Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 2019 (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi"

Transkriptio

1 Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi Ympäristöministeriö Jari Karppinen, ohjelmajohtaja Peter Fredriksson, erityisasiantuntija

2 Lähtökohta Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmakokonaisuuden (PAAVO ) aikana asunto ensin -periaate on jalkautettu asunnottomuustyöhön ja asuntolat on korvattu modernisoiduilla asumisyksiköillä. Pitkäaikaisasunnottomuus on laskenut vuodesta 2008 vuoteen 2014 noin henkilöllä ja asunnottomuus on edelleen laskussa 1. Eurooppalaisen asunnottomuustoimijoiden kattojärjestön Feantsan selvityksen mukaan 2 Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus laskee edelleen. Ohjelmassa on käynnistetty asunto ensin (AE) - periaatteesta nouseva rakenteellinen muutosprosessi, joka tarjoaa tuoreen näkökulman palvelujärjestelmän uudistamiseen entistä asiakaslähtöisemmäksi ja ennaltaehkäisevämmäksi. Helmikuussa 2015 julkaistun ohjelman kansainvälisen tutkija-arvioinnin 3 mukaan kokonaisvaltainen työskentely asunnottomuuden kitkemiseksi tuottaa kiistämättä tuloksia. Suomi on yksi parhaista esimerkeistä AE -mallin onnistuneesta soveltamisesta. Arvioinnissa tutkijat nostavat esiin suomalaisen palvelujärjestelmän kipukohtia sekä antavat suosituksia asunnottomuustyön kehittämiseksi. Miksi tarvitaan taas uusi ohjelma? Keskeinen syy on se, ettei nykyinen sektoroitunut asunto-, sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluiden järjestäminen tue riittävästi asunnottomuuden varhaista tunnistamista ja ennaltaehkäisemistä, vaan omalta osaltaan aiheuttaa asunnottomuuden uusiutumista ja hidastaa siirtymistä itsenäiseen asumiseen. Taustalla on sekä edullisten vuokraasuntojen että matalan kynnyksen integroitujen tukipalvelujen puute ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan pitkäjänteistä, monialaista ja riittävästi resursoitua yhteistyöohjelmaa. Tämän vuoksi SOTE -mallissa tavoitteena ollut sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointi on SOTE:n jatkovalmistelussa aivan keskeisessä roolissa myös asunnottomuuden vähentämisessä ja tuetun asumisen järjestämisessä. Asunnottomuus-ohjelman valmistelutyö käynnistettiin asuntoministerin pyöreän pöydän tapaamisessa ja valmistelutyö jatkuu työnimellä AUNE. Nuorten asunnottomuuden vähentämisen toimenpiteitä valmistelleen työryhmän ( ) esitykset on sisällytetty ohjelma-ehdotukseen. Hallitusohjelman liitteeseen ( ) on kirjattu asunnottomuustyöstä seuraavasti: Työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan AUNE -työryhmän esitykset huomioiden. Panostus asunnottomuuden hoitamiseen on taloudellisesti kannattavaa. Julkinen rahoitus (valtio, kunnat, raha-automaattiyhdistys) PAAVO -ohjelman toteutukseen on ollut vuodessa noin 30 M. Investoimalla asunnottomuustyöhön saavutetaan (Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset) -tutkimuksen 4 mukaan asiakasta kohden arviolta euron säästö vuodessa verrattuna siihen, ettei asunnottomuuteen puututa. Tämän mukaan laskettuna PAAVO -ohjelman https://helda.helsinki.fi/handle/10138/

3 noin AE- periaatteella asutetun asunnottoman tuottamat vuosisäästöt ylittävät selvästi edellä mainitut vuosittaiset investointikustannukset. Toteutusta ohjaavat periaatteet Asunto ensin -periaate: AE -periaate on asunnottomuustyön johtava trendi maailmalla. Se on uudenlainen tapa ajatella ja toimia. Mallin mukaan asunto on päämäärän sijasta vasta perusedellytys kuntoutumiselle. Asumisen turvaamisella mahdollistetaan asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin käynnistyminen. Toimintamallissa korostetaan lisäksi asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, asumisen ja palvelujen eriyttämistä, yhteiskuntaan integroitumisen tukemista, haittojen vähentämisen orientaatiota, sekä kokemusasiantuntijoiden osaamista. Asumisen moninaisuus: Investointien painopisteenä on kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisääminen. Kohdentamalla asunnottomuustyöhön lisää ns. tavallisia vuokra-asuntoja vapautetaan asumisyksikköistä asuntoja enemmän tukea tarvitseville. Tarvitsemme erilaisia vaihtoehtoja ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Alueellisuus, kansainvälisyys ja innovatiivisuus: Sopimuksissa huomioidaan jatkossa paremmin toimintaympäristöjen erot. Pääkaupunkiseutua käsitellään omana kokonaisuutena etsien yli kaupunkirajojen yhteisiä ratkaisuja. Maakuntakeskuksissa asuntotilanne on usein parempi, mutta voimavaroja tarvitaan erityisesti tukiresurssien vahvistamiseen. Kansainvälisellä yhteistyöllä haetaan parhaiden toimintamallien tehokasta ja tarkoituksenmukaista hyödyntämistä. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ensisijaisuus: Ennaltaehkäisevä näkökulma ohjaa entistä vahvemmin työskentelyä. Työssä korostuu riskiryhmien ja varhaisten riskitekijöiden tunnistaminen, palvelujen oikea kohdentaminen ja helppo saatavuus sekä suojaavien tekijöiden vahvistaminen. Päämäärä ja tavoitteet Päämäärämme on jatkossa liittää asunnottomuustyö entistä laajemmin osaksi syrjäytymisen torjuntatyön kokonaisuutta asunto ensin -periaatteen pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa asumisen ensisijaisuuden ymmärtämistä ja huomioimista osana asiakkaan palvelukokonaisuuden rakentamista. Toimenpiteillä vauhditetaan myös palvelujärjestelmän uudistamista asiakaslähtöisemmäksi ja ennaltaehkäisevämmäksi. Samalla luodaan edellytykset asunnottomuuden kitkemiselle Suomesta. Tavoitteemme on 500 asunnotonta vähemmän joka vuosi, se saavutetaan: 1) Vahvistamalla asunnottomuuden ennaltaehkäisyä - Vuokra-asuntojen saatavuuden merkittävä parantaminen erityisesti pk -seudulla - Asunnottomuuteen johtavien riskien varhainen tunnistaminen ja minimointi - Asunnottomuudelta suojaavien tekijöiden vahvistaminen 2

4 2) Torjumalla asunnottomuuden uusiutumista - Uusia malleja vastaamaan asunnottomuuteen toistuvasti ajautuvien tarpeita - Asunnottomuudesta toipuvien yhteiskuntaan kiinnittymisen tukeminen Ehdotettavat toimenpiteet Toimenpiteet on koottu kolmeksi kokonaisuudeksi: asunnottomuuden ennaltaehkäisy (I), asunnottomuuden uusiutumisen torjunta (II) sekä kehittämistyö ja koordinointi (III). (I) ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN VAHVISTAMINEN: Pitkäaikaisasunnottomuus on kyetty puolittamaan tiivistä tukea tarjoavilla asumisyksiköillä. Valitettavasti yhä uusia ihmisiä ajautuu asunnottomuuteen. Valtakunnan voudin tilastojen mukaan 5 häätöjen määrä kasvoi vuoden 2014 aikana 9 %. Asunnottomuuden kitkeminen vaatii jatkossa asunnottomuuspolkujen mahdollisimman varhaista tunnistamista ja katkaisemista. Ennaltaehkäisyyn panostaminen on sekä perusteltua että pitkällä aikavälillä kustannustehokasta. Alla olevat luvut tarkoittavat koko ohjelmakautta ( ). 1. Monipuolistetaan asuntotarjontaa ja kohdennetaan asuntoa asunnottomuustyöhön - Yksityisten vuokranantajien kynnystä vuokrata asuntoja asunnottomille madalletaan perustamalla yleishyödyllinen toimija hoitamaan vuokraustoimintaa (500 asuntoa). Lisäksi selvitetään mahdollisuudet myöntää vuokranantajalle tai välivuokrausta harjoittavalle yhteisölle pääomatuloja koskeva verovähennys mikäli asunto vuokrataan markkinavuokraa edullisemmin asunnottomalle - Vuokra-asuntojen uustuotannosta osoitetaan vuokra-asuntoa asunnottomuustyöhön - Hankitaan 500 asuntoa olemassa olevasta yksityisestä asuntokannasta - Kaupunkien asunnoista osoitetaan asunnottomuustyöhön asuntoa - Suositaan monimuotoisia ja hajautettuja ratkaisuja erityisesti pk -seudulla, sekä tuetaan näitä tavoitteita vastaavia rakennus- ja kokeiluhankkeita - Asuntotavoitteet yksilöidään tarkemmin valtion ja kaupunkien kanssa, tavoitteet kirjataan aiesopimuksiin/toimenpidesuunnitelmiin sekä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeviin MAL sopimuksiin. Vastuutahot: YM, ARA, RAY, TEM, VM, kunnat, yleishyödylliset yhteisöt, vuokratalo- ja vakuutusyhtiöt Kustannusarvio: 55 M (investointiavustus, korkotuki, RAY-avustus asuntojen hankintaan noin 17 M = asuntoa, ARA tuki asuntojen hankintaan noin asuntoa). 2. Luottotietonsa menettäneiden asunnon saantia helpotetaan - ARA päivitettyjä asukasvalintaohjeiden (Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen - asukasvalintoihin ) jalkauttamista tuetaan ja varmistetaan että vuokravelat eivät ole asunnon saannin este, kun maksuhäiriöt ovat vähäisiä, maksuhäiriöiden historian 5 13_pdf.pdf 3

5 perusteella voidaan arvioida, etteivät laiminlyönnit ole toistuvia tai hakijalla on uskottava velkojen hoitosuunnitelma - Vakuutusyhtiöille velvoite myöntää kotivakuutus myös luottotietonsa menettäneelle - Sosiaalisen luototuksen käyttöä helpotetaan kokeilemalla luoton takaisinmaksun kytkemistä asiakkaalle osoitettuun työpaikkaan Vastuutahot: STM, YM, OKM, ARA, Vuokratalo- ja vakuutusyhtiöt, kaupungit Kustannusarvio: 0,4 M 3. Asumisneuvontaa laajennetaan - Asumisneuvonta laajennetaan kaikkiin isoihin kaupunkeihin ja kehyskuntiin sekä myös yksityisten vuokranantajien asunnoissa asuville asukkaille - Asumisneuvonnan lakiperusta määritetään ja pysyvä rahoitus turvataan - Maahanmuuttajille asumisinfo-piste pk -seudulle (sis. myös puhelin- ja verkkopalvelun), toteutus MASU - asumisen neuvontapiste maahanmuuttajille hankkeen toimesta. - Luodaan käytäntö, jolla varmistetaan että asumisneuvonta saa etukäteen tiedon, jos alle 25 -vuotiasta nuorta uhkaa häätö Vastuutahot: YM, STM, ARA, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 6,7 M 4. Nuorten asunnottomuutta ehkäistään, nuorisotakuuseen asumisen näkökulma - Jokaisen takuun piiriin tulevan nuoren asuntotilanne selvitetään (AE -periaate) ja tarvittaessa käynnistetään yksilölliset toimenpiteet asumisen turvaamiseksi - Toteutetaan ONNISTU ASUMISESSA -hanke nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisytyön koordinointiin. Vastuutahot: YM, STM, TEM, OKM, RAY, järjestöt Kustannusarvio: 1 M 5. Asumisen ohjaus nuorten matalankynnyksen palvelupisteisiin/ohjaamoihin - Kaikissa suurimmissa kaupungeissa tarjotaan nuorille asumisneuvontaa ja asumistietoa osana matalan kynnyksen palveluja (ohjaamot) ilman ajanvarausta - Tarvittaessa selvitetään nuoren asumistilanne ja erityistarpeet, nimetään omatyöntekijä sekä rakennetaan asumisen polku - Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen ohjaamoihin palkataan asumiskoordinaattorit OKM -hankerahoituksella. Hankkeissa mallinnetaan asumiskoordinaattoreiden toimenkuva osana ohjaamopalveluja sekä rakennetaan yhteistyökäytännöt nuorten asumisen onnistumisen turvaamiseen (mm. yhteistyömalli yksityisen vuokra-asuntokannan hyödyntämiseen kevyttä tukea tarvitsevien nuorten asumisratkaisuna ns. yleishyödyllinen välivuokramalli) - Toimintamalli levitetään suurimpiin kaupunkeihin eri puolille Suomea. Vastuutahot: YM, OKM, STM, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1,5 M 6. Ymmärrystä AE -periaatteesta ja asumisen turvaamisen merkityksestä parannetaan - Asumissosiaalisen työn koulutusosio lisätään sosiaali- terveys- ja nuorisoalan koulutuksiin 4

6 - Asumisen näkökulma huomioidaan SOTE -uudistuksen toteutuksessa sekä mielenterveysja päihdehuoltolakien uudistamistyössä - Tuetaan MIELI -suunnitelman toteutumista ja monialaista työotetta vahvistamalla asumispäihde- ja mielenterveyspalvelujen saumaton yhteistyötä toiminnan eri tasoilla - Nuorten asumistaitoja parannetaan lisäämällä asumisen taidot perusopetusohjelmiin Vastuutahot: OKM, STM, THL, YM, RAY, kaupungit, oppilaitokset, järjestöt Kustannusarvio: - 7. Riskiryhmien siirtyminen laitoksista/asumispalveluista itsenäiseen asumiseen turvataan - Asiakkaan onnistuminen siirtyminen palvelu-/asumismuodosta toiseen varmistetaan, tarvittaessa nimetään omatyöntekijä, joka vastaa palvelukokonaisuudesta - Kehitetään alueellisia ja paikallisia sidosryhmäyhteistyökäytäntöjä ja palveluohjauksen malleja, joilla tuetaan vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnon saantia, asumista ja rikoksetonta elämää. Rikosseuraamuslaitos palkkaa kaksi asumiskoordinaattoria, joista toinen vastaa pääkaupunkiseudun ja toinen muun Suomen asunnottomuustyöstä. Molemmat koordinaattorit toimivat yhdyshenkilöinä kuntien, vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen sekä muiden yhteistyöverkostojen välillä. Lisäksi luodaan käytäntö rikosseuraamusasiakkaiden asumisen onnistumisen arviointiin - Toteutetaan YHDESSÄ TUKIEN osaamista jakaen, vankien asumispalvelujen hyvät työkäytännöt hanke - Kohdennetaan vangeille em. asuntojen määrästä 400 asuntoa, joista pääosa pk -seudulle Vastuutahot: STM, OM, RISE, RAY, ESR, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1,5 M 8. Pakolaisten kotoutumista ja integroitumista edistetään - Kehitetään maahanmuuttajien asumisen tukemiseen monialaiseen yhteistyöhön perustuvia palveluneuvonnan ja asumisen tuen malleja - Kiintiöpakolaisten integroitumista tuetaan levittämällä pakolaisten asumisen tukemiseksi kehitettyjä toimintamalleja erityisesti suurimpiin kasvukeskuksiin. Lisäksi kehitetään poikkihallinnollisesti asumisen tukipalveluja, jotka perustuvat moniammatillisiin toimintatapoihin (tiivis yhteistyö ministeriöiden, kuntatoimijoiden ja järjestöjen kanssa) - Tuetaan asunnottomuustyön toimijoita (kaupungit, järjestöt) hakemaan toiminta/hanketukea ja toteuttamaan moniammatillisia kehittämishankkeita yhdessä alueen keskeisen verkoston kanssa tai linkittymään valmisteilla oleviin hankkeisiin, joilla edistetään kiintiöpakolaisten asumisen onnistumista. Vastuutahot: TEM, SM, STM, YM, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 3,5 M (AMIF -kotouttamisraha) 5

7 (II) ASUNNOTTOMUUDEN UUSIUTUMISEN ESTÄMINEN: Ohjelman seurantakyselyn 6 mukaan 5-10 % asunnottomista putoaa nykyisistäkin asunnottomien palveluista. Ryhmä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle ja sen asumisen turvaamiseen on tarve löytää uudenlaisia räätälöityjä ratkaisuja. 9. Varmistetaan päihteet sallivien ja päihteettömien asumispalvelujen kattava saatavuus - AE -periaatteen mukaisesti varmistetaan päihteidenkäytön sallivien asumispalvelujen saatavuus koko maassa, myös pk -seudun ulkopuolella - Huolehditaan myös päihteettömien asumispalvelujen riittävästä saatavuudesta (erityisesti pk -seutu) - Käynnistetään kriminaalipäihdetyön kehittämisohjelma Vastuutahot: STM, THL, RAY, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1,6 M 10. Entisten asunnottomien työllistymistä tuetaan - Toteutetaan TOIMEKAS arjen mielekäs tekeminen asumispalveluissa hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on luoda jäsentynyt mielekkään arjen toiminnan malli pitkäaikaisasunnottomien asumispalveluihin ja niihin liittyviin kriisiluonteisiin palveluihin sekä levittää malli asunnottomuuden vähentämiseen sitoutuneisiin kuntiin Vastuutahot: TEM, STM, RAY, ESR, työvoimapalvelukeskukset, järjestöt Kustannusarvio: 1,2 M. 11. FACT -mallin soveltamista kotiin vietävässä tuessa testataan neljässä kaupungissa - Toteutetaan neljä FACT -mallin sovellusten mukaista monialaista tiimiä, jotka tuottavat palvelut tarvittavan työnjaon mukaan asiakkaan kotiin - Rahoitus kehittämistyöhön, kokemusasiantuntijoiden palkkaamiseen ja juokseviin kuluihin Vastuutahot: STM, TEM, Kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 3 M FACT (Flexible Assertative Community Treatment) -mallin perusajatus on tuottaa kaikki keskeiset asiakkaan tarvitsemat palvelut (psykiatria, päihdekuntoutus, sosiaalityö, asumisneuvonta jne.) monialaisen tiimin toimesta asiakkaan kotiin. Keskittämällä tiimin toiminta yhteen organisaatioon varmistetaan saumaton tiedonkulku toimijoiden kesken sekä tuen riittävyys tukitarpeen nopeasti muuttuessa. Mallin soveltamisesta asunnottomuustyössä on hyviä kokemuksia eri puolilta maailmaa mm. Hollannista. 12. Testataan pienet tuvat -malli vaikeimman asunnottomuusryhmän ratkaisuna - Toteutetaan pk -seudulla pienet tuvat kokeilu rakentamalla noin 10 pientä erillisasuntoa yhteisömuotoon asiakkaille, jotka eivät onnistu nykyisissä asumismuodoissa - Samalla mallinnetaan tukipalvelumalli, joilla turvataan asumisen onnistuminen 6 6

8 Vastuutahot: YM, STM, OM, ARA, kaupungit (Vantaa) Kustannusarvio: 0,2 M (investoinnit sisältyvät kohtaan 1) 13. Mallinnetaan nuorille kriisiasumista ja palveluohjausta tarjoava yökoti pk -seudulle - Katuasunnottomille nuorille turvataan yöpyminen ja palveluohjaus asioidensa järjestämiseen käynnistämällä nuorten yökoti toimintamallin testaus pk -seudulle - Alaikäisten kriisiasuminen hoidetaan lastensuojelun ja SPR nuorten turvatalojen kautta Vastuutahot: YM, STM, ARA, pk -seudun kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 0,5 M 14. Vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden ja asukkaiden roolia asunnottomuus työssä - Tuetaan kuntia hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden erityisosaamista - Kokemusasiantuntijoiden koulutusta kehitetään ja heille räätälöidään roolit FACT -tiimeihin - Toteutetaan kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -projekti Vastuutahot: STM, RAY, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1 M (III) KEHITTÄMISTYÖ JA KOORDINAATIO: Verkostomaisesta kehittämistyöstä on Paavo-ohjelmassa saatu hyvää palautetta. Ottelin ja Nieminen (2014) 7 korostavat muuttuvassa maailmassa nopeita tapoja testata muutosta ja uusia malleja. Mallien kehittäminen vaatii reaaliaikaista tietoa toimenpiteiden vaikutuksista. Riittävä tieto on myös johtamisen ja kehittämistyön perusta. Lisäksi tarvitaan työkaluja mallien jalkauttamiseen. 15. Aiesopimukset valtion ja kaupunkien kesken - Pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Espoo ja Vantaa) ja valtion kesken laaditaan yhteiset aiesopimus sekä ennaltaehkäisevä asunnttomuusstrategia, jossa sovitaan valtion rahoituksesta, kaupunkien panostuksesta ja keskeisistä toimenpiteistä pk -seudulla - Muut kaupungit hakevat ohjelmaan hakemuksella, jossa kuvaavat ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön tavoitteensa ja toimenpiteensä, valitsemansa 2-5 erityistä kehittämisaluetta, sekä panostuksensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Hakemuksella kaupungit sitoutuvat myös ohjelman verkostomaiseen kehittämistyöhön ja periaatteisiin. - Ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat (= toimenpidesuunnitelmat) viimeistellään vuoden 2015 loppuun mennessä ja niissä yksilöidään tarkemmin rakentamistavoitteet, ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä erikseen valittavien kehittämisalueiden sisällöt sekä sovitaan tarkemmin resursseista Vastuutahot: YM, STM, OKM kaupungit, RAY Kustannusarvio:

9 16. Hyödyllisen Evidenssin Verkosto ohjaamaan arviointia ja tutkimusta - Perustetaan hyödyllisen Evidenssin Verkosto (HEVY) vastaamaan ohjelman arviointi- ja tutkimustyön suunnittelusta ja ohjaamisesta - Ohjelman arviointi pohjataan näyttöön perustuvan tiedon nopeaan hyödyntämiseen - Kehitetään internet- selaimella toimiva palvelu tukemaan asiakastyötä, vaikuttavuusarviointia, voimavarojen uudenlaista kohdentamista ja johtamista - Käynnistetään tutkimuskokonaisuus tukemaan sisällöllistä kehittämistyötä Vastuutaho: YM, VM, SITRA, järjestöt, Yliopistot Kustannusarvio: 0,5 M 17. Koordinointityöllä varmistetaan parhaiden ratkaisujen laaja hyödyntäminen - Ohjelmakokonaisuus, jonka rahoitus kootaan useista kanavista (ministeriöt, kaupungit, RAY, ARA, ESR), ja jossa kehitetään ja levitetään aktiivisesti uusia toimintamalleja ympäri Suomea, vaatii osapuolilta vahvaa sitoutumista sekä panostusta verkostotyön johtamiseen. Tarpeeseen vastaamiseksi: - Toteutetaan AUNE verkostokehittäjät hanke, joka toimii ohjelman kehittämistyön alustana ja koordinaattorina. Hankkeessa panostetaan erityisesti vertaisoppimisen edistämiseen, tiedon jakamiseen, kouluttamiseen ja toimivien ratkaisujen levittämiseen, sekä uusien ratkaisujen jalostamiseen. Koordinointityön tueksi etsitään tarkoituksenmukainen verkkoalusta (esim. Innokylä) - Kootaan noin 20 henkilön ohjausryhmä keskeisten toimijoiden ja rahoittajien edustajista vastaamaan ohjelman ohjauksesta. Ryhmä kokoontuu 5 7 kertaa vuodessa ja keskittyy resurssien hallinnan lisäksi vahvistamaan verkostomaista työskentelyä. - Lisäksi kootaan tarpeen mukaan kehittämistiimejä, jotka työstävät toimenpide-ehdotusten käytännön kysymyksiä ja esiin nousevia teemoja. Kehittämistiimien vetäjät ovat myös ohjausryhmän jäseniä ja vastaavat ko. tiimin tulosten levittämisestä ohjausryhmässä. - Ohjelman johtamistyön tueksi hankitaan tarvittava ohjelmajohtajan palvelu Vastuutahot: YM, ARA, RAY, järjestöt Kustannusarvio: 1,3 M Resurssit ja tavoiteltavat säästöt Resursseja on tarve kohdentaa ensisijaisesti vuokra-asuntojen tuottamiseen ja hankintaan sekä uusien työmuotojen kehittämiseen. Valtion perusrahoitus sovitaan ministeriöiden kesken (YM, STM, OKM, OM, TEM, VM). Lisäksi ARA rahoittaa asuntotuotantoa ja asuntojen hankintaa, RAY asuntojen hankintaa ja kehittämistyötä. Kaupungit rahoittavat ja organisoivat vuokra-asuntojen rakentamista, ohjaavat asuntojen jakoa ja asukkaiden valintaa sekä organisoivat ja rahoittavat tukityötä ja sen kehittämistä. Suuntaamalla voimavaroja tavalla, joka tukee ennaltaehkäisevämpää ja kokonaisvaltaisempaa työotetta, tavoitellaan kustannusneutraaleja uudistuksia ja pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä. Rahoitustarve on noin 79 M, josta rakentaminen, hankinta ja vuokraus noin 55 M ja uusien työmuotojen kehittäminen ja koordinaatiotyö yhteensä noin 24 M. 8

10 Kustannusarvio TOIMENPIDE RAHOITUSTARVE M 1. Asunnottomuustyöhön asuntoa Asunnon saannin helpottaminen 0,4 3. Asumisneuvonnan laajentaminen 6,7 4. Nuorten asunnottomuuden ehkäisy ja nuorisotakuu 1 5. Asumisen ohjauspalvelupisteisiin (ohjaamot) 1,5 6. AE -tietämyksen lisääminen 0 7. Riskiryhmien siirtyminen itsenäiseen asumiseen 1,5 8. Pakolaisten integroitumisen edistäminen 3,5 9. Päihteelliset ja päihteettömät asumispalvelut 1,6 10. Työllistyminen ja mielekäs tekeminen 1,2 11. FACT -tiimit (4 kpl) Pienet tuvat (1 hanke) 0,2 (ei sis. invest) 13. Nuorten yökoti pk -seudulle 0,5 14. Kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen Aiesopimukset ja suunnitelmat Heavy ja vaikutusten arviointi 0,5 17. Koordinointityö 1,3 Yhteensä 78,9 M YM/ARA 40 STM/THL 4 SM (TEM) 3,5 OKM 0,7 OM 0,5 VM 0,3 RAY 23,6 Kaupungit (mm. vuokra-asuntojen omarahoitus + tukipalvelut) 5,3 Muut (esim. vuokranantajat) 1 tarkistus yhteensä 78,9 M Rakentaminen, hankinta, vuokraus 55,0 Palvelujen kehittäminen ja koordinointi 23,9 tarkistus yhteensä 78,9 M 9

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) VAT verkosto ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016 2019 (AUNE) VAT verkosto 25.5.2016 Sisältö 1. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) eteneminen 2. Nostoja toimenpide-ehdotuksesta

Lisätiedot

KOHTI AUNEA. Asunnottomuustyön jatkovalmistelu vuosille Paavo 2 ohjausryhmä

KOHTI AUNEA. Asunnottomuustyön jatkovalmistelu vuosille Paavo 2 ohjausryhmä KOHTI AUNEA Asunnottomuustyön jatkovalmistelu vuosille 2016-2019 Paavo 2 ohjausryhmä 30.1.2015 Yhteinen valmistelutyö 2014 Asuntoministerin pyöreäpöytä 4.3.14 Kaupunkikierros Seminaarit, kokoukset jne.

Lisätiedot

AUNE SOPIMUS

AUNE SOPIMUS AUNE SOPIMUS 23.08.16 Sopimusprosessin eteneminen Teille lähetetty luonnos yhteistä keskustelua varten (ns. Espoon malli) Vantaa testaa seurantamittareita käytännössä Sopimusmalli täydennetään ja viimeistellään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 361. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.11.2016 Sivu 1 / 1 3850/2016 00.04.00.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 131 26.10.2016 361 Valtion ja Espoon kaupungin välinen sopimus asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) HANKKEIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA (AUNE) HANKKEIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016 2019 (AUNE) HANKKEIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 7.6.2016 Sisältö 1. Ohjelman pääkohdat ja valmisteluprosessi 2. Hankkeiden kirjo - arjessa tapahtuu paljon 3.

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Seurantaraportti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutumisesta HEL 2012-007586 T 00 01 06 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-yhteistyöpäivät Rovaniemellä 30.11.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja Yhdessä tukien,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

PAAVO II Starttiseminaari

PAAVO II Starttiseminaari PAAVO II Starttiseminaari Ympäristöministeriö 30.3.2012 Sari Timonen, suunnittelija Ympäristöministeriö sari.timonen@ymparisto.fi Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö PAAVO Verkostokehittäjät 2013-2015 SEMINAARI 7.4.2016 HOTELLI ARTHUR, HELSINKI Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö Hankkeen tavoitteet: Päätavoite: Varmistaa pitkäaikaisasunnottomien asunto ensin periaatteen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen

Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen Miikka-Pekka Rautiainen ja Piia Ikonen 2016 SININAUHASÄÄTIÖN AIMO-TYÖ Ja vaihtoehtoinen asuminen AIMO-työ koostuu kolmesta osa-alueesta: Jalkautuva palveluohjaus ja starttikotiasuminen Asumisen tuen keskus

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA Monialainen liikkuvatuki hajautettuun asumiseen 2.12.2014 jari.karppinen@avainvaki.fi Taustaa Paavo 1: Asumisyksikköjen rakentaminen, palvelurakenteen uudistuminen

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö 7.6.2016 RAY:N TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUSSEURANTA RAY:n tulee seurata avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

Lisätiedot

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille.

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Toimeenpanon seurantaraportti ja tilannekatsaus ajalta 1.9.2008 vuodelta 2008 Ohjelman organisoituminen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma perustuu

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Olisinpa kotona -seminaari Helsinki 18.2.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen lähtökohdat Alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto Nimi ovessa - hanke Kehittämisverkosto 9.11.2011 Kohderyhmä: Päihdekuntoutujat/ -käyttäjät Jorma Uhtakari, NO hanke/ Hki Ohjelma: 12.00 Lyhyt kooste aikaisemmista kohderyhmän tapaamisista ja alustus keskusteluun

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Uudet asunto- ja palveluratkaisut projekti /Pakolaisten asumisselvitys/ ympäristöministeriö Y-Säätiö/verkostokehittäjät

Uudet asunto- ja palveluratkaisut projekti /Pakolaisten asumisselvitys/ ympäristöministeriö Y-Säätiö/verkostokehittäjät Uudet asunto- ja palveluratkaisut projekti /Pakolaisten asumisselvitys/ ympäristöministeriö Y-Säätiö/verkostokehittäjät ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2019 Aune EDULLISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet

Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet Asuntoministeri Jan Vapaavuori Dipoli 1 METROPOLIPOLITIIKKA HALLITUSOHJELMASSA Pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiä varten käynnistetään

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina ja pilottikuntatyö

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina ja pilottikuntatyö Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke, Mielen Aske, vuosina 2012 2015 ja pilottikuntatyö 13.5.2013 ja 22.5.2013 Tuula Tiainen Raija Mansikkamäki Esa Nordling Kehittämishankkeen taustaa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-verkoston tapaaminen Seinäjoella 7.9.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

VOI HYVIN yleisöluento

VOI HYVIN yleisöluento Omatila lähisuhdeväkivaltaa kokeneen tai sitä pelkäävän tukena VOI HYVIN yleisöluento 23.9.2013 Omatilan palvelut ovat saatavissa yhdestä puhelinnumerosta 043 825 0535 ympäri vuorokauden. Palveluun voi

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Sonja Hämäläinen Maahanmuuttojohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuton kasvaessa painopisteenä osallisuus, työllistyminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali - Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali Voimanpesä I Voimanpesähanke I oli tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli interventiomalli, jonka avulla ennalta

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö. Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi

Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö. Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi Verkostokehittäjien rooli yhteiskehittämisen alustana: Mukana kaikessa kehittämistyössä ohjelman strategiatasosta

Lisätiedot

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa?

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelukoulutus 11.11.2015 Marjo Lavikainen, sosiaalineuvos 9.11.2015 Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Kokkolassa Mistä lähdettiin liikkeelle, mikä tarve? Yhteistyön puuttuminen Lastensuojelun vetäytyminen Laki Tutkimuksia

Lisätiedot

yöote Vamoksen näkökulmia

yöote Vamoksen näkökulmia Nuorten onialainen hyvinvointia matalan kynnyksen tukemassa yöote Vamoksen näkökulmia Ulla Nord Palvelualuejohtaja 4.3.2014 ASUNNOTTOMAAN NUOREEN LIITETTYJÄ ILMIÖITÄ PÄIHDEONGELMAT LAISKUUS MIELENTERVEYS

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 30.1.2015 Ympäristöministeriö PAAVO ohjausryhmän kokous Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät / Y-Säätiö Taustaa Asiakaskohtaisia tulolomakkeita

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II 25.9.2012 RIIKKA PYYKÖNEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE). STM TAVOITTEENA: Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

VALTION JA ESPOON KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS ( ) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI

VALTION JA ESPOON KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS ( ) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI VALTION JA ESPOON KAUPUNGIN VÄLINEN AIESOPIMUS (2008 2011) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI Tämän valtion ja Espoon kaupungin välisen aiesopimuksen tarkoituksena on vähentää pitkäaikaisasunnottomuutta

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne Marja Heikkilä* 21.5.2012 * Hyödynnetty osin hallitusneuvos Virpi Vuorisen materiaalia Työryhmän työn tulos - Työryhmän

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot