Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 2019 (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi"

Transkriptio

1 Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi Ympäristöministeriö Jari Karppinen, ohjelmajohtaja Peter Fredriksson, erityisasiantuntija

2 Lähtökohta Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmakokonaisuuden (PAAVO ) aikana asunto ensin -periaate on jalkautettu asunnottomuustyöhön ja asuntolat on korvattu modernisoiduilla asumisyksiköillä. Pitkäaikaisasunnottomuus on laskenut vuodesta 2008 vuoteen 2014 noin henkilöllä ja asunnottomuus on edelleen laskussa 1. Eurooppalaisen asunnottomuustoimijoiden kattojärjestön Feantsan selvityksen mukaan 2 Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus laskee edelleen. Ohjelmassa on käynnistetty asunto ensin (AE) - periaatteesta nouseva rakenteellinen muutosprosessi, joka tarjoaa tuoreen näkökulman palvelujärjestelmän uudistamiseen entistä asiakaslähtöisemmäksi ja ennaltaehkäisevämmäksi. Helmikuussa 2015 julkaistun ohjelman kansainvälisen tutkija-arvioinnin 3 mukaan kokonaisvaltainen työskentely asunnottomuuden kitkemiseksi tuottaa kiistämättä tuloksia. Suomi on yksi parhaista esimerkeistä AE -mallin onnistuneesta soveltamisesta. Arvioinnissa tutkijat nostavat esiin suomalaisen palvelujärjestelmän kipukohtia sekä antavat suosituksia asunnottomuustyön kehittämiseksi. Miksi tarvitaan taas uusi ohjelma? Keskeinen syy on se, ettei nykyinen sektoroitunut asunto-, sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluiden järjestäminen tue riittävästi asunnottomuuden varhaista tunnistamista ja ennaltaehkäisemistä, vaan omalta osaltaan aiheuttaa asunnottomuuden uusiutumista ja hidastaa siirtymistä itsenäiseen asumiseen. Taustalla on sekä edullisten vuokraasuntojen että matalan kynnyksen integroitujen tukipalvelujen puute ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan pitkäjänteistä, monialaista ja riittävästi resursoitua yhteistyöohjelmaa. Tämän vuoksi SOTE -mallissa tavoitteena ollut sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointi on SOTE:n jatkovalmistelussa aivan keskeisessä roolissa myös asunnottomuuden vähentämisessä ja tuetun asumisen järjestämisessä. Asunnottomuus-ohjelman valmistelutyö käynnistettiin asuntoministerin pyöreän pöydän tapaamisessa ja valmistelutyö jatkuu työnimellä AUNE. Nuorten asunnottomuuden vähentämisen toimenpiteitä valmistelleen työryhmän ( ) esitykset on sisällytetty ohjelma-ehdotukseen. Hallitusohjelman liitteeseen ( ) on kirjattu asunnottomuustyöstä seuraavasti: Työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan AUNE -työryhmän esitykset huomioiden. Panostus asunnottomuuden hoitamiseen on taloudellisesti kannattavaa. Julkinen rahoitus (valtio, kunnat, raha-automaattiyhdistys) PAAVO -ohjelman toteutukseen on ollut vuodessa noin 30 M. Investoimalla asunnottomuustyöhön saavutetaan (Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset) -tutkimuksen 4 mukaan asiakasta kohden arviolta euron säästö vuodessa verrattuna siihen, ettei asunnottomuuteen puututa. Tämän mukaan laskettuna PAAVO -ohjelman https://helda.helsinki.fi/handle/10138/

3 noin AE- periaatteella asutetun asunnottoman tuottamat vuosisäästöt ylittävät selvästi edellä mainitut vuosittaiset investointikustannukset. Toteutusta ohjaavat periaatteet Asunto ensin -periaate: AE -periaate on asunnottomuustyön johtava trendi maailmalla. Se on uudenlainen tapa ajatella ja toimia. Mallin mukaan asunto on päämäärän sijasta vasta perusedellytys kuntoutumiselle. Asumisen turvaamisella mahdollistetaan asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin käynnistyminen. Toimintamallissa korostetaan lisäksi asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, asumisen ja palvelujen eriyttämistä, yhteiskuntaan integroitumisen tukemista, haittojen vähentämisen orientaatiota, sekä kokemusasiantuntijoiden osaamista. Asumisen moninaisuus: Investointien painopisteenä on kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisääminen. Kohdentamalla asunnottomuustyöhön lisää ns. tavallisia vuokra-asuntoja vapautetaan asumisyksikköistä asuntoja enemmän tukea tarvitseville. Tarvitsemme erilaisia vaihtoehtoja ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Alueellisuus, kansainvälisyys ja innovatiivisuus: Sopimuksissa huomioidaan jatkossa paremmin toimintaympäristöjen erot. Pääkaupunkiseutua käsitellään omana kokonaisuutena etsien yli kaupunkirajojen yhteisiä ratkaisuja. Maakuntakeskuksissa asuntotilanne on usein parempi, mutta voimavaroja tarvitaan erityisesti tukiresurssien vahvistamiseen. Kansainvälisellä yhteistyöllä haetaan parhaiden toimintamallien tehokasta ja tarkoituksenmukaista hyödyntämistä. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ensisijaisuus: Ennaltaehkäisevä näkökulma ohjaa entistä vahvemmin työskentelyä. Työssä korostuu riskiryhmien ja varhaisten riskitekijöiden tunnistaminen, palvelujen oikea kohdentaminen ja helppo saatavuus sekä suojaavien tekijöiden vahvistaminen. Päämäärä ja tavoitteet Päämäärämme on jatkossa liittää asunnottomuustyö entistä laajemmin osaksi syrjäytymisen torjuntatyön kokonaisuutta asunto ensin -periaatteen pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa asumisen ensisijaisuuden ymmärtämistä ja huomioimista osana asiakkaan palvelukokonaisuuden rakentamista. Toimenpiteillä vauhditetaan myös palvelujärjestelmän uudistamista asiakaslähtöisemmäksi ja ennaltaehkäisevämmäksi. Samalla luodaan edellytykset asunnottomuuden kitkemiselle Suomesta. Tavoitteemme on 500 asunnotonta vähemmän joka vuosi, se saavutetaan: 1) Vahvistamalla asunnottomuuden ennaltaehkäisyä - Vuokra-asuntojen saatavuuden merkittävä parantaminen erityisesti pk -seudulla - Asunnottomuuteen johtavien riskien varhainen tunnistaminen ja minimointi - Asunnottomuudelta suojaavien tekijöiden vahvistaminen 2

4 2) Torjumalla asunnottomuuden uusiutumista - Uusia malleja vastaamaan asunnottomuuteen toistuvasti ajautuvien tarpeita - Asunnottomuudesta toipuvien yhteiskuntaan kiinnittymisen tukeminen Ehdotettavat toimenpiteet Toimenpiteet on koottu kolmeksi kokonaisuudeksi: asunnottomuuden ennaltaehkäisy (I), asunnottomuuden uusiutumisen torjunta (II) sekä kehittämistyö ja koordinointi (III). (I) ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN VAHVISTAMINEN: Pitkäaikaisasunnottomuus on kyetty puolittamaan tiivistä tukea tarjoavilla asumisyksiköillä. Valitettavasti yhä uusia ihmisiä ajautuu asunnottomuuteen. Valtakunnan voudin tilastojen mukaan 5 häätöjen määrä kasvoi vuoden 2014 aikana 9 %. Asunnottomuuden kitkeminen vaatii jatkossa asunnottomuuspolkujen mahdollisimman varhaista tunnistamista ja katkaisemista. Ennaltaehkäisyyn panostaminen on sekä perusteltua että pitkällä aikavälillä kustannustehokasta. Alla olevat luvut tarkoittavat koko ohjelmakautta ( ). 1. Monipuolistetaan asuntotarjontaa ja kohdennetaan asuntoa asunnottomuustyöhön - Yksityisten vuokranantajien kynnystä vuokrata asuntoja asunnottomille madalletaan perustamalla yleishyödyllinen toimija hoitamaan vuokraustoimintaa (500 asuntoa). Lisäksi selvitetään mahdollisuudet myöntää vuokranantajalle tai välivuokrausta harjoittavalle yhteisölle pääomatuloja koskeva verovähennys mikäli asunto vuokrataan markkinavuokraa edullisemmin asunnottomalle - Vuokra-asuntojen uustuotannosta osoitetaan vuokra-asuntoa asunnottomuustyöhön - Hankitaan 500 asuntoa olemassa olevasta yksityisestä asuntokannasta - Kaupunkien asunnoista osoitetaan asunnottomuustyöhön asuntoa - Suositaan monimuotoisia ja hajautettuja ratkaisuja erityisesti pk -seudulla, sekä tuetaan näitä tavoitteita vastaavia rakennus- ja kokeiluhankkeita - Asuntotavoitteet yksilöidään tarkemmin valtion ja kaupunkien kanssa, tavoitteet kirjataan aiesopimuksiin/toimenpidesuunnitelmiin sekä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeviin MAL sopimuksiin. Vastuutahot: YM, ARA, RAY, TEM, VM, kunnat, yleishyödylliset yhteisöt, vuokratalo- ja vakuutusyhtiöt Kustannusarvio: 55 M (investointiavustus, korkotuki, RAY-avustus asuntojen hankintaan noin 17 M = asuntoa, ARA tuki asuntojen hankintaan noin asuntoa). 2. Luottotietonsa menettäneiden asunnon saantia helpotetaan - ARA päivitettyjä asukasvalintaohjeiden (Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen - asukasvalintoihin ) jalkauttamista tuetaan ja varmistetaan että vuokravelat eivät ole asunnon saannin este, kun maksuhäiriöt ovat vähäisiä, maksuhäiriöiden historian 5 13_pdf.pdf 3

5 perusteella voidaan arvioida, etteivät laiminlyönnit ole toistuvia tai hakijalla on uskottava velkojen hoitosuunnitelma - Vakuutusyhtiöille velvoite myöntää kotivakuutus myös luottotietonsa menettäneelle - Sosiaalisen luototuksen käyttöä helpotetaan kokeilemalla luoton takaisinmaksun kytkemistä asiakkaalle osoitettuun työpaikkaan Vastuutahot: STM, YM, OKM, ARA, Vuokratalo- ja vakuutusyhtiöt, kaupungit Kustannusarvio: 0,4 M 3. Asumisneuvontaa laajennetaan - Asumisneuvonta laajennetaan kaikkiin isoihin kaupunkeihin ja kehyskuntiin sekä myös yksityisten vuokranantajien asunnoissa asuville asukkaille - Asumisneuvonnan lakiperusta määritetään ja pysyvä rahoitus turvataan - Maahanmuuttajille asumisinfo-piste pk -seudulle (sis. myös puhelin- ja verkkopalvelun), toteutus MASU - asumisen neuvontapiste maahanmuuttajille hankkeen toimesta. - Luodaan käytäntö, jolla varmistetaan että asumisneuvonta saa etukäteen tiedon, jos alle 25 -vuotiasta nuorta uhkaa häätö Vastuutahot: YM, STM, ARA, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 6,7 M 4. Nuorten asunnottomuutta ehkäistään, nuorisotakuuseen asumisen näkökulma - Jokaisen takuun piiriin tulevan nuoren asuntotilanne selvitetään (AE -periaate) ja tarvittaessa käynnistetään yksilölliset toimenpiteet asumisen turvaamiseksi - Toteutetaan ONNISTU ASUMISESSA -hanke nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisytyön koordinointiin. Vastuutahot: YM, STM, TEM, OKM, RAY, järjestöt Kustannusarvio: 1 M 5. Asumisen ohjaus nuorten matalankynnyksen palvelupisteisiin/ohjaamoihin - Kaikissa suurimmissa kaupungeissa tarjotaan nuorille asumisneuvontaa ja asumistietoa osana matalan kynnyksen palveluja (ohjaamot) ilman ajanvarausta - Tarvittaessa selvitetään nuoren asumistilanne ja erityistarpeet, nimetään omatyöntekijä sekä rakennetaan asumisen polku - Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen ohjaamoihin palkataan asumiskoordinaattorit OKM -hankerahoituksella. Hankkeissa mallinnetaan asumiskoordinaattoreiden toimenkuva osana ohjaamopalveluja sekä rakennetaan yhteistyökäytännöt nuorten asumisen onnistumisen turvaamiseen (mm. yhteistyömalli yksityisen vuokra-asuntokannan hyödyntämiseen kevyttä tukea tarvitsevien nuorten asumisratkaisuna ns. yleishyödyllinen välivuokramalli) - Toimintamalli levitetään suurimpiin kaupunkeihin eri puolille Suomea. Vastuutahot: YM, OKM, STM, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1,5 M 6. Ymmärrystä AE -periaatteesta ja asumisen turvaamisen merkityksestä parannetaan - Asumissosiaalisen työn koulutusosio lisätään sosiaali- terveys- ja nuorisoalan koulutuksiin 4

6 - Asumisen näkökulma huomioidaan SOTE -uudistuksen toteutuksessa sekä mielenterveysja päihdehuoltolakien uudistamistyössä - Tuetaan MIELI -suunnitelman toteutumista ja monialaista työotetta vahvistamalla asumispäihde- ja mielenterveyspalvelujen saumaton yhteistyötä toiminnan eri tasoilla - Nuorten asumistaitoja parannetaan lisäämällä asumisen taidot perusopetusohjelmiin Vastuutahot: OKM, STM, THL, YM, RAY, kaupungit, oppilaitokset, järjestöt Kustannusarvio: - 7. Riskiryhmien siirtyminen laitoksista/asumispalveluista itsenäiseen asumiseen turvataan - Asiakkaan onnistuminen siirtyminen palvelu-/asumismuodosta toiseen varmistetaan, tarvittaessa nimetään omatyöntekijä, joka vastaa palvelukokonaisuudesta - Kehitetään alueellisia ja paikallisia sidosryhmäyhteistyökäytäntöjä ja palveluohjauksen malleja, joilla tuetaan vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnon saantia, asumista ja rikoksetonta elämää. Rikosseuraamuslaitos palkkaa kaksi asumiskoordinaattoria, joista toinen vastaa pääkaupunkiseudun ja toinen muun Suomen asunnottomuustyöstä. Molemmat koordinaattorit toimivat yhdyshenkilöinä kuntien, vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen sekä muiden yhteistyöverkostojen välillä. Lisäksi luodaan käytäntö rikosseuraamusasiakkaiden asumisen onnistumisen arviointiin - Toteutetaan YHDESSÄ TUKIEN osaamista jakaen, vankien asumispalvelujen hyvät työkäytännöt hanke - Kohdennetaan vangeille em. asuntojen määrästä 400 asuntoa, joista pääosa pk -seudulle Vastuutahot: STM, OM, RISE, RAY, ESR, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1,5 M 8. Pakolaisten kotoutumista ja integroitumista edistetään - Kehitetään maahanmuuttajien asumisen tukemiseen monialaiseen yhteistyöhön perustuvia palveluneuvonnan ja asumisen tuen malleja - Kiintiöpakolaisten integroitumista tuetaan levittämällä pakolaisten asumisen tukemiseksi kehitettyjä toimintamalleja erityisesti suurimpiin kasvukeskuksiin. Lisäksi kehitetään poikkihallinnollisesti asumisen tukipalveluja, jotka perustuvat moniammatillisiin toimintatapoihin (tiivis yhteistyö ministeriöiden, kuntatoimijoiden ja järjestöjen kanssa) - Tuetaan asunnottomuustyön toimijoita (kaupungit, järjestöt) hakemaan toiminta/hanketukea ja toteuttamaan moniammatillisia kehittämishankkeita yhdessä alueen keskeisen verkoston kanssa tai linkittymään valmisteilla oleviin hankkeisiin, joilla edistetään kiintiöpakolaisten asumisen onnistumista. Vastuutahot: TEM, SM, STM, YM, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 3,5 M (AMIF -kotouttamisraha) 5

7 (II) ASUNNOTTOMUUDEN UUSIUTUMISEN ESTÄMINEN: Ohjelman seurantakyselyn 6 mukaan 5-10 % asunnottomista putoaa nykyisistäkin asunnottomien palveluista. Ryhmä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle ja sen asumisen turvaamiseen on tarve löytää uudenlaisia räätälöityjä ratkaisuja. 9. Varmistetaan päihteet sallivien ja päihteettömien asumispalvelujen kattava saatavuus - AE -periaatteen mukaisesti varmistetaan päihteidenkäytön sallivien asumispalvelujen saatavuus koko maassa, myös pk -seudun ulkopuolella - Huolehditaan myös päihteettömien asumispalvelujen riittävästä saatavuudesta (erityisesti pk -seutu) - Käynnistetään kriminaalipäihdetyön kehittämisohjelma Vastuutahot: STM, THL, RAY, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1,6 M 10. Entisten asunnottomien työllistymistä tuetaan - Toteutetaan TOIMEKAS arjen mielekäs tekeminen asumispalveluissa hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on luoda jäsentynyt mielekkään arjen toiminnan malli pitkäaikaisasunnottomien asumispalveluihin ja niihin liittyviin kriisiluonteisiin palveluihin sekä levittää malli asunnottomuuden vähentämiseen sitoutuneisiin kuntiin Vastuutahot: TEM, STM, RAY, ESR, työvoimapalvelukeskukset, järjestöt Kustannusarvio: 1,2 M. 11. FACT -mallin soveltamista kotiin vietävässä tuessa testataan neljässä kaupungissa - Toteutetaan neljä FACT -mallin sovellusten mukaista monialaista tiimiä, jotka tuottavat palvelut tarvittavan työnjaon mukaan asiakkaan kotiin - Rahoitus kehittämistyöhön, kokemusasiantuntijoiden palkkaamiseen ja juokseviin kuluihin Vastuutahot: STM, TEM, Kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 3 M FACT (Flexible Assertative Community Treatment) -mallin perusajatus on tuottaa kaikki keskeiset asiakkaan tarvitsemat palvelut (psykiatria, päihdekuntoutus, sosiaalityö, asumisneuvonta jne.) monialaisen tiimin toimesta asiakkaan kotiin. Keskittämällä tiimin toiminta yhteen organisaatioon varmistetaan saumaton tiedonkulku toimijoiden kesken sekä tuen riittävyys tukitarpeen nopeasti muuttuessa. Mallin soveltamisesta asunnottomuustyössä on hyviä kokemuksia eri puolilta maailmaa mm. Hollannista. 12. Testataan pienet tuvat -malli vaikeimman asunnottomuusryhmän ratkaisuna - Toteutetaan pk -seudulla pienet tuvat kokeilu rakentamalla noin 10 pientä erillisasuntoa yhteisömuotoon asiakkaille, jotka eivät onnistu nykyisissä asumismuodoissa - Samalla mallinnetaan tukipalvelumalli, joilla turvataan asumisen onnistuminen 6 6

8 Vastuutahot: YM, STM, OM, ARA, kaupungit (Vantaa) Kustannusarvio: 0,2 M (investoinnit sisältyvät kohtaan 1) 13. Mallinnetaan nuorille kriisiasumista ja palveluohjausta tarjoava yökoti pk -seudulle - Katuasunnottomille nuorille turvataan yöpyminen ja palveluohjaus asioidensa järjestämiseen käynnistämällä nuorten yökoti toimintamallin testaus pk -seudulle - Alaikäisten kriisiasuminen hoidetaan lastensuojelun ja SPR nuorten turvatalojen kautta Vastuutahot: YM, STM, ARA, pk -seudun kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 0,5 M 14. Vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden ja asukkaiden roolia asunnottomuus työssä - Tuetaan kuntia hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden erityisosaamista - Kokemusasiantuntijoiden koulutusta kehitetään ja heille räätälöidään roolit FACT -tiimeihin - Toteutetaan kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -projekti Vastuutahot: STM, RAY, kaupungit, järjestöt Kustannusarvio: 1 M (III) KEHITTÄMISTYÖ JA KOORDINAATIO: Verkostomaisesta kehittämistyöstä on Paavo-ohjelmassa saatu hyvää palautetta. Ottelin ja Nieminen (2014) 7 korostavat muuttuvassa maailmassa nopeita tapoja testata muutosta ja uusia malleja. Mallien kehittäminen vaatii reaaliaikaista tietoa toimenpiteiden vaikutuksista. Riittävä tieto on myös johtamisen ja kehittämistyön perusta. Lisäksi tarvitaan työkaluja mallien jalkauttamiseen. 15. Aiesopimukset valtion ja kaupunkien kesken - Pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Espoo ja Vantaa) ja valtion kesken laaditaan yhteiset aiesopimus sekä ennaltaehkäisevä asunnttomuusstrategia, jossa sovitaan valtion rahoituksesta, kaupunkien panostuksesta ja keskeisistä toimenpiteistä pk -seudulla - Muut kaupungit hakevat ohjelmaan hakemuksella, jossa kuvaavat ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön tavoitteensa ja toimenpiteensä, valitsemansa 2-5 erityistä kehittämisaluetta, sekä panostuksensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Hakemuksella kaupungit sitoutuvat myös ohjelman verkostomaiseen kehittämistyöhön ja periaatteisiin. - Ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat (= toimenpidesuunnitelmat) viimeistellään vuoden 2015 loppuun mennessä ja niissä yksilöidään tarkemmin rakentamistavoitteet, ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä erikseen valittavien kehittämisalueiden sisällöt sekä sovitaan tarkemmin resursseista Vastuutahot: YM, STM, OKM kaupungit, RAY Kustannusarvio:

9 16. Hyödyllisen Evidenssin Verkosto ohjaamaan arviointia ja tutkimusta - Perustetaan hyödyllisen Evidenssin Verkosto (HEVY) vastaamaan ohjelman arviointi- ja tutkimustyön suunnittelusta ja ohjaamisesta - Ohjelman arviointi pohjataan näyttöön perustuvan tiedon nopeaan hyödyntämiseen - Kehitetään internet- selaimella toimiva palvelu tukemaan asiakastyötä, vaikuttavuusarviointia, voimavarojen uudenlaista kohdentamista ja johtamista - Käynnistetään tutkimuskokonaisuus tukemaan sisällöllistä kehittämistyötä Vastuutaho: YM, VM, SITRA, järjestöt, Yliopistot Kustannusarvio: 0,5 M 17. Koordinointityöllä varmistetaan parhaiden ratkaisujen laaja hyödyntäminen - Ohjelmakokonaisuus, jonka rahoitus kootaan useista kanavista (ministeriöt, kaupungit, RAY, ARA, ESR), ja jossa kehitetään ja levitetään aktiivisesti uusia toimintamalleja ympäri Suomea, vaatii osapuolilta vahvaa sitoutumista sekä panostusta verkostotyön johtamiseen. Tarpeeseen vastaamiseksi: - Toteutetaan AUNE verkostokehittäjät hanke, joka toimii ohjelman kehittämistyön alustana ja koordinaattorina. Hankkeessa panostetaan erityisesti vertaisoppimisen edistämiseen, tiedon jakamiseen, kouluttamiseen ja toimivien ratkaisujen levittämiseen, sekä uusien ratkaisujen jalostamiseen. Koordinointityön tueksi etsitään tarkoituksenmukainen verkkoalusta (esim. Innokylä) - Kootaan noin 20 henkilön ohjausryhmä keskeisten toimijoiden ja rahoittajien edustajista vastaamaan ohjelman ohjauksesta. Ryhmä kokoontuu 5 7 kertaa vuodessa ja keskittyy resurssien hallinnan lisäksi vahvistamaan verkostomaista työskentelyä. - Lisäksi kootaan tarpeen mukaan kehittämistiimejä, jotka työstävät toimenpide-ehdotusten käytännön kysymyksiä ja esiin nousevia teemoja. Kehittämistiimien vetäjät ovat myös ohjausryhmän jäseniä ja vastaavat ko. tiimin tulosten levittämisestä ohjausryhmässä. - Ohjelman johtamistyön tueksi hankitaan tarvittava ohjelmajohtajan palvelu Vastuutahot: YM, ARA, RAY, järjestöt Kustannusarvio: 1,3 M Resurssit ja tavoiteltavat säästöt Resursseja on tarve kohdentaa ensisijaisesti vuokra-asuntojen tuottamiseen ja hankintaan sekä uusien työmuotojen kehittämiseen. Valtion perusrahoitus sovitaan ministeriöiden kesken (YM, STM, OKM, OM, TEM, VM). Lisäksi ARA rahoittaa asuntotuotantoa ja asuntojen hankintaa, RAY asuntojen hankintaa ja kehittämistyötä. Kaupungit rahoittavat ja organisoivat vuokra-asuntojen rakentamista, ohjaavat asuntojen jakoa ja asukkaiden valintaa sekä organisoivat ja rahoittavat tukityötä ja sen kehittämistä. Suuntaamalla voimavaroja tavalla, joka tukee ennaltaehkäisevämpää ja kokonaisvaltaisempaa työotetta, tavoitellaan kustannusneutraaleja uudistuksia ja pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä. Rahoitustarve on noin 79 M, josta rakentaminen, hankinta ja vuokraus noin 55 M ja uusien työmuotojen kehittäminen ja koordinaatiotyö yhteensä noin 24 M. 8

10 Kustannusarvio TOIMENPIDE RAHOITUSTARVE M 1. Asunnottomuustyöhön asuntoa Asunnon saannin helpottaminen 0,4 3. Asumisneuvonnan laajentaminen 6,7 4. Nuorten asunnottomuuden ehkäisy ja nuorisotakuu 1 5. Asumisen ohjauspalvelupisteisiin (ohjaamot) 1,5 6. AE -tietämyksen lisääminen 0 7. Riskiryhmien siirtyminen itsenäiseen asumiseen 1,5 8. Pakolaisten integroitumisen edistäminen 3,5 9. Päihteelliset ja päihteettömät asumispalvelut 1,6 10. Työllistyminen ja mielekäs tekeminen 1,2 11. FACT -tiimit (4 kpl) Pienet tuvat (1 hanke) 0,2 (ei sis. invest) 13. Nuorten yökoti pk -seudulle 0,5 14. Kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen Aiesopimukset ja suunnitelmat Heavy ja vaikutusten arviointi 0,5 17. Koordinointityö 1,3 Yhteensä 78,9 M YM/ARA 40 STM/THL 4 SM (TEM) 3,5 OKM 0,7 OM 0,5 VM 0,3 RAY 23,6 Kaupungit (mm. vuokra-asuntojen omarahoitus + tukipalvelut) 5,3 Muut (esim. vuokranantajat) 1 tarkistus yhteensä 78,9 M Rakentaminen, hankinta, vuokraus 55,0 Palvelujen kehittäminen ja koordinointi 23,9 tarkistus yhteensä 78,9 M 9

AUNE 2016 2019. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014. Jari Karppinen, Peter Fredriksson

AUNE 2016 2019. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014. Jari Karppinen, Peter Fredriksson AUNE 2016 2019 Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014 Jari Karppinen, Peter Fredriksson 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 2 1. Lähtökohta... 3 2. Periaatteet... 5 3. Päämäärä

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 18.4.2013 Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Markku Rautiainen YTM, HTK, Rikosseuraamuslaitos SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Edilex 2010/7 Artikkeli, versio

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Nuorten itsenäistyminen

Nuorten itsenäistyminen Terve-Sos 2013 Nuorten itsenäistyminen Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö Invalidiliitto ry Invalidiliitto 16.5.2013 Anssi Kemppi 2 Suomessa on tällä hetkellä noin 110 000 20 29-vuotiasta nuorta, jolla ei

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN Nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä.

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä. Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014 Muistio työryhmätyöskentelystä. 2.12.2014 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Lasten ja nuorten voimavarojen vahvistaminen...

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MONIHELIN SELVITYS YHTEISTYÖSSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PAAVO 2 OHJELMAN KANSSA MARRASKUU 2014 Adriana Saarialho Bafrin Eskandari Riitta Salin SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot