julkisuudesta on säädetty ja yhtymäkokousedustajan esteellisyydestä on voimassa, mitä valtuutetun estellisyydestä on säädetty. 33 Yhtymähallitus Yhtymähallitukseen kuuluu neljätoista (14) jäsentä sekä näille valitut neljätoista (14) henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymähallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitsee yhtymäkokous. Yhtymähallituksen toimikausi vastaa yhtymäkokouksen toimikautta. Yhtymähallituksen tehtävistä ja toimivallasta määrätään kuntayhtymän perussopimuksen II luvussa: Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta, valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Yhtymähallitus asettaa kuntalain 17 :ssä tarkoitetut toimikunnat. Yhtymähallitus hyväksyy muut kuin perussopimuksen 7 :ssä mainitut säännöt. Toimielinten, kuntayhtymäjohtaja-rehtorin sekä vararehtorin, yksikönjohtajan ja koulutusjohtajan tehtävistä määrätään tässä hallintosäännössä. Kuntalaissa, muissa normeissa sekä perussopimuksessa määrättyjen asioiden lisäksi yhtymähallituksen tehtävänä on 1) valmistella yhtymäkokouksen päätettäväksi tulevat asiat sekä panna täytäntöön yhtymäkokouksen päätökset; 2) hakea koulutuksen toimi- ja järjestämisluvat sekä määrätä toiminnan sijoittelusta ja muista toimi- ja järjestämislupien toimeenpanon yleisistä perusteista; 3) huolehtia kuntayhtymän talouden vakaudesta ja organisaation tuloksellisesta toiminnasta; 4) valvoa, että kuntayhtymässä seurataan ja arvioidaan annettua koulutusta ja sen vaikuttavuutta (strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista) sekä osallistutaan ulkopuoliseen toiminnan arviointiin; 5) toimia kuntayhtymän keskushallinnosta vastaavana luottamushenkilöelimenä ja siinä tarkoituksessa ohjata keskushallinnossa tehtävää yhtymähallituksen päätösvaltaan kuuluvien asioiden valmistelutyötä; Osekkin hallintosääntö Sivu 16/34

17 6) johtaa yhtymäkokouksen päätettäväksi tulevan toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja toimeenpanoa sekä antaa tarvittaessa talousarviomäärärahojen käyttöä koskevat määräykset; 7) ohjata resurssien käyttöä kuntayhtymän rahoituspolitiikan, henkilöstöpolitiikan, tilahallinnon, tietohallinnon ja materiaalihallinnon osalta; 8) hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ja ohjeet sekä valvoa niiden noudattamista; 9) antaa toimintakertomuksessa selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta; 10) hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohje sekä 11) huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallintaprosessin järjestämisestä ja asianmukaisuudesta. 12) huolehtia arkistotoimen järjestämisestä 34 Yhtymähallituksen toimivalta Yhtymähallitus 1) päättää kuntayhtymän omaisuuden, kuten maa- ja vesialueiden, sekä kuntayhtymän omistuksessa olevien osakkeiden kiinnittämisestä, kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai muusta luovuttamisesta; 2) päättää maa-alueiden ostamisesta; 3) päättää osakkeenomistuksesta yhtiössä tai yhteisössä, jonka toiminta tukee kuntayhtymän perustehtävää; 4) ottaa vastaan kuntayhtymän toimintaa sekä kehittämistä varten avustuksia ja lahjoituksia; 5) päättää ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista yksiköittäin, ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen laajuudesta koulutuksen toimi- ja järjestämislupien rajoissa; 6) päättää sellaisesta kilpailuttamisesta, jossa kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa kilpailutetaan ulkopuolisten kanssa; 7) antaa tila- ja investointihankkeiden hankesuunnitteluun liittyvät määräykset sekä päättää, mitkä viranomaiset tekevät hankkeiden toteuttamiseen liittyvät ratkaisut; 8) ratkaisee asiat, jotka liittyvät kahden tai useamman toimielimen toimialaan, ellei kyseessä ole asia, joka kuuluu yhtymäkokouksen päätösvaltaan; 9) nimeää kuntayhtymän edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kuntayhtymällä on puhevalta sekä antaa heille tarvittavat toimiohjeet; 10) päättää selityksen antamisesta yhtymäkokouksen päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos yhtymähallitus katsoo voivansa yhtyä yhtymäkokouksen päätöksen lopputulokseen sekä päättää muutoinkin selitysten ja lausuntojen antamisesta ja kuntayhtymän valitusoikeuden käyttämisestä; 11) päättää sellaisten virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta, kelpoisuusehdoista sekä nimikemuutoksista joiden osalta päätösvaltaa ei ole tällä hallintosäännöllä siirretty muulle viranomaiselle; 12) hyväksyy kuntayhtymän henkilöstöhallinnon periaatteet ja tarvittaessa antaa niihin liittyviä määräyksiä sekä tekee päätökset henkilöstö- ja palvelussuhdeasioista ja muista työnantajan päätösvaltaan kuuluvista asioista, ellei päätösvalta kuulu muulle viranomaiselle; Osekkin hallintosääntö Sivu 17/34

18 13) päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja suositussopimusten hyväksymisestä sekä määrää, missä laajuudessa muut viranomaiset päättävät virka- ja työehtosopimusten mukaisista palvelussuhteen ehdoista; 14) päättää alaisensa henkilökunnan osalta virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä palvelusuhteen ehdoista ellei tästä hallintosäännöstä tai päätösvallan delegointipäätöksistä muuta johdu; 15) hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset sekä päättää henkilöstön lomauttamisesta ja irtisanomisesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä; 16) ottaa johtavat viranhaltijat; vararehtorin, talous- ja henkilöstöjohtajan, kehitys- ja hallintojohtajan, IT-johtajan, kiinteistöjohtajan, OSAOn yksikönjohtajat ja sisäisen tarkastajan; 17) päättää ylläpitäjäpalveluiden tehtäväaluejaosta; 18) päättää oikeusturvatoimikunnan asettamisesta; 19) asettaa vararehtorin esittelystä ammattiosaamisen näyttöjen arviointitoimikunnan; 20) myöntää täyttöluvat opettajien ja muun vakinaisen henkilöstön ottamiseksi; 21) myöntää eron kuntayhtymäjohtaja-rehtorille ja vararehtorille sekä johtaville viranhaltijoille; 22) nimeää kuntayhtymäjohtaja-rehtorin sijaisen; 23) hyväksyy kuntayhtymäjohtaja-rehtorin viranhoitoon liittyvät matkat, koulutus- ja virkavapaudet sekä vahvistaa kuntayhtymäjohtaja-rehtorin vuosiloman; 24) hyväksyy kuntayhtymäjohtaja-rehtorin ja vararehtorin sivutoimiluvat ja ilmoitukset; 25) käyttää kuntayhtymän puhevaltaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa, ellei laista tai tästä hallintosäännöstä muuta johdu; 26) päättää talousarvion puitteissa laskutusperusteista sekä palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista tai asiakirjojen lunastusmaksuista sekä sisäisen palvelutoiminnan maksuista; 27) päättää kuntayhtymän saatavien perimisestä ja poistamisesta; 28) päättää kuntayhtymän tarvitsemien alueiden ja toimitilojen vuokraamisesta; 29) päättää kuntayhtymän hallintaan kuuluvien alueiden, rakennusten, toimitilojen, asuntojen, laitteiden ja käyttöoikeuksien ulkopuoliselle vuokraamisesta tai käytettäväksi luovuttamisesta; 30) ratkaisee kuntayhtymän korvausvastuuta koskevat asiat, ellei päätösvalta kuulu muulle viranomaiselle; 31) päättää kuntayhtymän materiaali- ja palveluhankinnoista ja kuntayhtymän hankintaohjeista ellei tämän hallintosäännön määräyksistä tai päätösvallan delegointipäätöksistä muuta johdu; 32) päättää yhtymäkokouksen ja talousarvion määräämissä rajoissa toimitilojen peruskorjaus-, laajennus ja uudisrakennushankkeista; 33) hyväksyy talousarvion rajoissa tilahankkeiden luonnossuunnitelmat ja rakennusosa-arviot; 34) päättää suunnittelu- ja urakkasopimuksista; 35) päättää kuntayhtymän puolesta annettavista vakuuksista ja takuista sekä kuntayhtymän vaatimien vakuuksien ja takuiden hyväksymisestä sekä osakeyhtiön perustamisesta yhtymäkokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti sekä 36) päättää ulkopuolisille tehtävistä töistä ja tuotteista, irtaimen omaisuuden ja palvelujen myynnistä, siltä osin kuin tätä päätösvaltaa ei ole siirretty muulle toimielimelle. Yhtymähallituksen puheenjohtajan lisäksi yhtymähallituksen muunkin jäsenen tulee seurata kuntayhtymän muiden toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Osekkin hallintosääntö Sivu 18/34

19 35 Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Kuntayhtymää johtaa yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymäjohtaja-rehtori, jonka valitsee yhtymäkokous. Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, kuntayhtymäjohtaja-rehtori 1) johtaa koulutustarjonnan mitoittamista ja koulutuksen sisällöllistä kehittämistä sekä tulevaisuuden koulutus- ja työvoimatarpeiden arviointia; 2) johtaa koko kuntayhtymää strategisesti ja toimeenpanee kuntayhtymän omistajapolitiikkaa sekä huolehtii yhtymän tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämisestä; 3) toimii esittelijänä yhtymähallituksen kokouksessa; 4) huolehtii asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä koulutuksen ja muun toiminnan kehittämisestä; 5) huolehtii asioiden valmistelusta ja raportoinnista yhtymähallitukselle ja yhtymäkokoukselle sekä yhtymäkokouksen ja -hallituksen päätösten täytäntöönpanosta; 6) päättää yhtymähallituksen määräämissä rajoissa yhtymähallituksen sitovuustasossa olevien talousarviomäärärahojen käyttämisestä; 7) hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosittaisen toimintasuunnitelman; 8) johtaa ylläpitäjäpalveluja sekä toimii ylläpitäjäpalveluiden tehtäväalueiden johtajien esimiehenä; 9) asettaa kuntayhtymän johtoryhmän; 10) ottaa muut kuin johtavat viranhaltijat ja päättää heidän sijoittamisestaan, antaa ottamilleen alaisille kirjallisen varoituksen, päättää irtisanomisesta muista kuin tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä eron myöntämisestä; 11) hyväksyy ylläpitäjäpalveluiden henkilöstön ja muiden virkaansa tai tehtäväänsä nimittämien sivutoimiluvat ja sivutoimia koskevat ilmoitukset vuodeksi kerrallaan; 12) asettaa virkaansa kuntayhtymän väestönsuojelupäällikön ja työsuojelupäällikön; 13) asettaa tehtäväänsä kuntayhtymän palkka-asiamiehen; 14) käyttää kuntayhtymän puhevaltaa asioissa, jotka koskevat yhtymän etua, ellei yhtymähallitus ole joidenkin asiaryhmien osalta pidättänyt puhevaltaa itsellään; 15) ylläpitää ja kehittää kuntayhtymän yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä suhteita; 16) johtaa viestintää, sen kehittämistä ja koordinointia; 17) johtaa asianhallinnan ja hyvän tiedonhallintatavan kehittämistä; 18) huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön järjestämisestä osana hallinnon ohjausta ja päätöksentekoa sekä toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa ja arviointia; 19) päättää yhtymähallituksen määräämissä rajoissa alaisensa henkilökunnan osalta virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä palvelusuhteen ehdoista lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekemistä ja lomauttamista sekä irtisanomista tuotannollisista ja taloudellisista syistä; 20) kirjoittaa, siltä osin kuin hallitus ei ole päättänyt nimen kirjoittamisesta yhdessä koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan kanssa, yksin Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ja Oulun seudun ammattiopiston nimet; 21) asettaa toiminnan kehittämiseen työryhmiä ja toimikuntia sekä 22) päättää koulutuskuntayhtymän hankinnoista yhtymähallituksen asettamien hankintarajojen puitteissa. Osekkin hallintosääntö Sivu 19/34

20 36 Henkilöstötoimikunta Osekkin yhtymätason henkilöstötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä ylimpänä yhteistyöelimenä, jossa käsitellään kaikki tärkeät kuntayhtymän toimintojen kehittämistä ja taloutta koskevat asiat, joilla on merkitystä kuntayhtymän palveluksessa olevan henkilöstön aseman ja työolosuhteiden kannalta. Osekkin (yhtymätason) henkilöstötoimikuntaan kuuluu kuusitoista (16) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista puolet edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat henkilöstötoimikunnan jäseniä. Yhtymähallitus nimeää työnantajan edustajat. Henkilöstötoimikunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymäjohtaja-rehtori. Henkilöstötoimikunnan tehtävänä on 1) seurata henkilöstövoimavarojen käyttöä sekä työyhteisöjen ja -ympäristön kehittämistä kuntayhtymässä; 2) antaa yhtymähallitukselle lausunto kuntayhtymän strategiasta, toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja henkilöstöraportista sekä niitä koskevista valmistelu- ja toimeenpanoasiakirjoista; 3) tehdä esityksiä henkilöstöpolitiikan ja -hallinnon sekä henkilöstön hallintoelimiin osallistumisen periaatteista; 4) toimia kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta 44/2006); 5) toimia kuntayhtymän yhteistoimintaelimenä (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007); 6) toimia tasa-arvolain (477/2001) mukaisena kuntayhtymän tasa-arvotoimikuntana; 7) edistää muutoinkin tasa-arvoa kuntayhtymässä; 8) tehdä esityksiä henkilöstön työterveyshuoltoa, kuntoutusta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa, henkilöstöhallintoa ja -suunnittelua, henkilöstöhankintaa ja -palveluja, henkilöstön kehittämistä, sisäistä tiedotusta, työsuojelua sekä yhteistoimintaa koskevista säännöistä ja toimintaohjeista; 9) tehdä ehdotuksia henkilöstöpalvelujen käytännön kehittämisen periaatteista sekä kuntayhtymän henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta; 10) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kuntayhtymän toimintoja koskevista rationalisointi- ja kehittämishankkeista sekä ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista; 11) vastata yhteistoimintaelimenä kuntayhtymän aloitetoiminnasta sekä 12) antaa yhteistoimintaa täsmentäviä ja täydentäviä menettelytapaohjeita. 37 Ammattiopiston vararehtori Vararehtorin tehtäviä hoitaa kehittämisjohtaja, jonka virkaan vararehtorin tehtävien hoitaminen sisältyy, jollei yhtymähallitus toisin päätä. Vararehtori 1) toimii kuntayhtymäjohtaja-rehtorin johdon ja valvonnan alaisena tämän varahenkilönä käyttäen kuntayhtymäjohtaja-rehtorin estyneenä ollessa tämän toimivaltuuksia; 2) valmistelee kuntayhtymäjohtaja-rehtorin antamien ohjeiden mukaisesti ammattiopiston toiminnan kehittämistä koskevia ehdotuksia; 3) valmistelee ammattiopistoa koskevia asioita yhtymähallitukselle; Osekkin hallintosääntö Sivu 20/34

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 2 3 SISÄLLYSLUETTELO YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...5 2 Yhtymäkokoukset...5 3 Nimenhuuto ja ääniluettelon vahvistaminen...5 4 Asioiden

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2016. Yhtymähallitus 26.10.2015 141. Yhtymäkokous 24.11.2015 xx

Hallintosääntö 1.1.2016. Yhtymähallitus 26.10.2015 141. Yhtymäkokous 24.11.2015 xx Hallintosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 26.10.2015 141 Yhtymäkokous 24.11.2015 xx 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2 LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3 Toimielinten

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kuntayhtymävaltuusto hyväksynyt 1.6.1995 1 LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT 1 2 VALTUUSTORYHMÄN MUODOSTAMINEN 1 3 VALTUUSTORYHMÄÄN LIITTYMINEN

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä.

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä. Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työjärjestys sen toimintakaudella ennen väliaikaista valmistelutoimielintä koskevan lainsäädännön vahvistamista TAUSTAA Etelä-Pohjanmaan sote-

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Maakuntavaltuuston toiminnan järjestelyt 1 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 1 II LUKU VALTUUTETUN

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1.luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 YHTYMÄVALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 14.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Hyväksytty Kvalt 28.1.2010 Voimaantulo 28.1.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 MYNÄMÄEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustonryhmän

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty yhtymävaltuustossa.. 2005 I YLEISTÄ 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsu

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty kv 7.11.2005, 4 Muutettu kv 22.1.2007, 6 Muutettu kv 15.6.2009 102 Muutettu kv 14.12.2009 170 Muutettu 11.10.2010 97 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Voimaan Hallintosääntö. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Voimaan Hallintosääntö. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 12.5.2015 Hallintosääntö Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2 (9) 1. LUKU SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Kuntayhtymän toiminta määräytyy lainsäädännön, perussopimuksen ja tämän hallintosäännön

Lisätiedot

Hal.1. 3 Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hal.1. 3 Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hal.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä joulukuun 13 p:nä 1995 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston työjärjestys

Maakuntavaltuuston työjärjestys KESKI-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuuston työjärjestys Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty valtuustossa 19.12.2002 muutokset 7, 12 ja 13 :iin Muutettu 1 :n 2 momentti valtuustossa 14.12.2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. luku YLEISET

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2001 Muutettu kv:ssa 13.9.2005 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän hallintosääntö

Eteva kuntayhtymän hallintosääntö Eteva kuntayhtymän hallintosääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 27 liite 4 Yhtymäkokous 19.5.2016 9 liite 8 Sisältö 1 Yleiset määräykset... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Hyvä hallinto... 4 3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 2 1 LUKU 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot