Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 15:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 27 Ennakkoäänestyksen järjestäminen vuoden europarlamenttivaaleissa 28 Vaalipäivän äänestyspaikat ja niiden aukioloajat 7 europarlamenttivaaleissa Lausunto pelastustoimen aluejakoesityksestä 8 30 Yleiskaavan ja asemakaavan laadinta Ostoliikenteen linja-autovuoroparin Imatra-Simpele 11 kustannuksiin osallistuminen 32 Hiitolanjokeen liittyvät ajankohtaiset toimenpiteet Perusopetuksen rehtorin virka Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kauppakirja Onnela-tilasta Etelä-Karjalan Osuuspankki / Rautjärven kunta 22

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 15:00-17:10 puheenjohtaja Vuorela Harri 15:00-17:10 1. varapj Europaeus Teemu 15:00-17:10 2. varapj Kuru Katja 15:00-17:10 jäsen pöytäk. tark. Lensu-Saukkonen Helena 15:00-17:10 jäsen pöytäk. tark. Tervonen Timo 15:00-17:10 jäsen Vanhatalo Mika 15:00-17:10 jäsen Terävä Liisa 15:00-17:10 valtuuston pj Luumi Kari 15:00-17:10 valt 1. varapj Paajanen Timo 15:00-17:10 valt 2. varapj Anttila Harri 15:00-17:10 kj, pöy tä kir jan pi täjä Rita Annaleena 15:00-17:10 kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Katja Kuru Pöytäkirjantarkastaja Helena Lensu-Saukkonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupiste Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 25 Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koolle kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 26 Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnan yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Katja Kuru ja Helena Lensu-Sauk ko nen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Kuru ja Helena Lensu-Saukkonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ennakkoäänestyksen järjestäminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 24/ /2014 Kh 27 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan sihteeri p , s-posti: Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa mää rää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää oman harkintansa mukaan yleis ten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kunta vastaa myös ennakkoäänestyksen kustannuksista. Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa en nak ko äänes tys pai kan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat (arkisin klo 8-20 ja vii kon lop pu na klo 9-18 välisenä aikana). Kunnan keskusvaalilautakunta mää rää ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Kussakin en nak ko ää nes tys pai kas sa tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtäai kaa paikalla. Kunnat, joissa ei ole postikonttoreita, voivat järjestää ennak ko ää nes tyk sen vain omissa virastoissaan, joita ovat esim. kun nan viras to, kirjasto, koulu ja erilaiset palvelukeskukset. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja tehtävä vaalilain 9 :ssä tar koi tet tu päätös kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Pää tök sestä tulee käydä ilmi jokaisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite ja päi vit täi nen aukioloaika. Sekä ennakkoäänestyksen että vaalipäivän äänes tys paik ko jen tiedot tulee olla merkittynä Väestörekisterikeskuksen yl läpi tä mään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Suomalaisessa laivassa en nak koää nes tys voidaan aloittaa jo viikkoa aikaisemmin eli Edellisessä eurovaalissa Rautjärven ennakkoäänistä annettiin 402 kunnan ta lol la, 78 aseman paloasemalla ja 64 kunnan ulkopuolella. Kunnanhallitus määrää vuoden 2014 europarlamenttivaalien en nak ko äänes tys pai kat ja niiden aukioloajat seuraavasti: Äänestyspaikat: Rautjärven kunnantalo Simpeleentie Simpele Aukioloajat: klo klo klo Rautjärven Aseman kirjasto Rautjärventie Rautjärvi Aukioloajat:

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus klo klo klo Hyväksyttiin. Jakelu Keskusvaalilautakunta Hallintokeskus Kirjasto Väestörekisterikeskus äänestyspaikkarekisteri

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Vaalipäivän äänestyspaikat ja niiden aukioloajat europarlamenttivaaleissa / /2014 Kh 28 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan sihteeri p , s-posti: Europarlamenttivaalit toimitetaan vuoden 2014 toukokuussa. Varsinainen vaa li päi vä on sunnuntai Rautjärven kunnassa on valtuuston tekemän ää nes tys alue muutos pää tök sen mukaisesti kaksi äänestysaluetta: 1. Rautjärven äänestysalue 2. Simpeleen äänestysalue Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallituksen tulee määrätä vaalipäivän äänes tys pai kat. Vaalipäivän äänestyspaikat määrätään seuraavasti: Äänestysalue 001, Rautjärvi Rautjärven aseman koulu Urheilijankatu Rautjärvi Äänestysalue 002, Simpele Rautjärven kunnantalo Simpeleentie Simpele Molemmat äänestyspaikat ovat avoinna klo Hyväksyttiin. Jakelu Keskusvaalilautakunta Hallintokeskus Rautjärven Aseman koulu

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Lausunto pelastustoimen aluejakoesityksestä 1/ /2014 Kh 29 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Erkki Hokkanen, pelastusjohtaja Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa tar koi tuk sena on toteuttaa pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hal lituk sen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mu kai ses ti. Sisäministeriön tavoitteena on, että pelastustoimen alueita vähen tä mäl lä saavutetaan pelastustoimelle asetettu 7,5 milj. euron sääs tö tavoi te vuoden 2016 loppuun mennessä. Aluejakopäätöksessä on tarkoitus asettaa määräaika yhteistoiminnan ehto jen sopimiseksi siten, että uudet pelastustoimen alueet aloittaisivat toimin tan sa vuoden 2016 alusta. Pelastuslain (379/2011) 24 :n mukaan valtioneuvosto päättää maan ja kami ses ta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtio neu vos to tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain (365/1995) 79 :n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä aloittees ta. Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuul ta va kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pe las tustoi men järjestämisestä. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto aset taa määräajan voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Pe las tustoi men järjestämissopimuksessa kuntien tulee sopia hallinnosta, kus tannus ten jaosta ja muista toiminnan järjestämiseksi tarpeellisista asioista. So pi muk sen hyväksymiseen ja muuttamiseen sovelletaan, mitä kuntalain 79 :n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muut tami ses ta. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kak si kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vä hin tään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. So pi muk seen sovelletaan muuten, mitä kuntien yhteistoiminnasta sää detään kuntalaissa. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen valtioneuvoston aset ta mas sa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta, hal lin to mal lis ta, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yh teis toi min nan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asian omaisil la kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Sisäasiainministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa esitetystä alue ja ko ehdo tuk ses ta. Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa seuraaviin kysy myk siin: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi. Lausunto tulee toimittaa sisäasiainministeriölle mennessä. Aluejakoehdotuksessa on esitetty Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pe lastus lai tos ten yhdistämistä. Maakuntarajat ylittävä pelastuslaitos ei luon teeltaan ole enää kunnallista toimintaa, joten tarkoituksenmukaisinta olisi valtiol lis taa pelastuslaitokset hätäkeskusalueita vastaavaksi tai tehdä säästöt ny kyi sel lä pelastuslaitosrakenteella. Etelä-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnassa on sovittu yhteisestä lau sun to poh jas ta, jonka mukainen lausuntoehdotus on esityslistan liit teenä. Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon si sä asiai an mi niste ri öl le koskien pelastustoimen aluejakomuutosehdotusta. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Lausunto pelastustoimen aluejakoesityksestä Jakelu Sisäasiainministeriö pelastusosasto Etelä-Karjalan pelastuslaitos

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Yleiskaavan ja asemakaavan laadinta 383/ /2013 Kh 30 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Simpele-Änkilän osayleiskaavan ja Simpeleen asemakaavan laadinta on eden nyt alustavaan kaavaluonnokseen. Kaavaluonnosta esiteltiin kunnan ja K-Vizitin edustajille Kaavaluonnos on kunnanhallituksen käsit te lys sä yleisesti nähtäville asettamista varten. Alustavan luontoselviytyksen perusteella on lomakeskuksen rakennusten si joit te lua on muutettava. Muutosten takia on jo tässä vaiheessa tar ken netta va uimaranta- ja venevalkama-alueen toimintojen sijoittelua. Lisäksi laadinta-alueen rajausta on vähäisissä määrin tarkennettava. Il marin ka dun varteen toteutettava asemakaavamuutos edellyttää ELY-kes kuksen mukaan myös yleiskaavan muutosta. Tiiliruukin asuntoalueen osalta olisi tarkoituksenmukaista määritellä liit tymis vel vol li suus kaukolämpöön. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kaavan laadintatilanteen ja antaa tarvit taes sa jatkovalmisteluohjeita varsinaisen kaavaluonnoksen laatimista var ten sekä hyväksyy suunnittelutoimeksiannon tilaamisen uimaranta- ja ve ne val ka ma-alu eel le. Hyväksyttiin. Jakelu Ulla Karjalainen Pöyry kunnanjohtaja tekninen johtaja

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ostoliikenteen linja-autovuoroparin Imatra-Simpele kustannuksiin osallistuminen 46/ /2014 Kh 31 Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa Kaakkois-Suomen ELY-kes kukses ta on ollut sivistystoimenjohtajaan yhteydessä ja tiedustellut kunnan kan taa Imatra-Simpele vuoroparin kustannuksiin osallistumisesta myös jatkos sa. Kaksivuotinen sopimus päättyy ELY-keskuksen nä kökul mas ta matkustajamäärätietojen mukaan vuorolla näyttää olevan ky syntää, mutta matkustajia koskevat nousijatiedot näyttävät liikenteen pal ve levan pääsääntöisesti vain Rautjärven kunnan tarpeita. Tämä liikenne ei siis ole kuntakeskusten ja useaa matkustajaryhmää palvelevaa liikennettä ja sen huomioiminen ELY:n hankintakohteena nykyisessä rahoitustilanteessa ei ole suoraan perusteltua. ELY on valmis kilpailuttamaan reitin al kaen vähintään yhtä suurella kunnan rahoitusosuudella (50/50) kuin päät ty väs sä sopimuksessa. Valtakunnallisesta lippu- ja mak su jär jes tel mämuu tok ses ta johtuen nyt kilpailutettavista liikenteistä tehdään 1v-so pi muksia (+1+1 v. optio). Rautjärven kunnan kannalta kyseinen linja-autoliikenteen vuoropari on toisen asteen opiskelijoille ja myös työmatkaliikenteelle erittäin tärkeä. Kunnanhallitus päättää osallistua ELY:n kilpailuttamaan koululaisliikenteen lin ja-au to vuo ro pa rin Imatra-Simpele kustannuksiin 50 %:lla. So pi mus osapuo let ovat ostajina Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Rautjärven kunta se kä kilpailutuksen voittava liikennöitsijänä. Kunnan vuosikustannusarvio on n euroa. Hyväksyttiin. Jakelu Kaakkois-Suomen ELY-keskus sivistystoimenjohtaja

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Hiitolanjokeen liittyvät ajankohtaiset toimenpiteet 21/ /2014 Kh 32 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Hiitolanjoen osalta on tällähetkellä käynnissä useita erilaisia prosesseja. Voi ma lai tos yh tiöt ovat tehneet julkiset osallistumistarjoukset ja laatineet ka la tie suun ni tel mat. EU:n ja Venäjän uusi ENI-raja-alueohjelman sisällön val mis te lu on käynnistymässä. Eri prosessien koordinointi olisi kunnan intres sien mukaista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti Hiitolanjoen voi ma laitos ten omistajat ovat käynnistäneet vesilain mukaisen osal lis tu mis tar jousme net te lyn, joka koskee Änkilän osakaskuntaan liittyvää ve si voi ma oi keuden käyttöä. Koitsanlahden osakaskunnan jäsenet ovat jo aiemmin luo puneet koskiosuuksista yhtiöiden hyväksi. Osallistumistarjousmenettelyyn voivat osallistua kaikki ne osakaskunnan osak kaat, joilla on oikeus yli 2 prosenttiin vesivoimasta. Rautjärven kun nalla on oikeus osallistua menettelyihin, koska sen omistusosuus ve si voi masta on 3,51 %. Voimassa olevan vesilain mukaan vesivoimaoikeuden lunastusmenettelyn voi käynnistää osakas tai osakkaat, joilla on hallinnassaan yli 20 % kos kioi keu des ta, mutta ennen lunastustoimitusta on varattava mahdollisuus niille osakkaille joiden omistusosuus on yli 1 % vesivoimasta liittyä hank keeseen osallistumistarjousmenettelyn kautta. Menettelyn perusteella pe rustet ta va osakeyhtiö voi lunastaa vesivoimaoikeuden muilta osakkailta ja saa da pysyvän käyttöoikeuden vesivoimaan. Metsä Board Oyj Juvankosken voimalaitoksen omistajana ja Vantaan Ener gia Oy Lahnasenkosken voimalaitoksen omistajana ovat laatineet vesi lain mukaisen suunnitelman. Hiitolanjoen Voima Oy Ritakosken ja Kangaskosken voimaloiden omis ta jana on käynnistänyt osallistumistarjousmenettelyn, mutta ei ole esittänyt perus tel tua suunnitelmaa vaan arvion voimalaitosten sekä osal lis tu mis oi keuden hinnasta. Osallistumistarjoushakemusten pohjalta lunastusarvot ovat: vesivoima voimalaitos invest.tarve yhteensä Juvankoski Ritakoski Lahnasenkoski Kangaskoski Lunastusarvo Takaisinmaksuaika -% Juvankoski /kw 43,16 vuotta 2,3 Ritakoski /kw 86,32 vuotta 1,2 Lahnasenkoski /kw 35,67 vuotta 2,8 Kangaskoski /Kw 53,37 vuotta 1,9

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Lisäksi Hiitolanjoen Voima Oy edellyttää, että yhtiön omistamat voi ma laitok set tulee lunastaa 1,5 kertaisesta arvostaan. On ilmeistä, että voimalaitosten arvo ja/tai investointitarpeet on ylimitoitettu tuot to-odo tuk siin nähden. Kalateiden rakentamisen investointitarpeet on mää ri tel ty noin euroksi/ voimalaitos, Juvankoskea lukuun ot ta matta. Ainoastaan Vantaan Energia Oy:n ilmoittamat luvut ilman kalateiden raken ta mis kus tan nuk sia ovat liiketaloudellisesti perusteltavissa. Rautjärven kunta on jo antanut lausunnon Lahnasenkosken ka la tie suun nitel mas ta. Ritakosken ja Kangaskosken kalatiesuunnitelmat on jätetty E-S Aviin vuoden 2013 lopussa ja ne ovat tulossa lausunnolle lähiaikoina. Valtioneuvosto on vahvistanut Museoviraston inventoinnin valta kun nal li sek si alueidenkäyttötavoitteiksi rakennetun kulttuuriympäristön osal ta. Hiitolanjoen voimalat ovat luettelossa, joten ne ovat kult tuu ri ym päris tö nä erityisen suojelun piirissä. Ritakosken vesivoimalaitos on Ylä-Ritakosken myllyn paikalle 1920 val mis tu nut selkeälinjainen, klassistisia piirteitä ilmentävä, tiilinen ko ne ase ma ra ken nus. Vanha tekninen laitteisto on osittain säilynyt. Lahnasenkoski on Hiitolanjoen vesivoimaloista vanhin (1911). Siellä on myös yksi harvoista ja tiettävästi vanhin säilyneistä puu ra ken teisis ta konehuoneista Suomessa. Vanha tekninen laitteisto on säi lynyt käyttämättömänä uusien rinnalla. Kangaskosken voimala (1925) on samalla paikalla aiemmin toi mineen Kangaskosken puuhiomon ja paperitehtaan ( ) paikal la. Tehtaasta on jäljellä vain kivijalkoja. Kangaskosken voi ma lassa otettiin ensimmäisenä käyttöön Suomessa valmistettu Kaplan-tyyp pi nen turbiini (Tampella Oy, 1924). Kangaskoski onkin yksi par hai ten 1920-luvun asunsa säilyttäneitä voimalaitoksia maas samme. Merkittävää on, että alkuperäinen koneisto on yhä toiminnassa. Rautjärven kunnalle on keskeistä turvata Hiitolanjoen teol li suus his to rial liset- ja virkistysarvot, joilla jatkossa on merkittävää matkailullista mer ki tystä. Rautjärven kunta ja Vantaan Energia Oy ovat yhteistyössä korjanneet vuo ta vaa patoa sekä kunnostaneet Lahnasenkosken vanhan puisen voima lai tos ra ken nuk sen. Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö on rakentanut Ritakoskelta joen koil lispuo lel la Lahnaselle sekä kaakkoispuolella Korkeamäenojalle ja edelleen Än ki län sa lon tielle ulottuvan retkeilyreitistön. Reitin jatkamisesta Kan gaskos kel le on valmiit yleiskaavaan perustuvat suunnitelmat, jonka to teut tamis ta ovat hidastaneet puuttuvat maankäyttöluvat sekä rahoitus. Kan gaskos ken alueella virkistysaluesäätiö ja kunta omistavat merkittävästi maa-aluei ta, jotka ovat hyödynnettävissä matkailutarkoituksiin. Kangaskosken voimalalaitoksen sekä koko entisen puuhiomon alueen suo je lu olisi nyt ajankohtaista. Voimalaitoksen rakenteiden mahdollinen uu si mi nen tai teknisen kalaportaan rakentaminen heikentäisi alueen suo jelu ar vo ja. Laatokan lohen tulevaisuuden kannalta Kangaskosken alueen kun nos tami nen kutualueena sekä veden johtaminen koskiuomaan tukisivat myös

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus ta voi tet ta, jossa voimalaitos jatkaisi osittain toimivana museovoimalana Van taan kos ken tapaan. Hiitolanjoen alueen kehittäminen on periaatteessa mahdollista saada uuden ENI-kauden kärkihankkeeksi. Tavoitteena on kevättalven aikana toteut taa asiantuntijaseminaari, jossa kokoonkutsujana voisi toimia maa kunta joh ta ja Matti Viialainen. ENI-hankkeen rahoituksella voitaisiin toteuttaa mm.: Kalateiden rakentaminen yhteistyössä voimalaitosyhtiöiden kanssa. Kangaskosken voimalan lunastaminen museovoimalaksi ja mu seoalu een rakentaminen sekä alueen kalataloudellinen kunnostaminen. Retkeilyreitistön rakentaminen valmiiksi Lahnaselta Kangaskoskelle Kuten edellä on esitetty, kalateiden rakentaminen ei lukujen valossa näytä voi ma lai tos yh tiöi den näkökulmasta kannattavalta. Tällöin riskinä on, että ta voit tei den toteutuminen lykkääntyy oikeusprosessien takia pitkälle tu levai suu teen. Hankerahoituksen avulla Lahnasen ja Ritakosken kalateiden rakentaminen voi si saada voimalaitosyhtiöt myötämieliseksi kehittämistoimenpiteille. Kangaskosken voimalan todellinen nykyarvo lienee noin euroa, jo ka hyvin linjassa Kehyn vuonna 2002 tekemän arvion, euroa, kans sa. Lisäksi kalateiden rakentaminen, kalataloudellinen kunnostus sekä museorakenteiden rakentaminen edellyttää rahoitusta. Kaikkiaan ENI-hank kees sa kustannukset voisivat nousta noin 2 miljoonaan euroon. Toimenpiteiden vauhdittamiseksi Rautjärven kunnalla on ka la tie suun ni telmis ta annettavien lausuntojen lisäksi mahdollista toimia asiassa mm. päättä mäl lä osallistua Kangaskosken voimalaitoksen osal lis tu mis tar jous me nette lyyn kuitenkin kiistämällä Hiitolanjoen Voima Oy:n esittämät lu nas tus laskel mat. Toisaalta kunta voisi esittää Kangaskosken voimalaitoksen suojelemista Kaak kois-suo men ELY keskukselle rakennusperinnön suojelemisesta anne tun lain (498/2010) nojalla. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja keskustelee Hiitolanjokeen liit ty vistä ajankohtaisista toimenpiteistä. Rautjärven kunta esittää Hiitolanjoen kehittämistä ENI-ohjelmaan sekä päät tää osallistua asiantuntijanseminaarin järjestämiseen. Voimalaitosten osallistumistarjouksista kunnanhallitus päättää seu raa vassa kokouksessa. Hyväksyttiin. Kunnanhallitus antoi tehtäväksi valmistella rakennusperinnön suojelulain mu kai sen suojeluesityksen valmistelun Kangaskosken voi ma lai tos alu eesta.

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Jakelu kunnanjohtaja

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusopetuksen rehtorin virka 327/ /2013 Kh Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion rehtori Mervi Varis anoo kirjeel lään eroa rehtorin virasta lukien siirtyessään leh torin virkaan Hallintosäännön 7. luvun mukaan kunnanhallitus päättää rehtorin viran valin nas ta ja eron myöntämisestä. Viran täyttäminen vakinaisesti lukuvuoden alusta lukien ei käy tän nös sä ole enää mahdollista. Kunnanhallitus myöntää Mervi Varikselle eron Simpeleen yhteiskoulun ja Raut jär ven lukion rehtorin virasta lukien. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle luvan täyttää tilapäisesti Simpeleen yh teis kou lun ja Rautjärven lukion rehtorin virka ajalle vä li sek si ajaksi, jonka aikana virka tulee julistaa haettavaksi. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Simpeleen yhteiskoulun ja lukion rehtorin virka julistettiin haettavaksi perus ope tuk sen rehtorin virkana: "Rautjärvi on noin 3700 asukkaan vakavarainen teol li suuskun ta Etelä-Karjalassa, jonka kuntakeskus on Simpeleellä. Rautjärven kunnassa on haettavana toistaiseksi täyttämistä var ten lukien tai sopimuksen mukaan perusopetuksen rehtorin virka johon on liitetty velvollisuus hoitaa lukion rehtorin tehtävät. Sim pe leen yhteiskoulussa perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 on 124 oppilasta ja Rautjärven lukiossa 55 opiskelijaa. Vuonna 2015 kuntaan valmistuu uusi yhteinäiskoulu, johon

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus siir re tään myös Kivijärven alakoulun oppilaat (noin 120 op pilas ta). Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen hen ki löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan ja palkkaus OVTES:n mukaan. Rehtorilta edellytetään hy vää johtamis- ja organisointikykyä, ihmissuhdetaitoja ja kehit tä mis ha luk kuut ta. Arvostamme kokemusta johtamistyöstä se kä innostusta oppimisen kehittämiseen. Valitun on 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tie dok si saannis ta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti lastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan sel vittä mi ses tä annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Teh tä vä täytetään neljän kuukauden koeajalla. Hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta, Viimeinen hakupäivä on Kyselyihin vastaavat kunnanjohtaja, p , ja sivistystoimenjohtaja p , Rautjärvellä Rautjärven kunnanhallitus" Hakijat esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen saapuneet viisi hakemusta pe rus opetuk sen rehtorin virkaan. Kunnanhallitus päättää julistaan perusopetuksen rehtorin viran uudelleen haet ta vak si mennessä. Saapuneet hakemukset otetaan huo mioon virantäytössä. Kunnanhallitus nimeää valintaryhmän, jonka tehtävänä on päättää haas tatte luun kutsuttavat hakijat, pitää haastattelut sekä tehdä ehdotus pe rus opetuk sen rehtorin valinnasta kunnanhallitukselle. Valintaryhmään nimetään kaksi kunnanhallituksen edustajaa, si vis tys lau takun nan puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja ja sivistystoimenjohtaja. Hyväksyttiin. Kunnanhallituksen edustajiksi valintaryhmään nimettiin 3 edustajaa: Taina Lon ka, Harri Vuorela ja Timo Tervonen.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 33 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitukselle esitellään saapuneet hakemukset kokouksessa. Perusopetuksen rehtorin virkaa ovat hakeneet mennessä: Jari Piipponen, Tervola Vesa Pakarinen, Taipalsaari Eni Vitikainen, Rautjärvi Juha Ahonen, Jyväskylä Vesa Tonder, Imatra Janne Hirvonen, Rautalampi Katariina Mattila-Palo, Turku Marjatta Koskensalo, Imatra Juhani Sammallahti, Eura Tarja Törttö, Lappeenranta Kari Koskinen, Pukkila Mika Matilainen, Jyväskylä Yhdistelmä hakijoista jaettiin kokouksessa. Kunnanjohtaja ja sivistystoimenjohtaja ovat käyneet läpi jätetyt ha ke mukset ja esittävät haastatteluun kutsuttaviksi ne, joilla on kokemusta koulun hal lin nol li ses ta tai pedagogisesta johtamisesta. Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat hakijat: Janne Hirvonen, Marjatta Koskensalo, Tarja Törttö, Juhani Sammallahti, Ve sa Tonder ja Vesa Pakarinen. Haastattelupäivä on perjantai Kunnanhallitus hyväsyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että haas tat teluun kutsutaan myös Eni Vitikainen. Haastatteluryhmään esteestä ilmoittaneen Harri Vuorelan tilalle kun nanhal li tus valitsi valtuuston 2. varapj:n Timo Paajasen. Jakelu sivistystoimenjohtaja

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 34 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Suomen Kuntaliitto: Yleiskirje 1/80/2014, Vuoden 2013 yleiskirjeluettelo. Yleiskirje 2/80/2014, Europarlamenttivaalit. Yleiskirje 2a/80/2014, Korjaus yleiskirjeeseen 2/80/2014 (Eu ro par la ment ti vaa lit) Yleiskirje 3/80/2014, Kopioston nauhoitussopimukset vuo del le Mäkeläntien yksityistiekunta: Kutsu tiekunnan kokoukseen klo 18.00, Pubec Oy:n kokoustila, Raut jär vi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Päätös hanketuesta , dnro 2356/ , päätösnro Asia: Päätös tuesta yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen. Hanke: Kehit ty vä Rautjärven alue. ELY-keskuksen ratkaisu: Kaakkois-Suomen ELY-kes kus myöntää hanketukea yhteensä ,87 jäljempänä mai nituin ehdoin. Väestörekisterikeskus: Kirje , 17/330/14. Vuoden 2014 europarlamenttivaalit: Ää nes tyspaik ko jen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen. Opetusministeriö: Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus/rahoituspäätöksiä 2014 Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2013 val ti on osuus/ra hoi tus päätök siä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lappeenrannan kaupunki, Eksote: TERVE-SOS 2014, sosiaali- ja terveysalan koulutustapahtuma Lap peenran nas sa Valtiovarainministeriö: Päätös VM/2969/ /2013. Päätös kuntien ko ti kun ta korvauk sen perusosista vuodelle Päätös VM/2970/ /2013. Päätös kunnan peruspalvelujen val tion osuu des ta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan val tionosuuk sien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna JulkICT Vaatimukset ja suositukset, JHS-projektipäällikön säh kö posti Palautepyyntö: JHS 166 Julkisen hallinnon IT-han kin tojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -suositusluonnos. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Hallituksen esityslista Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto: Toimeenpanokirje VM1452/ /2012, Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpano.

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tilastokeskus: Sähköposti Vuoden 2013 sosiaalipalvelujen toimintatilaston tiedon ke ruu. Nordregio: Pohjoismainen demografiaohjelma innovatiivisille kunta- ja aluetason hank keil le. Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto: Kutsu maanmittaustoimitukseen, toimitusnro Kiin teistön mää ri tys osakasluettelon vahvistamiseksi. Kohteet: Tien var si, Koppelometsä, Koivikko. Kokous: Perjantaina klo Paikka: Rautjärven kun nan viras to, valtuustosali, Simpele. Kutsu maanmittaustoimitukseen, toimitusnro Kiin teistön mää ri tys osakasluettelon vahvistamiseksi. Kohde: Koi vik ko. Kokous: Perjantaina klo Paikka: Raut järven kunnanvirasto, valtuustosali, Simpele. Kutsu maanmittaustoimitukseen, toimitusnro Kiin teistön mää ri tys osakasluettelon vahvistamiseksi. Kohteet: Hiekkamäki, Ravirata, Aho mäen kan gas, Ravirata. Kokous: Perjantaina klo Paikka: Rautjärven kunnanvirasto, val tuus to sali, Simpele. Etelä-Karjalan jätelautakunta: Esityslista Etelä-Karjalan liitto: Maakuntahallituksen esityslista ja lisälista Maakuntahallituksen kokoustiedote : Etelä-Karjalan en simmäi nen vaihekaava hyväksyttiin maakuntahallituksessa. Etelä-Suomen AVI: Opetus- ja kulttuuri -vastuualue, sähköposti : Lasten ja nuorten lii kun nan kehittämisavustus Kunnanvaltuuston iltakoulu klo Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Hyväksyttiin.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 35 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja vi ran hal ti ja pää töksiä: Kunnanjohtaja: Viranhaltijapäätös 1, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lu kion avoimen viran hoitaminen. Tekninen johtaja: Viranhaltijapäätös 1, Valvomopäivitys, automaatiourakka, ve sihuol to puo li, Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Ote hallituksen pöytäkirjasta : Palvelusopimus Raut järvi. Hallituksen pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hyväksyttiin.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 12:30-16:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot