Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 15:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 27 Ennakkoäänestyksen järjestäminen vuoden europarlamenttivaaleissa 28 Vaalipäivän äänestyspaikat ja niiden aukioloajat 7 europarlamenttivaaleissa Lausunto pelastustoimen aluejakoesityksestä 8 30 Yleiskaavan ja asemakaavan laadinta Ostoliikenteen linja-autovuoroparin Imatra-Simpele 11 kustannuksiin osallistuminen 32 Hiitolanjokeen liittyvät ajankohtaiset toimenpiteet Perusopetuksen rehtorin virka Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kauppakirja Onnela-tilasta Etelä-Karjalan Osuuspankki / Rautjärven kunta 22

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 15:00-17:10 puheenjohtaja Vuorela Harri 15:00-17:10 1. varapj Europaeus Teemu 15:00-17:10 2. varapj Kuru Katja 15:00-17:10 jäsen pöytäk. tark. Lensu-Saukkonen Helena 15:00-17:10 jäsen pöytäk. tark. Tervonen Timo 15:00-17:10 jäsen Vanhatalo Mika 15:00-17:10 jäsen Terävä Liisa 15:00-17:10 valtuuston pj Luumi Kari 15:00-17:10 valt 1. varapj Paajanen Timo 15:00-17:10 valt 2. varapj Anttila Harri 15:00-17:10 kj, pöy tä kir jan pi täjä Rita Annaleena 15:00-17:10 kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Katja Kuru Pöytäkirjantarkastaja Helena Lensu-Saukkonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupiste Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 25 Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koolle kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 26 Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnan yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Katja Kuru ja Helena Lensu-Sauk ko nen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Kuru ja Helena Lensu-Saukkonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ennakkoäänestyksen järjestäminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 24/ /2014 Kh 27 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan sihteeri p , s-posti: Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa mää rää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää oman harkintansa mukaan yleis ten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kunta vastaa myös ennakkoäänestyksen kustannuksista. Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa en nak ko äänes tys pai kan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat (arkisin klo 8-20 ja vii kon lop pu na klo 9-18 välisenä aikana). Kunnan keskusvaalilautakunta mää rää ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Kussakin en nak ko ää nes tys pai kas sa tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtäai kaa paikalla. Kunnat, joissa ei ole postikonttoreita, voivat järjestää ennak ko ää nes tyk sen vain omissa virastoissaan, joita ovat esim. kun nan viras to, kirjasto, koulu ja erilaiset palvelukeskukset. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja tehtävä vaalilain 9 :ssä tar koi tet tu päätös kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Pää tök sestä tulee käydä ilmi jokaisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite ja päi vit täi nen aukioloaika. Sekä ennakkoäänestyksen että vaalipäivän äänes tys paik ko jen tiedot tulee olla merkittynä Väestörekisterikeskuksen yl läpi tä mään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Suomalaisessa laivassa en nak koää nes tys voidaan aloittaa jo viikkoa aikaisemmin eli Edellisessä eurovaalissa Rautjärven ennakkoäänistä annettiin 402 kunnan ta lol la, 78 aseman paloasemalla ja 64 kunnan ulkopuolella. Kunnanhallitus määrää vuoden 2014 europarlamenttivaalien en nak ko äänes tys pai kat ja niiden aukioloajat seuraavasti: Äänestyspaikat: Rautjärven kunnantalo Simpeleentie Simpele Aukioloajat: klo klo klo Rautjärven Aseman kirjasto Rautjärventie Rautjärvi Aukioloajat:

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus klo klo klo Hyväksyttiin. Jakelu Keskusvaalilautakunta Hallintokeskus Kirjasto Väestörekisterikeskus äänestyspaikkarekisteri

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Vaalipäivän äänestyspaikat ja niiden aukioloajat europarlamenttivaaleissa / /2014 Kh 28 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan sihteeri p , s-posti: Europarlamenttivaalit toimitetaan vuoden 2014 toukokuussa. Varsinainen vaa li päi vä on sunnuntai Rautjärven kunnassa on valtuuston tekemän ää nes tys alue muutos pää tök sen mukaisesti kaksi äänestysaluetta: 1. Rautjärven äänestysalue 2. Simpeleen äänestysalue Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallituksen tulee määrätä vaalipäivän äänes tys pai kat. Vaalipäivän äänestyspaikat määrätään seuraavasti: Äänestysalue 001, Rautjärvi Rautjärven aseman koulu Urheilijankatu Rautjärvi Äänestysalue 002, Simpele Rautjärven kunnantalo Simpeleentie Simpele Molemmat äänestyspaikat ovat avoinna klo Hyväksyttiin. Jakelu Keskusvaalilautakunta Hallintokeskus Rautjärven Aseman koulu

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Lausunto pelastustoimen aluejakoesityksestä 1/ /2014 Kh 29 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Erkki Hokkanen, pelastusjohtaja Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa tar koi tuk sena on toteuttaa pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hal lituk sen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mu kai ses ti. Sisäministeriön tavoitteena on, että pelastustoimen alueita vähen tä mäl lä saavutetaan pelastustoimelle asetettu 7,5 milj. euron sääs tö tavoi te vuoden 2016 loppuun mennessä. Aluejakopäätöksessä on tarkoitus asettaa määräaika yhteistoiminnan ehto jen sopimiseksi siten, että uudet pelastustoimen alueet aloittaisivat toimin tan sa vuoden 2016 alusta. Pelastuslain (379/2011) 24 :n mukaan valtioneuvosto päättää maan ja kami ses ta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtio neu vos to tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain (365/1995) 79 :n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä aloittees ta. Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuul ta va kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pe las tustoi men järjestämisestä. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto aset taa määräajan voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Pe las tustoi men järjestämissopimuksessa kuntien tulee sopia hallinnosta, kus tannus ten jaosta ja muista toiminnan järjestämiseksi tarpeellisista asioista. So pi muk sen hyväksymiseen ja muuttamiseen sovelletaan, mitä kuntalain 79 :n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muut tami ses ta. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kak si kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vä hin tään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. So pi muk seen sovelletaan muuten, mitä kuntien yhteistoiminnasta sää detään kuntalaissa. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen valtioneuvoston aset ta mas sa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta, hal lin to mal lis ta, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yh teis toi min nan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asian omaisil la kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Sisäasiainministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa esitetystä alue ja ko ehdo tuk ses ta. Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa seuraaviin kysy myk siin: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi. Lausunto tulee toimittaa sisäasiainministeriölle mennessä. Aluejakoehdotuksessa on esitetty Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pe lastus lai tos ten yhdistämistä. Maakuntarajat ylittävä pelastuslaitos ei luon teeltaan ole enää kunnallista toimintaa, joten tarkoituksenmukaisinta olisi valtiol lis taa pelastuslaitokset hätäkeskusalueita vastaavaksi tai tehdä säästöt ny kyi sel lä pelastuslaitosrakenteella. Etelä-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnassa on sovittu yhteisestä lau sun to poh jas ta, jonka mukainen lausuntoehdotus on esityslistan liit teenä. Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon si sä asiai an mi niste ri öl le koskien pelastustoimen aluejakomuutosehdotusta. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Lausunto pelastustoimen aluejakoesityksestä Jakelu Sisäasiainministeriö pelastusosasto Etelä-Karjalan pelastuslaitos

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Yleiskaavan ja asemakaavan laadinta 383/ /2013 Kh 30 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Simpele-Änkilän osayleiskaavan ja Simpeleen asemakaavan laadinta on eden nyt alustavaan kaavaluonnokseen. Kaavaluonnosta esiteltiin kunnan ja K-Vizitin edustajille Kaavaluonnos on kunnanhallituksen käsit te lys sä yleisesti nähtäville asettamista varten. Alustavan luontoselviytyksen perusteella on lomakeskuksen rakennusten si joit te lua on muutettava. Muutosten takia on jo tässä vaiheessa tar ken netta va uimaranta- ja venevalkama-alueen toimintojen sijoittelua. Lisäksi laadinta-alueen rajausta on vähäisissä määrin tarkennettava. Il marin ka dun varteen toteutettava asemakaavamuutos edellyttää ELY-kes kuksen mukaan myös yleiskaavan muutosta. Tiiliruukin asuntoalueen osalta olisi tarkoituksenmukaista määritellä liit tymis vel vol li suus kaukolämpöön. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kaavan laadintatilanteen ja antaa tarvit taes sa jatkovalmisteluohjeita varsinaisen kaavaluonnoksen laatimista var ten sekä hyväksyy suunnittelutoimeksiannon tilaamisen uimaranta- ja ve ne val ka ma-alu eel le. Hyväksyttiin. Jakelu Ulla Karjalainen Pöyry kunnanjohtaja tekninen johtaja

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ostoliikenteen linja-autovuoroparin Imatra-Simpele kustannuksiin osallistuminen 46/ /2014 Kh 31 Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa Kaakkois-Suomen ELY-kes kukses ta on ollut sivistystoimenjohtajaan yhteydessä ja tiedustellut kunnan kan taa Imatra-Simpele vuoroparin kustannuksiin osallistumisesta myös jatkos sa. Kaksivuotinen sopimus päättyy ELY-keskuksen nä kökul mas ta matkustajamäärätietojen mukaan vuorolla näyttää olevan ky syntää, mutta matkustajia koskevat nousijatiedot näyttävät liikenteen pal ve levan pääsääntöisesti vain Rautjärven kunnan tarpeita. Tämä liikenne ei siis ole kuntakeskusten ja useaa matkustajaryhmää palvelevaa liikennettä ja sen huomioiminen ELY:n hankintakohteena nykyisessä rahoitustilanteessa ei ole suoraan perusteltua. ELY on valmis kilpailuttamaan reitin al kaen vähintään yhtä suurella kunnan rahoitusosuudella (50/50) kuin päät ty väs sä sopimuksessa. Valtakunnallisesta lippu- ja mak su jär jes tel mämuu tok ses ta johtuen nyt kilpailutettavista liikenteistä tehdään 1v-so pi muksia (+1+1 v. optio). Rautjärven kunnan kannalta kyseinen linja-autoliikenteen vuoropari on toisen asteen opiskelijoille ja myös työmatkaliikenteelle erittäin tärkeä. Kunnanhallitus päättää osallistua ELY:n kilpailuttamaan koululaisliikenteen lin ja-au to vuo ro pa rin Imatra-Simpele kustannuksiin 50 %:lla. So pi mus osapuo let ovat ostajina Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Rautjärven kunta se kä kilpailutuksen voittava liikennöitsijänä. Kunnan vuosikustannusarvio on n euroa. Hyväksyttiin. Jakelu Kaakkois-Suomen ELY-keskus sivistystoimenjohtaja

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Hiitolanjokeen liittyvät ajankohtaiset toimenpiteet 21/ /2014 Kh 32 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Hiitolanjoen osalta on tällähetkellä käynnissä useita erilaisia prosesseja. Voi ma lai tos yh tiöt ovat tehneet julkiset osallistumistarjoukset ja laatineet ka la tie suun ni tel mat. EU:n ja Venäjän uusi ENI-raja-alueohjelman sisällön val mis te lu on käynnistymässä. Eri prosessien koordinointi olisi kunnan intres sien mukaista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti Hiitolanjoen voi ma laitos ten omistajat ovat käynnistäneet vesilain mukaisen osal lis tu mis tar jousme net te lyn, joka koskee Änkilän osakaskuntaan liittyvää ve si voi ma oi keuden käyttöä. Koitsanlahden osakaskunnan jäsenet ovat jo aiemmin luo puneet koskiosuuksista yhtiöiden hyväksi. Osallistumistarjousmenettelyyn voivat osallistua kaikki ne osakaskunnan osak kaat, joilla on oikeus yli 2 prosenttiin vesivoimasta. Rautjärven kun nalla on oikeus osallistua menettelyihin, koska sen omistusosuus ve si voi masta on 3,51 %. Voimassa olevan vesilain mukaan vesivoimaoikeuden lunastusmenettelyn voi käynnistää osakas tai osakkaat, joilla on hallinnassaan yli 20 % kos kioi keu des ta, mutta ennen lunastustoimitusta on varattava mahdollisuus niille osakkaille joiden omistusosuus on yli 1 % vesivoimasta liittyä hank keeseen osallistumistarjousmenettelyn kautta. Menettelyn perusteella pe rustet ta va osakeyhtiö voi lunastaa vesivoimaoikeuden muilta osakkailta ja saa da pysyvän käyttöoikeuden vesivoimaan. Metsä Board Oyj Juvankosken voimalaitoksen omistajana ja Vantaan Ener gia Oy Lahnasenkosken voimalaitoksen omistajana ovat laatineet vesi lain mukaisen suunnitelman. Hiitolanjoen Voima Oy Ritakosken ja Kangaskosken voimaloiden omis ta jana on käynnistänyt osallistumistarjousmenettelyn, mutta ei ole esittänyt perus tel tua suunnitelmaa vaan arvion voimalaitosten sekä osal lis tu mis oi keuden hinnasta. Osallistumistarjoushakemusten pohjalta lunastusarvot ovat: vesivoima voimalaitos invest.tarve yhteensä Juvankoski Ritakoski Lahnasenkoski Kangaskoski Lunastusarvo Takaisinmaksuaika -% Juvankoski /kw 43,16 vuotta 2,3 Ritakoski /kw 86,32 vuotta 1,2 Lahnasenkoski /kw 35,67 vuotta 2,8 Kangaskoski /Kw 53,37 vuotta 1,9

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Lisäksi Hiitolanjoen Voima Oy edellyttää, että yhtiön omistamat voi ma laitok set tulee lunastaa 1,5 kertaisesta arvostaan. On ilmeistä, että voimalaitosten arvo ja/tai investointitarpeet on ylimitoitettu tuot to-odo tuk siin nähden. Kalateiden rakentamisen investointitarpeet on mää ri tel ty noin euroksi/ voimalaitos, Juvankoskea lukuun ot ta matta. Ainoastaan Vantaan Energia Oy:n ilmoittamat luvut ilman kalateiden raken ta mis kus tan nuk sia ovat liiketaloudellisesti perusteltavissa. Rautjärven kunta on jo antanut lausunnon Lahnasenkosken ka la tie suun nitel mas ta. Ritakosken ja Kangaskosken kalatiesuunnitelmat on jätetty E-S Aviin vuoden 2013 lopussa ja ne ovat tulossa lausunnolle lähiaikoina. Valtioneuvosto on vahvistanut Museoviraston inventoinnin valta kun nal li sek si alueidenkäyttötavoitteiksi rakennetun kulttuuriympäristön osal ta. Hiitolanjoen voimalat ovat luettelossa, joten ne ovat kult tuu ri ym päris tö nä erityisen suojelun piirissä. Ritakosken vesivoimalaitos on Ylä-Ritakosken myllyn paikalle 1920 val mis tu nut selkeälinjainen, klassistisia piirteitä ilmentävä, tiilinen ko ne ase ma ra ken nus. Vanha tekninen laitteisto on osittain säilynyt. Lahnasenkoski on Hiitolanjoen vesivoimaloista vanhin (1911). Siellä on myös yksi harvoista ja tiettävästi vanhin säilyneistä puu ra ken teisis ta konehuoneista Suomessa. Vanha tekninen laitteisto on säi lynyt käyttämättömänä uusien rinnalla. Kangaskosken voimala (1925) on samalla paikalla aiemmin toi mineen Kangaskosken puuhiomon ja paperitehtaan ( ) paikal la. Tehtaasta on jäljellä vain kivijalkoja. Kangaskosken voi ma lassa otettiin ensimmäisenä käyttöön Suomessa valmistettu Kaplan-tyyp pi nen turbiini (Tampella Oy, 1924). Kangaskoski onkin yksi par hai ten 1920-luvun asunsa säilyttäneitä voimalaitoksia maas samme. Merkittävää on, että alkuperäinen koneisto on yhä toiminnassa. Rautjärven kunnalle on keskeistä turvata Hiitolanjoen teol li suus his to rial liset- ja virkistysarvot, joilla jatkossa on merkittävää matkailullista mer ki tystä. Rautjärven kunta ja Vantaan Energia Oy ovat yhteistyössä korjanneet vuo ta vaa patoa sekä kunnostaneet Lahnasenkosken vanhan puisen voima lai tos ra ken nuk sen. Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö on rakentanut Ritakoskelta joen koil lispuo lel la Lahnaselle sekä kaakkoispuolella Korkeamäenojalle ja edelleen Än ki län sa lon tielle ulottuvan retkeilyreitistön. Reitin jatkamisesta Kan gaskos kel le on valmiit yleiskaavaan perustuvat suunnitelmat, jonka to teut tamis ta ovat hidastaneet puuttuvat maankäyttöluvat sekä rahoitus. Kan gaskos ken alueella virkistysaluesäätiö ja kunta omistavat merkittävästi maa-aluei ta, jotka ovat hyödynnettävissä matkailutarkoituksiin. Kangaskosken voimalalaitoksen sekä koko entisen puuhiomon alueen suo je lu olisi nyt ajankohtaista. Voimalaitoksen rakenteiden mahdollinen uu si mi nen tai teknisen kalaportaan rakentaminen heikentäisi alueen suo jelu ar vo ja. Laatokan lohen tulevaisuuden kannalta Kangaskosken alueen kun nos tami nen kutualueena sekä veden johtaminen koskiuomaan tukisivat myös

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus ta voi tet ta, jossa voimalaitos jatkaisi osittain toimivana museovoimalana Van taan kos ken tapaan. Hiitolanjoen alueen kehittäminen on periaatteessa mahdollista saada uuden ENI-kauden kärkihankkeeksi. Tavoitteena on kevättalven aikana toteut taa asiantuntijaseminaari, jossa kokoonkutsujana voisi toimia maa kunta joh ta ja Matti Viialainen. ENI-hankkeen rahoituksella voitaisiin toteuttaa mm.: Kalateiden rakentaminen yhteistyössä voimalaitosyhtiöiden kanssa. Kangaskosken voimalan lunastaminen museovoimalaksi ja mu seoalu een rakentaminen sekä alueen kalataloudellinen kunnostaminen. Retkeilyreitistön rakentaminen valmiiksi Lahnaselta Kangaskoskelle Kuten edellä on esitetty, kalateiden rakentaminen ei lukujen valossa näytä voi ma lai tos yh tiöi den näkökulmasta kannattavalta. Tällöin riskinä on, että ta voit tei den toteutuminen lykkääntyy oikeusprosessien takia pitkälle tu levai suu teen. Hankerahoituksen avulla Lahnasen ja Ritakosken kalateiden rakentaminen voi si saada voimalaitosyhtiöt myötämieliseksi kehittämistoimenpiteille. Kangaskosken voimalan todellinen nykyarvo lienee noin euroa, jo ka hyvin linjassa Kehyn vuonna 2002 tekemän arvion, euroa, kans sa. Lisäksi kalateiden rakentaminen, kalataloudellinen kunnostus sekä museorakenteiden rakentaminen edellyttää rahoitusta. Kaikkiaan ENI-hank kees sa kustannukset voisivat nousta noin 2 miljoonaan euroon. Toimenpiteiden vauhdittamiseksi Rautjärven kunnalla on ka la tie suun ni telmis ta annettavien lausuntojen lisäksi mahdollista toimia asiassa mm. päättä mäl lä osallistua Kangaskosken voimalaitoksen osal lis tu mis tar jous me nette lyyn kuitenkin kiistämällä Hiitolanjoen Voima Oy:n esittämät lu nas tus laskel mat. Toisaalta kunta voisi esittää Kangaskosken voimalaitoksen suojelemista Kaak kois-suo men ELY keskukselle rakennusperinnön suojelemisesta anne tun lain (498/2010) nojalla. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja keskustelee Hiitolanjokeen liit ty vistä ajankohtaisista toimenpiteistä. Rautjärven kunta esittää Hiitolanjoen kehittämistä ENI-ohjelmaan sekä päät tää osallistua asiantuntijanseminaarin järjestämiseen. Voimalaitosten osallistumistarjouksista kunnanhallitus päättää seu raa vassa kokouksessa. Hyväksyttiin. Kunnanhallitus antoi tehtäväksi valmistella rakennusperinnön suojelulain mu kai sen suojeluesityksen valmistelun Kangaskosken voi ma lai tos alu eesta.

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Jakelu kunnanjohtaja

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusopetuksen rehtorin virka 327/ /2013 Kh Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion rehtori Mervi Varis anoo kirjeel lään eroa rehtorin virasta lukien siirtyessään leh torin virkaan Hallintosäännön 7. luvun mukaan kunnanhallitus päättää rehtorin viran valin nas ta ja eron myöntämisestä. Viran täyttäminen vakinaisesti lukuvuoden alusta lukien ei käy tän nös sä ole enää mahdollista. Kunnanhallitus myöntää Mervi Varikselle eron Simpeleen yhteiskoulun ja Raut jär ven lukion rehtorin virasta lukien. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle luvan täyttää tilapäisesti Simpeleen yh teis kou lun ja Rautjärven lukion rehtorin virka ajalle vä li sek si ajaksi, jonka aikana virka tulee julistaa haettavaksi. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Simpeleen yhteiskoulun ja lukion rehtorin virka julistettiin haettavaksi perus ope tuk sen rehtorin virkana: "Rautjärvi on noin 3700 asukkaan vakavarainen teol li suuskun ta Etelä-Karjalassa, jonka kuntakeskus on Simpeleellä. Rautjärven kunnassa on haettavana toistaiseksi täyttämistä var ten lukien tai sopimuksen mukaan perusopetuksen rehtorin virka johon on liitetty velvollisuus hoitaa lukion rehtorin tehtävät. Sim pe leen yhteiskoulussa perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 on 124 oppilasta ja Rautjärven lukiossa 55 opiskelijaa. Vuonna 2015 kuntaan valmistuu uusi yhteinäiskoulu, johon

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus siir re tään myös Kivijärven alakoulun oppilaat (noin 120 op pilas ta). Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen hen ki löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan ja palkkaus OVTES:n mukaan. Rehtorilta edellytetään hy vää johtamis- ja organisointikykyä, ihmissuhdetaitoja ja kehit tä mis ha luk kuut ta. Arvostamme kokemusta johtamistyöstä se kä innostusta oppimisen kehittämiseen. Valitun on 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tie dok si saannis ta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti lastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan sel vittä mi ses tä annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Teh tä vä täytetään neljän kuukauden koeajalla. Hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta, Viimeinen hakupäivä on Kyselyihin vastaavat kunnanjohtaja, p , ja sivistystoimenjohtaja p , Rautjärvellä Rautjärven kunnanhallitus" Hakijat esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen saapuneet viisi hakemusta pe rus opetuk sen rehtorin virkaan. Kunnanhallitus päättää julistaan perusopetuksen rehtorin viran uudelleen haet ta vak si mennessä. Saapuneet hakemukset otetaan huo mioon virantäytössä. Kunnanhallitus nimeää valintaryhmän, jonka tehtävänä on päättää haas tatte luun kutsuttavat hakijat, pitää haastattelut sekä tehdä ehdotus pe rus opetuk sen rehtorin valinnasta kunnanhallitukselle. Valintaryhmään nimetään kaksi kunnanhallituksen edustajaa, si vis tys lau takun nan puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja ja sivistystoimenjohtaja. Hyväksyttiin. Kunnanhallituksen edustajiksi valintaryhmään nimettiin 3 edustajaa: Taina Lon ka, Harri Vuorela ja Timo Tervonen.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 33 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitukselle esitellään saapuneet hakemukset kokouksessa. Perusopetuksen rehtorin virkaa ovat hakeneet mennessä: Jari Piipponen, Tervola Vesa Pakarinen, Taipalsaari Eni Vitikainen, Rautjärvi Juha Ahonen, Jyväskylä Vesa Tonder, Imatra Janne Hirvonen, Rautalampi Katariina Mattila-Palo, Turku Marjatta Koskensalo, Imatra Juhani Sammallahti, Eura Tarja Törttö, Lappeenranta Kari Koskinen, Pukkila Mika Matilainen, Jyväskylä Yhdistelmä hakijoista jaettiin kokouksessa. Kunnanjohtaja ja sivistystoimenjohtaja ovat käyneet läpi jätetyt ha ke mukset ja esittävät haastatteluun kutsuttaviksi ne, joilla on kokemusta koulun hal lin nol li ses ta tai pedagogisesta johtamisesta. Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat hakijat: Janne Hirvonen, Marjatta Koskensalo, Tarja Törttö, Juhani Sammallahti, Ve sa Tonder ja Vesa Pakarinen. Haastattelupäivä on perjantai Kunnanhallitus hyväsyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että haas tat teluun kutsutaan myös Eni Vitikainen. Haastatteluryhmään esteestä ilmoittaneen Harri Vuorelan tilalle kun nanhal li tus valitsi valtuuston 2. varapj:n Timo Paajasen. Jakelu sivistystoimenjohtaja

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 34 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Suomen Kuntaliitto: Yleiskirje 1/80/2014, Vuoden 2013 yleiskirjeluettelo. Yleiskirje 2/80/2014, Europarlamenttivaalit. Yleiskirje 2a/80/2014, Korjaus yleiskirjeeseen 2/80/2014 (Eu ro par la ment ti vaa lit) Yleiskirje 3/80/2014, Kopioston nauhoitussopimukset vuo del le Mäkeläntien yksityistiekunta: Kutsu tiekunnan kokoukseen klo 18.00, Pubec Oy:n kokoustila, Raut jär vi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Päätös hanketuesta , dnro 2356/ , päätösnro Asia: Päätös tuesta yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen. Hanke: Kehit ty vä Rautjärven alue. ELY-keskuksen ratkaisu: Kaakkois-Suomen ELY-kes kus myöntää hanketukea yhteensä ,87 jäljempänä mai nituin ehdoin. Väestörekisterikeskus: Kirje , 17/330/14. Vuoden 2014 europarlamenttivaalit: Ää nes tyspaik ko jen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen. Opetusministeriö: Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus/rahoituspäätöksiä 2014 Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2013 val ti on osuus/ra hoi tus päätök siä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lappeenrannan kaupunki, Eksote: TERVE-SOS 2014, sosiaali- ja terveysalan koulutustapahtuma Lap peenran nas sa Valtiovarainministeriö: Päätös VM/2969/ /2013. Päätös kuntien ko ti kun ta korvauk sen perusosista vuodelle Päätös VM/2970/ /2013. Päätös kunnan peruspalvelujen val tion osuu des ta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan val tionosuuk sien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna JulkICT Vaatimukset ja suositukset, JHS-projektipäällikön säh kö posti Palautepyyntö: JHS 166 Julkisen hallinnon IT-han kin tojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -suositusluonnos. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Hallituksen esityslista Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto: Toimeenpanokirje VM1452/ /2012, Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpano.

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tilastokeskus: Sähköposti Vuoden 2013 sosiaalipalvelujen toimintatilaston tiedon ke ruu. Nordregio: Pohjoismainen demografiaohjelma innovatiivisille kunta- ja aluetason hank keil le. Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto: Kutsu maanmittaustoimitukseen, toimitusnro Kiin teistön mää ri tys osakasluettelon vahvistamiseksi. Kohteet: Tien var si, Koppelometsä, Koivikko. Kokous: Perjantaina klo Paikka: Rautjärven kun nan viras to, valtuustosali, Simpele. Kutsu maanmittaustoimitukseen, toimitusnro Kiin teistön mää ri tys osakasluettelon vahvistamiseksi. Kohde: Koi vik ko. Kokous: Perjantaina klo Paikka: Raut järven kunnanvirasto, valtuustosali, Simpele. Kutsu maanmittaustoimitukseen, toimitusnro Kiin teistön mää ri tys osakasluettelon vahvistamiseksi. Kohteet: Hiekkamäki, Ravirata, Aho mäen kan gas, Ravirata. Kokous: Perjantaina klo Paikka: Rautjärven kunnanvirasto, val tuus to sali, Simpele. Etelä-Karjalan jätelautakunta: Esityslista Etelä-Karjalan liitto: Maakuntahallituksen esityslista ja lisälista Maakuntahallituksen kokoustiedote : Etelä-Karjalan en simmäi nen vaihekaava hyväksyttiin maakuntahallituksessa. Etelä-Suomen AVI: Opetus- ja kulttuuri -vastuualue, sähköposti : Lasten ja nuorten lii kun nan kehittämisavustus Kunnanvaltuuston iltakoulu klo Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Hyväksyttiin.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 35 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja vi ran hal ti ja pää töksiä: Kunnanjohtaja: Viranhaltijapäätös 1, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lu kion avoimen viran hoitaminen. Tekninen johtaja: Viranhaltijapäätös 1, Valvomopäivitys, automaatiourakka, ve sihuol to puo li, Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Ote hallituksen pöytäkirjasta : Palvelusopimus Raut järvi. Hallituksen pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hyväksyttiin.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2017 52 Keskusvaalilautakunta Aika 30.11.2017 klo 16:00-16:32 Paikka Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 18 Keskusvaalilautakunnan sihteerin nimeäminen 54 19 Vuoden 2018 presidentinvaalin

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2017 49 Tarkastuslautakunta Aika 09.08.2017 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.12.2017 klo 18:05-19:20 Paikka Kunnanvirasto kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Sivu 18 Koulutuksen järjestäminen vaaliviranomaisille

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 17.02.2014 klo 14:00-17:02 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh ,

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh , KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2018-2019 työpäivät 19/12.00.01/2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2017 109 Perusopetuslain 23 :n mukaan perusopetuksessa

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 Keskusvaalilautakunta Aika 26.01.2018 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 4 Presidentinvaalin 2018 yleisten ennakkoäänestyspaikkojen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä.

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä. Keskusvaalilautakunta 10 20.10.2015 Kunnanhallitus 285 23.11.2015 Keskusvaalilautakunta 1 20.01.2016 Kunnanhallitus 42 15.02.2016 Kunnan äänestysaluejaon muuttaminen 101/00.00.00/2016 KESKV 10 Vaalilain

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot