PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS N:O 44

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS N:O 44"

Transkriptio

1 1 PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS N:O 44 Sopimuksen voimassaolo Työehtosopimus n:o 43 lakkaa olemasta voimassa Sen asemasta noudatetaan alkaen ja saakka sopimuskauden päättyessä voimassa olleen työehtosopimuksen sekä sen allekirjoituspöytäkirjan määräyksiä tässä neuvottelutuloksessa määrätyin muutoksin. Erillinen rahakorvaus Palkkojen korotukset Työntekijälle, jonka työsuhde on kestänyt mennessä vähintään kolme kuukautta, maksetaan erillinen rahakorvaus, jonka suuruus on 300 euroa. Rahakorvausta ei oteta huomioon keskimääräistä lisää määrättäessä eikä lomapalkkasopimuksen mukaista lomapalkkaa laskettaessa. Vuonna 2008 Työntekijöiden kausipalkkojen tuntipalkkoja korotetaan alkavan palkkakauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 29 senttiä. Urakkahinnoiteltuja tai sovittuja euromääräisiä urakoita korotetaan paikallisesti sovittavalla tavalla siten, että korotusten vaikutus on edellä mainitun suuruinen. Prosenttiperusteisesta palkkiotyöstä saatuja ansioita korotetaan siten, että korotusten vaikutus on edellä mainitun suuruinen. Edellä sanotulla tavalla suoritettu kausipalkkojen tarkistus ei vaikuta urakoita korottavasti muussa tapauksessa kuin, että urakkahinnoittelu ei anna vähintään sovittua kausipalkan tuntipalkkatekijää tai sovittua urakkatavoitepalkkaa. Kausipalkan tuntipalkkaan sisältymättömiä sekä työehtosopimuksen 22 :n perusteella sovittuja että ammattitaitoon perustuvia euromääräisiä henkilökohtaisia lisiä korotetaan työehtosopimuksen hyväksymistä seuraavan palkanmaksukauden alusta 3,5 prosentilla. Näitä lisiä korotetaan kuitenkin ainoastaan, mikäli ne eivät korotu jo muutoin laskentaperusteensa johdosta palkankorotuksen seurauksena. Lisät pyöristetään lähimpään senttiin. Yleiskorotuksen lisäksi paikallisesti sovittaviin palkkojen korotuksiin on käytettävissä työehtosopimuksen mukaisen uuden palkkausjärjestelmän toimeenpanemiseksi erillinen rahamäärä sen palkkakauden alusta, joka seuraa paikallista

2 2 yhteisymmärrystä uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja siitä, kun paikalliset uuden palkkausjärjestelmän kanssa ristiriidassa olevat paikalliset miehitys-, käynninturvaamis- ja varamiehitys- ja vastaavat muut sopimukset ovat lakanneet olemasta voimassa. Erillisen rahamäärän suuruus on tehtaan työntekijöiden lukumäärä kertaa 29 senttiä. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton viivästyminen korvataan. Tästä johtuen, mikäli uutta palkkausjärjestelmää ei voida ottaa käyttöön alkaen, maksetaan edellisessä kappaleessa todettuna ajankohtana työsuhteessa oleville työntekijöille kertakorvaus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton ja väliseltä ajalta. Kertakorvauksen suuruus on ja käyttöönoton välisen ajanjakson täysien palkkakausien lukumäärä kertaa 27,55 euroa keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37), jatkuvassa vuorotyössä (tam 17, 27) 26,68 euroa ja muissa työaikamuodoissa (tam 15, 16, 25, 26, 35, 36) 24,65 euroa. Kertakorvaus määräytyy kultakin paikkakaudelta sen työaikamuodon mukaan, jossa työntekijä on pääasiallisesti työskennellyt palkkakaudessa. Kertakorvaus otetaan huomioon lomapalkkasopimuksen mukaista lomapalkkaa laskettaessa mutta ei keskituntiansiolisää määrättäessä. Kertakorvaus maksetaan sellaisilta palkkakausilta, joilta työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus. Mikäli edellä todetusta paikallisesta palkankorotuksesta ei päästä yksimielisyyteen, menetellään uuden työehtosopimuksen 11 :n 2 kohdassa määrätyn mukaisesti. Jos palkkausjärjestelmää ei oteta lainkaan käyttöön, edellä todettua paikallista rahaerää ei ole käytettävissä palkkojen korotuksiin. Vuonna 2009 Työntekijöiden kausipalkkojen tuntipalkkoja korotetaan alkavan palkkakauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 9 senttiä. Urakkahinnoiteltuja tai sovittuja euromääräisiä urakoita korotetaan paikallisesti sovittavalla tavalla siten, että korotusten vaikutus on edellä mainitun suuruinen. Prosenttiperusteisesta palkkiotyöstä saatuja ansioita korotetaan siten, että korotusten vaikutus on edellä mainitun suuruinen. Edellä sanotulla tavalla suoritettu kausipalkkojen tarkistus ei vaikuta urakoita korottavasti muussa tapauksessa kuin, että urakkahinnoittelu ei anna vähintään sovittua kausipalkan tuntipalkkatekijää tai sovittua urakkatavoitepalkkaa.

3 3 Kausipalkan tuntipalkkaan sisältymättömiä sekä työehtosopimuksen 22 :n perusteella sovittuja että ammattitaitoon perustuvia euromääräisiä henkilökohtaisia lisiä korotetaan työehtosopimuksen hyväksymistä seuraavan palkanmaksukauden alusta 1,1 prosentilla. Näitä lisiä korotetaan kuitenkin ainoastaan, mikäli ne eivät korotu jo muutoin laskentaperusteensa johdosta palkankorotuksen seurauksena. Lisät pyöristetään lähimpään senttiin. Yleiskorotuksen lisäksi on paikallisesti sovittaviin palkkojen korotuksiin käytettävissä palkkausjärjestelmien ylläpitämiseksi erillinen rahamäärä alkavan palkkakauden alusta. Rahamäärän suuruus on tehtaan työntekijöiden lukumäärä kertaa 10 senttiä. Mikäli edellä todetusta paikallisesta palkankorotuksesta ei päästä yksimielisyyteen, menetellään uuden työehtosopimuksen 11 :n 2 kohdassa määrätyn mukaisesti. Palkankorotukset ja mahdolliset sopimusmuutokset alkaen Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan mennessä palkankorotuksista ja muista mahdollisista sopimusmuutoksista muun muassa työryhmissä valmisteluista asioista työehtosopimukseen alkaen. Jollei edellä todetuissa neuvotteluissa ole päästy yhteisymmärrykseen mennessä, kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän työehtosopimuksen päättymään Irtisanomista koskeva ilmoitus tulee toimittaa toiselle osapuolelle todistettavasti viimeistään Sopimusosapuolet ovat velvolliset irtisanomisen tapahduttua ryhtymään viivyttelemättä neuvotteluihin työehtosopimuksen uudistamisesta. Neuvoteltaessa työehtosopimuksen uudistamisesta edellisen kappaleen mukaisesti ovat tämän työehtosopimuksen määräykset voimassa siksi kunnes uusi työehtosopimus on tehty tai sopimusneuvottelut muuten ovat päättyneet.

4 4 Työsuhdeturvan kehittäminen Lisätään allekirjoituspöytäkirjaan seuraava uusi muutosturvaa koskeva määräys: Jos taloudellisesta ja tuotannollisesta syistä irtisanottu työntekijä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen, maksetaan hänelle työnantajan noudatettavana olevalta irtisanomisajalta palkka irtisanomisajan loppuun saakka. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle, joka voidaan vapauttaa työntekovelvoitteesta, maksetaan irtisanomisajanpalkka työsuorituksesta riippumatta. Verotusvuoden aikana maksettavat palvelusvuosikorvaukset voidaan vaihtaa yhdenjaksoiseksi enintään neljän viikon pituiseksi vapaaksi tuotannon järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisena aikana. Tällainen oikeus on 50 vuotta täyttäneellä työntekijällä, jonka työsuhde on saman yrityksen palveluksessa ja paperiteollisuuden työehtosopimuksen puitteissa jatkunut vähintään 20 vuotta ja hän on menettänyt siinä määrin työkykyään, ettei hän enää voi suorittaa entistä tehtäväänsä ja hänet on siirretty toisiin tehtäviin. Työllistymisen edistäminen rakennemuutostilanteissa Paperiteollisuuden käynnissä olevan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen hallitsemiseksi ja työllistymisen edistämiseksi sisällytetään työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan seuraava määräaikainen takaisinottoa koskeva kohta, jota sovelletaan aikaisemmin kuin irtisanottuun työntekijään: Saman tehdasalueen kaikkien tuotantoyksikköjen lopettamisen seurauksena taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotun työntekijän takaisinottoaikaa pidennetään kuudella kuukaudella. Työnantaja tiedottaa paikallisesti sovittavalla menettelytavalla avoinna olevista työpaikoistaan 9 kuukauden ajan takaisinottoajan päättymisen jälkeen. Tätä määräystä sovelletaan työntekijään, jonka työsuhde on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä aikaisemmin kuin

5 5 Kokemusten arviointi Paperiteollisuuden rakennemuutos on johtanut merkittävään paperiteollisuuden työvoiman vähentymiseen useilla tehdaspaikkakunnilla. Liitot asettavat yhteisen työryhmän arvioimaan ja selvittämään kokemuksia siitä, kuinka käytössä olleet erilaiset menettelytavat ovat edistäneet työllistymistä. Työryhmän antaa mennessä selvityksensä työehtosopimusneuvottelukunnille. Selvitysten tulosten perusteella sovitaan tarpeellisista jatkotoimista. Liitot kuulevat työn aikana työvoimahallinnon edustajia ja muita asiantuntijoita. Koulutuksen järjestelyt osana monitaitoisuuden ja työmarkkinakelpoisuuden lisäämistä Liitot asettavat työryhmän, jonka tehtävänä on kerätä hyviä käytäntöjä ja kokemuksia koulutuksen toteuttamista työaikana, työajan pituutta lisäämättä tai työajan ulkopuolella. Työryhmä tarkastelee hyviä käytäntöjä ja kokemuksia toimeenpannusta koulutuksesta työpaikalla työn ohessa tai työpaikalla erillisissä koulutustiloissa, erillisten koulutuspalveluja tarjoavien organisaatioiden kuten esimerkiksi AEL:n tarjoamana tai merkittävien kone- laite-, tuotevalikoimien tai toimintamallien muutostilanteissa. Työryhmä laatii yhteenvedon työstään työehtosopimusneuvottelukunnille mennessä. Yhteenvedon tulee sisältää suosituksia muun muassa koulutustarpeen määrittämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta. Allekirjoittaneet liitot pitävät tärkeänä, että työryhmä voisi löytää yhteisiä kustannustehokkaita liiketoiminnan ja koulutuksen tavoitteita tukevia toimivia ratkaisumalleja koulutuksen toteuttamiseen siten, että työaika ei pitene.

6 6 Ulkopuolinen työvoima Ulkopuolista työvoimaa koskeva 1 :n 3 kohdan soveltamisohje säilytetään voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisena lukuun ottamatta palkkausjärjestelmän muuttumisen johdosta tarpeellisia teknisiä muutoksia voimassa olevan työehtosopimuksen tarkoitusta muuttamatta. Allekirjoituspöytäkirjan ratkaisumenettely uudistetaan siten, että liittojen väliset erimielisyydet voidaan alistaa erillisen yksimielisiä suosituksia antavan lautakunnan ratkaistavaksi sen jälkeen kun asiaa on käsitelty ulkopuolisen puheenjohtajan johdolla. Kumpikin osapuoli nimeää lautakuntaan yhden jäsenen. Puheenjohtajan valintamenettely säilytetään voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisena.

7 7 Sairausajan palkkaa ja isyyslomaa koskevien määräysten uudistaminen Lisätään allekirjoituspöytäkirjaan seuraavat kohdat: Sairauspoissaolo omalla ilmoituksella Sovitaan tämän työehtosopimuksen 25.2 määräyksestä poikkeavasta allekirjoituspöytäkirjaan otettavasta sairaudesta annettavasta työehtosopimuskauden voimassa olevasta selvitysmenettelystä. Ennen työehtosopimuksen voimassaolon päättymistä liitot arvioivat saatujen kokemuksien perusteella menettelyjen jatkamista. Allekirjoituspöytäkirjaan otettavat määräykset ovat seuraavan sisältöisiä. Työehtosopimuksen 25.2 määräyksestä poiketen työntekijällä on oikeus siitä itse ilmoittamalla olla sairauden vuoksi poissa työstä ja saada sairausajanpalkkaa enintään kolmen vuorokauden pituiselta ajanjaksolta. Pidemmän sairaudesta johtuvan poissaolon yli kolmen päivän osuudesta tulee antaa 25.2 kohdan mukainen selvitys. Samassa yhteydessä mahdollistetaan työpaikalla käytössä oleva tai tämän menettelyn käyttöönottamiseksi tarvittava menettely työhönpaluukeskustelusta, jossa selvitetään ovatko poissaolot työstä johtuvia. Sairauspoissaolo omalla ilmoituksella on mahdollista seuraavia periaatteita noudattaen: sairauspoissaolosta ilmoitetaan viipymättä suullisesti esimiehelle ja työhön palatessaan työntekijä allekirjoittaa selvityksen poissaolonsa syystä, tarvittaessa työnantajalla on oikeus määrätä työntekijä työterveyslääkärin tarkastettavaksi, tässä määräyksessä todettujen periaatteiden vastaisen menettelyn seurauksena työntekijä menettää oikeuden olla omalla ilmoituksellaan sairauden vuoksi pois työstään. Saman sairauden uusiutuessa enintään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin viimeksi maksettiin sairausajan palkkaa tai sairauspäivärahaa, on sairausajan palkan maksamisen edellytyksenä se, että työntekijä esittää yrityksen työterveyslääkärin tai työnantajan hyväksymän muun lääkärintodistuksen sairaudestaan työantajan vaatiessa.

8 8 Milloin työnantaja ei ole hyväksynyt työntekijän esittämää lääkärintodistusta ja osoittaa työntekijän toisen nimetyn lääkärin tarkastettavaksi, on työnantajan korvattava tästä aiheutuva lääkärintodistuspalkkio. Korvaava työ Asetetaan työryhmä, joka mennessä selvittää työehtosopimusneuvottelukunnille vaihtoehtoisia tapoja, joilla työntekijälle voidaan yhteisesti käsiteltyjä menettelytapoja noudattaen osoittaa hänen vakituista työtään korvaavaa työtä Äitiys- ja isyysvapaan palkka Muutetaan otsikko ja lisätään uusi kappale Adoptoitaessa alle 7-vuotias lapsi maksetaan toiselle, kotiin jäävälle adoptiovanhemmalle palkkaa edellä mainitulla tavalla. Palkan maksaminen edellyttää, että työntekijällä on oikeus vanhempainrahaan ja että työntekijä noudattaa sen nostamista koskevia säännöksiä. Palkan ja vanhempainrahan yhteensovituksessa noudatetaan kohdan määräyksiä. Työsuhteen jatkuttua kuuden kuukauden ajan maksetaan isyysvapaalla olevalle työntekijälle palkka isyysrahakauden kuudelta ensimmäiseltä työpäivältä. Isyysvapaan palkka maksetaan keskituntiansion mukaan. Isyysvapaan ajalta maksettavan palkan ja isyysrahan yhteensovituksessa noudatetaan kohdan määräyksiä.

9 9 Tes-seisokkeja ja työaikaa koskevien määräysten muuttaminen Töiden jatkuminen tes-seisokkina Muutetaan määräyksen toinen kappale seuraavan sisältöiseksi ja lisätään uusi kolmas kappale: Työnantajan tulee ilmoittaa työvuorojärjestelmän mukaisesta työskentelyn jatkamisesta tes-seisokkina asianomaisille työtään jatkaville työntekijöille vähintään kuukausi ennen seisokin alkamista. Pääluottamusmiehelle ja työskentelyä jatkavien työosastojen osaston luottamusmiehelle varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä työskentelystä seisokkiaikana ennen työnantajan sitä koskevan ilmoituksen antamista. Liitto-osapuolet suosittelevat, että samassa yhteydessä sovitaan vuorovapaiden antamisen yleisistä periaatteista. Seisokin aikainen työskentely tapahtuu ilmoitetun mukaisesti riippumatta viimemainitun neuvottelun lopputuloksesta kuukausi ennen seisokin alkamista. SOV. Tätä määräystä sovelletaan neuvottelutuloksen tultua hyväksytyksi muista työehtosopimuksen voimaantuloa koskevista määräyksistä poiketen. Työnantajalla on oikeus peruuttaa ilmoituksensa tesseisokkityöskentelystä ilmoituksen jälkeen syntyneen ylivoimaisen esteen aiheuttamasta syystä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tes-seisokkityöskentelyn alkamista Tes-seisokeista ansaittavat vuorovapaat Vuorovapaiden ansainta tes-seisokkityöskentelystä Työntekijän säännöllinen työ jatkuu koko tes-seisokin Työntekijä, jonka säännöllinen työ jatkuu koko tes-seisokin ajan, ansaitsee kultakin seisokilta kolme vuorovapaata keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37), kaksi vuorovapaata jatkuvassa 2-vuorotyössä (tam 27) ja yhden vuorovapaan jatkuvassa 1-vuorotyössä (tam 17). Työntekijällä on oikeus edellä määrättyihin vuorovapaisiin myös silloin, kun hän on tes-seisokin aikana työvuorojärjestelmän mukaisella vapaalla tai vuosilomalla. Mikäli saman verotusvuoden aikana joulu- ja juhannusseisokkien työvuorojärjestelmien mukaisten tehtyjen työvuorojen yhteenlaskettu määrä ylittää ensimmäisen kappaleen mukaan ansaittujen vuorovapaiden määrän, annetaan työntekijälle tehtyjen työvuorojen ja ansaittujen vuorovapaiden erotusta vastaava määrä ylimääräisiä vuorovapaita.

10 10 Työntekijä työskentelee vain osan tes-seisokkia tai toimii sijaisena Työntekijä ansaitsee tes-seisokkityöskentelystä, edellä todetusta poiketen, tehtyjä työvuoroja vastaavan määrän vuorovapaita silloin, kun työntekijän säännöllinen työ jatkuu koko tes-seisokin ajan, mutta työntekijä työskentelee vain osan tes-seisokin työvuorojärjestelmän mukaisista työvuoroistaan, työntekijän säännöllinen työ jatkuu vain osan tes-seisokkia, kun työntekijä työskentelee omassa vuorossaan työehtosopimuksen 6 :n 4.2 kohdan tarkoittamissa aloittamisja lopettamistöissä tai työntekijä työskentelee sijaisena tes-seisokkina jatkuvassa työssä, jolloin työntekijä ansaitsee vuorovapaita kuitenkin enintään yhdeltä työvuorolta tes-vuorokaudessa tai vain ensimmäiseltä toisiaan seuraavilta työvuoroilta. SOV. Sijaisena työskentelevän työntekijän oman säännöllisen työn jatkuessa koko tes-seisokin ajan, on työntekijä oikeutettu ainoastaan tämän kohdan ensimmäisen kappaleen perusteella ansaittaviin vuorovapaisiin. Palovartijat ja vastaavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät Tes-seisokkina keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37) työskentelevät palovartijat ja vastaavanluonteisessa, muussa kuin omassa työssään työskentelevät työntekijät ansaitsevat puoli vuorovapaata kultakin tes-seisokin aikana tekemältään työvuorolta. Työsuhteen kestoedellytys Työntekijä ansaitsee tämän kohdan määräysten mukaisesti vuorovapaita, mikäli hänen työsuhteensa on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen asianomaisen tes-seisokin alkamista Tes-seisokkityöskentelystä ansaittujen vuorovapaiden antaminen Tes-seisokkityöskentelystä ansaittavat vuorovapaat annetaan sen jälkeen, kun työskentelyn jatkamisesta on ilmoitettu 6 :n 4.4 kohdassa tarkoitetulla tavalla kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asianomaisen tes-seisokin päättymisestä, jollei paikallisesti ole sovittu muusta antoajasta. Työnantajan tulee ilmoittaa tässä kohdassa tarkoitettujen vuorovapaiden antamisesta vähintään viikkoa etukäteen.

11 11 Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työntekijän aloitteesta kunkin tes-seisokista ansaittavan vuorovapaan korvaamisesta kahdeksan tunnin keskituntiansiota vastaavalla rahakorvauksella. Rahakorvaus maksetaan, mikäli sen maksamista koskeva sopimus on tehty ennen tes-seisokin alkamista silloin, kun tesseisokin ajalta maksetaan palkka tai muussa tapauksessa sen palkkakauden palkanmaksun yhteydessä, jolloin rahakorvausta koskeva sopimus on tehty Poissaolon vaikutus tes-seisokkityöskentelystä ansaittaviin vuorovapaisiin Työntekijällä ei ole oikeutta vuorovapaisiin, jos työntekijä on poissa jokaisesta tes-seisokin aikaisen työvuorojärjestelmän mukaisesta työvuorostaan muusta kuin vuosilomasta johtuvasta syystä Korjaus- ja eräät aloittamis- ja lopettamistyöt tes-seisokkina Korjaustyöt tai työt, jotka pääluottamusmiehen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla tilapäisesti tehdään tes-seisokkiaikana, eivät oikeuta vuorovapaisiin. Vuorovapaita ei ansaita sellaisista muussa kuin omassa työvuorossa tehtävissä lopettamis- ja aloittamistöistä, jotka työntekijä tekee välittömästi tes-seisokkia edeltäneen työvuoronsa jälkeen tai välittömästi ennen seisokin jälkeistä työvuoroaan Muiden vuorovapaiden ansainta ja kuluminen tes-seisokkina Tes-seisokkien aikana tämän pykälän 8.6 ja 9.5 kohdan mukaisia vuorovapaita ei ansaita eikä anneta. SOV. Työvuorojärjestelmässä oleva vuorovapaa ei kulu juhannusviikon keskiviikkona eikä jouluaaton aattona. Palkanmaksu uudenvuodenaattona Muutetaan Vuorovapailta maksettavaa korvausta koskevan määräyksen 4 kappaleen ensimmäinen lause seuraavan sisältöiseksi: Annettaessa vuorovapaa työvuorosta maksetaan 200 %:n korotusosa uudenvuodenaaton kello 14.00:n ja seuraavan arkipäivän aamun klo 6.00, pääsiäislauantain kello ja pääsiäisen jälkeisen tiistain kello 6.00 sekä helluntaiaaton kello ja helluntain jälkeisen päivän kello 6.00 välisenä aikana olevalta vuorovapaalta.

12 12 Muutetaan 17.7 Seisokkikorvausta koskevan määräyksen toinen ranskalainen viiva seuraavan sisältöiseksi: uudenvuodenaaton kello 14.00:n ja seuraavan arkipäivän aamun vuorotyöstä kello 6.00:n ja päivätyössä kello 7.00:n välisenä aikana. Lomallelähtöraha Muutetaan 26.4 kohdan määräyksen toisen kappaleen ensimmäinen lause seuraavan sisältöiseksi: Lomallelähtörahan laskentaperuste on I vuosineljänneksen jälkeen 3. palkkakauden alkaessa voimassa oleva keskituntiansio korotettuna 3,4 %:lla. Säännöllinen vuorokautinen työaika Lisätään 6.1 kohtaan uusi kappale Paikallisesti voidaan sopia liittojen suostumuksella säännöllisen työajan järjestämisestä eri työaikamuotoja koskevista 6 :n 8-10 kohtien määräyksistä poiketen siten, että säännöllinen työaika on enintään keskimäärin 40 tuntia viikossa enintään 52 viikon ajanjakson aikana. Lisätään 6.9.1, ja kohtiin uusi toinen kappale Paikallisesti voidaan sopia 10 tunnin säännöllisestä vuorokautisesta työajasta noudattaen edellä mainittua tasoittumisjaksoa. Vuorovapaiden antaminen ja ansainta Liitot laativat yhteisen tulkintaohjeen vuorovapaiden ansaitsemisesta ja antamisesta siten, että työntekijän oikeus vuorovapaisiin 10 tunnin säännöllisten työvuorojen käyttöönotosta huolimatta säilyy oikeudenmukaisina voimassa olevan työehtosopimuksen periaatteita noudattaen. Vaihtoehtoiset työaikamallit Liitot selvittävät mennessä erilaisia vaihtoehtoisia työaikamalleja työehtosopimusneuvottelukunnille säännöllisen työajan järjestämiseksi voimassa olevasta työehtosopimuksesta poikkeavalla tavalla.

13 13 Palkkausta koskevien määräysten uudistaminen Muutetaan tes 9-12 :t seuraavan sisältöisiksi sekä kumotaan allekirjoitettu pöytäkirja liittojen ohjeistukseksi ammattiryhmittelyn uudistamiseksi ja ammattiryhmittelyliite. 9 Töiden järjestäminen Kussakin tehtaassa työnantaja määrittää yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa miehityksen ja toimintatavat. Yhteistyön tavoite on henkilöstön työn sisältöön ja tehtäväjärjestelyyn liittyvän asiantuntemuksen kuuleminen tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Erityistä huomiota yhteistyössä tulee kiinnittää henkilöstön oikeaan lukumäärään. Miehityksen ja toimintatapojen määrityksessä otetaan huomioon työntekijöiltä edellytettävät ammattitaitovaatimukset ja työturvallisuusnäkökohdat. 10 Palkkauksen määräytyminen 10.1 Palkkojen määräytymisen periaatteet Kussakin tehtaassa sovitaan paikallisesti tehtävien vaativuuteen ja työntekijän käytettävyyteen perustuva sekä työvoiman joustavaa käyttöä edistävä palkkausjärjestelmä. SOV. Palkkausjärjestelmään liittyvässä tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytetään työehtosopimuksen liitteenä olevaa vaativuuden arviointijärjestelmää. Paikallisesti voidaan sopia myös muusta tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmästä, joka saatetaan liittojen tietoon ennen sen käyttöönottoa. Työntekijälle voidaan maksaa tehtäväkohtaisen palkan lisäksi kausipalkkaan sisältyvää työnsuoritukseen ja pätevyyteen perustuvaa palkanosaa, jonka perusteet ja määrä sovitaan paikallisesti Kausipalkka Työntekijöiden palkat maksetaan kausipalkkana siten kuin jäljempänä 13 :ssä määrätään. Kausipalkat sovitaan kussakin tehtaassa erikseen työnantajan ja pääluottamusmiehen välisellä sopimuksella noudattaen 10.1 kohdan mukaisesti sovittua palkkausjärjestelmää. Kausipalkkojen

14 14 sopimisessa otetaan huomioon tehtävän vaativuus ja muut työnsuorittamiseen vaikuttavat tekijät niin, että palkat tulevat oikeudenmukaisessa suhteessa porrastetuiksi. Alin kausipalkka on alkaen 771,29 euroa ja alkaen 786,49 euroa. Tämän kohdan mukaisesti sovittuja kausipalkkoja noudatetaan työehtosopimuksen osana. 11 Muutosten vaikutus palkkaukseen 11.1 Muutosten arviointi ja kirjaaminen Sovittaessa palkkausjärjestelmästä 10.1 todetun mukaisesti, sovitaan myös periaatteista, joiden mukaan tehtävien vaativuudessa ja työntekijän käytettävyydessä tapahtuneet muutokset vaikuttavat kausipalkkoihin. Samalla sovitaan tehtävien vaativuusarvioinnin ylläpidon ja tarkastelun periaatteet. Ylläpito ja tarkastelu suoritetaan tarvittaessa kuitenkin vähintään kerran vuodessa. SOV. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa seuraavan kahden vuoden aikana edellä tarkoitettu ylläpito ja tarkastelu suoritetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Työnantaja kirjaa tehtävien vaativuusarvioinnin ylläpitoon ja tarkasteluun vaikuttavat muutokset työtehtävissä. Kirjaukset saatetaan pääluottamusmiehen tietoon Erimielisyydet SOV. Kirjauksesta riippumatta työt suoritetaan siten, kuin töiden järjestämisestä 9 :ssä on määrätty. Palkkausjärjestelmää sekä kausipalkkoja koskevat erimielisyydet voidaan saattaa liittojen käsiteltäväksi työehtosopimuksen 30 :n määräyksiä noudattaen. Ellei asiasta päästä liittojen välillä yhteisymmärrykseen, voidaan erimielisyys alistaa ratkaisulautakunnan ratkaistavaksi.

15 15 12 Suorituspalkat 12.1 Suorituspalkkatyö ja sen teettäminen Suorituspalkkaustapoja ovat urakka ja palkkiopalkka. Suorituspalkkatyönä voidaan teettää työ, joka on laadultaan sellaista, että työntekijän palkkaus voidaan määrätä suoritetun työn laadun tai määrän perusteella. Suorituspalkkatyöstä maksetaan työntekijälle vähintään vastaavanlaisessa työssä maksettava kausipalkka Hinnoittelusta sopiminen Suorituspalkkatyön hinnoittelusta sovitaan paikallisesti, mikäli mahdollista, jo ennen työn alkamista. Suorituspalkkatyön hinnoittelusta tehty sopimus on voimassa määräajan tai irtisanomisenvaraisena toistaiseksi. Suorituspalkkatyön hinnoittelusta tehty sopimus pidetään työpaikoilla asianomaisten työntekijöiden nähtävillä. Ellei hinnoittelusta päästä sopimukseen, tehdään työ kausipalkalla. Hinnoittelua koskevat erimielisyydet käsitellään työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti Hinnoittelun muuttaminen Hinnoittelun perusteita voidaan työnantajan tai työntekijöiden aloitteesta arvioida uudelleen neuvottelemalla asiasta paikallisesti. Mikäli perusteltuja syitä ilmenee, yksikköhinta on korjattava. Tarkistettua yksikköhintaa sovelletaan sopimuksen tekohetkestä lukien. Sinä aikana kun käydään hinnoittelun muuttamista koskevia neuvotteluja ja työn tulos säilyy ennallaan, maksetaan työntekijän palkka hänen keskituntiansionsa mukaan 12.4 Urakka- ja palkkiotyö ylityönä Jos urakka- tai palkkiotyötä on tehtävä ylityönä tai muuna kuin arkipäivänä, on siitä maksettava 17 :ssä edellytetty korotettu palkka. Sovintolautakuntaa koskevan pöytäkirjan kumoaminen ja ratkaisulautakuntaa koskeva uusi pöytäkirja Sovintolautakuntaa koskeva allekirjoitettu pöytäkirja kumotaan. Liitteenä on ratkaisulautakunnan toimintaa koskeva pöytäkirja.

16 16 Voimaantulosta Palkkausjärjestelmä ja paikalliset sopimukset Kussakin yksikössä sovitaan 10.1 kohdan mukainen palkkausjärjestelmä käyttöön otettavaksi mennessä. Edellä määrätystä poiketen uusi palkkausjärjestelmä voidaan paikallisesti sopia käyttöön otettavaksi viimeistään alkavan palkkakauden alusta lukien. Mikäli paikallisesti ei päästä sopimukseen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, voidaan palkkausjärjestelmän käyttöönottoa ja voimaantuloa sekä voimaantulevaa paikallista palkankorotuserää koskeva erimielisyys saattaa ratkaisulautakunnan käsiteltäväksi. Uuden palkkausjärjestelmän kanssa ristiriidassa olevat paikalliset miehitys-, käynninturvaamis- ja varamiehitys- ja vastaavat muut sopimukset lakkaavat olemasta voimassa uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta alkaen. Yhteinen koulutusaineisto Liitot laativat mennessä yhteisen työehtosopimukseen sisällytettävän tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän ja sitä täydentävän soveltamisohjeen. Järjestelmän laadinnassa otetaan huomioon vuonna 1995 toteutetusta ammattiryhmittelyn uudistuksesta saadut kokemukset ja keskusjärjestöjen työnarviointityöryhmän esittämät periaatteet. Koulutusaineistoon sisällytetään myös esimerkkejä monitaitoisuutta ja henkilön pätevyyttä edistävistä ja kehittävistä palkkausjärjestelmistä. Yhteisesti huomioon otettavia tekijöitä palkkausjärjestelmän rakentamisessa: Palkkausjärjestelmässä on sovittava periaatteet, miten tehtävien arviointijärjestelmää ylläpidetään tehtävien sisällön muuttuessa, tehtävien poistuessa tai uusien tehtävien osalta. Tehtäväkohtaisen työnsuoritukseen ja pätevyyteen perustuvan palkanosan arviointijärjestelmän tulee olla mahdollisimman selkeä, yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Työsuoritusta ja pätevyyttä mittaavia tekijöitä valittaessa tulee ottaa huomioon, että työntekijän tulee itse voida vaikuttaa valittuihin tekijöihin, tekijät ovat selkeästi kuvattuna ja että ne liittyvät asianomaisen työntekijän hoitamaan työhön tai työsuoritukseen.

17 17 Uuden palkkausjärjestelmän toimivuus edellyttää työntekijöiden monitaitoisuuden kehittämistä. Tässä tarkoituksessa työntekijöiden ammatillisten kehittämistarpeiden kartoittamisen periaatteet käsitellään yhdessä luottamusmiesten kanssa. Tämän jälkeen työntekijöille laaditaan yrityksen tarpeita vastaavat koulutussuunnitelmat. Liitot suosittavat, että kehittämistarpeet kartoitetaan kerran vuodessa ja samalla mahdollisuuksien mukaan suunnitellaan aikataulut koulutuksille yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa. Ratkaisulautakunta 1 Ratkaisulautakunta Allekirjoittaneet liitot sopivat, että työehtosopimuksen 11 :n 2 kohdan tarkoitettuun ratkaisulautakuntaan sovelletaan tämän pöytäkirjan määräyksiä. 2 Ratkaisulautakunnan toimivalta Ratkaisulautakunta ratkaisee työehtosopimuksen 11 :n 2 kohtaan perustuvat erimielisyydet noudattaen työehtosopimuksen 10 :n määräyksiä. 3 Ratkaisulautakunnan kokoonpano Allekirjoittaneet liitot nimeävät kumpikin yhden jäsenen ja heille tarpeellisen määrän varajäseniä ratkaisulautakuntaan. Ratkaisulautakunnan jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi. Jäseneksi voidaan myös nimetä henkilö, joka välimiesmenettelystä annetun lain mukaisin perustein voitaisiin todeta esteelliseksi. Allekirjoittaneet liitot valitsevat kahden vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan, jonka tulee olla työmarkkinasuhteisiin perehtynyt, puolueeton henkilö. Jos liitot eivät voi sopia puheenjohtajasta, valtakunnansovittelija valitsee puheenjohtajan. 4 Asian saattaminen ratkaisulautakunnan ratkaistavaksi ja päätösvaltaisuus Sopijapuolen, joka haluaa saattaa asian ratkaisulautakunnan ratkaistavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti vastapuolelle sekä toimittaa ilmoituksesta kappale ratkaisulautakunnan puheenjohtajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun on ilmennyt, että järjestöt eivät pääse asiassa sovintoon. Ratkaisulautakunnan tulee kokoontua puheenjohtajan kutsusta käsittelemään asiaa sekä ratkaisemaan se ilman aiheetonta viivytystä, mutta kuitenkin viimeistään neljän viikon kuluessa siitä, kun riita on saatettu sen ratkaistavaksi, ellei allekirjoittaneiden liittojen välillä muuta sovita. Ratkaisulautakunta on päätösvaltainen, kun siinä on läsnä puheenjohtaja ja kummankin järjestön nimeämät jäsenet.

18 18 5 Ratkaisulautakunnan kustannukset Allekirjoittaneet liitot vastaavat puoliksi kumpikin ratkaisulautakunnan kustannuksista. 6 Noudatettava laki Mikäli tässä sopimuksessa ei ole toisin määrätty, noudatetaan ratkaisulautakunnalle jätetyn riidan käsittelyssä soveltuvin osin välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) säännöksiä. 7 Päätöksen lopullisuus Ratkaisulautakunnan päätös on lopullinen eikä siihen saa hakea muutosta. 8 Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n velvollisuudet Allekirjoittaneet liitot sitoutuvat noudattamaan edellä olevia määräyksiä sekä velvoittamaan jäsenensäkin noudattamaan niitä ja kaikkia niihin perustuvia päätöksiä. Helsingissä x. päivänä xx kuuta 2008 METSÄTEOLLISUUS RY xx xx PAPERILIITTO RY xx xx xx Palkanmaksujärjestelmän uudistaminen ja palkkamääräysten yksinkertaistaminen Asetetaan työryhmä, joka mennessä selvittää työehtosopimusneuvottelukunnille vaihtoehtoisia tapoja palkanmaksutekniikoiden yksinkertaistamiseksi.

19 19 Luottamusmiehiä koskevien sopimusmääräysten uudistaminen Lisätään kohtaan uusi 5. kappale Jos sama henkilö valitaan sekä pääluottamusmieheksi että työsuojeluvaltuutetuksi, hänen oikeutensa työstä vapautukseen ja lisäkorvaukseen määräytyy laskemalla yhteen työntekijöiden lukumäärään perustuvat työehtosopimuksen ja kohtien mukaisen työstä vapautusajat ja ja kohtien mukaiset lisäkorvaukset. Lisätään uusi pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsuhdeturvaa koskeva määräys (32.10) Työnantajan on harkitessaan pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun tai heidän varamiestensä työsuhteen purkamista ja viimeistään siinä vaiheessa, kun työntekijälle varataan tilaisuus tulla kuulluksi purkamisen syistä, ilmoitettava asiasta asianomaisessa työpaikassa työssä olevalle ammattiosaston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai muulle ammattiosaston toimikunnan jäsenelle. Mikäli pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun työsuhteen purkamista koskeva kysymys on saatettu liittojen käsiteltäväksi työehtosopimuksen sopimuksen tulkintaa koskevan 30 :n määräyksen mukaisesti, on liittojen ilman aiheetonta viivytystä selvitettävä paikallisten osapuolten myötävaikutuksella työsuhteen purkamiseen liittyvät taustat. Liittojen on viikon kuluessa selvitystyön päättymisestä käsiteltävä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsuhteen purkamiseen liittyvät erimielisyydet liittojen välisessä neuvottelussa ja esitettävä omat kantansa asiassa. Liittojen kannat saatetaan tiedoksi työnantajalle. Luottamusmiesten työstä vapautus ja lisäkorvaus Muutetaan seuraavat tes-määräykset: Pääluottamusmiehen työstä vapautus (32.2.2) vapautus kokonaan alle 100 8

20 20 Lisätään uusi kolmas kappale Pääluottamusmiehen ja työnantajan välillä voidaan sopia työstävapautusaika kokonaan tai osittain maksettavaksi lisäkorvauksena kohdan mukaan Pääluottamusmiehen, osaston luottamusmiesten ja ammattiosaston toimihenkilöiden lisäkorvaukset (32.6.1) Työntekijöiden lukumäärä Pääluottamusmies Työosaston luottamusmiehet Lisäkorvaus palkkakaudelta tunneissa Ammattiosaston toimihenkilö , , alle Työsuojeluvaltuutetun lisäkorvaus (32.6.4) Työntekijöiden lukumäärä Lisäkorvaus palkkakaudelta tunneissa alle Voimaantulo Edellä todettuja taulukoita noudatetaan työehtosopimuskauden alusta alkaen kuitenkin niin että, mikäli ne merkitsisivät valitun luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun työstä vapautusajan lyhentymistä tai valitulle luottamusmiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle maksettavan lisäkorvauksen alentumista, noudatetaan niitä työehtosopimuksen allekirjoittamista seuraavan luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun toimikauden alusta alkaen.

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 2 3 4 5 Soveltamisala... 1 Järjestäytymisvapaus... 5 Paperiteollisuuden yleissopimuksen noudattaminen... 5 Työrauhavelvoite...

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUS RY:N JA SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014

METSÄTEOLLISUUS RY:N JA SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 METSÄTEOLLISUUS RY:N JA SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO METSÄTEOLLISUUS RY:N JA SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n. TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012

METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n. TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012 1 METSÄTEOLLISUUS ry:n ja PAPERILIITTO r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS n:o 45 8.4.2010 31.3.2012 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n

Lisätiedot

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016 METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Liitesopimukset... 2 3 Työnantajan

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY PAPERILIITTO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 9 1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 6 KUMITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014

FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Finnairin Tekniset ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET

Lisätiedot

KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUDEN JA KULTASEPPÄTEOLLISUUDEN SEKÄ HARJA- JA SIVELLINALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1..201-30.11.2016 Kemianteollisuus ry Kenkä- ja Nahkateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo

Lisätiedot

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY Sisällysluettelo Sisällysluettelo ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 IITTALA GROUP

Lisätiedot

Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä tilaisuudessa ja että se allekirjoitetaan sopijaosapuolten

Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä tilaisuudessa ja että se allekirjoitetaan sopijaosapuolten 1 ENERGIATEOLLISUUS RY TIETO- JA TEKNIIKKA-ALOJEN TYÖNANTAJALIITTO TIKLI RY SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 26.2.2010

Lisätiedot

FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS FINNAIR Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.7.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala... 1 2 Työnantajan ja teknisen yleiset velvollisuudet...

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY/ PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 (85) SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014... 2 1 Sopimuksen soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset...

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY ILMAILUALAN UNIONI IAU RY LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVATYÖEHTOSOPIMUS

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY ILMAILUALAN UNIONI IAU RY LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVATYÖEHTOSOPIMUS PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY ILMAILUALAN UNIONI IAU RY LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVATYÖEHTOSOPIMUS 15.11.2013-14.11.2015 ja 15.11.2015-15.11.2016 LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY/ PAHVIN- JA PAPERINJALOSTAJAIN YHDISTYS RY AMMATTILIITTO PRO RY SISÄLLYSLUETTELO ASIAHAKEMISTO...

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012 Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry SISÄLLYS Sivu Sovintoehdotus 11.4.2010 1 Lisäpöytäkirja 5 I YLEISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 2 SISÄLTÖ Sivu Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYS Sivu Allekirjoituspöytäkirja elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus 1.10.2007-30.4.2010 Erityispalvelujen Työnantajaliitto Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 1.11.2013 31.10.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 ICT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS YLEMMILLE TOIMIHENKILÖILLE... 5 1 Työehtosopimuksen soveltamisala... 5 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ilmailualan Unioni IAU ry

Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ilmailualan Unioni IAU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ilmailualan Unioni IAU ry Lentoliikenteen palveluja koskeva 26.10.2010 31.10.2013 2. painos, muutokset 1.1.2011 jälkeen 1 SISÄLLYS Lentoliikenteen palveluja koskeva Työehtosopimus

Lisätiedot

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPPÖYTÄKIRJA... 2 PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Palvelualojen työnantajat PA Eteläranta 10 6. krs, PL 62, 00 Vaihde 020 595 5000 Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Ammattiliitto Pro

Lisätiedot