Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 15:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 27 Ennakkoäänestyksen järjestäminen vuoden europarlamenttivaaleissa 28 Vaalipäivän äänestyspaikat ja niiden aukioloajat 7 europarlamenttivaaleissa Lausunto pelastustoimen aluejakoesityksestä 8 30 Yleiskaavan ja asemakaavan laadinta Ostoliikenteen linja-autovuoroparin Imatra-Simpele 11 kustannuksiin osallistuminen 32 Hiitolanjokeen liittyvät ajankohtaiset toimenpiteet Perusopetuksen rehtorin virka Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kauppakirja Onnela-tilasta Etelä-Karjalan Osuuspankki / Rautjärven kunta 22

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 15:00-17:10 puheenjohtaja Vuorela Harri 15:00-17:10 1. varapj Europaeus Teemu 15:00-17:10 2. varapj Kuru Katja 15:00-17:10 jäsen pöytäk. tark. Lensu-Saukkonen Helena 15:00-17:10 jäsen pöytäk. tark. Tervonen Timo 15:00-17:10 jäsen Vanhatalo Mika 15:00-17:10 jäsen Terävä Liisa 15:00-17:10 valtuuston pj Luumi Kari 15:00-17:10 valt 1. varapj Paajanen Timo 15:00-17:10 valt 2. varapj Anttila Harri 15:00-17:10 kj, pöy tä kir jan pi täjä Rita Annaleena 15:00-17:10 kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Katja Kuru Pöytäkirjantarkastaja Helena Lensu-Saukkonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupiste Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 25 Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koolle kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 26 Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnan yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Katja Kuru ja Helena Lensu-Sauk ko nen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Kuru ja Helena Lensu-Saukkonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ennakkoäänestyksen järjestäminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 24/ /2014 Kh 27 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan sihteeri p , s-posti: Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa mää rää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää oman harkintansa mukaan yleis ten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kunta vastaa myös ennakkoäänestyksen kustannuksista. Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa en nak ko äänes tys pai kan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat (arkisin klo 8-20 ja vii kon lop pu na klo 9-18 välisenä aikana). Kunnan keskusvaalilautakunta mää rää ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Kussakin en nak ko ää nes tys pai kas sa tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtäai kaa paikalla. Kunnat, joissa ei ole postikonttoreita, voivat järjestää ennak ko ää nes tyk sen vain omissa virastoissaan, joita ovat esim. kun nan viras to, kirjasto, koulu ja erilaiset palvelukeskukset. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja tehtävä vaalilain 9 :ssä tar koi tet tu päätös kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Pää tök sestä tulee käydä ilmi jokaisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite ja päi vit täi nen aukioloaika. Sekä ennakkoäänestyksen että vaalipäivän äänes tys paik ko jen tiedot tulee olla merkittynä Väestörekisterikeskuksen yl läpi tä mään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Suomalaisessa laivassa en nak koää nes tys voidaan aloittaa jo viikkoa aikaisemmin eli Edellisessä eurovaalissa Rautjärven ennakkoäänistä annettiin 402 kunnan ta lol la, 78 aseman paloasemalla ja 64 kunnan ulkopuolella. Kunnanhallitus määrää vuoden 2014 europarlamenttivaalien en nak ko äänes tys pai kat ja niiden aukioloajat seuraavasti: Äänestyspaikat: Rautjärven kunnantalo Simpeleentie Simpele Aukioloajat: klo klo klo Rautjärven Aseman kirjasto Rautjärventie Rautjärvi Aukioloajat:

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus klo klo klo Hyväksyttiin. Jakelu Keskusvaalilautakunta Hallintokeskus Kirjasto Väestörekisterikeskus äänestyspaikkarekisteri

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Vaalipäivän äänestyspaikat ja niiden aukioloajat europarlamenttivaaleissa / /2014 Kh 28 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan sihteeri p , s-posti: Europarlamenttivaalit toimitetaan vuoden 2014 toukokuussa. Varsinainen vaa li päi vä on sunnuntai Rautjärven kunnassa on valtuuston tekemän ää nes tys alue muutos pää tök sen mukaisesti kaksi äänestysaluetta: 1. Rautjärven äänestysalue 2. Simpeleen äänestysalue Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallituksen tulee määrätä vaalipäivän äänes tys pai kat. Vaalipäivän äänestyspaikat määrätään seuraavasti: Äänestysalue 001, Rautjärvi Rautjärven aseman koulu Urheilijankatu Rautjärvi Äänestysalue 002, Simpele Rautjärven kunnantalo Simpeleentie Simpele Molemmat äänestyspaikat ovat avoinna klo Hyväksyttiin. Jakelu Keskusvaalilautakunta Hallintokeskus Rautjärven Aseman koulu

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Lausunto pelastustoimen aluejakoesityksestä 1/ /2014 Kh 29 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Erkki Hokkanen, pelastusjohtaja Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa tar koi tuk sena on toteuttaa pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hal lituk sen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mu kai ses ti. Sisäministeriön tavoitteena on, että pelastustoimen alueita vähen tä mäl lä saavutetaan pelastustoimelle asetettu 7,5 milj. euron sääs tö tavoi te vuoden 2016 loppuun mennessä. Aluejakopäätöksessä on tarkoitus asettaa määräaika yhteistoiminnan ehto jen sopimiseksi siten, että uudet pelastustoimen alueet aloittaisivat toimin tan sa vuoden 2016 alusta. Pelastuslain (379/2011) 24 :n mukaan valtioneuvosto päättää maan ja kami ses ta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtio neu vos to tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain (365/1995) 79 :n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä aloittees ta. Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuul ta va kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pe las tustoi men järjestämisestä. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto aset taa määräajan voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Pe las tustoi men järjestämissopimuksessa kuntien tulee sopia hallinnosta, kus tannus ten jaosta ja muista toiminnan järjestämiseksi tarpeellisista asioista. So pi muk sen hyväksymiseen ja muuttamiseen sovelletaan, mitä kuntalain 79 :n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muut tami ses ta. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kak si kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vä hin tään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. So pi muk seen sovelletaan muuten, mitä kuntien yhteistoiminnasta sää detään kuntalaissa. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen valtioneuvoston aset ta mas sa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta, hal lin to mal lis ta, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yh teis toi min nan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asian omaisil la kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Sisäasiainministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa esitetystä alue ja ko ehdo tuk ses ta. Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa seuraaviin kysy myk siin: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi. Lausunto tulee toimittaa sisäasiainministeriölle mennessä. Aluejakoehdotuksessa on esitetty Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pe lastus lai tos ten yhdistämistä. Maakuntarajat ylittävä pelastuslaitos ei luon teeltaan ole enää kunnallista toimintaa, joten tarkoituksenmukaisinta olisi valtiol lis taa pelastuslaitokset hätäkeskusalueita vastaavaksi tai tehdä säästöt ny kyi sel lä pelastuslaitosrakenteella. Etelä-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnassa on sovittu yhteisestä lau sun to poh jas ta, jonka mukainen lausuntoehdotus on esityslistan liit teenä. Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon si sä asiai an mi niste ri öl le koskien pelastustoimen aluejakomuutosehdotusta. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Lausunto pelastustoimen aluejakoesityksestä Jakelu Sisäasiainministeriö pelastusosasto Etelä-Karjalan pelastuslaitos

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Yleiskaavan ja asemakaavan laadinta 383/ /2013 Kh 30 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Simpele-Änkilän osayleiskaavan ja Simpeleen asemakaavan laadinta on eden nyt alustavaan kaavaluonnokseen. Kaavaluonnosta esiteltiin kunnan ja K-Vizitin edustajille Kaavaluonnos on kunnanhallituksen käsit te lys sä yleisesti nähtäville asettamista varten. Alustavan luontoselviytyksen perusteella on lomakeskuksen rakennusten si joit te lua on muutettava. Muutosten takia on jo tässä vaiheessa tar ken netta va uimaranta- ja venevalkama-alueen toimintojen sijoittelua. Lisäksi laadinta-alueen rajausta on vähäisissä määrin tarkennettava. Il marin ka dun varteen toteutettava asemakaavamuutos edellyttää ELY-kes kuksen mukaan myös yleiskaavan muutosta. Tiiliruukin asuntoalueen osalta olisi tarkoituksenmukaista määritellä liit tymis vel vol li suus kaukolämpöön. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kaavan laadintatilanteen ja antaa tarvit taes sa jatkovalmisteluohjeita varsinaisen kaavaluonnoksen laatimista var ten sekä hyväksyy suunnittelutoimeksiannon tilaamisen uimaranta- ja ve ne val ka ma-alu eel le. Hyväksyttiin. Jakelu Ulla Karjalainen Pöyry kunnanjohtaja tekninen johtaja

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ostoliikenteen linja-autovuoroparin Imatra-Simpele kustannuksiin osallistuminen 46/ /2014 Kh 31 Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja, p , s-posti: Joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa Kaakkois-Suomen ELY-kes kukses ta on ollut sivistystoimenjohtajaan yhteydessä ja tiedustellut kunnan kan taa Imatra-Simpele vuoroparin kustannuksiin osallistumisesta myös jatkos sa. Kaksivuotinen sopimus päättyy ELY-keskuksen nä kökul mas ta matkustajamäärätietojen mukaan vuorolla näyttää olevan ky syntää, mutta matkustajia koskevat nousijatiedot näyttävät liikenteen pal ve levan pääsääntöisesti vain Rautjärven kunnan tarpeita. Tämä liikenne ei siis ole kuntakeskusten ja useaa matkustajaryhmää palvelevaa liikennettä ja sen huomioiminen ELY:n hankintakohteena nykyisessä rahoitustilanteessa ei ole suoraan perusteltua. ELY on valmis kilpailuttamaan reitin al kaen vähintään yhtä suurella kunnan rahoitusosuudella (50/50) kuin päät ty väs sä sopimuksessa. Valtakunnallisesta lippu- ja mak su jär jes tel mämuu tok ses ta johtuen nyt kilpailutettavista liikenteistä tehdään 1v-so pi muksia (+1+1 v. optio). Rautjärven kunnan kannalta kyseinen linja-autoliikenteen vuoropari on toisen asteen opiskelijoille ja myös työmatkaliikenteelle erittäin tärkeä. Kunnanhallitus päättää osallistua ELY:n kilpailuttamaan koululaisliikenteen lin ja-au to vuo ro pa rin Imatra-Simpele kustannuksiin 50 %:lla. So pi mus osapuo let ovat ostajina Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Rautjärven kunta se kä kilpailutuksen voittava liikennöitsijänä. Kunnan vuosikustannusarvio on n euroa. Hyväksyttiin. Jakelu Kaakkois-Suomen ELY-keskus sivistystoimenjohtaja

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Hiitolanjokeen liittyvät ajankohtaiset toimenpiteet 21/ /2014 Kh 32 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Hiitolanjoen osalta on tällähetkellä käynnissä useita erilaisia prosesseja. Voi ma lai tos yh tiöt ovat tehneet julkiset osallistumistarjoukset ja laatineet ka la tie suun ni tel mat. EU:n ja Venäjän uusi ENI-raja-alueohjelman sisällön val mis te lu on käynnistymässä. Eri prosessien koordinointi olisi kunnan intres sien mukaista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti Hiitolanjoen voi ma laitos ten omistajat ovat käynnistäneet vesilain mukaisen osal lis tu mis tar jousme net te lyn, joka koskee Änkilän osakaskuntaan liittyvää ve si voi ma oi keuden käyttöä. Koitsanlahden osakaskunnan jäsenet ovat jo aiemmin luo puneet koskiosuuksista yhtiöiden hyväksi. Osallistumistarjousmenettelyyn voivat osallistua kaikki ne osakaskunnan osak kaat, joilla on oikeus yli 2 prosenttiin vesivoimasta. Rautjärven kun nalla on oikeus osallistua menettelyihin, koska sen omistusosuus ve si voi masta on 3,51 %. Voimassa olevan vesilain mukaan vesivoimaoikeuden lunastusmenettelyn voi käynnistää osakas tai osakkaat, joilla on hallinnassaan yli 20 % kos kioi keu des ta, mutta ennen lunastustoimitusta on varattava mahdollisuus niille osakkaille joiden omistusosuus on yli 1 % vesivoimasta liittyä hank keeseen osallistumistarjousmenettelyn kautta. Menettelyn perusteella pe rustet ta va osakeyhtiö voi lunastaa vesivoimaoikeuden muilta osakkailta ja saa da pysyvän käyttöoikeuden vesivoimaan. Metsä Board Oyj Juvankosken voimalaitoksen omistajana ja Vantaan Ener gia Oy Lahnasenkosken voimalaitoksen omistajana ovat laatineet vesi lain mukaisen suunnitelman. Hiitolanjoen Voima Oy Ritakosken ja Kangaskosken voimaloiden omis ta jana on käynnistänyt osallistumistarjousmenettelyn, mutta ei ole esittänyt perus tel tua suunnitelmaa vaan arvion voimalaitosten sekä osal lis tu mis oi keuden hinnasta. Osallistumistarjoushakemusten pohjalta lunastusarvot ovat: vesivoima voimalaitos invest.tarve yhteensä Juvankoski Ritakoski Lahnasenkoski Kangaskoski Lunastusarvo Takaisinmaksuaika -% Juvankoski /kw 43,16 vuotta 2,3 Ritakoski /kw 86,32 vuotta 1,2 Lahnasenkoski /kw 35,67 vuotta 2,8 Kangaskoski /Kw 53,37 vuotta 1,9

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Lisäksi Hiitolanjoen Voima Oy edellyttää, että yhtiön omistamat voi ma laitok set tulee lunastaa 1,5 kertaisesta arvostaan. On ilmeistä, että voimalaitosten arvo ja/tai investointitarpeet on ylimitoitettu tuot to-odo tuk siin nähden. Kalateiden rakentamisen investointitarpeet on mää ri tel ty noin euroksi/ voimalaitos, Juvankoskea lukuun ot ta matta. Ainoastaan Vantaan Energia Oy:n ilmoittamat luvut ilman kalateiden raken ta mis kus tan nuk sia ovat liiketaloudellisesti perusteltavissa. Rautjärven kunta on jo antanut lausunnon Lahnasenkosken ka la tie suun nitel mas ta. Ritakosken ja Kangaskosken kalatiesuunnitelmat on jätetty E-S Aviin vuoden 2013 lopussa ja ne ovat tulossa lausunnolle lähiaikoina. Valtioneuvosto on vahvistanut Museoviraston inventoinnin valta kun nal li sek si alueidenkäyttötavoitteiksi rakennetun kulttuuriympäristön osal ta. Hiitolanjoen voimalat ovat luettelossa, joten ne ovat kult tuu ri ym päris tö nä erityisen suojelun piirissä. Ritakosken vesivoimalaitos on Ylä-Ritakosken myllyn paikalle 1920 val mis tu nut selkeälinjainen, klassistisia piirteitä ilmentävä, tiilinen ko ne ase ma ra ken nus. Vanha tekninen laitteisto on osittain säilynyt. Lahnasenkoski on Hiitolanjoen vesivoimaloista vanhin (1911). Siellä on myös yksi harvoista ja tiettävästi vanhin säilyneistä puu ra ken teisis ta konehuoneista Suomessa. Vanha tekninen laitteisto on säi lynyt käyttämättömänä uusien rinnalla. Kangaskosken voimala (1925) on samalla paikalla aiemmin toi mineen Kangaskosken puuhiomon ja paperitehtaan ( ) paikal la. Tehtaasta on jäljellä vain kivijalkoja. Kangaskosken voi ma lassa otettiin ensimmäisenä käyttöön Suomessa valmistettu Kaplan-tyyp pi nen turbiini (Tampella Oy, 1924). Kangaskoski onkin yksi par hai ten 1920-luvun asunsa säilyttäneitä voimalaitoksia maas samme. Merkittävää on, että alkuperäinen koneisto on yhä toiminnassa. Rautjärven kunnalle on keskeistä turvata Hiitolanjoen teol li suus his to rial liset- ja virkistysarvot, joilla jatkossa on merkittävää matkailullista mer ki tystä. Rautjärven kunta ja Vantaan Energia Oy ovat yhteistyössä korjanneet vuo ta vaa patoa sekä kunnostaneet Lahnasenkosken vanhan puisen voima lai tos ra ken nuk sen. Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö on rakentanut Ritakoskelta joen koil lispuo lel la Lahnaselle sekä kaakkoispuolella Korkeamäenojalle ja edelleen Än ki län sa lon tielle ulottuvan retkeilyreitistön. Reitin jatkamisesta Kan gaskos kel le on valmiit yleiskaavaan perustuvat suunnitelmat, jonka to teut tamis ta ovat hidastaneet puuttuvat maankäyttöluvat sekä rahoitus. Kan gaskos ken alueella virkistysaluesäätiö ja kunta omistavat merkittävästi maa-aluei ta, jotka ovat hyödynnettävissä matkailutarkoituksiin. Kangaskosken voimalalaitoksen sekä koko entisen puuhiomon alueen suo je lu olisi nyt ajankohtaista. Voimalaitoksen rakenteiden mahdollinen uu si mi nen tai teknisen kalaportaan rakentaminen heikentäisi alueen suo jelu ar vo ja. Laatokan lohen tulevaisuuden kannalta Kangaskosken alueen kun nos tami nen kutualueena sekä veden johtaminen koskiuomaan tukisivat myös

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus ta voi tet ta, jossa voimalaitos jatkaisi osittain toimivana museovoimalana Van taan kos ken tapaan. Hiitolanjoen alueen kehittäminen on periaatteessa mahdollista saada uuden ENI-kauden kärkihankkeeksi. Tavoitteena on kevättalven aikana toteut taa asiantuntijaseminaari, jossa kokoonkutsujana voisi toimia maa kunta joh ta ja Matti Viialainen. ENI-hankkeen rahoituksella voitaisiin toteuttaa mm.: Kalateiden rakentaminen yhteistyössä voimalaitosyhtiöiden kanssa. Kangaskosken voimalan lunastaminen museovoimalaksi ja mu seoalu een rakentaminen sekä alueen kalataloudellinen kunnostaminen. Retkeilyreitistön rakentaminen valmiiksi Lahnaselta Kangaskoskelle Kuten edellä on esitetty, kalateiden rakentaminen ei lukujen valossa näytä voi ma lai tos yh tiöi den näkökulmasta kannattavalta. Tällöin riskinä on, että ta voit tei den toteutuminen lykkääntyy oikeusprosessien takia pitkälle tu levai suu teen. Hankerahoituksen avulla Lahnasen ja Ritakosken kalateiden rakentaminen voi si saada voimalaitosyhtiöt myötämieliseksi kehittämistoimenpiteille. Kangaskosken voimalan todellinen nykyarvo lienee noin euroa, jo ka hyvin linjassa Kehyn vuonna 2002 tekemän arvion, euroa, kans sa. Lisäksi kalateiden rakentaminen, kalataloudellinen kunnostus sekä museorakenteiden rakentaminen edellyttää rahoitusta. Kaikkiaan ENI-hank kees sa kustannukset voisivat nousta noin 2 miljoonaan euroon. Toimenpiteiden vauhdittamiseksi Rautjärven kunnalla on ka la tie suun ni telmis ta annettavien lausuntojen lisäksi mahdollista toimia asiassa mm. päättä mäl lä osallistua Kangaskosken voimalaitoksen osal lis tu mis tar jous me nette lyyn kuitenkin kiistämällä Hiitolanjoen Voima Oy:n esittämät lu nas tus laskel mat. Toisaalta kunta voisi esittää Kangaskosken voimalaitoksen suojelemista Kaak kois-suo men ELY keskukselle rakennusperinnön suojelemisesta anne tun lain (498/2010) nojalla. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja keskustelee Hiitolanjokeen liit ty vistä ajankohtaisista toimenpiteistä. Rautjärven kunta esittää Hiitolanjoen kehittämistä ENI-ohjelmaan sekä päät tää osallistua asiantuntijanseminaarin järjestämiseen. Voimalaitosten osallistumistarjouksista kunnanhallitus päättää seu raa vassa kokouksessa. Hyväksyttiin. Kunnanhallitus antoi tehtäväksi valmistella rakennusperinnön suojelulain mu kai sen suojeluesityksen valmistelun Kangaskosken voi ma lai tos alu eesta.

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Jakelu kunnanjohtaja

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusopetuksen rehtorin virka 327/ /2013 Kh Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion rehtori Mervi Varis anoo kirjeel lään eroa rehtorin virasta lukien siirtyessään leh torin virkaan Hallintosäännön 7. luvun mukaan kunnanhallitus päättää rehtorin viran valin nas ta ja eron myöntämisestä. Viran täyttäminen vakinaisesti lukuvuoden alusta lukien ei käy tän nös sä ole enää mahdollista. Kunnanhallitus myöntää Mervi Varikselle eron Simpeleen yhteiskoulun ja Raut jär ven lukion rehtorin virasta lukien. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle luvan täyttää tilapäisesti Simpeleen yh teis kou lun ja Rautjärven lukion rehtorin virka ajalle vä li sek si ajaksi, jonka aikana virka tulee julistaa haettavaksi. Hyväksyttiin. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Simpeleen yhteiskoulun ja lukion rehtorin virka julistettiin haettavaksi perus ope tuk sen rehtorin virkana: "Rautjärvi on noin 3700 asukkaan vakavarainen teol li suuskun ta Etelä-Karjalassa, jonka kuntakeskus on Simpeleellä. Rautjärven kunnassa on haettavana toistaiseksi täyttämistä var ten lukien tai sopimuksen mukaan perusopetuksen rehtorin virka johon on liitetty velvollisuus hoitaa lukion rehtorin tehtävät. Sim pe leen yhteiskoulussa perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 on 124 oppilasta ja Rautjärven lukiossa 55 opiskelijaa. Vuonna 2015 kuntaan valmistuu uusi yhteinäiskoulu, johon

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus siir re tään myös Kivijärven alakoulun oppilaat (noin 120 op pilas ta). Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen hen ki löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan ja palkkaus OVTES:n mukaan. Rehtorilta edellytetään hy vää johtamis- ja organisointikykyä, ihmissuhdetaitoja ja kehit tä mis ha luk kuut ta. Arvostamme kokemusta johtamistyöstä se kä innostusta oppimisen kehittämiseen. Valitun on 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tie dok si saannis ta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti lastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan sel vittä mi ses tä annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Teh tä vä täytetään neljän kuukauden koeajalla. Hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta, Viimeinen hakupäivä on Kyselyihin vastaavat kunnanjohtaja, p , ja sivistystoimenjohtaja p , Rautjärvellä Rautjärven kunnanhallitus" Hakijat esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen saapuneet viisi hakemusta pe rus opetuk sen rehtorin virkaan. Kunnanhallitus päättää julistaan perusopetuksen rehtorin viran uudelleen haet ta vak si mennessä. Saapuneet hakemukset otetaan huo mioon virantäytössä. Kunnanhallitus nimeää valintaryhmän, jonka tehtävänä on päättää haas tatte luun kutsuttavat hakijat, pitää haastattelut sekä tehdä ehdotus pe rus opetuk sen rehtorin valinnasta kunnanhallitukselle. Valintaryhmään nimetään kaksi kunnanhallituksen edustajaa, si vis tys lau takun nan puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja ja sivistystoimenjohtaja. Hyväksyttiin. Kunnanhallituksen edustajiksi valintaryhmään nimettiin 3 edustajaa: Taina Lon ka, Harri Vuorela ja Timo Tervonen.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 33 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitukselle esitellään saapuneet hakemukset kokouksessa. Perusopetuksen rehtorin virkaa ovat hakeneet mennessä: Jari Piipponen, Tervola Vesa Pakarinen, Taipalsaari Eni Vitikainen, Rautjärvi Juha Ahonen, Jyväskylä Vesa Tonder, Imatra Janne Hirvonen, Rautalampi Katariina Mattila-Palo, Turku Marjatta Koskensalo, Imatra Juhani Sammallahti, Eura Tarja Törttö, Lappeenranta Kari Koskinen, Pukkila Mika Matilainen, Jyväskylä Yhdistelmä hakijoista jaettiin kokouksessa. Kunnanjohtaja ja sivistystoimenjohtaja ovat käyneet läpi jätetyt ha ke mukset ja esittävät haastatteluun kutsuttaviksi ne, joilla on kokemusta koulun hal lin nol li ses ta tai pedagogisesta johtamisesta. Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat hakijat: Janne Hirvonen, Marjatta Koskensalo, Tarja Törttö, Juhani Sammallahti, Ve sa Tonder ja Vesa Pakarinen. Haastattelupäivä on perjantai Kunnanhallitus hyväsyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että haas tat teluun kutsutaan myös Eni Vitikainen. Haastatteluryhmään esteestä ilmoittaneen Harri Vuorelan tilalle kun nanhal li tus valitsi valtuuston 2. varapj:n Timo Paajasen. Jakelu sivistystoimenjohtaja

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 34 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Suomen Kuntaliitto: Yleiskirje 1/80/2014, Vuoden 2013 yleiskirjeluettelo. Yleiskirje 2/80/2014, Europarlamenttivaalit. Yleiskirje 2a/80/2014, Korjaus yleiskirjeeseen 2/80/2014 (Eu ro par la ment ti vaa lit) Yleiskirje 3/80/2014, Kopioston nauhoitussopimukset vuo del le Mäkeläntien yksityistiekunta: Kutsu tiekunnan kokoukseen klo 18.00, Pubec Oy:n kokoustila, Raut jär vi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Päätös hanketuesta , dnro 2356/ , päätösnro Asia: Päätös tuesta yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen. Hanke: Kehit ty vä Rautjärven alue. ELY-keskuksen ratkaisu: Kaakkois-Suomen ELY-kes kus myöntää hanketukea yhteensä ,87 jäljempänä mai nituin ehdoin. Väestörekisterikeskus: Kirje , 17/330/14. Vuoden 2014 europarlamenttivaalit: Ää nes tyspaik ko jen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen. Opetusministeriö: Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus/rahoituspäätöksiä 2014 Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2013 val ti on osuus/ra hoi tus päätök siä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lappeenrannan kaupunki, Eksote: TERVE-SOS 2014, sosiaali- ja terveysalan koulutustapahtuma Lap peenran nas sa Valtiovarainministeriö: Päätös VM/2969/ /2013. Päätös kuntien ko ti kun ta korvauk sen perusosista vuodelle Päätös VM/2970/ /2013. Päätös kunnan peruspalvelujen val tion osuu des ta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan val tionosuuk sien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna JulkICT Vaatimukset ja suositukset, JHS-projektipäällikön säh kö posti Palautepyyntö: JHS 166 Julkisen hallinnon IT-han kin tojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -suositusluonnos. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Hallituksen esityslista Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto: Toimeenpanokirje VM1452/ /2012, Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpano.

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tilastokeskus: Sähköposti Vuoden 2013 sosiaalipalvelujen toimintatilaston tiedon ke ruu. Nordregio: Pohjoismainen demografiaohjelma innovatiivisille kunta- ja aluetason hank keil le. Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto: Kutsu maanmittaustoimitukseen, toimitusnro Kiin teistön mää ri tys osakasluettelon vahvistamiseksi. Kohteet: Tien var si, Koppelometsä, Koivikko. Kokous: Perjantaina klo Paikka: Rautjärven kun nan viras to, valtuustosali, Simpele. Kutsu maanmittaustoimitukseen, toimitusnro Kiin teistön mää ri tys osakasluettelon vahvistamiseksi. Kohde: Koi vik ko. Kokous: Perjantaina klo Paikka: Raut järven kunnanvirasto, valtuustosali, Simpele. Kutsu maanmittaustoimitukseen, toimitusnro Kiin teistön mää ri tys osakasluettelon vahvistamiseksi. Kohteet: Hiekkamäki, Ravirata, Aho mäen kan gas, Ravirata. Kokous: Perjantaina klo Paikka: Rautjärven kunnanvirasto, val tuus to sali, Simpele. Etelä-Karjalan jätelautakunta: Esityslista Etelä-Karjalan liitto: Maakuntahallituksen esityslista ja lisälista Maakuntahallituksen kokoustiedote : Etelä-Karjalan en simmäi nen vaihekaava hyväksyttiin maakuntahallituksessa. Etelä-Suomen AVI: Opetus- ja kulttuuri -vastuualue, sähköposti : Lasten ja nuorten lii kun nan kehittämisavustus Kunnanvaltuuston iltakoulu klo Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Hyväksyttiin.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 35 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja vi ran hal ti ja pää töksiä: Kunnanjohtaja: Viranhaltijapäätös 1, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lu kion avoimen viran hoitaminen. Tekninen johtaja: Viranhaltijapäätös 1, Valvomopäivitys, automaatiourakka, ve sihuol to puo li, Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Ote hallituksen pöytäkirjasta : Palvelusopimus Raut järvi. Hallituksen pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hyväksyttiin.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 17.02.2014 klo 14:00-17:02 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 16 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 15.03.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Kiteen kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten periaatteet 01.10.2016 alkaen - esiopetuksen osalta 231/12.01.00/2013 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2016

Otsikko Sivu 1 Sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2016 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 26.01.2016 klo 18:00-18:18 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 18.11.2013 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Ennakkoäänestys toi mi te taan kotimaassa

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 15:00-18:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 110 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot