AK KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS AK Rauman kaupunki. Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä kaavakarttaa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AK 01-097 KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS AK 01-097. Rauman kaupunki. Asemakaavan selostus, joka koskee 12.12.2014 päivättyä kaavakarttaa."

Transkriptio

1 Rauman kaupunki KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä kaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee: Rauman kaupungin 1. kaupunginosan katualuetta. 2. kaupunginosan kortteleita 230, 245 ja 258 sekä osaa korttelia 246 ja katu-, puisto- ja vesialuetta. Asemakaavamuutoksella muodostuu: Rauman kaupungin 1. kaupunginosan katualuetta. 2. kaupunginosan kortteli 230, 245, 258, 265 ja osa korttelista 246 sekä katu-, puisto- ja vesialuetta. SITOVA TONTTIJAKO: ja 10, , , , Kaava-alueen sijainti Kaavan laatija: RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS Kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi Kaavoitusarkkitehti Henri Raitio Kanalinranta 3 Kanalinranta Rauma Rauma Puh Puh Vireille tulo: Kuulutus Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto

2 2 Sisällysluettelo: Tiivistelmä Alueen nykytilanteen yleiskuvaus luonnonympäristö rakennettu ympäristö Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt Kaupunkikuva Lähtötiedot ja selvitykset Pohjakartta Maanomistus Selvitykset Luontoselvitys Viherverkkoselvitys Rakennusinventoinnit Linja-autoaseman kuntokartoitus Alueellinen pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys Kaupalliset selvitykset Liikenneselvitykset Meluselvitys Muita lähtötietoja Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Osayleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavamuutoksen laadulliset tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden arviointi Rakenneluonnokset Luonnosvaihtoehdot Arvio kaavaluonnosvaihtoehtojen kerrosaloista Luonnosvaihtoehtojen liikenneratkaisut Luonnosvaihtoehtojen joukkoliikenneverkko Linja-autoasema järjestelyt luonnosvaihtoehdoissa Luonnosvaihtoehtojen vaikutusten arviointi Ehdotusvaiheen vaihtoehdot Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun vaiheet Aloitus Asemakaavaluonnos Asemakaavaehdotus Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne, aluevaraukset ja korttelialueet Rakennusoikeudet Rakentamistapamääräykset Viitesuunnitelmat Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön... 78

3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen Vaikutukset talouteen ja kustannukset Vaikutukset terveyteen Vaikutukset sosiaalisiin oloihin Vaikutukset kulttuuriin Kaupalliset vaikutukset Nimistö Asemakaavan toteutus Liiteasiakirjat: 1. Tilastolomake 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Kooste aloitusvaiheen mielipiteistä ja kaavoittajan kommentit 4. Rakentamistapamääräykset Luonnosvaiheen mielipiteet 6. Luonnosvaiheen lausunnot 7. Vastineet mielipiteisiin Vastineet lausuntoihin Skanskan selitys Kiinteistöyhtiön selitys Viranomaisneuvottelun muistio Viranomaisneuvottelu II muistio Rauman kaupallisen selvityksen päivitys, Santasalo Rauman kaupallisen selvityksen päivityksen lisäys, Santasalo Länsirannan kauppakeskus lausunto, Santasalo Viitesuunnitelmat, Sigge Arkkitehdit Oy Poistuva kaava Muut asemakaavaan liittyvät asiakirjat: 1. Vanhan Rauman osayleiskaavan kaupallinen selvitys, Santasalo Rauman yleiskaavan kaupallinen selvitys; Santasalo Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tapio Pirkanaho 4. Rauman keskusta, Länsiranta, Alueellinen pohjatutkimus ja rakennettavuus selvitys, Ramboll Finland Oy Rauman linja-autoaseman rakennusinventointi; Satakunnan museo, Jyrki Yrjölä Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger, inventointiraportti, Satakunnan museo, Kirsi Niukko Kiinteistö Oy Rauman osuuskauppa, inventointiraportti, Satakunnan museo, Kirsi Niukko Kiinteistö Oy Tarvontori, inventointiraportti, Satakunnan museo, Kirsi Niukko Rauman linja-autoasema, Kuntokartoitus, Tehokuivaus Yleiskaavan viherverkkoselvitys, WSP Finland Oy Vanhan Rauman osayleiskaavan luontoselvitys, Ahlman Liikennetuotos ja toimivuustarkastelu, Sito Oy Liikenteen ja muiden yleisten alueiden yleissuunnitelma luonnos Tie- ja raideliikenteen meluselvitys, Promethor Oy Kaavaluonnosvaihtoehto VE0, Kaavaluonnosvaihtoehto VE1, Kaavaluonnosvaihtoehto VE2a, Kaavaluonnosvaihtoehto VE2b, Kaavaluonnosvaihtoehto VE2c, Luonnosvaihtoehtojen kaavamääräykset, Havainnepiirustukset luonnosvaihtoehdoista, Sigge Arkkitehdit Oy Mallinnuskuvat luonnosvaihtoehdoista, Sigge Arkkitehdit Oy

4 4 Tiivistelmä Asemakaavan muutoksen visio Kaava-alue Rauman Kanalin Länsiranta tulee olemaan kaupunkimainen, toiminnallisesti monipuolinen keskusta-alue, jossa on tilaa sekä kaupalle, asumiselle että joukkoliikenteenpalveluille. Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti eheä, nykyistä kaupunkimaisemaa täydentävä kokonaisuus. Uudet rakennukset ja katurakentaminen tulee suunnitella ja rakennetaan aikamme arkkitehtuurin laadukkaiksi edustajiksi. Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnittelijalta ja rakentajalta on vaadittava korkeaa osaamista. Alue sijaitsee maailmanperintökohde Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä. Kaavan laadinnassa ja kaikessa aluetta koskevassa suunnittelussa otetaan huomioon tämä erityissijainti. Uusi, nykyistä laajempi, kauppakeskus tarjoaa kaupalle toimitiloja Rauman ydinkeskustasta. Kauppakeskus kokoaa kaupan toimintoja ja tarjoaa asiakkailleen viihtyisän asiointiympäristön sekä muodostaa yhdessä muun keskustan kanssa toimivan kokonaisuuden. Tavoitteena on, että uusi kauppakeskus lisää Rauman keskustan, ja näin siis myös Vanhan Rauman vetovoimaisuutta ostospaikkana. Kaavaprosessin vaiheet Rauman kaupungin ja Skanska Talonrakennus Oy:n välillä on tehty suunnitteluvaraussopimus ja sopimus asemakaavan muutoksen käynnistämisestä. Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus kaavan ehdotusvaiheessa. Rauman kaupungin kaavoitusjaosto käynnisti Kanalin länsirannan asemakaavan muutoksen helmikuussa Asemakaavamuutoksella korvataan aikaisemmin valmistelussa ollut asemakaavamuutos AK Asemakaavamuutoksesta AK saatujen mielipiteiden ja lausuntojen johdosta suunnittelun tavoitteet ovat tarkentuneet ja täydentyneet merkittävästi. Kaavaprosessi on päätetty näin ollen aloittaa alusta. Asemakaavatyön AK aikana saatu palaute on uudelleen käynnistyneen kaavatyön pohja-aineistona. Asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin lehdissä sekä kaavoituksen nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä sen liitteenä olleet kolme rakenneluonnosvaihtoehtoa olivat nähtävillä Nähtävillä olon aikana esitettiin kuusi kirjallista mielipidettä. Skanska Talonrakennus Oy:n konsulttina on SIGGE arkkitehdit Oy (entiseltä nimeltään Arkkitehtitoimisto SIGGE oy). Kolmen rakennemallin pohjalta laadittiin viisi kaavaluonnosvaihtoehtoa. Luonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä Kaavaluonnosvaihtoehdoista pyydettiin lausunnot asianomaisilta viranomaisilta ja nähtävillä oloaikana jätettiin viisi kirjallista mielipidettä. Saatu palaute annettiin tiedoksi kaavoitusjaostolle ja se toimii taustaaineistona kaavoitusjaoston päättäessä luonnosvaihtoehdon valinnasta jatkotyön pohjaksi. Kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti valita vaihtoehdon VE2c ensisijaiseksi jatkovalmistelun pohjaksi. Samassa yhteydessä kaavoitusjaosto päätti hyväksyä vastineet saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Kaavamuutoksesta laadittiin alustava ehdotus, jonka pohjalta pidettiin viranomaisneuvottelu

5 5 Kaavaehdotuksen valmistelu jatkettiin viranomaisneuvottelun jälkeen. Muokatusta kaavaehdotuksesta pidettiin uusi virnaomaisneuvottelu Kaavoitusjaosto käsitteli kaavaehdotusta kokouksessaan ja päätti, että kaava palautetaan uudelleen valmisteluun havainnemateriaalin tarkentamista varten ja että lisäksi on tarpeen arvioida kauppakeskuksen volyymia. Kaavaan liittyvän viitesuunnittelun laatimisesta vastaava Sigge Arkkitehdit Oy tarkensi havainnemateriaalia, jonka jälkeen kaavoitusjaosto käsitteli kaavaehdotusta uudelleen Jaosto päätti hyväksyä Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen ehdotuksen ja siihen liittyvät rakentamistapamääräykset laaditussa muodossa ja päätti, että kaavaehdotus ja rakentamistapamääräykset asetetaan virallisesti nähtäville. Vaihtoehdot Suunnitelmavaihtoehdot jakautuvat kolmeen perusvaihtoehtoon: Vaihtoehto VE0 kuvaa alueella voimassaolevien asemakaavojen mahdollistamaa rakentumista. Yhteensä asemakaavat mahdollistavat lisärakentamista nykyisen rakennuskannan lisäksi n ke-m2. Kaikki olemassa olevat rakennukset voi korvata uusilla. Asuinrakentamista ei voimassaoleva asemakaava alueella mahdollista. Vaihtoehto VE1 perustuu edellisen kaavaprosessin yhteydessä esillä olleeseen suunnitelmaan, jossa linjaautoasematoiminnot sijoittuvat Nortamonkadun pohjoispäähän kauppakeskuksen yhteyteen. Vaihtoehdosta 2 on kehitetty kolme erilaista variaatiota. Vaihtoehtoja VE2a, VE2b ja VE2c yhdistää ajatus Pipanpolun kevyen liikenteen reitin linjauksen säilyttämisestä ja henkilöliikenneterminaalin toimintojen sijoittumisesta nykyisen linja-autoaseman alueelle. Vaihtoehtojen väliset erot löytyvät tarkemmin siitä, miten linja-autoaseman toiminnot on järjestetty ja mitä lisärakentamismahdollisuuksia eri vaihtoehdot antavat. Kaavoitusjaoston päätöksen mukaisesti, kaavaehdotus valmisteltiin luonnosvaihtoehdon VE2c pohjalta. Rakentamistapamääräykset Kaavaan liittyvät erilliset rakentamistapamääräykset, jotka on kaavamääräyksellä sidottu noudatettavaksi. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen alkaa vaiheittain sen saatua lainvoiman. CKP-korttelin eli korttelin 265 rakennusoikeuden saa ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2025.

6 6 1 Alueen nykytilanteen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa ja sisältää Valtakadun, Nortamonkadun, Karjalankadun, Luoteisväylän, Tehtaankadun ja Välikadun rajaamat kortteli- ja katualueet. Alue sisältyy maailmanperintökohde Vanhalle Raumalle määriteltyyn suojavyöhykkeeseen. Kaupallisia palveluita alueella tarjoaa Tarvontorin liikekeskus, Sokoksen tavaratalo (toiminta loppunut 2014) ja Hesburger-ravintola. Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1963 rakennettu arkkitehti Yrjö Mykkäsen suunnittelema linja-autoasema ja aseman laiturialue. Suunnittelualueen luoteiskulmassa on vuonna 2007 rakennettu asuinkerrostalo (As Oy Rauman Ajurinkatu 3) Tehtaankadun päässä, Kanalin mutkassa, sijaitsee Rauman yrittäjäpatsas (1986, Toivo Kultti) Rauman Kanal virtaa suunnittelualueella Nortamonkadun ja Tarvontorin välissä Lisäksi alueella on katuja sekä mm. linja-autoasemaa ja kauppoja palvelevia pysäköinti kenttiä Kaava-alueella on sijainnut arkkitehti Wiwi Lönnin vuonna 1912 suunnittelema yhteislyseo. Jugend tyylinen rakennus purettiin vuonna Alueella on sijainnut myös työväentalo Soihtula ja Kotolan puutaloalue. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa, Muita maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Tarvontori ja Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus. 1.1 luonnonympäristö Suunnittelualue on vuosikymmenien aikana rakennettua kaupunkiympäristöä. Varsinaista koskematonta luontoa alueella ei ole. Luontoelementtinä alueella on kuitenkin Kanal ja sen vieressä oleva yrittäjäpuisto lehmusriveineen. Erityisesti Kanalin länsirannan puoleiset täyskasvuiset puut joudutaan uusimaan lähivuosina. Kanalin kautta Raumajokeen nousee Meritaimenta. Alue rajoittuu myös Tarvonsaarenpuistoon. Alueen ympäristön katujen varsilla on puuistutuksia. Pinnan muodoltaan alue on melko tasaista eikä suuria korkeusvaihteluita ole. 1.2 rakennettu ympäristö Kaava-alueen ympäristön rakennukset ovat eri-ikäisiä ja kokoisia. Alue on ollut järjestäytynyttä kaupunkirakennetta 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Suunnittelualue sijaitsee maailmanperintökohteen suojaalueella. Alueen rakennukset ovat käyttötarkoituksiltaan monipuolisia. Alueella on asuinrakennuksia, liikerakennuksia, marketteja ja julkisia rakennuksia. Kaava aluetta ympäröivä alue hahmottuu kortteleittain osakokonaisuuksiin: - Kaupungintalokortteli vanhoine rakennuksineen; mm. Palokunnantalo 1902, Uusi kaupungintalo Tehtaankadun varren puukortteli - Tuulensuun lähiömäiset 1970-luvun elementtirakentamista edustavat asuinkerrostalot - Citymarketin kortteli 1990 (Keskon market-tontti) - Suvituulen tavaratalo Raumanlinnan kortteli; mm. Raumanlinna 1933, Pohjolan talo 1963, - Vanhan Rauman alue, joista lähimpänä Poselli 1885 ja Wännin päiväkoti

7 7 Kaava-alueella sijaitsee seuraavat rakennukset: - Linja-autoasema, Tarvontorin liikekeskus, Sokoksen tavaratalo, Hesburger-ravintola, Tekninen huolto Kaava-alueella sijaitsee Rauman Veden viemäri-, vesi- ja hulevesijohtoja, DNA:n, Elisan, Soneran ja TDC:n tietoliikennekaapeleita ja Rauman Energia Oy:n kaukolämpö- ja sähköverkkoa Ympäristöhäiriöt Luoteisväylä ja Karjalankatu ovat vilkkaasti liikennöityjä ja liikennemelu tulee huomioida kaavaaluetta suunniteltaessa. Ehdotusvaiheessa alueelle on laadittu meluselvitys Kaupunkikuva Suunnittelualue sijaitsee Vanhan Rauman länsipuolella eli meren puolella. Kaupungin keskustan luonnollinen laajentumissuunta on ollut merelle päin. Alue on Rauman ydinkeskustan osana ollut jatkuvassa muutosprosessissa. (katso esim. Rakennusperintö ja paikallisuus, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sirkka Köykkä 2000) Säilyneistä kartoista (esim. vuoden 1773 tullikartta) on havaittavissa, miten Raumajoen uoma on kulkenut suunnittelualueen poikki. Rauman nykyisen keskusta-alueelle vuonna 1864 laaditussa kaavassa on keskusta suunnisteltu laajentuvan ruutukaava alueena Vanhan Rauman länsipuolelle. Suunnitelmassa on Tarvonsaaren alue ja sen läpi kulkeva Raumajoki jätetty puistokaistaleeksi. Asemakaava toteutui vain osin, mutta esimerkiksi Parpansalin puisto ja Kanalinranta sijaitsevat tällä puistokaistaleella. Alueen nykyinen korttelirakenne sai lähes nykyisen kaltaisen muotonsa vuoden 1896 asemakaavassa. Asemakaavan keskeisimpiä elementtejä ovat Valtakatu, Tarvonsaaren puisto (josta toteutui eteläinen kolmannes) ja kiinteä kaupunkikuvallinen yhteys Vanhaan Raumaan. Vuoden 1896 Asemakaavassa vanha joen uoman muoto on nähtävillä, mutta nykyinen oikaiseva linjaus on jo esitetty. Aluetta myöhemmin koskeneet kaavat ovat noudattaneet tätä perusratkaisua. Alueen rakennuskanta on kuitenkin muuttunut useaan otteeseen. Tarvontorin paikalla on sijainnut arkkitehti Wiwi Lönnin vuonna 1912 suunnittelema yhteislyseo. Jugend tyylinen rakennus purettiin vuonna Alueen pohjoisosassa ovat sijainneet myös puurakenteiset työväentalo Soihtula ja Kotolan alue. Ajalleen tyypilliset Tarvontorin kauppakeskus on valmistunut vuonna 1972 ja Rauman linja-autoasema on valmistunut vuonna 1963.

8 8 Kartalla on esitetty seuraavien valokuvien ottopaikat. 1.Tarvontorin kauppakeskus kuvattuna kaakosta. Tarvontorin kauppakeskus sijaitsee kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti keskeisellä paikalla Valtakadun ja Kanalinrannan kulmassa. Valtakatu on nimensä mukaisesti uudemman keskusta-alueen keskeisimpiä katuja. Kadun rakennuskanta on useita eri mittakaavoja ja ajallisia kerrostumia. Valtakadun julkisivu on oltava osa suunniteltavan kauppakeskusrakennuksen pääjulkisivua. uuden kauppakeskuksen pitää parantaa myös Valtakadun kaupallista vetovoimaisuutta.

9 9 2. Nykyinen kauppakeskus kuvattuna kaupungintalon edestä. Suunnittelualue sijaitsee kaupungintalon välittömässä läheisyydessä. Kaupungintalo ja erityisesti sen torni ovat kaupunkikuvallisia dominantteja. Tarvontorin kauppakeskus on nyt selkeästi alisteinen kaupungintalon vanhalle osalle. Kauppakeskuksen on hyvä olla Valtakadulle rajoittuvalta sivultaan enintään vanhan kaupungintalon runko-osan päätyaiheiden korkuinen ja selvästi matalampi kuin torni osa. Kanalin suunnalta rakennus ei ole samassa katulinjassa kuin kaupungintalo. Kauppakeskuksen nurkka näkyy pitkälle etelään. Rakennussuunnittelussa tulee ottaa huomioon ja hyödyntää arkkitehtuurissa tämä julkisivu linjojen ero. 3. Kanali kuvattuna etelästä. Oikealla Poselli ja Nortamonkatu, vasemmalla Tarvontorin kauppakeskus

10 10 4. Kanali kuvattuna pohjoisesta Kauppakeskuksen ja maailmaperintökohde Vanha Rauman erottaa Kanal, joka tarjoaa selkeän rajapinnan uudelle ja vanhalle. Toiminnallisesti vesiaihe kuitenkin jakaa ydinkeskustaa. Yhteyttä parantava kevyen liikenteen silta on välttämätön. Nortamonkatua tulee kehittää jalankulkija ystävällisempään suuntaan. Uuden kauppakeskuksen on syytä tuoda näyteikkunoita ja toimintoja Kanalin varteen. Toisaalta kauppakeskuksen julkisivun tulee olla hillitty Vanhan Rauman suuntaan. Puistorakentamisella on mahdollisuus parantaa Kanalin viihtyisyyttä. Puiston puita tullaan todennäköisesti uusimaan radikaalisti tulevina vuosina. Melko isot olemassa olevat puut pehmentäisivät uudisrakentamisen kaupunkikuvallista muutosta. 5. Kanal ja Vanha Rauma kuvattuna kauppakeskuksen katolta. Kauppakeskuksen suunnittelussa on syytä hyödyntää Vanhaan Raumaan avautuvaa maisemaa. Kauppakeskuksen kävijän on hyvä tiedostaa Vanhan Rauman läsnäolo ja kaupalliset palvelut.

11 11 6. Suunnittelua alue kuvattuna Vanhan Rauman suunnasta Raumajoen suunnalta. Kuvassa entinen merikoulu nykyinen päiväkoti Vänni, joka poikkeaa mittakaavallisesti suunnittelualueelle aiotuista rakennusmassoista. Joen vieressä kulkevaa kevyenliikenteen yhteyttä tulee kehittää siten, että se luontevasti liittyy uuteen alueeseen. 7. Kauppakeskus kuvattuna Kolmiopuistosta. Kauppakeskuksen pitää parantaa myös Valtakadun kaupallista vetovoimaisuutta. 8.Välikatu kuvattuna etelästä puiston suunnasta. Vasemmalla Säästötalo.

12 12 Välikatu toimii lähinnä pysäköinti- ja läpikulkupaikkana. Lisäksi Tarvontorin katolle on ajo Välikadun kautta. Suunnittelussa Välikadun viihtyisyyttä voi parantaa. 9. Suunnittelualueen pohjoisosa kuvattuna Tarvontorin kauppakeskuksen katolta. Vasemmalla linajaautoasema ja Ajurinkadun vuonna 2006 valmistunut asuinkerrostalo. Oikealla Tuulensuun 1970-luvulla rakennettu asuinkortteli ja 1990-luvulla rakennettu Hesburger-ravintola, jonka taustalla Citymarket. Alue on hajanainen ja jäsentymätön. 10. Suunittelualue kuvattu idästä, Tallikedonkadulta. Vasemmalla Vänni ja oikealla Tuulensuuntaloja. Kuvan keskellä Pohjolantalo vuodelta Tallikedonkatu on rajapinta Vanhalle Raumalle ja 1970-luvulla rakennetuille Tuulensuun rakennuksille.

13 Nortamonkatu kuvattuna pohjoiseen päin, Citymarketin suuntaa. Tuulensuun rakennukset ovat ajalleen tyypillisiä pesubetoni elementtirakennuksia. Ne ovat säilyneet eheänä kokonaisuutena. Tuulensuun rakennukset ovat hallitseva elementti suunnittelualueen pohjoisosassa. 12. Alue Tarvonsaarenpuiston suunnasta. Tarvonsaarenpuisto on esitetty vuoden 1896 G. Idströmin kaavassa. Puisto oli suunniteltu jatkuvan pohjoiseen päin. Etelästä katsottuna puiston pääteaiheena on matala linja-autoasema. Nykyisessä kaupunkirakenteessa puiston jatkuminen suunnitellulla tavalla ei ole mielekästä. Puiston itäpuolella on Rauman olosuhteissa ainutlaatuinen Pohjolantalo.

14 Pipanpolku etelän suuntaan. Pipanpolku yhdistää kaupungin pohjoisosien kevyenliikenteen luontevalla tavalla kaupungin keskustaan. Väylä on kuitenkin tällä hetkellä luonteeltaan hajanaisen kentän ylittävä oikopolku. 14 Aluekuvattu Länsiväylältä. Kuvan keskellä linja-autoasema. Tyhjänä olevalla tontilla on sijainnut aikoinaan työväentalo Soihtula. Ajurinkatu 3 on irrallinen elementti katulinjassa. Täydennysrakentaminen tulisi sitoa erillisiä elementtejä. 15. Aluekuvattu Satamakadulta

15 15 Alueen pohjoispuolelta kulkee vilkasliikenteinen Karjalankatu, joka jatkuu lännen suuntaan Satamakatuna. Täydennysrakentaminen jäsentää Karjalankadun katunäkymää.

16 16 2 Lähtötiedot ja selvitykset 2.1 Pohjakartta Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/99 vaatimukset. Luonnosvaiheen korkeusjärjestelmästä N60 siirryttiin ehdotusvaiheessa N2000-järjestelmään. Muutos vaikutti joihinkin korkeusasemiin. 2.2 Maanomistus Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Muita maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Tarvontori ja Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus. 2.3 Selvitykset Luontoselvitys Vanhan Rauman osayleiskaavan yhteydessä on tehty luontoselvitys kaava-alueen viheralueista. Selvityksen on laatinut luontokartoittaja Santtu Ahlman, Ahlman Konsultoitni & suunnittelu, Selvityksen mukaan Kanalin varren puistossa ei ole erityisiä luontoarvoja Viherverkkoselvitys Yleiskaavatyön yhteydessä on tehty Rauman keskusta-alueiden viherverkoston kehittämissuunnitelma. Selvityksen on laatinut WSP Finland Oy Suunnitelmassa on keskusta-alueen tavoitteeksi asetettu muun muassa pienten pirstaloituneiden viheralueiden yhdistäminen laajemmiksi ja yhtenäisemmiksi puistoalueiksi sekä Kanalin varren reitistön parantaminen, jotta yhteys keskustan ja merenrannan viheralueiden välillä paranee. Keskusta-alueelle muodostuvaa niin sanottua keskuspuistoa pidetään koko kaupungin kannalta merkittävänä Rakennusinventoinnit Linja-autoasema Linja-autoasemakiinteistöstä on laadittu rakennusinventointi. Selvityksen on laatinut Jyrki Yrjölä, Satakunnan Museo, marraskuussa Rakennusinventoinnin mukaan linja-autoasemarakennus on liikennehistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas. Tiivistelmä rakennuksen kuvauksesta: Arkkitehti Yrjö Mykkäsen suunnittelema Rauman linja-autoasema on valmistunut vuonna1963. Tasakattoisesta, yksikerroksisesta rakennusmassasta nousee rungon keskialueella esiin kaksikerroksinen odotusaula siihen liittyvine toisen kerroksen tiloineen. Julkisivuja leimaavat toisaalta suuret lasiset ikkunapinnat sekä toisaalta umpinaiset, paikoitellen nauhaikkunoin jäsennellyt seinäpinnat. Sisätiloissa rakennuksen toiminnot (entiset ravintolatilat, liiketilat ja Matkahuolto) ryhmittyvät luontevasti keskeisen odotusaulan ympärille. Horisontaalinen Kahi -tiilirakennus edustaa monessa suhteessa aikansa laadukkainta asema-arkkitehtuuria. Se on säilyttänyt alkuperäisasunsa uutta sisäänkäyntikatosta, katolle lisättyä terassikokonaisuutta ja paria aukkomuutosta lukuun ottamatta. Sisätiloissa on tehty joitakin toimin-

17 17 tojen edellyttämiä tilamuutoksia. Arvokkain sisätila, keskeinen odotusaula, on kuitenkin säilyttänyt erittäin hyvin alkuperäispiirteensä. Kaupunkikuvassa rakennus sijoittuu mataluutensa johdosta avoimen linjaautokentän laidalle, Tehtaankadun varrelle varsin luontevasti ja huomiota herättämättä. Tarvontorin liikekeskus Tarvontorin liikekeskuksesta on laadittu rakennusinventointi. Selvityksen on laatinut Kirsi Niukko, Satakunnan Museo, kesäkuussa Inventoinnin mukaan rakennuksella ei itsessään ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, eikä sen suojelua kaavallisen keinoin pidetä välttämättömänä, mutta rakennukseen kohdistuvien muutosten vaikutukset ympäristöön on otettava huomioon. Tiivistelmä rakennuksen kuvauksesta: Vuonna 1972 SOK:n rakennusviraston arkkitehti Paul Autere suunnitteli kaksikerroksisen liikerakennuksen alun perin SOKOS -tavarataloksi. Tasakattoinen rakennus on rakennettu betonielementeistä, sokkeli on betonia. Välikadun ja linja-autoaseman puoleiset julkisivut ovat umpinaisia ja betonipintaisia. Nauhajulkisivujen Valtakadun sekä Kanaalinrannan puoleiset pitkät näyteikkunarivit luovat kaupunkikuvallisesti näyttävän vaikutelman osana Valtakadun varren ja Kanaalinrannan ajallisesti kerroksista liikerakennuskokonaisuutta. Hesburgerin rakennus Hesburgerin rakennuksesta on laadittu rakennusinventointi. Selvityksen on laatinut Kirsi Niukko, Satakunnan Museo, kesäkuussa Inventoinnin mukaan rakennuksella ei itsessään ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, eikä sen suojelua kaavallisen keinoin pidetä välttämättömänä, mutta rakennukseen kohdistuvien muutosten vaikutukset ympäristöön on otettava huomioon. Tiivistelmä rakennuksen kuvauksesta: Hesburgerin toimintaa varten vuonna 1996 rakennettu erillinen ravintola ja drive-in noutoravintolarakennus on turkulaisen arkkitehtitoimisto Sigge Ky:n suunnittelema. Rakennus on ketjulle ja vastaavalle toiminnalle tyypillinen pienrakennus alkuperäisessä asussaan. Sijainti on kaupunkikuvan kannalta irrallinen ja tyypiltään rakennus poikkeaa alueen muusta rakennuskannasta. Sokoksen tavaratalo Sokoksen tavaratalosta on laadittu rakennusinventointi. Selvityksen on laatinut Kirsi Niukko, Satakunnan Museo, kesäkuussa Inventoinnin mukaan rakennuksella ei itsessään ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, eikä sen suojelua kaavallisen keinoin pidetä välttämättömänä, mutta rakennukseen kohdistuvien muutosten vaikutukset ympäristöön on otettava huomioon. Tiivistelmä rakennuksen kuvauksesta: Turkulaisen Arkkitehtitoimisto Lukander & Vahteran arkkitehti M. Tuomisen suunnittelema Asemakadun liiketalo vuodelta Rakennuksessa toimi tavaratalo Anttila, minkä lopettamisen jälkeen vuonna 2000 siihen siirtyi SOKOS -tavaratalo Tarvontorilta. osittain yksi- ja osittain kaksikerroksisen betonielementtirakennuksen alkuperäinen julkisivutyyli on säilytetty Linja-autoaseman kuntokartoitus Linja-autoaseman kiinteistöstä on laadittu kuntokartoitus. Selvityksen on laatinut Joonas Kekki, Tehokuivaus Oy

18 18 Kuntokartoituksen mukaan rakennuksen runkorakenteet vaikuttavat hyväkuntoisilta. Rakennus vaatii kuitenkin käytännössä koko rakennuksen kattavan peruskorjauksen. Muun muassa vesikatto on uusittava kokonaan, LVIS-tekniikka, ikkunat ja ovet sekä sisäpuoliset pintamateriaalit suurimmalta osin ovat käyttöikänsä päässä. Muita selvityksessä esiin nostettuja ongelmia ovat välipohjan lämmöneristeen herkkyys mikrobikasvustolle, kellariin kohdistuva kosteusrasitus, asbestin runsas määrä sekä kellaritilojen huono muunneltavuus Alueellinen pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys Ramboll Finland Oy on tehnyt suunnittelualueelle Karjalankadun, Nortamonkadun Tehtaankadun ja Luoteisväylän rajaamalle alueelle alueellisen pohjatutkimuksen ja rakennettavuusselvityksen. Selvityksen mukaan maaperän pintaosassa on karkearakeista ja tiivistä täytemaata noin 1 1,5 m. Tämän alla luonnontilainen maaperä koostuu vanhasta merenpohjan sedimenttikerroksesta, joka on liejusta silttiä, ja sen alla olevasta hiekasta. Hiekkakerroksen paksuus on muutamia metrejä. Hiekan alla on vaihtelevan paksuinen kerros savea ja liejuista silttiä sekä löyhää hiekkaa. Moreenikerroksen yläpinta vaihtelee tasolla - 5,5-11 eli se on noin 7,5 13 m:n syvyydellä maanpinnasta. Maakerrostuman pintaosassa oleva täytemaakerros johtaa kohtalaisen hyvin vettä. Pohjaveden pinta oli tutkimusaikana suuruusluokkaa 1,5 2 m maanpinnan alapuolella. Pohjavedenpinta vaihtelee ja se saattaa nousta nyt mitattua korkeammalle, jos sadanta on suuri ja merivedenpinta on pitkään korkealla. Mitoitusperiaatteena voitaneen käyttää pohjavedenpinnan maksimikorkeutta +1,20 (N60) perustuen korkeimpaan mitattuun merivedenpinnan tasoon. Tasoon +1,2 tai sen yläpuolelle sijoittuvat tilat eivät edellytä erityisrakenteista lukuun ottamatta toteutusvaihetta ja mahdollista pohjaveden virtausta salaojiin. Mikäli kaivu pohjarakenteita varten ulotetaan rakennustöiden aikana pohjavedenpinnan alapuolelle, on veden virtaus ympäristöstä, jossa saattaa olla puupaaluilla perustettuja rakennuksia. Pohjaveden patoamistarve rakennusten käyttötilanteessa on harkittava jatkosuunnittelun yhteydessä. Patoamisella rajoitetaan veden virtausta salaojiin ja se tapahtuu esimerkiksi perustusten alapuolelle ulottuvilla teräsponttiseinillä. Jos salaojitustaso sijoittuu alimmillaan tasolle +0,5, on patoamisen todennäköisesti tarpeetonta. Tason +1,2 alapuolelle tehtävät kellaritilat joudutaan tekemään vesipaine-eristettyinä tai patoamaan ympäristöstä yläreunaltaan tasoon +1,2 ulottuvilla patoseinillä. Ramboll Finland Oy:n selvitys on tehty korkeusjärjestelmällä N60. Nykyisin käytössä oleva korkeusjärjestelmä on N Kaupalliset selvitykset Kanalin Länsirannan asemakaavatyössä on hyödynnetty muiden hankkeiden yhteydessä teetettyjen kaupallisten selvitysten tietoja, joita on myös päivitetty hankkeen yhteydessä. Rauman yleiskaavan kaupallinen selvitys Rauman koko kuntaa koskevan yleiskaavatyön yhteydessä on teetetty kaupallinen selvitys, jonka tavoitteena on tutkia, miten kaupungin eri kaupallisia alueita tulee tulevaisuudessa kehittää. Selvityksen ovat tehneet UnitedLog Consulting Finland Oy ja Santasalo Ky. Selvityksen asiantuntijoina ovat Dipl.ekon. Steen Manelius UnitedLog Consulting Oy:stä sekä KTM Tuomas Santasalo ja KTM Katja Koskela Santasalo Ky:stä. Selvityksen raportti on valmistunut ja siinä on tutkittu kaupan markkinatilannetta ja markkinoiden kehitysnäkymiä vuoden 2009 tasolla. Selvityksen pohjaksi on kartoitettu sen hetkistä kaupan tilannetta Raumalla. Tiedot on saatu tilastokeskukselta ja niitä on myös kerätty kenttäkäynneillä. Selvityksessä on kuvattu vuoden 2010 tilannetta.

19 19 Rauman markkina-alue on määritelty TNS Gallup Oy:n suuren vaikutusaluetutkimuksen perustella siten, että ensisijaiseen markkina-alueeseen kuuluvat Rauman ohella Eurajoki ja Pyhäranta ja toissijaiseen Eura, Köyliö ja Säkylä. Selvityksen pohjaksi on laskettu alueen ostovoima. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on laskettu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen sekä vähittäiskaupan myyntitilastojen pohjalta. Kulutustutkimus on vuodelta Vuoden 2012 kulutustutkimuksen tuloksia julkaistaan kevään 2014 aikana. Vertaamalla ostovoimaa kaupungissa toteutuneeseen myyntiin, on arvioitu ostovoiman siirtymistä. Vanhan Rauman oasyleiskaavan kaupallinen selvitys Vanhan Rauman osayleiskaavatyön yhteydessä on teetetty tarkennus yleiskaavan kaupalliseen selvitykseen, jossa tavoitteena on ollut tarkentaa, miten kaupallisia palveluita kehitetään Vanhan Rauman ja sen suojavyöhykkeen alueella. Selvityksessä on käytetty yleiskaavan selvityksen tuottamia lukuja kaupan lisätilantarpeesta. Selvityksen on tehnyt Santasalo Ky. Asiantuntijoina ovat toimineet KTM Tuomas Santasalo ja KTM Katja Koskela Santasalo Ky:stä. Rauman yleiskaavan kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen yhteydessä on teetetty päivitys yleiskaavan kaupalliseen selvitykseen siltä osin, kun se koskee asemakaavamuutosaluetta. Päivitys valmistui Päivityksen tavoitteeksi asetettiin tutkia kaupan kehitystä tilastoaineiston avulla, jotta saadaan kokonaiskuva markkinoiden kehityksestä ja nykytilanteesta eli miten markkinat ovat muuttuneet ja miten Rauman alueen rakennemuutokset ovat vaikuttaneet kauppaan ja sen tulevaisuuden näkymiin. Selvityksen tiedot on päivitetty vuoden 2012 tasalle. Päivityksessä on yleiskaavaselvitykseen verrattuna Rauman markkina-aluetta laajennettu siten, että siihen kuuluu myös Laitila. Päivityksen raportista ei käy ilmi miltä vuodelta on tilastokeskuksen kulutustutkimus, jota on käytetty ostovoiman laskemisen pohjana. Päivityksessä on väestöennusteena käytetty yleiskaavan yhteydessä asetettua tavoitetta, ettei väestö Raumalla vähene. Rauman yleiskaavan kaupallisen selvityksen päivitykseen laadittu lisäys Rauman yleiskaavan kaupallisen selvityksen päivityksen tekijän aloitteesta on päivitykseen liitetty laadittu lisäys. Lisäys on tehty selvityksen tulosten tulkintaepäselvyyksien takia. Lausunto: Länsirannan kauppakeskus ja liiketilan lisätarve Raumalla Apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvanto pyysi kaupallisten selvitysten laatijalta Tuomas Santasalolta lausuntoa suunnitellun kauppakeskuksen koosta. Lausunto valmistui ja sen on laatinut WSP Finland Oy, Kaupunkitalous- ja kauppa -yksikkö, Tuomas Santasalo ja Katja Koskela. Lausunnon mukaan kauppakeskus tuo riittävästi liiketilaa keskustaan valmistuessaan. Lausunnossa ei oteta kantaa siihen tuleeko liiketilaa kerralla liikaa ja mitkä ovat sen mahdolliset vaikutukset nykyisille keskustan liiketiloille ja erityisesti Vanhan Rauman liiketiloille. Kaupallisten selvitysten taustatiedot Alla on koottu tiivistetysti pääkohdat selvitysten taustatiedoista. Tarkemmat ja laajemmat tiedot ovat luettavissa kaava-asiakirjoihin liittyvistä selvityksistä.

20 20 Markkina-alue Yleiskaavaselvityksen ( ) mukaan Rauman pääasialliseen markkina-alueeseen kuuluvat Rauma, Eurajoki ja Pyhäranta ja toissijaiseen markkina-alueeseen Eura, Köyliö ja Säkylä. Selvityksessä on todettu, että Laitila kuuluu Turun markkina-alueeseen, joten pääasiointivirta sieltä kulkee Turkuun. Lisäksi on todettu, että Laitilan ostovoiman siirtymät Raumalle sisältyvät laajemmalta alueelta tulevan ostovoiman siirtymään. Yleiskaavaselvityksen päivityksessä ( ) pääasiallinen markkina-alue on pysynyt samana, mutta toissijaiseen markkina-alueeseen on lisätty Laitila. Ensisijaiselta markkina-alueen muista kunnista on laskettu siirtyvän 66 % erikoistavarakaupan ostovoimasta Raumalle. Toissijaiselta markkina-alueelta on siirtymäksi laskettu 33 %. Lisäksi matkailijoiden tuomaksi lisäpotentiaaliksi on arvioitu noin 10 %, mikä on huomioitu tuloksissa. Ostovoima Selvityksissä ostovoiman kehityksen arviointi pohjautuu kulutuksen kasvuun ja sen rakenteen muutokseen. Erikoiskauppaan kohdistuvan ostovoiman arvioidaan kasvavan nopeammin kuin päivittäistavarakaupan. Pitkällä aikavälillä kulutuksen ennustetaan yhä kasvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Pitkän aikavälin ennusteeseen mahtuu sekä nousuja että laskuja. Selvityksen mukaan tämänhetkisen taantuman ei odoteta olevan merkitsevä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Selvityksessä on analysoitu ostovoiman siirtymiä vertaamalla vähittäiskaupan toimialoihin kohdistunutta ostovoimaa toteutuneeseen myyntiin. Vertailun mukaan ensisijaisen markkina-alueen ostovoimaan suhteutettuna ostovoiman siirtymät ovat positiiviset. Muita suurempi siirtymä ostovoimassa on erityisesti keskustahakuisella erikoistavarakaupalla Väestöennuste Selvityksen laskelmat on tehty sekä Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan, jossa väestö Raumalla hieman vähenee, että yleiskaavan tavoitteen mukaan väestön nollakasvulle. Muiden kuntien ostovoimaennuste pohjautuu pelkästään Tilastokeskuksen väestöennusteeseen. Selvitysten tulokset Liiketilan lisäystarve Yleiskaavan kaupallisessa selvityksessä on esitetty liiketilan lisäyksen enimmäis- ja vähimmäistarve ja se on karkeasti jaoteltu keskusta-alueelle ja muille alueille. Selvityksen päivityksen lisäyksessä on todettu, että laskennallinen liiketilan tarve on vain suuntaa-antava arvio tulevasta liiketilan kysynnästä ja siihen liittyy lukuisia epävarmuustekijöitä. Päivityksen lisäliitteessä todetaan myös, että ostovoiman kasvu on laskettu varovaisesti ja selvästi hitaamman kasvun mukaan kuin mitä kehitys on viimeisen 18 vuoden aikana ollut ja mikäli kasvu on oletettua nopeampaa, tarvitaan liiketilaa laskelmaa enemmän. Tarkasteltaessa uuden kauppakeskuksen tavoiteltua liiketilan määrää, on lukua syytä verrata selvityksen keskustahakuisen erikoiskaupan lukuihin. Eli vertailusta jätetään pois päivittäistavarakaupan ja tilaa vaativan erikoistavarakaupan luvut. Ohessa esitetyissä taulukoissa on tarkastelujaksona vuoteen 2020 mennessä tarvittava lisäliiketila. Ylemmissä (harmaat) taulukoissa on väestöennusteena käytetty tilastokeskuksen ennustetta ja alemmissa (turkoosit) Rauman kaupungin yleiskaavan tavoitetta, ettei väestö vähene. Väestöennustetta suurempi vaikutus saatuihin lukuihin on sillä, lasketaanko kasvavan ostovoiman kohdentuminen vain kokonaan uusille myymälätiloille (enimmäistarve) vai oletetaanko osan kasvusta toteutuvan nykyisten myymälöiden myynnin tehostumisella (vähimmäistarve). Selvityksen tuloksena on saatu

KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-100

KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-100 Rauman kaupunki KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-100 Asemakaavan selostus, joka koskee 4.5.2016 päivättyä kaavakarttaa. kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee: Rauman kaupungin 1. kaupunginosan

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2015 20.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA EHDOTUS 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 122-AK1506 SÄKYLÄN KUNTA KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.1.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KÄRÄJÄMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 539

KÄRÄJÄMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 539 KÄRÄJÄMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 539 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.10.2017 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Isovahe 405 KIINTEISTÖ 50-405-1-620 (osa) PUISTO (VP) Kaavan laatija Aloite

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22-AK44 SÄKYLÄN KUNTA VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA 3.. Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.. OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS FES OY:N ASEMAKAAVA

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS FES OY:N ASEMAKAAVA KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS FES OY:N ASEMAKAAVA EHDOTUS 13.06.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22-AK44 SÄKYLÄN KUNTA VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA 3.. 27.7.26 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.7.26 OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori 1 KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Tarvonsaari) Sijainti: Valtakatu 1 Kohdetyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti Kohdeluokka: ei määritelty Ajoitus: 1972, muutoksia

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1201/10.02.03/2014 VP 56/10.11.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RIIHIKEDON 9. KAUPUNGINOSAN RAUTATIELIIKENNEALUETTA (OSA) JA KORTTELIA 75 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1644 Maankäyttö-

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1610/2015 VP 44/3.9.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TOEJOKI 52. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 16 TONTTI 1001 (KESKIKATU 26) JA PUISTON RIITAVIIKIN AUKION (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1668 Maankäyttö-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

, tarkistettu KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Kiinteistö Kristerinrinne Suunnittelualueen pinta-ala on 0,5487 ha.

, tarkistettu KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Kiinteistö Kristerinrinne Suunnittelualueen pinta-ala on 0,5487 ha. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUTTUAN LOHILUOMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, kortteli 435 kiinteistö 2:811 5.3.2014, tarkistettu 17.6.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Kiinteistö Kristerinrinne

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 20.6.2017 TORNIPUISTO OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.09.2011 Asemakaavamuuosalue Lähivaikutusalue PROJ.NRO 225 Asemakaavan muutos korttelit 304 osa, sekä siihen liittyvät

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2012

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2012 TAMPERE Dno 7834/10.02.01/2011 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2012 KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. KAAVA NRO 8428. Kaava-alue,

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK

KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK Rauman kaupunki KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-100 Asemakaavan selostus, joka koskee 24.8.2016 päivättyä kaavakarttaa. kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee: Rauman kaupungin 1. kaupunginosan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168

KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168 122-AK1506 SÄKYLÄN KUNTA KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.1.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2116/2016 VP 13/2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RIIHIKEDON 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 76 (OSA) KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1689 VR-Yhtymä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/856/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 13.5.2014, tark. 6.6.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RIIHIKEDON (9.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 38 TONTTEJA 10 JA 15 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot