Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry"

Transkriptio

1 Golf Pirkkala ry VUOSIKIRJA 2008

2 Mömmö Siivoton rehvastelija, pölisijä, rähmähaisuli, tunkujen kunkku. Punkee, tunkee, soluttautuu kuokkimaan ja tuo aina kaikki kaverinsakin mukanaan. Sosiopaatti häirikkö, hiipii kutsumatta paikalle, eikä lähde käskemälläkään, saa silmät punaisiksi, nenän tukkoon, ärsyttää ja aiheuttaa pelkkiä ongelmia. Ei armahda ketään. Ärsyttää lähes kaikkialla! Konttorit, teollisuustilat, työkoneet, ajoneuvot, liikennevälineet ja veneet ovat paikkoja, joihin Mömmö pyrkii. Anna vihje - eristetään Mömmö ja kaverit vaarattomiksi! Ammattilaiset asialle! NOISETEK MELUNTORJUJA 2 Golf Pirkkala ry

3 Sisällysluettelo Säännöt 4 Toimintasuunnitelma 9 Hallitus ja toimihenkilöt CR & SLOPE miehet 16 CR & SLOPE naiset 18 Jäsenluettelo 20 Peliohjesääntö Tasoitus, kilpailu, pelioikeudet, vakuutus, ukonilma, ym. 47 Paikallissäännöt 52 Vuosikirjan 2008 taitto ja painatus: Mainos- ja viestintätoimisto Idea-Tampere Petri Vilkko Oy Golf Pirkkala ry 3

4 Golf Pirkkala ry:n säännöt (Hyväksytty vuosikokouksessa ) 1 Yhdistyksen nimi on Golf Pirkkala ry ja sen kotipaikka on Pirkkala. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilua ja lisätä lajin harrastajien määrää, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, vahvistaa jäsentensä henkistä hyvinvointia sekä vaalia oikeaa golfetikettiä seuran kotikentällä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys - järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia - hankkii tarvittavaa välineistöä - antaa tietopuolista ja teoreettista opetusta - järjestää kilpailuja, näytöksiä, kursseja, valistustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa - pyrkii vaikuttamaan golfkulttuuria edistävään toimintaan ehdotuksin ja kannanotoin kotipaikkakunnallaan, maanlaajuisesti ja kansainvälisesti - tiedottaa toiminnastaan Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisin luvin kerätä rahaa, järjestää myyjäisiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolaliikettä. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääosin taloudelliseksi. 4 Golf Pirkkala ry

5 3 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Tämän lisäksi voidaan ottaa alle 18-vuotiata nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 4 Yhdistyksen varsinaiset ja nuorisojäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen syyskokouksen päättämät jäsenmaksut kummallekin ryhmälle erikseen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Jos jäsen on liittynyt yhdistykseen heinäkuun 1. päivän jälkeen, vahvistaa hallitus jäsenmaksun suuruuden jäljellä olevalta vuodelta. Yhdistyksen hallitus päättää ajankohdan, johon mennessä jäsenmaksut on suoritettava. 5 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja vähintään neljä, mutta enintään kuusi jäsentä. Puheenjohtajan samoin kuin hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 6 Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin yksin. Golf Pirkkala ry 5

6 7 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 8 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 9 Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta julkaistulla sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä. 10 Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: marraskuussa pidettävä syyskokous ja maalis-huhtikuussa pidettävä kevätkokous. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty. 11 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 6 Golf Pirkkala ry

7 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6. vahvistetaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenten lukumäärä 7. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 8. valitaan kaksi tilintarkastaja ja heille varamies 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 12 Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Edellisen vuoden jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Golf Pirkkala ry 7

8 13 Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ja ero tulee voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen päätöksiä tai, jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus enemmistöpäätöksellä erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määräajaksi. Jos erotettu jäsen erottamispäätöksestä tiedon saatuaan kuukauden kuluessa hallitukselta kirjallisesti sitä vaatii, on erottaminen alistettava yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa tai katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt varsinaisen kokouksen päättämän jäsenmaksun maksamatta edeltävältä vuodelta. 14 Esitys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 15 Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 16 Niissä kohdissa, joissa säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 8 Golf Pirkkala ry

9 Toimintasuunnitelma 2008 YLEISTÄ Golf Pirkkala ry on perustettu 2001 ja sen toiminnassa on alkamassa 8. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on edelleen kasvussa. Vuoden 2008 toimintasuunnitelma perustuu 930 jäsenen lukumäärään, joista 180 on junioria. Toiminta perustuu hyväksyttyyn strategiaan. Se pohjaa hallituksen ja toimikuntien jäsenten vapaaehtoiseen toimintaan. KENTTÄ JA HARJOITUSALUEET Kentän ja harjoitusalueiden kunnosta ja ylläpidosta vastaa Golf Pirkkala Oy. Harjoitusalueiden toiminnasta vastaa Markonline Oy. Toimintavuoden aikana kenttä toimii ensimmäistä täysimittaisena 18 väylän kenttänä. Talkooperinnettä vahvistetaan, jotta voimme kohentaa väylien vierustojen kuntoa ja saada pelikierrosta nopeutettua. JÄSENISTÖ, KOULUTUS JA VALMENNUS Tulevalla toimintakaudella vahvistetaan toimikuntien jäsenmäärää, jotta seuratyö jakautuu useammille harteille. Uuden hyväksytyn strategian mukaisesti painopistealueina ovat seuran juniorityö, jäsenistön aktiv ointi osallistumaan toimikuntien työhön ja klubihengen kehittäminen. Junioritoiminnassa lisätään edustusjuniorien harjoittelumahdollisuuksia ja kilpailutoimintaa. Junioritoimikuntaa laajennetaan työn tasaamiseksi toimikunnan jäsenten, seuran valmentajien ja pron kesken. Seuramme edustuspelaajille turvataan edellisen kauden kaltaiset tuet luomalla tarvittavat taloudelliset tukijoukot. Talviharjoittelumahdollisuudet järjestetään alueen hallien tarjontaa hyväksi käyttäen. Valmennus voi näin jatkua ympärivuotisesti. Aktiivikautena kesällä seura huolehtii siitä, että kentällä järjestetään alkeiskursseja, green card kokeita sekä annetaan yksityis- ja ryhmäopetusta. Golf Pirkkala ry 9

10 KILPAILUTOIMINTA Kilpailutoimintaa laajennetaan saadut kokemukset huomioiden. Kilpailujen järjestämisen helpottamiseksi lisätään tuomarikoulutusta ja laajennetaan controller-toimintaa. Kehitetään yhteistyötä kilpailutoiminnassa mm Tammer Golfin ja River Golfin kansa. Suomen Golf-liiton julkaisemaan kilpailukalenteriin sijoitetaan useita seuramme järjestämiä kisoja. Järjestettävistä kilpailuista ja niiden tuloksista tiedotetaan seuran kotisivuilla. Golf Pirkkalan mestaruuskilpailut pelataan Suomen Golfliiton seuroille antaman ajankohdan mukaisesti elokuussa. Aktivoidaan seuran jäseniä osallistumaan niin omalla kentällä kuin vieraillakin pelikentillä kilpailutapahtumiin SEURATOIMINTA Seuratoimintaan aktivoidaan lisää uusia jäseniä. Vain näin voidaan ylläpitää sujuvaa ja seu-henkeä rakentavaa kilpailu- ja yhteishenkeä kohottavaa toimintaa. Tavoitteena on luoda srategian mukaisesti Pirkanmaan paras kenttä, jonne pelaajan on helppo tulla kokemaan golfkierros hyväntuulisessa ja rennossa ilmapiirissä. Yhteistyötä naapuriseuroihin ylläpide tään ja järjestetään pelimatkoja muille kentille. Seuran edustajat osallistuvat Suomen Golfliiton tilaisuuksiin. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA Tiedottamisen pääpaino on seuran kotisivuilla com. Kotisivut pidetään ajan tasalla ja niiden toimivuutta parannetaan. Ne sisältävät tiedot seurasta ja sen toiminnasta. Samoin sivuilla näkyvät kilpailut ja tulokset. Tärkeimmät tiedotteet mm kilpailuista pidetään nähtävillä myös klubitalon ilmoitustaululla ja niistä lähetetään tarvittaessa myös sähköpostitse muistutus jäsenille Pelikauden alkuun mennessä julkaistaan seuramme vuosikirja. Jäsenlehteä toimitetaan kaksi numeroa: toinen ennen pelikautta ja toinen pelikauden päätteeksi. Ollaan mukana Suomen Golfliiton palvelusivuilla. Huolehditaan siitä, että jäsenistö saa Suomen Golflehden, kenttäoppaan ja kilpailukalenterin sekä muut Golfliiton jäsenille tarkoittamat tiedotteet. 10 Golf Pirkkala ry

11 HALLINTO Hallitus ohjaa seuran toimintaa ja toimii Golf Pirkkala ry:n toimeenpanevana elimenä. Hallituksen toimintaa ohjaa hyväksytty strategia, marraskuussa pidettävä syyskokous ja maaliskuussa pidettävä kevätkokous. Hallituksen apuna toimivat toimikunnat. TALOUS Seuran taloudellinen tilanne pidetään vakaana. Jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus pidetään ennallaan. Talouden yksityiskohtainen erittely esitetään talousarviossa. Hallitus ja toimihenkilöt 2008 Antero Saksala puheenjohtaja Pekka Paldanius varapuheenjohtaja Jarkko Kerkola sihteeri Jussi Hartikainen Tia Lilius Veli-Pekka Parviainen Markku Wolanen Rahastonhoitaja Maija-Liisa Jyrkinen Kapteeni Pertti Keränen Ladykapteeni Sanna Ojanen Commitee Antero Saksala, Pertti Keränen ja Markku Wolanen Kenttämestari Jarkko Servo Klubitoimikunta puheenjohtaja Pekka Paldanius Golf Pirkkala ry 11

12 Senioritoimikunta puheenjohtaja Veli-Pekka Parviainen Kenttätoimikunta puheenjohtaja Esa Siltanen Kilpailu-, tasoitus- ja sääntötoimikunta puheenjohtaja Jarkko Kerkola Tiedotus- ja markkinointitoimikunta puheenjohtaja Tia Lilius Naistoimikunta puheenjohtaja Anneli Paldanius Koulutus- ja junioritoimikunta puheenjohtaja Juha Lintula Head pro Jouni Laine Pro shop Markonline Rauno Asonen Klubiravintola Valte Ravintoloitsija Tuula Tikkanen Maksut 2008 Liittymismaksu aikuinen 100, alle 21-v 20 Jäsenmaksu aikuinen 50, alle 21-v 25 Jäsenmäärän kehitys Maaliskuun lopussa Golf Pirkkala ry

13 Golf Pirkkala Oy Toimitusjohtaja Markku Wolanen Palvelupäällikkö Sanna Aaltonen Kenttämestari Jarkko Servo Väyläsponsorit Bioska 2. ST-koneistus Oy 3. Lähivakuutus 4. Rappaustekniikka Laurell 5. Aamulehti 6. Mateko 7. Xerox Premier partner 8. Pirkan Toimistovaruste Oy 9. Musta Pörssi Koskikeskus,Lielahti 10. Sampo Pankki Oyj 11. Korja-Kumi 12. Sandvik 13. Pirkan Rakentajapalvelu Oy 14. Pirkan Kaivin Oy 15. Tibnor 16. Luopioisten Säästöpankki 17. EMC 18. Saarioinen Oy Lähipelialue Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Golf Pirkkala ry 13

14 Toimikuntien kokoonpanot Klubitoimikunta Pekka Paldanius (PJ) Kalervo Holmgren Hannu Lamberg Tapani Mäntylä Senioritoimikunta Veli-Pekka Parviainen (PJ) Kari Kontto Kalervo Holmgren Rauno Laine Hannu Lamberg Juha-Pekka Vikman Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta Jarkko Kerkola (PJ) Saku Joukas Visa Mäkelä Markku Parviainen Esa Siltanen Markku Wolanen Tiedotus- ja markkinointitoimikunta Tia Lilius (PJ) Jussi Turunen Jouni Mattila Tuula Kahiluoto Naistoimikunta Anneli Paldanius (PJ) Sanna Ojanen Satu Koskinen Marja-Liisa Jyrkinen Elina Mäkelä Kirsi Laitinen Kenttätoimikunta Esa Siltanen (PJ) Pertti Keränen Jarkko Servo Markku Wolanen Junioritoimikunta Kimmo Syväjärvi (PJ) Juha Lintula Sanna Ojanen Mika Viitaharju 14 Golf Pirkkala ry

15 Hole in One Kari Palo-oja NRG väylällä 8 Maila: rauta7 Pallo: Titleist Tapio Korpiharju GPi väylällä 5 Maila: PW Pallo:? Ari Tapaninaho NRG väylällä 8 rauta8 Titleist Erkki Korkala GPi väylällä 8 rauta 7 Titleist Anne Narvi PirG väylällä 8 puu 7 Dunlop Kari Koort TG väylällä 5 rauta 9 Pinnacle Sirke Penttilä GPi väylällä 2 rauta9 Callaway Soili Myllyniemi HSG väylällä 2 rauta7 Callaway Tero Simola GPi väylällä 2 rauta 8 Bridgestone Teemu Keskinen LGV väylällä 5 PW Titleist Valtteri Mäkelä GPi väylällä 5 rauta 9 Titleist Joni Syväjärvi GPi väylällä 2 rauta 9 Bridgestone Seuran mestarit 2007 TYTÖT Huovila Leila SENIORIT Naiset Keränen Tuula NAISET Ojanen Sanna POJAT Viitaharju Väinö MIEHET Reikäpelimestari Markku Parviainen Golf Pirkkala ry 15

16 CR & SLOPE MIEHET PAR 72 VALKOINEN KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 72,8 CR 70,7 CR 69,0 CR 67,1 SLOPE 136 SLOPE 132 SLOPE 128 SLOPE 124 Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas + 3,5-2, ,5-2, ,9-3, ,1-3, ,7-2, ,7-1, ,0-2, ,2-2, ,9-1, ,8-1, ,2-1, ,3-1, ,0-0, ,0-0, ,3-0, ,4-0, ,2-0, ,1-0, ,4-0, ,5-0,3-5 0,6-1,4 2 0,7-1,5 0 0,5-1,3-2 0,4-1,2-4 1,5-2,2 3 1,6-2,3 1 1,4-2,2-1 1,3-2,1-3 2,3-3,0 4 2,4-3,2 2 2,3-3,0 0 2,2-3,0-2 3,1-3,9 5 3,3-4,1 3 3,1-3,9 1 3,1-4,0-1 4,0-4,7 6 4,2-4,9 4 4,0-4,8 2 4,1-4,9 0 4,8-5,5 7 5,0-5,8 5 4,9-5,7 3 5,0-5,8 1 5,6-6,3 8 5,9-6,6 6 5,8-6,6 4 5,9-6,7 2 6,4-7,2 9 6,7-7,5 7 6,7-7,5 5 6,8-7,6 3 7,3-8,0 10 7,6-8,3 8 7,6-8,3 6 7,7-8,5 4 8,1-8,8 11 8,4-9,2 9 8,4-9,2 7 8,6-9,4 5 8,9-9,7 12 9,3-10,1 10 9,3-10,1 8 9,5-10,3 6 9,8-10, ,2-10, ,2-11,0 9 10,4-11,2 7 10,6-11, ,0-11, ,1-11, ,3-12,2 8 11,4-12, ,9-12, ,0-12, ,3-13,1 9 12,3-13, ,7-13, ,9-13, ,2-14, ,1-13, ,6-14, ,7-14, ,1-14, ,9-14, ,4-15, ,6-15, ,0-15, ,8-15, ,3-16, ,5-16, ,9-16, ,6-16, ,1-16, ,4-17, ,8-17, ,4-17, ,0-17, ,3-18, ,7-18, ,2-18, ,9-18, ,1-18, ,6-19, ,1-18, ,7-19, ,0-19, ,6-20, ,9-19, ,6-20, ,9-20, ,5-21, Golf Pirkkala ry

17 VALKOINEN KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 72,8 CR 70,7 CR 69,0 CR 67,1 SLOPE 136 SLOPE 132 SLOPE 128 SLOPE 124 Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas 19,7-20, ,4-21, ,8-21, ,4-22, ,6-21, ,3-22, ,7-22, ,3-23, ,4-22, ,1-22, ,6-23, ,2-24, ,2-23, ,0-23, ,4-24, ,1-24, ,1-23, ,8-24, ,3-25, ,0-25, ,9-24, ,7-25, ,2-26, ,9-26, ,7-25, ,6-26, ,1-26, ,8-27, ,6-26, ,4-27, ,0-27, ,8-28, ,4-27, ,3-28, ,9-28, ,7-29, ,2-28, ,1-28, ,7-29, ,6-30, ,1-28, ,0-29, ,6-30, ,5-31, ,9-29, ,8-30, ,5-31, ,4-32, ,7-30, ,7-31, ,4-32, ,3-33, ,5-31, ,6-32, ,3-33, ,2-34, ,4-32, ,4-33, ,2-33, ,1-34, ,2-32, ,3-34, ,0-34, ,0-35, ,0-33, ,1-34, ,9-35, ,0-36, ,9-34, ,0-35, ,8-36, ,7-35, ,8-36, ,5-36, Golf Pirkkala ry 17

18 CR & SLOPE NAISET PAR 72 KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 76,5 CR 74,4 CR 72,1 SLOPE 136 SLOPE 132 SLOPE 127 Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas + 4,1-3, ,1-3, ,0-3, ,3-2, ,3-2, ,2-2, ,4-1, ,4-1, ,3-1, ,6-0, ,6-0, ,4-0, ,8 - -0, ,7-0, ,5-0,3 0 0,0-0,8 5 0,1-0,9 3 0,4-1,2 1 0,9-1,6 6 1,0-1,7 4 1,3-2,1 2 1,7-2,4 7 1,8-2,6 5 2,2-3,0 3 2,5-3,3 8 2,7-3,5 6 3,1-3,9 4 3,4-4,1 9 3,6-4,3 7 4,0-4,8 5 4,2-4,9 10 4,4-5,2 8 4,9-5,6 6 5,0-5,8 11 5,3-6,0 9 5,7-6,5 7 5,9-6,6 12 6,1-6,9 10 6,6-7,4 8 6,7-7,4 13 7,0-7,7 11 7,5-8,3 9 7,5-8,3 14 7,8-8,6 12 8,4-9,2 10 8,4-9,1 15 8,7-9,5 13 9,3-10,1 11 9,2-9,9 16 9,6-10, ,2-11, ,0-10, ,4-11, ,1-11, ,9-11, ,3-12, ,0-12, ,7-12, ,1-12, ,9-13, ,5-13, ,0-13, ,8-14, ,3-14, ,8-14, ,6-15, ,2-14, ,7-15, ,5-16, ,0-15, ,5-16, ,4-17, ,8-16, ,4-17, ,3-18, ,7-17, ,3-18, ,2-19, ,5-18, ,1-18, ,1-19, Golf Pirkkala ry

19 KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 76,5 CR 74,4 CR 72,1 SLOPE 136 SLOPE 132 SLOPE 127 Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas 18,3-19, ,0-19, ,0-20, ,2-19, ,8-20, ,9-21, ,0-20, ,7-21, ,8-22, ,8-21, ,5-22, ,6-23, ,7-22, ,4-23, ,5-24, ,5-23, ,2-24, ,4-25, ,3-24, ,1-24, ,3-26, ,1-24, ,0-25, ,2-27, ,0-25, ,8-26, ,1-27, ,8-26, ,7-27, ,0-28, ,6-27, ,5-28, ,9-29, ,5-28, ,4-29, ,8-30, ,3-29, ,2-30, ,7-31, ,1-29, ,1-30, ,5-32, ,0-30, ,0-31, ,4-33, ,8-31, ,8-32, ,3-34, ,6-32, ,7-33, ,2-35, ,5-33, ,5-34, ,1-35, ,3-34, ,4-35, ,0-36, ,1-34, ,2-36, ,9-35, ,8-36, Golf Pirkkala ry 19

20 JÄSENLUETTELO jäs.nro sukunimi etunimi tasoitus 822 Aalto Mika Aalto Reino Aaltonen Pasi 19,2 79 Aaltonen Sanna Ahonkivi Mikko Airaksinen Seppo 29,1 487 Airila Antti Alanen Jaakko Alapirtti Jarmo 12,4 403 Alapirtti Sanna Alapirtti Teemu Alapirtti Tiina Alén Mika Alfreds Tomi Alitalo Juha 19,9 102 Alitalo Lauri 15,4 581 Ankelo Henrik Anttila Jarkko Anttila Vili-Valtteri Aramo Riku 19,6 292 Aramo Susanna Arola Annu Arola Mauri 28,9 184 Aronen Harri Aronen Tomi 0,7 617 Arvaja Akseli Arvaja Mikael Arvaja Minna Asonen Harry 19,6 488 Asonen Joonas 27,9 54 Asonen Mikko 9,8 308 Asonen Rauno Asonen Terttu 26,1 20 Golf Pirkkala ry

21 489 Asonen Ville 24,3 325 Asonen-Linkala Sanna Asp Marja-Liisa Aspelin Jarmo Aspelin Krister Autiomäki Teuvo Auttila Risto Back Mikael Backman Anne 27,2 630 Blomqvist Tero Cowley Richard Dermedesiotis Emilia Dunder Marleena Eenola Jani Einola Henrik Elomaa Jenny Elomaa Katariina Elomaa Reija Eriksson Håkan Eriksson Riitta Eronen Juha Erve Jan 22,3 794 Eskelinen Maija 19,6 596 Fock Janne Fock Olli 18,9 598 Fock Ville Foster Raisa Friman Seppo Gertsch-Pitkäniemi Anne Gråhn Annika Haapakari Janne 15,6 227 Haapala Eetu Haapala Markku 18,8 226 Haapala Tarja Haapanen Matti Haapanen Tuomas Haataja Riku 35,5 Golf Pirkkala ry 21

22 469 Hagström Niklas Hagström Panu 21,8 85 Hakala Tero Harstila Isa Harstila Pekka 15,6 661 Harstila Sonja 54 6 Hartikainen Jussi 20,8 7 Hartikainen Päivi Hautala Juha Havulinna Juha 34,5 235 Heikkilä Jesse Heikkilä Olli Heikkilä Tero 28,2 790 Heinonen Eija Heinonen Janne 30,5 541 Heinonen Jukka-Pekka Heinonen Jyri Heinonen Kalevi Heinonen Teemu 30,7 60 Helin Jarmo Helin Tuomo Heliö Leena Heliö Pekka 32,9 399 Helminen Olli Henriksson Kristiina Henriksson Timo-Matti Heponiemi Aleksi Heponiemi Ari 15,6 237 Heponiemi Valtteri 27,7 238 Heponiemi Ville 23,6 221 Herva Pekka Hiekkasalmi Sirkku Hietala Pirjo 30,9 402 Hietanen Keijo 23,1 214 Hillman Lasse Hiltunen? Ari 32,2 808 Hindberg Eija Golf Pirkkala ry

23 543 Hirvonen Jari Hirvonen Sanna-Maria Hollström Jukka Holmgren Kalervo 25,9 133 Holmgren Riitta-Liisa 34,1 5 Holmroos Kaarina Honka Pentti Huhtala Petra Huhtala Riki 11,2 43 Huhtanen Leena Hult Satu Huotari Erkki Huotari Henna Huotari Jukka 35,5 673 Huotari Lasse 23,1 428 Huotari Sari Huotari Tapani 28,5 675 Huotari Ulla Huovila Essi Huovila Jari 20,8 220 Huovila Leila 35,9 53 Huovila Pirkko Hursti Mervi Huusko Eeva Hyryläinen Janne 16,3 718 Hälinen Henri 17,5 815 Hämäläinen Jani 16,6 474 Hämäläinen Jouni Hämäläinen Katja Hämäläinen Markku Ilkka Anne-Mari 27 2 Ilkka Ari-Matti 13,9 422 Ilomäki Mikko Ingelius Soile 32,5 410 Isola Jorma Isotalo Matti 20,7 363 Jaakkola Hilkka 33,2 Golf Pirkkala ry 23

24 246 Jaatinen Erkki Jaatinen Laura Jaatinen Marita Jalonen Helena Jalonen Markku Jalonen Teemu 35,5 535 Jamalainen Jarmo 32,5 606 Jartti Petteri 29,5 820 Johansson Pertti Johansson Sofia Jokilehto Tero 35,5 813 Jokinen Elina Jokinen Hetta Jokinen Jari Jokinen Jere Jokinen Kirsi Jokinen Peter Jokinen Petri Jolma Pasi 10,4 678 Joukas Saku 5,5 542 Junnola Janne Juntunen Raija Juortamo Riika-Johanna Juurikko Timo Juuti Jari Jylhä Janne Jylhä Timo 28,4 263 Jylhä-Nieminen Tiiu Jyrkinen Marja-Liisa 35,5 163 Järvelä Valtteri 34,6 166 Järvenpää Timo Järventie Riitta Järvinen Jussi 18,9 109 Kahiluoto Jari Kahiluoto Monika 5,5 108 Kahiluoto Tuula 20,6 621 Kaihari Minna Golf Pirkkala ry

25 585 Kaislasaari Jarkko 31,5 777 Kallio Aapo Kalliokoski Eero Kalliola Sari Kankaanpää Hilkka 31,9 16 Kanto Hanna Kanto Kimmo 23,1 783 Kanto Oliver Karojärvi Risto 17,1 234 Karppinen Toni Karvo Kim Kauhanen Nestori 32,5 810 Kaukinen Santeri Kaukinen-Jylhä Mira Kautto Marius Kautto Marko 8,9 272 Kautto Miro Kautto Ville Keinänen Katja Keinänen Rami 17,5 619 Kekki Antti Kekki Johanna Kekki Juha Kekki Mika 24,2 416 Kellokoski Pasi Kemppi Martti 18,4 865 Kemppi Tuula 11,3 610 Kerkola Heidi 34,2 111 Kerkola Jarkko 7,7 511 Keränen Anne-Mari Keränen Eija Keränen Merja Keränen Pasi 45 3 Keränen Pekka Keränen Pertti 18,5 125 Keränen Tuula 19,1 807 Keskinen Eetu 54 Golf Pirkkala ry 25

26 806 Keskinen Jesse Keskinen Juha 21,4 805 Keskinen Nina Kettunen Aila Kettunen Erkki 31,5 493 Kettunen Nada Kiiveri Esa 34,2 468 Kiiveri Petra Kiiveri Wiola Kinnunen Jaana 29,9 154 Kinnunen Jussi Kinnunen Leena 12,1 395 Kiuru Leo Kiuru Olli Kivelä Niina Kivinen Petri 24,8 197 Kivipelto-Mattila Leena Klaavu Aaro 23,1 633 Koivikko Miikka 32,5 162 Koivisto Kari 18,8 390 Koivisto Risto Koivunen Aleksi Koivunen Eemeli Koivunen Mika 12,7 295 Koivuniemi Hannu Koivuniemi Jani Koivusaari Jussi 31,5 426 Koivusaari Ulla 35,6 563 Kokkonen Maria Kokkonen Pauli 17,9 289 Konnunaho Miikka konnunaho Minna Konnunaho Tuomo 23,6 420 Kontto Kari Kontto Liisa 25,5 460 Koponen Jukka Korkala Erkki 18,9 26 Golf Pirkkala ry

27 343 Korpiharju Kirsi Korpiharju Tapio 26,4 461 Korpinen Lasse 24,5 695 Koskimäki Juha 20,1 767 Koskinen Hannu Koskinen Kaisa Koskinen Kalle Koskinen Lasse Koskinen Markku Koskinen Sari Koskinen Satu 27,5 206 Koskinen Simo Kotamäki Marko 23,6 39 Kotamäki Minna 30,5 824 Kotiranta Jaakko Kotiranta Jaana Kotiranta Mika 27,5 595 Kotkaniemi Heli Kovasiipi Aarne Kovasiipi Arttu 26,1 20 Kovasiipi Kristiina Krappe Marko 20,4 430 Krappe Tapani 24,4 696 Krekola Jaakko Krekola Mika 23,2 698 Krekola Raija 29,7 321 Kreula Pirita Kreula Riku Kuisma Mika Kuisma Mika Kujansivu Jarno Kujansuu Juha Kurikka Jussi Kuukkanen Jorma 30,5 560 Kuusela Christian 26,5 421 Kuusela Eerik 28,2 Golf Pirkkala ry 27

28 857 Kuusela Pentti 7,8 341 Kuusisto Kalle 15,1 38 Kylänpää Hannu Kyyrö Sinikka Käenniemi Timo 19,7 337 Kähkölä Eeva Kähkölä Martti 24,3 760 Käkelä Nora Käkelä Risto 35,5 418 Kälviäinen Kari 22,1 562 Kälviäinen Kasper Kälviäinen Topias Kärk Jyrki Kärkkäinen Kari 28,7 456 Kärkölä Antti Kärkölä Kai 22,8 130 Kärkölä Liisa Kärnä Timo 7,5 862 Kääntä Ritva Köykkä Tatu Laakso Eino Laakso Jari 34,5 450 Lagerstam Kati Lahdenniemi Jussi 34,7 498 Lahtinen Inna Lahtinen Marko 35,1 798 Lahtinen Sanna Laiho Lasse 23,2 841 Laine Hannu 35,7 565 Laine Rauno 11,9 286 Laine-Eskolin Asta 23,4 273 Laitinen Eetu Laitinen Jarno Laitinen Kirsi 29,4 149 Laitinen Timo 17,3 639 Laksola Lasse Lamberg Hannu 28,2 28 Golf Pirkkala ry

29 72 Lamberg Helena Lamberg Jenni Lamberg Juha 15,2 74 Lamberg Soile 29,9 378 Lamberg Tatu 16,5 634 Lambropoulos Paavo 30,9 33 Lampinen Merja Lampinen Teemu Lampinen Teemu Tapio 35,9 732 Lampinen Tero Lehtinen Arto Lehtinen Oskari Lehtinen Tiina-Mari Lehto Ilona 30,5 575 Lehto Kari 26,1 547 Lehto Merja Lehtonen Bjarne Lehtonen Ismo Lehtonen Kati Lehtonen Pekka Lehu Mikko 33,7 546 Leino Iiro 25,6 659 Leino Jukka-Pekka 30,8 78 Lempinen Juha 18,3 409 Lepaus Marko 25,2 689 Lepaus Teemu Lepaus Toni 32,7 523 Lepistö Sari Leppikorpi Merja Leppämäki Laura Leppänen Liisa Leppänen Minna 29,2 436 Leppänen Seppo 18,8 437 Leppänen Tomi 17,9 49 Liemola Jussi Lilius Fredrik 27,4 50 Lilius Tia 29,3 Golf Pirkkala ry 29

30 483 Liljeroos Henrik Liljeroos Mirja Lindeman Rene Lindqvist Aila 27,4 324 Linkala Mikko 13,3 572 Linkala Pekka Linko Reko Lintula Aino Lintula Anne Lintula Juha Lintula Matias Lintula Paavo 21,2 735 Lintula Sirkka 25,9 124 Lintula Väinö Lipsanen Henri 0,4 266 Liukkonen Pekka 17,9 853 Loponen Hannele Loponen Lasse Loponen Max Loponen Mikael Loponen Mikko 13,1 414 Loponen Taisto 19,1 14 Loukkola Essi Loukkola Raimo 31,5 852 Luhtalampi Ulla 28,2 645 Luoto Auli Luoto Jukka 25,6 549 Luoto Leila Luoto Matti 29,1 780 Luoto Olli Lännenpää Kaarin Lännenpää Kaj Lännenpää Kimmo 17,9 282 Lännenpää Marjut Lännenpää Virpi Lätäkönmäki Janne 16,3 348 Lötjönen Auli 34,5 30 Golf Pirkkala ry

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

TIETOVÄYLÄ. Golfia parhaimmillaan 20 vuotta. Talkoot 18.4. Kevätkokoukset 25.4. Jouni Puuppo ry:n uusi puheenjohtaja. St.

TIETOVÄYLÄ. Golfia parhaimmillaan 20 vuotta. Talkoot 18.4. Kevätkokoukset 25.4. Jouni Puuppo ry:n uusi puheenjohtaja. St. TIETOVÄYLÄ St. Laurence Golfin tiedotuslehti 1 2009 Talkoot 18.4. Kevätkokoukset 25.4. Jouni Puuppo ry:n uusi puheenjohtaja St. Laurence Golf Golfia parhaimmillaan 20 vuotta Antti Ulvio juhlatoimikunnan

Lisätiedot

Kauden päättäjäistunnelmia

Kauden päättäjäistunnelmia 21 v. Nurmijärven Golfklubin jäsenlehti 4/2011 Kauden päättäjäistunnelmia sivut 4 5 Antti Sarjamo jatkaa puheenjohtajana sivu 9 Lasten harrastusten kustannukset golfin edullisuus yllättää? sivu 5 first

Lisätiedot

2015! GOLFIA. TOIMIkunnat. Jäsenlehti 1 2015. Klubiravintola. uudistuu! s.5. Naisten oma Ryder cup! s.8. tiedottavat.

2015! GOLFIA. TOIMIkunnat. Jäsenlehti 1 2015. Klubiravintola. uudistuu! s.5. Naisten oma Ryder cup! s.8. tiedottavat. LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsenlehti 1 2015 Naisten oma Ryder cup! s.8 GOLFIA 2015! JÄSENLUETTELO YHTEISTYÖSOPIMUKSET TOIMIkunnat tiedottavat Kilpailukalenteri s.18 Klubiravintola uudistuu! s.5 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

Jäsenlehti 1/2008. SUKUSEURA 10 vuotta

Jäsenlehti 1/2008. SUKUSEURA 10 vuotta Jäsenlehti 1/2008 SUKUSEURA 10 vuotta Sukuseura Kanko ry Sukuseura on perustettu v. 1998 ja rekisteröity v. 2000. Sukuseurassa on 240 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat 1-2 jäsenlehteä vuodessa.

Lisätiedot

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY. Jäsenlehti 2 2012. Huikea. Golfkausi. 2012tulossa!

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY. Jäsenlehti 2 2012. Huikea. Golfkausi. 2012tulossa! LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsenlehti 2 2012 Huikea Golfkausi 2012tulossa! PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO Lakeside Golf Vammala ry Jäsenlehti 2 2012 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET LAKESIDE GOLF VAMMALA RY. Seuramme

Lisätiedot

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja päätetään seuraavan sukujuhlan ajankohta ja ohjelmatoimikunta.

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja päätetään seuraavan sukujuhlan ajankohta ja ohjelmatoimikunta. Jäsenlehti 1/2012 Kokouskutsu Sukuseura Kanko ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään 9.6.2012 kello 12.30 Ikaalisissa, Luomajärven Hevoskievarissa. Kokouksessa käsitellään

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015!

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015! NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015! FIRST TEE Tarkista Nexgolfissa seuraavat asiat: Yhteystietosi osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry ja sen kotipaikka Turku. 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Sisältää kutsut syyskokouksiin

Sisältää kutsut syyskokouksiin Aurinko Palsta Aurinko golfin jäsen- ja osakaslehti 2 10 Sisältää kutsut syyskokouksiin Kilpailutulokset Tyytyväisyyskyselyn tulokset www.masku.com varaa nyt! Aurinko Golfiin Naantaliin kauden 2011 pelioikeus

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

VUOTTA. Kenttämestari: KLUBIN HENKI PEKKA LESKINEN KALKKI-PETTERIN KASTELUREMONTTI SUJUI HYVIN SEURA TÄYTTI

VUOTTA. Kenttämestari: KLUBIN HENKI PEKKA LESKINEN KALKKI-PETTERIN KASTELUREMONTTI SUJUI HYVIN SEURA TÄYTTI St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 2/2014 KLUBIN HENKI PEKKA LESKINEN Kenttämestari: KALKKI-PETTERIN KASTELUREMONTTI SUJUI HYVIN Rento, mutta jämpti meininki Yhteisöjemme keskinäiset suhteet selkeämmiksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 1/2010

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 1/2010 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 1/2010 Sisällys 1/2010 3 Pääkirjoitus 4 Otteita ry:n vuosikertomuksesta 5 Ry:n talousarvio 2010 6 Oy:n talousarvio 2010 7 Ajanvarausohjeet 8 Toimisto tiedottaa

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Hyvinkään Golfin kevään 2015 lehti jäsenille ja yhteistyökumppaneille

Hyvinkään Golfin kevään 2015 lehti jäsenille ja yhteistyökumppaneille Hyvinkään Golfin kevään 2015 lehti jäsenille ja yhteistyökumppaneille KANSALLINEN GOLFVIIKKO & GOLFRAVINTOLA-VIIKKO 1.-7.6.2015 Markkinajohtaja palve Oletpa ostamassa Palveluksessasi. tai myymässä, valitse

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Turun Weikot ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TNV. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot