KUNTAINFO Helsinki /2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki /2010 Lapsen ja vanhempien oikeusturvaa vahvistetaan nopeuttamalla asioiden käsittelyä lastensuojelussa Lastensuojelulain muutokset voimaan Lastensuojelulain kiireellistä sijoitusta ja väliaikaista määräystä koskevat säännökset muuttuvat. Samalla siirretään vangin lapsen sijoittamispäätöksen teko vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille ja säädetään muun muassa velvollisuudesta ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Tässä tiedotteessa käsitellään uudistusten keskeiset vaikutukset kunnan toimintaan. Lainsäädännön toimeenpanon tukemiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee uuden yksityiskohtaisemman lastensuojelun työntekijöille suunnatun käytännön käsikirjan keväällä Lisäksi julkaistaan eril liset lastensuojelulain soveltamisoppaat varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon henkilöstölle. Val misteilla on myös opas lastensuojelun asiakkaille. Hallituksen esitys (HE 225/2009 vp) ja eduskunnan vastaus (EV 221/2009 vp) sekä valiokunta-asiakirjat ovat eduskunnan nettisivuilla Uusitut suomen- ja ruotsinkieliset lomakkeet julkaistaan sähköisessä Lastensuojelun käsikirjassa Yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa valtakunnallista koulutuskierrosta. Kevään 2010 koulutukset on suunnattu ensisijaisesti lastensuojelun työntekijöille. Lisätietoja koulutuksista saa aluehallintovirastojen nettisivuilta Kiireellinen sijoitus ja väliaikainen määräys Kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen siirtyy hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhal tijalle. Nykyisen 60 päivän sijaan kiireellistä sijoitusta voidaan jatkaa enintään 30 päivällä. Kiireelli nen sijoitus raukeaa, jollei päätöstä sen jatkamisesta tai päätöstä tai hakemusta huostaanotosta ole tehty 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. Erillinen 45 päivän määräaika ei enää ole käytössä. Asiakkaiden oikeusturvan takaamiseksi sama viranhaltija ei saa tehdä sekä kiireellistä sijoitusta että sen jatkopäätöstä. Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09)

2 Päätöksen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta voi tehdä sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005, jäl jempänä kelpoisuuslaki), 10 :n mukainen kelpoisuus tai johtavan viranhaltijan määräämä muu vi ranhaltija, jolla on kelpoisuuslain 10 :n 1 tai 2 momentin tai 3 :n mukainen kelpoisuus. Vaadittu kelpoisuus on sama kuin esimerkiksi huostaanottopäätöksen tekevällä viranhaltijalla tai viranhalti jalla, joka tekee päätöksen sijaishuoltopaikan muuttamisesta huostaanoton tai kiireellisen sijoituk sen aikana. Lastensuojelun sijoituspäätökset on aina tehtävä virkavastuulla. Kunta ei voi delegoida sijoituspäätösten tekemistä yksityiselle yritykselle. Useampi kunta voi sen sijaan käyttää samaa viranhaltijaa päätösten teossa. Lain noudattaminen kiireellisen sijoituksen jatkopäätösten tekemisessä edellyttää pienimmiltä kunnilta yhteistyöjärjestelyjä muiden kuntien kanssa. Edellytyksiä jatkopäätöksen tekemiselle täsmennetään. Jatkopäätös voidaan tehdä vain, jos 30 päi vää ei ole riittävä aika huostaanoton tarpeen selvittämiseksi ja tarvittavista lastensuojelutoimenpi teistä ei ole mahdollista päättää ilman lisäselvityksiä. Lisäksi edellytetään, ettei tarvittavia lisäselvi tyksiä ole mahdollista saada 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta ja että jatkopäätöksen tekeminen on lapsen edun mukaista. Kaikkien mainittujen edellytysten on täytyttävä. Jatkopäätöstä ei lain mukaan voida tehdä, jos tilanteen selvittelyä on mahdollista jatkaa avohuollon sijoituksena lapsen etua vaarantamatta tai jos lisäselvitykset olisi ollut mahdollista saada 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. (38 ) Kunnallisen viranhaltijan velvollisuus ja oikeus väliaikaisen määräyksen vaatimiseen poistuu. Hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus voi antaa väliaikaisen määräyksen ainoastaan omasta aloitteestaan tai lapsen ja hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta. Väliaikainen määräys voi daan antaa paitsi huostaanottoasian myös sijaishuoltoa koskevan asian ollessa vireillä tuomioistui messa. (83 ) Väliaikaisen määräyksen avulla tuomioistuin voi turvata lapsen aseman ja rauhoittaa tilanteen oikeuskäsittelyn ajaksi. Jos lapsi on sijoitettu kiireellisesti, kiireellinen sijoitus raukeaa, kun tuomioistuin antaa väliaikaista määräystä koskevan päätöksen. Tuomioistuimella ei ole mahdollisuutta valvoa lapsen turvallisuutta oikeuskäsittelyn aikana. Siksi kunnan sosiaalihuollon viranomaisilla säilyy oikeus ja velvollisuus kiireellisen sijoituksen tekemi seen myös silloin kun sijaishuoltoa tai huostaanottoa koskeva asia on jo vireillä oikeudessa. Näissä tilanteissa päätöksentekijä on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tehdystä päätöksestä sille tuo mioistuimelle, jossa asia on vireillä. (25 d ) Lapsen sijoittaminen vanhemman mukana vankilan perheosastolle Päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vanhempansa mukana vankilaan siirtyy vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille. Päätökset tehdään samoin perustein kuin muillekin lastensuojelun asiakkaille eli sijoituspäätöstä tehtäessä arvioidaan, mikä on lapsen kannalta paras vaihtoehto. Ta voitteena on saattaa vankilaan sijoitettavat lapset yhdenvertaiseen asemaan muiden lastensuojelun asiakkaiden kanssa. Vankiloiden äiti-lapsiosastojen tilalle perustetaan perheosasto, jossa lapsen tar peet on huomioitu lastensuojelulain mukaisesti. Tarkoituksena on, että sijoitukset tehtäisiin pääsääntöisesti avohuollon sijoituspäätöksinä, jolloin päätöksentekijänä on aina lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Avohuollon sijoitusten jatka misen perusteet ja vaihtoehdot on lastensuojelulain mukaan arvioitava vähintään kolmen kuukauden välein. Jos sijoitus vankilan perheosastolle tehdään kiireellisenä sijoituksena tai huostaanottona, noudatetaan niidenkin osalta lastensuojelulaissa säädettyjä yleisiä päätöksenteon perusteita ja pää töksentekijää koskevia säännöksiä. Ennen edellä mainittujen sijoituspäätösten tekemistä on kuiten kin aina kuultava Rikosseuraamuslaitosta. (13 a )

3 Lakiin sisältyy myös sijoitettavan lapsen ikää koskeva rajoitus. Vankilan perheosastolle sijoitettavan lapsen on oltava alle kaksivuotias. Sijoitusta voidaan kuitenkin jatkaa lapsen täytettyä kaksi vuotta, jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii. Sijoituksen jatkaminen voi olla lapsen edun mukaista tilantees sa, jossa vanhemman vankeusrangaistusta on enää vähän jäljellä. Sijoitus ei voi jatkua vankilan per heosastolla lapsen täytettyä kolme vuotta. (37 :n 3 mom.) Vangin tai tutkintavangin lapsi voidaan sijoittaa vankilan perheosastolle myös hallintotuomioistui men antamalla väliaikaisella määräyksellä. Harkittaessa lapsen sijoittamista vankilaan on lastensuojelulain säännösten mukaisesti huomioitava sijoituskohteen olosuhteet, lapsen ja vanhemman kunto ja erityistarpeet sekä lapsen muiden läheis ten mahdollisuudet osallistua lapsen hoitamiseen. Vankilassa vanhempi huolehtii itse lapsen hoita misesta. Henkilökunta huolehtii lapsen hoidosta esimerkiksi vanhemman osallistuessa päihdekun toutukseen. Tutkintavankeudessa oleminen eroaa vankeusrangaistuksen suorittamisesta siten, ettei sen kesto ole ennalta tiedossa. Tutkintavankeus on myös lain mukaan suoritettava suljetulla osastol la, kun taas muu perheosasto toimii avovankilassa. Kokonaistilanteen arviointi edellyttää tutustu mista vankilan olosuhteisiin. Vuonna 2010 vankilan perheosaston kustannuksista vastaa valtio. Vuodesta 2011 lukien sijoitet taessa lapsia vankilan perheosastolle noudatetaan lastensuojelulain säännöksiä myös kustannusten osalta. Asiakkuuden alkaminen Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun lastensuojelun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä vastaanottaa pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen taikka saa muulla tavoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta (26 :n 1 mom.). Lastensuojeluviranomaisten toimimisvelvollisuus on sama riippumatta siitä, millä tavoin lastensuo jeluasia tulee vireille. Kiireellinen lastensuojelun tarve on arvioitava välittömästi. Muu lastensuoje lun tarve on arvioitava säädetyssä määräajassa. Lapsesta tulee lastensuojelun asiakas, jos vireille tu lon johdosta ryhdytään kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin. Asiakkuus alkaa myös, jos kunnan sosiaalityöntekijä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä vireille tulosta päätyy siihen, että on tehtä vä lastensuojelutarpeen selvitys. Sosiaalityöntekijän on tehtävä asiakkuuden alkamisesta merkintä lastensuojeluasiakirjoihin ja ilmoitettava siitä välittömästi huoltajalle ja lapselle, jollei poikkeusti lanteessa ole sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000, jäljempänä asiakaslaki) 11 :ssä säädettyjä perusteita sille, että tietoa ei anneta. Tällainen tilanne voi olla esi merkiksi silloin, kun viranomaisen on ensin varmistettava lapsen turvallisuus. Ilmoittaminen voi ta pahtua suullisesti tai lähettämällä tieto tavallisella kirjeellä, jossa asiakkaalle ilmoitetaan varattu vastaanottoaika ja selvitys siitä, millä edellytyksillä lastensuojelutarpeen selvitys on lain mukaan tehtävä sekä selvityksen tekemisestä vastaavan sosiaalityöntekijän yhteystiedot. Lain mukaan selvityksen tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, joka on kunnan viranhal tija (13 b ja 27 ). Selvityksen tekemistä ei voida siirtää yksityisen toimijan tehtäväksi, vaan se on tehtävä virkavastuulla. Selvityksen perusteella sosiaalityöntekijä arvioi tarpeen jatkaa lastensuojelu asiakkuutta. Jos tarvetta lastensuojelutoimenpiteisiin ei ole, asiakkuus päättyy. Selvityksen tekemi seksi sosiaalityöntekijä voi olla yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin siten kuin asia kaslain 16 ja 17 :ssä säädetään. Asiakaslain 16 :n mukaan salassa pidettävästä asiakirjasta saa an taa tietoja asiakkaan suostumuksella. Jos 16 :ssä tarkoitettua suostumusta ei voida saada taikka jos asiakas tai hänen laillinen edustajansa nimenomaisesti kieltää tiedon luovuttamisen, sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa asiakaslain 17 :n nojalla antaa asiakirjasta salassapitovelvollisuuden es tämättä tietoja, jotka

4 ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon tai huollon tarpeen selvittämiseksi, jär jestämiseksi tai toteuttamiseksi. Tietoja saadaan antaa kuitenkin vain, jos lapsen hoidon ja huollon tarve on ilmeinen eikä tarvetta voida muutoin selvittää tai toimenpiteitä toteuttaa taikka jos tiedot ovat tarpeen lapsen edun vuoksi. Asiakaslain mukaisesti sosiaalityöntekijä saa selvitystä tehtäessä käyttöönsä muilla asiantuntijoilla lapsesta jo olevia tietoja. Lastensuojelutarpeen selvittäminen voi edellyttää myös lasta koskevaa lää kärin tai muun asiantuntijan suorittamaa uutta tutkimusta. Lain lähtökohta on, että kaikki selvityk seen liittyvät tutkimukset tehdään asianosaisten suostumuksen perusteella. Ilman nimenomaista lu paa sosiaalityöntekijä ei voi teettää mitään selvitykseen liittyviä tutkimuksia asiantuntijalla. Jos huoltaja kieltää lasta koskevan tutkimuksen tekemisen, hallinto-oikeus voi kuitenkin kunnan viran omaisen hakemuksesta myöntää luvan tutkimuksen tekemiseen (28 ). Ilmoitusvelvollisuus Velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen syntyy, kun ilmoitusvelvollinen henkilö saa tehtävässään tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus on aina toteutettava viipymättä salassapitosäännösten estämättä. Uudistuksessa ilmoitusvelvollisten piiriin tulevat Rikosseuraamuslaitoksen sekä palo- ja pelastustoimen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt. Ilmoitusvelvollisuus ulotetaan koskemaan myös niitä henkilöitä, jotka toimivat 25 :ssä mainituissa tehtävissä toimeksiantosuhteisina tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Uuden 25 a :n mukaan ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Säännöksen tarkoituksena on ohjata ilmoitusvelvollisia tahoja toimimaan yhteistyössä perheen kanssa samalla varmistaen, että tieto lapsen mahdollisesta tuen tarpeesta tulee ajoissa lastensuojelun tietoon. Pyyntö lastensuojelu tarpeen arvioimiseksi tulee käytettäväksi erityisesti tilanteissa, joissa joku perheen jäsenistä on il moitusvelvollisen asiakas tai potilas. Vastaavasti kuin lastensuojeluilmoitus myös pyyntö lastensuo jelutarpeen arvioimiseksi on toteutettava viipymättä ja pyyntöä tehtäessä on ilmoitettava pyynnön tekemiseen johtaneet syyt. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen velvollisuus rekisterin pitämi seen koskee sekä lastensuojeluilmoituksia että pyyntöjä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus Lailla säädetään myös velvollisuudesta ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen (25 c ). Ilmoitusvelvollisia ovat lain mukaan samat tahot, jotka ovat velvollisia varsinaisen lastensuojeluil moituksen tekemiseen. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä ennen lapsen syntymää, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi tarvitsee lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Säännöksen mukaan ilmoitusvelvollisen on tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus sa lassapitosäännösten estämättä, jos hänen tiedossaan on, ettei lasta voi kotiuttaa synnytyssairaalasta ilman lastensuojelun tukitoimia. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset ovat velvollisia tekemään ennakollisen lastensuojeluilmoituksen, jos heidän tietoonsa tulee, että tulevan lapsen vanhemmalla on niin vaikea päihde- tai mielenterveysongelma, ettei vanhempi selviydy vastasyntyneen hoitamisesta ilman apua. Poliisin on tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus perheväkivaltatilanteessa, jos on perusteltua syytä epäil lä, että syntyvän lapsen turvallisuus on uhattuna sairaalasta kotiuttamisen jälkeen. Koska lapsi voi daan sijoittaa vankilan perheosastolle ainoastaan lastensuojelun sijoituspäätöksellä, on Rikosseuraa muslaitoksen henkilökunnalla velvollisuus tehdä ilmoitus raskaana olevasta vangista, jos on tiedos sa, että vankeus-

5 rangaistus jatkuu lapsen syntymän jälkeen. Ennakollisen ilmoituksen kautta molemmat lapsen tulevat vanhemmat voidaan ohjata tarvittavien tukipalvelujen piiriin. Tarkoitus on, että ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään sosiaalipäivys tykseen. Kiireellisessä tilanteessa päivystävän sosiaaliviranomaisen on arvioitava välittömästi ilmoi tuksen kohteena olevien henkilöiden sosiaalipalveluiden tarve. Yhteistyössä lastensuojelun sosiaali työntekijän kanssa voidaan myös arvioida välittömästi lapsen syntymän jälkeen tarvittavat palvelut. Varsinainen lastensuojeluasiakkuus voi kuitenkin alkaa vasta lapsen syntymän jälkeen, eikä enna kollisia lastensuojeluilmoituksia merkitä lastensuojelun ilmoitusrekisteriin. Rajoitustoimenpiteet ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valvontavastuu Yhteydenpidon rajoittamista on voinut soveltaa ainoastaan perhehoitona tai laitoshuoltona järjeste tyssä sijaishuollossa. Soveltamisalan ulkopuolelle ovat jääneet tilanteet, joissa lapsi on ollut sijoitet tuna vanhempansa luo tai kun lapsi on ollut lyhytaikaisesti sijoitettuna sairaalaan. Myös näissä tilan teissa saattaa olla perusteltua olla ilmaisematta lapsen olinpaikkaa tai muutoin rajoittaa yhteydenpi toa. Lainmuutoksen jälkeen yhteydenpidon rajoitusta voidaan käyttää sijaishuollon aikana riippu matta siitä, minne lapsi on sijoitettu. (61 :n 1 mom.) Aikaisemmasta poiketen yhteydenpidon rajoittamisesta päättää kunnan johtosäännön mukaan määräytyvä viranhaltija tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kiireellisissä tilanteissa päätöksen voi edelleen tehdä kunnan viranhaltija, jolla on sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja lyhyestä korkeintaan 30 vuorokautta kestävästä yhteydenpidon rajoittamisesta voi edelleen päättää myös lastensuojelulaitok sen johtaja. (63 :n 2 mom.) Erityinen huolenpito rajataan koskemaan vain 12 vuotta täyttäneitä lapsia. Lisäksi tarkennetaan rajanvetoa erityisen huolenpidon ja terveydenhuollon toimenpiteiden välillä. Erityisen huolenpidon järjestämisen ehtona on, etteivät terveydenhuollon palvelut sovellu käytettäviksi erityisen huolenpi don sijaan. Lastensuojelulain mukaan päätöksen erityiseen huolenpitoon ottamisesta on perustuttava lapsen tilanteen moniammatilliseen arvioon, joka pohjautuu kasvatukselliseen, sosiaalityön, psyko logiseen ja lääketieteelliseen arvioon (72 ). Arvioon tulee tarpeen mukaan sisällyttää lääkärin suo rittama lapsen tutkimus (15 ). Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valvontavastuun toteuttamista vahvistetaan siten, että kirjaukset käytetyistä rajoitustoimenpiteistä on toimitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaalityön tekijälle kuukausittain (74 :n 1 mom.). Sijoituspaikan on myös vuosittain lähetettävä vastuusosiaa lityöntekijälle tiedoksi kirjaukset lapselle annettujen käyttövarojen maksamisesta (55 :n 4 mom.). Lastensuojelun järjestämisestä vastuussa oleva kunta Lastensuojelussa kunta, joka on velvollinen käytännössä järjestämään lastensuojelun palveluja, ei kaikissa tapauksissa ole velvollinen vastaamaan palvelujen kustannuksista. Uudistuksessa järjestä mis- ja kustannusvastuuta koskevat säännökset on jaettu neljään erilliseen pykälään: 16 :ssä sääde tään, mikä kunta on käytännössä velvollinen järjestämään lastensuojelun palveluja eri tilanteissa (niin sanottu sijoittajakunta), 16 a :ssä säädetään kustannuksista vastaavasta kunnasta, 16 b :ssä sijoituskunnan järjestämisvastuusta ja 16 c :ssä kuntien keskinäisistä korvauksista. Kuntien kustannusvastuuta koskevat säännökset ovat ehdottomia, mutta järjestämisen osalta kunnat voivat sopia lapsen edun kannalta parhaasta vaihtoehdosta. Peruslähtökohtana on edelleen lapsen koti-

6 kunnan järjestämis- ja kustannusvastuu, sekä sijaishuollon osalta sen kunnan kustannusvastuu, jossa sijaishuollon järjestämisen tarve on syntynyt. Uutta on säännös, joka mukaan järjestäjäkunta ei pääsääntöisesti vaihdu lapsen kiireellisen sijoituksen aikana. Lastensuojelun tosiasiallinen järjestäminen Järjestämisvastuu lapsen tai nuoren koti- tai asuinkunnalla Lastensuojelun käytännön järjestämisestä vastaa lapsen tai nuoren kotikunta. Jos se kunta, jossa lap si tai nuori pääasiallisesti asuu, ei ole hänen kotikuntansa kotikuntalain (201/1994) 2 :n tai 3 :n 1 kohdan mukaan, vastaa lastensuojelun järjestämisestä lapsen tai nuoren asuinkunta. Kotikuntalain 2 :n perusteella henkilön kotikunta on pääsääntöisesti se kunta, jossa hän asuu. Vas tasyntyneen kotikunta on se kunta, jossa hänen äidillään on kotikunta lapsen syntyessä. Jos henkilöllä on käytössään useampia asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asuntoa lainkaan, hänen kotikuntansa on kotikuntalain 2 :n 2 momentin mukaan se kunta, jota hän perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella kiinteä yhteys. Kotikuntalain 3 :n 1 kohdan mukaan henkilön kotikunta ei muutu, jos asuminen toisessa kunnassa johtuu enintään yhden vuoden kestävästä työtehtävästä, opiskelusta, sairaudesta tai muusta näihin rinnastettavasta syystä. Sairaudesta johtuvalla asumisella tarkoitetaan tässä kohdassa esimerkiksi asumista sukulaisten luona sairauden vuoksi. (HE 104/1993 vp) Lapsen tai nuoren asuminen kunnassa voi johtua paitsi hänen omasta opiskelustaan myös esimerkik si lapsen huoltajan opiskelusta. Jos lapsen huoltajat asuvat eri paikkakunnilla, määrittyy lapsen asuinkunta sen perusteella, missä lapsi pääasiallisesti asuu. Kiireellisen sijoituksen järjestäminen Kiireellistä sijoitusta koskevan päätöksen on velvollinen tekemään lapsen tilapäinen oleskelukunta, jos lapsen kotikunta tai asuinkunta ei ole päätöstä tehtäessä tiedossa tai päätöksen tekemistä ei voida viivyttää vaarantamatta kiireellisen sijoituksen tarkoituksen toteutumista. Säännös täsmentää sosiaa lihuoltolain (710/1982) 15 :n 1 momenttia, jonka mukaan kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa kunnan on huolehdittava laitoshuollon ja muiden sosiaalipalveluiden järjes tämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle henkilölle kuin kunnan asukkaalle. Nykyisen käytännön mukaisesti kiireellisen sijoituksen käytännön toteuttamisesta ja päätöksen tekemisestä joutuu useim miten vastaamaan tilapäinen oleskelukunta, jotta kiireellinen sijoitus saadaan toteutettua lapsen etua vaarantamatta. Lapsen etua vaarantamatta päätös kiireellisestä sijoituksesta voitaisiin tehdä kotikun nassa esimerkiksi tilanteessa, jossa koko perhe on ollut sijoitettuna kotikunnan ulkopuolelle päihde kuntoutusyksikköön ja vanhemmat keskeyttävät hoidon jättäen lapset yksin sijoituspaikkaan. Jos päätös lapsen kiireellisestä sijoittamisesta on jouduttu toteuttamaan muualla kuin omassa koti- tai asuinkunnassa, siirtyy järjestämisvastuu päätöksen tekemisen jälkeen takaisin lapsen koti- tai asuinkunnalle, jossa tulee lapsen edun niin vaatiessa tehdä sijaishuoltopaikan muuttamista koskeva päätös ottaen huomioon lastensuojelulain säännökset, jotka koskevat sijaishuoltopaikan valintaa se kä ihmissuhteita ja yhteydenpitoa. Jos lapsen kotikunta vaihtuu kiireellisen sijoituksen aikana, ei järjestämisvastuu siirry uuteen koti- tai asuinkuntaan ennen kiireellisen sijoituksen lakkaamista. Vastaavaa sääntelyä ei ole sisältynyt voimassa

7 olevaan lakiin. Pääperiaatteena on ollut, että asiakkuus siirtyy muuton seurauksena uuteen asuinkuntaan, jossa jatketaan käynnissä olevia lastensuojelutoimia. Asiakkuuden siirtyminen kii reellisen sijoituksen aikana ei kuitenkaan vastaa lapsen etua. Kiireellinen sijoitus on luonteeltaan turvaamistoimi, jonka aikana selvitetään tarvittavat jatkotoimet. Lapsen edun mukaista on, että asiakkuuden siirto tapahtuu saattaen vaihtaen kiireellisen sijoituksen aikana kuitenkin niin, että pää vastuu asiakkuudesta säilyy edelleen sijoittajakunnalla. Järjestämisvastuusta sopiminen Kunnat voivat sopia lastensuojelun järjestämisestä toisin kuin pykälässä säädetään, jos se on lapsen edun mukaista. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen, on niiden toimittava siten kuin 16 :n 1 ja 2 momentissa säädetään. Lapsen edun mukaista voi olla esimerkiksi järjestämisvastuun säilyttämi nen sillä kunnalla, jossa asiakkuus on ollut jo pitempään. Lapsen edun mukaisia eivät ole järjestelyt, joilla kiireellisen sijoituksen toimeenpano hidastuu. Lastensuojelun kustannuksista vastaava kunta Lastensuojelun kustannusvastuuta säätelevä 16 a vastaa asiasisällöltään pääosin 16 :ssä ollutta lastensuojelun kustannuksia koskevaa sääntelyä. Jälkihuollon osalta lakiin on tehty lastensuojelulain kokonaisuudistuksen edellyttämät muutokset. Lastensuojelun kustannuksista vastaa lapsen kotikunta, ellei muualla laissa toisin säädetä. Lapsen tai nuoren 16 :n 1 momentissa tarkoitettu asuinkunta vastaa alle 14 vuorokautta kestävän avohuollon sijoituksena toteutetun laitoshuollon tai perhehoidon kustannuksista. Jos laitos- tai per hehoito kestää yli 14 vuorokautta, vastaa kustannuksista kokonaisuudessaan lapsen kotikunta. Lapsen sijaishuollon kustannuksista vastaa se kunta, jossa lapsen sijaishuollon järjestämisen tarve on syntynyt. Sijaishuolto pitää 49 :n mukaisesti sisällään paitsi huostaanoton perusteella järjestetyn sijaishuollon, myös kiireellisen sijoituksen tai tuomioistuimen väliaikaisen määräyksen perusteella järjestetyn sijaishuollon. Jälkihuollon on velvollinen kustantamaan se kunta, joka on vastuussa sijaishuollon kustannuksista. Myös tämä vastaa voimassa olevaa käytäntöä. Vuoden 2008 lastensuojelulailla kunnan velvollisuut ta jälkihuollon järjestämiseen laajennettiin koskemaan sijaishuollossa olleiden lasten ja nuorten li säksi myös tilannetta, jossa lapsi on ollut yhtäjaksoisesti sijoitettuna yksin avohuollon sijoitusta kos kevien 37 :n säännösten mukaisesti vähintään puolen vuoden ajan kodin ulkopuolelle. Näissä ta pauksissa jälkihuollon kustannuksista vastaa se kunta, joka on lapsen kotikunta yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta kestäneen avohuollon päätöksellä tehdyn sijoituksen päättyessä. Jos lapsen kotikun ta vaihtuu kesken sijoituksen, mutta sijoitus jatkuu yhtäjaksoisesti ja kestää kokonaisuudessaan yli kuusi kuukautta, vastaa jälkihuollon järjestämisen kustannuksista uusi kotikunta. Lastensuojelulain 75 :n 2 momentin mukaan kunta voi tarvittaessa järjestää nuorelle jälkihuoltoa, vaikka häntä ei olisikaan aiemman lastensuojeluasiakkuuden aikana sijoitettu kodin ulkopuolelle tai sijoitus on kestänyt alle puoli vuotta. Jos kunta päättää järjestää jälkihuoltoa lastensuojelulain 75 :n 2 momentin perusteella, se vastaa itse jälkihuollon kustannuksista. Sijoituskunnan järjestämisvastuuta (16 b ) ja kuntien keskinäisiä korvauksia (16 c ) koskevia säännöksiä ei ole asiallisesti muutettu. Muutoksenhaku

8 Avohuollon sijoitusta koskevista päätöksistä on muutosta aikaisemmin voinut hakea vain lapsen huoltaja ja 12 vuotta täyttänyt lapsi kumpikin erikseen. Uusitun säännöksen mukaan oikeus hakea muutosta on lisäksi vanhemmalla, jonka kanssa yhdessä asumista avohuollon sijoituspäätös koskee. Muutoksenhakuoikeutta yhteydenpidon rajoittamista koskevaan päätökseen on täsmennetty. Muu tosta yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa saa hakea lapsen huoltaja sekä henkilö, jonka yhteydenpitoa lapseen päätöksellä on rajoitettu. Näiden lisäksi 12 vuotta täyttänyt lapsi saa hakea erikseen muutosta kaikissa häntä itseään koskevissa lastensuojeluasioissa. Lastensuojelulain 90 :n 1 ja 2 momentissa säädetään niistä asioista, joista saa valittamalla hakea muutosta suoraan hallinto-oikeudelta. Säännöksessä on muun muassa lueteltu kaikki ne rajoitustoi menpiteet, joista on valitusoikeus. Muista sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen alaisen viranhaltijan tekemistä päätöksistä on tehtä vä ensin oikaisuvaatimus kunnan sosiaalihuollon toimielimelle (90 :n 3 mom.). Toimielimen pää tökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta seuraavissa asioissa: avohuollon tukitoimien järjestäminen lapsen ja nuoren jälkihuollon järjestäminen vanhemman tai muun henkilön jälkihuollollinen tukeminen itsenäistymisvarojen maksaminen yksityiskodin hyväksyminen kielto hoitaa lasta yksityiskodissa asiakasmaksun määrääminen Muita säännöksiä Huostassapidon aikana lapsen huollosta voidaan päättää samoin edellytyksin kuin muulloinkin joko lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella tai käräjäoikeuden päätöksellä. Lapsen huollosta ja ta paamisoikeudesta annetun lain (361/1983) mukaisesti samassa yhteydessä voidaan sopia sekä huol losta että tapaamisoikeudesta. Se voiko sosiaaliviranomainen vahvistaa sopimuksen, riippuu lain mukaan siitä, onko sopimus lapsen edun mukainen. Jos huostaanottoa ei vielä olla päättämässä, ei yleensä ole lapsen edun mukaista vahvistaa tapaamisoikeutta koskevaa sopimusta. Tilanteessa, jossa huostaanottoa ollaan lopettamassa, voi vanhempien sopimus tapaamisoikeudesta sen sijaan olla tar peellinen ja lapsen asemaa turvaava järjestely. Lapsen terveydentila on tutkittava aina sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä, jos käytettävissä ei ole riittäviä tietoja lapsen hoidon järjestämiseksi sijaishuollon aikana (51 ). Säännöksen mukaan lapsen terveydentila on tutkittava jo lastensuojelun avohuollon aikana. Sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä terveydentila tulee tutkittavaksi vain, jos terveydentilaa ei ole ollut mahdollista selvittää aikaisemmin tai tiedot ovat muusta syystä puutteelliset. Hallinto-oikeuksien käytäntöjen yhtenäistämiseksi lapsen kuulemista hallinto-oikeuksissa koskevaa säännöstä täsmennetään. Lasta on ensisijaisesti kuultava siten, että ainoastaan yksi tai useampi tuomioistuimen jäsen ja lapsi ovat läsnä kuulemisessa, jos menettely on tarpeen lapsen suojaamiseksi tai hänen itsenäisen mielipiteensä varmistamiseksi. Lastensuojelulain muutettuja säännöksiä ei sovelleta valitukseen, joka koskee ennen tehtyä päätöstä, eikä sellaiseen hakemusasiaan, joka on vireillä hallinto-oikeudessa ennen Muu tettuja säännöksiä ei myöskään sovelleta näiden asioiden käsittelyyn valituksen johdosta ylemmässä valitusviranomaisessa.

9 Kunnan viranomaisten on sovellettava uusia kiireellistä sijoitusta koskevia määräaikoja lukien tehtäviin päätöksiin. Kiireellinen sijoitus raukeaa, jos 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta tai ennen kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen päättymistä ei ole tehty joko päätöstä huostaanotosta tai hakemusta huostaanotosta hallinto-oikeudelle. Myös kiireellisen sijoituksen jatkopää tös voi kestää ainoastaan 30 päivää. Vaikka päätös kiireellisestä sijoituksesta olisi tehty ennen , voidaan kiireellistä sijoitusta jatkaa enintään 30 päivää, jos jatkopäätöstä ei ole saatettu vi reille hallinto-oikeudessa ennen Lisätietoja Hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, puh , JAKELU: Sosiaali- ja terveysministeriö/lapsiasiavaltuutetun toimisto Oikeusministeriö Opetusministeriö Sisäasiainministeriö Eduskunnan oikeusasiamies VALVIRA Aluehallintovirastot Suomen Kuntaliitto THL Opetushallitus Sosiaalialan osaamiskeskukset Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Rikosseuraamuslaitos Hämeenlinnan vankila Vanajan vankila Lastensuojelun osaamiskeskusverkosto Lastensuojelun keskusliitto Pelastakaa Lapset ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto Ammatillisten perhekotien liitto Ensi- ja turvakotien liitto ry Pesäpuu ry Perhehoitoliitto ry Nuorten Ystävät ry SOS-lapsikylä ry Sukupuu ry Pesue ry Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Sosiaaliasiamiehet ry Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry Suomen Psykologiliitto Suomen Lakimiesliitto

10 Suomen Asianajajaliitto Lastentarhaopettajaliitto Helsingin oikeusaputoimisto Vähemmistövaltuutetun toimisto Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkosto Kirkkohallitus Ihmisoikeusliitto Luja ry Yksin- ja yhteishuoltajien liitto Miessakit ry Sosiaaliavustajat (Tukholma ja Pietari) STM:n kuntainfot Internetissä valitse Tiedotteet valitse Kuntainfot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011. 746/2011 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011. 746/2011 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011 746/2011 Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris 1 Vammaisfoorumi ry LAUSUNTO Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris Sosiaali- ja terveysministeriö Asia: Lausuntopyyntö kuntaohjeistuksesta koskien kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 KUNTAINFO Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa Kotikuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia

Lisätiedot

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Vankien Omaiset VAO ry ja kirjoittajat Vankien Omaiset VAO ry 2012 ISBN 978-952-93-3361-5

Lisätiedot

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Copyright Vankien Omaiset VAO ry ja kirjoittajat Vankien Omaiset VAO ry 2012 ISBN 978-952-93-1699-1 (nid.) ISBN 978-952-93-1700-4 (PDF) Ulkoasu

Lisätiedot

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ Hoitotyö Mira Koivusaari SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi!

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Olemme iloisia siitä, että olet päättänyt ryhtyä perhehoitajaksi Vantaan kaupungin sijoittamalle lapselle.

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2013 Liite 1.2.2. 1 VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 MENETTELYOHJEET TOIMEENTULOTUKIASIOISSA Ohjeiden hierarkia: Nämä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot