Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue."

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Asuinpientalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Yhdistetty erillispientalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Maatilojen talouskeskusten korttelialue. Palvelurakennusten korttelialue. Lähipalvelurakennusten korttelialue. Huvi- ja viihdepalvelujen korttelialue. Yleisten rakennusten korttelialue. Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Museorakennusten korttelialue. Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

2 C K KL KM KM-2 KME KT KTY T TT TV TY T/kem V VP VL VK VK VU VR VV R Keskustatoimintojen korttelialue. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liikerakennusten korttelialue. Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kaupallisten palveluiden alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alue on tarkoitettu tilaa vievälle kaupalle. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Alue sisältyy Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan Oulun seudun laatukäytävään ja kaupan palveluverkkoselvityksen 2030 mukaiseen erikoistavarakaupan suuryksiköiden kehittämisvyöhykkeeseen. Liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa tilaa vievän kaupan, erikoiskaupan ja muun keskusta-alueille soveltumattoman kaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Toimistorakennusten korttelialue. Toimitilarakennusten korttelialue. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Teollisuusrakennusten korttelialue. Varastorakennusten korttelialue. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Virkistysalue. Puisto. Lähivirkistysalue. Leikkipuisto. Ohjeellinen leikkipuisto Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Retkeily- ja ulkoilualue. Uimaranta-alue. Loma- ja matkailualue.

3 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. RA RM RL RV RP REU L LT LR LRT LL LS LK LV LP LH LHK LHA LTA LPY LPA E Loma-asuntojen korttelialue. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Leirintäalue. Asuntovaunualue. Siirtolapuutarha-/palstaviljelyalue. Eläinharrastusta ja -urheilua palvelevien rakennusten korttelialue. Liikennealue. Yleisen tien alue. Rautatiealue. Rautatiealue, jolla ympäristö säilytetään. Alue on seudullisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde, jossa rakennusten ominaispiirteet on säilytettävä. Museovirastolle on varattava mahdollisuus antaa lausuntonsa rakennus- tai toimenpidelupahakemuksesta ennen lupapäätöksen antamista. Lentokenttäalue. Satama-alue. Kanava-alue. Venesatama/venevalkama. Yleinen pysäköintialue. Huoltoaseman korttelialue. Huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialue. Alueelle saadaan rakentaa huoltoasematilojen yhteyteen ravintola- ja myymälätiloja. Päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala saa olla 500m2. Henkilöliikenneterminaalin korttelialue. Tavaraliikenneterminaalin korttelialue. Yleisten pysäköintilaitosten korttelialue. Autopaikkojen korttelialue. Erityisalue.

4 ET EN EJ EO EK EMT EA EP EH EV S SL SM SR /s M MT ME MP MP-1 MA MU MY Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Energiahuollon alue. Jätteenkäsittelyalue. Maa-ainesten ottoalue. Kaivosalue. Mastoalue. Ampumarata-alue. Puolustusvoimien alue. Hautausmaa-alue. Suojaviheralue. Suojelualue. Luonnonsuojelualue. Muinaismuistoalue. Rakennussuojelualue. Alue, jolla ympäristö säilytetään. Maa- ja metsätalousalue. Maatalousalue. Kotieläintalouden suuryksikön alue. Puutarha- ja kasvihuonealue. Puutarha- ja kasvihuonealue. Alueelle saa rakentaa toimintaan liittyviä myymälätiloja enintään 200 m2. Maisemallisesti arvokas peltoalue. Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Vesialue.

5 W W Vesialue. Ohjeellinen vesialue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Kaupungin- tai kunnanosan raja. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Ohjeellinen korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu. 3 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja. Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. 12 KAU Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. KATU Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. as 200 Asuinhuoneistojen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. t 50 va 50 ph60 20% Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä voidaan käyttää rakennuspaikkaa kohden asuinrakennuksesta erillisten autotallin ja varastotilojen rakentamiseen sen estämättä, mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Erillisten varastotilojen suurin sallittu kerrosala, joka voidaan rakentaa tontilla sallitun käyttötarkoituksen mukaisten tilojen lisäksi. Asumista palvelevien lisätilojen kuten porrashuoneiden ja useita asuntoja palvelevien yhteistilojen sallittu kerrosala, joka voidaan rakentaa tontilla sallitun käyttötarkoituksen mukaisten tilojen lisäksi. Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa käyttää rakentamiseen.

6 e=0.40+a/he0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku r20% Merkintä osoittaa, kuinka suuren osan tontin pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen. as 20% m 50% IV 1/2k IV 1/2 IV IV u1/2 IV (1/2) IV 1/2 +yht200 I tekn/vss 120 käyt/tori 4400 tekn vss pk50% I e =0.12 Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten. Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää myymälätiloja varten. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmässä kerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka suuren osan rakennuksen alimmasta kerroksesta (I) saa kerrosalaneliömetreinä ilmoitetun kerrosalan lisäksi käyttää asukkaiden yhteistiloihin. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä korttelissa voidaan käyttää teknisten tilojen ja väestösuojien rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä voidaan käyttää katettujen käytävien ja torialueiden rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä korttelissa voidaan käyttää teknisten tilojen rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä korttelissa voidaan käyttää väestösuojien rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Luku osoittaa, kuinka suuri osa rakennuksen alimmasta kerroksesta (I) tulee käyttää päiväkodin tiloiksi. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. e=0.30+var0.20 e=0.40+a/var0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku osoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan osuuden ja toinen luku varastotilojen osuuden. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku osoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan osuuden ja toinen luku pysäköinti-/varastotilojen osuuden.

7 e=0.40+a/he0.25 = 20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku osoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan osuuden ja toinen luku pysäköinti-/helikopterikenttätilojen osuuden. Kattokaltevuus Maanpinnan likimääräinen korkeusasema L Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema. Rakennusten viettoviemäriin liitettävien tilojen lattian alin korkeusasema Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema. 12.3m Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema. 200 Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen. Rakennusala. Ohjeellinen rakennusala. kt Rakennusala, jolle saa sijoittaa toimistorakennuksen. lh Rakennusala, jolle saa sijoittaa huoltoasemarakennuksen. he Ohjeellinen helikopterin laskeutumispaikan rakennusala. pk Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin. pk Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin. m Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän. k Rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin. k Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin. am Rakennusala, jolle saa sijoittaa maatilan talouskeskuksen. t Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. t Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen vt Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa viemäröimättömän talousrakennuksen.

8 pj Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. pj Ohjeellinen alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. a Auton säilytyspaikan rakennusala. a Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala. ma Maanalainen tila. mav Maanalainen väestönsuojaksi tarkoitettu tila. ma-lpy ma-lt Maanalainen yleinen pysäköintilaitos. Liikennetunneli. Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. u Uloke. Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Ohjeellinen rakennukseen jätettävä kulkuaukko. v Valokatteinen tila. Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Nuoli osoittaa rakennusalan kulman, johon rakennus on rakennettava kiinni. Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, joka on aidattava. Merkintä osoittaa alueen rajan, jolle on rakennettava vähintään 150 cm korkea läpinäkymätön kiviaineinen aita. Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti porrashuoneista. Merkintä osoittaa rakennusalalla rakennuksen pulpettikaton korkeamman räystään puolen. ik Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinään ei saa sijoittaa ikkunoita. u 20 dba Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinään ei sallita ulokkeita. Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 00 dba.

9 Säilytettävä / siirrettävä puu, jonka säilymisen turvaamiseksi on esitettävä 20 dba le Merkintä osoittaa rakennusalan, jonka rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. le Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. le-1 le-1 kk Korttelin yhteinen leikki- ja oleskelualue. Alueelle saa rakentaa yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kevyitä rakennuksia ja laitteita. Alueen saa ympäröidä aidalla, mutta rakennuspaikkoihin kuuluvien osien erottaminen aidalla yhteiskäyttöön tarkoitetusta alueesta on kielletty. Ohjeellinen korttelin yhteinen leikki- ja oleskelualue. Alueelle saa rakentaa yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kevyitä rakennuksia ja laitteita. Alueen saa ympäröidä aidalla, mutta rakennuspaikkoihin kuuluvien osien erottaminen aidalla yhteiskäyttöön tarkoitetusta alueesta on kielletty. Ohjeellinen korttelikentän alue. kp Ohjeellinen koirapuiston alue. vv Ohjeellinen uimaranta. w Vesialue. w Ohjeellinen vesialue. au mm Aukioksi rakennettava alueen osa. Rakennusluvan edellytyksenä on korttelisuunnitelman laatiminen alueen istutuksista, pinnoitteista ja kalusteista. Suunnitelma on toteutettava rakentamisen yhteydessä. Ohjeellinen alueen osa, johon rakennetaan tekomäki virkistyskäyttöön. mm Alueen osa, johon rakentamisen yhteydessä jäävien maamassojen läjitys on sallittua. ml Ohjeellinen alueen osa, johon rakentamisen yhteydessä jäävien maamassojen läjitys on sallittua. Istutettava alueen osa. Ohjeellinen istutettava alueen osa. ulk Istutettava alueen osa, ulkoilulle. sis Sisällä liikkumista reippaasti. Säilytettävä/istutettava puurivi. Säilytettävää puustoa. Säilytettävä puu.

10 jk Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. Säilytettävä / siirrettävä puu, jonka säilymisen turvaamiseksi on esitettävä säilyttämistä tai siirtämistä koskeva suunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Katu. Katuaukio/tori. Jalankululle varattu katu/tie. Ohjeellinen jalankululle varattu katu/tie Ulkoilureitti. up Ohjeellinen ulkoilupolku. mk Ohjeellinen moottorikelkkareitti. pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. pp Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. pp/h Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu. pp/h Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu. pp/t LT-pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu. Yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja polkupyörätie. jl Joukkoliikenteelle varattu katu/tie. Pihakatu. hk Hidaskatu. ajo Ajoyhteys. ajo Ohjeellinen ajoyhteys. Ohjeellinen ajorata tai kevyen liikenteen väylä. h Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa. jk Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. pp Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

11 jk Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa. pp Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. pp Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. t/jk Ohjeellinen rakennuksen sisäinen tori- ja jalankulkualue. p Pysäköimispaikka. p Ohjeellinen pysäköimispaikka. p 60% su Merkintä osoittaa, kuinka monelle prosentille pysäköimispaikan autopaikoista pitää rakentaa katokset. Yleisen tien suoja-alueeksi varattu alueen osa. nä Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa. Johtoa varten varattu alueen osa. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. z Sähkölinjaa varten varattu alueen osa. z Maanalaista sähkölinjaa varten varattu alueen osa. e Eritasoristeys. a Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys. y Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys. Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. +00 Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen likimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen yläreunan likimääräisen korkeusaseman. Alueelle on rakennettava melueste. -00 dba Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso pienenee viereisellä korttelialueella/alueella 00 metrin korkeudella vähintään 00 dba.

12 Suojeltava rakennus. max 00 dba 1 ap/100 m2 1 ap/50 ktym2 1 ap/45 as m2 1 ap/as Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso viereisellä korttelialueella/alueella saa olla korkeintaan 00 dba. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Merkintä osoittaa kuinka monta liike-, toimisto- tai teollisuuskerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Merkintä osoittaa kuinka monta asuinkerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava. 1,5 ap/as Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava. 1 ap/as+5vp (1,2,3) Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava ja kuinka monta autopaikkaa on varattava vieraspaikoiksi kyseisessä korttelissa. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. (1547,1548) a (65 a ) ap (65 ap ) /k /v /yk s Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden yhteiskäyttötiloja alueelle saa sijoittaa. Tontin autopaikat on rakennettava asemakaavassa osoitetuille autopaikkojen korttelialueelle. Merkinnän estämättä tontille saa rakentaa yhden autopaikan liikuntaesteisen henkilön ajoneuvoa varten. Suluissa olevat numerot ilmaisevat korttelit, joiden a:lla merkittyjen tonttien autopaikat on sijoitettava alueelle. Merkinnällä osoitetun tontin autopaikkoja on osoitettu LPA-alueelle. Pihasuunnittelussa on otettava huomioon liikuntaesteisten henkilöiden autopaikoitus, jolta on oltava esteetön pääsy rakennukseen. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden ap:llä merkittyjen tonttien autopaikkoja saa sijoittaa alueelle. Alue on varattu kunnan tarpeisiin. Alue on varattu valtion tarpeisiin. Yhteiskäyttöalue. Suojeltava alueen osa. s-1 sp lu sl Suojeltava alueen osa. Alueella olevien rakennusten ja piha-alueiden kulttuurihistorialliset ominaisuuspiirteet tulee säilyttää. Rakennusten julkisivukorjauksia tehtäessä tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Alueen osa, jolla olemassa oleva hiekkakaarto puustoineen on säilytettävä niin, että maiseman luonne ei oleellisesti muutu. Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue tai -kohde.

13 sr Suojeltava rakennus. sr-1 srs Suojeltava rakennus. Historiallisesti/kulttuurihistoriallisesti/rakennustaiteellisesti/kaupunki- tai kyläkuvan kannalta arvokas rakennus/rakennuksen osa, jonka ominaisuuspiirteet tulee korjausja muutostöissä säilyttää. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus. Suojeltava puu. va Vaara-alue. sv Suojavyöhyke. tv Tuulivoimaloiden alue. ke Kehittämisalue. saa Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. un UNESCO:n maailmanperintökohde. kp Kansallinen kaupunkipuisto. sk Kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa. mp Maisemallisesti arvokas peltoalue. sm Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. ab Alueeseen tai kohteeseen liittyvä kirjain- ja numerotunnus. ma Maisemallisesti arvokas alue. ge Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. pv Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. pv1 pv/s Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua ja määrää vaarantavia toimenpiteitä. Tarvittaessa toimenpiteistä tulee pyytää ympäristökeskuksen lausunto. Uudisrakennuksissa saa öljysäiliön sijoittaa vain maanpäälliseen suojattuun tilaan ja maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa käytöstä 5 vuoden kuluessa kaavan vahvistumisesta. Vedenottamon lähisuojavyöhyke. Alueella on ehdoton rakentamiskielto. nat Natura verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.

14 luo am le me rm tä Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Ajoneuvoliikenteen meluvaikutusalue. Alueella rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Lentoliikenteen estevapaa vyöhyke Vyöhykkeellä rakennusten ja rakennelmien suurin sallittu korkeus on 59 metriä. Lisäksi kiitoratojen suuntaisilla vyöhykkeillä rakennusten ja rakennelmien korkeus ei saa ylittää nousukulmaa 1/50 kiitoradan päästä mitattuna. Lentoliikenteen melualue. Alueelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia ja nykyisten asuinrakennusten peruskorjauksissa on ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyydeksi lentoliikennemelua vastaan saatava vähintään 35 db. Raideliikenteen melualue. Alueella rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Rautatieliikenteen tärinävaikutusalue. Alueelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia. Alueelle saa rakentaa paaluille perustettuja teollisuusrakennuksia, ei kuitenkaan lähemmäs kuin 60 metrin päähän raiteesta. Rakennusten jäykistämiseen vaakasuunnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Indeksi osoittaa, että korttelialueella voidaan rakentaa enintään yksi asuinrakennus tonttia kohti. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Indeksi osoittaa, että alue on varattu lämpökeskusta varten. Indeksi osoittaa, että alue tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Alueen hoitoon ja kunnostukseen liittyvät harvennushakkuut on suoritettava erityisen varovasti ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaan. Indeksi osoittaa, että teollinen toiminta ei saa aiheuttaa asemakaavan mukaiselle asutukselle kohtuutonta haittaa hajun, savun tai kaasun muodossa eikä tälle asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso saa olla suurempi kuin 55 db (A) mitattuna asuinrakennuspaikan rajalta. Rakennuspaikalle kertyvät jäte- ja romuvarastot sekä varastoalueet on aidattava vähintään 180 cm korkealla lauta-aidalla. Rakentamaton rakennuspaikan osa on pidettävä puistomaisessa tai siistissä kunnossa, sikäli kuin sitä ei tarvita rakennuspaikan sisäistä liikennettä varten. Istutettavia rakennuspaikan osia ei saa käyttää varastoalueena. Indeksi osoittaa, että kullekin rakennuspaikalle saadaan rakentaa yksi asunto laitoksen toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varten, ei kuitenkaan teollisuus- tai varastotilojen ylä- tai alapuolelle. Asunnon saa rakentaa aikaisintaan samanaikaisesti teollisuustilan rakentamisen kanssa ja asuinrakennus voidaan sijoittaa teollisuus- tai varastotiloista erilleen. Asuinhuoneistosta on oltava välitön yhteys sen yksinomaisessa käytössä olevaan pihaan, jonka pinta-alan on oltava vähintään 1 m2 jokaista huoneistoalan 1 m2 kohti. Indeksi osoittaa, että alue on varattu muuntamoa varten. Indeksi osoittaa, että korttelissa on toimistorakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 30 db. Indeksi osoittaa, että TY-merkinnällä merkityille rakennuspaikoille ei saa rakentaa asuntoja. Indeksi osoittaa, että korttelissa rakennuspaikkoja ei tule jakaa pienemmiksi.

15 Indeksi osoittaa, että alueelle voidaan rakentaa teollisuustiloja aputiloineen. Alueelle ei saa rakentaa asuintiloja. Indeksi osoittaa, että rakennuksen sivuseinän enimmäiskorkeus on 5 metriä. Indeksi osoittaa, että AO-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 20% erillisiä verstas- ja toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa, että maapohjan heikon kantavuuden johdosta edellytetään rakennuspaikkakohtaista perustamisselvitystä. Indeksi osoittaa, että korttelissa on asuin- ja toimistorakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 30 db. Indeksi osoittaa, että AO-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 40% erillisiä verstas- ja toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa, että korttelialueella suurin sallittu rakennusoikeus on 80 k-m2 rakennuspaikkaa kohti. Indeksi osoittaa, että käytettävästä rakennusoikeudesta on osoitettava vähintään 13% yhteisiä katettuja käytävätiloja varten. Indeksi osoittaa, että AO-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 40% toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa, että korttelissa RM-merkinnällä merkityillä rakennuspaikoilla ei sallita pysyväisluontoista asumista. Indeksi osoittaa, että pintavedet on viemäröitävä autopaikoitus- ja katualueilta ja johdettava tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Alueelle ei saa rakentaa maanalaisia tiloja. Indeksi osoittaa, että korttelialueella on valtatie 4:n puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 30 db(a). Indeksi osoittaa, että alue on hoidettava pääosin avoimena puistoniittynä, johon jätetään luontaisesti kasvavia puuryhmiä ja maisemapuita. Indeksi osoittaa, että korttelissa on asuin- ja toimistorakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 35 db. Indeksi osoittaa, että alue on varattu lääkekasvien viljelyyn. Indeksi osoittaa, että KL-alueelle osoitetusta kerrosalasta saa enintään 300 m2 käyttää lh-merkinnällä varustetulle rakennusalalle sijoitettavaa huoltoasemarakennusta varten. Indeksi osoittaa, että alue on varattu vesitornia varten. Indeksi osoittaa, että pintavedet on viemäröitävä autopaikoitusalueilta ja johdettava tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Indeksi osoittaa, että alueelle ei saa rakentaa asuntoja. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Indeksi osoittaa, että korttelialue on toteutettava yhtenäisen korttelisuunnitelman mukaan.

16 Indeksi osoittaa, että rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla puuta. Indeksi osoittaa, että korttelissa on asuinrakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 35 db. Indeksi osoittaa, että kullekin korttelialueen tontille saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jossa saa olla vain yksi asunto. Alue on aidattava. Korttelialueelle saa rakentaa MRL 114 :n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle rakennettuja / rakennettavia yhteisiä katettuja käytävätiloja ei lasketa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennusoikeuteen. Alueelle saa sijoittaa tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja. Korttelialueelle sallitaan liike-ja toimistorakentamisen lisäksi ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikkarakentamista. Indeksi osoittaa, että AH-alueelle saa rakentaa yhteiskäyttötilojen lisäksi viereisille asuinkortteleille sähköä ja lämpöä tuottavan pienvoimalan ja tuulivoimalan. Indeksi osoittaa, että AP-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 40 % erillisiä verstas- ja toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa että kullekin tontille tulee rakentaa kaksiasuntoinen pientalo. Indeksi osoittaa että alue on entinen jätevesien selkeytysallas. Indeksi osoittaa että alueella ei ole rakennusoikeutta eikä siellä saa tehdä perustamistöitä. Indeksi osoittaa että varastointikäyttöön otettavat alueet on asfaltoitava ja pintavedet on viemäröitävä ja johdettava tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Indeksi osoittaa että rasite on perustettu kiinteistötoimituksella. - K14036, T23-24 / MMLm/20478/33/2011 Indeksi osoittaa että alueelle ei saa rakentaa koiratarhaa. Indeksi osoittaa, että talousrakennusten rakentaminen 2 metrin päähän rajasta on sallittua palomääräykset huomioiden. Hulevedet ja lumet on ohjattava omalle tontille. Katualueeseen kiinni osoitettuun autotalliin tai autokatokseen sisäänajo tapahtuu tontin puolelta. Indeksi osoittaa, että kortteliin voidaan rakentaa asukkaita palvelevia yhteis- ja yritystiloja. Kortteliin voidaan rakentaa 100m2 yhteiskäyttöisiä kylmiä piharakennuksia sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Indeksi osoittaa, että alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia, yli kerrosneliömetrin erikoiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Kaupan toteuttamisen ajoitus tulee sitoa muun yhdyskuntarakenteen ja toimivien liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan seudullista suuryksikköä. Indeksi osoittaa, että korttelialue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, kevyen liikenteen huomioimista ja ympäristörakentamista. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatukäytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja yhteydet joukkoliikennepysäkeille ja

17 Indeksi osoittaa, että korttelialue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, kevyen liikenteen huomioimista ja ympäristörakentamista. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatukäytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja yhteydet joukkoliikennepysäkeille ja varattava polkupyöräpaikoitukselle riittävä tila korttelin sisällä. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä ympäristösuunnitelma, jossa edellä mainitut asiat on osoitettu hyväksyttävällä tarkkuudella. Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitsevat sähköverkon osat korvataan maakaapelein ja tarvittavat muuntamotilat rakennetaan alueen toteuttamisen yhteydessä. Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitseva runkoviemärin linjaus määritellään uudestaan alueen suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä. Indeksi osoittaa, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ja hallittu ylivuoto. Kortteli tulee liittää alueelliseen hulevesijärjestelmään. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hule- ja kattovesien käsittelysuunnitelma, jonka sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Indeksi osoittaa, että puistoalueelle voidaan sijoittaa ympäristötaidetta, hulevesialtaita ja mainoslaitteita, jotka tulee hyväksyttää puisto- ja ympäristösuunnitelmalla. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Indeksi osoittaa, että korttelialue sijaitsee vaarallisten aineiden kuljetusreitin välittömässä läheisyydessä. Alueelle ei saa sijoittaa vaikeasti evakuoitavia hoitolaitoksia. Rakennuslupa-asiakirjoissa tulee osoittaa kemikaalikuljetuksista aiheutuvien riskitekijöiden huomiointi. Tontteja ei tule jakaa pienemmiksi. Alueella tulvavahingoille alttiiden rakenneosien tulee olla korkeuden N60 +2,00 yläpuolella. Alueelle ei saa rakentaa maanalaisia tiloja. Asemakaava-alueella rakentamatta jäävät korttelialueen osat, joita ei käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin, on hoidettava puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä rakennuspaikkaa koskeva pihajärjestely- ja istutussuunnitelma, joka on toteutettava rakentamisen yhteydessä. Alue sijaitsee lentoliikenteen estevapaalla vyöhykkeellä. Vyöhykkeellä rakennusten ja rakennelmien suurin sallittu korkeus on 59 metriä. Lisäksi kiitoratojen suuntaisilla vyöhykkeillä rakennusten ja rakennelmien korkeus ei saa ylittää nousukulmaa 1/50 kiitoradan päästä mitattuna. Yleisillä liikennealueilla hankkeiden toteuttamisjärjestyksestä, toteuttamisaikataulusta ja toteuttamistavasta sovitaan erikseen Kempeleen kunnan ja valtion ko. aluehallinnosta vastaavan viranomaisen kesken. Puistoalueille saa sijoittaa muuntamoita ja sähkönjakeluverkkoon kuuluvia maakaapeleita. Korttelialueille saa autokatosten tai varastotilojen yhteyteen sijoittaa muuntamoita sähkönjakelua varten. Sähkönjakeluverkkoon kuuluvia ilmajohtoja ja muuntamoita voidaan rakentaa

18 Sähkönjakeluverkkoon kuuluvia ilmajohtoja ja muuntamoita voidaan rakentaa puistoalueille, mutta kortteleiden sisäinen sähkönjakelu tulee järjestää maakaapelein. Sähkönjakeluverkkoon kuuluvia uusia ilmajohtoja ei sallita. Alueen sisäinen sähkönjakelu tulee järjestää maakaapelein. Asemakaava-alue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle. Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Tarvittaessa toimenpiteistä tulee pyytää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Uudisrakennuksissa saa öljysäiliön sijoittaa vain maanpäälliseen suojattuun tilaan ja maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa käytöstä 5 vuoden kuluessa kaavan vahvistamisesta. Alueella öljysäiliöt sekä muut pohjaveden puhtautta vaarantavien aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa katoksellisella suoja-altaalla. Tällä alueella ei sallita sellaista uutta teollisuutta tai muuta siihen verrattavaa toimintaa, jossa valmistetaan, varastoidaan tai käytetään toiminnassa pohjavettä vaarantavia kemikaaleja tai muita aineita. Maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa käytöstä 5 vuoden kuluessa kaavan vahvistamisesta. Asemakaava-alue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle. Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Tarvittaessa toimenpiteistä tulee pyytää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Mikäli korttelialueille tehdään uudisrakennuksia on niiden perustamistavassa ja rakenteiden jäykkyydessä otettava huomioon rautatieliikenteen aiheuttama tärinä. Kaava-alueelle saa rakentaa MRL 114 :n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön. Rakennuksia tonteille sijoitettaessa on huomioitava pelastusteiden rakentaminen ja merkitseminen. Suunnittelualue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, ympäristörakentamista sekä joukkoliikenteen palvelutasoa. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Käytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kevytliikenneyhteydet joukkoliikenteen pysäkeille sekä ympäröiville viheralueille. AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMITOITUKSET: Jokaista 85 asuntokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. Jokaista 60 liike- tai toimistokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. Jokaista 85 asuntokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. KTY-korttelissa on osoitettava jokaista 70 k-m2 kohti vähintään yksi (1) autopaikka. RM-korttelissa on osoitettava jokaista 60 k-m2 kohti vähintään yksi (1) autopaikka. Istutettavalla tontinosalla voidaan suorittaa rakennusten tavanomaisia peruskorjaustoimenpiteitä. AR-korttelissa on osoitettava jokaista 85 k-m2 kohti vähintään yksi (1) autopaikka. AKR-korttelissa jokaista 60 asuntokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. AL-korttelissa jokaista 60 asuntokerrosalaneliömetriä ja jokaista 60 liike-tai toimistokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. AKR-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti. AL-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa/asunto ja yksi autopaikka jokaista 60:tä

19 AL-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa/asunto ja yksi autopaikka jokaista 60:tä liike- ja toimistokerrosalaneliömetriä kohden. AR-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa/asunto. KL-korttelissa on osoitettava yksi autopaikka jokaista 60:tä liike- tai toimistokerrosalaneliömetriä kohti.

Kaavamerkinnät. Asemakaava

Kaavamerkinnät. Asemakaava Asemakaava 41 III. Asemakaavoissa käytettäviä merkintöjä: Merkintä: Merkinnän selitys: Väri-/piirtämisohje: 1 Asuinrakennusten korttelialue. ruskea, vaalea A 2 Asuinkerrostalojen korttelialue. ruskea AK

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi

Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi SUUNNITTELUKESKUS OY Asemakaavatietojen tiedonsiirto 1 (10) Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi KOHDELUETTELO (FEATURE CATALOGUE) ARVOJOUKOT Asemakaava, arvojoukot Scope Topographic Field of

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. A S E M A K A A V A M E R K I N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : AO AL AL-8 P P-1 K VP VL LR LV LPY LPA-4 SM Erillispientalojen korttelialue. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asuin-,

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja määräykset

Asemakaavamerkinnät ja määräykset Asemakaavamerkinnät ja määräykset AR AR-1 AP AP-1 AO Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Harjakaton kaltevuus

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN.

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOLLA MUODOSTUU 13. KAUPUNGINOSA GUNNARLA KORTTELIT 690-729 SEKÄ

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

AO AO AO AO LV-2 37:68 37:61 37:63 37:64 37:66 37:60 37:42 37:42 85:70 85:25 85: Kontiola 878:1 878:3 4 JUSSINRAITTI. e =0.25. Iu1/2. luo.

AO AO AO AO LV-2 37:68 37:61 37:63 37:64 37:66 37:60 37:42 37:42 85:70 85:25 85: Kontiola 878:1 878:3 4 JUSSINRAITTI. e =0.25. Iu1/2. luo. 73 376 5 375 4 4 3 3 93 5 70 7 93 64 6 0 60 7 9 6 55 6 9 59 65 95 99 37 58 63 5 95 9 37:4 37:60 37:66 37:64 37:63 37:6 37:68 37 85:8 878: 878:3 85:70 85:5 37:4 90 05 06 07 08 09 0 3 4 7 8 8 9 0 5 6 5 7

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE KILPISJÄRVEN KYLÄALUE ENONTEKIÖ, 3. KUNNANOSA ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 ENONTEKIÖN 3. KUNNANOSAN KILPISJÄRVEN KYLÄALUEEN ASEMAKAAVA JA KILPISJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KORTTELIA 1 SEKÄ

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

KANNUS KOKONAISASEMAKAAVA KANNUKSEN KAUPUNKI EHDOTUS LUONNOS MITTAKAAVA 1:2000 MERKINNÄT 1:2000

KANNUS KOKONAISASEMAKAAVA KANNUKSEN KAUPUNKI EHDOTUS LUONNOS MITTAKAAVA 1:2000 MERKINNÄT 1:2000 KANNUS KOKONAISASEMAKAAVA ASEMAKAAVA KOSKEE KAIKKIA KANNUKSEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVOITETTUJA ALUEITA. EHDOTUS 24.1.2014 LUONNOS 23.9.2013 MITTAKAAVA 1:2000 MERKINNÄT 1:2000 Minna Vesisenaho PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Kaavamerkinnät 1. 2. 3. 4. 5. 2

Kaavamerkinnät 1. 2. 3. 4. 5. 2 2 Esipuhe Uuden maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanon edistämiseksi ympäristöministeriö on julkaissut monipuolista aineistoa esitteinä, julkaisuina ympäristöhallinnon Suomen ympäristö -sarjassa sekä

Lisätiedot

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta.

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta. SEMKVMERKNNÄT J MÄÄRÄYKSET asemakaava hyväksytty 13.10.00 suinrakennusten korttelialue. suinkerrostalojen korttelialue. TONTN PNT-L 10 M² RKENNUSOKEUS 9700 M² KERROSLLSKELM KS. ERLLNEN LTE 1 Opetustoimintaa

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014

OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014 OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014 Korkeusjärjestelmä N60 ja koordinaattijärjestelmä kkj3 NASTOLAN KUNTA RAKENNUSTAPAOHJEET

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Ympäristöministeriön asetus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Ympäristöministeriön asetus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä Liite 1 Ympäristöministeriön asetus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö 4.12.2012 Leena Keränen vs. kaavasuunnittelija RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS Entisen kunnantalon

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

6.0 13.4 18.5 11.8 12.0 9.1 4.6 3.7 6.7 10.6 1.7 1.7. Riskonkarta 2.8 1.5. Krookkarranriisa. Yht.878:3 Yht.878:3 5.5 1.9 1.6. Krookkarta 7.

6.0 13.4 18.5 11.8 12.0 9.1 4.6 3.7 6.7 10.6 1.7 1.7. Riskonkarta 2.8 1.5. Krookkarranriisa. Yht.878:3 Yht.878:3 5.5 1.9 1.6. Krookkarta 7. : Yht. 876:3:0 :20 :20 2:0 3:7 :62 :57 :63 :6 :60 :59 4:66 4:86 3:9 3:20 3:42 3:47 3:2 3:40 3:24 3:0 3:38 3:22 3:8 3:25 3:44 3:43 3: 3:7 3:46 3:7 3:5 3:4 4:87 4:67 4:59 4:65 3:7 3:22 3:39 3:20 3:2 3:8

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA hakuaika 28.5.-8.6.2012 www.jyvaskyla.fi/tontit Pikku-Haukkala sijaitsee Jyväskylän pohjoispuolella kauniin Tuomiojärven läheisyydessä, hyvien liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9.

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9. VAPAAT YRITYSTONTIT 11. 6. 10. 7. 5. 4. 8. 3. 9. 2. 1. Pääsette tonttien tarkempiin tietoihin klikkaamalla kyseisen tontin numeroa Leppävirran vapaat yritystontit 1. Pohjukansalon teollisuusalueella, Pöllipolun

Lisätiedot

JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen, rajoitusalueiden ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot

JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen, rajoitusalueiden ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen, rajoitusalueiden ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot Versio: 5.10.2012 Julkaistu: Maaliskuu 2001 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät...

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SEKÄ OSITTAINEN KUMOAMINEN / ZATELLIITIN POIKITTAISYHTEYS

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SEKÄ OSITTAINEN KUMOAMINEN / ZATELLIITIN POIKITTAISYHTEYS KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SEKÄ OSITTAINEN KUMOAMINEN / ZATELLIITIN POIKITTAISYHTEYS Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavoittajan vastine-esitykset Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen keskustan

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen n:o 94/ mukainen ja vastaa olosuhteita 11/2003.

Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen n:o 94/ mukainen ja vastaa olosuhteita 11/2003. TAUVO SIIKAJOKI TAUVON RANTA-ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE SIIKAJOEN KUNNAN OMISTAMIA TILOJA 11:64, 11:65, 11:66 JA 11:86, TAUVON KALASATAMAN YHTEISTÄ VESIALUETTA 876:2 JA 876:3, YHTEIS- TÄ MAA-ALUETTA

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 7.133 Autopaikkojen korttelialue. Suluissa

Lisätiedot

Kaavassa osoitettua rakennuspaikkojen enimmäismäärää ei saa ylittää. Pysäköintipaikkoja tulee varata 1/35 k-m² kohti.

Kaavassa osoitettua rakennuspaikkojen enimmäismäärää ei saa ylittää. Pysäköintipaikkoja tulee varata 1/35 k-m² kohti. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: R-1 Loma- ja matkailualue. Alueelle saa rakentaa loma- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia. Rakennusten ulkonäkö ja massoittelu tulee sovittaa maisemaan, ympäröivään

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

1(8) A-2396a ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

1(8) A-2396a ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-2396a ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Merkintä Määräys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(8) ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUEEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSSA JA LISÄRAKENTAMISESSA ON OTETTAVA HUOMIOON

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaluonnos 16.9.2015 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

KAIJASEN PELTO ASEMAKAAVA

KAIJASEN PELTO ASEMAKAAVA SELOSTUS L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Kaijasen_pelto.doc\PS ASEAKAAVA KAAVAN LAIJA: LIEDON KUNNAN KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 00-90 Suunnittelija Tuomo Hynynen p.

Lisätiedot

KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006

KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006 KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006 Kiinteistö klk.pvm. kaupan pvm./ ostaja Kauppa tehty koko/ Pinta- Rak.oik. /m2 /kem2 Rak. Käyttö Osoite OP pvm. saantonro ( ) osa ala /m2 kem2 4007/8 (/2) 2.0.999 25.5.2005/

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi rak po ajo ku(87,88) 105 1 +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3

Lisätiedot

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA KORJATTU KAAVAEHDOTUS 10.6.2002 Kaavamerkinnät ja -määräykset KYLÄALUE Yleiskaavalla ei osoiteta alueelle uutta rakennusoikeutta. ERILLISPIENTALOJEN

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET hule-1 Alueelle rakennettava hulevesien viivytykseen ja puhdistamiseen varattava alue. Alueelle tulee johtaa Särkijärven valuma-alueelle sijoittuvilta rakennettaviksi tarkoitetuilta

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 29.2.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo pp.kk.-pp.kk.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA

NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVALLA KUMOUTUU KURENNIITYN OSAYLEISKAAVA SEKÄ OSA KALLIO-, PITKÄ- JA SÄRKIJÄRVEN ALUEEN OSAYLEISKAAVASTA OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

MAUNULAN LAAJENNUS ASEMAKAAVA

MAUNULAN LAAJENNUS ASEMAKAAVA SELOSTUS L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\06\_7_Maunulan_laaj.doc\PS ASEMAKAAVA KAAVAN LAIJA: LIEDON KUNNAN KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00-0 Kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS 20.3.2014. Pumminmäki, kortteli 14, tontti 224-10-14-1 KOHDEALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS 20.3.2014. Pumminmäki, kortteli 14, tontti 224-10-14-1 KOHDEALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Pumminmäki, kortteli 14, tontti 224-10-14-1 TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS 20.3.2014 Ote osoitekartasta. Kortteli 14 KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa, osoite

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET Nämä rakennustapaohjeet ohjaavat Hansas II asemakaavan aluetta Massbyn kylässä Etelä-Sipoossa. Rakennustapaohjeet koostuvat

Lisätiedot

1. Keskusurheilukenttä

1. Keskusurheilukenttä Lainvoimaiset kaavat 1. Keskusurheilukenttä Vastuuhenkilö: Kaisu Kuusela Urheilu- ja virkistystoimintojen korttelialue. Pinta-ala (%) 24 600 m² (100%) Rakennusoikeutta 4470 k-m² Kadut Vesiputket 2013 Aikataulu:

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI Sastamalan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin omistaman tontin myymistä varten. Sastamalan kaupunki tarjoaa ostettavaksi tontin ikäihmisten asumispalveluiden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Sydämellinen Laukaa. Kevään 2011 uudet tontit Kataanmäki, Laukaa kk Tarjouskilpailu 18. 29.4.2011 AP-2. VL/s. VL/s w. VL/s 1157 151.

Sydämellinen Laukaa. Kevään 2011 uudet tontit Kataanmäki, Laukaa kk Tarjouskilpailu 18. 29.4.2011 AP-2. VL/s. VL/s w. VL/s 1157 151. Sydämellinen Laukaa Kevään 0 uudet tontit Kataanmäki, Laukaa kk Tarjouskilpailu 8. 9..0 0 0 Iu/ 0 0 /k Iu/ 8 - s- 9 Iu/ Iu/ 0 0 8. 0 V et KATAJAMÄENTIE a 0 /k I u/ /k I u/ r v /k I u/ /t et /k I u/.9000.9

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta.

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. 1 Kv hyväksynyt 24.3.2003 ANJALANKOSKEN TAAJAMAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Yleiskaavamerkinnät on laadittu Ympäristöministeriön 31.3.2000 antaman asetuksen mukaisesti. Merkinnät on numeroitu

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

KYLPYLÄ AK 2 9 AL ALK1 III III. Ig(+96,21) III III. ma1 III RAATIMIEHENKATU. ma1. Ig (+92,21) Ig (+92,21) Ig (+93,21) III III LOTTA-

KYLPYLÄ AK 2 9 AL ALK1 III III. Ig(+96,21) III III. ma1 III RAATIMIEHENKATU. ma1. Ig (+92,21) Ig (+92,21) Ig (+93,21) III III LOTTA- 5 2 P 11 LOTTA- PUSTO 19 AL 2190 jk 9 VP sr KRKKOKATU jk sr 4 5 15 h 11 16 YK sr 2K 2 16 20 20 6 17 7 6 1250 12 la066 2175 14 KESKUSPUSTO 10 210 7 10 17 27 2P V 1 8 85,6 1500 1550 750 950 100,1 12 map2

Lisätiedot