Markus Pylvänen Älykkäät koneet Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markus Pylvänen Älykkäät koneet Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä"

Transkriptio

1 Markus Pylvänen Älykkäät koneet Tietotekniikan erikoistyö 6. marraskuuta 2007 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

2 Tekijä: Markus Pylvänen Yhteystiedot: Työn nimi: Älykkäät koneet Title in English: Intelligent Machines Työ: Tietotekniikan erikoistyö Sivumäärä: 14 Tiivistelmä: Tässä erikoistyössä selvitetään älykkäiden koneiden tutkimusta ja opetusta Suomessa. Lisäksi kerrotaan millaisia mahdollisuuksia älykkäät koneet mahdollistavat nykyään ja tulevaisuudessa. English abstract: This Special Assignment introduces research and education of intelligent machines in Finland. This report tells also possibilities of intelligent machines nowadays and in future. Avainsanat: automaatio, ISOBUS, konetekniikka, älykkäät koneet. Keywords: automation, intelligent machines, ISOBUS, mechanical engineering.

3 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Tutkimus Suomessa Teknologiakeskus Hermia MASINA Kitara Agrix ja Farmix Älykkäiden koneiden sovellutuksia Älykäs tietyömaa Kalmar Industries Sandvik Mining and Construction Moventas Traktori-työkone -yhdistelmät Opetus Suomessa Helsingin teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Yhteenveto 8 Lähteet 9 i

4 1 Johdanto Tämän yleisluontoisen raportin tarkoituksena on selvittää älykkäiden koneiden tutkimuksen, opetuksen sekä soveltamisen tilaa Suomessa. Jonkinlaista älykkyyttä sisältäviä koneita on valmistettu jo pitkään, mutta usein tämä on ollut osana automaation kehittämistä. Nykyinen tietotekniikan, elektroniikan, ohjelmistojen sekä tietoliikenteen kehitys on mahdollistanut entistä älykkäämpien koneiden toteuttamisen. Teknologiakeskus Hermia on määritellyt älykkäät koneet seuraavasti: Älykkäät koneet ovat koneita ja konejärjestelmiä, joissa tietotekniikan, elektroniikan ja ohjelmistojen sekä tietoliikenteen tuoma lisäarvo on merkittävä. [23] Älykkäiden koneiden tuotannossa ei siis riitä, että valmistetaan fyysinen kone vaan siihen on myös lisätään älykkyytä, mikä helpottaa koneen käyttöä tai sen ylläpitoa, lisää tehokkuutta tai mahdollistaa koneen toiminnan uudessa toimintaympäristösssä. Koneenrakennukseen liittyy monta osa-aluetta. Koneeseen liitettyä älykkyyttä kehitetään yhdessä muiden alojen kanssa kuten kuvasta 1 voidaan havaita. Kuva 1: Koneenrakennukseen liittyvät toimialat [20]. Tietotekniikkaa kuuluu jollain tapaa jokaiseen osa-alueeseen. Tässä raportissa kuitenkin rajoitutaan tarkastelemaan Ohjaus ja automaatio -osaa sekä Käyttöä. Kilpeläinen on jakanut koneenohjauksen kuuteen eri kehitysasteeseen, jotka ovat nähtävillä kuvassa 2. 1

5 Kuva 2: Koneenohjauksen kehitysasteet [10]. Nykyään on olemassa koneita, joissa käyttäjä ohjaa osaa työliikkeista manuaalisesti kuten luvuissa 3.2 ja 3.3 tullaan myöhemmin esittämään. Kuvasta voidaan voidaan myös havaita mihin suuntaan älykkäiden koneiden tutkimus on menossa ja minkälaisia koneita tulevaisuudessa saatetaan nähdä. Kehittyvän tekniikan avulla mahdollistetaan työn tekeminen edullisemmin, laadukkaammin sekä turvallisemmin. Älykkyyden lisäämisellä suomalaisen metalliteollisuuden valmistamiin koneisiin pyritään myös vahvistamaan kotimaista kilpailukykyä. 2 Tutkimus Suomessa Merkittävimmät Suomessa olevat älykkäiden koneiden tutkimukseen keskittyvät laitokset ovat Helsingin teknillisen korkeakoulun automaatiotekniikan laboratorio, Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitos sekä Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Seuraavassa on esitelty eri organisaatioiden älykkäisiin koneisiin liittyviä projekteja. 2.1 Teknologiakeskus Hermia Teknologiakeskus Hermia Oy edistää Tampereen seudulla uuden teknologiaan liittyvän liiketoiminnan kehittymistä [21]. Eräs sen osaamisklustereista on Älykkäät ko- 2

6 neet. Klusterin ydintoimijat ovat esitettynä taulukossa 1. Taulukko 1: Klusterin ydintoimijat. Osaamiskeskus Älykkäiden koneiden ja järjestelmien osaamiskeskus, Tampere Nosto- ja siirtoalan osaamiskeskus, Hyvinkää Älytekniikan osaamiskeskus, Seinäjoki Hämeen osaamiskeskus, Hämeenlinna Kaakkois-Suomen osamiskeskus, Lappeenranta Toimialafokus Liikkuvat työkoneet ja tehdasautomaatio Nosto- ja siirtolaitteet Agro- ja metsätalouden, elintarviketeollisuuden koneet Erikoisajoneuvot Prosessiteollisuuden koneet ja laitteet Klusterin koordinaatio toimii Tampereella [22], jonne on muodostunut Älykkäiden koneiden huippuyksikkö, johon kuuluvat Tampereen Teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitos sekä Helsingin Teknillisen korkeakoulun automaatiotekniikan laboratorio [15]. Osaamisklusterille on asetettu seuraavat tavoitteet ohjelmakaudelle [23]: Lisätä älykkäitä koneita kehittävien yritysten ja tutkimuslaitosten verkottumista eurooppalaiseen ja kansainväliseen koneenrakennusalan yhteistyöhön. Edistää toimialan uusiutumista, liiketoimintamallien kehittymistä, uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä uusien tuotteiden syntymistä. Tukea pk-vientiyritysten ja uusien yritysten syntymistä sekä spin-off- ja pääomasijoitustoiminnan kehittymistä. Nostaa osaamiskeskukset kansainvälisen tason toimijoiksi ja kaksinkertaistaa osaamisklusterin projekti ja ohjelmatoiminnan volyymi. Lisätä klusterin osaamiskeskusten vetovoimaisuutta alan kansainvälisen tutkimuksen ja ulkomaisten yritysten sijoittumispaikkana. Edistää toimialan tuottavuuden nousua sekä liikevaihdon ja työpaikkojen kasvua. 3

7 2.2 MASINA Tekesillä on meneillään MASINA-koneenrakennuksen teknologiaohjelma. Ohjelma alkoi vuonna 2002 ja jatkuu vuoden 2007 loppuun. Tavoitteet ovat samankaltaisia kuin Teknologiakeskus Hermian Älykkäät koneet osaamisklusterilla eli parantaa kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä osaamista kasvattamalla. Osaamista on tarkoituksena kehittää siirtämällä tietoliikenteen, elektroniikan sekä materiaalitekniikan osaamista uusille teollisuuden aloille. [18] Ohjelmaan kuuluu useita älykkäisiin koneisiin liittyviä projekteja, joista osa on tutkimusprojekteja ja osa yritysprojekteja. [19] 2.3 Kitara Toinen Tekesin ohjelma on Kitara, jonka tavoite on määritelty seuraavasti: Vahvistaa kone- ja rakennusalojen kansainvälisen tason tutkimusryhmiä ja tutkimusosaamista tieto- ja viestintäteknologian avulla sekä tukea monitieteisten tutkimusryhmien ja tutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen syntymistä. Tämän ohjelman on aloittanut Suomen Akatemia 2005 ja se päättyy [17] Tutkimus keskittyy tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseen, joka tukee käyttöä, valmistusta ja koneen vuorovaikutusta käyttäjän sekä ympäristön kanssa. 2.4 Agrix ja Farmix Agrix-projekti toteutettiin ja siinä pyrittiin kehittämään paikkatiedon käyttöä maataloudessa käytettävien työkoneiden ohjauksessa. [25] Tätä seurasi Farmixprojekti, joka alkoi 2006 ja se päättyy Farmix-projektissa pyritään selvittämään kuinka traktorin ja työkoneen välistä automaatiota voitaisiin syventään. Tähän liittyviä tutkimus teemoja ovat muun muassa konenäön soveltaminen peltoajossa, ISOBUSin kautta ohjattavat traktorin resurssit ja traktorisovitteisen tienhoitokoneen älykäs ohjaus. [5] ISOBUS-järjestelmää käydään läpi tarkemmin luvussa Älykkäiden koneiden sovellutuksia Tässä luvussa esitetään älykkäiden koneiden toteutuksia. Esimerkit ovat pääosin liikkuvia työkoneita, mutta mukana on myös Moventaksen kehittämä kunnonvalvontajärjestelmä. 4

8 3.1 Älykäs tietyömaa Älykäs tietyömaa -tutkimus on osa Tekesin INFRA-teknologiaohjelmaa [13]. Eräs sen hankkeista oli Tielaitoksen tiehöylien automatisointi. Siinä tiehöylään asennettiin automaattinen ohjausjärjestelmä, jonka avulla tiehöylän terää pystyttiin ohjaamaan CAD:lla tehdyn suunnitelman pohjalta. Järjestelmän avulla pystyttiin parantamaan tehokkuuta ja tarkkuutta kun aikaisemmin kuljettajan käsityöhön perustunut ohjaus pystyttiin hoitamaan automaation avulla. [12] 3.2 Kalmar Industries Kalmar Industries toimittaa kontinkäsittely- ja raskaita tavarankäsittelykoneita satamiin, terminaaleihin ja teollisuuteen. [7] Käytössä on kuvan 3 kaltaisia etäohjattavia konttilukkeja, jotka siirtävät kontteja satamanostureiden apuna. Nämä ovat puoliautomaattisia, jolloin yksi henkilö voi ohjata useampaa konetta. Konttilukit pystyvät siirtymään itsenäisesti paikasta toiseen GPS:n, tutkan ja muiden järjestelmien avulla. Kuorman lastaamisen ja purkamisen suorittaa kuitenkin ihminen ohjauskeskuksesta käsin. [9] Kuva 3: Konttilukki [8]. 3.3 Sandvik Mining and Construction Sandvik Mining and Construction on kehittänyt kaivosteollisuuteen AutoMine-järjestelmän. Kalmar Industriesin konttilukien tapaan käytössä on koneita, jotka toimivat osin itsenäisesti ja osin käyttäjän ohjaamina. Yksi kuljettaja voi ohjata useampaa konetta erillisestä ohjauskeskuksesta maanpinnalta. Ohjauskeskus on nähtävis- 5

9 sä kuvassa 4. Tämä on merkittävä parannus kuljettajien työympäristöön, jonka lisäksi se parantaa turvallisuutta sekä tehokkuutta. [14] Kuva 4: AutoMine-ohjauskeskus [14]. AutoMine-järjestelmään liitetyt kuorma-autot pystyvät kuljettamaan lastinsa itsenäisesti ja käyttäjän tehtäväksi jää auton lastaaminen. Työkoneita ohjataan langattoman lähiverkon avulla, jossa ohjausdatan ohella siirretään koneiden tuottamaan videokuvaa työkohteesta. [14] 3.4 Moventas Moventas on kehittänyt tuulivoimaloihin kunnonvalvontajärjestelmän (engl. condition management system), jonka avulla voidaan valvoa voimalan toimintaa ja havaita vikoja ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vahinkoa. Järjestelmä siis varoittaa mahdollisista tulevista ongelmista ja näin laitteisto voidaan huoltaa etukäteen, jolloin säästytään yllättäviltä korjauksilta ja laiterikoilta. [11] Tuuliturbiinin vaihteistoon, roottoriin ja generaattoriin on kytkettynä useita antureita, jotka tarkkailevat järjestelmän tilaa. Antureilta saatu tieto analysoidaan ja lähetetään Ethernetin tai GPRS:n avulla palvelimelle. [11] 3.5 Traktori-työkone -yhdistelmät CAN-väylä (Controller Area Network) on ajoneuvoväylä, jota käytetään yleisesti esimerkiksi ajoneuvoissa, työkoneissa sekä muissa koneissa, joissa tarvitaan sanomien siirtämistä prosessorien välillä [1]. CAN-protokollaan pohjautuu ISO standardi, joka on toiselta nimeltään ISOBUS [6]. 6

10 ISOBUS on korvaamassa traktoreissa aikaisemmin olleet vanhat työkoneiden ohjauslaitteet, jotka soveltuivat yhdelle työkoneelle. ISOBUS-järjestelmään liitetyt traktorin ja työkoneen komponentit ovat nähtävissä kuvassa 5. Kuva 5: ISOBUS-järjestelmään liitetyt komponentit [25]. Ohjaamoon voidaan asentaa virtuaaliterminaali (engl. virtual terminal, VT), jota kaikki ISOBUS-standardia tukevat työkoneet voivat käyttää. Työkone lataa terminaaliin käyttöliittymän, jonka jälkeen käyttäjä voi ohjata konetta valmistajan määrittelemällä tavalla. Traktoriin asennetut anturit keräävät dataa ja antavat sen käsiteltävksi traktorin ohjausyksikölle (engl. tractor electronic control unit, T-ECU). Anturit voivat esimerkiksi kerätä tietoa renkaiden pyörintänopeudesta, sekä mitata tutkan avulla traktorin todellista nopeutta. Näiden tietojen avulla voidaan havaita mikäli renkaat pyörivät tyhjää ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä luiston estämiseksi. Työkoneessa on traktorin ohjausykikköä vastaavana laiteena työkoneen ohjausyksikkö (engl. ImplementECU). ISOBUS-standardi ei mahdollista ainoastaan, että käyttäjä tai traktori ohjaisivat työkonetta vaan myös työkoneen on mahdollista ohjata traktoria. Työkone voi siis esimerkiksi laskea traktorin nopeutta tai säädellä traktorin ulosottoakselin kierrosnopeutta. Valtran trakoreihin on saatavilla Auto-Guide-automaattiohjaus. Tämän järjestelmän avulla käyttäjän tarvitsee pellolla kääntää traktori oikealle ajolinjalle, jonka jälkeen järjestelmä huolehtii ohjauksesta. Auto-Guide käyttää GPS-signaalia ohjaukseen, jonka lisäksi voidaan käyttää paikallista tukiasemaa tarkkuuden parantamiseksi. Valtra lupaa tarkkuuden olevan muutamasta senttimetristä noin puoleen metriin riippuen käytetystä tekniikasta. [24] 7

11 4 Opetus Suomessa Älykkäisiin koneisiin liittyvää opetusta Suomessa järjestää Helsingin Teknillisen korkeakoulun automaatiotekniikan laboratorio sekä Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitos. Seuraavassa on poimintoja näiden laitosten älykkäisiin koneisiin liittyvästä opetustarjonnasta. 4.1 Helsingin Teknillinen korkeakoulu Kenttä- ja palvelurobotiikka -kurssilla käsitellään älykkäitä robotteja sekä robottien kaltaisia koneita. Liikkuvat robotit ovat varsin monimutkaisia ja koostuvat useasta osajärjestelmästä. Kurssilla perehdytään eri osajärjestelmiin, joita ovat mm. anturit ja aistimet, navigointimenetelmät- ja tekniikat, ohjausjärjestelmät, sekä käyttöliittymät ja teleoperointijärjestelmät. [4] Robottien ja työkoneiden aisti-informaation hyödyntämistä opetettaan kurssilla Koneaistit. Kurssi keskittyy dynaamisen konenäön, laserskannereiden sekä ultraääniantureiden signaalien käsittelyyn, ympäristön mallintamiseen saadun informaation perusteella sekä havaintojen optimaaliseen hyödyntämiseen. [3] 4.2 Tampereen teknillinen yliopisto Hydrauliikan ja automatiikan laitos järjestää opetusta liittyen robotiikkaan, mekatroniikkaan ja hydrauliikkaan. Kaikki nämä osa-alueet liittyvät tiiviisti älykkäisiin koneisiin, jonka vuoksi kaikkia kursseja ei tässä ole listattu. Yhtenä poimintana voidaan kuitenkin mainita kurssi Robotics and Teleoperation, jossa perehdytään käsittelylaitteiden (engl. manipulators) eri osien toimintaan ja sekä liikkeen hallintaan. Lisäksi perehdytään haasteisiin, joita etäohjaus tuo erilaisiin järjestelmiin. [16] 5 Yhteenveto Koneisiin lisätty älykkyys tulee tehostamaan työntekoa sekä helpottamaan käyttäjän ja koneen välistä vuorovaikutusta. Älykkäillä työkoneilla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä kun koneet pystyvät tekemään osittain tai täysin itsenäisesti töitä, jotka aikaisemmin vaativat yhden ihmisen koko työpanoksen. Suomessa älykkäiden koneiden kehitys on jo monella alalla varsin pitkällä ja siihen myös ollaan tulevaisuudessakin valmiita panostamaan. Kuitenkin älykkäiden koneiden kehittämisessä on vielä paljon tehtävää ja ala tuleekin jatkuvasti kehittymään. Älykkyyden lisäämisellä perinteisiin metalliteollisuuden tuotteisiin voidaan 8

12 parantaa Suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja vähentää Kiina-ilmiötä. Tämä seikka on myös huomiotu älykkäisiin koneisiin liittyvissä projekteissa. Lähteet [1] Alanen Jarmo, CAN - ajoneuvojen ja koneiden sisäinen paikallisväylä, CAN-väylän perusteet <URL: CAN-perusteet_Alanen.pdf>, VTT Automaatio, Koneautomaatio, Tammikuu 2000, viitattu [2] Helsingin teknillinen korkeakoulu, Agrix <URL: viitattu [3] Helsingin teknillinen korkeakoulu, AS Koneaistit -kurssikuvaus <URL: viitattu [4] Helsingin teknillinen korkeakoulu, AS Kenttä- ja palvelurobotiikka - kurssikuvaus <URL: viitattu [5] Helsingin teknillinen korkeakoulu, Farmix <URL: viitattu [6] ISOBUS.net, ISO11783 Introduction Foreword Scope Parts <URL: Technical_information/ISO11783_Introduction_Foreword_ Scope_Parts_ pdf>, 2001, viitattu [7] Kalmar Industries, Kalmar in brief <URL: show.php?id=575>, viitattu [8] Kalmar Industries, Products: Straddle Carriers <URL: viitattu [9] Kalmar Industries, Unmanned Container Handling, Meeting The Future Challenges <URL: Unmanned_CH_KIOY0609E-9.pdf>, viitattu

13 [10] Kilpeläinen Pekka, Automaatiotekniikan sovellutukset maanrakennuskoneiden ohjauksessa tulevaisuuden mahdollisuuksia <URL: PKilpel%E4inen/Pekka_Kilpel%E4inen.pdf>, VTT Elektroniikka, [11] Moventas, Condition management system - CMaS <URL: C3B92E9D C22572B300479BB9/$file/ CMaS_Esite_EN_LR.pdf>, viitattu [12] Oulun yliopisto, TIEHÖYLIEN GILETTE - tarkkuusajon kuningas <URL: viitattu [13] Oulun yliopisto, Älykäs tietyömaa -tutkimus- ja kehittämiskokonaisuus <URL: Alyk%E4stiety%F6maa.htm>, viitattu [14] Sandvik Mining and Construction, Sandvik automation...in action <URL: Internet/Global/S nsf/NAUnique/ 664ADB915FEDC97CC12572D8003E4256>, [15] Tampereen teknillinen yliopisto, GIM <URL: Show=24516&Siteid=0>, viitattu [16] Tampereen teknillinen yliopisto, IHA-3506 Robotics and Teleoperationt - kurssikuvaus <URL: description.shtml>, viitattu [17] Tekes, KITARA - Tietotekniikan soveltaminen kone- ja rakennustekniikkaan <URL: hakuaika_tiedot.asp?id=3996>, viitattu [18] Tekes, MASINA - Koneenrakennuksen teknologiaohjelma <URL: OhjelmaPortaali/ohjelmat/MASINA/fi/etusivu.html>,viitattu

14 [19] Tekes, MASINA - Koneenrakennuksen teknologiaohjelma Projektit <URL: OhjelmaPortaali/ohjelmat/MASINA/fi/projektilistaus.html>, viitattu [20] Tekes, Metallituotteet ja koneenrakennus -strategisen huippuosaamisen keskittymä <URL: Metallituotteet_ja_koneenrakennus_keskittyma.ppt>, viitattu [21] Teknologiakeskus Hermia, Etusivu <URL: -default>, viitattu [22] Teknologiokeskus Hermia, Uusi osaamiskeskusohjelma <URL: viitattu [23] Teknologiakeskus Hermia, Älykkäät koneet <URL: alykkaat_koneet/>, viitattu [24] Valtra, Lehdistötiedote <URL: articles/default.asp?id=608&showinc=&cc=358 &language=suomi>, [25] Visala Arto, Automaation haasteet ja hyödyt tiedonhallinnassa- Agrix peltonäkökulma, Teknillinen Korkeakoulu Automaatiotekniikan laboratorio, <URL: Automaation%20haasteet%20ja%20hyodyt%20tiedonhallinnassa %20-%20Agrix%20peltonakokulma.pdf>, [26] Älykkäät koneet - osaamisklusterin hakemus (tiivistelmä) <URL: alykkaatkoneet.pdf>, viitattu

Älykkäiden koneiden huippuyksikkö. Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK

Älykkäiden koneiden huippuyksikkö. Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK Älykkäiden koneiden huippuyksikkö Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK ESITELMÄN SISÄLTÖ Keitä olemme? Mitä tutkimme? Miten tutkimme? Miten liitymme ympäröivään

Lisätiedot

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by ELKOM 07 ECT Forum 6.9.2007 Antti Sirén FIMA pääsihteeri Automaatiolla tuottavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia koneenrakennukseen Miksi lisää automaatiota työkoneisiin? Automaation hyödyt asiakkaalle

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Komposiitit ja älykkäät puurakenteet - Tommi Appelgren Mikä osaamiskeskusohjelma (=OSKE) on? Osaamiskeskusohjelma on alueiden kehittämislain mukainen

Lisätiedot

Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen

Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen Arjen tietoyhteiskunta workshop 15.11.2007 Pirjo Kutinlahti OSKE synnyttää huippuosaamisesta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja Osaamiskeskusohjelma

Lisätiedot

Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA

Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA 3.12.2015 1 Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA 2 3 Mekatroniikka? Mekatroniikka tulee sanoista mekaniikka ja elektroniikka. Mekatroniikka termi keksittiin Japanissa 1970-luvulla,

Lisätiedot

Automaatio ja robotiikka arjessa

Automaatio ja robotiikka arjessa Automaatio ja robotiikka arjessa Jari Saarinen Aalto yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu Automaatio ja systeemitekniikan laitos Geneeristen älykkäiden koneiden huippuyksikkö Aalto University, based on

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

tulevaisuuden teknologiaratkaisut machine kasvinviljelyssä efficient machines Assisting and adaptive agricultural

tulevaisuuden teknologiaratkaisut machine kasvinviljelyssä efficient machines Assisting and adaptive agricultural Traktorinoukinvaunuyhdistelmä EFFIMA Energy and life cycle cost ja efficient machines tulevaisuuden teknologiaratkaisut Assisting and adaptive agricultural machine kasvinviljelyssä AGROMASSI Antti Suokannas

Lisätiedot

TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE

TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE Miksi TIEDOLLA on tässä yhtälössä niin suuri merkitys? Mitä tarkoittaa KYBERTURVALLISUUS? Piileekö KYBERUHKIA kaikkialla? Kaunis KYBERYMPÄRISTÖ? Miten TIETOJÄRJESTELMÄ liittyy

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista 100 years of experience Lahti Precision Teknologiajohtaja punnitus- ja annostusprosesseissa Annostusprosessit Jatkuva annostus Eräannostus Automaatio Punnitus

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö Sähköajoneuvot Suomessa työryhmämietintö 6.8.2009 Sähköajoneuvoklusterin nykyinen rakenne Valmet Automotive Kabus Patria BRB Bombardier Cargotec Kalmar Konecrains Ponsse Rocla Sandvik Mining John Deere

Lisätiedot

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto IITE 7/1 isäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2005-2006 etusohjelmaan Osastoneuvosto 1..2005 OSASTON YHTEISET ISÄYKSET AS-0.1101 C ohjelmoinnin peruskurssi AS-0.1102 C/C++ ohjelmointi (luennoidaan

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/

Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/ Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/ 11.8.2008 Yritys- ja tuote-esittely 2 SUOMEN KENTTÄDATA OY on liikkuvan työn ohjaukseen ja seurantaan erikoistunut järjestelmäintegraattori. Kenttädata

Lisätiedot

Ympäristöystävälliset

Ympäristöystävälliset Ympäristöystävälliset tulevaisuuden työkoneet Vesihydrauliset mobilekoneet ja niiden älykäs kunnonvalvonta Water hydraulic mobile machines with intelligent condition control Suomen Akatemian tutkimusohjelma,

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma toiminnalle asetettavat keskeiset tavoitteet ja valtakunnalliset kehittämishankkeet osa tutkintotavoitteisesta

Lisätiedot

Made for efficient farmers

Made for efficient farmers Made for efficient farmers ISOMATCH TELLUS GO, work easy. be in control. Maataloudessa tarvitaan tehokkuutta. Korkeampia satoja vähemmällä vaivalla ja pienemmillä kustannuksilla. Se tarkoittaa myös tuotantopanosten

Lisätiedot

Ympäristöklusteri, PKS:n osaamiskeskusohjelma ja sen ympäristömonitoroinnin kärkihanke

Ympäristöklusteri, PKS:n osaamiskeskusohjelma ja sen ympäristömonitoroinnin kärkihanke Ympäristöklusteri, PKS:n osaamiskeskusohjelma ja sen ympäristömonitoroinnin kärkihanke Monitorointialustan kautta viennin kasvattamiseen i Tilannekatsaus 29.1.2007 Green Net Finland ry - Ympäristöalan

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Sisältö Jokapaikan tietotekniikan osamisklusteri? UBI-sovellusmarkkina

Lisätiedot

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmän kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmä Hankkeen organisointi ja aikataulu hankkeen avainhenkilöt DI Lauri Merikallio (Tieliikelaitos) KTM Mari-Anna Vallas (Tieliikelaitos)

Lisätiedot

Nopeutettu Elinkaaren Määritys. TEKES tutkimusprojekti

Nopeutettu Elinkaaren Määritys. TEKES tutkimusprojekti Nopeutettu Elinkaaren Määritys Accelerated Life Cycle Estimation NEM -projekti TEKES tutkimusprojekti Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus 2014 2017 Juha Miettinen, Materiaaliopin laboratorio,

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

Esineiden ja asioiden internet - seuraava teollinen murros

Esineiden ja asioiden internet - seuraava teollinen murros Esineiden ja asioiden internet - seuraava teollinen murros Lehdistötilaisuus 13.6.2013 Heikki Ailisto, tutkimusprofessori VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esineiden ja asioiden internet (IoT)

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys

Projektisuunnitelma. Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys 1 Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys Muutoshistoria Versionumero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 18.9.2012 Otso Saarentaus 2 Sisällysluettelo 1 PROJEKTIN SISÄLTÖ... 3 1.1 TAUSTA......3

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives 2009 Kimmo Ahola 1 Mitä ohjelma tarjoaa Rahoitusta Resursseja Tietoa Päätösten tukea Verkostoja Luottamusta - Mahdollisuuksia

Lisätiedot

TTY Pori. Tieteen ja tutkimuksen kohtaamispaikka

TTY Pori. Tieteen ja tutkimuksen kohtaamispaikka TTY Pori Tieteen ja tutkimuksen kohtaamispaikka Hyödyntääkö teidän Yrityksenne dataa? 2 Data-analytiikan osaamiskeskittymä Osaamiskeskittymä edistää data-analytiikan hyödyntämistä Satakunnassa. Toteutamme

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Simulaattoriavusteisten teknologioiden käyttö koulutuksessa

Simulaattoriavusteisten teknologioiden käyttö koulutuksessa 1 Simulaattoriavusteisten teknologioiden käyttö koulutuksessa TTS, Raskaan kaluston simulaatioseminaari Pekka Ranta Smart Simulators -tutkimusryhmä 2 Smart Simulators -tutkimusryhmä Dynaamisten järjestelmien

Lisätiedot

KATTIS, jatko vuosille Marko Antila

KATTIS, jatko vuosille Marko Antila KATTIS, jatko vuosille 2005-2006 Marko Antila 15.10.2004 KATTIS - Tausta ja motivaatio Tarve: paremmat (älykkäät) tuotteet Aktiivinen äänen- ja värähtelynhallinta (ANVC) on osa älytuotetta Säätöjärjestelmä

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille

Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille Jouni P. Partanen Aalto-yliopisto, BIT tutkimuskeskus FIRPA seminaari Design Factory, Aalto-yliopisto, huhtikuun 6. 2011 Sisältö Käytännön esimerkkitapaus

Lisätiedot

KITARA -tutkimusohjelma

KITARA -tutkimusohjelma KITARA -tutkimuohjelma RAHOITETTAVAT HANKKEET Liikenneympäritön 3D-mallinnu Ernvall Timo, Teknillinen korkeakoulu Chen Ruizhi, Geodeettinen laito Haggrén Henrik, Teknillinen korkeakoulu Hyyppä Juha, Geodeettinen

Lisätiedot

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan Suomen Akatemian tietotekniikan oveltamita tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009 Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennu- ja automaatiotekniikkaan -tutkimuohjelma Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennuja

Lisätiedot

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Green Mining Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Mineraalialan kehitys Suomessa Suomi on vastuullisen kaivostoiminnan tunnustettu osaaja joka vie asiantuntemustaan maailmalle Tekesin Green Mining -ohjelma

Lisätiedot

LÄNNEN-MONITOIMIKONEEN TEKNOLOGISIA OMINAISUUKSIA

LÄNNEN-MONITOIMIKONEEN TEKNOLOGISIA OMINAISUUKSIA Vahvat ja taloudelliset moottorit Lännen-monitoimikoneet varustetaan taloudellisilla Agco Power 4-sylinterisellä dieselmoottorilla. Moottorit vääntävät vahvasti koko kierrosalueella. Kaikilla Lännen käyttämillä

Lisätiedot

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet Konferenssin avaus RFID ja teollisen internetin mahdollisuudet Jukka Wallinheimo Toiminnanjohtaja RFIDLab Finland ry RFID ja Teollinen Internet konferenssin ohjelma

Lisätiedot

Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle

Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle Tutkimuksella tuottavuutta ja uutta kilpailukykyä kiinteistö- ja rakennusalalle Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori, TkT RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOKSEN VUOSIPÄIVÄ, RAKSA 3.0 - Rakennusalan uudistuva

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Intelligent Boats

Intelligent Boats Intelligent Boats 2009...2011 Kuva: 2008 Cimteam Oy & Ville Penttinen Hanke venevalmistajan kannalta Elektroniikan ja ohjelmistojen elinkaaren hallinta Varaosien saatavuuden hallinta Laadun varmistus Huollettavuuden

Lisätiedot

Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl.

Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl. Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston harjoitus- ja opinnäytetöiden tarpeet konetekniikan alalla. Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl. Työt tehdään yhteistyössä opiskelijoiden,

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Onko varastosaldosi ajan tasalla ja oikein? Aiheuttaako varastosi inventaario harmaita

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakennusprosessi

Tietoverkottunut rakennusprosessi Tietoverkottunut rakennusprosessi Tilaisuuden avaus Ari Kaikkonen, TE-keskus/Teknologiayksikkö, Seinäjoki Miksi ohjelma käynnistettiin? Vera ohjelman tavoitteet, sisältö ja hyödyt Käynnissä olevien projektien

Lisätiedot

Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen. Joensuu, 5.11.

Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen. Joensuu, 5.11. Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen Joensuu, 5.11.2009 1 Tietoa, taitoa, tehoa, tuloksia! Joensuun Tiedepuisto

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. Vetovoima. Aloituspaikat

Tekniikan ja liikenteen ala. Vetovoima. Aloituspaikat Ammattikorkeakoulujen vetovoima Vuosi: 2008 AMK-tutkinto, nuorten koulutus Amk:t yht. Arcada Hämeen Jyväskylän Kajaanin Kemi-Tornion Keski-Pohjanmaan Kymenlaakson Ala yhteensä 7 650 2,7 120 2,1 440 3,0

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Mitä on standardisointi? > Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere WinWind Oy Normet Oy Tuotteita joiden suunnittelussa hyödynnetään digitaalista tuoteprosessia

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy SMART CITY käytännön kokemuksia VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy ilumination Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä Miellyttävä ympäristö Valaistuksen optimointi

Lisätiedot

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 -

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - Mitkä ovat metsäteollisuuden kansainväliset vahvuudet tulevaisuudessa? Pertti Laine, 9.11.2006 Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö Valtion tiede- ja teknologianeuvosto

Lisätiedot

SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ. Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia

SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ. Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia MIKÄ ON SIMULAATTORI? Simulaattori on laite, joka pyrkii mallintamaan tosielämää mahdollisimman

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Tiedonkeruun miljoonat pisteet

Tiedonkeruun miljoonat pisteet Tiedonkeruun miljoonat pisteet Arttu Julin, Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti, Aalto-yliopisto. arttu.julin@aalto.fi Kaupunkimallit 2017 seminaari 8.11.2017 Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi - ai miten niin? Kyberturvallisuus - miksi ihmeessä? Kyberrikollisuus Kyberrikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrä on ylittänyt huumausainerikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrän.

Lisätiedot

Future Internet. Markus Peuhkuri Funet tekniset päivät Aalto-yliopisto Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos

Future Internet. Markus Peuhkuri Funet tekniset päivät Aalto-yliopisto Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Future Internet Funet tekniset päivät 2010 Markus Peuhkuri Aalto-yliopisto Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos 30.11.2010 Sisältö ICT SHOK Future Internet WP4: Testbed Verkkoyhdistämispalvelut

Lisätiedot

Tietotekniikan laitoksen uusi linja

Tietotekniikan laitoksen uusi linja Tietotekniikan laitoksen uusi linja Tietotekniikan laitos 2011- Yhteisen rungon ympärille liittyvät oksina Tietotekniikan laitoksen perinteiset ja uudet linjat Haluatko harrastuksiisi liittyvän ammatin?

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Number 9 Tutkimus- ja tuotekehitysympristö

Number 9 Tutkimus- ja tuotekehitysympristö Number 9 Tutkimus- ja tuotekehitysympristö 2 Number 9 New kind of UAS research and test environment - Tausta: - Kuinka tarina alkoi - Miten tähän päästiin - Number 9 esittely: - Alue - Palvelut - Rakentaminen

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT Työpajapäivä 2014 Kuva: VTT Turvallisen tekniikan seminaari 2014 Työpajapäivä, Keskiviikko 4.5 Paikat: TTY Konetalo, VTT Tampere Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään keskiviikkona 29.5

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa. Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009

Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa. Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009 Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009 Ohrasta olueksi tuotantoketjun tutkimus Tuotantoketjulla pitkäjänteinen yhteistyö Panimolaboratorio

Lisätiedot

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori VAMOS Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma Ismo Mäkinen Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori Ohjelman pääkohdat Keskittyy yrityksille tehtäviin tuotteistettaviin ratkaisuihin:

Lisätiedot

VAASA-KAMPUS. AMK-viestintäpäälliköt Oulu Tarja Gromov

VAASA-KAMPUS. AMK-viestintäpäälliköt Oulu Tarja Gromov VAASA-KAMPUS AMK-viestintäpäälliköt Oulu 18.10.2016 Tarja Gromov Suomen energiapääkaupunki Vaasa JOKA POHJOISMAIDEN SUURIN ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ VAASA 68 000 ASUKKAAN TALOUDEN JA KULTTUURIN KESKUS

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 3/2006

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 3/2006 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto KOKOUSKUTSU 7.3.2006 Aika Maanantaina 13.3.2006 klo 13.15 - Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Käsiteltävät asiat: 1. Sivuainevalinta (AS)

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Historiaa Vaasan teknillisestä koulutuksesta Tekniska realskolan i Vasa 1849 Ammattikorkeakoulukokeilulupa

Lisätiedot

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Taustaa OSKEn panostukset näkyvät yleensä loppukaudesta nyt on aika profiloida tulokset OSKEn saavutuksiksi

Lisätiedot

KEHAPA2-Projektin tulokset

KEHAPA2-Projektin tulokset KEHAPA2-Projektin tulokset www.tärinäntorjunta.fi www.vibsolas.com Sisältö KEHAPA-projekti Projektin 1. vaihe Tulokset ja johtopäätökset Projektin 2. vaihe Tavoitteet Suoritus Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

MONIPAIKKAINEN VIRASTO projekti

MONIPAIKKAINEN VIRASTO projekti MONIPAIKKAINEN VIRASTO projekti BIT Tutkimuskeskus Työpsykologian ja johtamisen yksikkö Teknillinen korkeakoulu Yhteyshenkilö: Tutkimuspäällikkö Anu Sivunen, +358 40 735 4279, anu.sivunen@tkk.fi MoVi-projekti:

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan perustaidot. Kesäkuu 2014

Tietoyhteiskunnan perustaidot. Kesäkuu 2014 Tietoyhteiskunnan perustaidot Kesäkuu 2014 Kurssin järjestäjästä Ohjelmistotuotannon ja Tiedonhallinnan Laitos Tuotantotalouden Tiedekunta Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Tietotekniikan koulutusohjelmasta

Lisätiedot