PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA"

Transkriptio

1 Riskianalyysityöryhmä 2/2016 PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA Jussi Rahikainen

2 Sisällys 1 Johdanto Aineiston rajaukset Tehtävämäärät kuukausittain, viikonpäivittäin ja tunneittain Tehtävien kuukausimäärät Tehtävät viikonpäivittäin Tehtävien vuorokausijakauma Tehtävien työtunnit ja vahinkojakaumat Tehtäviin käytettyjen työtuntien jakaumat Omaisuusvahinkojen vuorokausijakaumat Henkilövahinkojen vuorokausijakaumat Pelastushenkilöstön loukkaantumiset Pelastetut henkilöt ja pelastustoiminnan muodostelmat Välittömästä vaarasta pelastettujen henkilöiden jakaumat Eri pelastustoiminnan muodostelmien käyttö Jatkotarkasteltavia aiheita Liite A, Esimerkkejä tehtävien määrästä yhden vuoden aikana Liite B, Tehtävien ajallisten jakaumien täydentävät kaaviot ja taulukot Tehtävien kuukausimäärät, täydentävät kaaviot ja taulukot Tehtävien jakautuminen viikonpäiville, täydentävät kaaviot ja taulukot Tehtävien vuorokausijakauma, täydentävät kaaviot ja taulukot Liite C, Työtuntien ja vahinkojen jakaumien täydentävät kaaviot ja taulukot Tehtäviin käytetyt työtunnit, täydentävät kaaviot ja taulukot Omaisuusvahingot, täydentävät kaaviot ja taulukot Henkilövahingot, täydentävät kaaviot ja taulukot Pelastushenkilöstön loukkaantumisten taulukko Liite D, Pelastettujen henkilöiden ja pelastustoiminnan muodostelmien jakaumien täydentävät kaaviot ja taulukot Välittömästä vaarasta pelastetut henkilöt, täydentävät kaaviot ja taulukot Pelastustoiminnan muodostelmien käyttöä täydentävät kaaviot ja taulukot (58)

3 1 Johdanto Osana sisäministeriön ja pelastuslaitosten yhteistä Pelastustoimen uudistamishanketta Riskianalyysityöryhmälle annettiin tehtäväksi tuottaa taustatietoja ja analyysejä muiden työryhmien käyttöön. Tämä raportti on ensimmäinen katsaus pelastustoiminnasta. Raportissa tarkastellaan pelastustoiminnan tehtäviä, jotka on jaettu kiireellisiin ja kiireettömiin tehtäviin. Tässä julkaisussa kiireellisen tehtävän määrittelyssä käytettiin Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjetta. Kiireellisellä tehtävällä tarkoitetaan riskiluokan määrittäviä tehtäviä, katso luku 2. Kaikki muut tehtävät katsottiin kiireettömiksi. Tarkasteluja tehtiin tehtävien ja niiden seurausten jakautumisesta ajan, lähinnä kellonajan, suhteen. Lisäksi tehtiin jakaumat riskiluokittain. Suomi on jaettu 1 x 1 km kokoisiin ruutuihin, joista kullekin on määritetty riskiluokka 1-4 regressiomallilla arvioidun riskitason sekä tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella. Nämä pelastuslaitosten riskianalyysit on tehty Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen sekä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisun, Riskianalyysityöryhmän raportti , mukaisesti. Raportin tekstiosuudessa esitetään vain keskeisiä jakaumia ja tilastoja, joita voidaan hyödyntää työryhmien työskentelyssä. Täydentäviä kaavioita ja taulukoita löytyy raportin lopun liitteistä. Tilastollisia analysointimenetelmiä ei ole käytetty tässä raportissa, niitä tehdään tarvittaessa Riskianalyysityöryhmän jatkotyöskentelyn yhteydessä. Helsingissä Jussi Rahikainen 3(58)

4 2 Aineiston rajaukset Tämän tilastokatsauksen tiedot kerättiin Prontosta vuosilta Keruuhetkellä, , tietokannassa oli kaksi virhettä, jonka seurauksena Keski-Suomen ja Lapin tiedot vuodelta 2015 puuttuvat aineistosta. Aineisto on siitä huolimatta riittävän laaja, parhaimmillaan pystyttiin käsittelemään tehtävää. Tässä raportissa kiireellisillä tehtävillä tarkoitetaan Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia: - rakennuspaloja ja -vaaroja - liikennevälinepaloja - muita tulipaloja - liikenneonnettomuuksia - sortumia/sortumavaaroja - räjähdyksiä/räjähdysvaaroja - vaarallisten aineiden onnettomuuksia - kiireelliseksi luokiteltuja ihmisen pelastamistehtäviä. Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokannassa, Prontossa, on vuodesta 2009 lähtien ollut mahdollisuus merkitä lähdön kiireellisyysluokka muuttujaan Resurssiluokitus (Ei kiireellinen, Kiireellinen, Täydennyslähtö, Peruttu matkalla, Ei lähtenyt, Etäjohtaminen ja Kalusto). Tätä tietoa ei käytetty tässä raportissa. Pronton ohjeen mukaisesti Resurssiluokitukseksi merkitään kiireellinen, kun ajoneuvon miehistö siirtyy välittömästi hälytyksen jälkeen ajoneuvon luo ja kohteeseen siirrytään ripeästi, esim. hälytysajona. Kyseessä olevan muuttujan ominaisuuksiin kuuluu se, että mikäli yksikin lähdön yksiköistä merkitään Prontoon kiireelliseksi, se tulee koko tehtävän - ja siis kaikkien yksiköiden - luokaksi. Hälytyshetkellä tehtävä voidaan antaa esim. rakennuspalona, mutta se tarkentuu myöhemmin tarkastustehtäväksi. Edellä mainituista syistä johtuen osa todellisuudessa kiireettömistä tehtävistä on kirjautunut kiireellisiksi. Esimerkiksi luvun 3 kuvaan 1 olisi tullut yhteensä tehtävää, kun tässä raportissa käytetyllä määrittelyllä niitä oli vain kappaletta. Seuraavaan taulukkoon on koottu tiedot onnettomuustyypeittäin niistä vuosien tehtävistä, jotka oli merkitty kiireelliseksi Prontoon. 4(58)

5 Taulukko 1. Vuosien tehtävät, joiden resurssiluokitus oli merkitty kiireelliseksi. Tehtävän resurssiluokitus kiireellinen Autom. paloilmoittimen tarkastus- /varmistustehtävä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kaikki yhteensä Avunantotehtävä Eläimen pelastaminen Ensivastetehtävä Ihmisen pelastaminen Liikenneonnettomuus Liikennevälinepalo Maastopalo Muu tarkastus-/varmistustehtävä Muu tulipalo Palovaroittimen tarkastus- /varmistustehtävä Rakennuspalo Rakennuspalovaara Räjähdys/räjähdysvaara Sortuma/sortumavaara Vaarallisten aineiden onnettomuus Vahingontorjuntatehtävä Virka-aputehtävä Öljyvahinko Kaikki yhteensä Taulukon 1 tehtävistä oli Automaattisen paloilmoittimen-, Palovaroittimen- tai Muu tarkastus/varmistustehtäviä eli näihin tehtäviin ei liittynyt minkäänlaista onnettomuutta. Voidaan siis todeta, että resurssiluokaltaan kiireelliseksi merkityistä tehtävistä suuri osa ei ollut todellisuudessa tehtävä, jossa tarvittiin pelastustoimen kiireellistä apua. Tarkasteltaessa tämän katsauksen jakaumia, on syytä kiinnittää huomiota eri riskiluokkiin kuuluvien ruutujen määrään. Korkeimpaan luokkaan eli luokkaan 1 kuuluvien ruutujen määrä on miltei tuhat kertaa pienempi kuin matalimman eli luokan 4 ruutujen määrä. Vaikka riskiluokan 4 alueilla on lukumäärältään enemmän onnettomuuksia kuin riskiluokan 1 alueilla, onnettomuustiheys yhtä neliökilometrin ruutua kohden on päinvastainen, katso taulukko 2. Taulukko 2. Riskiluokkien ruutujen määrät, kiireellisten tehtävien määrät ja onnettomuustiheys. Riskiluokka / tehtävät Riskiruudut yhteensä Kiireellisiä tehtäviä yhteensä vuosina [kpl] Kiireellisten tehtävien tiheys vuosina [km 2 ] 2015 [kpl/km 2 ] Riskiluokka ,18 Riskiluokka ,11 Riskiluokka ,09 Riskiluokka ,08 Kaikki yhteensä / keskiarvo ,19 5(58)

6 Taulukon 2 riskiruutujen lukumäärä on saatu vuoden 2016 riskikartta-aineistosta (Thomas Nyqvist ), mukana ovat myös merialueiden ruudut. Taulukossa 2, kuten muissakin tämän raportin kaavioissa ja taulukoissa on laskettu yhteen vuosien tiedot, kun on käsitelty riskiluokkia. Prontoon on merkitty riskiluokka vuoden 2013 alusta lähtien. Mikäli ei ole tarkasteltu riskiluokkia, on tässä katsauksessa laskettu yhteen tiedot vuosien tapauksista. Vain liitteessä A on esitetty muutama taulukko, joissa on laskettu muuttujien keskiarvoja yhdelle vuodelle. Pelastustoimen nopean lähdön resurssien keskittäminen on perusteltua niille alueille, joiden onnettomuustiheys on suuri. Riskiluokan 1 alueiden onnettomuustiheys on keskimäärin noin 400 kertaa suurempi kuin riskiluokan 4 alueilla. Tästä syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota riskiluokan 1 ja 2 jakaumiin. 6(58)

7 3 Tehtävämäärät kuukausittain, viikonpäivittäin ja tunneittain 3.1 Tehtävien kuukausimäärät Kuva 1. Kuvassa on kiireellisten tehtävien eli riskiluokan määrittävien tehtävin jakautuminen riskiluokittain vuoden eri kuukausille. Vilkkaimpana kalenterikuukautena on kiireellisiä tehtäviä 1,4 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. Tehtävämäärät on laskettu yhteen kolmelta vuodelta eli pystyakselin arvot eivät kerro yhden kuukauden keskimääräistä tehtävämäärää. Mikäli sitä haluaa tarkastella, luvut pitää jakaa kolmella. 7(58)

8 Kuva 2. Kuvassa on kaikkien vuosien yhteenlaskettujen pelastustehtävien jakautuminen kalenterikuukausille. Vilkkaimman kuukauden tehtävämäärä on 1,5 kertaa suurempi kuin hiljaisimman kuukauden. Kuvassa 2 on mukana siis kaikkien onnettomuustyyppien tehtävät. Aineisto on suurempi kuin kuvassa 1, sillä riskialueen luokka on merkitty Prontoon vasta vuoden 2013 alusta lähtien. Kiireettömien tehtävien ja kaikkien pelastustehtävien kuukausijakaumat riskiluokittain on esitetty liitteessä B. Myös edellä esitettyihin kuviin liittyvät taulukot löytyvät liitteestä B. 3.2 Tehtävät viikonpäivittäin Kuva 3. Kuvassa on kiireellisten tehtävien jakautuminen riskiluokittain viikonpäiville. Vilkkaimpana päivänä on kiireellisiä tehtäviä 1,2 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. 8(58)

9 Kuva 4. Kuvassa on kaikkien tehtävien jakautuminen viikonpäiville. Vilkkaimpana päivänä on kiireellisiä tehtäviä 1,2 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. Kiireettömien tehtävien ja kaikkien pelastustehtävien päiväjakaumat riskiluokittain on esitetty liitteessä B. Myös edellä esitettyihin kuviin liittyvät taulukot löytyvät liitteestä B. 9(58)

10 3.3 Tehtävien vuorokausijakauma Kuva 5. Kuvassa on kiireellisten tehtävien jakautuminen riskiluokittain ja vuorokauden tuntien mukaisesti. Vilkkaimman tunnin aikana on kiireellisiä tehtäviä 3,9 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. 10(58)

11 Kuva 6. Kuvassa on kaikkien tehtävien jakautuminen vuorokauden tuntien mukaisesti. Vilkkaimman tunnin aikana on kiireellisiä tehtäviä 3,4 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. Kun tarkastellaan tehtävämäärien jakautumista vuorokauden osiin, esimerkiksi 8 tunnin jaksoihin, tehtävämäärien painottuminen on taulukon 3 mukainen. Taulukko 3. Taulukossa on kiireellisten, kiireettömien ja kaikkien tehtävien jakautuminen vuorokaudenosiin. Vuorokauden osa Päiväjaksoilla tehtävämäärät ovat noin 2,3 kertaa suurempia kuin yöaikaan. Kiireettömien tehtävien ja kaikkien pelastustehtävien jakautuminen kellonajan mukaan ja riskiluokittain on esitetty liitteessä B. Myös edellä esitettyihin kuviin liittyvät taulukot löytyvät liitteestä B. Kiireelliset tehtävät ( ) Kiireettömät tehtävät ( ) Kaikki tehtävät ( ) kpl %-osuus kpl %-osuus kpl %-osuus Klo ,4 % ,8 % ,7 % Klo ,1 % ,2 % ,6 % Klo ,5 % ,0 % ,6 % Kaikki yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % 11(58)

12 4 Tehtävien työtunnit ja vahinkojakaumat 4.1 Tehtäviin käytettyjen työtuntien jakaumat Kuva 7. Kuvassa on kiireellisissä tehtävissä käytettyjen työtuntien jakautuminen riskiluokittain ja vuorokauden tuntien mukaisesti. Vilkkaimman tunnin aikana käytetään työtunteihin 2,9 kertaa enemmän aikaa kuin hiljaisimpana. Työtunnit lasketaan Prontossa tehtävään osallistuneiden yksiköiden vahvuuden ja toiminta-ajan perusteella. 12(58)

13 Kuva 8. Kuvassa on kaikkien tehtävien työtuntien jakautuminen vuorokauden tuntien mukaisesti. Vilkkaimman tunnin aikana käytetään työtunteihin 3,4 kertaa enemmän aikaa kuin hiljaisimpana. Kun tarkastellaan työtuntien jakautumista vuorokauden osiin, esimerkiksi 8 tunnin jaksoihin, tehtävämäärien painottuminen on taulukon 4 mukainen. Taulukko 4. Taulukossa on kiireellisten, kiireettömien ja kaikkien tehtävien työtuntien jakautuminen vuorokaudenosiin. Vuorokauden osa Kiireelliset tehtävät ( ) Kiireettömät tehtävät ( ) Kaikki tehtävät ( ) tuntia %-osuus tuntia %-osuus tuntia %-osuus Klo ,0 % ,7 % ,0 % Klo ,8 % ,5 % ,1 % Klo ,3 % ,8 % ,9 % Kaikki yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % Päiväjaksoilla työtuntien määrät ovat noin kaksi kertaa suurempia kuin yöaikaan. Kiireettömien tehtävien ja kaikkien pelastustehtävien työtuntien jakautuminen kellonajan mukaan ja riskiluokittain on esitetty liitteessä C. Myös edellä esitettyihin kuviin liittyvät taulukot löytyvät liitteestä C. 13(58)

14 4.2 Omaisuusvahinkojen vuorokausijakaumat Kuva 9. Kuvassa on kiireellisten tehtävien omaisuusvahinkojen jakautuminen riskiluokittain ja vuorokauden tuntien mukaisesti. 14(58)

15 Kuva 10. Kuvassa on kaikkien tehtävien omaisuusvahinkojen jakautuminen vuorokauden tuntien mukaisesti. Omaisuusvahingoiltaan suurimman ja pienimmän tunnin välinen ero oli 7,1 -kertainen. Taulukko 5. Taulukossa on kiireellisten, kiireettömien ja kaikkien tehtävien omaisuusvahinkojen jakautuminen vuorokaudenosiin. Vuorokauden osa Kiireelliset tehtävät ( ) Kiireettömät tehtävät ( ) Kaikki tehtävät ( ) %-osuus %-osuus %-osuus Klo ,0 % ,7 % ,9 % Klo ,9 % ,4 % ,5 % Klo ,0 % ,0 % ,6 % Kaikki yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % "Toimistotyöaikana" sattuneet omaisuusvahingot ovat suuruudeltaan noin kaksinkertaiset yöaikaan verrattuna. Kiireettömien tehtävien ja kaikkien pelastustehtävien omaisuusvahinkojen jakautuminen kellonajan mukaan ja riskiluokittain on esitetty liitteessä C. Myös edellä esitettyihin kuviin liittyvät taulukot löytyvät liitteestä C. 15(58)

16 4.3 Henkilövahinkojen vuorokausijakaumat Kuva 11. Kuvassa on kiireellisten tehtävien vakavien henkilövahinkojen jakautuminen riskiluokittain ja vuorokauden tuntien mukaisesti. Vilkkaimman tunnin aikana vakavia henkilövahinkoja oli 4,5 kertaa enemmän aikaa kuin hiljaisimpana. Pronton lomakeohjeen mukaisesti kuolleeksi merkitään ne henkilöt jotka ovat kuolleet onnettomuuden seurauksena. Tähän ei merkitä sairaskohtauksen vuoksi kuolleita, vaikka pelastuslaitos olisi tehnyt pelastustoimenpiteitä. Tulipaloissa kuolleiksi kirjataan henkilöt, jotka ovat kuolleet välittömästi tai 30 päivän kuluessa onnettomuudesta. Muissa kuin tulipaloissa kirjataan vain onnettomuudessa välittömästi tai kuljetuksen aikana kuolleet. Onnettomuudessa vakavasti loukkaantuneeksi merkitään ne henkilöt jotka ovat loukkaantuneet onnettomuuden seurauksena. Tähän ei merkitä sairaskohtauksen vuoksi loukkaantuneita, vaikka pelastuslaitos olisi tehnyt pelastustoimenpiteitä. Vakavasti loukkaantunut on henkilö, jolla on - vamma, joka vaatii yli 48 tunnin mittaista sairaalahoitoa ja joka on aloitettu enintään seitsemän päivän kuluessa vamman saamisesta - luunmurtuma (lukuun ottamatta yksinkertaisia murtumia sormissa, varpaissa taikka nenämurtumaa) 16(58)

17 - vakavaa verenvuotoa tai vakavia hermo-, lihas- tai jännevammoja - sisäelinvammoja - toisen ja kolmannen asteen palovammoja tai palovammoja, joissa ihosta yli 5 % on palanut - tartuntaa aiheuttaville aineille altistumisesta aiheutunut tulehdus - säteilyvamma - syövyttäville tai myrkyllisille aineille altistumisesta aiheutunut vamma. Kuva 12. Kuvassa on kaikkien tehtävien vakavien henkilövahinkojen jakautuminen vuorokauden tuntien mukaisesti. Vakavien henkilövahinkojen osalta suurimman ja pienimmän tunnin välinen ero oli 4,4 -kertainen. 17(58)

18 Kuva 13. Kuvassa on kaikissa tehtävissä kuolleiden jakautuminen vuorokauden tuntien mukaisesti. Kuolleiden osalta suurimman ja pienimmän tunnin välinen ero oli 3,8 -kertainen. Taulukko 6. Taulukossa on kiireellisten, kiireettömien ja kaikkien tehtävien vakavien henkilövahinkojen jakautuminen vuorokaudenosiin. Kiireelliset tehtävät Kiireettömät tehtävät Kaikki tehtävät ( Vuorokauden ( ) ( ) 2015) osa lkm %-osuus lkm %-osuus lkm %-osuus Klo ,5 % ,5 % ,6 % Klo ,7 % ,3 % ,1 % Klo ,9 % ,2 % ,3 % Kaikki yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % "Toimistotyöaikana" sattui vakavia henkilövahinkoja noin 2,5 kertaa enemmän yöaikaan verrattuna. Kiireettömien tehtävien ja kaikkien pelastustehtävien onnettomuuksissa sattuneiden vakavien henkilövahinkojen jakautuminen kellonajan mukaan ja riskiluokittain on esitetty liitteessä C. Myös edellä esitettyihin kuviin liittyvät taulukot löytyvät liitteestä C. 18(58)

19 Taulukko 7. Taulukossa on yhden tehtävän omaisuusvahinkojen ja vakavien henkilövahinkojen keskiarvo eri vuorokaudenaikoina. Suhteutuksessa on jakajana myös ne tehtävät, joissa ei sattunut vahinkoja. Vuorokauden osa Kiireelliset tehtävät ( ) Kiireettömät tehtävät ( ) Kaikki tehtävät ( ) Vakava Vakava Vakava / tehtävä henkilövahinko / tehtävä / tehtävä henkilövahinko / tehtävä / tehtävä henkilövahinko / tehtävä Klo , , ,018 Klo , , ,021 Klo , , ,019 Keskimäärin , , ,019 Oletus, että vaikka yöaikaan tehtäviä on vähän, niiden seuraukset ovat vakavampia kuin päiväaikaan, ei näyttäisi pitävän paikkaansa. Yöajan tehtävien seuraukset eivät ole keskimäärin sen vakavampia kuin "toimistotyöaikaan" sattuneet onnettomuudet. Lisäksi on huomioitava että tehtävien ja vahinkojen kokonaismäärä on selvästi suurempi päiväaikaan, katso taulukot 3, 5 ja Pelastushenkilöstön loukkaantumiset Kuva 14. Kuvassa on kaikissa tehtävissä tapahtuneiden loukkaantuneiden pelastushenkilöstön lukumäärän jakauma vuorokauden tuntien mukaisesti. Kuvan muodostamiseen käytetty taulukko löytyy liitteestä C. 19(58)

20 Taulukko 7. Taulukossa on kaikissa tehtävissä tapahtuneiden pelastushenkilöstön loukkaantumisten jakautuminen vuorokaudenosiin. Vuorokauden Kaikki tehtävät ( ) osa loukkaantuneet %-osuus Klo ,8 % Klo ,0 % Klo ,2 % Kaikki yhteensä ,0 % Päiväaikaan sattui pelastushenkilöstön loukkaantumisia 2,4-2,8 kertaa useammin kuin yöaikaan. Jakauma on hyvin samankaltainen kuin taulukon 3 kiireellisten tehtävien lukumäärän jakautuminen vuorokauden osiin. 20(58)

21 5 Pelastetut henkilöt ja pelastustoiminnan muodostelmat 5.1 Välittömästä vaarasta pelastettujen henkilöiden jakaumat Kuva 15. Kuvassa on kiireellisissä tehtävissä välittömästä vaarasta pelastettujen henkilöiden määrät riskiluokittain ja vuorokauden tuntien mukaisesti. Vilkkaimman tunnin aikana pelastettiin 3,6 kertaa enemmän ihmisiä kuin hiljaisimpana. Pronton lomakeohjeen mukaisesti pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta pelastamiksi henkilöiksi merkitään niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ilman pelastuslaitoksen toimenpiteitä olisivat todennäköisesti loukkaantuneet tai kuolleet. Tieto sisältää myös loukkaantuneet, jotka olisivat loukkaantuneet vakavammin ilman pelastuslaitoksen toimia. Kuolleita ei lasketa pelastettuihin. 21(58)

22 Kuva 16. Kuvassa on kaikissa tehtävissä välittömästä vaarasta pelastettujen henkilöiden määrät vuorokauden tuntien mukaisesti. Pelastettujen henkilöiden osalta suurimman ja pienimmän tunnin välinen ero oli 3,2 -kertainen. Taulukko 8. Taulukossa on kiireellisissä, kiireettömissä ja kaikissa tehtävissä välittömästä vaarasta pelastettujen henkilöiden määrien jakautuminen vuorokaudenosiin. Vuorokauden Kiireelliset tehtävät ( ) Kiireettömät tehtävät Kaikki tehtävät ( osa pelastetut [lkm] %-osuus pelastetut [lkm] %-osuus pelastetut [lkm] %-osuus Klo ,1 % 69 37,9 % ,4 % Klo ,6 % 87 47,8 % ,5 % Klo ,3 % 26 14,3 % ,0 % Kaikki yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % Päiväaikana pelastettiin välittömästä vaarasta noin 1,9 kertaa enemmän ihmisiä yöaikaan verrattuna. Kiireettömissä tehtävissä ja kaikissa pelastustehtävissä välittömästä vaarasta pelastettujen jakautuminen kellonajan mukaan ja riskiluokittain on esitetty liitteessä D. Myös edellä esitettyihin kuviin liittyvät taulukot löytyvät liitteestä D. 22(58)

23 5.2 Eri pelastustoiminnan muodostelmien käyttö Kuva 17. Kuvassa on kiireellisissä tehtävissä ( ) käytetyt pelastustoiminnan muodostelmat riskiluokittain. 79 prosentissa tapauksista käytettiin pelastusyksikköä tai -ryhmää. Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa ovat seuraavat määritelmät: - Yksikkö on henkilön tai henkilöstön, kulkuneuvon ja kaluston muodostama toimintakokonaisuus, joka kykenee itsenäiseen toimintaan. Yksiköitä ovat esim. pelastusyksikkö, sammutusyksikkö, raivausyksikkö, säiliöyksikkö, tikasyksikkö. - Pelastusryhmä koostuu johtajasta, vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä henkilöstä sekä tehtävän mukaisista ajoneuvoista ja kalustosta. - Pelastusjoukkue koostuu johtajasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä pelastusryhmästä. - Pelastuskomppania koostuu johtajasta, pelastustoiminnan johtajaa avustavasta esikunnasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä pelastusjoukkueesta. - Pelastusyhtymä koostuu johtajasta, johtokeskuksesta ja vähintään kahdesta pelastuskomppaniasta tukimuodostelmineen. 23(58)

24 Kuva 18. Kuvassa on kaikissa tehtävissä ( ) käytetyt pelastustoiminnan muodostelmat riskiluokittain. 91 prosentissa tapauksista käytettiin pelastusyksikköä tai -ryhmää. Kiireettömien tehtävien jakaumat on esitetty liitteessä D. Myös edellä esitettyihin kuviin liittyvät taulukot löytyvät liitteestä D. 24(58)

25 5 Jatkotarkasteltavia aiheita Tässä osiossa on esitetty lyhyesti kysymyksen muodossa esitettyihin tilastoihin liittyviä jatkotarkastelun aiheita. Aiheita voidaan hyödyntää esimerkiksi opinnäytetöissä tms. Jatkotyöskentelyn yhteydessä voitaisiin tarkastella muun muassa seuraavia asioita: - Riskiluokkakohtaisia tarkasteluja voisi täydentää kuvaajilla, joissa huomioidaan riskiruutujen lukumäärä kussakin riskiluokassa. Tällöin esitettäisiin riskiluokan ruudun keskimääräiset kuvaajat. - Kiireellisten ensivastetehtävien analysointi - Mikä on metsä- ja maastopalojen vaikutus tehtävämäärien kuukausijakaumaan, erityisesti riskialueilla 4? - Riskiluokan 1 ja 2 alueiden tehtävämäärien jakaumien tarkempi analysointi. Voidaanko havaita eroja esim. asuinalueiden ja työssäkäyntialueiden välillä? - Onko sopimuspalokuntien / vakinaisen henkilöstön tehtäväjakaumissa eroja? Esim. henkilötyötuntien jakautuminen riskiluokittain ja ajan suhteen? - Onko tehtävämäärien tai seurauksien jakautumisessa ajan suhteen alueellisesti suurempia eroja kuin valtakunnan keskiarvossa? - Riskiluokan 4 alueilla tehtävämäärät kasvavat viikonloppuna enemmän kuin muilla riskialueilla. Mitä tehtäviä ne ovat? - Tehtävien jakautuminen vuorokauden osiin myös muilla kuin 3 x 8 h jaolla. - Omaisuusvahinkojen jakaumat ajan suhteen, onko yksittäisillä suurvahingoilla vaikutusta piikkeihin? Noudattaako suurvahinkojen tai isojen omaisuusvahinkojen jakauma tehtävämäärien jakaumaa? - Onko riittävästi havaintoja tarkastella esim. omaisuusvahinkojen mediaaneja tai keskiarvoja (+ keskivirhettä tai luottamusväliä) eri vuorokauden tunteina (onnettomuusvahinkoja vaatineissa onnettomuuksissa)? - Onko riskiluokan 4 alueiden onnettomuuksissa suhteellisesti enemmän vakavia henkilövahinkoja kuin esim. riskiluokassa 1? - Vaikka esim. yöllä on keskimäärin varsin vähän tehtäviä, tulee silloinkin toisinaan kokemusperäisen tiedon mukaan ruuhkahuippuja. Millaisia ruuhkahuippuja on vuorokauden eri aikoina, onko niitä päiväaikaan enemmän kuin yöllä? 25(58)

26 - Riskiluokan 4 alueilla käytetään pelastusjoukkuetta muita alueita useammin. Onko syynä tehtäväjakauma (metsä- ja maastopalot)? - Onko etäisyydellä ja tavoiteajalla merkitystä vahinkojen syntymiseen? - Millaista pelastustoiminnan muodostelmien käyttö on eri vuorokauden aikoina? Millaiset ovat olleet toteutuneet henkilövahvuudet? - Voiko Pronton Pelastustoimintaa johtanut viranomainen -tiedosta tehdä jakaumia? - Onko tehtävätyypeillä keskenään erilaisia jakaumia ajan suhteen tutkittaessa esim. onnettomuusvahinkoja, työtunteja, tehtävämääriä, loukkaantumisia tai käytettyjä muodostelmia? 26(58)

27 Liite A, Esimerkkejä tehtävien määrästä yhden vuoden aikana Taulukko A1. Riskiluokkien ruutujen määrät, kiireellisten tehtävien määrät keskimäärin yhden vuoden aikana ja onnettomuustiheys riskiluokittain yhden vuoden aikana. Riskiluokka / tehtävät Riskiruudut yhteensä Kiireellisiä tehtäviä ( ) keskimäärin vuoden aikana [kpl/a] Kiireellisten tehtävien ( ) keskimääräinen tiheys [km 2 ] vuodessa [kpl/(km 2 *a)] Riskiluokka ,73 Riskiluokka ,70 Riskiluokka ,70 Riskiluokka ,03 Kaikki yhteensä / keskiarvo ,06 Taulukko A2. Kiireellisten tehtävien ( ) lukumäärä keskimäärin yhden vuoden aikana luokiteltuna kellonajan ja riskiluokan mukaan. Kiireelliset tehtävät riskiluokittain keskimäärin yhdessä vuodessa Kaikki yhteensä Kellonaika Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

28 Taulukko A3. Kaikkien tehtävien ( ) lukumäärä keskimäärin yhden vuoden aikana luokiteltuna kellonajan mukaan. Kellonaika Kaikki tehtävät ( ) keskimäärin yhden vuoden aikana Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

29 Liite B, Tehtävien ajallisten jakaumien täydentävät kaaviot ja taulukot Tehtävien kuukausimäärät, täydentävät kaaviot ja taulukot Tässä liitteessä on luvun 2 kaavioihin liittyvät taulukot sekä täydentäviä kaavioita. Taulukko B1. Taulukossa on kiireellisten tehtävien ( ) jakautuminen kuukausille ja riskiluokkiin. Tekstin kuva 1 on muodostettu tästä taulukosta. Riskialueet Kuukausi Kaikki yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaikki yhteensä Taulukko B2. Taulukossa on kiireellisten tehtävien ( ) jakautuminen kuukausille. Tekstin kuva 2 on muodostettu tästä taulukosta. Kuukausi Kaikki pelastustehtävät yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaikki yhteensä (58)

30 Kuva B1. Kuvassa on kiireettömien tehtävien jakautuminen riskiluokittain vuoden eri kuukausille. Vilkkaimpana kalenterikuukautena on kiireettömiä tehtäviä 1,8 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. Tässä raportissa kiireettömillä tehtävillä tarkoitetaan Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti niitä tehtäviä, jotka eivät ole riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia: - Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävä - Avunantotehtävä - Eläimen pelastaminen - Ensivastetehtävä - Ihmisen pelastaminen (kiireetön) - Maastopalo - Muu tarkastus-/varmistustehtävä - Palovaroittimen tarkastus-/varmistustehtävä - Vahingontorjuntatehtävä - Virka-aputehtävä - Öljyvahinko 30(58)

31 Taulukko B3. Kuvan B1 taulukko, kiireettömät tehtävät Riskialueet Kuukausi Kaikki yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaikki yhteensä Kuva B2. Kuvassa on kaikkien tehtävien jakautuminen riskiluokittain vuoden eri kuukausille. Aineisto on vuosilta Vilkkaimpana kalenterikuukautena on tehtäviä 1,6 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. 31(58)

32 Taulukko B4. Kuvan B2 taulukko, kaikki tehtävät Riskialueet Kuukausi Kaikki yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaikki yhteensä Tehtävien jakautuminen viikonpäiville, täydentävät kaaviot ja taulukot Taulukko B5. Taulukossa on kiireellisten tehtävien ( ) jakautuminen viikonpäiville ja riskiluokkiin. Tekstin kuva 3 on muodostettu tästä taulukosta. Riskialueet Viikonpäivä Kaikki yhteensä Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstain Perjantai Lauantai Sunnuntai Kaikki yhteensä (58)

33 Taulukko B6. Taulukossa on kaikkien tehtävien ( ) jakautuminen viikonpäiville. Tekstin kuva 4 on muodostettu tästä taulukosta. Viikonpäivä Kaikki pelastustehtävät yhteensä Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstain Perjantai Lauantai Sunnuntai Kaikki yhteensä Kuva B3. Kuvassa on kiireettömien tehtävien jakautuminen riskiluokittain viikonpäiville. Vilkkaimpana viikonpäivänä on kiireettömiä tehtäviä 1,1 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. 33(58)

34 Taulukko B7. Kuvan B3 taulukko, kiireettömät tehtävät Riskialueet Viikonpäivä Kaikki yhteensä Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstain Perjantai Lauantai Sunnuntai Kaikki yhteensä Kuva B4. Kuvassa on kaikkien tehtävien ( ) jakautuminen riskiluokittain viikonpäiville. Vilkkaimpana viikonpäivänä on tehtäviä 1,2 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. 34(58)

35 Taulukko B8. Kuvan B4 taulukko, kaikki tehtävät Riskialueet Kellonaika Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstain Perjantai Lauantai Sunnuntai Kaikki yhteensä Tehtävien vuorokausijakauma, täydentävät kaaviot ja taulukot Taulukko B9. Taulukossa on kiireellisten tehtävien ( ) jakautuminen kellonajan mukaan riskiluokkiin. Tekstin kuva 5 on muodostettu tästä taulukosta. Riskialueet Kaikki Kellonaika yhteensä Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

36 Taulukko B10. Taulukossa on kaikkien tehtävien ( ) jakautuminen kellonajan mukaan. Tekstin kuva 6 on muodostettu tästä taulukosta. Kellonaika Kaikki tehtävät ( ) Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

37 Kuva B5. Kuvassa on kiireettömien tehtävien jakautuminen riskiluokittain vuorokauden eri tunneille. Vilkkaimman tunnin aikana on kiireettömiä tehtäviä 3,5 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. Taulukko B11. Kuvan B5 taulukko, kiireettömät tehtävät Riskialueet Kaikki Kellonaika yhteensä Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

38 Kuva B6. Kuvassa on kaikkien tehtävien ( ) jakautuminen kellonajoittain riskiluokkiin. Vilkkaimman tunnin aikana on tehtäviä 3,5 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. Taulukko B11. Kuvan B6 taulukko, kaikki tehtävät Riskialueet Kaikki yhteensä Kellonaika Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

39 Liite C, Työtuntien ja vahinkojen jakaumien täydentävät kaaviot ja taulukot Tehtäviin käytetyt työtunnit, täydentävät kaaviot ja taulukot Tässä liitteessä on luvun 3 kaavioihin liittyvät taulukot sekä täydentäviä kaavioita. Taulukko C1. Taulukossa on kiireellisiin tehtäviin ( ) käytettyjen työtuntien jakautuminen kellonajan mukaan riskiluokkiin. Tekstin kuva 7 on muodostettu tästä taulukosta. Kellonaika / Riskialueet Työtunnit Kaikki yhteensä Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

40 Taulukko C2. Taulukossa on kaikkien tehtävien ( ) työtuntien jakautuminen kellonajan mukaan. Tekstin kuva 8 on muodostettu tästä taulukosta. Kellonaika / Työtunnit Kaikki tehtävät ( ) Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

41 Kuva C1. Kuvassa on kiireettömien tehtävien työtuntien jakautuminen riskiluokittain vuorokauden eri tunneille. Vilkkaimman tunnin aikana kiireettömiin tehtäviin käytettiin työtunteja 5,1 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. Taulukko C3. Kuvan C1 taulukko, kiireettömät tehtävät Kellonaika / Riskialueet Kaikki Työtunnit yhteensä Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

42 Kuva C2. Kuvassa on kaikkien tehtävien ( ) työtuntien jakautuminen kellonajoittain riskiluokkiin. Vilkkaimman tunnin aikana kiireettömiin tehtäviin käytettiin työtunteja 3,7 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. Taulukko C4. Kuvan C2 taulukko, kaikki tehtävät Kellonaika / Riskialueet Työtunnit Kaikki yhteensä Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

43 Omaisuusvahingot, täydentävät kaaviot ja taulukot Taulukko C5. Taulukossa on kiireellisten tehtävien ( ) omaisuusvahinkojen jakautuminen kellonajan mukaan riskiluokkiin. Tekstin kuva 9 on muodostettu tästä taulukosta. Kellonaika / Riskialueet Omaisauusvahingot Kaikki yhteensä Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

44 Taulukko C6. Taulukossa on kaikkien tehtävien ( ) omaisuusvahinkojen jakautuminen kellonajan mukaan. Tekstin kuva 10 on muodostettu tästä taulukosta. Kellonaika Pelastustehtävien omaisuusvahingot Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

45 Kuva C3. Kuvassa on kiireettömien tehtävien omaisuusvahinkojen jakautuminen riskiluokittain vuorokauden eri tunneille. Taulukko C7. Kuvan C3 taulukko, kiireettömät tehtävät Kellonaika / Riskialueet Omaisauusvahingot Kaikki yhteensä Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

46 Kuva C4. Kuvassa on kaikkien tehtävien ( ) omaisuusvahinkojen jakautuminen kellonajoittain riskiluokkiin. Taulukko C8. Kuvan C4 taulukko, kaikki tehtävät Kellonaika / Riskialueet Omaisauusvahingot Kaikki yhteensä Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

47 Henkilövahingot, täydentävät kaaviot ja taulukot Taulukko C9. Taulukossa on kiireellisten tehtävien ( ) vakavien henkilövahinkojen jakautuminen kellonajan mukaan riskiluokkiin. Tekstin kuva 11 on muodostettu tästä taulukosta. Kellonaika / Vakavat Riskialueet henkilövahingot Kaikki yhteensä Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

48 Taulukko C10. Taulukossa on kaikkien tehtävien ( ) vakavien henkilövahinkojen jakautuminen kellonajan mukaan. Tekstin kuva 12 on muodostettu tästä taulukosta. Kellonaika Kaikki pelastustehtävät / Kuolleet tai vakavasti loukkaantuneet Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

49 Taulukko C11 Taulukossa on kaikkien tehtävien ( ) onnettomuuksissa kuolleiden jakautuminen kellonajan mukaan. Tekstin kuva 13 on muodostettu tästä taulukosta. Kellonaika Kaikki pelastustehtävät / Kuolleet Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

50 Kuva C5. Kuvassa on kiireettömien tehtävien vakavien henkilövahinkojen jakautuminen riskiluokittain vuorokauden eri tunneille. Taulukko C12. Kuvan C5 taulukko, kiireettömät tehtävät Kellonaika / Vakavat henkilövahingot Riskialueet Kaikki yhteensä Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

51 Kuva C6. Kuvassa on kaikkien tehtävien ( ) vakavien henkilövahinkojen jakautuminen kellonajoittain riskiluokkiin. Vilkkaimman tunnin aikana vakavia henkilövahinkoja sattuu 4,4 kertaa enemmän kuin hiljaisimpana. Taulukko C13. Kuvan C6 taulukko, kaikki tehtävät Kellonaika / Vakavat henkilövahingot Riskialueet Kaikki yhteensä Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kaikki yhteensä (58)

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Asukkaita 165 673 Pinta-ala 21 584

Lisätiedot

Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT

Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT Palotutkimuksen päivät 25-26.8.2009 Tausta Liittyy hankkeeseen Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset

Lisätiedot

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Palokuntalaisen tehtäväprofiilit Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Sopimuspalokuntalaiset Suomessa SOPIMUSPALOKUNTIA 709, joista VPK-sopimuspalokuntia 491 henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntia

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2015 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta muutos 14-15 Muutos 14-15 % Ennuste 31.12.2015 Toimintatulot 17 049 23 698 17 297 73,0

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toimintatilastoja 2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toimintatilastoja 2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toimintatilastoja 2016 1 Riskienhallintaosasto Pelastuspäällikkö Jouni Leppälä 2 RISKIENHALLINTAOSASTON TOIMINTA VUONNA 2016 Rakennuslupa- ja kaavalausuntoja

Lisätiedot

Vuoden 2006 hälytystehtävät

Vuoden 2006 hälytystehtävät Vuoden 2006 hälytystehtävät Nro Pvm Tehtävä Kellonaika 1 6.1.2006 Automaattinen paloilmoitin 6:28 2 6.1.2006 Automaattinen paloilmoitin 11:59 3 7.1.2006 Rakennuspalo / yhteistoimintatehtävä 2:46 4 9.1.2006

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toiminta 2015 Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen 1 PELASTUSTOIMEN ALUE 2 HALLINTO JA TALOUS Pelastusalue muodostuu 11 peruskunnasta Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Selvitys pelastustoiminnan toimintavalmiusajan toteutumisesta

Selvitys pelastustoiminnan toimintavalmiusajan toteutumisesta Selvitys pelastustoinan toitavalmiusajan toteutumisesta 2013-2016 Pelastustoimi ja varautuen -vastuualue 2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 2.9.2009 ERHE-hanke Paloilmoitinhälytykset 2003-08 Pitkän aikavälin tavoite: puolittaa vuoden 2003 lukumäärä 22000 21000 20000 Paloilmoitinhälytysten

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE 3.11.2011) ERHE-SEURANTAHANKKEEN OHJEISTUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUDESTA Kati Tillander Kaikkien tehtävien lkm [kpl] KAIKKI TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012

Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012 sivu 1 JULKAISUVAPAA Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012 Pelastuslaitosten tietoon tulleiden tulipalojen kokonaismäärä pieneni edellisistä vuosista merkittävästi. Tulipaloja on ollut yhtä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Kuvista B1 ja B2 nähdään, että syttymistaajuus asuntoa kohden on korkein erillisissä pientaloissa.

Kuvista B1 ja B2 nähdään, että syttymistaajuus asuntoa kohden on korkein erillisissä pientaloissa. Ignition frequency [1/a*flat] Ignition frequency [1/m 2 a] Ignition frequency [1/a*inhabitant] Liite 9. Tausta-aineistoa liittyen asuinrakennusten riskeihin Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet,

Lisätiedot

Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013

Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013 sivu 1 JULKAISUVAPAA Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013 Vuonna 2013 pelastuslaitoksilla oli yhteensä 107 000 pelastus- tai avunantotehtävää, joista kiireellisiksi

Lisätiedot

Helsingin pelastuslaitoksen liikenneonnettomuustehtävät vuosina Tilastokatsaus

Helsingin pelastuslaitoksen liikenneonnettomuustehtävät vuosina Tilastokatsaus Helsingin pelastuslaitoksen liikenneonnettomuustehtävät vuosina 2007-2011 Tilastokatsaus Pertti Rantamäki, Kari Nurminen, Kati Tillander Helsingin kaupungin pelastuslaitos 21.5.2012 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje. Sisäinen turvallisuus

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje. Sisäinen turvallisuus Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 21/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

RATAVARAUKSET 2017 Pesämäen Moottoriurheilukeskus // puh / Marko Ylinen,

RATAVARAUKSET 2017 Pesämäen Moottoriurheilukeskus //  puh / Marko Ylinen, RATAVARAUKSET 2017 Huhtikuu vko 13 27.3.-2.4. puh. 0500 724 205 / Nina Vainionpää, info@pesamaki.fi 27.maalis 28.maalis 29.maalis 30.maalis 31.maalis 1.huhti 2.huhti Huhtikuu vko 14 3.4.-9.4 3.huhti 4.huhti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1 (5) Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.8.2017 Talouden toteutuminen TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2017 Toteuma Tot % Toteuma Ta 2017 1.1.-31.8.2017 1.1.-31.8.2016 Muutos

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos RISKIANALYYSI 2016 TIIVISTELMÄ

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos RISKIANALYYSI 2016 TIIVISTELMÄ Pohjois-Karjalan pelastuslaitos RISKIANALYYSI 2016 TIIVISTELMÄ 20.1.2017 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2.1 Tilastokeskuksen aineistoon pohjautuva riskiluokitus... 3 2.2 Harkittavat riskialueet...

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus. Kati Tillander

Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus. Kati Tillander Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus Kati Tillander 15.4.2010 Lukumäärä [kpl] Kaikkien tehtävien lukumäärä 2003-2009 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta RAJAVARTIOLAITOS Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta Vuodet 2010-2013 Wegelius Mika 21.3.2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kuukausittainen tarkastelu... 3 3. Tarkastelu viikonpäivittäin...

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Hälytystilasto Larmstatistik 2016

Hälytystilasto Larmstatistik 2016 Hälytystilasto Larmstatistik 2016 Pelastustoimi hälytykset Räddningsverkets larm 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 keskiarvo 2012-15 2016 % vertailu % keskiarvost 2015 a vuoteen Onnettomuustyyppi (ensisijainen)

Lisätiedot

Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen

Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Sisältö Mitä tehtiin ja minkä takia? Tavoitteet ja toteutus Tulokset yleisellä tasolla Mitä jatkossa? 2 1 Motivaatio

Lisätiedot

RATAVARAUKSET 2017 Pesämäen Moottoriurheilukeskus // puh / Marko Ylinen,

RATAVARAUKSET 2017 Pesämäen Moottoriurheilukeskus //  puh / Marko Ylinen, Huhtikuu vko 13 27.3.-2.4. puh. 0500 724 205 / Nina Vainionpää, info@pesamaki.fi 27.maalis 28.maalis 29.maalis 30.maalis 31.maalis 1.huhti 2.huhti Huhtikuu vko 14 3.4.-9.4 3.huhti 4.huhti 5.huhti 6.huhti

Lisätiedot

Spatiotemporaalisia tarkasteluja pelastustoimen tehtävistä Helsingissä

Spatiotemporaalisia tarkasteluja pelastustoimen tehtävistä Helsingissä Spatiotemporaalisia tarkasteluja pelastustoimen tehtävistä Helsingissä 2011 2015 2/2016 Tekijät: Julkaisija: ISSN ISBN Hanna Rekola, Pekka Itkonen Helsingin kaupungin pelastuslaitos 2323 7899 978-952-331-195-4

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

ERHE - seurantahanke. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Helsinki Jaana Rajakko

ERHE - seurantahanke. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Helsinki Jaana Rajakko ERHE - seurantahanke Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko ERHE -seurantahanke seuraa Hankkeen toimeksianto: ERHE -seurantahankkeen tehtävänä on saattaa edellisen

Lisätiedot

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Tiedustelut Pirjo Ylöstalo, puh. 020 434 1390 14.2.2002 s-posti pirjo.ylostalo@kela.memonet.fi ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Joulu- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. joulukuusta 2001 2001 kuusta,%

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 7/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-huhtikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 15/216 [1] Syntyneet Vuonna 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Joulukuu 2016 Liikenneonnettomuuksien kehitys Vuosina 2010-2014 Oulussa tapahtui vuodessa keskimäärin 800 liikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 14/216 [1] Syntyneet Tammi-marraskuussa 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 16/215 [1] Syntyneet Vuonna 215 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-toukokuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt suunnilleen saman verran

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin kahtena

Lisätiedot

Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä

Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Juha Valtonen 7.11.216 1 Liikenneonnettomuuksien määrä eri talvipäivinä Tämä muistio on liite Liikenneturvan lausuntoon ehdotuksesta muuttaa raskaiden ajoneuvojen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/215 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt hieman enemmän lapsia kuin viime vuonna. Syntyneiden määrä

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-kesäkuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt hieman vähemmän lapsia

Lisätiedot

RATAVARAUKSET 2016 Pesämäen Moottoriurheilukeskus // www.pesamaki.fi puh. 050 366 3603 / Marko Ylinen, info@pesamaki.fi

RATAVARAUKSET 2016 Pesämäen Moottoriurheilukeskus // www.pesamaki.fi puh. 050 366 3603 / Marko Ylinen, info@pesamaki.fi Huhtikuu vko 13 28.3.-3.4. puh. 0500 724 205 / Nina Vainionpää, info@pesamaki.fi 28.maalis 29.maalis 30.maalis 31.maalis 1.huhti 2.huhti 3.huhti Huhtikuu vko 14 4.4.-10.4 4.huhti 5.huhti 6.huhti 7.huhti

Lisätiedot

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös 2014-2017 Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 13/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-syyskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

ÖLJYVAHINKO. Sisältö

ÖLJYVAHINKO. Sisältö 1 (83) Sisältö I. Öljyvahinko... I-1 I.1 Hälytysseloste... I-2 I.1.1 Tunnistetiedot... I-3 I.1.1.1 Hätäkeskus... I-3 I.1.1.2 Tapahtumakunta... I-3 I.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen kohta... I-3

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Sisällys 1. Etelä-Savon pelastuslaitos... 1 2. Talous... 1 3. Henkilöstö ja uudistuminen... 3 3.1. Henkilöstökoulutukset... 5 3.1.1. Vakinainen henkilöstö... 5 3.1.2. Sivutoiminen

Lisätiedot

Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi

Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi Palotutkimuksen päivät 2015 Antti Paajanen, Tuula Hakkarainen ja Kati Tillander Johdanto Onnettomuusvahingot pelastustoimen

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt hieman vähemmän

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-elokuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 TEK Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 Tutkimus/HT 05.08.2003 Työttömyydessä tyypillistä kasvua keväästä kesään Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus/PP KESÄKUU 2004 Rakennusalalla tilanne edelleen paranee, muilla aloilla ei Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 5/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-maaliskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-helmikuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 6/214 [1] Syntyneet Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TEK RY TYÖLLISYYSKATSAUS III/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä kävi kaikkien aikojen ennätyksessä, TEKin jäsenten työttömyystilanne muuttumaton kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

RATAVARAUKSET 2015 Pesämäen Moottoriurheilukeskus // www.pesamaki.fi puh. 050 366 3603 / Sami Vainionpää, sami.vainionpaa@pesamaki.

RATAVARAUKSET 2015 Pesämäen Moottoriurheilukeskus // www.pesamaki.fi puh. 050 366 3603 / Sami Vainionpää, sami.vainionpaa@pesamaki. Huhtikuu vko 14 1-5.4 puh. 0500 724 205 / Nina Vainionpää, nina.vainionpaa@pesamaki.fi 1.huhti 2.huhti 3.huhti 4.huhti 5.huhti Pitkäperjantai Pääsiäispäivä Huhtikuu vko 15 6.-12.4 6.huhti 7.huhti 8.huhti

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010 2014

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010 2014 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010-2014 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010 2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RESURSSIT 2 3 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 8 4 HÄLYTYSTEHTÄVÄT 10 5 ONNETTOMUUSVAHINGOT

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS I/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä pienentynyt hieman vuodenvaihteesta,

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-heinäkuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt hieman vähemmän lapsia

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 kahden ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät PTK-seminaari Esko Kaukonen puh

Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät PTK-seminaari Esko Kaukonen puh Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät PTK-seminaari 26.4.2016 Esko Kaukonen esko.kaukonen@pp.inet.fi puh 0295 453 407 Hankkeen lähtökohdat (1) Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Pelastustoimen vuosikirja 2007. Esa Kokki, Tiina Heinonen

Pelastustoimen vuosikirja 2007. Esa Kokki, Tiina Heinonen Pelastustoimen vuosikirja 27 Esa Kokki, Tiina Heinonen Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/28 ISBN 978-952-5515-47-3 (nid.) ISBN 978-952-5515-48- (pdf) ISSN 1795-9187 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 8 2 PELASTUSTOIMEN

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 3/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammi-helmikuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011 2015

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011 2015 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011-2015 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RESURSSIT 2 3 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 8 4 HÄLYTYSTEHTÄVÄT 10 5 ONNETTOMUUSVAHINGOT

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot