Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry"

Transkriptio

1 Golf Pirkkala ry VUOSIKIRJA 2008

2 Mömmö Siivoton rehvastelija, pölisijä, rähmähaisuli, tunkujen kunkku. Punkee, tunkee, soluttautuu kuokkimaan ja tuo aina kaikki kaverinsakin mukanaan. Sosiopaatti häirikkö, hiipii kutsumatta paikalle, eikä lähde käskemälläkään, saa silmät punaisiksi, nenän tukkoon, ärsyttää ja aiheuttaa pelkkiä ongelmia. Ei armahda ketään. Ärsyttää lähes kaikkialla! Konttorit, teollisuustilat, työkoneet, ajoneuvot, liikennevälineet ja veneet ovat paikkoja, joihin Mömmö pyrkii. Anna vihje - eristetään Mömmö ja kaverit vaarattomiksi! Ammattilaiset asialle! NOISETEK MELUNTORJUJA 2 Golf Pirkkala ry

3 Sisällysluettelo Säännöt 4 Toimintasuunnitelma 9 Hallitus ja toimihenkilöt CR & SLOPE miehet 16 CR & SLOPE naiset 18 Jäsenluettelo 20 Peliohjesääntö Tasoitus, kilpailu, pelioikeudet, vakuutus, ukonilma, ym. 47 Paikallissäännöt 52 Vuosikirjan 2008 taitto ja painatus: Mainos- ja viestintätoimisto Idea-Tampere Petri Vilkko Oy Golf Pirkkala ry 3

4 Golf Pirkkala ry:n säännöt (Hyväksytty vuosikokouksessa ) 1 Yhdistyksen nimi on Golf Pirkkala ry ja sen kotipaikka on Pirkkala. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilua ja lisätä lajin harrastajien määrää, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, vahvistaa jäsentensä henkistä hyvinvointia sekä vaalia oikeaa golfetikettiä seuran kotikentällä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys - järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia - hankkii tarvittavaa välineistöä - antaa tietopuolista ja teoreettista opetusta - järjestää kilpailuja, näytöksiä, kursseja, valistustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa - pyrkii vaikuttamaan golfkulttuuria edistävään toimintaan ehdotuksin ja kannanotoin kotipaikkakunnallaan, maanlaajuisesti ja kansainvälisesti - tiedottaa toiminnastaan Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisin luvin kerätä rahaa, järjestää myyjäisiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolaliikettä. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääosin taloudelliseksi. 4 Golf Pirkkala ry

5 3 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Tämän lisäksi voidaan ottaa alle 18-vuotiata nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 4 Yhdistyksen varsinaiset ja nuorisojäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen syyskokouksen päättämät jäsenmaksut kummallekin ryhmälle erikseen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Jos jäsen on liittynyt yhdistykseen heinäkuun 1. päivän jälkeen, vahvistaa hallitus jäsenmaksun suuruuden jäljellä olevalta vuodelta. Yhdistyksen hallitus päättää ajankohdan, johon mennessä jäsenmaksut on suoritettava. 5 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja vähintään neljä, mutta enintään kuusi jäsentä. Puheenjohtajan samoin kuin hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 6 Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin yksin. Golf Pirkkala ry 5

6 7 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 8 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 9 Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta julkaistulla sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä. 10 Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: marraskuussa pidettävä syyskokous ja maalis-huhtikuussa pidettävä kevätkokous. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty. 11 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 6 Golf Pirkkala ry

7 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6. vahvistetaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenten lukumäärä 7. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 8. valitaan kaksi tilintarkastaja ja heille varamies 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 12 Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Edellisen vuoden jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Golf Pirkkala ry 7

8 13 Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ja ero tulee voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen päätöksiä tai, jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus enemmistöpäätöksellä erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määräajaksi. Jos erotettu jäsen erottamispäätöksestä tiedon saatuaan kuukauden kuluessa hallitukselta kirjallisesti sitä vaatii, on erottaminen alistettava yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa tai katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt varsinaisen kokouksen päättämän jäsenmaksun maksamatta edeltävältä vuodelta. 14 Esitys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 15 Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 16 Niissä kohdissa, joissa säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 8 Golf Pirkkala ry

9 Toimintasuunnitelma 2008 YLEISTÄ Golf Pirkkala ry on perustettu 2001 ja sen toiminnassa on alkamassa 8. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on edelleen kasvussa. Vuoden 2008 toimintasuunnitelma perustuu 930 jäsenen lukumäärään, joista 180 on junioria. Toiminta perustuu hyväksyttyyn strategiaan. Se pohjaa hallituksen ja toimikuntien jäsenten vapaaehtoiseen toimintaan. KENTTÄ JA HARJOITUSALUEET Kentän ja harjoitusalueiden kunnosta ja ylläpidosta vastaa Golf Pirkkala Oy. Harjoitusalueiden toiminnasta vastaa Markonline Oy. Toimintavuoden aikana kenttä toimii ensimmäistä täysimittaisena 18 väylän kenttänä. Talkooperinnettä vahvistetaan, jotta voimme kohentaa väylien vierustojen kuntoa ja saada pelikierrosta nopeutettua. JÄSENISTÖ, KOULUTUS JA VALMENNUS Tulevalla toimintakaudella vahvistetaan toimikuntien jäsenmäärää, jotta seuratyö jakautuu useammille harteille. Uuden hyväksytyn strategian mukaisesti painopistealueina ovat seuran juniorityö, jäsenistön aktiv ointi osallistumaan toimikuntien työhön ja klubihengen kehittäminen. Junioritoiminnassa lisätään edustusjuniorien harjoittelumahdollisuuksia ja kilpailutoimintaa. Junioritoimikuntaa laajennetaan työn tasaamiseksi toimikunnan jäsenten, seuran valmentajien ja pron kesken. Seuramme edustuspelaajille turvataan edellisen kauden kaltaiset tuet luomalla tarvittavat taloudelliset tukijoukot. Talviharjoittelumahdollisuudet järjestetään alueen hallien tarjontaa hyväksi käyttäen. Valmennus voi näin jatkua ympärivuotisesti. Aktiivikautena kesällä seura huolehtii siitä, että kentällä järjestetään alkeiskursseja, green card kokeita sekä annetaan yksityis- ja ryhmäopetusta. Golf Pirkkala ry 9

10 KILPAILUTOIMINTA Kilpailutoimintaa laajennetaan saadut kokemukset huomioiden. Kilpailujen järjestämisen helpottamiseksi lisätään tuomarikoulutusta ja laajennetaan controller-toimintaa. Kehitetään yhteistyötä kilpailutoiminnassa mm Tammer Golfin ja River Golfin kansa. Suomen Golf-liiton julkaisemaan kilpailukalenteriin sijoitetaan useita seuramme järjestämiä kisoja. Järjestettävistä kilpailuista ja niiden tuloksista tiedotetaan seuran kotisivuilla. Golf Pirkkalan mestaruuskilpailut pelataan Suomen Golfliiton seuroille antaman ajankohdan mukaisesti elokuussa. Aktivoidaan seuran jäseniä osallistumaan niin omalla kentällä kuin vieraillakin pelikentillä kilpailutapahtumiin SEURATOIMINTA Seuratoimintaan aktivoidaan lisää uusia jäseniä. Vain näin voidaan ylläpitää sujuvaa ja seu-henkeä rakentavaa kilpailu- ja yhteishenkeä kohottavaa toimintaa. Tavoitteena on luoda srategian mukaisesti Pirkanmaan paras kenttä, jonne pelaajan on helppo tulla kokemaan golfkierros hyväntuulisessa ja rennossa ilmapiirissä. Yhteistyötä naapuriseuroihin ylläpide tään ja järjestetään pelimatkoja muille kentille. Seuran edustajat osallistuvat Suomen Golfliiton tilaisuuksiin. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA Tiedottamisen pääpaino on seuran kotisivuilla com. Kotisivut pidetään ajan tasalla ja niiden toimivuutta parannetaan. Ne sisältävät tiedot seurasta ja sen toiminnasta. Samoin sivuilla näkyvät kilpailut ja tulokset. Tärkeimmät tiedotteet mm kilpailuista pidetään nähtävillä myös klubitalon ilmoitustaululla ja niistä lähetetään tarvittaessa myös sähköpostitse muistutus jäsenille Pelikauden alkuun mennessä julkaistaan seuramme vuosikirja. Jäsenlehteä toimitetaan kaksi numeroa: toinen ennen pelikautta ja toinen pelikauden päätteeksi. Ollaan mukana Suomen Golfliiton palvelusivuilla. Huolehditaan siitä, että jäsenistö saa Suomen Golflehden, kenttäoppaan ja kilpailukalenterin sekä muut Golfliiton jäsenille tarkoittamat tiedotteet. 10 Golf Pirkkala ry

11 HALLINTO Hallitus ohjaa seuran toimintaa ja toimii Golf Pirkkala ry:n toimeenpanevana elimenä. Hallituksen toimintaa ohjaa hyväksytty strategia, marraskuussa pidettävä syyskokous ja maaliskuussa pidettävä kevätkokous. Hallituksen apuna toimivat toimikunnat. TALOUS Seuran taloudellinen tilanne pidetään vakaana. Jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus pidetään ennallaan. Talouden yksityiskohtainen erittely esitetään talousarviossa. Hallitus ja toimihenkilöt 2008 Antero Saksala puheenjohtaja Pekka Paldanius varapuheenjohtaja Jarkko Kerkola sihteeri Jussi Hartikainen Tia Lilius Veli-Pekka Parviainen Markku Wolanen Rahastonhoitaja Maija-Liisa Jyrkinen Kapteeni Pertti Keränen Ladykapteeni Sanna Ojanen Commitee Antero Saksala, Pertti Keränen ja Markku Wolanen Kenttämestari Jarkko Servo Klubitoimikunta puheenjohtaja Pekka Paldanius Golf Pirkkala ry 11

12 Senioritoimikunta puheenjohtaja Veli-Pekka Parviainen Kenttätoimikunta puheenjohtaja Esa Siltanen Kilpailu-, tasoitus- ja sääntötoimikunta puheenjohtaja Jarkko Kerkola Tiedotus- ja markkinointitoimikunta puheenjohtaja Tia Lilius Naistoimikunta puheenjohtaja Anneli Paldanius Koulutus- ja junioritoimikunta puheenjohtaja Juha Lintula Head pro Jouni Laine Pro shop Markonline Rauno Asonen Klubiravintola Valte Ravintoloitsija Tuula Tikkanen Maksut 2008 Liittymismaksu aikuinen 100, alle 21-v 20 Jäsenmaksu aikuinen 50, alle 21-v 25 Jäsenmäärän kehitys Maaliskuun lopussa Golf Pirkkala ry

13 Golf Pirkkala Oy Toimitusjohtaja Markku Wolanen Palvelupäällikkö Sanna Aaltonen Kenttämestari Jarkko Servo Väyläsponsorit Bioska 2. ST-koneistus Oy 3. Lähivakuutus 4. Rappaustekniikka Laurell 5. Aamulehti 6. Mateko 7. Xerox Premier partner 8. Pirkan Toimistovaruste Oy 9. Musta Pörssi Koskikeskus,Lielahti 10. Sampo Pankki Oyj 11. Korja-Kumi 12. Sandvik 13. Pirkan Rakentajapalvelu Oy 14. Pirkan Kaivin Oy 15. Tibnor 16. Luopioisten Säästöpankki 17. EMC 18. Saarioinen Oy Lähipelialue Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Golf Pirkkala ry 13

14 Toimikuntien kokoonpanot Klubitoimikunta Pekka Paldanius (PJ) Kalervo Holmgren Hannu Lamberg Tapani Mäntylä Senioritoimikunta Veli-Pekka Parviainen (PJ) Kari Kontto Kalervo Holmgren Rauno Laine Hannu Lamberg Juha-Pekka Vikman Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta Jarkko Kerkola (PJ) Saku Joukas Visa Mäkelä Markku Parviainen Esa Siltanen Markku Wolanen Tiedotus- ja markkinointitoimikunta Tia Lilius (PJ) Jussi Turunen Jouni Mattila Tuula Kahiluoto Naistoimikunta Anneli Paldanius (PJ) Sanna Ojanen Satu Koskinen Marja-Liisa Jyrkinen Elina Mäkelä Kirsi Laitinen Kenttätoimikunta Esa Siltanen (PJ) Pertti Keränen Jarkko Servo Markku Wolanen Junioritoimikunta Kimmo Syväjärvi (PJ) Juha Lintula Sanna Ojanen Mika Viitaharju 14 Golf Pirkkala ry

15 Hole in One Kari Palo-oja NRG väylällä 8 Maila: rauta7 Pallo: Titleist Tapio Korpiharju GPi väylällä 5 Maila: PW Pallo:? Ari Tapaninaho NRG väylällä 8 rauta8 Titleist Erkki Korkala GPi väylällä 8 rauta 7 Titleist Anne Narvi PirG väylällä 8 puu 7 Dunlop Kari Koort TG väylällä 5 rauta 9 Pinnacle Sirke Penttilä GPi väylällä 2 rauta9 Callaway Soili Myllyniemi HSG väylällä 2 rauta7 Callaway Tero Simola GPi väylällä 2 rauta 8 Bridgestone Teemu Keskinen LGV väylällä 5 PW Titleist Valtteri Mäkelä GPi väylällä 5 rauta 9 Titleist Joni Syväjärvi GPi väylällä 2 rauta 9 Bridgestone Seuran mestarit 2007 TYTÖT Huovila Leila SENIORIT Naiset Keränen Tuula NAISET Ojanen Sanna POJAT Viitaharju Väinö MIEHET Reikäpelimestari Markku Parviainen Golf Pirkkala ry 15

16 CR & SLOPE MIEHET PAR 72 VALKOINEN KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 72,8 CR 70,7 CR 69,0 CR 67,1 SLOPE 136 SLOPE 132 SLOPE 128 SLOPE 124 Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas + 3,5-2, ,5-2, ,9-3, ,1-3, ,7-2, ,7-1, ,0-2, ,2-2, ,9-1, ,8-1, ,2-1, ,3-1, ,0-0, ,0-0, ,3-0, ,4-0, ,2-0, ,1-0, ,4-0, ,5-0,3-5 0,6-1,4 2 0,7-1,5 0 0,5-1,3-2 0,4-1,2-4 1,5-2,2 3 1,6-2,3 1 1,4-2,2-1 1,3-2,1-3 2,3-3,0 4 2,4-3,2 2 2,3-3,0 0 2,2-3,0-2 3,1-3,9 5 3,3-4,1 3 3,1-3,9 1 3,1-4,0-1 4,0-4,7 6 4,2-4,9 4 4,0-4,8 2 4,1-4,9 0 4,8-5,5 7 5,0-5,8 5 4,9-5,7 3 5,0-5,8 1 5,6-6,3 8 5,9-6,6 6 5,8-6,6 4 5,9-6,7 2 6,4-7,2 9 6,7-7,5 7 6,7-7,5 5 6,8-7,6 3 7,3-8,0 10 7,6-8,3 8 7,6-8,3 6 7,7-8,5 4 8,1-8,8 11 8,4-9,2 9 8,4-9,2 7 8,6-9,4 5 8,9-9,7 12 9,3-10,1 10 9,3-10,1 8 9,5-10,3 6 9,8-10, ,2-10, ,2-11,0 9 10,4-11,2 7 10,6-11, ,0-11, ,1-11, ,3-12,2 8 11,4-12, ,9-12, ,0-12, ,3-13,1 9 12,3-13, ,7-13, ,9-13, ,2-14, ,1-13, ,6-14, ,7-14, ,1-14, ,9-14, ,4-15, ,6-15, ,0-15, ,8-15, ,3-16, ,5-16, ,9-16, ,6-16, ,1-16, ,4-17, ,8-17, ,4-17, ,0-17, ,3-18, ,7-18, ,2-18, ,9-18, ,1-18, ,6-19, ,1-18, ,7-19, ,0-19, ,6-20, ,9-19, ,6-20, ,9-20, ,5-21, Golf Pirkkala ry

17 VALKOINEN KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 72,8 CR 70,7 CR 69,0 CR 67,1 SLOPE 136 SLOPE 132 SLOPE 128 SLOPE 124 Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas Tarkkatasoitus Pelitas 19,7-20, ,4-21, ,8-21, ,4-22, ,6-21, ,3-22, ,7-22, ,3-23, ,4-22, ,1-22, ,6-23, ,2-24, ,2-23, ,0-23, ,4-24, ,1-24, ,1-23, ,8-24, ,3-25, ,0-25, ,9-24, ,7-25, ,2-26, ,9-26, ,7-25, ,6-26, ,1-26, ,8-27, ,6-26, ,4-27, ,0-27, ,8-28, ,4-27, ,3-28, ,9-28, ,7-29, ,2-28, ,1-28, ,7-29, ,6-30, ,1-28, ,0-29, ,6-30, ,5-31, ,9-29, ,8-30, ,5-31, ,4-32, ,7-30, ,7-31, ,4-32, ,3-33, ,5-31, ,6-32, ,3-33, ,2-34, ,4-32, ,4-33, ,2-33, ,1-34, ,2-32, ,3-34, ,0-34, ,0-35, ,0-33, ,1-34, ,9-35, ,0-36, ,9-34, ,0-35, ,8-36, ,7-35, ,8-36, ,5-36, Golf Pirkkala ry 17

18 CR & SLOPE NAISET PAR 72 KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 76,5 CR 74,4 CR 72,1 SLOPE 136 SLOPE 132 SLOPE 127 Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas + 4,1-3, ,1-3, ,0-3, ,3-2, ,3-2, ,2-2, ,4-1, ,4-1, ,3-1, ,6-0, ,6-0, ,4-0, ,8 - -0, ,7-0, ,5-0,3 0 0,0-0,8 5 0,1-0,9 3 0,4-1,2 1 0,9-1,6 6 1,0-1,7 4 1,3-2,1 2 1,7-2,4 7 1,8-2,6 5 2,2-3,0 3 2,5-3,3 8 2,7-3,5 6 3,1-3,9 4 3,4-4,1 9 3,6-4,3 7 4,0-4,8 5 4,2-4,9 10 4,4-5,2 8 4,9-5,6 6 5,0-5,8 11 5,3-6,0 9 5,7-6,5 7 5,9-6,6 12 6,1-6,9 10 6,6-7,4 8 6,7-7,4 13 7,0-7,7 11 7,5-8,3 9 7,5-8,3 14 7,8-8,6 12 8,4-9,2 10 8,4-9,1 15 8,7-9,5 13 9,3-10,1 11 9,2-9,9 16 9,6-10, ,2-11, ,0-10, ,4-11, ,1-11, ,9-11, ,3-12, ,0-12, ,7-12, ,1-12, ,9-13, ,5-13, ,0-13, ,8-14, ,3-14, ,8-14, ,6-15, ,2-14, ,7-15, ,5-16, ,0-15, ,5-16, ,4-17, ,8-16, ,4-17, ,3-18, ,7-17, ,3-18, ,2-19, ,5-18, ,1-18, ,1-19, Golf Pirkkala ry

19 KELTAINEN SININEN PUNAINEN CR 76,5 CR 74,4 CR 72,1 SLOPE 136 SLOPE 132 SLOPE 127 Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas Tarkkatas Pelitas 18,3-19, ,0-19, ,0-20, ,2-19, ,8-20, ,9-21, ,0-20, ,7-21, ,8-22, ,8-21, ,5-22, ,6-23, ,7-22, ,4-23, ,5-24, ,5-23, ,2-24, ,4-25, ,3-24, ,1-24, ,3-26, ,1-24, ,0-25, ,2-27, ,0-25, ,8-26, ,1-27, ,8-26, ,7-27, ,0-28, ,6-27, ,5-28, ,9-29, ,5-28, ,4-29, ,8-30, ,3-29, ,2-30, ,7-31, ,1-29, ,1-30, ,5-32, ,0-30, ,0-31, ,4-33, ,8-31, ,8-32, ,3-34, ,6-32, ,7-33, ,2-35, ,5-33, ,5-34, ,1-35, ,3-34, ,4-35, ,0-36, ,1-34, ,2-36, ,9-35, ,8-36, Golf Pirkkala ry 19

20 JÄSENLUETTELO jäs.nro sukunimi etunimi tasoitus 822 Aalto Mika Aalto Reino Aaltonen Pasi 19,2 79 Aaltonen Sanna Ahonkivi Mikko Airaksinen Seppo 29,1 487 Airila Antti Alanen Jaakko Alapirtti Jarmo 12,4 403 Alapirtti Sanna Alapirtti Teemu Alapirtti Tiina Alén Mika Alfreds Tomi Alitalo Juha 19,9 102 Alitalo Lauri 15,4 581 Ankelo Henrik Anttila Jarkko Anttila Vili-Valtteri Aramo Riku 19,6 292 Aramo Susanna Arola Annu Arola Mauri 28,9 184 Aronen Harri Aronen Tomi 0,7 617 Arvaja Akseli Arvaja Mikael Arvaja Minna Asonen Harry 19,6 488 Asonen Joonas 27,9 54 Asonen Mikko 9,8 308 Asonen Rauno Asonen Terttu 26,1 20 Golf Pirkkala ry

21 489 Asonen Ville 24,3 325 Asonen-Linkala Sanna Asp Marja-Liisa Aspelin Jarmo Aspelin Krister Autiomäki Teuvo Auttila Risto Back Mikael Backman Anne 27,2 630 Blomqvist Tero Cowley Richard Dermedesiotis Emilia Dunder Marleena Eenola Jani Einola Henrik Elomaa Jenny Elomaa Katariina Elomaa Reija Eriksson Håkan Eriksson Riitta Eronen Juha Erve Jan 22,3 794 Eskelinen Maija 19,6 596 Fock Janne Fock Olli 18,9 598 Fock Ville Foster Raisa Friman Seppo Gertsch-Pitkäniemi Anne Gråhn Annika Haapakari Janne 15,6 227 Haapala Eetu Haapala Markku 18,8 226 Haapala Tarja Haapanen Matti Haapanen Tuomas Haataja Riku 35,5 Golf Pirkkala ry 21

22 469 Hagström Niklas Hagström Panu 21,8 85 Hakala Tero Harstila Isa Harstila Pekka 15,6 661 Harstila Sonja 54 6 Hartikainen Jussi 20,8 7 Hartikainen Päivi Hautala Juha Havulinna Juha 34,5 235 Heikkilä Jesse Heikkilä Olli Heikkilä Tero 28,2 790 Heinonen Eija Heinonen Janne 30,5 541 Heinonen Jukka-Pekka Heinonen Jyri Heinonen Kalevi Heinonen Teemu 30,7 60 Helin Jarmo Helin Tuomo Heliö Leena Heliö Pekka 32,9 399 Helminen Olli Henriksson Kristiina Henriksson Timo-Matti Heponiemi Aleksi Heponiemi Ari 15,6 237 Heponiemi Valtteri 27,7 238 Heponiemi Ville 23,6 221 Herva Pekka Hiekkasalmi Sirkku Hietala Pirjo 30,9 402 Hietanen Keijo 23,1 214 Hillman Lasse Hiltunen? Ari 32,2 808 Hindberg Eija Golf Pirkkala ry

23 543 Hirvonen Jari Hirvonen Sanna-Maria Hollström Jukka Holmgren Kalervo 25,9 133 Holmgren Riitta-Liisa 34,1 5 Holmroos Kaarina Honka Pentti Huhtala Petra Huhtala Riki 11,2 43 Huhtanen Leena Hult Satu Huotari Erkki Huotari Henna Huotari Jukka 35,5 673 Huotari Lasse 23,1 428 Huotari Sari Huotari Tapani 28,5 675 Huotari Ulla Huovila Essi Huovila Jari 20,8 220 Huovila Leila 35,9 53 Huovila Pirkko Hursti Mervi Huusko Eeva Hyryläinen Janne 16,3 718 Hälinen Henri 17,5 815 Hämäläinen Jani 16,6 474 Hämäläinen Jouni Hämäläinen Katja Hämäläinen Markku Ilkka Anne-Mari 27 2 Ilkka Ari-Matti 13,9 422 Ilomäki Mikko Ingelius Soile 32,5 410 Isola Jorma Isotalo Matti 20,7 363 Jaakkola Hilkka 33,2 Golf Pirkkala ry 23

24 246 Jaatinen Erkki Jaatinen Laura Jaatinen Marita Jalonen Helena Jalonen Markku Jalonen Teemu 35,5 535 Jamalainen Jarmo 32,5 606 Jartti Petteri 29,5 820 Johansson Pertti Johansson Sofia Jokilehto Tero 35,5 813 Jokinen Elina Jokinen Hetta Jokinen Jari Jokinen Jere Jokinen Kirsi Jokinen Peter Jokinen Petri Jolma Pasi 10,4 678 Joukas Saku 5,5 542 Junnola Janne Juntunen Raija Juortamo Riika-Johanna Juurikko Timo Juuti Jari Jylhä Janne Jylhä Timo 28,4 263 Jylhä-Nieminen Tiiu Jyrkinen Marja-Liisa 35,5 163 Järvelä Valtteri 34,6 166 Järvenpää Timo Järventie Riitta Järvinen Jussi 18,9 109 Kahiluoto Jari Kahiluoto Monika 5,5 108 Kahiluoto Tuula 20,6 621 Kaihari Minna Golf Pirkkala ry

25 585 Kaislasaari Jarkko 31,5 777 Kallio Aapo Kalliokoski Eero Kalliola Sari Kankaanpää Hilkka 31,9 16 Kanto Hanna Kanto Kimmo 23,1 783 Kanto Oliver Karojärvi Risto 17,1 234 Karppinen Toni Karvo Kim Kauhanen Nestori 32,5 810 Kaukinen Santeri Kaukinen-Jylhä Mira Kautto Marius Kautto Marko 8,9 272 Kautto Miro Kautto Ville Keinänen Katja Keinänen Rami 17,5 619 Kekki Antti Kekki Johanna Kekki Juha Kekki Mika 24,2 416 Kellokoski Pasi Kemppi Martti 18,4 865 Kemppi Tuula 11,3 610 Kerkola Heidi 34,2 111 Kerkola Jarkko 7,7 511 Keränen Anne-Mari Keränen Eija Keränen Merja Keränen Pasi 45 3 Keränen Pekka Keränen Pertti 18,5 125 Keränen Tuula 19,1 807 Keskinen Eetu 54 Golf Pirkkala ry 25

26 806 Keskinen Jesse Keskinen Juha 21,4 805 Keskinen Nina Kettunen Aila Kettunen Erkki 31,5 493 Kettunen Nada Kiiveri Esa 34,2 468 Kiiveri Petra Kiiveri Wiola Kinnunen Jaana 29,9 154 Kinnunen Jussi Kinnunen Leena 12,1 395 Kiuru Leo Kiuru Olli Kivelä Niina Kivinen Petri 24,8 197 Kivipelto-Mattila Leena Klaavu Aaro 23,1 633 Koivikko Miikka 32,5 162 Koivisto Kari 18,8 390 Koivisto Risto Koivunen Aleksi Koivunen Eemeli Koivunen Mika 12,7 295 Koivuniemi Hannu Koivuniemi Jani Koivusaari Jussi 31,5 426 Koivusaari Ulla 35,6 563 Kokkonen Maria Kokkonen Pauli 17,9 289 Konnunaho Miikka konnunaho Minna Konnunaho Tuomo 23,6 420 Kontto Kari Kontto Liisa 25,5 460 Koponen Jukka Korkala Erkki 18,9 26 Golf Pirkkala ry

27 343 Korpiharju Kirsi Korpiharju Tapio 26,4 461 Korpinen Lasse 24,5 695 Koskimäki Juha 20,1 767 Koskinen Hannu Koskinen Kaisa Koskinen Kalle Koskinen Lasse Koskinen Markku Koskinen Sari Koskinen Satu 27,5 206 Koskinen Simo Kotamäki Marko 23,6 39 Kotamäki Minna 30,5 824 Kotiranta Jaakko Kotiranta Jaana Kotiranta Mika 27,5 595 Kotkaniemi Heli Kovasiipi Aarne Kovasiipi Arttu 26,1 20 Kovasiipi Kristiina Krappe Marko 20,4 430 Krappe Tapani 24,4 696 Krekola Jaakko Krekola Mika 23,2 698 Krekola Raija 29,7 321 Kreula Pirita Kreula Riku Kuisma Mika Kuisma Mika Kujansivu Jarno Kujansuu Juha Kurikka Jussi Kuukkanen Jorma 30,5 560 Kuusela Christian 26,5 421 Kuusela Eerik 28,2 Golf Pirkkala ry 27

28 857 Kuusela Pentti 7,8 341 Kuusisto Kalle 15,1 38 Kylänpää Hannu Kyyrö Sinikka Käenniemi Timo 19,7 337 Kähkölä Eeva Kähkölä Martti 24,3 760 Käkelä Nora Käkelä Risto 35,5 418 Kälviäinen Kari 22,1 562 Kälviäinen Kasper Kälviäinen Topias Kärk Jyrki Kärkkäinen Kari 28,7 456 Kärkölä Antti Kärkölä Kai 22,8 130 Kärkölä Liisa Kärnä Timo 7,5 862 Kääntä Ritva Köykkä Tatu Laakso Eino Laakso Jari 34,5 450 Lagerstam Kati Lahdenniemi Jussi 34,7 498 Lahtinen Inna Lahtinen Marko 35,1 798 Lahtinen Sanna Laiho Lasse 23,2 841 Laine Hannu 35,7 565 Laine Rauno 11,9 286 Laine-Eskolin Asta 23,4 273 Laitinen Eetu Laitinen Jarno Laitinen Kirsi 29,4 149 Laitinen Timo 17,3 639 Laksola Lasse Lamberg Hannu 28,2 28 Golf Pirkkala ry

29 72 Lamberg Helena Lamberg Jenni Lamberg Juha 15,2 74 Lamberg Soile 29,9 378 Lamberg Tatu 16,5 634 Lambropoulos Paavo 30,9 33 Lampinen Merja Lampinen Teemu Lampinen Teemu Tapio 35,9 732 Lampinen Tero Lehtinen Arto Lehtinen Oskari Lehtinen Tiina-Mari Lehto Ilona 30,5 575 Lehto Kari 26,1 547 Lehto Merja Lehtonen Bjarne Lehtonen Ismo Lehtonen Kati Lehtonen Pekka Lehu Mikko 33,7 546 Leino Iiro 25,6 659 Leino Jukka-Pekka 30,8 78 Lempinen Juha 18,3 409 Lepaus Marko 25,2 689 Lepaus Teemu Lepaus Toni 32,7 523 Lepistö Sari Leppikorpi Merja Leppämäki Laura Leppänen Liisa Leppänen Minna 29,2 436 Leppänen Seppo 18,8 437 Leppänen Tomi 17,9 49 Liemola Jussi Lilius Fredrik 27,4 50 Lilius Tia 29,3 Golf Pirkkala ry 29

30 483 Liljeroos Henrik Liljeroos Mirja Lindeman Rene Lindqvist Aila 27,4 324 Linkala Mikko 13,3 572 Linkala Pekka Linko Reko Lintula Aino Lintula Anne Lintula Juha Lintula Matias Lintula Paavo 21,2 735 Lintula Sirkka 25,9 124 Lintula Väinö Lipsanen Henri 0,4 266 Liukkonen Pekka 17,9 853 Loponen Hannele Loponen Lasse Loponen Max Loponen Mikael Loponen Mikko 13,1 414 Loponen Taisto 19,1 14 Loukkola Essi Loukkola Raimo 31,5 852 Luhtalampi Ulla 28,2 645 Luoto Auli Luoto Jukka 25,6 549 Luoto Leila Luoto Matti 29,1 780 Luoto Olli Lännenpää Kaarin Lännenpää Kaj Lännenpää Kimmo 17,9 282 Lännenpää Marjut Lännenpää Virpi Lätäkönmäki Janne 16,3 348 Lötjönen Auli 34,5 30 Golf Pirkkala ry

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011 Patentti ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1 (5) Rekisterinumero: 205.034 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Tapiola Golf ry Espoo Jääskentie

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 4.6.2006

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. Rauman Kameraseura ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous Hallituksen tekemä ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Vasemmalla ovat säännöt nykyisessä muodossaan. Oikealla ne pykälät kokonaisuudessaan, joihin hallitus esittää muutoksia. Suomen Tanskalais-ruotsalaiset

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. PEURAMAA GOLF Ry SÄÄNNÖT 2014 TOIMINTASÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. Yhdistyksen nimi on Peuramaa Golf Hjortlandet

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä 25.11.2015 ja PRH:n vahvistama 27.1.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry, apuniminä ruotsiksi Åbo

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03.

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03. Patentti- ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1(4) Rekisterinumero: 209.726 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Helsinki Selvenius-Hurme Hanna

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Veikkolan Veikot ry. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Kirkkonummi. 2. Tarkoitus Seuran

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Suomen Päihderiippuvaiset ry

Suomen Päihderiippuvaiset ry Suomen Päihderiippuvaiset ry Säännöt 4.11.2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Suomen Päihderiippuvaiset ry ja ruotsinkielinen Alkohol- och drogberoende i Finland rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot