Markus Pylvänen Älykkäät koneet Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markus Pylvänen Älykkäät koneet Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä"

Transkriptio

1 Markus Pylvänen Älykkäät koneet Tietotekniikan erikoistyö 6. marraskuuta 2007 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

2 Tekijä: Markus Pylvänen Yhteystiedot: Työn nimi: Älykkäät koneet Title in English: Intelligent Machines Työ: Tietotekniikan erikoistyö Sivumäärä: 14 Tiivistelmä: Tässä erikoistyössä selvitetään älykkäiden koneiden tutkimusta ja opetusta Suomessa. Lisäksi kerrotaan millaisia mahdollisuuksia älykkäät koneet mahdollistavat nykyään ja tulevaisuudessa. English abstract: This Special Assignment introduces research and education of intelligent machines in Finland. This report tells also possibilities of intelligent machines nowadays and in future. Avainsanat: automaatio, ISOBUS, konetekniikka, älykkäät koneet. Keywords: automation, intelligent machines, ISOBUS, mechanical engineering.

3 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Tutkimus Suomessa Teknologiakeskus Hermia MASINA Kitara Agrix ja Farmix Älykkäiden koneiden sovellutuksia Älykäs tietyömaa Kalmar Industries Sandvik Mining and Construction Moventas Traktori-työkone -yhdistelmät Opetus Suomessa Helsingin teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Yhteenveto 8 Lähteet 9 i

4 1 Johdanto Tämän yleisluontoisen raportin tarkoituksena on selvittää älykkäiden koneiden tutkimuksen, opetuksen sekä soveltamisen tilaa Suomessa. Jonkinlaista älykkyyttä sisältäviä koneita on valmistettu jo pitkään, mutta usein tämä on ollut osana automaation kehittämistä. Nykyinen tietotekniikan, elektroniikan, ohjelmistojen sekä tietoliikenteen kehitys on mahdollistanut entistä älykkäämpien koneiden toteuttamisen. Teknologiakeskus Hermia on määritellyt älykkäät koneet seuraavasti: Älykkäät koneet ovat koneita ja konejärjestelmiä, joissa tietotekniikan, elektroniikan ja ohjelmistojen sekä tietoliikenteen tuoma lisäarvo on merkittävä. [23] Älykkäiden koneiden tuotannossa ei siis riitä, että valmistetaan fyysinen kone vaan siihen on myös lisätään älykkyytä, mikä helpottaa koneen käyttöä tai sen ylläpitoa, lisää tehokkuutta tai mahdollistaa koneen toiminnan uudessa toimintaympäristösssä. Koneenrakennukseen liittyy monta osa-aluetta. Koneeseen liitettyä älykkyyttä kehitetään yhdessä muiden alojen kanssa kuten kuvasta 1 voidaan havaita. Kuva 1: Koneenrakennukseen liittyvät toimialat [20]. Tietotekniikkaa kuuluu jollain tapaa jokaiseen osa-alueeseen. Tässä raportissa kuitenkin rajoitutaan tarkastelemaan Ohjaus ja automaatio -osaa sekä Käyttöä. Kilpeläinen on jakanut koneenohjauksen kuuteen eri kehitysasteeseen, jotka ovat nähtävillä kuvassa 2. 1

5 Kuva 2: Koneenohjauksen kehitysasteet [10]. Nykyään on olemassa koneita, joissa käyttäjä ohjaa osaa työliikkeista manuaalisesti kuten luvuissa 3.2 ja 3.3 tullaan myöhemmin esittämään. Kuvasta voidaan voidaan myös havaita mihin suuntaan älykkäiden koneiden tutkimus on menossa ja minkälaisia koneita tulevaisuudessa saatetaan nähdä. Kehittyvän tekniikan avulla mahdollistetaan työn tekeminen edullisemmin, laadukkaammin sekä turvallisemmin. Älykkyyden lisäämisellä suomalaisen metalliteollisuuden valmistamiin koneisiin pyritään myös vahvistamaan kotimaista kilpailukykyä. 2 Tutkimus Suomessa Merkittävimmät Suomessa olevat älykkäiden koneiden tutkimukseen keskittyvät laitokset ovat Helsingin teknillisen korkeakoulun automaatiotekniikan laboratorio, Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitos sekä Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Seuraavassa on esitelty eri organisaatioiden älykkäisiin koneisiin liittyviä projekteja. 2.1 Teknologiakeskus Hermia Teknologiakeskus Hermia Oy edistää Tampereen seudulla uuden teknologiaan liittyvän liiketoiminnan kehittymistä [21]. Eräs sen osaamisklustereista on Älykkäät ko- 2

6 neet. Klusterin ydintoimijat ovat esitettynä taulukossa 1. Taulukko 1: Klusterin ydintoimijat. Osaamiskeskus Älykkäiden koneiden ja järjestelmien osaamiskeskus, Tampere Nosto- ja siirtoalan osaamiskeskus, Hyvinkää Älytekniikan osaamiskeskus, Seinäjoki Hämeen osaamiskeskus, Hämeenlinna Kaakkois-Suomen osamiskeskus, Lappeenranta Toimialafokus Liikkuvat työkoneet ja tehdasautomaatio Nosto- ja siirtolaitteet Agro- ja metsätalouden, elintarviketeollisuuden koneet Erikoisajoneuvot Prosessiteollisuuden koneet ja laitteet Klusterin koordinaatio toimii Tampereella [22], jonne on muodostunut Älykkäiden koneiden huippuyksikkö, johon kuuluvat Tampereen Teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitos sekä Helsingin Teknillisen korkeakoulun automaatiotekniikan laboratorio [15]. Osaamisklusterille on asetettu seuraavat tavoitteet ohjelmakaudelle [23]: Lisätä älykkäitä koneita kehittävien yritysten ja tutkimuslaitosten verkottumista eurooppalaiseen ja kansainväliseen koneenrakennusalan yhteistyöhön. Edistää toimialan uusiutumista, liiketoimintamallien kehittymistä, uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä uusien tuotteiden syntymistä. Tukea pk-vientiyritysten ja uusien yritysten syntymistä sekä spin-off- ja pääomasijoitustoiminnan kehittymistä. Nostaa osaamiskeskukset kansainvälisen tason toimijoiksi ja kaksinkertaistaa osaamisklusterin projekti ja ohjelmatoiminnan volyymi. Lisätä klusterin osaamiskeskusten vetovoimaisuutta alan kansainvälisen tutkimuksen ja ulkomaisten yritysten sijoittumispaikkana. Edistää toimialan tuottavuuden nousua sekä liikevaihdon ja työpaikkojen kasvua. 3

7 2.2 MASINA Tekesillä on meneillään MASINA-koneenrakennuksen teknologiaohjelma. Ohjelma alkoi vuonna 2002 ja jatkuu vuoden 2007 loppuun. Tavoitteet ovat samankaltaisia kuin Teknologiakeskus Hermian Älykkäät koneet osaamisklusterilla eli parantaa kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä osaamista kasvattamalla. Osaamista on tarkoituksena kehittää siirtämällä tietoliikenteen, elektroniikan sekä materiaalitekniikan osaamista uusille teollisuuden aloille. [18] Ohjelmaan kuuluu useita älykkäisiin koneisiin liittyviä projekteja, joista osa on tutkimusprojekteja ja osa yritysprojekteja. [19] 2.3 Kitara Toinen Tekesin ohjelma on Kitara, jonka tavoite on määritelty seuraavasti: Vahvistaa kone- ja rakennusalojen kansainvälisen tason tutkimusryhmiä ja tutkimusosaamista tieto- ja viestintäteknologian avulla sekä tukea monitieteisten tutkimusryhmien ja tutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen syntymistä. Tämän ohjelman on aloittanut Suomen Akatemia 2005 ja se päättyy [17] Tutkimus keskittyy tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseen, joka tukee käyttöä, valmistusta ja koneen vuorovaikutusta käyttäjän sekä ympäristön kanssa. 2.4 Agrix ja Farmix Agrix-projekti toteutettiin ja siinä pyrittiin kehittämään paikkatiedon käyttöä maataloudessa käytettävien työkoneiden ohjauksessa. [25] Tätä seurasi Farmixprojekti, joka alkoi 2006 ja se päättyy Farmix-projektissa pyritään selvittämään kuinka traktorin ja työkoneen välistä automaatiota voitaisiin syventään. Tähän liittyviä tutkimus teemoja ovat muun muassa konenäön soveltaminen peltoajossa, ISOBUSin kautta ohjattavat traktorin resurssit ja traktorisovitteisen tienhoitokoneen älykäs ohjaus. [5] ISOBUS-järjestelmää käydään läpi tarkemmin luvussa Älykkäiden koneiden sovellutuksia Tässä luvussa esitetään älykkäiden koneiden toteutuksia. Esimerkit ovat pääosin liikkuvia työkoneita, mutta mukana on myös Moventaksen kehittämä kunnonvalvontajärjestelmä. 4

8 3.1 Älykäs tietyömaa Älykäs tietyömaa -tutkimus on osa Tekesin INFRA-teknologiaohjelmaa [13]. Eräs sen hankkeista oli Tielaitoksen tiehöylien automatisointi. Siinä tiehöylään asennettiin automaattinen ohjausjärjestelmä, jonka avulla tiehöylän terää pystyttiin ohjaamaan CAD:lla tehdyn suunnitelman pohjalta. Järjestelmän avulla pystyttiin parantamaan tehokkuuta ja tarkkuutta kun aikaisemmin kuljettajan käsityöhön perustunut ohjaus pystyttiin hoitamaan automaation avulla. [12] 3.2 Kalmar Industries Kalmar Industries toimittaa kontinkäsittely- ja raskaita tavarankäsittelykoneita satamiin, terminaaleihin ja teollisuuteen. [7] Käytössä on kuvan 3 kaltaisia etäohjattavia konttilukkeja, jotka siirtävät kontteja satamanostureiden apuna. Nämä ovat puoliautomaattisia, jolloin yksi henkilö voi ohjata useampaa konetta. Konttilukit pystyvät siirtymään itsenäisesti paikasta toiseen GPS:n, tutkan ja muiden järjestelmien avulla. Kuorman lastaamisen ja purkamisen suorittaa kuitenkin ihminen ohjauskeskuksesta käsin. [9] Kuva 3: Konttilukki [8]. 3.3 Sandvik Mining and Construction Sandvik Mining and Construction on kehittänyt kaivosteollisuuteen AutoMine-järjestelmän. Kalmar Industriesin konttilukien tapaan käytössä on koneita, jotka toimivat osin itsenäisesti ja osin käyttäjän ohjaamina. Yksi kuljettaja voi ohjata useampaa konetta erillisestä ohjauskeskuksesta maanpinnalta. Ohjauskeskus on nähtävis- 5

9 sä kuvassa 4. Tämä on merkittävä parannus kuljettajien työympäristöön, jonka lisäksi se parantaa turvallisuutta sekä tehokkuutta. [14] Kuva 4: AutoMine-ohjauskeskus [14]. AutoMine-järjestelmään liitetyt kuorma-autot pystyvät kuljettamaan lastinsa itsenäisesti ja käyttäjän tehtäväksi jää auton lastaaminen. Työkoneita ohjataan langattoman lähiverkon avulla, jossa ohjausdatan ohella siirretään koneiden tuottamaan videokuvaa työkohteesta. [14] 3.4 Moventas Moventas on kehittänyt tuulivoimaloihin kunnonvalvontajärjestelmän (engl. condition management system), jonka avulla voidaan valvoa voimalan toimintaa ja havaita vikoja ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vahinkoa. Järjestelmä siis varoittaa mahdollisista tulevista ongelmista ja näin laitteisto voidaan huoltaa etukäteen, jolloin säästytään yllättäviltä korjauksilta ja laiterikoilta. [11] Tuuliturbiinin vaihteistoon, roottoriin ja generaattoriin on kytkettynä useita antureita, jotka tarkkailevat järjestelmän tilaa. Antureilta saatu tieto analysoidaan ja lähetetään Ethernetin tai GPRS:n avulla palvelimelle. [11] 3.5 Traktori-työkone -yhdistelmät CAN-väylä (Controller Area Network) on ajoneuvoväylä, jota käytetään yleisesti esimerkiksi ajoneuvoissa, työkoneissa sekä muissa koneissa, joissa tarvitaan sanomien siirtämistä prosessorien välillä [1]. CAN-protokollaan pohjautuu ISO standardi, joka on toiselta nimeltään ISOBUS [6]. 6

10 ISOBUS on korvaamassa traktoreissa aikaisemmin olleet vanhat työkoneiden ohjauslaitteet, jotka soveltuivat yhdelle työkoneelle. ISOBUS-järjestelmään liitetyt traktorin ja työkoneen komponentit ovat nähtävissä kuvassa 5. Kuva 5: ISOBUS-järjestelmään liitetyt komponentit [25]. Ohjaamoon voidaan asentaa virtuaaliterminaali (engl. virtual terminal, VT), jota kaikki ISOBUS-standardia tukevat työkoneet voivat käyttää. Työkone lataa terminaaliin käyttöliittymän, jonka jälkeen käyttäjä voi ohjata konetta valmistajan määrittelemällä tavalla. Traktoriin asennetut anturit keräävät dataa ja antavat sen käsiteltävksi traktorin ohjausyksikölle (engl. tractor electronic control unit, T-ECU). Anturit voivat esimerkiksi kerätä tietoa renkaiden pyörintänopeudesta, sekä mitata tutkan avulla traktorin todellista nopeutta. Näiden tietojen avulla voidaan havaita mikäli renkaat pyörivät tyhjää ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä luiston estämiseksi. Työkoneessa on traktorin ohjausykikköä vastaavana laiteena työkoneen ohjausyksikkö (engl. ImplementECU). ISOBUS-standardi ei mahdollista ainoastaan, että käyttäjä tai traktori ohjaisivat työkonetta vaan myös työkoneen on mahdollista ohjata traktoria. Työkone voi siis esimerkiksi laskea traktorin nopeutta tai säädellä traktorin ulosottoakselin kierrosnopeutta. Valtran trakoreihin on saatavilla Auto-Guide-automaattiohjaus. Tämän järjestelmän avulla käyttäjän tarvitsee pellolla kääntää traktori oikealle ajolinjalle, jonka jälkeen järjestelmä huolehtii ohjauksesta. Auto-Guide käyttää GPS-signaalia ohjaukseen, jonka lisäksi voidaan käyttää paikallista tukiasemaa tarkkuuden parantamiseksi. Valtra lupaa tarkkuuden olevan muutamasta senttimetristä noin puoleen metriin riippuen käytetystä tekniikasta. [24] 7

11 4 Opetus Suomessa Älykkäisiin koneisiin liittyvää opetusta Suomessa järjestää Helsingin Teknillisen korkeakoulun automaatiotekniikan laboratorio sekä Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitos. Seuraavassa on poimintoja näiden laitosten älykkäisiin koneisiin liittyvästä opetustarjonnasta. 4.1 Helsingin Teknillinen korkeakoulu Kenttä- ja palvelurobotiikka -kurssilla käsitellään älykkäitä robotteja sekä robottien kaltaisia koneita. Liikkuvat robotit ovat varsin monimutkaisia ja koostuvat useasta osajärjestelmästä. Kurssilla perehdytään eri osajärjestelmiin, joita ovat mm. anturit ja aistimet, navigointimenetelmät- ja tekniikat, ohjausjärjestelmät, sekä käyttöliittymät ja teleoperointijärjestelmät. [4] Robottien ja työkoneiden aisti-informaation hyödyntämistä opetettaan kurssilla Koneaistit. Kurssi keskittyy dynaamisen konenäön, laserskannereiden sekä ultraääniantureiden signaalien käsittelyyn, ympäristön mallintamiseen saadun informaation perusteella sekä havaintojen optimaaliseen hyödyntämiseen. [3] 4.2 Tampereen teknillinen yliopisto Hydrauliikan ja automatiikan laitos järjestää opetusta liittyen robotiikkaan, mekatroniikkaan ja hydrauliikkaan. Kaikki nämä osa-alueet liittyvät tiiviisti älykkäisiin koneisiin, jonka vuoksi kaikkia kursseja ei tässä ole listattu. Yhtenä poimintana voidaan kuitenkin mainita kurssi Robotics and Teleoperation, jossa perehdytään käsittelylaitteiden (engl. manipulators) eri osien toimintaan ja sekä liikkeen hallintaan. Lisäksi perehdytään haasteisiin, joita etäohjaus tuo erilaisiin järjestelmiin. [16] 5 Yhteenveto Koneisiin lisätty älykkyys tulee tehostamaan työntekoa sekä helpottamaan käyttäjän ja koneen välistä vuorovaikutusta. Älykkäillä työkoneilla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä kun koneet pystyvät tekemään osittain tai täysin itsenäisesti töitä, jotka aikaisemmin vaativat yhden ihmisen koko työpanoksen. Suomessa älykkäiden koneiden kehitys on jo monella alalla varsin pitkällä ja siihen myös ollaan tulevaisuudessakin valmiita panostamaan. Kuitenkin älykkäiden koneiden kehittämisessä on vielä paljon tehtävää ja ala tuleekin jatkuvasti kehittymään. Älykkyyden lisäämisellä perinteisiin metalliteollisuuden tuotteisiin voidaan 8

12 parantaa Suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja vähentää Kiina-ilmiötä. Tämä seikka on myös huomiotu älykkäisiin koneisiin liittyvissä projekteissa. Lähteet [1] Alanen Jarmo, CAN - ajoneuvojen ja koneiden sisäinen paikallisväylä, CAN-väylän perusteet <URL: CAN-perusteet_Alanen.pdf>, VTT Automaatio, Koneautomaatio, Tammikuu 2000, viitattu [2] Helsingin teknillinen korkeakoulu, Agrix <URL: viitattu [3] Helsingin teknillinen korkeakoulu, AS Koneaistit -kurssikuvaus <URL: viitattu [4] Helsingin teknillinen korkeakoulu, AS Kenttä- ja palvelurobotiikka - kurssikuvaus <URL: viitattu [5] Helsingin teknillinen korkeakoulu, Farmix <URL: viitattu [6] ISOBUS.net, ISO11783 Introduction Foreword Scope Parts <URL: Technical_information/ISO11783_Introduction_Foreword_ Scope_Parts_ pdf>, 2001, viitattu [7] Kalmar Industries, Kalmar in brief <URL: show.php?id=575>, viitattu [8] Kalmar Industries, Products: Straddle Carriers <URL: viitattu [9] Kalmar Industries, Unmanned Container Handling, Meeting The Future Challenges <URL: Unmanned_CH_KIOY0609E-9.pdf>, viitattu

13 [10] Kilpeläinen Pekka, Automaatiotekniikan sovellutukset maanrakennuskoneiden ohjauksessa tulevaisuuden mahdollisuuksia <URL: PKilpel%E4inen/Pekka_Kilpel%E4inen.pdf>, VTT Elektroniikka, [11] Moventas, Condition management system - CMaS <URL: C3B92E9D C22572B300479BB9/$file/ CMaS_Esite_EN_LR.pdf>, viitattu [12] Oulun yliopisto, TIEHÖYLIEN GILETTE - tarkkuusajon kuningas <URL: viitattu [13] Oulun yliopisto, Älykäs tietyömaa -tutkimus- ja kehittämiskokonaisuus <URL: Alyk%E4stiety%F6maa.htm>, viitattu [14] Sandvik Mining and Construction, Sandvik automation...in action <URL: Internet/Global/S nsf/NAUnique/ 664ADB915FEDC97CC12572D8003E4256>, [15] Tampereen teknillinen yliopisto, GIM <URL: Show=24516&Siteid=0>, viitattu [16] Tampereen teknillinen yliopisto, IHA-3506 Robotics and Teleoperationt - kurssikuvaus <URL: description.shtml>, viitattu [17] Tekes, KITARA - Tietotekniikan soveltaminen kone- ja rakennustekniikkaan <URL: hakuaika_tiedot.asp?id=3996>, viitattu [18] Tekes, MASINA - Koneenrakennuksen teknologiaohjelma <URL: OhjelmaPortaali/ohjelmat/MASINA/fi/etusivu.html>,viitattu

14 [19] Tekes, MASINA - Koneenrakennuksen teknologiaohjelma Projektit <URL: OhjelmaPortaali/ohjelmat/MASINA/fi/projektilistaus.html>, viitattu [20] Tekes, Metallituotteet ja koneenrakennus -strategisen huippuosaamisen keskittymä <URL: Metallituotteet_ja_koneenrakennus_keskittyma.ppt>, viitattu [21] Teknologiakeskus Hermia, Etusivu <URL: -default>, viitattu [22] Teknologiokeskus Hermia, Uusi osaamiskeskusohjelma <URL: viitattu [23] Teknologiakeskus Hermia, Älykkäät koneet <URL: alykkaat_koneet/>, viitattu [24] Valtra, Lehdistötiedote <URL: articles/default.asp?id=608&showinc=&cc=358 &language=suomi>, [25] Visala Arto, Automaation haasteet ja hyödyt tiedonhallinnassa- Agrix peltonäkökulma, Teknillinen Korkeakoulu Automaatiotekniikan laboratorio, <URL: Automaation%20haasteet%20ja%20hyodyt%20tiedonhallinnassa %20-%20Agrix%20peltonakokulma.pdf>, [26] Älykkäät koneet - osaamisklusterin hakemus (tiivistelmä) <URL: alykkaatkoneet.pdf>, viitattu

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by ELKOM 07 ECT Forum 6.9.2007 Antti Sirén FIMA pääsihteeri Automaatiolla tuottavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia koneenrakennukseen Miksi lisää automaatiota työkoneisiin? Automaation hyödyt asiakkaalle

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö Sähköajoneuvot Suomessa työryhmämietintö 6.8.2009 Sähköajoneuvoklusterin nykyinen rakenne Valmet Automotive Kabus Patria BRB Bombardier Cargotec Kalmar Konecrains Ponsse Rocla Sandvik Mining John Deere

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Made for efficient farmers

Made for efficient farmers Made for efficient farmers ISOMATCH TELLUS GO, work easy. be in control. Maataloudessa tarvitaan tehokkuutta. Korkeampia satoja vähemmällä vaivalla ja pienemmillä kustannuksilla. Se tarkoittaa myös tuotantopanosten

Lisätiedot

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto IITE 7/1 isäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2005-2006 etusohjelmaan Osastoneuvosto 1..2005 OSASTON YHTEISET ISÄYKSET AS-0.1101 C ohjelmoinnin peruskurssi AS-0.1102 C/C++ ohjelmointi (luennoidaan

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

KATTIS, jatko vuosille Marko Antila

KATTIS, jatko vuosille Marko Antila KATTIS, jatko vuosille 2005-2006 Marko Antila 15.10.2004 KATTIS - Tausta ja motivaatio Tarve: paremmat (älykkäät) tuotteet Aktiivinen äänen- ja värähtelynhallinta (ANVC) on osa älytuotetta Säätöjärjestelmä

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Nopeutettu Elinkaaren Määritys. TEKES tutkimusprojekti

Nopeutettu Elinkaaren Määritys. TEKES tutkimusprojekti Nopeutettu Elinkaaren Määritys Accelerated Life Cycle Estimation NEM -projekti TEKES tutkimusprojekti Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus 2014 2017 Juha Miettinen, Materiaaliopin laboratorio,

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Intelligent Boats

Intelligent Boats Intelligent Boats 2009...2011 Kuva: 2008 Cimteam Oy & Ville Penttinen Hanke venevalmistajan kannalta Elektroniikan ja ohjelmistojen elinkaaren hallinta Varaosien saatavuuden hallinta Laadun varmistus Huollettavuuden

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

VAASA-KAMPUS. AMK-viestintäpäälliköt Oulu Tarja Gromov

VAASA-KAMPUS. AMK-viestintäpäälliköt Oulu Tarja Gromov VAASA-KAMPUS AMK-viestintäpäälliköt Oulu 18.10.2016 Tarja Gromov Suomen energiapääkaupunki Vaasa JOKA POHJOISMAIDEN SUURIN ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ VAASA 68 000 ASUKKAAN TALOUDEN JA KULTTUURIN KESKUS

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet 1 Ennuste dataosaajien kasvulle vuoteen 2020 2 Tavoite: Osaamisen kasvattaminen Datan

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Ovatko käytössä olevat keräysjärjestelmät kustannustehokkain tapa kerätä tuotteenne?

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE 97+023.FI.0915

TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE 97+023.FI.0915 TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE 97+023.FI.0915 TOP 1252 C Neliroottorinen keskelle karhottava karhotin Korjuuketjun pullonkaulojen poistaminen vaatii käytettäviltä koneilta suurta tehokkuutta. Panostamalla

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ Reaaliaikaisia varoituksia muilta ajoneuvoilta, erikoistutkija VTT Sisältö Idea ja kehitysvaiheet Mahdollisuudet Jatkosuunnitelmat Tutkimusprojektit Yhteenveto Idea ja kehitysvaiheet

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(10) NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu A7 TIG Orbital System 150

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja strateginen huippututkimus EFEU ohjelman tuloksia

Energiatehokkuus ja strateginen huippututkimus EFEU ohjelman tuloksia Jukka Tolvanen, Teknologia, 25.3.2014 Energiatehokkuus ja strateginen huippututkimus EFEU ohjelman tuloksia ABB Month DD, YYYY Slide 1 ABB:n historia Suomalaiset juuret Strömbergissä Gottfrid Strömberg

Lisätiedot

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Yksi Sairaala Toimintaa useassa paikassa Kaiken kattava hoito KAROLINSKA YLIOPISTOSAIRAALA -numeroin Karolinska

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta

Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Neljä strategista tavoitetta vuoteen 2030 Toimenpiteet asetettu vuosille 2011-2016 Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Strategiset

Lisätiedot

Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus

Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus Samuli Bergström, Tuotemarkkinointipäällikkö Pingisrobottimme kykenee pitkäkestoisiin pallotteluihin ihmisvastustajaansa

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Tulostanut:Pekka Vuorivirta Palvelu Alustatunnus Polku 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Malli Tunniste FH (4) 132355236 Julkaisupäivämäärä 29.11.2013 Tunnus/Käyttö

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

AS Automaation käyttöliittymät L Opetussuunnitelma

AS Automaation käyttöliittymät L Opetussuunnitelma Automaation käyttöliittymät L Opetussuunnitelma Kevät 2008 Perustiedot Opintopistemäärä Luentojen ja harjoitustyön ohjaustilaisuuksien määrä /suorittaminen: Opettajat 3op 6 + 4 4. Periodi TkT (Luennot)

Lisätiedot

Tenstar Simulaattorit

Tenstar Simulaattorit Tenstar Simulaattorit Tenstar valmistaa simulaatiopohjaisia opetusvälineitä oppilaitoksille, organisaatioille ja yrityksille: rakentamisessa, kuljetuksissa sekä maataloudessa käytettävien ajoneuvojen ja

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Täsmäviljely viljelijän näkökannasta Juha Hartikainen Suonentieto Oy

Täsmäviljely viljelijän näkökannasta Juha Hartikainen Suonentieto Oy Täsmäviljely viljelijän näkökannasta Juha Hartikainen Suonentieto Oy Täsmäviljely Tarkennetussa kasvinviljelyssä eli täsmäviljelyssä viljelytoimenpiteet suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan paikkatietojen

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

FIMECC BAT valmisteluseminaari Dipoli. Työryhmä: Control Room & HTI

FIMECC BAT valmisteluseminaari Dipoli. Työryhmä: Control Room & HTI FIMECC BAT valmisteluseminaari 1.12.2009 Dipoli Työryhmä: Control Room & HTI Osallistujat Heikki Kangas, Stora Enso Kaukopää Jouko Alatuori, Unigraf Oy Harri Oksanen, Honeywell Hannu Paunonen, Metso Automaatio

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

MUOTOILUYHTEISTYÖSELVITYS

MUOTOILUYHTEISTYÖSELVITYS Oulun ja Lapin yliopistojen yhteistyö teemana muotoilu Straregiatyöryhmä 31.10.07: muotoilu on keskeinen yhteistyöalue Thule instituutin kokous 18.12.08: tehdään selvitys 1 Selvityksessä kuullaan: Oulun

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere Digitaalisuus teollisuuden uudistajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Systeemiset muutokset ja liiketoimintaekosysteemit

Lisätiedot

Täsmäviljelyn teknologia nyt ja tulevaisuudessa. Date / Person in charge 2

Täsmäviljelyn teknologia nyt ja tulevaisuudessa. Date / Person in charge 2 Täsmäviljelyn teknologia nyt ja tulevaisuudessa Date / Person in charge 2 Sisältö 1 Yleistilanne tarkkuusviljelyteknologiassa 2 Paikantaminen 3 Auto-Guide 3000 4 IsoBUS 5 Hyödyt 6 Tulevaisuus Date / Person

Lisätiedot

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Ohjausyksiköiden on usein vaihdettava tietoja keskenään. Perinteisesti ohjausyksiköt, joiden on kommunikoitava, liitetään suoraan toisiinsa. Jos ohjausyksikkö tarvitsee tietoja esim. ajonopeudesta

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS MASINA loppuseminaari 14.5.2008 Tampere talo Timo Malm VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS PUOLIAUTOMAATIORATKAISUT IHMINEN KONE JÄRJESTELMISSÄ (PATRA) Kesto: 5/2006 12/2007 Resurssit: n. 39 htkk;

Lisätiedot

AS Automaation käyttöliittymät L Opetussuunnitelma

AS Automaation käyttöliittymät L Opetussuunnitelma Automaation käyttöliittymät L Opetussuunnitelma Kevät 2007 Perustiedot Opintopistemäärä 3op Luentojen ja harjoitustyön ohjaustilaisuuksien määrä /suorittaminen: Opettajat 6 + 4 4. Periodi TkT (Luennot)

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Esittely Jarmo Söderman 1 Yhdistys Perustamiskokous 26.10.2006, rekisteröintipäätös 10.4.2007. Toimialue Teollisuuden tiedonhallinnan ja siihen

Lisätiedot

Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm

Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm Hiab XS 022 Kapasiteettiluokka 2,2 2,6 tm Tuote-esite Toimiva ja suorituskykyinen Hiab XS 022 helpottaa päivittäistä työtä Hiab XS 022 on pieni, kompakti ja joustava nosturi monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 ICT alue ja yliopistot Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 Haasteet ICT:n merkitys (laajasti ymmärrettynä) tulee korostumaan entisestään yhä pidemmälle menevän digitalisaation ansiosta. Tämä näkyy

Lisätiedot

Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin

Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin Helppokäyttöinen palvelukanava asiakkaille Mahdollisuus seurata palvelun toimintaa ja laatua - palvelutasoraportointi Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin Vastaukset

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI 2.12. TIMO SUVELA KUKA OLEN? Timo Suvela lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka (timo.suvela@samk.fi, 044-7103275) Nykyisyys SAMK:iin

Lisätiedot

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka CASR-Steelpolis-verkostohanke (EAKR) Tapio Oikarinen Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy 29.3.2011 Tapio Oikarinen CASR-Steelpolis-verkostohanke Raahen Seudun

Lisätiedot

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus NWE 2014 Satelliittiseminaari 4.11.2014 Jyrki Latokartano TTY Kone- ja Tuotantotekniikan laitos Suomen Robotiikkayhdistys ry Robottiturvallisuus? Kohti ihmisen ja

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC

Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit KOOTuki-ryhmä 14.12.2015 Pekka Linna, CSC Tausta Korkeakoulut tekevät kasvavassa määrin yhteistyötä opetuksen järjestämisessä sekä tietojärjestelmien

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 27.4.2016 1. B:n tytäryhtiö C oli ostanut A:lta lisenssin A:n valmistamaan ja markkinoimaan tietokoneohjelmistoon. Lisenssi oli myönnetty

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

MAINOSVIESTIN KOHDENTAMINEN ANTURIDATAN AVULLA

MAINOSVIESTIN KOHDENTAMINEN ANTURIDATAN AVULLA MAINOSVIESTIN KOHDENTAMINEN ANTURIDATAN AVULLA IOT:N SOVELTAMINEN DIGITAALISESSA MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ Jidoka Technologies Oy - IoT Seminaari 14.4.2016 1 JIDOKA TECHNOLOGIES OY Perustettu 2008 Pirkanmaalle;

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot