Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue."

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Asuinpientalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Yhdistetty erillispientalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Maatilojen talouskeskusten korttelialue. Palvelurakennusten korttelialue. Lähipalvelurakennusten korttelialue. Huvi- ja viihdepalvelujen korttelialue. Yleisten rakennusten korttelialue. Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Museorakennusten korttelialue. Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

2 C K KL KM KM-2 KME KT KTY T TT TV TY T/kem V VP VL VK VK VU VR VV R Keskustatoimintojen korttelialue. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liikerakennusten korttelialue. Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kaupallisten palveluiden alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alue on tarkoitettu tilaa vievälle kaupalle. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Alue sisältyy Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan Oulun seudun laatukäytävään ja kaupan palveluverkkoselvityksen 2030 mukaiseen erikoistavarakaupan suuryksiköiden kehittämisvyöhykkeeseen. Liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa tilaa vievän kaupan, erikoiskaupan ja muun keskusta-alueille soveltumattoman kaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Toimistorakennusten korttelialue. Toimitilarakennusten korttelialue. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Teollisuusrakennusten korttelialue. Varastorakennusten korttelialue. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Virkistysalue. Puisto. Lähivirkistysalue. Leikkipuisto. Ohjeellinen leikkipuisto Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Retkeily- ja ulkoilualue. Uimaranta-alue. Loma- ja matkailualue.

3 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. RA RM RL RV RP REU L LT LR LRT LL LS LK LV LP LH LHK LHA LTA LPY LPA E Loma-asuntojen korttelialue. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Leirintäalue. Asuntovaunualue. Siirtolapuutarha-/palstaviljelyalue. Eläinharrastusta ja -urheilua palvelevien rakennusten korttelialue. Liikennealue. Yleisen tien alue. Rautatiealue. Rautatiealue, jolla ympäristö säilytetään. Alue on seudullisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde, jossa rakennusten ominaispiirteet on säilytettävä. Museovirastolle on varattava mahdollisuus antaa lausuntonsa rakennus- tai toimenpidelupahakemuksesta ennen lupapäätöksen antamista. Lentokenttäalue. Satama-alue. Kanava-alue. Venesatama/venevalkama. Yleinen pysäköintialue. Huoltoaseman korttelialue. Huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialue. Alueelle saadaan rakentaa huoltoasematilojen yhteyteen ravintola- ja myymälätiloja. Päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala saa olla 500m2. Henkilöliikenneterminaalin korttelialue. Tavaraliikenneterminaalin korttelialue. Yleisten pysäköintilaitosten korttelialue. Autopaikkojen korttelialue. Erityisalue.

4 ET EN EJ EO EK EMT EA EP EH EV S SL SM SR /s M MT ME MP MP-1 MA MU MY Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Energiahuollon alue. Jätteenkäsittelyalue. Maa-ainesten ottoalue. Kaivosalue. Mastoalue. Ampumarata-alue. Puolustusvoimien alue. Hautausmaa-alue. Suojaviheralue. Suojelualue. Luonnonsuojelualue. Muinaismuistoalue. Rakennussuojelualue. Alue, jolla ympäristö säilytetään. Maa- ja metsätalousalue. Maatalousalue. Kotieläintalouden suuryksikön alue. Puutarha- ja kasvihuonealue. Puutarha- ja kasvihuonealue. Alueelle saa rakentaa toimintaan liittyviä myymälätiloja enintään 200 m2. Maisemallisesti arvokas peltoalue. Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Vesialue.

5 W W Vesialue. Ohjeellinen vesialue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Kaupungin- tai kunnanosan raja. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Ohjeellinen korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu. 3 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja. Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. 12 KAU Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. KATU Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. as 200 Asuinhuoneistojen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. t 50 va 50 ph60 20% Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä voidaan käyttää rakennuspaikkaa kohden asuinrakennuksesta erillisten autotallin ja varastotilojen rakentamiseen sen estämättä, mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Erillisten varastotilojen suurin sallittu kerrosala, joka voidaan rakentaa tontilla sallitun käyttötarkoituksen mukaisten tilojen lisäksi. Asumista palvelevien lisätilojen kuten porrashuoneiden ja useita asuntoja palvelevien yhteistilojen sallittu kerrosala, joka voidaan rakentaa tontilla sallitun käyttötarkoituksen mukaisten tilojen lisäksi. Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa käyttää rakentamiseen.

6 e=0.40+a/he0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku r20% Merkintä osoittaa, kuinka suuren osan tontin pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen. as 20% m 50% IV 1/2k IV 1/2 IV IV u1/2 IV (1/2) IV 1/2 +yht200 I tekn/vss 120 käyt/tori 4400 tekn vss pk50% I e =0.12 Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten. Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää myymälätiloja varten. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmässä kerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka suuren osan rakennuksen alimmasta kerroksesta (I) saa kerrosalaneliömetreinä ilmoitetun kerrosalan lisäksi käyttää asukkaiden yhteistiloihin. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä korttelissa voidaan käyttää teknisten tilojen ja väestösuojien rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä voidaan käyttää katettujen käytävien ja torialueiden rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä korttelissa voidaan käyttää teknisten tilojen rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä korttelissa voidaan käyttää väestösuojien rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Luku osoittaa, kuinka suuri osa rakennuksen alimmasta kerroksesta (I) tulee käyttää päiväkodin tiloiksi. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. e=0.30+var0.20 e=0.40+a/var0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku osoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan osuuden ja toinen luku varastotilojen osuuden. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku osoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan osuuden ja toinen luku pysäköinti-/varastotilojen osuuden.

7 e=0.40+a/he0.25 = 20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku osoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan osuuden ja toinen luku pysäköinti-/helikopterikenttätilojen osuuden. Kattokaltevuus Maanpinnan likimääräinen korkeusasema L Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema. Rakennusten viettoviemäriin liitettävien tilojen lattian alin korkeusasema Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema. 12.3m Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema. 200 Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen. Rakennusala. Ohjeellinen rakennusala. kt Rakennusala, jolle saa sijoittaa toimistorakennuksen. lh Rakennusala, jolle saa sijoittaa huoltoasemarakennuksen. he Ohjeellinen helikopterin laskeutumispaikan rakennusala. pk Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin. pk Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin. m Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän. k Rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin. k Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin. am Rakennusala, jolle saa sijoittaa maatilan talouskeskuksen. t Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. t Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen vt Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa viemäröimättömän talousrakennuksen.

8 pj Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. pj Ohjeellinen alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. a Auton säilytyspaikan rakennusala. a Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala. ma Maanalainen tila. mav Maanalainen väestönsuojaksi tarkoitettu tila. ma-lpy ma-lt Maanalainen yleinen pysäköintilaitos. Liikennetunneli. Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. u Uloke. Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Ohjeellinen rakennukseen jätettävä kulkuaukko. v Valokatteinen tila. Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Nuoli osoittaa rakennusalan kulman, johon rakennus on rakennettava kiinni. Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, joka on aidattava. Merkintä osoittaa alueen rajan, jolle on rakennettava vähintään 150 cm korkea läpinäkymätön kiviaineinen aita. Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti porrashuoneista. Merkintä osoittaa rakennusalalla rakennuksen pulpettikaton korkeamman räystään puolen. ik Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinään ei saa sijoittaa ikkunoita. u 20 dba Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinään ei sallita ulokkeita. Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 00 dba.

9 Säilytettävä / siirrettävä puu, jonka säilymisen turvaamiseksi on esitettävä 20 dba le Merkintä osoittaa rakennusalan, jonka rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. le Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. le-1 le-1 kk Korttelin yhteinen leikki- ja oleskelualue. Alueelle saa rakentaa yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kevyitä rakennuksia ja laitteita. Alueen saa ympäröidä aidalla, mutta rakennuspaikkoihin kuuluvien osien erottaminen aidalla yhteiskäyttöön tarkoitetusta alueesta on kielletty. Ohjeellinen korttelin yhteinen leikki- ja oleskelualue. Alueelle saa rakentaa yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kevyitä rakennuksia ja laitteita. Alueen saa ympäröidä aidalla, mutta rakennuspaikkoihin kuuluvien osien erottaminen aidalla yhteiskäyttöön tarkoitetusta alueesta on kielletty. Ohjeellinen korttelikentän alue. kp Ohjeellinen koirapuiston alue. vv Ohjeellinen uimaranta. w Vesialue. w Ohjeellinen vesialue. au mm Aukioksi rakennettava alueen osa. Rakennusluvan edellytyksenä on korttelisuunnitelman laatiminen alueen istutuksista, pinnoitteista ja kalusteista. Suunnitelma on toteutettava rakentamisen yhteydessä. Ohjeellinen alueen osa, johon rakennetaan tekomäki virkistyskäyttöön. mm Alueen osa, johon rakentamisen yhteydessä jäävien maamassojen läjitys on sallittua. ml Ohjeellinen alueen osa, johon rakentamisen yhteydessä jäävien maamassojen läjitys on sallittua. Istutettava alueen osa. Ohjeellinen istutettava alueen osa. ulk Istutettava alueen osa, ulkoilulle. sis Sisällä liikkumista reippaasti. Säilytettävä/istutettava puurivi. Säilytettävää puustoa. Säilytettävä puu.

10 jk Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. Säilytettävä / siirrettävä puu, jonka säilymisen turvaamiseksi on esitettävä säilyttämistä tai siirtämistä koskeva suunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Katu. Katuaukio/tori. Jalankululle varattu katu/tie. Ohjeellinen jalankululle varattu katu/tie Ulkoilureitti. up Ohjeellinen ulkoilupolku. mk Ohjeellinen moottorikelkkareitti. pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. pp Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. pp/h Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu. pp/h Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu. pp/t LT-pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu. Yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja polkupyörätie. jl Joukkoliikenteelle varattu katu/tie. Pihakatu. hk Hidaskatu. ajo Ajoyhteys. ajo Ohjeellinen ajoyhteys. Ohjeellinen ajorata tai kevyen liikenteen väylä. h Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa. jk Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. pp Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

11 jk Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa. pp Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. pp Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. t/jk Ohjeellinen rakennuksen sisäinen tori- ja jalankulkualue. p Pysäköimispaikka. p Ohjeellinen pysäköimispaikka. p 60% su Merkintä osoittaa, kuinka monelle prosentille pysäköimispaikan autopaikoista pitää rakentaa katokset. Yleisen tien suoja-alueeksi varattu alueen osa. nä Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa. Johtoa varten varattu alueen osa. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. z Sähkölinjaa varten varattu alueen osa. z Maanalaista sähkölinjaa varten varattu alueen osa. e Eritasoristeys. a Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys. y Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys. Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. +00 Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen likimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen yläreunan likimääräisen korkeusaseman. Alueelle on rakennettava melueste. -00 dba Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso pienenee viereisellä korttelialueella/alueella 00 metrin korkeudella vähintään 00 dba.

12 Suojeltava rakennus. max 00 dba 1 ap/100 m2 1 ap/50 ktym2 1 ap/45 as m2 1 ap/as Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso viereisellä korttelialueella/alueella saa olla korkeintaan 00 dba. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Merkintä osoittaa kuinka monta liike-, toimisto- tai teollisuuskerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Merkintä osoittaa kuinka monta asuinkerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava. 1,5 ap/as Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava. 1 ap/as+5vp (1,2,3) Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava ja kuinka monta autopaikkaa on varattava vieraspaikoiksi kyseisessä korttelissa. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. (1547,1548) a (65 a ) ap (65 ap ) /k /v /yk s Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden yhteiskäyttötiloja alueelle saa sijoittaa. Tontin autopaikat on rakennettava asemakaavassa osoitetuille autopaikkojen korttelialueelle. Merkinnän estämättä tontille saa rakentaa yhden autopaikan liikuntaesteisen henkilön ajoneuvoa varten. Suluissa olevat numerot ilmaisevat korttelit, joiden a:lla merkittyjen tonttien autopaikat on sijoitettava alueelle. Merkinnällä osoitetun tontin autopaikkoja on osoitettu LPA-alueelle. Pihasuunnittelussa on otettava huomioon liikuntaesteisten henkilöiden autopaikoitus, jolta on oltava esteetön pääsy rakennukseen. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden ap:llä merkittyjen tonttien autopaikkoja saa sijoittaa alueelle. Alue on varattu kunnan tarpeisiin. Alue on varattu valtion tarpeisiin. Yhteiskäyttöalue. Suojeltava alueen osa. s-1 sp lu sl Suojeltava alueen osa. Alueella olevien rakennusten ja piha-alueiden kulttuurihistorialliset ominaisuuspiirteet tulee säilyttää. Rakennusten julkisivukorjauksia tehtäessä tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Alueen osa, jolla olemassa oleva hiekkakaarto puustoineen on säilytettävä niin, että maiseman luonne ei oleellisesti muutu. Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue tai -kohde.

13 sr Suojeltava rakennus. sr-1 srs Suojeltava rakennus. Historiallisesti/kulttuurihistoriallisesti/rakennustaiteellisesti/kaupunki- tai kyläkuvan kannalta arvokas rakennus/rakennuksen osa, jonka ominaisuuspiirteet tulee korjausja muutostöissä säilyttää. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus. Suojeltava puu. va Vaara-alue. sv Suojavyöhyke. tv Tuulivoimaloiden alue. ke Kehittämisalue. saa Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. un UNESCO:n maailmanperintökohde. kp Kansallinen kaupunkipuisto. sk Kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa. mp Maisemallisesti arvokas peltoalue. sm Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. ab Alueeseen tai kohteeseen liittyvä kirjain- ja numerotunnus. ma Maisemallisesti arvokas alue. ge Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. pv Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. pv1 pv/s Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua ja määrää vaarantavia toimenpiteitä. Tarvittaessa toimenpiteistä tulee pyytää ympäristökeskuksen lausunto. Uudisrakennuksissa saa öljysäiliön sijoittaa vain maanpäälliseen suojattuun tilaan ja maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa käytöstä 5 vuoden kuluessa kaavan vahvistumisesta. Vedenottamon lähisuojavyöhyke. Alueella on ehdoton rakentamiskielto. nat Natura verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.

14 luo am le me rm tä Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Ajoneuvoliikenteen meluvaikutusalue. Alueella rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Lentoliikenteen estevapaa vyöhyke Vyöhykkeellä rakennusten ja rakennelmien suurin sallittu korkeus on 59 metriä. Lisäksi kiitoratojen suuntaisilla vyöhykkeillä rakennusten ja rakennelmien korkeus ei saa ylittää nousukulmaa 1/50 kiitoradan päästä mitattuna. Lentoliikenteen melualue. Alueelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia ja nykyisten asuinrakennusten peruskorjauksissa on ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyydeksi lentoliikennemelua vastaan saatava vähintään 35 db. Raideliikenteen melualue. Alueella rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Rautatieliikenteen tärinävaikutusalue. Alueelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia. Alueelle saa rakentaa paaluille perustettuja teollisuusrakennuksia, ei kuitenkaan lähemmäs kuin 60 metrin päähän raiteesta. Rakennusten jäykistämiseen vaakasuunnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Indeksi osoittaa, että korttelialueella voidaan rakentaa enintään yksi asuinrakennus tonttia kohti. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Indeksi osoittaa, että alue on varattu lämpökeskusta varten. Indeksi osoittaa, että alue tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Alueen hoitoon ja kunnostukseen liittyvät harvennushakkuut on suoritettava erityisen varovasti ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaan. Indeksi osoittaa, että teollinen toiminta ei saa aiheuttaa asemakaavan mukaiselle asutukselle kohtuutonta haittaa hajun, savun tai kaasun muodossa eikä tälle asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso saa olla suurempi kuin 55 db (A) mitattuna asuinrakennuspaikan rajalta. Rakennuspaikalle kertyvät jäte- ja romuvarastot sekä varastoalueet on aidattava vähintään 180 cm korkealla lauta-aidalla. Rakentamaton rakennuspaikan osa on pidettävä puistomaisessa tai siistissä kunnossa, sikäli kuin sitä ei tarvita rakennuspaikan sisäistä liikennettä varten. Istutettavia rakennuspaikan osia ei saa käyttää varastoalueena. Indeksi osoittaa, että kullekin rakennuspaikalle saadaan rakentaa yksi asunto laitoksen toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varten, ei kuitenkaan teollisuus- tai varastotilojen ylä- tai alapuolelle. Asunnon saa rakentaa aikaisintaan samanaikaisesti teollisuustilan rakentamisen kanssa ja asuinrakennus voidaan sijoittaa teollisuus- tai varastotiloista erilleen. Asuinhuoneistosta on oltava välitön yhteys sen yksinomaisessa käytössä olevaan pihaan, jonka pinta-alan on oltava vähintään 1 m2 jokaista huoneistoalan 1 m2 kohti. Indeksi osoittaa, että alue on varattu muuntamoa varten. Indeksi osoittaa, että korttelissa on toimistorakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 30 db. Indeksi osoittaa, että TY-merkinnällä merkityille rakennuspaikoille ei saa rakentaa asuntoja. Indeksi osoittaa, että korttelissa rakennuspaikkoja ei tule jakaa pienemmiksi.

15 Indeksi osoittaa, että alueelle voidaan rakentaa teollisuustiloja aputiloineen. Alueelle ei saa rakentaa asuintiloja. Indeksi osoittaa, että rakennuksen sivuseinän enimmäiskorkeus on 5 metriä. Indeksi osoittaa, että AO-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 20% erillisiä verstas- ja toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa, että maapohjan heikon kantavuuden johdosta edellytetään rakennuspaikkakohtaista perustamisselvitystä. Indeksi osoittaa, että korttelissa on asuin- ja toimistorakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 30 db. Indeksi osoittaa, että AO-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 40% erillisiä verstas- ja toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa, että korttelialueella suurin sallittu rakennusoikeus on 80 k-m2 rakennuspaikkaa kohti. Indeksi osoittaa, että käytettävästä rakennusoikeudesta on osoitettava vähintään 13% yhteisiä katettuja käytävätiloja varten. Indeksi osoittaa, että AO-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 40% toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa, että korttelissa RM-merkinnällä merkityillä rakennuspaikoilla ei sallita pysyväisluontoista asumista. Indeksi osoittaa, että pintavedet on viemäröitävä autopaikoitus- ja katualueilta ja johdettava tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Alueelle ei saa rakentaa maanalaisia tiloja. Indeksi osoittaa, että korttelialueella on valtatie 4:n puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 30 db(a). Indeksi osoittaa, että alue on hoidettava pääosin avoimena puistoniittynä, johon jätetään luontaisesti kasvavia puuryhmiä ja maisemapuita. Indeksi osoittaa, että korttelissa on asuin- ja toimistorakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 35 db. Indeksi osoittaa, että alue on varattu lääkekasvien viljelyyn. Indeksi osoittaa, että KL-alueelle osoitetusta kerrosalasta saa enintään 300 m2 käyttää lh-merkinnällä varustetulle rakennusalalle sijoitettavaa huoltoasemarakennusta varten. Indeksi osoittaa, että alue on varattu vesitornia varten. Indeksi osoittaa, että pintavedet on viemäröitävä autopaikoitusalueilta ja johdettava tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Indeksi osoittaa, että alueelle ei saa rakentaa asuntoja. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Indeksi osoittaa, että korttelialue on toteutettava yhtenäisen korttelisuunnitelman mukaan.

16 Indeksi osoittaa, että rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla puuta. Indeksi osoittaa, että korttelissa on asuinrakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 35 db. Indeksi osoittaa, että kullekin korttelialueen tontille saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jossa saa olla vain yksi asunto. Alue on aidattava. Korttelialueelle saa rakentaa MRL 114 :n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle rakennettuja / rakennettavia yhteisiä katettuja käytävätiloja ei lasketa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennusoikeuteen. Alueelle saa sijoittaa tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja. Korttelialueelle sallitaan liike-ja toimistorakentamisen lisäksi ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikkarakentamista. Indeksi osoittaa, että AH-alueelle saa rakentaa yhteiskäyttötilojen lisäksi viereisille asuinkortteleille sähköä ja lämpöä tuottavan pienvoimalan ja tuulivoimalan. Indeksi osoittaa, että AP-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 40 % erillisiä verstas- ja toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa että kullekin tontille tulee rakentaa kaksiasuntoinen pientalo. Indeksi osoittaa että alue on entinen jätevesien selkeytysallas. Indeksi osoittaa että alueella ei ole rakennusoikeutta eikä siellä saa tehdä perustamistöitä. Indeksi osoittaa että varastointikäyttöön otettavat alueet on asfaltoitava ja pintavedet on viemäröitävä ja johdettava tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Indeksi osoittaa että rasite on perustettu kiinteistötoimituksella. - K14036, T23-24 / MMLm/20478/33/2011 Indeksi osoittaa että alueelle ei saa rakentaa koiratarhaa. Indeksi osoittaa, että talousrakennusten rakentaminen 2 metrin päähän rajasta on sallittua palomääräykset huomioiden. Hulevedet ja lumet on ohjattava omalle tontille. Katualueeseen kiinni osoitettuun autotalliin tai autokatokseen sisäänajo tapahtuu tontin puolelta. Indeksi osoittaa, että kortteliin voidaan rakentaa asukkaita palvelevia yhteis- ja yritystiloja. Kortteliin voidaan rakentaa 100m2 yhteiskäyttöisiä kylmiä piharakennuksia sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Indeksi osoittaa, että alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia, yli kerrosneliömetrin erikoiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Kaupan toteuttamisen ajoitus tulee sitoa muun yhdyskuntarakenteen ja toimivien liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan seudullista suuryksikköä. Indeksi osoittaa, että korttelialue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, kevyen liikenteen huomioimista ja ympäristörakentamista. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatukäytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja yhteydet joukkoliikennepysäkeille ja

17 Indeksi osoittaa, että korttelialue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, kevyen liikenteen huomioimista ja ympäristörakentamista. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatukäytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja yhteydet joukkoliikennepysäkeille ja varattava polkupyöräpaikoitukselle riittävä tila korttelin sisällä. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä ympäristösuunnitelma, jossa edellä mainitut asiat on osoitettu hyväksyttävällä tarkkuudella. Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitsevat sähköverkon osat korvataan maakaapelein ja tarvittavat muuntamotilat rakennetaan alueen toteuttamisen yhteydessä. Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitseva runkoviemärin linjaus määritellään uudestaan alueen suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä. Indeksi osoittaa, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ja hallittu ylivuoto. Kortteli tulee liittää alueelliseen hulevesijärjestelmään. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hule- ja kattovesien käsittelysuunnitelma, jonka sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Indeksi osoittaa, että puistoalueelle voidaan sijoittaa ympäristötaidetta, hulevesialtaita ja mainoslaitteita, jotka tulee hyväksyttää puisto- ja ympäristösuunnitelmalla. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Indeksi osoittaa, että korttelialue sijaitsee vaarallisten aineiden kuljetusreitin välittömässä läheisyydessä. Alueelle ei saa sijoittaa vaikeasti evakuoitavia hoitolaitoksia. Rakennuslupa-asiakirjoissa tulee osoittaa kemikaalikuljetuksista aiheutuvien riskitekijöiden huomiointi. Tontteja ei tule jakaa pienemmiksi. Alueella tulvavahingoille alttiiden rakenneosien tulee olla korkeuden N60 +2,00 yläpuolella. Alueelle ei saa rakentaa maanalaisia tiloja. Asemakaava-alueella rakentamatta jäävät korttelialueen osat, joita ei käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin, on hoidettava puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä rakennuspaikkaa koskeva pihajärjestely- ja istutussuunnitelma, joka on toteutettava rakentamisen yhteydessä. Alue sijaitsee lentoliikenteen estevapaalla vyöhykkeellä. Vyöhykkeellä rakennusten ja rakennelmien suurin sallittu korkeus on 59 metriä. Lisäksi kiitoratojen suuntaisilla vyöhykkeillä rakennusten ja rakennelmien korkeus ei saa ylittää nousukulmaa 1/50 kiitoradan päästä mitattuna. Yleisillä liikennealueilla hankkeiden toteuttamisjärjestyksestä, toteuttamisaikataulusta ja toteuttamistavasta sovitaan erikseen Kempeleen kunnan ja valtion ko. aluehallinnosta vastaavan viranomaisen kesken. Puistoalueille saa sijoittaa muuntamoita ja sähkönjakeluverkkoon kuuluvia maakaapeleita. Korttelialueille saa autokatosten tai varastotilojen yhteyteen sijoittaa muuntamoita sähkönjakelua varten. Sähkönjakeluverkkoon kuuluvia ilmajohtoja ja muuntamoita voidaan rakentaa

18 Sähkönjakeluverkkoon kuuluvia ilmajohtoja ja muuntamoita voidaan rakentaa puistoalueille, mutta kortteleiden sisäinen sähkönjakelu tulee järjestää maakaapelein. Sähkönjakeluverkkoon kuuluvia uusia ilmajohtoja ei sallita. Alueen sisäinen sähkönjakelu tulee järjestää maakaapelein. Asemakaava-alue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle. Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Tarvittaessa toimenpiteistä tulee pyytää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Uudisrakennuksissa saa öljysäiliön sijoittaa vain maanpäälliseen suojattuun tilaan ja maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa käytöstä 5 vuoden kuluessa kaavan vahvistamisesta. Alueella öljysäiliöt sekä muut pohjaveden puhtautta vaarantavien aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa katoksellisella suoja-altaalla. Tällä alueella ei sallita sellaista uutta teollisuutta tai muuta siihen verrattavaa toimintaa, jossa valmistetaan, varastoidaan tai käytetään toiminnassa pohjavettä vaarantavia kemikaaleja tai muita aineita. Maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa käytöstä 5 vuoden kuluessa kaavan vahvistamisesta. Asemakaava-alue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle. Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Tarvittaessa toimenpiteistä tulee pyytää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Mikäli korttelialueille tehdään uudisrakennuksia on niiden perustamistavassa ja rakenteiden jäykkyydessä otettava huomioon rautatieliikenteen aiheuttama tärinä. Kaava-alueelle saa rakentaa MRL 114 :n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön. Rakennuksia tonteille sijoitettaessa on huomioitava pelastusteiden rakentaminen ja merkitseminen. Suunnittelualue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, ympäristörakentamista sekä joukkoliikenteen palvelutasoa. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Käytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kevytliikenneyhteydet joukkoliikenteen pysäkeille sekä ympäröiville viheralueille. AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMITOITUKSET: Jokaista 85 asuntokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. Jokaista 60 liike- tai toimistokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. Jokaista 85 asuntokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. KTY-korttelissa on osoitettava jokaista 70 k-m2 kohti vähintään yksi (1) autopaikka. RM-korttelissa on osoitettava jokaista 60 k-m2 kohti vähintään yksi (1) autopaikka. Istutettavalla tontinosalla voidaan suorittaa rakennusten tavanomaisia peruskorjaustoimenpiteitä. AR-korttelissa on osoitettava jokaista 85 k-m2 kohti vähintään yksi (1) autopaikka. AKR-korttelissa jokaista 60 asuntokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. AL-korttelissa jokaista 60 asuntokerrosalaneliömetriä ja jokaista 60 liike-tai toimistokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. AKR-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti. AL-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa/asunto ja yksi autopaikka jokaista 60:tä

19 AL-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa/asunto ja yksi autopaikka jokaista 60:tä liike- ja toimistokerrosalaneliömetriä kohden. AR-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa/asunto. KL-korttelissa on osoitettava yksi autopaikka jokaista 60:tä liike- tai toimistokerrosalaneliömetriä kohti.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

AO AO AO AO LV-2 37:68 37:61 37:63 37:64 37:66 37:60 37:42 37:42 85:70 85:25 85: Kontiola 878:1 878:3 4 JUSSINRAITTI. e =0.25. Iu1/2. luo.

AO AO AO AO LV-2 37:68 37:61 37:63 37:64 37:66 37:60 37:42 37:42 85:70 85:25 85: Kontiola 878:1 878:3 4 JUSSINRAITTI. e =0.25. Iu1/2. luo. 73 376 5 375 4 4 3 3 93 5 70 7 93 64 6 0 60 7 9 6 55 6 9 59 65 95 99 37 58 63 5 95 9 37:4 37:60 37:66 37:64 37:63 37:6 37:68 37 85:8 878: 878:3 85:70 85:5 37:4 90 05 06 07 08 09 0 3 4 7 8 8 9 0 5 6 5 7

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Kaavamerkinnät 1. 2. 3. 4. 5. 2

Kaavamerkinnät 1. 2. 3. 4. 5. 2 2 Esipuhe Uuden maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanon edistämiseksi ympäristöministeriö on julkaissut monipuolista aineistoa esitteinä, julkaisuina ympäristöhallinnon Suomen ympäristö -sarjassa sekä

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

KANNUS KOKONAISASEMAKAAVA KANNUKSEN KAUPUNKI EHDOTUS LUONNOS MITTAKAAVA 1:2000 MERKINNÄT 1:2000

KANNUS KOKONAISASEMAKAAVA KANNUKSEN KAUPUNKI EHDOTUS LUONNOS MITTAKAAVA 1:2000 MERKINNÄT 1:2000 KANNUS KOKONAISASEMAKAAVA ASEMAKAAVA KOSKEE KAIKKIA KANNUKSEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVOITETTUJA ALUEITA. EHDOTUS 24.1.2014 LUONNOS 23.9.2013 MITTAKAAVA 1:2000 MERKINNÄT 1:2000 Minna Vesisenaho PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: AK AKR P-3 P-4 Y VL LT LV LP LPA EV W Asuinkerrostalojen korttelialue. Pysäköintipaikat sijoitetaan pihakannen alle ja/tai

Lisätiedot

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++ NIITTYLAHTI Opistonportti ; 87 Niittylahdentie ΧΠΥΧΠΜϑςΘ ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ ΩΝςς ΩΩΤΜΩΛΧ Κ ΚΤςΘΜΘΩΝΩ / 88 ΩΩςΧΤϑΩΤΚΠΡΘΝΜΩ. ς ;. 8 ΧΛΘ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ #4 #. ΥΤ ΥΤ Χ Ω Ω 0ΚΚςς[ΘΡΚΥςΘ 4ϑςΘΤΚΠΜΩΛΧ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ ΧΠΥΧΠΜϑςΘ

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Sivu 1/9 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 1.048 2.021 Erillispientalojen

Lisätiedot

RT RakMK Ympäristöministeriön asetus MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISISSA KAAVOISSA KÄYTETTÄVISTÄ MERKINNÖISTÄ

RT RakMK Ympäristöministeriön asetus MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISISSA KAAVOISSA KÄYTETTÄVISTÄ MERKINNÖISTÄ RT RakMK-21158 säännöstiedosto elokuu 2000 korvaa RT YM1/SM-20383 1(29) Suomen rakentamismääräyskokoelma KAAVAMERKINNÄT Asetus 2000 kaavoitus maakuntakaavamerkinnät yleiskaavamerkinnät asemakaavamerkinnät

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN.

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOLLA MUODOSTUU 13. KAUPUNGINOSA GUNNARLA KORTTELIT 690-729 SEKÄ

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET - MANNISENMÄKI

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET - MANNISENMÄKI ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET - MANNISENMÄKI Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa rakennusoikeudesta enintään 40 prosenttia

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen n:o 94/ mukainen ja vastaa olosuhteita 11/2003.

Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen n:o 94/ mukainen ja vastaa olosuhteita 11/2003. TAUVO SIIKAJOKI TAUVON RANTA-ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE SIIKAJOEN KUNNAN OMISTAMIA TILOJA 11:64, 11:65, 11:66 JA 11:86, TAUVON KALASATAMAN YHTEISTÄ VESIALUETTA 876:2 JA 876:3, YHTEIS- TÄ MAA-ALUETTA

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

Kaavassa osoitettua rakennuspaikkojen enimmäismäärää ei saa ylittää. Pysäköintipaikkoja tulee varata 1/35 k-m² kohti.

Kaavassa osoitettua rakennuspaikkojen enimmäismäärää ei saa ylittää. Pysäköintipaikkoja tulee varata 1/35 k-m² kohti. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: R-1 Loma- ja matkailualue. Alueelle saa rakentaa loma- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia. Rakennusten ulkonäkö ja massoittelu tulee sovittaa maisemaan, ympäröivään

Lisätiedot

KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006

KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006 KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006 Kiinteistö klk.pvm. kaupan pvm./ ostaja Kauppa tehty koko/ Pinta- Rak.oik. /m2 /kem2 Rak. Käyttö Osoite OP pvm. saantonro ( ) osa ala /m2 kem2 4007/8 (/2) 2.0.999 25.5.2005/

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 29.2.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo pp.kk.-pp.kk.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA

NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVALLA KUMOUTUU KURENNIITYN OSAYLEISKAAVA SEKÄ OSA KALLIO-, PITKÄ- JA SÄRKIJÄRVEN ALUEEN OSAYLEISKAAVASTA OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III 1 3 4 13 14 4 tuutusritilat 3 kpl V 2 2 1 1 1 1 3 2 1 24 3 20 14 2 13 1 13 1 1 1 13 14 2 2 1 23 0 30 40 0 20 0 KOULUKATU NSKAKATU KRKKOKATU 20 30 00 00 p-4 400 3 dba p-4 3 dba 00 ik py- ik-1 al ik-1 440

Lisätiedot

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET hule-1 Alueelle rakennettava hulevesien viivytykseen ja puhdistamiseen varattava alue. Alueelle tulee johtaa Särkijärven valuma-alueelle sijoittuvilta rakennettaviksi tarkoitetuilta

Lisätiedot

KAIJASEN PELTO ASEMAKAAVA

KAIJASEN PELTO ASEMAKAAVA SELOSTUS L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Kaijasen_pelto.doc\PS ASEAKAAVA KAAVAN LAIJA: LIEDON KUNNAN KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 00-90 Suunnittelija Tuomo Hynynen p.

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 30.9.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo 29.3. 2.5.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

YRITYSTONTIT. Ruoveden kunta Ruovedentie 30, RUOVESI p

YRITYSTONTIT. Ruoveden kunta Ruovedentie 30, RUOVESI p YRITYSTONTIT Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat yritys- ja teollisuustontit sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella keskustan läheisyydessä Kuruntien ja Rajaportin alueilla sekä Ruhalassa

Lisätiedot

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset 11:56:11 1 (9) HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset Kuva Selitys YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Melualue. Rakennettaessa lähemmäs

Lisätiedot

MAUNULAN LAAJENNUS ASEMAKAAVA

MAUNULAN LAAJENNUS ASEMAKAAVA SELOSTUS L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\06\_7_Maunulan_laaj.doc\PS ASEMAKAAVA KAAVAN LAIJA: LIEDON KUNNAN KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00-0 Kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

1. Keskusurheilukenttä

1. Keskusurheilukenttä Lainvoimaiset kaavat 1. Keskusurheilukenttä Vastuuhenkilö: Kaisu Kuusela Urheilu- ja virkistystoimintojen korttelialue. Pinta-ala (%) 24 600 m² (100%) Rakennusoikeutta 4470 k-m² Kadut Vesiputket 2013 Aikataulu:

Lisätiedot

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi rak po ajo ku(87,88) 105 1 +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI Sastamalan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin omistaman tontin myymistä varten. Sastamalan kaupunki tarjoaa ostettavaksi tontin ikäihmisten asumispalveluiden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE PUUMALAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA Kaavaluonnos MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE JA/TAI PALVELUIDEN ALUE Ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuus sekä järvinäkymä

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLE SAA SIJOITTAA ENINTÄÄN

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta.

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. 1 Kv hyväksynyt 24.3.2003 ANJALANKOSKEN TAAJAMAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Yleiskaavamerkinnät on laadittu Ympäristöministeriön 31.3.2000 antaman asetuksen mukaisesti. Merkinnät on numeroitu

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

P u u s t e l l i n k a t u. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 22/2015 Diaarionumero 10260-2014. SELOSTUS 24.3.2016 Muutettu 4.5.

P u u s t e l l i n k a t u. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 22/2015 Diaarionumero 10260-2014. SELOSTUS 24.3.2016 Muutettu 4.5. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö P u u s t e l l i n k a t u ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 22/2015 Diaarionumero 10260-2014 SELOSTUS 24.3.2016 Muutettu 4.5.2016 (lausunnot) 2

Lisätiedot

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA M K : 0 0 0 0 KAAVALUONNOS 6..203 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ALUEVARAUSMERKINNÄT : AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE Alue

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m 100 3 VUORIKATU KESKI-LAHTI 4 1 103 2 94 pv-1 hu ju a-1 16ap AK-1 1ap/80 1ppp/80 V as 3500 VI 1040 ol RAUHANKATU 104 8 105 4 HARJUKATU 108 1 111 3 110 114 5 114 7 113 6 0 5 10 20 30m 116 9 115 8 A-2618

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos 1. L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\2015\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH

SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos 1. L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\2015\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH LETO LOUKNANEN LOUKNASTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATJA: LEDON KUNNAN KAAVOTUS JATEKNSETPALVELUT:

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Uusihaan asemakaava, A3901 Erillispientalojen korttelialueet (AO) korttelit 3901 3904 sekä korttelista 3905 tontit 2-5

Uusihaan asemakaava, A3901 Erillispientalojen korttelialueet (AO) korttelit 3901 3904 sekä korttelista 3905 tontit 2-5 0..0 Rakennusvalvonta, p. 88 8 kaavoitus: Pasi Aromäki, p. 88 80, Eveliina Eteläkoski, p. 88 809 Uusihaan asemakaava, A90 Erillispientalojen korttelialueet () korttelit 90 90 sekä korttelista 90 tontit

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

KYLPYLÄ AK 2 9 AL ALK1 III III. Ig(+96,21) III III. ma1 III RAATIMIEHENKATU. ma1. Ig (+92,21) Ig (+92,21) Ig (+93,21) III III LOTTA-

KYLPYLÄ AK 2 9 AL ALK1 III III. Ig(+96,21) III III. ma1 III RAATIMIEHENKATU. ma1. Ig (+92,21) Ig (+92,21) Ig (+93,21) III III LOTTA- 5 2 P 11 LOTTA- PUSTO 19 AL 2190 jk 9 VP sr KRKKOKATU jk sr 4 5 15 h 11 16 YK sr 2K 2 16 20 20 6 17 7 6 1250 12 la066 2175 14 KESKUSPUSTO 10 210 7 10 17 27 2P V 1 8 85,6 1500 1550 750 950 100,1 12 map2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

LIITE KARTTA Hakemus koskee Pyhäjoen kunnan Parhalahden kylän tiloja :5, 8:37, 4:, 8: ja 59: sekä Pohjankylän kylän tilaa 66:7. Alueen kokonaispinta-ala on noin 47, ha. Alueen rajat noudattavat EN- korttelialueeksi

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot