TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika Sasin päiväkoti. Asiat :t Asialista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika 25.8.2015. Sasin päiväkoti. Asiat :t 39-46. Asialista"

Transkriptio

1 ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Paikka Sasin päiväkoti Asiat :t Asialista 39 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014; TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUS HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN RATKAISUVALTA; SIJAISUUDET VALTUUSTOALOITE; PERUSTURVAN LAITOSHUOLTAJIEN SIIRTYMINEN TEKNISELTÄ PUOLELTA PERUSTURVAAN SASI-PALKON YKSITYISTIEN TIENOSAN KUNNOSSAPITO KUNNAN SISÄISET ATERIAHINNAT JA KEITTIÖTILOJEN TILAPÄISEN VUOKRAAMISEN TUNTIHINNAT VUONNA MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; JÄTEVEDENPUHDISTAMON RAKENTAMINEN KAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOITO ; URAKOITSIJOIDEN VALINTA ILMOITUKSET

2 PÖYTÄKIRJA 96 Tekninen lautakunta 8/2015 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Sasin päiväkoti, Sasintie 81 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen x vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja x vj Turo Antila j Mikko Mänty x vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja x VIRANHALTIJAT Satu Hyötylä tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä x Antero Alenius kunnanjohtaja Antti Myllymaa maanrakennusmestari, asiantuntija x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Männyn ja Marita Niemisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Mikko Mänty Marita Nieminen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

3 97 39 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014; TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUS Tekninen lautakunta , 39 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodesta Kertomuksessa käydään läpi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista talousarviovuoden osalta. Lisäksi kertomuksessa on listattu aikaisempien vuosien huomioita tai epäkohtia ja sitä, onko epäkohtia korjattu. Teknisen johtajan lausunto: Strategisten tavoitteiden toteutumisessa tarkastuslautakunta on kirjannut, että ympäristönsuojelun resurssit ovat edelleen riittämättömät. Ympäristönsuojelun resurssi on kunnalla käytännössä yksi henkilö, ympäristötarkastaja. Lisäksi tehdään yhteistyötä mm. tarkastusinsinöörin kanssa tarkastusten osalta. Ympäristötarkastaja on toiminut vuosia ympäristölautakunnan esittelijänä valmistellen myös muita kuin ympäristönsuojelun asioita. Tilanne on muuttunut uuden hallintosäännön myötä kuluvana vuonna. Ympäristötarkastajalla on esittelyvastuu vain ympäristönsuojelun asioista. Vuonna 2014 oli ympäristönsuojeluun palkattuna henkilö Hän hoiti myös ympäristötarkastajan loman sijaisuuden, kuten kuluvana vuonnakin. Uuden ympäristönsuojelulain myötä tulee laadittavaksi valvontaohjelma. Mikäli valvontaohjelman laadinnassa tulee esiin, että tarkoituksenmukaista valvontaa ei voida nykyisellä resurssilla toteuttaa, on harkittava muita toimenpiteitä. Nyt hallintosääntöuudistuksen myötä on syytä katsoa millainen vaikutus on resurssien uudenlaisella kohdentamisella. Investointiosiossa tarkastuslautakunta on pyytänyt selvitystä vesi- ja viemäriverkoston korjausvelan arvioimisesta ja korjausvelan arviointia talousarvion 2016 yhteydessä. Vuonna 2014 valmistuneessa vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisselvityksessä on laskettu mm. vesihuoltolaitoksen arvonmääritys ja tekninen nykykäyttöarvo. Lisäksi selvityksessä on esitetty vesihuoltolaitoksen verkostojen saneeraustarvetta metreinä ja euroina. Tehty selvitys on kaiken kaikkiaan erittäin laaja ja vastaa hyvin myös kysymykseen korjausvelan määrästä. Selvityksen aineisto ja korjausvelan määrä annetaan tiedoksi talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuoden 2013 arviointikertomuksen huomioiden toteutumassa kiinnite-

4 98 tään huomiota riskien kartoitukseen ja hallintaan. Sähköinen huoltokirja mainitaan valmisteilla olevana kehitystoimenpiteenä. Huoltokirja ei varmaan kokonaisuudessaan koskaan ole täysin valmis, koska toimenpiteitä tehdään koko ajan ja huoltokirja toimii työkaluna kiinteistöjen ylläpidossa. Käyttöön ottoa tehdään koko ajan ja tietopohjaa laajennetaan koko ajan niin, että kiinteistönhoidossa päästään siirtymään ennakoivaan toimintaan. Kunnan kiinteistöjen korjausvelkaselvitystä on myös pyydetty aiemmin. Selvitystä ei ole kuitenkaan laadittu. Kiinteistörakenne on muuttumassa laajasti ja korjausvelkaselvitys valmistuu sen myötä, mikä kiinteistömassa jää jäljelle muutosten jälkeen. Mahnalan koulun hankesuunnitelma on luonnosvaiheessa ja käsitellään syksyllä valtuustossa. Arviointikertomuksessa edellytettiin jatkuvaa maa-aineslupien valvontaa. Valvontaa tehdään resurssien puitteissa ja valvontatoimintaan on tehty mm. seuraavia tehostustoimenpiteitä viime vuosien aikana: - Satelliittipaikannuskaluston hankinnan myötä ottotasojen seurantaa pystytään tekemään paremmin, - uutena lupaehtona viimeisimmissä maa-ainesluvissa on ollut: Ottoalueella pidetään vuosittainen tarkastus, jolloin todetaan ottotilanne ja lupa-määräyksien noudattaminen. Tarkastuksessa tulee olla läsnä myös luvansaajan edustaja, - vuonna 2015 hankitaan Facta ympäristösovellus, joka parantaa valvontatoimenpiteiden kirjaamista ja raportointia. Mikäli edellä esitetyistä toimenpiteistä huolimatta tarkastuslautakunta katsoo valvontatoiminnan olevan puutteellista, on harkittava mitä on tarpeen tehdä ja miltä osin toiminta vielä on puutteellista. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta antaa teknisen johtajan lausunnon selvityksenä tarkastuslautakunnalle vuoden 2014 arviointikertomuksesta. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

5 99 40 HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN RATKAISUVALTA; SIJAISUUDET Tekninen lautakunta , 40 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Hämeenkyrön kunnan hallintosääntö on hyväksytty ja se tuli voimaan Hallintosäännössä on määritelty viranhaltijoille ratkaisuvaltaa seuraavasti: Viranhaltijat ratkaisevat seuraavat asiat siltä osin kuin päätöksentekoa ei ole laissa tai asetuksessa säädetty tai sitä ei ole määrätty muualla hallintosäännössä muulle toimielimelle tai viranhaltijalle kuuluvaksi. Tekninen johtaja (kunnallistekniikan rakennuspäällikkö) 1. päättää kiinteän omaisuuden (lyhytaikaiset sopimukset) ja kunnan toimitilojen vuokralle antamisesta ja ottamisesta 2. myöntää tilapäisen luvan kunnan omistaman alueen tai rakennuksen käyttämiselle kunnan sisäiseen ja ulkopuoliseen toimintaan ja päättää siitä perittävästä korvauksesta, jollei asiaa ole johtosäännöllä määrätty muun viranomaisen ratkaisuvaltaan eikä kohteelle ole määrätty muuta haltijaa ja sisäistä vuokraa 3. ratkaisee maastoliikennelain mukaisen maanomistajaluvan 4. päättää puuston myynnistä 5. allekirjoittaa kunnan liittymissopimukset 6. päättää torin käytöstä 7. päättää alueiden käytöstä ja katualueen sulkemisesta 8. päättää alle 3000 euron suuruisista vahingonkorvauksista 9. allekirjoittaa vuokrasopimukset 10. tekninen johtaja voi delegoida vuokrasopimusten allekirjoitusoikeuksia edelleen. Rakennuspäällikkö (tekninen johtaja) 1. hyväksyy rakentamiseen liittyvät vakuudet Maanrakennusmestari (kunnallistekniikan rakennuspäällikkö) 1. hakee yksityistietoimitusta 2. myöntää luvan johtojen, kilpien ja muiden laitteiden sijoittamiseksi kunnan omistamille ja hallitsemille alueille ja rakennuksiin

6 antaa liittymäluvat asemakaava-alueilla 4. antaa luvan katualueella työskentelyyn 5. päättää metsästysvuokrasopimuksista 6. tieliikennelaissa kunnalle annetut tehtävät liitteen mukaisesti Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö (maanrakennusmestari pois lukien viranomaistehtävä 1.) 1. toimii kunnan LVI-tarkastusviranomaisena 2. laissa ajoneuvojen siirtämisestä ja öljyvahinkojen torjuntalaissa kunnalle annetut tehtävät liitteen mukaisesti 3. päättää alle 3000 euron suuruisista vahingonkorvauksista Rakennusmestari 1. valmistelee ja päättää korjausavustukset 2. valmistelee korkotukilainat ja asuntolainat Ruokapalvelupäällikkö (siivouspäällikkö) 1. hyväksyy ruokalistat 2. hyväksyy mitoitukset Teknisten palveluiden vastuualueiden ja osavastuualueiden päälliköt 1. päättää kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta oman palveluyksikkönsä osalta, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät Rakennustarkastaja (tarkastusinsinööri) 1. päättää kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan määrätyistä asioista lukuun ottamatta: krs-m2 tai suuremman rakennuksen rakennuslupaa - rakennuslupaa, joka koskee ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittamista - jätevesien käsittelyjärjestelmän toimenpidelupaa, joka koskee mitoitukseltaan yli 15 asukkaan järjestelmää 2. päättää ratkaisuvaltaansa kuuluvat liitteessä mainitut erityislainsäädännön asiat

7 101 Maankäyttöinsinööri (kaavoitusarkkitehti) 1. päättää ratkaisuvaltaansa kuuluvat liitteessä mainitut erityislainsäädännön asiat 2. ratkaisee kunnan myymän rakentamattoman rakennuspaikan rakennusajan pidennyksen rakennusvelvollisuuden osalta 3. ratkaisee kunnan myymän rakentamattoman rakennuspaikan edelleen luovutushakemuksen 4. ratkaisee rakennuspaikkojen myymisen hallituksen päättämien luovutusehtojen mukaisesti ja tällaisen kaupan purkamisen 5. ratkaisee kunnan ostamien tonttien myyntikuntoon saattamisen 6. päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä 7. antaa suostumuksen tai lausunnon rakentamisesta säädettyä lähemmäksi kunnan omistamaa kiinteistöä 8. antaa kunnan lausunnot naapurikuntien maa-ainesasioissa Ympäristötarkastaja (rakennustarkastaja, tarkastusinsinööri) 1. päättää ratkaisuvaltaansa kuuluvat liitteessä mainitut erityislainsäädännön asiat Kaavoitusarkkitehti (kaavasuunnittelija) 1. maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja -asetuksessa kunnalle annetut tehtävät liitteen mukaisesti 2. antaa lausunnon rakennusvalvontaviranomaiselle rakennusjärjestyksestä poikkeamisessa 3. antaa selityksen ja vastineen kunnan puolesta rakentamisen ja lohkomisen poikkeuslupaa koskevissa asioissa sekä niistä johtuen eri oikeusasteiden viranomaisten pyytämät selitykset 4. antaa kunnan lausunnot naapurikuntien kaavoitusasioissa 5. antaa kaivoslain mukaisen lausunnon 6. päättää kadunnimet ja numerot asemakaava-alueella 7. antaa vastineet ja lausunnot koskien kunnan asemakaavoja 8. antaa räjähdelain tarkoittamat lausunnot Rakennustarkastaja (RT (TI)) Tarkastusinsinööri (TI) Ympäristötarkastaja (YT (TI))

8 102 maankäyttöinsinööri (MI) kaavoitusarkkitehti (KA) kaavasuunnittelija(ks) maanrakennusmestari (MM) kunnallistekniikan rakennuspäällikkö (KR) Laki tai asetus Selitys Ratkaisuvalta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 7 kaavoituskatsaus KA (KS) 122 vastaavan työnjohtajan tai RT (TI) erityisalan työnjohtajan hyväksyminen 130 rakennus-, toimenpide- ja RT (TI) 21 purkulupa (kerrosalaltaan alle 1200 m²:n rakennusten) 129 ilmoituksen käsittely ja siihen RT (TI) liittyvä lupatarpeen harkinta 130 maisematyölupa RT (TI) 133 naapurin lausunto rakennuslupa-asioissa MI (KA) 143 luvan voimassaolon jatkuminen RT (TI) 144 aloittamisoikeus RT (TI) naapurin alueen käyttäminen RT (TI) mom 151 rakennuttajavalvonta, asiantuntijatarkastus, RT (TI) ulkopuolinen tarkastus 158 rakennusrasitteen perustaminen, RT (TI) poistaminen ja muutta- minen 163 vähäisten laitteiden sijoittaminen RT (TI) 171,173 lausunto poikkeuslupaan KA (KS) 175 vähäinen poikkeus lupaan rakennuslupa-asian RT (TI) yhteydessä 176 rakennuslupa tilapäiselle rakennukselle RT (TI) 181 rakennustuotteiden markkinavalvonta RT (TI) kunnassa 183 tarkastusoikeus RT (TI)

9 kiireellisessä tapauksessa ilmoitus syytteen nostamisesta RT (TI) Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) Ympäristönsuojelulaki (YSL) 30 päättää nähtäville asettamisesta KA (KS) 54 kokoontumistila RT (TI) 75 rakennuksen paikan ja korkeusaseman MI (TI) merkitseminen asemakaava-alueella 75 rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen haja-asutusalueella RT (TI) 157 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista YT (TI) poikkeaminen 118, 119 melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen YT (TI), 120 toiminta, poikkeuk- 122 sellinen tilanne, ilmoituksen käsittely ja maksun määrääminen 116, 117 toiminnan rekisteröinnin käsittely YT (TI) ja maksun määrääminen 172 tiedonsaanti ja tarkastusoikeus YT (TI) 182 viranhaltijan väliaikainen YT (TI) määräys 188 kiireellisessä tapauksessa ilmoituksen YT (TI) tekeminen poliisille esitutkintaa varten 202 poikkeuksen myöntäminen YT (TI) ympäristönsuojelumääräyksiin 40 ilmoituksen käsittely YT (TI) Ympäristönsuojeluasetus (YSA) Vesilaki (VL) 14 luku 3 tiedonsaanti ja tarkastusoikeus YT (TI) Jätelaki (JL) 100 Ilmoituksen keräystoiminnasta YT (TI) jätehuoltorekisteriin kä- sittely 122 tiedonsaantioikeus YT (TI)

10 104 Maa-aineslaki (MAL) 14 1 mom Laki ajoneuvojen siirt (TI)ämisestä 123 tarkastusoikeus YT (TI) 125 yksittäisen määräyksen antaminen YT (TI) kiireellisessä tapauksessa määräyksen antaminen tai ri- YT (TI) kosilmoituksen tekeminen oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalla RT, MI, YT, TI 15 keskeyttämispäätös RT, MI, YT, TI 18 kiireellisessä tapauksessa ilmoituksen tekeminen syyttäjäviranomaiselle syytteen nostamista varten RT, MI, YT, TI 4, 7, 8, 9, 10, 11 ajoneuvojen siirtämiseen liittyvät toimenpiteet, päätösten tekeminen, korvauksen määrääminen Kiinteistönmuodostamislaki 32 asemakaavan tonttijaosta poikkeaminen 33 kunnan suostumus lohkomiseen tieliikennelaki 51 liikenteen ohjauslaitteen asettaminen Nitraattiasetus 4 poikkeamisilmoitusten käsittely Öljyvahinkojen torjuntalaki 21 jälkitorjuntaa johtaa asianomaisen kunnan määräämä viranomainen KR (MM) MI (KA) MI (KA) MM (KR) YT (TI) KR (MM) Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy hallintosäännön mukaiset sijaisuudet. Muilta osin sijaisuudet määritellään toimenkuvissa. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

11 VALTUUSTOALOITE; PERUSTURVAN LAITOSHUOLTAJIEN SIIRTYMINEN TEKNISELTÄ PUOLELTA PERUSTURVAAN Tekninen lautakunta , 41 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Maarit Lepistö ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät, että perusturvan toimipisteissä työskentelevät laitoshuoltajat siirretään perusturvan työntekijöiksi. Aloite on tallennettu Satamaan. Laitoshuolto on keskistetty tekniselle osastolle niin, että kuluvan vuoden alusta kaikki laitoshuolto on ollut teknisen osaston järjestämää. Aloitteessa esitetään useita perusteluita, jotka koskevat terveyskeskusta. Selvää on, että yhteistyö ei ole parasta mahdollista tällä hetkellä. Kuitenkin jo taloustilannekin huomioiden pitäisi tehdä parasta mahdollista yhteistyötä kunnan kaiken toiminnan tehostamiseksi. Osastonhoitajat ovat nimenomaan sairaanhoidon ammattilaisia eivätkä puhdistusalan ammattilaisia. Työvuorojen ja kaiken kaikkiaan siivouksen toimivuus on mahdollista aikaan saada nykyiselläkin toimintamallilla. Sunnuntaisin toimintaa poliklinikalla on vähän, ja siksi myös siivoustarvetta. Osastolta saa tarvittaessa apua, mikäli poliklinikalla tulee yllättävä siivoustarve. Varsinainen siivous tehdään heti maanantaiaamuna. Sunnuntaityön vähentäminen on oltava tässä taloustilanteessa tavoitteena kaikissa niissä tilanteissa, kun se mahdollista on. Hallintokuntien välisiä sopimuksia siivouksesta ei ole tehty ja ne on tarpeen tehdä, jotta molemmin puolin on yhteinen käsitys toimintamallista. Välinehuoltajan sijaistamisesta on yhteisesti sovittu, että välinehuoltajan koulutuksen käynyt laitoshuoltaja hoitaa kaikki lyhytaikaiset ja äkkinäiset sijaisuudet. Pidempiaikaisiin sijaisuuksiin haetaan talon ulkopuolelta sijainen. Näin on toimittu. Keväällä laitoshuoltaja hoiti tehtävää niin pitkään, että pidempiaikainen sijainen löytyi. Sijainen on tälläkin hetkellä töissä. Näiden perusteiden osalta tämä esitetty siirto ei ole tarkoituksenmukainen. Perustelut aloitteessa liittyivät terveyskeskukseen, vaikka otsikossa nimettiinkin koko perusturva siirron alaiseksi. Se, onko siivoustoiminta perusturvan kaikissa yksiköissä mahdollisimman tehokasta, on toinen kysymys. Varmasti kehitettävää löytyy niin siivouksen puolelta, kuin tilaajankin puolelta ja vaihtelua on eri yksiköiden kesken. Sopimusten puuttuminen aiheuttaa sekavuutta toimintaan ja eri henkilöt toivovat/odottavat eri asioita. Sopimusten laatiminen on

12 106 valmistelussa. Toiminnan kehittäminen on mahdollista ja voidaan toteuttaa hyvässä yhteistyössä tilaajan ja palveluntuottajan kesken. Toimintaa on kehitetty, mutta useissa tilanteissa tilaaja ei hyväksy toimintamalliin minkäänlaisia muutoksia. Tällaisissa tilanteissa otetaan usein ulkopuolinen selvittäjä, joka puolueettomasti tuo esiin toimintojen epäkohdat ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Toinen vaihtoehto on ulkoistaminen. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta antaa teknisen johtajan selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Lisäksi lautakunta päätti, että palvelusopimuksen valmistelu käynnistetään välittömästi tavoitteena saada sopimus allekirjoitetuksi vuoden loppuun mennessä.

13 SASI-PALKON YKSITYISTIEN TIENOSAN KUNNOSSAPITO Tekninen lautakunta , 42 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Sasin uusi päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sasintie 81, Sasintien ja Sasi-Palkon yksityistien risteyksessä. Sasi-Palkon yksityistien hoitokunta on lähettänyt tekniselle lautakunnalle anomuksen, tienosan Sasintie - Miharintie siirtämiseksi kunnan hoitoon kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi. Kirjelmä ja kartta on tallennettu Satamaan. Sasi-Palkon yksityistie on kokonaisuudessaan 2008 m pitkä ja tienosa välillä Sasintie - Miharintie on n. 700 m pitkä. Tie on kokonaisuudessaan kunnan hoidossa kunnossapitosopimuksen mukaisesti. Sasin päiväkoti aloitti toimintansa elokuun alussa ja liikenne kyseisellä tienosalla tulee lisääntymään voimakkaasti. Maanrakennusmestarin arvion mukaan tienosa voidaan kunnostaa muotoilemalla ja tasaamalla tienpintaa sekä raivaamalla tien reunapusikot ja liittymäalueet. Tienosan molempiin päihin on syytä asettaa nopeusrajoitusmerkit 40 km/h ja lapsista varoittavat merkit. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta päättää, että kunta vastaa Sasi-Palkon yksityistien kunnossapidosta välillä Sasintie - Hämeenkyrön Miharintie siten, että tiekunnalla ei ole nykyisen kunnossapitosopimuksen mukaisia tehtäviä. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Lautakunnan jäsen Rauno Kortesoja ilmoittautui esiteelliseksi tämän asian osalta perusteena Sasi-Palkon yksityistien tiekunnan osakkuus. Lautakunta hyväksyi Kortesojan esteellisyyden. Rauno Kortesoja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

14 KUNNAN SISÄISET ATERIAHINNAT JA KEITTIÖTILOJEN TILAPÄISEN VUOK- RAAMISEN TUNTIHINNAT VUONNA 2016 Tekninen lautakunta , 43 Ruokapalvelupäällikkö Jennileena Lähteenmäki: Ruokapalveluyksikön valmistuskeittiöt (4 kpl) tuottavat aterioita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja perusturvapalveluiden yksiköille. Toimintapäiviä koulujen yhteydessä toimivilla valmistuskeittiöillä on viisi (5) ja terveyskeskuksen keittiöllä seitsemän (7) viikossa. Valmistettavien aterioiden tulee olla ravitsemussuositusten (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014) mukaisia, maultaan ja ulkonäöltään houkuttelevia sekä tarjottaessa oikean lämpöisiä (Elintarvikelaki 2006). Aterioiden tulee sisältää monipuolisesti ja vaihtelevasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja, täysjyvävilja- ja kasvirasvavalmisteita, vähärasvaista lihaa, lihavalmisteita ja kalaa sekä rasvattomia ja / tai vähärasvaisia maitovalmisteita. Lisäksi valmistetaan erityisruokavalioita, joihin pitää olla terveysviranomaisen hyväksymä todistus. Hintojen kustannuspohjana on käytetty vuoden 2014 ruokapalveluyksikön toteutuneita keittiökohtaisia menoja ja niissä on huomioitu vuonna 2016 odotettavissa olevat kustannusten muutokset. Hintojen muutokset vuoteen 2015 nähden on kohdistettu ateriatyyppeihin kustannusten aiheutumisen perusteella. Ruokapalveluyksikkö laskuttaa kuukausittain asiakkailta (varhaiskasvatus, perusopetus, perusturvan yksiköt) tehtyjen tilausten mukaisesti. Ruokapalvelupäällikön esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy vuodelle 2016 sisäiset ateriahinnat ja keittiötilojen tilapäisen vuokraamisen tuntihinnat seuraavasti: Koulut (alv 0%) Lounas 2,25 Päiväkodit (alv 0 %) Aamiainen / iltapala 2,15 Lounas / päivällinen 3,45 Välipala 3,20 Henkilökuntaruokailu, ateriaetu Osalle kunnan henkilökunnasta kuuluu ateriaetu, jonka verotusarvon verottaja vahvistaa vuosittain.

15 109 Aterian hinta on sama kuin verotusarvo (v verotusarvo on 3,72 ). Perusturvapalveluiden yksiköt (alv 0 %) Toimintakeskus, Työpaja, Pähkinäpolku ja Oikopolku Aamiainen 1,12 Lounas / päivällinen 4,00 Välipala 1,12 Kehitysvamm. tilapäishoito (1/2 annos) 2,00 Kotorinne ja Jaakonkoti Lounas 4,00 Kotiateriapalvelu Lounas 6,33 Terveyskeskus (keskitetty jakelu) Ateriapäivä 26,40 Kurjenmäkikoti (hajautettu jakelu) Ateriapäivä 12,67 Siljankoti (hajautettu jakelu, tilaaja hoitaa astiahuollon) Ateriapäivä 11,12 Hajautetussa toimintamallissa ruoka jaetaan annoksiksi osastoilla, keskitetyssä toimintamallissa valmistuskeittiössä. Kahvitushinnat (ei tarjoilua, alv 0 %, ulkoisiin lisätään alv 14 %) Kahvi / tee 1,10 Pulla / kahvikakku 1,20 Pieni voileipä / täytetty sämpylä 1,40 Hedelmäannos 1,00 Virvoitusjuoma-annos 1,50 Muut tilaisuudet / tilaukset, riippuen asiakkaan tilaamista tarjottavista, hinnoitellaan tilauskohtaisesti erikseen. Keittiötilojen vuokra (sisältää työntekijän ja tilavuokran) Arki 17,62 / h (alv 0 %) 21,85 (alv 24 %) Lauantai 21,14 / h (alv 0 %) 26,21 (alv 24 %) Sunnuntai 35,24 / h (alv 0 %) 43,70 (alv 24 %)

16 110 Peruspalvelun ulkopuoliset tilaukset toteutetaan normaalin työnajan puitteissa eikä niistä saa aiheutua ruokapalveluyksikölle ylityötä. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta hyväksyy ruokapalvelupäällikön esityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

17 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Tekninen lautakunta , 44 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa Mahnalan ympäristökoulun sijoituspaikaksi nykyisen koulun tontin Maisematien varressa. Lisäksi valtuusto antoi tekniselle lautakunnalle oikeuden käynnistää hankesuunnitelman ja kustannusarvion päivitys ja niiden perusteella KVR-urakkakilpailun kuluvana vuonna. Rahoitus päätettiin käsitellä talousarviossa 2016 ja toimintasuunnitelmassa Sasin päiväkodin ja Mahnalan ympäristökoulun kustannusten yhteismitoitus on enintään aiemmin määritelty 10 m. Päätöksen mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää liikenneturvallisuuteen hankesuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Koulun tilatarpeeksi vahvistettiin 240 oppilasta. Lisäksi valtuusto hyväksyi toivomusponnen puurakentamisen, maalämmön ja aurinkopaneelien mahdollisuuksien huomioimisesta hankesuunnitelmassa. Hankesuunnitelman päivittäminen käynnistyi pikaisesti valtuuston päätöksen jälkeen. Teknisen toimen meneillään olevien rakennushankkeiden määrä tekee mahdottomaksi hankesuunnitelman päivittämisen omana työnä. Tekninen johtaja päätti valita hankesuunnitelman päivittäjäksi Suunnittelutalo PPG Oy:n Virroilta. Kunnalla on voimassaoleva puitesopimus yrityksen kanssa. Yrityksellä on kokemusta vastaavista hankkeista ja se on mm. suunnittelemassa naapurikuntaan tulevaa kouluhanketta. Ensimmäinen suunnittelukokous pidettiin Kokouksessa olivat läsnä: Satu Hyötylä tekninen johtaja Annukka Alppi Mahnalan ympäristökoulun rehtori Kati Halonen sivistysjohtaja Pasi Kamppari maankäyttöinsinööri Jennileena Lähteenmäki ruokapalvelupäällikkö Jari Luoma kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Taro Malinen tekninen isännöitsijä Jurkka Pöntys kaavoitusarkkitehti Johanna Wallenius opettaja Teija Paldan-Piiponniemi Pinsiön koulun rehtori Jorma Saari suunnittelujohtaja, suunnittelutalo PPG Oy Pasi Jaakkola projektiarkkitehti, suunnittelutalo PPG Oy Kokouksessa käytiin läpi hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet sekä sovittiin aikataulu. Hankesuunnitelman ja kustannusarvion päivittämisen

18 112 lisäksi käynnistettiin urakka-asiakirjojen laadinta. Tavoitteena on, että hanke saadaan kilpailutukseen nopealla aikataululla, mikäli valtuusto hyväksyy hankesuunnitelman ja kustannusarvion Ensimmäisen kokouksen jälkeen työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, kesäkuussa ja elokuussa. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio ovat oheismateriaalina. Hankesuunnitelma on monelta osin kirjoitettu uusiksi, joten vertailua vanhaan suunnitelmaan ei ole tässä esitetty. Hankesuunnitelmassa on jätetty kaksi vaihtoehtoa koulun sijoittumiselle tontilla. Toisessa vaihtoehdossa koulu on sijoitettu nykyiseen pihaan neliön mallisena ja toisessa Maisematien varteen osin nykyisen urheilukentän paikalle. Toteutusvaihtoehto ratkaistaan KVR-tarjouskilpailun yhteydessä. Hankesuunnitelmaan sisältyy rapatun rakennuksen purkaminen. Punainen puukoulu säilytetään ja peruskorjataan, tilat hyödynnetään koulun käytössä. Puurakentaminen on huomioitu hankesuunnitelmassa, jossa on linjattu, että julkisivun pintamateriaalina käytetään puuta. Mahdollista olisi myös rakentaa uusi koulu hirrestä. Hirsirakentamisesta on Suomessa kokemusta mm. Pudasjärvellä, missä on rakennettu useita julkisia rakennuksia hirrestä. Nyt rakenteilla on koulu, johon tulee alakoulu, yläkoulu ja lukio. Kokemukset ovat hyviä Pudasjärven kiinteistöpäällikön mukaan. Hirsirakentaminen linjattaisiin tarjouspyynnössä. Hankesuunnitelmaan se ei aiheuta muutoksia, paitsi että toteutus useampikerroksisena hirsirakennuksena edellyttää rakennuksen sprinklausta. Kaiken tekniikan osalta on huomioitu kokemus Sasin päiväkodin ja monitoimikeskuksen toteutusten osalta. Koulusta suunnitellaan moderni ottaen huomioon uudet opetusmenetelmät, kuten monitoimikeskuksessa. Hankesuunnitelmassa on linjattu kevyen liikenteen väylän rakentaminen kahtena eri vaihtoehtona, suppeampana ja laajempana. Kevyen liikenteen väylän suunnittelusta on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa ja suunnittelu on mahdollista käynnistää jo kuluvana vuonna. Suunnittelua ohjaa ELY-keskus, joka laskuttaa 50 % suunnittelukustannuksista kuntaa. Kevyen liikenteen väylän rakentamisen aikataulusta ja

19 113 kustannusjaosta ym. neuvotellaan suunnittelun aikana ja niiden valmistuttua. Kustannusarvio myös selviää suunnittelun edetessä. Maalämmön mahdollisuutta ei kyseisellä alueella ole pohjavesialueen vuoksi. Lämmitysjärjestelmäksi on ajateltu pellettilämmitystä sekä aurinkopaneelijärjestelmää. Myös hakelämmitys on vaihtoehto. Tarkoitus on, että kunta ei investoi lämmitysjärjestelmään, vaan kilpailuttaa lämmityksen erikseen ja ostaa pelkästään lämpöä. Kustannusarvio on euroa sisältäen irtaimiston, rapatun rakennuksen purun, mahdollisen parakkien siirron sekä vanhan punaisen puukoulun peruskorjauksen. Kustannusarvio jakautuu seuraavasti: - uusi koulu euroa - puukoulun peruskorjaus euroa - parakkien siirto euroa - irtaimisto euroa Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta päättää: - hyväksyä hankesuunnitelman ja kustannusarvion, - pyytää kokonaisuudesta sivistyslautakunnan lausunnon, - esittää hankesuunnitelman ja kustannusarvion hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi ja - oikeuttaa teknisen johtaja tekemään hankesuunnitelmaan pieniä korjauksia. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Lisäksi lautakunta päätti, että lämmitysjärjestelmä selvitetään tarkemmin, tavoitteena että kunta investoi järjestelmään.

20 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; JÄTEVEDENPUHDISTAMON RAKENTAMINEN Tekninen lautakunta , 45 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Jätevedenpuhdistamon rakennushankkeen kustannusarvio on Määrärahavaraukset ja rahankäyttö: TA 2014 määräraha: Rahan käyttö v TA 2015 määräraha: Rahan käyttö Hankkeeseen on käytetty rahaa yhteensä Pääurakan kokonaishinta on (alv 0). Instrumentointi- ja automaatiourakan kokonaishinta on Lisätöihin ja kunnan omiin kustannuksiin jäisi näin ollen käytettäväksi Tähän mennessä on lisätöitä hyväksytty pääurakoitsijalta ,25 ja palautusta on saatu Kiistanalaisia hyväksymättömiä lisätöitä on ,05. Kunnallistekniikan rakennuspäällikön mukaan lisämäärärahan tarve vuodelle 2015 on Alkuperäinen kustannusarvio ylittyy tämän lisämäärärahatarvearvion mukaan Lisäksi kustannusarvioon sisältyy kivirakennuksen purku , joka rahoitetaan käyttötalouspuolelta. Kustannusarvion ylitys ( ) johtuu lisätöiden ja kunnan omien kustannusten arvioitua isommasta määrästä. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää jätevedenpuhdistamon rakennushankkeelle lisämäärärahan vuodelle Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

21 KAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TAL- VIHOITO ; URAKOITSIJOIDEN VALINTA Tekninen lautakunta , 46 Maanrakennusmestari Antti Myllymaa: Maanrakennusmestari on pyytänyt tarjouksia katujen ja teiden talvihoidosta ajalle Tarjousten jättöaika on kello Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa Hankinnasta on ilmoitettu myös Hämeenkyrön Sanomissa ja kunnan kotisivuilla. Maanrakennusmestari ja toimistopäällikkö avasivat tarjoukset kello Määräaikana toimitetut tarjoukset: Asemakaava-alueet: Alue 1: Maatilapalvelut Niinenmaa Alue 2: Maatilapalvelut Niinenmaa Alue 3: Kuljetus A. Härmä Oy Alue 4: Kuljetus A. Härmä Oy Alue 5: Koneurakointi Ari Lampinen, Kuljetus A. Härmä Oy Alue 6: Koneurakointi Ari Lampinen Alue 7: Erkki Norokorpi, Ville Pohjala Yksityistiet: Alue 1: Hannu Pohjanen Alue 2: Kuljetus A. Härmä Oy Alue 3: J. Saarela Oy, Hannu Pohjanen, Kuljetus A. Härmä Oy Alue 4: Kuljetus A. Härmä Oy Alue 5: Kuljetus A. Härmä Oy Alue 6: Kuljetus A. Härmä Oy Tarjouspyynnön mukaan urakoitsija voi tarjota yhtä tai useampaa aluetta. Valintaperusteena on halvin hinta ja jokainen talvihoitoalue käsitellään erikseen. Maanrakennusmestari on laatinut tarjouksista vertailun alueittain. Vertailu on tallennettu Satamaan ja se lähetetään pöytäkirjaotteen mukana tarjouksen jättäneille. Maanrakennusmestarin esitys: Lautakunta hyväksyy kaavakatujen ja yksityisteiden talvihoitourakoitsijat seuraavasti: Asemakaava-alueet:

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja.

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja. LIITE 2 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta teknisten palveluiden lautakunta 9.4.2013, lupapalvelulautakunta 19.3.2013 Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016 Kokousaika 8.3.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 13 Asialista 13 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSHANKE; URAKOITSIJAN VALINTA... 35 ILMOITUKSET... 37 PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2015. Kokousaika 29.9.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 47-49. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2015. Kokousaika 29.9.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 47-49. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2015 Kokousaika 29.9.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 47-49 Asialista 47 TALOUSARVIO 2016; KÄYTTÖTALOUSOSA... 121 48 TALOUSSUUNNITELMA 2016; INVESTOINTIOSA

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015 Kokousaika 14.10.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 50-54 Asialista 50 TEKNIIKKATALON SISÄILMAONGELMAT JA TILARATKAISUT... 129 51 MONITOIMIKESKUS; KOULUN

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016 Kokousaika 9.8.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 63-66 Asialista 63 OSOITEASIA; TIEN NIMEÄMINEN TALANRANNANTIEKSI... 175 64 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA; KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Delegoitu erityispäätäntävalta

Delegoitu erityispäätäntävalta SOTKAMON KUNTA Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA... 2 Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2015. Kokousaika 28.5.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 28-31. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2015. Kokousaika 28.5.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 28-31. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2015 Kokousaika 28.5.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 28-31 Asialista 28 TERVEYSKESKUKSEN NEUVOLATILOJEN SANEERAUS JA VUODEOSASTON 1 VESIKATON KORJAUS; URAKOITSIJAN

Lisätiedot

Asia Viranomainen Delegointimahdollisuus. 15 rakennusjärjestyksen hyväksyminen V Ei. 37 yleiskaavan hyväksyminen V Ei

Asia Viranomainen Delegointimahdollisuus. 15 rakennusjärjestyksen hyväksyminen V Ei. 37 yleiskaavan hyväksyminen V Ei HALLINTOSÄÄNNÖN LIITE Hallitus 22.5.2017 Eri lakien mukainen ratkaisuvalta kunnan sisällä Hämeenkyrön kunnan hallintosääntö Lyhennykset: H Yltk Tltk Rak.v.v. = valtuusto = Hallitus = Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015. Kokousaika 16.6.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 32-38. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015. Kokousaika 16.6.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 32-38. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 16.6.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 32-38 Asialista 32 LAUSUNTO STRATEGISESTA YLEISKAAVASTA... 86 33 SISÄISET VUOKRAT VUONNA 2016... 87 34

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2017 1 (8) Aika 07.11.2017, klo 13:00-15:40 Paikka Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 2/2010 13 Tekninen lautakunta Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 15/2016. Kokousaika Asiat :t 83-87

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 15/2016. Kokousaika Asiat :t 83-87 ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 15/2016 Kokousaika 8.11.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 83-87 Lautakunta tutustui jätevedenpuhdistamoon ennen kokousta kello 17.00 alkaen. Pirkanmaan Jätehuolto

Lisätiedot

Monitoimikeskus Silta, neuvottelutila Ilves. Rehtori Timo Mäkelä kertoi monitoimikeskuksesta käyttäjän näkökulmasta ennen kokousta.

Monitoimikeskus Silta, neuvottelutila Ilves. Rehtori Timo Mäkelä kertoi monitoimikeskuksesta käyttäjän näkökulmasta ennen kokousta. ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 13.12.2016 Paikka Monitoimikeskus Silta, neuvottelutila Ilves Asiat :t 88-91 Rehtori Timo Mäkelä kertoi monitoimikeskuksesta käyttäjän näkökulmasta

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015. Kokousaika 20.1.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 1 6. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015. Kokousaika 20.1.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 1 6. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015 Kokousaika 20.1.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 1 6 Asialista 1 TALOUSARVIO 2015; INVESTOINTIOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA... 2 2 INVESTOINTIHANKKEIDEN TYÖOHJELMA

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12. ASIALISTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015 Kokousaika, klo 17.00 17:55 Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7 Asiat 10-12 Asialista EI VERKOSSA... 25 EI VERKOSSA... 26 EI VERKOSSA... 27 ILMOITUKSET...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 128 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016 Kokousaika 23.2.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 10-12 Asialista 10 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA, LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTAKESKUS JA TULOARVION

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 55 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää ympäristöjohtajan,

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI

H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI Tekninen lautakunta 29.6.2016, 46 Vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä: Kunta on perustanut toiminta-alueen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 36 5/2011 Kokousaika Torstai 14.04.2011 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN 1 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIITE Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN Tekninen ja ympäristölautakunta valtuuttaa jäljempänä mainitut viranhaltijat Ilomantsin

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2014. Kokousaika 29.10.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 74-75. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2014. Kokousaika 29.10.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 74-75. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2014 Kokousaika 29.10.2014 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 74-75 Asialista 74 TALOUSARVIO 2015; PERUSTELUT HALLITUKSEN LAUTAKUNNILTA PYYTÄMIIN ASIOIHIN 171 75

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNTA 1 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 TOIMINTA-AJATUS 2 TEKNISEN TOIMEN LAUTAKUNNAT JA NIIDEN TEHTÄVÄALU- EET SEKÄ LAUTAKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄ 3 LAUTAKUNTIEN RATKAISUVALTA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 14.08.2014 66 Kokousaika Torstai 14.08.2014 klo 19.00 20.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 23.10.2013 klo 16.30 17.40 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 23. maaliskuuta 2017 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa j. Olli Alikärri vj. Läsnä Poissa Muut

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 14/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 14/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 14/2016 Kokousaika 11.10.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 72-81 Asialista 72 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA; KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET... 191 73 RAKENNUSVALVONNAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 10/2010 99 Kokousaika Keskiviikko 06.10.2010 klo 18.30 20.45 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/013 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 4.1.013 kello 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-1 3 4 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 12. marraskuuta 2015 kello 15.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot