Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue."

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Asuinpientalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Yhdistetty erillispientalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Maatilojen talouskeskusten korttelialue. Palvelurakennusten korttelialue. Lähipalvelurakennusten korttelialue. Huvi- ja viihdepalvelujen korttelialue. Yleisten rakennusten korttelialue. Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Museorakennusten korttelialue. Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

2 C K KL KM KM-2 KME KT KTY T TT TV TY T/kem V VP VL VK VK VU VR VV R Keskustatoimintojen korttelialue. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liikerakennusten korttelialue. Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kaupallisten palveluiden alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alue on tarkoitettu tilaa vievälle kaupalle. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Alue sisältyy Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan Oulun seudun laatukäytävään ja kaupan palveluverkkoselvityksen 2030 mukaiseen erikoistavarakaupan suuryksiköiden kehittämisvyöhykkeeseen. Liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa tilaa vievän kaupan, erikoiskaupan ja muun keskusta-alueille soveltumattoman kaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Toimistorakennusten korttelialue. Toimitilarakennusten korttelialue. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Teollisuusrakennusten korttelialue. Varastorakennusten korttelialue. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Virkistysalue. Puisto. Lähivirkistysalue. Leikkipuisto. Ohjeellinen leikkipuisto Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Retkeily- ja ulkoilualue. Uimaranta-alue. Loma- ja matkailualue.

3 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. RA RM RL RV RP REU L LT LR LRT LL LS LK LV LP LH LHK LHA LTA LPY LPA E Loma-asuntojen korttelialue. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Leirintäalue. Asuntovaunualue. Siirtolapuutarha-/palstaviljelyalue. Eläinharrastusta ja -urheilua palvelevien rakennusten korttelialue. Liikennealue. Yleisen tien alue. Rautatiealue. Rautatiealue, jolla ympäristö säilytetään. Alue on seudullisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde, jossa rakennusten ominaispiirteet on säilytettävä. Museovirastolle on varattava mahdollisuus antaa lausuntonsa rakennus- tai toimenpidelupahakemuksesta ennen lupapäätöksen antamista. Lentokenttäalue. Satama-alue. Kanava-alue. Venesatama/venevalkama. Yleinen pysäköintialue. Huoltoaseman korttelialue. Huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialue. Alueelle saadaan rakentaa huoltoasematilojen yhteyteen ravintola- ja myymälätiloja. Päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala saa olla 500m2. Henkilöliikenneterminaalin korttelialue. Tavaraliikenneterminaalin korttelialue. Yleisten pysäköintilaitosten korttelialue. Autopaikkojen korttelialue. Erityisalue.

4 ET EN EJ EO EK EMT EA EP EH EV S SL SM SR /s M MT ME MP MP-1 MA MU MY Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Energiahuollon alue. Jätteenkäsittelyalue. Maa-ainesten ottoalue. Kaivosalue. Mastoalue. Ampumarata-alue. Puolustusvoimien alue. Hautausmaa-alue. Suojaviheralue. Suojelualue. Luonnonsuojelualue. Muinaismuistoalue. Rakennussuojelualue. Alue, jolla ympäristö säilytetään. Maa- ja metsätalousalue. Maatalousalue. Kotieläintalouden suuryksikön alue. Puutarha- ja kasvihuonealue. Puutarha- ja kasvihuonealue. Alueelle saa rakentaa toimintaan liittyviä myymälätiloja enintään 200 m2. Maisemallisesti arvokas peltoalue. Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Vesialue.

5 W W Vesialue. Ohjeellinen vesialue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Kaupungin- tai kunnanosan raja. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Ohjeellinen korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu. 3 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja. Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. 12 KAU Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. KATU Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. as 200 Asuinhuoneistojen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. t 50 va 50 ph60 20% Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä voidaan käyttää rakennuspaikkaa kohden asuinrakennuksesta erillisten autotallin ja varastotilojen rakentamiseen sen estämättä, mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Erillisten varastotilojen suurin sallittu kerrosala, joka voidaan rakentaa tontilla sallitun käyttötarkoituksen mukaisten tilojen lisäksi. Asumista palvelevien lisätilojen kuten porrashuoneiden ja useita asuntoja palvelevien yhteistilojen sallittu kerrosala, joka voidaan rakentaa tontilla sallitun käyttötarkoituksen mukaisten tilojen lisäksi. Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa käyttää rakentamiseen.

6 e=0.40+a/he0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku r20% Merkintä osoittaa, kuinka suuren osan tontin pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen. as 20% m 50% IV 1/2k IV 1/2 IV IV u1/2 IV (1/2) IV 1/2 +yht200 I tekn/vss 120 käyt/tori 4400 tekn vss pk50% I e =0.12 Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten. Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää myymälätiloja varten. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmässä kerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka suuren osan rakennuksen alimmasta kerroksesta (I) saa kerrosalaneliömetreinä ilmoitetun kerrosalan lisäksi käyttää asukkaiden yhteistiloihin. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä korttelissa voidaan käyttää teknisten tilojen ja väestösuojien rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä voidaan käyttää katettujen käytävien ja torialueiden rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä korttelissa voidaan käyttää teknisten tilojen rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä korttelissa voidaan käyttää väestösuojien rakentamiseen sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Luku osoittaa, kuinka suuri osa rakennuksen alimmasta kerroksesta (I) tulee käyttää päiväkodin tiloiksi. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. e=0.30+var0.20 e=0.40+a/var0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku osoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan osuuden ja toinen luku varastotilojen osuuden. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku osoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan osuuden ja toinen luku pysäköinti-/varastotilojen osuuden.

7 e=0.40+a/he0.25 = 20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmäinen luku osoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan osuuden ja toinen luku pysäköinti-/helikopterikenttätilojen osuuden. Kattokaltevuus Maanpinnan likimääräinen korkeusasema L Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema. Rakennusten viettoviemäriin liitettävien tilojen lattian alin korkeusasema Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema. 12.3m Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema. 200 Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen. Rakennusala. Ohjeellinen rakennusala. kt Rakennusala, jolle saa sijoittaa toimistorakennuksen. lh Rakennusala, jolle saa sijoittaa huoltoasemarakennuksen. he Ohjeellinen helikopterin laskeutumispaikan rakennusala. pk Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin. pk Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin. m Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän. k Rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin. k Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin. am Rakennusala, jolle saa sijoittaa maatilan talouskeskuksen. t Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. t Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen vt Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa viemäröimättömän talousrakennuksen.

8 pj Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. pj Ohjeellinen alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. a Auton säilytyspaikan rakennusala. a Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala. ma Maanalainen tila. mav Maanalainen väestönsuojaksi tarkoitettu tila. ma-lpy ma-lt Maanalainen yleinen pysäköintilaitos. Liikennetunneli. Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. u Uloke. Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Ohjeellinen rakennukseen jätettävä kulkuaukko. v Valokatteinen tila. Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Nuoli osoittaa rakennusalan kulman, johon rakennus on rakennettava kiinni. Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, joka on aidattava. Merkintä osoittaa alueen rajan, jolle on rakennettava vähintään 150 cm korkea läpinäkymätön kiviaineinen aita. Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti porrashuoneista. Merkintä osoittaa rakennusalalla rakennuksen pulpettikaton korkeamman räystään puolen. ik Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinään ei saa sijoittaa ikkunoita. u 20 dba Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinään ei sallita ulokkeita. Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 00 dba.

9 Säilytettävä / siirrettävä puu, jonka säilymisen turvaamiseksi on esitettävä 20 dba le Merkintä osoittaa rakennusalan, jonka rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. le Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. le-1 le-1 kk Korttelin yhteinen leikki- ja oleskelualue. Alueelle saa rakentaa yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kevyitä rakennuksia ja laitteita. Alueen saa ympäröidä aidalla, mutta rakennuspaikkoihin kuuluvien osien erottaminen aidalla yhteiskäyttöön tarkoitetusta alueesta on kielletty. Ohjeellinen korttelin yhteinen leikki- ja oleskelualue. Alueelle saa rakentaa yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kevyitä rakennuksia ja laitteita. Alueen saa ympäröidä aidalla, mutta rakennuspaikkoihin kuuluvien osien erottaminen aidalla yhteiskäyttöön tarkoitetusta alueesta on kielletty. Ohjeellinen korttelikentän alue. kp Ohjeellinen koirapuiston alue. vv Ohjeellinen uimaranta. w Vesialue. w Ohjeellinen vesialue. au mm Aukioksi rakennettava alueen osa. Rakennusluvan edellytyksenä on korttelisuunnitelman laatiminen alueen istutuksista, pinnoitteista ja kalusteista. Suunnitelma on toteutettava rakentamisen yhteydessä. Ohjeellinen alueen osa, johon rakennetaan tekomäki virkistyskäyttöön. mm Alueen osa, johon rakentamisen yhteydessä jäävien maamassojen läjitys on sallittua. ml Ohjeellinen alueen osa, johon rakentamisen yhteydessä jäävien maamassojen läjitys on sallittua. Istutettava alueen osa. Ohjeellinen istutettava alueen osa. ulk Istutettava alueen osa, ulkoilulle. sis Sisällä liikkumista reippaasti. Säilytettävä/istutettava puurivi. Säilytettävää puustoa. Säilytettävä puu.

10 jk Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. Säilytettävä / siirrettävä puu, jonka säilymisen turvaamiseksi on esitettävä säilyttämistä tai siirtämistä koskeva suunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Katu. Katuaukio/tori. Jalankululle varattu katu/tie. Ohjeellinen jalankululle varattu katu/tie Ulkoilureitti. up Ohjeellinen ulkoilupolku. mk Ohjeellinen moottorikelkkareitti. pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. pp Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. pp/h Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu. pp/h Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu. pp/t LT-pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu. Yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja polkupyörätie. jl Joukkoliikenteelle varattu katu/tie. Pihakatu. hk Hidaskatu. ajo Ajoyhteys. ajo Ohjeellinen ajoyhteys. Ohjeellinen ajorata tai kevyen liikenteen väylä. h Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa. jk Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. pp Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

11 jk Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa. pp Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. pp Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. t/jk Ohjeellinen rakennuksen sisäinen tori- ja jalankulkualue. p Pysäköimispaikka. p Ohjeellinen pysäköimispaikka. p 60% su Merkintä osoittaa, kuinka monelle prosentille pysäköimispaikan autopaikoista pitää rakentaa katokset. Yleisen tien suoja-alueeksi varattu alueen osa. nä Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa. Johtoa varten varattu alueen osa. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. z Sähkölinjaa varten varattu alueen osa. z Maanalaista sähkölinjaa varten varattu alueen osa. e Eritasoristeys. a Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys. y Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys. Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. +00 Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen likimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen yläreunan likimääräisen korkeusaseman. Alueelle on rakennettava melueste. -00 dba Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso pienenee viereisellä korttelialueella/alueella 00 metrin korkeudella vähintään 00 dba.

12 Suojeltava rakennus. max 00 dba 1 ap/100 m2 1 ap/50 ktym2 1 ap/45 as m2 1 ap/as Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso viereisellä korttelialueella/alueella saa olla korkeintaan 00 dba. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Merkintä osoittaa kuinka monta liike-, toimisto- tai teollisuuskerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Merkintä osoittaa kuinka monta asuinkerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava. 1,5 ap/as Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava. 1 ap/as+5vp (1,2,3) Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava ja kuinka monta autopaikkaa on varattava vieraspaikoiksi kyseisessä korttelissa. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. (1547,1548) a (65 a ) ap (65 ap ) /k /v /yk s Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden yhteiskäyttötiloja alueelle saa sijoittaa. Tontin autopaikat on rakennettava asemakaavassa osoitetuille autopaikkojen korttelialueelle. Merkinnän estämättä tontille saa rakentaa yhden autopaikan liikuntaesteisen henkilön ajoneuvoa varten. Suluissa olevat numerot ilmaisevat korttelit, joiden a:lla merkittyjen tonttien autopaikat on sijoitettava alueelle. Merkinnällä osoitetun tontin autopaikkoja on osoitettu LPA-alueelle. Pihasuunnittelussa on otettava huomioon liikuntaesteisten henkilöiden autopaikoitus, jolta on oltava esteetön pääsy rakennukseen. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden ap:llä merkittyjen tonttien autopaikkoja saa sijoittaa alueelle. Alue on varattu kunnan tarpeisiin. Alue on varattu valtion tarpeisiin. Yhteiskäyttöalue. Suojeltava alueen osa. s-1 sp lu sl Suojeltava alueen osa. Alueella olevien rakennusten ja piha-alueiden kulttuurihistorialliset ominaisuuspiirteet tulee säilyttää. Rakennusten julkisivukorjauksia tehtäessä tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Alueen osa, jolla olemassa oleva hiekkakaarto puustoineen on säilytettävä niin, että maiseman luonne ei oleellisesti muutu. Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue tai -kohde.

13 sr Suojeltava rakennus. sr-1 srs Suojeltava rakennus. Historiallisesti/kulttuurihistoriallisesti/rakennustaiteellisesti/kaupunki- tai kyläkuvan kannalta arvokas rakennus/rakennuksen osa, jonka ominaisuuspiirteet tulee korjausja muutostöissä säilyttää. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus. Suojeltava puu. va Vaara-alue. sv Suojavyöhyke. tv Tuulivoimaloiden alue. ke Kehittämisalue. saa Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. un UNESCO:n maailmanperintökohde. kp Kansallinen kaupunkipuisto. sk Kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa. mp Maisemallisesti arvokas peltoalue. sm Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. ab Alueeseen tai kohteeseen liittyvä kirjain- ja numerotunnus. ma Maisemallisesti arvokas alue. ge Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. pv Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. pv1 pv/s Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua ja määrää vaarantavia toimenpiteitä. Tarvittaessa toimenpiteistä tulee pyytää ympäristökeskuksen lausunto. Uudisrakennuksissa saa öljysäiliön sijoittaa vain maanpäälliseen suojattuun tilaan ja maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa käytöstä 5 vuoden kuluessa kaavan vahvistumisesta. Vedenottamon lähisuojavyöhyke. Alueella on ehdoton rakentamiskielto. nat Natura verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.

14 luo am le me rm tä Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Ajoneuvoliikenteen meluvaikutusalue. Alueella rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Lentoliikenteen estevapaa vyöhyke Vyöhykkeellä rakennusten ja rakennelmien suurin sallittu korkeus on 59 metriä. Lisäksi kiitoratojen suuntaisilla vyöhykkeillä rakennusten ja rakennelmien korkeus ei saa ylittää nousukulmaa 1/50 kiitoradan päästä mitattuna. Lentoliikenteen melualue. Alueelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia ja nykyisten asuinrakennusten peruskorjauksissa on ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyydeksi lentoliikennemelua vastaan saatava vähintään 35 db. Raideliikenteen melualue. Alueella rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 db. Rautatieliikenteen tärinävaikutusalue. Alueelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia. Alueelle saa rakentaa paaluille perustettuja teollisuusrakennuksia, ei kuitenkaan lähemmäs kuin 60 metrin päähän raiteesta. Rakennusten jäykistämiseen vaakasuunnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Indeksi osoittaa, että korttelialueella voidaan rakentaa enintään yksi asuinrakennus tonttia kohti. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Indeksi osoittaa, että alue on varattu lämpökeskusta varten. Indeksi osoittaa, että alue tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Alueen hoitoon ja kunnostukseen liittyvät harvennushakkuut on suoritettava erityisen varovasti ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaan. Indeksi osoittaa, että teollinen toiminta ei saa aiheuttaa asemakaavan mukaiselle asutukselle kohtuutonta haittaa hajun, savun tai kaasun muodossa eikä tälle asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso saa olla suurempi kuin 55 db (A) mitattuna asuinrakennuspaikan rajalta. Rakennuspaikalle kertyvät jäte- ja romuvarastot sekä varastoalueet on aidattava vähintään 180 cm korkealla lauta-aidalla. Rakentamaton rakennuspaikan osa on pidettävä puistomaisessa tai siistissä kunnossa, sikäli kuin sitä ei tarvita rakennuspaikan sisäistä liikennettä varten. Istutettavia rakennuspaikan osia ei saa käyttää varastoalueena. Indeksi osoittaa, että kullekin rakennuspaikalle saadaan rakentaa yksi asunto laitoksen toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varten, ei kuitenkaan teollisuus- tai varastotilojen ylä- tai alapuolelle. Asunnon saa rakentaa aikaisintaan samanaikaisesti teollisuustilan rakentamisen kanssa ja asuinrakennus voidaan sijoittaa teollisuus- tai varastotiloista erilleen. Asuinhuoneistosta on oltava välitön yhteys sen yksinomaisessa käytössä olevaan pihaan, jonka pinta-alan on oltava vähintään 1 m2 jokaista huoneistoalan 1 m2 kohti. Indeksi osoittaa, että alue on varattu muuntamoa varten. Indeksi osoittaa, että korttelissa on toimistorakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 30 db. Indeksi osoittaa, että TY-merkinnällä merkityille rakennuspaikoille ei saa rakentaa asuntoja. Indeksi osoittaa, että korttelissa rakennuspaikkoja ei tule jakaa pienemmiksi.

15 Indeksi osoittaa, että alueelle voidaan rakentaa teollisuustiloja aputiloineen. Alueelle ei saa rakentaa asuintiloja. Indeksi osoittaa, että rakennuksen sivuseinän enimmäiskorkeus on 5 metriä. Indeksi osoittaa, että AO-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 20% erillisiä verstas- ja toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa, että maapohjan heikon kantavuuden johdosta edellytetään rakennuspaikkakohtaista perustamisselvitystä. Indeksi osoittaa, että korttelissa on asuin- ja toimistorakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 30 db. Indeksi osoittaa, että AO-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 40% erillisiä verstas- ja toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa, että korttelialueella suurin sallittu rakennusoikeus on 80 k-m2 rakennuspaikkaa kohti. Indeksi osoittaa, että käytettävästä rakennusoikeudesta on osoitettava vähintään 13% yhteisiä katettuja käytävätiloja varten. Indeksi osoittaa, että AO-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 40% toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa, että korttelissa RM-merkinnällä merkityillä rakennuspaikoilla ei sallita pysyväisluontoista asumista. Indeksi osoittaa, että pintavedet on viemäröitävä autopaikoitus- ja katualueilta ja johdettava tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Alueelle ei saa rakentaa maanalaisia tiloja. Indeksi osoittaa, että korttelialueella on valtatie 4:n puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 30 db(a). Indeksi osoittaa, että alue on hoidettava pääosin avoimena puistoniittynä, johon jätetään luontaisesti kasvavia puuryhmiä ja maisemapuita. Indeksi osoittaa, että korttelissa on asuin- ja toimistorakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 35 db. Indeksi osoittaa, että alue on varattu lääkekasvien viljelyyn. Indeksi osoittaa, että KL-alueelle osoitetusta kerrosalasta saa enintään 300 m2 käyttää lh-merkinnällä varustetulle rakennusalalle sijoitettavaa huoltoasemarakennusta varten. Indeksi osoittaa, että alue on varattu vesitornia varten. Indeksi osoittaa, että pintavedet on viemäröitävä autopaikoitusalueilta ja johdettava tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Indeksi osoittaa, että alueelle ei saa rakentaa asuntoja. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Indeksi osoittaa, että korttelialue on toteutettava yhtenäisen korttelisuunnitelman mukaan.

16 Indeksi osoittaa, että rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla puuta. Indeksi osoittaa, että korttelissa on asuinrakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan oltava vähintään 35 db. Indeksi osoittaa, että kullekin korttelialueen tontille saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jossa saa olla vain yksi asunto. Alue on aidattava. Korttelialueelle saa rakentaa MRL 114 :n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle rakennettuja / rakennettavia yhteisiä katettuja käytävätiloja ei lasketa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennusoikeuteen. Alueelle saa sijoittaa tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja. Korttelialueelle sallitaan liike-ja toimistorakentamisen lisäksi ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikkarakentamista. Indeksi osoittaa, että AH-alueelle saa rakentaa yhteiskäyttötilojen lisäksi viereisille asuinkortteleille sähköä ja lämpöä tuottavan pienvoimalan ja tuulivoimalan. Indeksi osoittaa, että AP-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää 40 % erillisiä verstas- ja toimistotiloja varten. Indeksi osoittaa että kullekin tontille tulee rakentaa kaksiasuntoinen pientalo. Indeksi osoittaa että alue on entinen jätevesien selkeytysallas. Indeksi osoittaa että alueella ei ole rakennusoikeutta eikä siellä saa tehdä perustamistöitä. Indeksi osoittaa että varastointikäyttöön otettavat alueet on asfaltoitava ja pintavedet on viemäröitävä ja johdettava tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Indeksi osoittaa että rasite on perustettu kiinteistötoimituksella. - K14036, T23-24 / MMLm/20478/33/2011 Indeksi osoittaa että alueelle ei saa rakentaa koiratarhaa. Indeksi osoittaa, että talousrakennusten rakentaminen 2 metrin päähän rajasta on sallittua palomääräykset huomioiden. Hulevedet ja lumet on ohjattava omalle tontille. Katualueeseen kiinni osoitettuun autotalliin tai autokatokseen sisäänajo tapahtuu tontin puolelta. Indeksi osoittaa, että kortteliin voidaan rakentaa asukkaita palvelevia yhteis- ja yritystiloja. Kortteliin voidaan rakentaa 100m2 yhteiskäyttöisiä kylmiä piharakennuksia sen estämättä mitä rakennusoikeudesta on määrätty. Indeksi osoittaa, että alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia, yli kerrosneliömetrin erikoiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Kaupan toteuttamisen ajoitus tulee sitoa muun yhdyskuntarakenteen ja toimivien liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan seudullista suuryksikköä. Indeksi osoittaa, että korttelialue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, kevyen liikenteen huomioimista ja ympäristörakentamista. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatukäytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja yhteydet joukkoliikennepysäkeille ja

17 Indeksi osoittaa, että korttelialue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, kevyen liikenteen huomioimista ja ympäristörakentamista. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatukäytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja yhteydet joukkoliikennepysäkeille ja varattava polkupyöräpaikoitukselle riittävä tila korttelin sisällä. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä ympäristösuunnitelma, jossa edellä mainitut asiat on osoitettu hyväksyttävällä tarkkuudella. Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitsevat sähköverkon osat korvataan maakaapelein ja tarvittavat muuntamotilat rakennetaan alueen toteuttamisen yhteydessä. Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitseva runkoviemärin linjaus määritellään uudestaan alueen suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä. Indeksi osoittaa, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ja hallittu ylivuoto. Kortteli tulee liittää alueelliseen hulevesijärjestelmään. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hule- ja kattovesien käsittelysuunnitelma, jonka sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Indeksi osoittaa, että puistoalueelle voidaan sijoittaa ympäristötaidetta, hulevesialtaita ja mainoslaitteita, jotka tulee hyväksyttää puisto- ja ympäristösuunnitelmalla. Indeksi osoittaa, että korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Indeksi osoittaa, että korttelialue sijaitsee vaarallisten aineiden kuljetusreitin välittömässä läheisyydessä. Alueelle ei saa sijoittaa vaikeasti evakuoitavia hoitolaitoksia. Rakennuslupa-asiakirjoissa tulee osoittaa kemikaalikuljetuksista aiheutuvien riskitekijöiden huomiointi. Tontteja ei tule jakaa pienemmiksi. Alueella tulvavahingoille alttiiden rakenneosien tulee olla korkeuden N60 +2,00 yläpuolella. Alueelle ei saa rakentaa maanalaisia tiloja. Asemakaava-alueella rakentamatta jäävät korttelialueen osat, joita ei käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin, on hoidettava puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä rakennuspaikkaa koskeva pihajärjestely- ja istutussuunnitelma, joka on toteutettava rakentamisen yhteydessä. Alue sijaitsee lentoliikenteen estevapaalla vyöhykkeellä. Vyöhykkeellä rakennusten ja rakennelmien suurin sallittu korkeus on 59 metriä. Lisäksi kiitoratojen suuntaisilla vyöhykkeillä rakennusten ja rakennelmien korkeus ei saa ylittää nousukulmaa 1/50 kiitoradan päästä mitattuna. Yleisillä liikennealueilla hankkeiden toteuttamisjärjestyksestä, toteuttamisaikataulusta ja toteuttamistavasta sovitaan erikseen Kempeleen kunnan ja valtion ko. aluehallinnosta vastaavan viranomaisen kesken. Puistoalueille saa sijoittaa muuntamoita ja sähkönjakeluverkkoon kuuluvia maakaapeleita. Korttelialueille saa autokatosten tai varastotilojen yhteyteen sijoittaa muuntamoita sähkönjakelua varten. Sähkönjakeluverkkoon kuuluvia ilmajohtoja ja muuntamoita voidaan rakentaa

18 Sähkönjakeluverkkoon kuuluvia ilmajohtoja ja muuntamoita voidaan rakentaa puistoalueille, mutta kortteleiden sisäinen sähkönjakelu tulee järjestää maakaapelein. Sähkönjakeluverkkoon kuuluvia uusia ilmajohtoja ei sallita. Alueen sisäinen sähkönjakelu tulee järjestää maakaapelein. Asemakaava-alue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle. Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Tarvittaessa toimenpiteistä tulee pyytää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Uudisrakennuksissa saa öljysäiliön sijoittaa vain maanpäälliseen suojattuun tilaan ja maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa käytöstä 5 vuoden kuluessa kaavan vahvistamisesta. Alueella öljysäiliöt sekä muut pohjaveden puhtautta vaarantavien aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa katoksellisella suoja-altaalla. Tällä alueella ei sallita sellaista uutta teollisuutta tai muuta siihen verrattavaa toimintaa, jossa valmistetaan, varastoidaan tai käytetään toiminnassa pohjavettä vaarantavia kemikaaleja tai muita aineita. Maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa käytöstä 5 vuoden kuluessa kaavan vahvistamisesta. Asemakaava-alue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle. Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Tarvittaessa toimenpiteistä tulee pyytää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Mikäli korttelialueille tehdään uudisrakennuksia on niiden perustamistavassa ja rakenteiden jäykkyydessä otettava huomioon rautatieliikenteen aiheuttama tärinä. Kaava-alueelle saa rakentaa MRL 114 :n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön. Rakennuksia tonteille sijoitettaessa on huomioitava pelastusteiden rakentaminen ja merkitseminen. Suunnittelualue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, ympäristörakentamista sekä joukkoliikenteen palvelutasoa. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Käytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kevytliikenneyhteydet joukkoliikenteen pysäkeille sekä ympäröiville viheralueille. AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMITOITUKSET: Jokaista 85 asuntokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. Jokaista 60 liike- tai toimistokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. Jokaista 85 asuntokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. KTY-korttelissa on osoitettava jokaista 70 k-m2 kohti vähintään yksi (1) autopaikka. RM-korttelissa on osoitettava jokaista 60 k-m2 kohti vähintään yksi (1) autopaikka. Istutettavalla tontinosalla voidaan suorittaa rakennusten tavanomaisia peruskorjaustoimenpiteitä. AR-korttelissa on osoitettava jokaista 85 k-m2 kohti vähintään yksi (1) autopaikka. AKR-korttelissa jokaista 60 asuntokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. AL-korttelissa jokaista 60 asuntokerrosalaneliömetriä ja jokaista 60 liike-tai toimistokerrosalaneliömetriä kohden on osoitettava yksi autopaikka. AKR-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti. AL-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa/asunto ja yksi autopaikka jokaista 60:tä

19 AL-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa/asunto ja yksi autopaikka jokaista 60:tä liike- ja toimistokerrosalaneliömetriä kohden. AR-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa/asunto. KL-korttelissa on osoitettava yksi autopaikka jokaista 60:tä liike- tai toimistokerrosalaneliömetriä kohti.

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue 285 VK säilyttämiseen, noudattaen niitä määräyksiä mitä laissa ja asetuksissa on sellaisten aineiden säilyttämisestä erikseen säädetty. Säiliöt tai muut rakennelmaton sijoitettava tontille siten, VARASTOKORTTELI

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

7 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

7 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Merkinnät ja määräykset 59 7 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Yleiskaavan kaavamerkintöjä on tarkistettu kauttaaltaan, koska maankäyttö- ja rakennuslain myötä ympäristöministeriö on uusinut kaavamerkintäpäätöksensä.

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET KYYNÄRÄN ALUE RAKENNUSTAPHJEET NASTOLAN LÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTEL TONTTEN -8, 9, 0 SEKÄ KORTTELETA KOSKEVAT RAKENNUSTAPHJEET Ympäristölautakunta 007 8 Ympäristölautakunta 8008, muutos Korjaus osa-aluenumerointiin

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA Valtuusto 10.4.2012 10 1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA RANTAOSAYLEISKAAVA ON TULLUT VOIMAAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ 25.6.2012 111 LUKUUNOTTAMATTA TILOJA: SUVIRANTA 419-7-1, HONKALA 423-1-94,

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot