TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika Sasin päiväkoti. Asiat :t Asialista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika 25.8.2015. Sasin päiväkoti. Asiat :t 39-46. Asialista"

Transkriptio

1 ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Paikka Sasin päiväkoti Asiat :t Asialista 39 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014; TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUS HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN RATKAISUVALTA; SIJAISUUDET VALTUUSTOALOITE; PERUSTURVAN LAITOSHUOLTAJIEN SIIRTYMINEN TEKNISELTÄ PUOLELTA PERUSTURVAAN SASI-PALKON YKSITYISTIEN TIENOSAN KUNNOSSAPITO KUNNAN SISÄISET ATERIAHINNAT JA KEITTIÖTILOJEN TILAPÄISEN VUOKRAAMISEN TUNTIHINNAT VUONNA MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; JÄTEVEDENPUHDISTAMON RAKENTAMINEN KAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOITO ; URAKOITSIJOIDEN VALINTA ILMOITUKSET

2 PÖYTÄKIRJA 96 Tekninen lautakunta 8/2015 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Sasin päiväkoti, Sasintie 81 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen x vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja x vj Turo Antila j Mikko Mänty x vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja x VIRANHALTIJAT Satu Hyötylä tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä x Antero Alenius kunnanjohtaja Antti Myllymaa maanrakennusmestari, asiantuntija x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Männyn ja Marita Niemisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Mikko Mänty Marita Nieminen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

3 97 39 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014; TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUS Tekninen lautakunta , 39 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodesta Kertomuksessa käydään läpi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista talousarviovuoden osalta. Lisäksi kertomuksessa on listattu aikaisempien vuosien huomioita tai epäkohtia ja sitä, onko epäkohtia korjattu. Teknisen johtajan lausunto: Strategisten tavoitteiden toteutumisessa tarkastuslautakunta on kirjannut, että ympäristönsuojelun resurssit ovat edelleen riittämättömät. Ympäristönsuojelun resurssi on kunnalla käytännössä yksi henkilö, ympäristötarkastaja. Lisäksi tehdään yhteistyötä mm. tarkastusinsinöörin kanssa tarkastusten osalta. Ympäristötarkastaja on toiminut vuosia ympäristölautakunnan esittelijänä valmistellen myös muita kuin ympäristönsuojelun asioita. Tilanne on muuttunut uuden hallintosäännön myötä kuluvana vuonna. Ympäristötarkastajalla on esittelyvastuu vain ympäristönsuojelun asioista. Vuonna 2014 oli ympäristönsuojeluun palkattuna henkilö Hän hoiti myös ympäristötarkastajan loman sijaisuuden, kuten kuluvana vuonnakin. Uuden ympäristönsuojelulain myötä tulee laadittavaksi valvontaohjelma. Mikäli valvontaohjelman laadinnassa tulee esiin, että tarkoituksenmukaista valvontaa ei voida nykyisellä resurssilla toteuttaa, on harkittava muita toimenpiteitä. Nyt hallintosääntöuudistuksen myötä on syytä katsoa millainen vaikutus on resurssien uudenlaisella kohdentamisella. Investointiosiossa tarkastuslautakunta on pyytänyt selvitystä vesi- ja viemäriverkoston korjausvelan arvioimisesta ja korjausvelan arviointia talousarvion 2016 yhteydessä. Vuonna 2014 valmistuneessa vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisselvityksessä on laskettu mm. vesihuoltolaitoksen arvonmääritys ja tekninen nykykäyttöarvo. Lisäksi selvityksessä on esitetty vesihuoltolaitoksen verkostojen saneeraustarvetta metreinä ja euroina. Tehty selvitys on kaiken kaikkiaan erittäin laaja ja vastaa hyvin myös kysymykseen korjausvelan määrästä. Selvityksen aineisto ja korjausvelan määrä annetaan tiedoksi talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuoden 2013 arviointikertomuksen huomioiden toteutumassa kiinnite-

4 98 tään huomiota riskien kartoitukseen ja hallintaan. Sähköinen huoltokirja mainitaan valmisteilla olevana kehitystoimenpiteenä. Huoltokirja ei varmaan kokonaisuudessaan koskaan ole täysin valmis, koska toimenpiteitä tehdään koko ajan ja huoltokirja toimii työkaluna kiinteistöjen ylläpidossa. Käyttöön ottoa tehdään koko ajan ja tietopohjaa laajennetaan koko ajan niin, että kiinteistönhoidossa päästään siirtymään ennakoivaan toimintaan. Kunnan kiinteistöjen korjausvelkaselvitystä on myös pyydetty aiemmin. Selvitystä ei ole kuitenkaan laadittu. Kiinteistörakenne on muuttumassa laajasti ja korjausvelkaselvitys valmistuu sen myötä, mikä kiinteistömassa jää jäljelle muutosten jälkeen. Mahnalan koulun hankesuunnitelma on luonnosvaiheessa ja käsitellään syksyllä valtuustossa. Arviointikertomuksessa edellytettiin jatkuvaa maa-aineslupien valvontaa. Valvontaa tehdään resurssien puitteissa ja valvontatoimintaan on tehty mm. seuraavia tehostustoimenpiteitä viime vuosien aikana: - Satelliittipaikannuskaluston hankinnan myötä ottotasojen seurantaa pystytään tekemään paremmin, - uutena lupaehtona viimeisimmissä maa-ainesluvissa on ollut: Ottoalueella pidetään vuosittainen tarkastus, jolloin todetaan ottotilanne ja lupa-määräyksien noudattaminen. Tarkastuksessa tulee olla läsnä myös luvansaajan edustaja, - vuonna 2015 hankitaan Facta ympäristösovellus, joka parantaa valvontatoimenpiteiden kirjaamista ja raportointia. Mikäli edellä esitetyistä toimenpiteistä huolimatta tarkastuslautakunta katsoo valvontatoiminnan olevan puutteellista, on harkittava mitä on tarpeen tehdä ja miltä osin toiminta vielä on puutteellista. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta antaa teknisen johtajan lausunnon selvityksenä tarkastuslautakunnalle vuoden 2014 arviointikertomuksesta. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

5 99 40 HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN RATKAISUVALTA; SIJAISUUDET Tekninen lautakunta , 40 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Hämeenkyrön kunnan hallintosääntö on hyväksytty ja se tuli voimaan Hallintosäännössä on määritelty viranhaltijoille ratkaisuvaltaa seuraavasti: Viranhaltijat ratkaisevat seuraavat asiat siltä osin kuin päätöksentekoa ei ole laissa tai asetuksessa säädetty tai sitä ei ole määrätty muualla hallintosäännössä muulle toimielimelle tai viranhaltijalle kuuluvaksi. Tekninen johtaja (kunnallistekniikan rakennuspäällikkö) 1. päättää kiinteän omaisuuden (lyhytaikaiset sopimukset) ja kunnan toimitilojen vuokralle antamisesta ja ottamisesta 2. myöntää tilapäisen luvan kunnan omistaman alueen tai rakennuksen käyttämiselle kunnan sisäiseen ja ulkopuoliseen toimintaan ja päättää siitä perittävästä korvauksesta, jollei asiaa ole johtosäännöllä määrätty muun viranomaisen ratkaisuvaltaan eikä kohteelle ole määrätty muuta haltijaa ja sisäistä vuokraa 3. ratkaisee maastoliikennelain mukaisen maanomistajaluvan 4. päättää puuston myynnistä 5. allekirjoittaa kunnan liittymissopimukset 6. päättää torin käytöstä 7. päättää alueiden käytöstä ja katualueen sulkemisesta 8. päättää alle 3000 euron suuruisista vahingonkorvauksista 9. allekirjoittaa vuokrasopimukset 10. tekninen johtaja voi delegoida vuokrasopimusten allekirjoitusoikeuksia edelleen. Rakennuspäällikkö (tekninen johtaja) 1. hyväksyy rakentamiseen liittyvät vakuudet Maanrakennusmestari (kunnallistekniikan rakennuspäällikkö) 1. hakee yksityistietoimitusta 2. myöntää luvan johtojen, kilpien ja muiden laitteiden sijoittamiseksi kunnan omistamille ja hallitsemille alueille ja rakennuksiin

6 antaa liittymäluvat asemakaava-alueilla 4. antaa luvan katualueella työskentelyyn 5. päättää metsästysvuokrasopimuksista 6. tieliikennelaissa kunnalle annetut tehtävät liitteen mukaisesti Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö (maanrakennusmestari pois lukien viranomaistehtävä 1.) 1. toimii kunnan LVI-tarkastusviranomaisena 2. laissa ajoneuvojen siirtämisestä ja öljyvahinkojen torjuntalaissa kunnalle annetut tehtävät liitteen mukaisesti 3. päättää alle 3000 euron suuruisista vahingonkorvauksista Rakennusmestari 1. valmistelee ja päättää korjausavustukset 2. valmistelee korkotukilainat ja asuntolainat Ruokapalvelupäällikkö (siivouspäällikkö) 1. hyväksyy ruokalistat 2. hyväksyy mitoitukset Teknisten palveluiden vastuualueiden ja osavastuualueiden päälliköt 1. päättää kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta oman palveluyksikkönsä osalta, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät Rakennustarkastaja (tarkastusinsinööri) 1. päättää kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan määrätyistä asioista lukuun ottamatta: krs-m2 tai suuremman rakennuksen rakennuslupaa - rakennuslupaa, joka koskee ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittamista - jätevesien käsittelyjärjestelmän toimenpidelupaa, joka koskee mitoitukseltaan yli 15 asukkaan järjestelmää 2. päättää ratkaisuvaltaansa kuuluvat liitteessä mainitut erityislainsäädännön asiat

7 101 Maankäyttöinsinööri (kaavoitusarkkitehti) 1. päättää ratkaisuvaltaansa kuuluvat liitteessä mainitut erityislainsäädännön asiat 2. ratkaisee kunnan myymän rakentamattoman rakennuspaikan rakennusajan pidennyksen rakennusvelvollisuuden osalta 3. ratkaisee kunnan myymän rakentamattoman rakennuspaikan edelleen luovutushakemuksen 4. ratkaisee rakennuspaikkojen myymisen hallituksen päättämien luovutusehtojen mukaisesti ja tällaisen kaupan purkamisen 5. ratkaisee kunnan ostamien tonttien myyntikuntoon saattamisen 6. päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä 7. antaa suostumuksen tai lausunnon rakentamisesta säädettyä lähemmäksi kunnan omistamaa kiinteistöä 8. antaa kunnan lausunnot naapurikuntien maa-ainesasioissa Ympäristötarkastaja (rakennustarkastaja, tarkastusinsinööri) 1. päättää ratkaisuvaltaansa kuuluvat liitteessä mainitut erityislainsäädännön asiat Kaavoitusarkkitehti (kaavasuunnittelija) 1. maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja -asetuksessa kunnalle annetut tehtävät liitteen mukaisesti 2. antaa lausunnon rakennusvalvontaviranomaiselle rakennusjärjestyksestä poikkeamisessa 3. antaa selityksen ja vastineen kunnan puolesta rakentamisen ja lohkomisen poikkeuslupaa koskevissa asioissa sekä niistä johtuen eri oikeusasteiden viranomaisten pyytämät selitykset 4. antaa kunnan lausunnot naapurikuntien kaavoitusasioissa 5. antaa kaivoslain mukaisen lausunnon 6. päättää kadunnimet ja numerot asemakaava-alueella 7. antaa vastineet ja lausunnot koskien kunnan asemakaavoja 8. antaa räjähdelain tarkoittamat lausunnot Rakennustarkastaja (RT (TI)) Tarkastusinsinööri (TI) Ympäristötarkastaja (YT (TI))

8 102 maankäyttöinsinööri (MI) kaavoitusarkkitehti (KA) kaavasuunnittelija(ks) maanrakennusmestari (MM) kunnallistekniikan rakennuspäällikkö (KR) Laki tai asetus Selitys Ratkaisuvalta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 7 kaavoituskatsaus KA (KS) 122 vastaavan työnjohtajan tai RT (TI) erityisalan työnjohtajan hyväksyminen 130 rakennus-, toimenpide- ja RT (TI) 21 purkulupa (kerrosalaltaan alle 1200 m²:n rakennusten) 129 ilmoituksen käsittely ja siihen RT (TI) liittyvä lupatarpeen harkinta 130 maisematyölupa RT (TI) 133 naapurin lausunto rakennuslupa-asioissa MI (KA) 143 luvan voimassaolon jatkuminen RT (TI) 144 aloittamisoikeus RT (TI) naapurin alueen käyttäminen RT (TI) mom 151 rakennuttajavalvonta, asiantuntijatarkastus, RT (TI) ulkopuolinen tarkastus 158 rakennusrasitteen perustaminen, RT (TI) poistaminen ja muutta- minen 163 vähäisten laitteiden sijoittaminen RT (TI) 171,173 lausunto poikkeuslupaan KA (KS) 175 vähäinen poikkeus lupaan rakennuslupa-asian RT (TI) yhteydessä 176 rakennuslupa tilapäiselle rakennukselle RT (TI) 181 rakennustuotteiden markkinavalvonta RT (TI) kunnassa 183 tarkastusoikeus RT (TI)

9 kiireellisessä tapauksessa ilmoitus syytteen nostamisesta RT (TI) Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) Ympäristönsuojelulaki (YSL) 30 päättää nähtäville asettamisesta KA (KS) 54 kokoontumistila RT (TI) 75 rakennuksen paikan ja korkeusaseman MI (TI) merkitseminen asemakaava-alueella 75 rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen haja-asutusalueella RT (TI) 157 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista YT (TI) poikkeaminen 118, 119 melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen YT (TI), 120 toiminta, poikkeuk- 122 sellinen tilanne, ilmoituksen käsittely ja maksun määrääminen 116, 117 toiminnan rekisteröinnin käsittely YT (TI) ja maksun määrääminen 172 tiedonsaanti ja tarkastusoikeus YT (TI) 182 viranhaltijan väliaikainen YT (TI) määräys 188 kiireellisessä tapauksessa ilmoituksen YT (TI) tekeminen poliisille esitutkintaa varten 202 poikkeuksen myöntäminen YT (TI) ympäristönsuojelumääräyksiin 40 ilmoituksen käsittely YT (TI) Ympäristönsuojeluasetus (YSA) Vesilaki (VL) 14 luku 3 tiedonsaanti ja tarkastusoikeus YT (TI) Jätelaki (JL) 100 Ilmoituksen keräystoiminnasta YT (TI) jätehuoltorekisteriin kä- sittely 122 tiedonsaantioikeus YT (TI)

10 104 Maa-aineslaki (MAL) 14 1 mom Laki ajoneuvojen siirt (TI)ämisestä 123 tarkastusoikeus YT (TI) 125 yksittäisen määräyksen antaminen YT (TI) kiireellisessä tapauksessa määräyksen antaminen tai ri- YT (TI) kosilmoituksen tekeminen oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalla RT, MI, YT, TI 15 keskeyttämispäätös RT, MI, YT, TI 18 kiireellisessä tapauksessa ilmoituksen tekeminen syyttäjäviranomaiselle syytteen nostamista varten RT, MI, YT, TI 4, 7, 8, 9, 10, 11 ajoneuvojen siirtämiseen liittyvät toimenpiteet, päätösten tekeminen, korvauksen määrääminen Kiinteistönmuodostamislaki 32 asemakaavan tonttijaosta poikkeaminen 33 kunnan suostumus lohkomiseen tieliikennelaki 51 liikenteen ohjauslaitteen asettaminen Nitraattiasetus 4 poikkeamisilmoitusten käsittely Öljyvahinkojen torjuntalaki 21 jälkitorjuntaa johtaa asianomaisen kunnan määräämä viranomainen KR (MM) MI (KA) MI (KA) MM (KR) YT (TI) KR (MM) Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy hallintosäännön mukaiset sijaisuudet. Muilta osin sijaisuudet määritellään toimenkuvissa. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

11 VALTUUSTOALOITE; PERUSTURVAN LAITOSHUOLTAJIEN SIIRTYMINEN TEKNISELTÄ PUOLELTA PERUSTURVAAN Tekninen lautakunta , 41 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Maarit Lepistö ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät, että perusturvan toimipisteissä työskentelevät laitoshuoltajat siirretään perusturvan työntekijöiksi. Aloite on tallennettu Satamaan. Laitoshuolto on keskistetty tekniselle osastolle niin, että kuluvan vuoden alusta kaikki laitoshuolto on ollut teknisen osaston järjestämää. Aloitteessa esitetään useita perusteluita, jotka koskevat terveyskeskusta. Selvää on, että yhteistyö ei ole parasta mahdollista tällä hetkellä. Kuitenkin jo taloustilannekin huomioiden pitäisi tehdä parasta mahdollista yhteistyötä kunnan kaiken toiminnan tehostamiseksi. Osastonhoitajat ovat nimenomaan sairaanhoidon ammattilaisia eivätkä puhdistusalan ammattilaisia. Työvuorojen ja kaiken kaikkiaan siivouksen toimivuus on mahdollista aikaan saada nykyiselläkin toimintamallilla. Sunnuntaisin toimintaa poliklinikalla on vähän, ja siksi myös siivoustarvetta. Osastolta saa tarvittaessa apua, mikäli poliklinikalla tulee yllättävä siivoustarve. Varsinainen siivous tehdään heti maanantaiaamuna. Sunnuntaityön vähentäminen on oltava tässä taloustilanteessa tavoitteena kaikissa niissä tilanteissa, kun se mahdollista on. Hallintokuntien välisiä sopimuksia siivouksesta ei ole tehty ja ne on tarpeen tehdä, jotta molemmin puolin on yhteinen käsitys toimintamallista. Välinehuoltajan sijaistamisesta on yhteisesti sovittu, että välinehuoltajan koulutuksen käynyt laitoshuoltaja hoitaa kaikki lyhytaikaiset ja äkkinäiset sijaisuudet. Pidempiaikaisiin sijaisuuksiin haetaan talon ulkopuolelta sijainen. Näin on toimittu. Keväällä laitoshuoltaja hoiti tehtävää niin pitkään, että pidempiaikainen sijainen löytyi. Sijainen on tälläkin hetkellä töissä. Näiden perusteiden osalta tämä esitetty siirto ei ole tarkoituksenmukainen. Perustelut aloitteessa liittyivät terveyskeskukseen, vaikka otsikossa nimettiinkin koko perusturva siirron alaiseksi. Se, onko siivoustoiminta perusturvan kaikissa yksiköissä mahdollisimman tehokasta, on toinen kysymys. Varmasti kehitettävää löytyy niin siivouksen puolelta, kuin tilaajankin puolelta ja vaihtelua on eri yksiköiden kesken. Sopimusten puuttuminen aiheuttaa sekavuutta toimintaan ja eri henkilöt toivovat/odottavat eri asioita. Sopimusten laatiminen on

12 106 valmistelussa. Toiminnan kehittäminen on mahdollista ja voidaan toteuttaa hyvässä yhteistyössä tilaajan ja palveluntuottajan kesken. Toimintaa on kehitetty, mutta useissa tilanteissa tilaaja ei hyväksy toimintamalliin minkäänlaisia muutoksia. Tällaisissa tilanteissa otetaan usein ulkopuolinen selvittäjä, joka puolueettomasti tuo esiin toimintojen epäkohdat ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Toinen vaihtoehto on ulkoistaminen. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta antaa teknisen johtajan selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Lisäksi lautakunta päätti, että palvelusopimuksen valmistelu käynnistetään välittömästi tavoitteena saada sopimus allekirjoitetuksi vuoden loppuun mennessä.

13 SASI-PALKON YKSITYISTIEN TIENOSAN KUNNOSSAPITO Tekninen lautakunta , 42 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Sasin uusi päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sasintie 81, Sasintien ja Sasi-Palkon yksityistien risteyksessä. Sasi-Palkon yksityistien hoitokunta on lähettänyt tekniselle lautakunnalle anomuksen, tienosan Sasintie - Miharintie siirtämiseksi kunnan hoitoon kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi. Kirjelmä ja kartta on tallennettu Satamaan. Sasi-Palkon yksityistie on kokonaisuudessaan 2008 m pitkä ja tienosa välillä Sasintie - Miharintie on n. 700 m pitkä. Tie on kokonaisuudessaan kunnan hoidossa kunnossapitosopimuksen mukaisesti. Sasin päiväkoti aloitti toimintansa elokuun alussa ja liikenne kyseisellä tienosalla tulee lisääntymään voimakkaasti. Maanrakennusmestarin arvion mukaan tienosa voidaan kunnostaa muotoilemalla ja tasaamalla tienpintaa sekä raivaamalla tien reunapusikot ja liittymäalueet. Tienosan molempiin päihin on syytä asettaa nopeusrajoitusmerkit 40 km/h ja lapsista varoittavat merkit. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta päättää, että kunta vastaa Sasi-Palkon yksityistien kunnossapidosta välillä Sasintie - Hämeenkyrön Miharintie siten, että tiekunnalla ei ole nykyisen kunnossapitosopimuksen mukaisia tehtäviä. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Lautakunnan jäsen Rauno Kortesoja ilmoittautui esiteelliseksi tämän asian osalta perusteena Sasi-Palkon yksityistien tiekunnan osakkuus. Lautakunta hyväksyi Kortesojan esteellisyyden. Rauno Kortesoja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

14 KUNNAN SISÄISET ATERIAHINNAT JA KEITTIÖTILOJEN TILAPÄISEN VUOK- RAAMISEN TUNTIHINNAT VUONNA 2016 Tekninen lautakunta , 43 Ruokapalvelupäällikkö Jennileena Lähteenmäki: Ruokapalveluyksikön valmistuskeittiöt (4 kpl) tuottavat aterioita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja perusturvapalveluiden yksiköille. Toimintapäiviä koulujen yhteydessä toimivilla valmistuskeittiöillä on viisi (5) ja terveyskeskuksen keittiöllä seitsemän (7) viikossa. Valmistettavien aterioiden tulee olla ravitsemussuositusten (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014) mukaisia, maultaan ja ulkonäöltään houkuttelevia sekä tarjottaessa oikean lämpöisiä (Elintarvikelaki 2006). Aterioiden tulee sisältää monipuolisesti ja vaihtelevasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja, täysjyvävilja- ja kasvirasvavalmisteita, vähärasvaista lihaa, lihavalmisteita ja kalaa sekä rasvattomia ja / tai vähärasvaisia maitovalmisteita. Lisäksi valmistetaan erityisruokavalioita, joihin pitää olla terveysviranomaisen hyväksymä todistus. Hintojen kustannuspohjana on käytetty vuoden 2014 ruokapalveluyksikön toteutuneita keittiökohtaisia menoja ja niissä on huomioitu vuonna 2016 odotettavissa olevat kustannusten muutokset. Hintojen muutokset vuoteen 2015 nähden on kohdistettu ateriatyyppeihin kustannusten aiheutumisen perusteella. Ruokapalveluyksikkö laskuttaa kuukausittain asiakkailta (varhaiskasvatus, perusopetus, perusturvan yksiköt) tehtyjen tilausten mukaisesti. Ruokapalvelupäällikön esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy vuodelle 2016 sisäiset ateriahinnat ja keittiötilojen tilapäisen vuokraamisen tuntihinnat seuraavasti: Koulut (alv 0%) Lounas 2,25 Päiväkodit (alv 0 %) Aamiainen / iltapala 2,15 Lounas / päivällinen 3,45 Välipala 3,20 Henkilökuntaruokailu, ateriaetu Osalle kunnan henkilökunnasta kuuluu ateriaetu, jonka verotusarvon verottaja vahvistaa vuosittain.

15 109 Aterian hinta on sama kuin verotusarvo (v verotusarvo on 3,72 ). Perusturvapalveluiden yksiköt (alv 0 %) Toimintakeskus, Työpaja, Pähkinäpolku ja Oikopolku Aamiainen 1,12 Lounas / päivällinen 4,00 Välipala 1,12 Kehitysvamm. tilapäishoito (1/2 annos) 2,00 Kotorinne ja Jaakonkoti Lounas 4,00 Kotiateriapalvelu Lounas 6,33 Terveyskeskus (keskitetty jakelu) Ateriapäivä 26,40 Kurjenmäkikoti (hajautettu jakelu) Ateriapäivä 12,67 Siljankoti (hajautettu jakelu, tilaaja hoitaa astiahuollon) Ateriapäivä 11,12 Hajautetussa toimintamallissa ruoka jaetaan annoksiksi osastoilla, keskitetyssä toimintamallissa valmistuskeittiössä. Kahvitushinnat (ei tarjoilua, alv 0 %, ulkoisiin lisätään alv 14 %) Kahvi / tee 1,10 Pulla / kahvikakku 1,20 Pieni voileipä / täytetty sämpylä 1,40 Hedelmäannos 1,00 Virvoitusjuoma-annos 1,50 Muut tilaisuudet / tilaukset, riippuen asiakkaan tilaamista tarjottavista, hinnoitellaan tilauskohtaisesti erikseen. Keittiötilojen vuokra (sisältää työntekijän ja tilavuokran) Arki 17,62 / h (alv 0 %) 21,85 (alv 24 %) Lauantai 21,14 / h (alv 0 %) 26,21 (alv 24 %) Sunnuntai 35,24 / h (alv 0 %) 43,70 (alv 24 %)

16 110 Peruspalvelun ulkopuoliset tilaukset toteutetaan normaalin työnajan puitteissa eikä niistä saa aiheutua ruokapalveluyksikölle ylityötä. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta hyväksyy ruokapalvelupäällikön esityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

17 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Tekninen lautakunta , 44 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa Mahnalan ympäristökoulun sijoituspaikaksi nykyisen koulun tontin Maisematien varressa. Lisäksi valtuusto antoi tekniselle lautakunnalle oikeuden käynnistää hankesuunnitelman ja kustannusarvion päivitys ja niiden perusteella KVR-urakkakilpailun kuluvana vuonna. Rahoitus päätettiin käsitellä talousarviossa 2016 ja toimintasuunnitelmassa Sasin päiväkodin ja Mahnalan ympäristökoulun kustannusten yhteismitoitus on enintään aiemmin määritelty 10 m. Päätöksen mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää liikenneturvallisuuteen hankesuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Koulun tilatarpeeksi vahvistettiin 240 oppilasta. Lisäksi valtuusto hyväksyi toivomusponnen puurakentamisen, maalämmön ja aurinkopaneelien mahdollisuuksien huomioimisesta hankesuunnitelmassa. Hankesuunnitelman päivittäminen käynnistyi pikaisesti valtuuston päätöksen jälkeen. Teknisen toimen meneillään olevien rakennushankkeiden määrä tekee mahdottomaksi hankesuunnitelman päivittämisen omana työnä. Tekninen johtaja päätti valita hankesuunnitelman päivittäjäksi Suunnittelutalo PPG Oy:n Virroilta. Kunnalla on voimassaoleva puitesopimus yrityksen kanssa. Yrityksellä on kokemusta vastaavista hankkeista ja se on mm. suunnittelemassa naapurikuntaan tulevaa kouluhanketta. Ensimmäinen suunnittelukokous pidettiin Kokouksessa olivat läsnä: Satu Hyötylä tekninen johtaja Annukka Alppi Mahnalan ympäristökoulun rehtori Kati Halonen sivistysjohtaja Pasi Kamppari maankäyttöinsinööri Jennileena Lähteenmäki ruokapalvelupäällikkö Jari Luoma kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Taro Malinen tekninen isännöitsijä Jurkka Pöntys kaavoitusarkkitehti Johanna Wallenius opettaja Teija Paldan-Piiponniemi Pinsiön koulun rehtori Jorma Saari suunnittelujohtaja, suunnittelutalo PPG Oy Pasi Jaakkola projektiarkkitehti, suunnittelutalo PPG Oy Kokouksessa käytiin läpi hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet sekä sovittiin aikataulu. Hankesuunnitelman ja kustannusarvion päivittämisen

18 112 lisäksi käynnistettiin urakka-asiakirjojen laadinta. Tavoitteena on, että hanke saadaan kilpailutukseen nopealla aikataululla, mikäli valtuusto hyväksyy hankesuunnitelman ja kustannusarvion Ensimmäisen kokouksen jälkeen työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, kesäkuussa ja elokuussa. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio ovat oheismateriaalina. Hankesuunnitelma on monelta osin kirjoitettu uusiksi, joten vertailua vanhaan suunnitelmaan ei ole tässä esitetty. Hankesuunnitelmassa on jätetty kaksi vaihtoehtoa koulun sijoittumiselle tontilla. Toisessa vaihtoehdossa koulu on sijoitettu nykyiseen pihaan neliön mallisena ja toisessa Maisematien varteen osin nykyisen urheilukentän paikalle. Toteutusvaihtoehto ratkaistaan KVR-tarjouskilpailun yhteydessä. Hankesuunnitelmaan sisältyy rapatun rakennuksen purkaminen. Punainen puukoulu säilytetään ja peruskorjataan, tilat hyödynnetään koulun käytössä. Puurakentaminen on huomioitu hankesuunnitelmassa, jossa on linjattu, että julkisivun pintamateriaalina käytetään puuta. Mahdollista olisi myös rakentaa uusi koulu hirrestä. Hirsirakentamisesta on Suomessa kokemusta mm. Pudasjärvellä, missä on rakennettu useita julkisia rakennuksia hirrestä. Nyt rakenteilla on koulu, johon tulee alakoulu, yläkoulu ja lukio. Kokemukset ovat hyviä Pudasjärven kiinteistöpäällikön mukaan. Hirsirakentaminen linjattaisiin tarjouspyynnössä. Hankesuunnitelmaan se ei aiheuta muutoksia, paitsi että toteutus useampikerroksisena hirsirakennuksena edellyttää rakennuksen sprinklausta. Kaiken tekniikan osalta on huomioitu kokemus Sasin päiväkodin ja monitoimikeskuksen toteutusten osalta. Koulusta suunnitellaan moderni ottaen huomioon uudet opetusmenetelmät, kuten monitoimikeskuksessa. Hankesuunnitelmassa on linjattu kevyen liikenteen väylän rakentaminen kahtena eri vaihtoehtona, suppeampana ja laajempana. Kevyen liikenteen väylän suunnittelusta on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa ja suunnittelu on mahdollista käynnistää jo kuluvana vuonna. Suunnittelua ohjaa ELY-keskus, joka laskuttaa 50 % suunnittelukustannuksista kuntaa. Kevyen liikenteen väylän rakentamisen aikataulusta ja

19 113 kustannusjaosta ym. neuvotellaan suunnittelun aikana ja niiden valmistuttua. Kustannusarvio myös selviää suunnittelun edetessä. Maalämmön mahdollisuutta ei kyseisellä alueella ole pohjavesialueen vuoksi. Lämmitysjärjestelmäksi on ajateltu pellettilämmitystä sekä aurinkopaneelijärjestelmää. Myös hakelämmitys on vaihtoehto. Tarkoitus on, että kunta ei investoi lämmitysjärjestelmään, vaan kilpailuttaa lämmityksen erikseen ja ostaa pelkästään lämpöä. Kustannusarvio on euroa sisältäen irtaimiston, rapatun rakennuksen purun, mahdollisen parakkien siirron sekä vanhan punaisen puukoulun peruskorjauksen. Kustannusarvio jakautuu seuraavasti: - uusi koulu euroa - puukoulun peruskorjaus euroa - parakkien siirto euroa - irtaimisto euroa Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta päättää: - hyväksyä hankesuunnitelman ja kustannusarvion, - pyytää kokonaisuudesta sivistyslautakunnan lausunnon, - esittää hankesuunnitelman ja kustannusarvion hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi ja - oikeuttaa teknisen johtaja tekemään hankesuunnitelmaan pieniä korjauksia. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Lisäksi lautakunta päätti, että lämmitysjärjestelmä selvitetään tarkemmin, tavoitteena että kunta investoi järjestelmään.

20 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; JÄTEVEDENPUHDISTAMON RAKENTAMINEN Tekninen lautakunta , 45 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Jätevedenpuhdistamon rakennushankkeen kustannusarvio on Määrärahavaraukset ja rahankäyttö: TA 2014 määräraha: Rahan käyttö v TA 2015 määräraha: Rahan käyttö Hankkeeseen on käytetty rahaa yhteensä Pääurakan kokonaishinta on (alv 0). Instrumentointi- ja automaatiourakan kokonaishinta on Lisätöihin ja kunnan omiin kustannuksiin jäisi näin ollen käytettäväksi Tähän mennessä on lisätöitä hyväksytty pääurakoitsijalta ,25 ja palautusta on saatu Kiistanalaisia hyväksymättömiä lisätöitä on ,05. Kunnallistekniikan rakennuspäällikön mukaan lisämäärärahan tarve vuodelle 2015 on Alkuperäinen kustannusarvio ylittyy tämän lisämäärärahatarvearvion mukaan Lisäksi kustannusarvioon sisältyy kivirakennuksen purku , joka rahoitetaan käyttötalouspuolelta. Kustannusarvion ylitys ( ) johtuu lisätöiden ja kunnan omien kustannusten arvioitua isommasta määrästä. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää jätevedenpuhdistamon rakennushankkeelle lisämäärärahan vuodelle Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

21 KAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TAL- VIHOITO ; URAKOITSIJOIDEN VALINTA Tekninen lautakunta , 46 Maanrakennusmestari Antti Myllymaa: Maanrakennusmestari on pyytänyt tarjouksia katujen ja teiden talvihoidosta ajalle Tarjousten jättöaika on kello Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa Hankinnasta on ilmoitettu myös Hämeenkyrön Sanomissa ja kunnan kotisivuilla. Maanrakennusmestari ja toimistopäällikkö avasivat tarjoukset kello Määräaikana toimitetut tarjoukset: Asemakaava-alueet: Alue 1: Maatilapalvelut Niinenmaa Alue 2: Maatilapalvelut Niinenmaa Alue 3: Kuljetus A. Härmä Oy Alue 4: Kuljetus A. Härmä Oy Alue 5: Koneurakointi Ari Lampinen, Kuljetus A. Härmä Oy Alue 6: Koneurakointi Ari Lampinen Alue 7: Erkki Norokorpi, Ville Pohjala Yksityistiet: Alue 1: Hannu Pohjanen Alue 2: Kuljetus A. Härmä Oy Alue 3: J. Saarela Oy, Hannu Pohjanen, Kuljetus A. Härmä Oy Alue 4: Kuljetus A. Härmä Oy Alue 5: Kuljetus A. Härmä Oy Alue 6: Kuljetus A. Härmä Oy Tarjouspyynnön mukaan urakoitsija voi tarjota yhtä tai useampaa aluetta. Valintaperusteena on halvin hinta ja jokainen talvihoitoalue käsitellään erikseen. Maanrakennusmestari on laatinut tarjouksista vertailun alueittain. Vertailu on tallennettu Satamaan ja se lähetetään pöytäkirjaotteen mukana tarjouksen jättäneille. Maanrakennusmestarin esitys: Lautakunta hyväksyy kaavakatujen ja yksityisteiden talvihoitourakoitsijat seuraavasti: Asemakaava-alueet:

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja.

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja. LIITE 2 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta teknisten palveluiden lautakunta 9.4.2013, lupapalvelulautakunta 19.3.2013 Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016 Kokousaika 8.3.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 13 Asialista 13 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSHANKE; URAKOITSIJAN VALINTA... 35 ILMOITUKSET... 37 PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015 Kokousaika 14.10.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 50-54 Asialista 50 TEKNIIKKATALON SISÄILMAONGELMAT JA TILARATKAISUT... 129 51 MONITOIMIKESKUS; KOULUN

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016 Kokousaika 9.8.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 63-66 Asialista 63 OSOITEASIA; TIEN NIMEÄMINEN TALANRANNANTIEKSI... 175 64 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA; KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015. Kokousaika 16.6.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 32-38. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015. Kokousaika 16.6.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 32-38. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 16.6.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 32-38 Asialista 32 LAUSUNTO STRATEGISESTA YLEISKAAVASTA... 86 33 SISÄISET VUOKRAT VUONNA 2016... 87 34

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12. ASIALISTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015 Kokousaika, klo 17.00 17:55 Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7 Asiat 10-12 Asialista EI VERKOSSA... 25 EI VERKOSSA... 26 EI VERKOSSA... 27 ILMOITUKSET...

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN 1 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIITE Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN Tekninen ja ympäristölautakunta valtuuttaa jäljempänä mainitut viranhaltijat Ilomantsin

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016 Kokousaika 23.2.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 10-12 Asialista 10 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA, LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTAKESKUS JA TULOARVION

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 14.08.2014 66 Kokousaika Torstai 14.08.2014 klo 19.00 20.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 15/2016. Kokousaika Asiat :t 83-87

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 15/2016. Kokousaika Asiat :t 83-87 ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 15/2016 Kokousaika 8.11.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 83-87 Lautakunta tutustui jätevedenpuhdistamoon ennen kokousta kello 17.00 alkaen. Pirkanmaan Jätehuolto

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 17.09.2015 79 Kokousaika Torstai 17.09.2015 klo 19.00 19.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 7/2015. KOKOUSAIKA 4.11.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 7/2015. KOKOUSAIKA 4.11.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta ASIALISTA 7/2015 KOKOUSAIKA 4.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 44 Saapuneet asiakirjat 45 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 14/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 14/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 14/2016 Kokousaika 11.10.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 72-81 Asialista 72 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA; KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET... 191 73 RAKENNUSVALVONNAN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 5/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 5/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 5/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 23.5.2013 kello 17.30. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 32 33 1 34 2 35 36 37 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6)

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) 1 Toiminta-ajatus Tekninen toimi - huolehtii yhdyskunnan toiminnan ja kehittymisen edellyttämistä suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala... 2 2. luku TEKNISEN TOIMEN HALLINTO 2 Tekninen lautakunta...

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 1/2015 Aika Ti 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina 13.01.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2015 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 81 Kokousaika Keskiviikko 11.9.2013 klo 18 20.21 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja

Lisätiedot