KUNTAINFO Helsinki /2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki /2010 Lapsen ja vanhempien oikeusturvaa vahvistetaan nopeuttamalla asioiden käsittelyä lastensuojelussa Lastensuojelulain muutokset voimaan Lastensuojelulain kiireellistä sijoitusta ja väliaikaista määräystä koskevat säännökset muuttuvat. Samalla siirretään vangin lapsen sijoittamispäätöksen teko vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille ja säädetään muun muassa velvollisuudesta ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Tässä tiedotteessa käsitellään uudistusten keskeiset vaikutukset kunnan toimintaan. Lainsäädännön toimeenpanon tukemiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee uuden yksityiskohtaisemman lastensuojelun työntekijöille suunnatun käytännön käsikirjan keväällä Lisäksi julkaistaan eril liset lastensuojelulain soveltamisoppaat varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon henkilöstölle. Val misteilla on myös opas lastensuojelun asiakkaille. Hallituksen esitys (HE 225/2009 vp) ja eduskunnan vastaus (EV 221/2009 vp) sekä valiokunta-asiakirjat ovat eduskunnan nettisivuilla Uusitut suomen- ja ruotsinkieliset lomakkeet julkaistaan sähköisessä Lastensuojelun käsikirjassa Yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa valtakunnallista koulutuskierrosta. Kevään 2010 koulutukset on suunnattu ensisijaisesti lastensuojelun työntekijöille. Lisätietoja koulutuksista saa aluehallintovirastojen nettisivuilta Kiireellinen sijoitus ja väliaikainen määräys Kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen siirtyy hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhal tijalle. Nykyisen 60 päivän sijaan kiireellistä sijoitusta voidaan jatkaa enintään 30 päivällä. Kiireelli nen sijoitus raukeaa, jollei päätöstä sen jatkamisesta tai päätöstä tai hakemusta huostaanotosta ole tehty 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. Erillinen 45 päivän määräaika ei enää ole käytössä. Asiakkaiden oikeusturvan takaamiseksi sama viranhaltija ei saa tehdä sekä kiireellistä sijoitusta että sen jatkopäätöstä. Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09)

2 Päätöksen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta voi tehdä sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005, jäl jempänä kelpoisuuslaki), 10 :n mukainen kelpoisuus tai johtavan viranhaltijan määräämä muu vi ranhaltija, jolla on kelpoisuuslain 10 :n 1 tai 2 momentin tai 3 :n mukainen kelpoisuus. Vaadittu kelpoisuus on sama kuin esimerkiksi huostaanottopäätöksen tekevällä viranhaltijalla tai viranhalti jalla, joka tekee päätöksen sijaishuoltopaikan muuttamisesta huostaanoton tai kiireellisen sijoituk sen aikana. Lastensuojelun sijoituspäätökset on aina tehtävä virkavastuulla. Kunta ei voi delegoida sijoituspäätösten tekemistä yksityiselle yritykselle. Useampi kunta voi sen sijaan käyttää samaa viranhaltijaa päätösten teossa. Lain noudattaminen kiireellisen sijoituksen jatkopäätösten tekemisessä edellyttää pienimmiltä kunnilta yhteistyöjärjestelyjä muiden kuntien kanssa. Edellytyksiä jatkopäätöksen tekemiselle täsmennetään. Jatkopäätös voidaan tehdä vain, jos 30 päi vää ei ole riittävä aika huostaanoton tarpeen selvittämiseksi ja tarvittavista lastensuojelutoimenpi teistä ei ole mahdollista päättää ilman lisäselvityksiä. Lisäksi edellytetään, ettei tarvittavia lisäselvi tyksiä ole mahdollista saada 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta ja että jatkopäätöksen tekeminen on lapsen edun mukaista. Kaikkien mainittujen edellytysten on täytyttävä. Jatkopäätöstä ei lain mukaan voida tehdä, jos tilanteen selvittelyä on mahdollista jatkaa avohuollon sijoituksena lapsen etua vaarantamatta tai jos lisäselvitykset olisi ollut mahdollista saada 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. (38 ) Kunnallisen viranhaltijan velvollisuus ja oikeus väliaikaisen määräyksen vaatimiseen poistuu. Hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus voi antaa väliaikaisen määräyksen ainoastaan omasta aloitteestaan tai lapsen ja hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta. Väliaikainen määräys voi daan antaa paitsi huostaanottoasian myös sijaishuoltoa koskevan asian ollessa vireillä tuomioistui messa. (83 ) Väliaikaisen määräyksen avulla tuomioistuin voi turvata lapsen aseman ja rauhoittaa tilanteen oikeuskäsittelyn ajaksi. Jos lapsi on sijoitettu kiireellisesti, kiireellinen sijoitus raukeaa, kun tuomioistuin antaa väliaikaista määräystä koskevan päätöksen. Tuomioistuimella ei ole mahdollisuutta valvoa lapsen turvallisuutta oikeuskäsittelyn aikana. Siksi kunnan sosiaalihuollon viranomaisilla säilyy oikeus ja velvollisuus kiireellisen sijoituksen tekemi seen myös silloin kun sijaishuoltoa tai huostaanottoa koskeva asia on jo vireillä oikeudessa. Näissä tilanteissa päätöksentekijä on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tehdystä päätöksestä sille tuo mioistuimelle, jossa asia on vireillä. (25 d ) Lapsen sijoittaminen vanhemman mukana vankilan perheosastolle Päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vanhempansa mukana vankilaan siirtyy vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille. Päätökset tehdään samoin perustein kuin muillekin lastensuojelun asiakkaille eli sijoituspäätöstä tehtäessä arvioidaan, mikä on lapsen kannalta paras vaihtoehto. Ta voitteena on saattaa vankilaan sijoitettavat lapset yhdenvertaiseen asemaan muiden lastensuojelun asiakkaiden kanssa. Vankiloiden äiti-lapsiosastojen tilalle perustetaan perheosasto, jossa lapsen tar peet on huomioitu lastensuojelulain mukaisesti. Tarkoituksena on, että sijoitukset tehtäisiin pääsääntöisesti avohuollon sijoituspäätöksinä, jolloin päätöksentekijänä on aina lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Avohuollon sijoitusten jatka misen perusteet ja vaihtoehdot on lastensuojelulain mukaan arvioitava vähintään kolmen kuukauden välein. Jos sijoitus vankilan perheosastolle tehdään kiireellisenä sijoituksena tai huostaanottona, noudatetaan niidenkin osalta lastensuojelulaissa säädettyjä yleisiä päätöksenteon perusteita ja pää töksentekijää koskevia säännöksiä. Ennen edellä mainittujen sijoituspäätösten tekemistä on kuiten kin aina kuultava Rikosseuraamuslaitosta. (13 a )

3 Lakiin sisältyy myös sijoitettavan lapsen ikää koskeva rajoitus. Vankilan perheosastolle sijoitettavan lapsen on oltava alle kaksivuotias. Sijoitusta voidaan kuitenkin jatkaa lapsen täytettyä kaksi vuotta, jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii. Sijoituksen jatkaminen voi olla lapsen edun mukaista tilantees sa, jossa vanhemman vankeusrangaistusta on enää vähän jäljellä. Sijoitus ei voi jatkua vankilan per heosastolla lapsen täytettyä kolme vuotta. (37 :n 3 mom.) Vangin tai tutkintavangin lapsi voidaan sijoittaa vankilan perheosastolle myös hallintotuomioistui men antamalla väliaikaisella määräyksellä. Harkittaessa lapsen sijoittamista vankilaan on lastensuojelulain säännösten mukaisesti huomioitava sijoituskohteen olosuhteet, lapsen ja vanhemman kunto ja erityistarpeet sekä lapsen muiden läheis ten mahdollisuudet osallistua lapsen hoitamiseen. Vankilassa vanhempi huolehtii itse lapsen hoita misesta. Henkilökunta huolehtii lapsen hoidosta esimerkiksi vanhemman osallistuessa päihdekun toutukseen. Tutkintavankeudessa oleminen eroaa vankeusrangaistuksen suorittamisesta siten, ettei sen kesto ole ennalta tiedossa. Tutkintavankeus on myös lain mukaan suoritettava suljetulla osastol la, kun taas muu perheosasto toimii avovankilassa. Kokonaistilanteen arviointi edellyttää tutustu mista vankilan olosuhteisiin. Vuonna 2010 vankilan perheosaston kustannuksista vastaa valtio. Vuodesta 2011 lukien sijoitet taessa lapsia vankilan perheosastolle noudatetaan lastensuojelulain säännöksiä myös kustannusten osalta. Asiakkuuden alkaminen Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun lastensuojelun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä vastaanottaa pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen taikka saa muulla tavoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta (26 :n 1 mom.). Lastensuojeluviranomaisten toimimisvelvollisuus on sama riippumatta siitä, millä tavoin lastensuo jeluasia tulee vireille. Kiireellinen lastensuojelun tarve on arvioitava välittömästi. Muu lastensuoje lun tarve on arvioitava säädetyssä määräajassa. Lapsesta tulee lastensuojelun asiakas, jos vireille tu lon johdosta ryhdytään kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin. Asiakkuus alkaa myös, jos kunnan sosiaalityöntekijä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä vireille tulosta päätyy siihen, että on tehtä vä lastensuojelutarpeen selvitys. Sosiaalityöntekijän on tehtävä asiakkuuden alkamisesta merkintä lastensuojeluasiakirjoihin ja ilmoitettava siitä välittömästi huoltajalle ja lapselle, jollei poikkeusti lanteessa ole sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000, jäljempänä asiakaslaki) 11 :ssä säädettyjä perusteita sille, että tietoa ei anneta. Tällainen tilanne voi olla esi merkiksi silloin, kun viranomaisen on ensin varmistettava lapsen turvallisuus. Ilmoittaminen voi ta pahtua suullisesti tai lähettämällä tieto tavallisella kirjeellä, jossa asiakkaalle ilmoitetaan varattu vastaanottoaika ja selvitys siitä, millä edellytyksillä lastensuojelutarpeen selvitys on lain mukaan tehtävä sekä selvityksen tekemisestä vastaavan sosiaalityöntekijän yhteystiedot. Lain mukaan selvityksen tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, joka on kunnan viranhal tija (13 b ja 27 ). Selvityksen tekemistä ei voida siirtää yksityisen toimijan tehtäväksi, vaan se on tehtävä virkavastuulla. Selvityksen perusteella sosiaalityöntekijä arvioi tarpeen jatkaa lastensuojelu asiakkuutta. Jos tarvetta lastensuojelutoimenpiteisiin ei ole, asiakkuus päättyy. Selvityksen tekemi seksi sosiaalityöntekijä voi olla yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin siten kuin asia kaslain 16 ja 17 :ssä säädetään. Asiakaslain 16 :n mukaan salassa pidettävästä asiakirjasta saa an taa tietoja asiakkaan suostumuksella. Jos 16 :ssä tarkoitettua suostumusta ei voida saada taikka jos asiakas tai hänen laillinen edustajansa nimenomaisesti kieltää tiedon luovuttamisen, sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa asiakaslain 17 :n nojalla antaa asiakirjasta salassapitovelvollisuuden es tämättä tietoja, jotka

4 ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon tai huollon tarpeen selvittämiseksi, jär jestämiseksi tai toteuttamiseksi. Tietoja saadaan antaa kuitenkin vain, jos lapsen hoidon ja huollon tarve on ilmeinen eikä tarvetta voida muutoin selvittää tai toimenpiteitä toteuttaa taikka jos tiedot ovat tarpeen lapsen edun vuoksi. Asiakaslain mukaisesti sosiaalityöntekijä saa selvitystä tehtäessä käyttöönsä muilla asiantuntijoilla lapsesta jo olevia tietoja. Lastensuojelutarpeen selvittäminen voi edellyttää myös lasta koskevaa lää kärin tai muun asiantuntijan suorittamaa uutta tutkimusta. Lain lähtökohta on, että kaikki selvityk seen liittyvät tutkimukset tehdään asianosaisten suostumuksen perusteella. Ilman nimenomaista lu paa sosiaalityöntekijä ei voi teettää mitään selvitykseen liittyviä tutkimuksia asiantuntijalla. Jos huoltaja kieltää lasta koskevan tutkimuksen tekemisen, hallinto-oikeus voi kuitenkin kunnan viran omaisen hakemuksesta myöntää luvan tutkimuksen tekemiseen (28 ). Ilmoitusvelvollisuus Velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen syntyy, kun ilmoitusvelvollinen henkilö saa tehtävässään tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus on aina toteutettava viipymättä salassapitosäännösten estämättä. Uudistuksessa ilmoitusvelvollisten piiriin tulevat Rikosseuraamuslaitoksen sekä palo- ja pelastustoimen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt. Ilmoitusvelvollisuus ulotetaan koskemaan myös niitä henkilöitä, jotka toimivat 25 :ssä mainituissa tehtävissä toimeksiantosuhteisina tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Uuden 25 a :n mukaan ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Säännöksen tarkoituksena on ohjata ilmoitusvelvollisia tahoja toimimaan yhteistyössä perheen kanssa samalla varmistaen, että tieto lapsen mahdollisesta tuen tarpeesta tulee ajoissa lastensuojelun tietoon. Pyyntö lastensuojelu tarpeen arvioimiseksi tulee käytettäväksi erityisesti tilanteissa, joissa joku perheen jäsenistä on il moitusvelvollisen asiakas tai potilas. Vastaavasti kuin lastensuojeluilmoitus myös pyyntö lastensuo jelutarpeen arvioimiseksi on toteutettava viipymättä ja pyyntöä tehtäessä on ilmoitettava pyynnön tekemiseen johtaneet syyt. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen velvollisuus rekisterin pitämi seen koskee sekä lastensuojeluilmoituksia että pyyntöjä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus Lailla säädetään myös velvollisuudesta ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen (25 c ). Ilmoitusvelvollisia ovat lain mukaan samat tahot, jotka ovat velvollisia varsinaisen lastensuojeluil moituksen tekemiseen. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä ennen lapsen syntymää, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi tarvitsee lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Säännöksen mukaan ilmoitusvelvollisen on tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus sa lassapitosäännösten estämättä, jos hänen tiedossaan on, ettei lasta voi kotiuttaa synnytyssairaalasta ilman lastensuojelun tukitoimia. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset ovat velvollisia tekemään ennakollisen lastensuojeluilmoituksen, jos heidän tietoonsa tulee, että tulevan lapsen vanhemmalla on niin vaikea päihde- tai mielenterveysongelma, ettei vanhempi selviydy vastasyntyneen hoitamisesta ilman apua. Poliisin on tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus perheväkivaltatilanteessa, jos on perusteltua syytä epäil lä, että syntyvän lapsen turvallisuus on uhattuna sairaalasta kotiuttamisen jälkeen. Koska lapsi voi daan sijoittaa vankilan perheosastolle ainoastaan lastensuojelun sijoituspäätöksellä, on Rikosseuraa muslaitoksen henkilökunnalla velvollisuus tehdä ilmoitus raskaana olevasta vangista, jos on tiedos sa, että vankeus-

5 rangaistus jatkuu lapsen syntymän jälkeen. Ennakollisen ilmoituksen kautta molemmat lapsen tulevat vanhemmat voidaan ohjata tarvittavien tukipalvelujen piiriin. Tarkoitus on, että ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään sosiaalipäivys tykseen. Kiireellisessä tilanteessa päivystävän sosiaaliviranomaisen on arvioitava välittömästi ilmoi tuksen kohteena olevien henkilöiden sosiaalipalveluiden tarve. Yhteistyössä lastensuojelun sosiaali työntekijän kanssa voidaan myös arvioida välittömästi lapsen syntymän jälkeen tarvittavat palvelut. Varsinainen lastensuojeluasiakkuus voi kuitenkin alkaa vasta lapsen syntymän jälkeen, eikä enna kollisia lastensuojeluilmoituksia merkitä lastensuojelun ilmoitusrekisteriin. Rajoitustoimenpiteet ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valvontavastuu Yhteydenpidon rajoittamista on voinut soveltaa ainoastaan perhehoitona tai laitoshuoltona järjeste tyssä sijaishuollossa. Soveltamisalan ulkopuolelle ovat jääneet tilanteet, joissa lapsi on ollut sijoitet tuna vanhempansa luo tai kun lapsi on ollut lyhytaikaisesti sijoitettuna sairaalaan. Myös näissä tilan teissa saattaa olla perusteltua olla ilmaisematta lapsen olinpaikkaa tai muutoin rajoittaa yhteydenpi toa. Lainmuutoksen jälkeen yhteydenpidon rajoitusta voidaan käyttää sijaishuollon aikana riippu matta siitä, minne lapsi on sijoitettu. (61 :n 1 mom.) Aikaisemmasta poiketen yhteydenpidon rajoittamisesta päättää kunnan johtosäännön mukaan määräytyvä viranhaltija tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kiireellisissä tilanteissa päätöksen voi edelleen tehdä kunnan viranhaltija, jolla on sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja lyhyestä korkeintaan 30 vuorokautta kestävästä yhteydenpidon rajoittamisesta voi edelleen päättää myös lastensuojelulaitok sen johtaja. (63 :n 2 mom.) Erityinen huolenpito rajataan koskemaan vain 12 vuotta täyttäneitä lapsia. Lisäksi tarkennetaan rajanvetoa erityisen huolenpidon ja terveydenhuollon toimenpiteiden välillä. Erityisen huolenpidon järjestämisen ehtona on, etteivät terveydenhuollon palvelut sovellu käytettäviksi erityisen huolenpi don sijaan. Lastensuojelulain mukaan päätöksen erityiseen huolenpitoon ottamisesta on perustuttava lapsen tilanteen moniammatilliseen arvioon, joka pohjautuu kasvatukselliseen, sosiaalityön, psyko logiseen ja lääketieteelliseen arvioon (72 ). Arvioon tulee tarpeen mukaan sisällyttää lääkärin suo rittama lapsen tutkimus (15 ). Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valvontavastuun toteuttamista vahvistetaan siten, että kirjaukset käytetyistä rajoitustoimenpiteistä on toimitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaalityön tekijälle kuukausittain (74 :n 1 mom.). Sijoituspaikan on myös vuosittain lähetettävä vastuusosiaa lityöntekijälle tiedoksi kirjaukset lapselle annettujen käyttövarojen maksamisesta (55 :n 4 mom.). Lastensuojelun järjestämisestä vastuussa oleva kunta Lastensuojelussa kunta, joka on velvollinen käytännössä järjestämään lastensuojelun palveluja, ei kaikissa tapauksissa ole velvollinen vastaamaan palvelujen kustannuksista. Uudistuksessa järjestä mis- ja kustannusvastuuta koskevat säännökset on jaettu neljään erilliseen pykälään: 16 :ssä sääde tään, mikä kunta on käytännössä velvollinen järjestämään lastensuojelun palveluja eri tilanteissa (niin sanottu sijoittajakunta), 16 a :ssä säädetään kustannuksista vastaavasta kunnasta, 16 b :ssä sijoituskunnan järjestämisvastuusta ja 16 c :ssä kuntien keskinäisistä korvauksista. Kuntien kustannusvastuuta koskevat säännökset ovat ehdottomia, mutta järjestämisen osalta kunnat voivat sopia lapsen edun kannalta parhaasta vaihtoehdosta. Peruslähtökohtana on edelleen lapsen koti-

6 kunnan järjestämis- ja kustannusvastuu, sekä sijaishuollon osalta sen kunnan kustannusvastuu, jossa sijaishuollon järjestämisen tarve on syntynyt. Uutta on säännös, joka mukaan järjestäjäkunta ei pääsääntöisesti vaihdu lapsen kiireellisen sijoituksen aikana. Lastensuojelun tosiasiallinen järjestäminen Järjestämisvastuu lapsen tai nuoren koti- tai asuinkunnalla Lastensuojelun käytännön järjestämisestä vastaa lapsen tai nuoren kotikunta. Jos se kunta, jossa lap si tai nuori pääasiallisesti asuu, ei ole hänen kotikuntansa kotikuntalain (201/1994) 2 :n tai 3 :n 1 kohdan mukaan, vastaa lastensuojelun järjestämisestä lapsen tai nuoren asuinkunta. Kotikuntalain 2 :n perusteella henkilön kotikunta on pääsääntöisesti se kunta, jossa hän asuu. Vas tasyntyneen kotikunta on se kunta, jossa hänen äidillään on kotikunta lapsen syntyessä. Jos henkilöllä on käytössään useampia asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asuntoa lainkaan, hänen kotikuntansa on kotikuntalain 2 :n 2 momentin mukaan se kunta, jota hän perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella kiinteä yhteys. Kotikuntalain 3 :n 1 kohdan mukaan henkilön kotikunta ei muutu, jos asuminen toisessa kunnassa johtuu enintään yhden vuoden kestävästä työtehtävästä, opiskelusta, sairaudesta tai muusta näihin rinnastettavasta syystä. Sairaudesta johtuvalla asumisella tarkoitetaan tässä kohdassa esimerkiksi asumista sukulaisten luona sairauden vuoksi. (HE 104/1993 vp) Lapsen tai nuoren asuminen kunnassa voi johtua paitsi hänen omasta opiskelustaan myös esimerkik si lapsen huoltajan opiskelusta. Jos lapsen huoltajat asuvat eri paikkakunnilla, määrittyy lapsen asuinkunta sen perusteella, missä lapsi pääasiallisesti asuu. Kiireellisen sijoituksen järjestäminen Kiireellistä sijoitusta koskevan päätöksen on velvollinen tekemään lapsen tilapäinen oleskelukunta, jos lapsen kotikunta tai asuinkunta ei ole päätöstä tehtäessä tiedossa tai päätöksen tekemistä ei voida viivyttää vaarantamatta kiireellisen sijoituksen tarkoituksen toteutumista. Säännös täsmentää sosiaa lihuoltolain (710/1982) 15 :n 1 momenttia, jonka mukaan kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa kunnan on huolehdittava laitoshuollon ja muiden sosiaalipalveluiden järjes tämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle henkilölle kuin kunnan asukkaalle. Nykyisen käytännön mukaisesti kiireellisen sijoituksen käytännön toteuttamisesta ja päätöksen tekemisestä joutuu useim miten vastaamaan tilapäinen oleskelukunta, jotta kiireellinen sijoitus saadaan toteutettua lapsen etua vaarantamatta. Lapsen etua vaarantamatta päätös kiireellisestä sijoituksesta voitaisiin tehdä kotikun nassa esimerkiksi tilanteessa, jossa koko perhe on ollut sijoitettuna kotikunnan ulkopuolelle päihde kuntoutusyksikköön ja vanhemmat keskeyttävät hoidon jättäen lapset yksin sijoituspaikkaan. Jos päätös lapsen kiireellisestä sijoittamisesta on jouduttu toteuttamaan muualla kuin omassa koti- tai asuinkunnassa, siirtyy järjestämisvastuu päätöksen tekemisen jälkeen takaisin lapsen koti- tai asuinkunnalle, jossa tulee lapsen edun niin vaatiessa tehdä sijaishuoltopaikan muuttamista koskeva päätös ottaen huomioon lastensuojelulain säännökset, jotka koskevat sijaishuoltopaikan valintaa se kä ihmissuhteita ja yhteydenpitoa. Jos lapsen kotikunta vaihtuu kiireellisen sijoituksen aikana, ei järjestämisvastuu siirry uuteen koti- tai asuinkuntaan ennen kiireellisen sijoituksen lakkaamista. Vastaavaa sääntelyä ei ole sisältynyt voimassa

7 olevaan lakiin. Pääperiaatteena on ollut, että asiakkuus siirtyy muuton seurauksena uuteen asuinkuntaan, jossa jatketaan käynnissä olevia lastensuojelutoimia. Asiakkuuden siirtyminen kii reellisen sijoituksen aikana ei kuitenkaan vastaa lapsen etua. Kiireellinen sijoitus on luonteeltaan turvaamistoimi, jonka aikana selvitetään tarvittavat jatkotoimet. Lapsen edun mukaista on, että asiakkuuden siirto tapahtuu saattaen vaihtaen kiireellisen sijoituksen aikana kuitenkin niin, että pää vastuu asiakkuudesta säilyy edelleen sijoittajakunnalla. Järjestämisvastuusta sopiminen Kunnat voivat sopia lastensuojelun järjestämisestä toisin kuin pykälässä säädetään, jos se on lapsen edun mukaista. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen, on niiden toimittava siten kuin 16 :n 1 ja 2 momentissa säädetään. Lapsen edun mukaista voi olla esimerkiksi järjestämisvastuun säilyttämi nen sillä kunnalla, jossa asiakkuus on ollut jo pitempään. Lapsen edun mukaisia eivät ole järjestelyt, joilla kiireellisen sijoituksen toimeenpano hidastuu. Lastensuojelun kustannuksista vastaava kunta Lastensuojelun kustannusvastuuta säätelevä 16 a vastaa asiasisällöltään pääosin 16 :ssä ollutta lastensuojelun kustannuksia koskevaa sääntelyä. Jälkihuollon osalta lakiin on tehty lastensuojelulain kokonaisuudistuksen edellyttämät muutokset. Lastensuojelun kustannuksista vastaa lapsen kotikunta, ellei muualla laissa toisin säädetä. Lapsen tai nuoren 16 :n 1 momentissa tarkoitettu asuinkunta vastaa alle 14 vuorokautta kestävän avohuollon sijoituksena toteutetun laitoshuollon tai perhehoidon kustannuksista. Jos laitos- tai per hehoito kestää yli 14 vuorokautta, vastaa kustannuksista kokonaisuudessaan lapsen kotikunta. Lapsen sijaishuollon kustannuksista vastaa se kunta, jossa lapsen sijaishuollon järjestämisen tarve on syntynyt. Sijaishuolto pitää 49 :n mukaisesti sisällään paitsi huostaanoton perusteella järjestetyn sijaishuollon, myös kiireellisen sijoituksen tai tuomioistuimen väliaikaisen määräyksen perusteella järjestetyn sijaishuollon. Jälkihuollon on velvollinen kustantamaan se kunta, joka on vastuussa sijaishuollon kustannuksista. Myös tämä vastaa voimassa olevaa käytäntöä. Vuoden 2008 lastensuojelulailla kunnan velvollisuut ta jälkihuollon järjestämiseen laajennettiin koskemaan sijaishuollossa olleiden lasten ja nuorten li säksi myös tilannetta, jossa lapsi on ollut yhtäjaksoisesti sijoitettuna yksin avohuollon sijoitusta kos kevien 37 :n säännösten mukaisesti vähintään puolen vuoden ajan kodin ulkopuolelle. Näissä ta pauksissa jälkihuollon kustannuksista vastaa se kunta, joka on lapsen kotikunta yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta kestäneen avohuollon päätöksellä tehdyn sijoituksen päättyessä. Jos lapsen kotikun ta vaihtuu kesken sijoituksen, mutta sijoitus jatkuu yhtäjaksoisesti ja kestää kokonaisuudessaan yli kuusi kuukautta, vastaa jälkihuollon järjestämisen kustannuksista uusi kotikunta. Lastensuojelulain 75 :n 2 momentin mukaan kunta voi tarvittaessa järjestää nuorelle jälkihuoltoa, vaikka häntä ei olisikaan aiemman lastensuojeluasiakkuuden aikana sijoitettu kodin ulkopuolelle tai sijoitus on kestänyt alle puoli vuotta. Jos kunta päättää järjestää jälkihuoltoa lastensuojelulain 75 :n 2 momentin perusteella, se vastaa itse jälkihuollon kustannuksista. Sijoituskunnan järjestämisvastuuta (16 b ) ja kuntien keskinäisiä korvauksia (16 c ) koskevia säännöksiä ei ole asiallisesti muutettu. Muutoksenhaku

8 Avohuollon sijoitusta koskevista päätöksistä on muutosta aikaisemmin voinut hakea vain lapsen huoltaja ja 12 vuotta täyttänyt lapsi kumpikin erikseen. Uusitun säännöksen mukaan oikeus hakea muutosta on lisäksi vanhemmalla, jonka kanssa yhdessä asumista avohuollon sijoituspäätös koskee. Muutoksenhakuoikeutta yhteydenpidon rajoittamista koskevaan päätökseen on täsmennetty. Muu tosta yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa saa hakea lapsen huoltaja sekä henkilö, jonka yhteydenpitoa lapseen päätöksellä on rajoitettu. Näiden lisäksi 12 vuotta täyttänyt lapsi saa hakea erikseen muutosta kaikissa häntä itseään koskevissa lastensuojeluasioissa. Lastensuojelulain 90 :n 1 ja 2 momentissa säädetään niistä asioista, joista saa valittamalla hakea muutosta suoraan hallinto-oikeudelta. Säännöksessä on muun muassa lueteltu kaikki ne rajoitustoi menpiteet, joista on valitusoikeus. Muista sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen alaisen viranhaltijan tekemistä päätöksistä on tehtä vä ensin oikaisuvaatimus kunnan sosiaalihuollon toimielimelle (90 :n 3 mom.). Toimielimen pää tökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta seuraavissa asioissa: avohuollon tukitoimien järjestäminen lapsen ja nuoren jälkihuollon järjestäminen vanhemman tai muun henkilön jälkihuollollinen tukeminen itsenäistymisvarojen maksaminen yksityiskodin hyväksyminen kielto hoitaa lasta yksityiskodissa asiakasmaksun määrääminen Muita säännöksiä Huostassapidon aikana lapsen huollosta voidaan päättää samoin edellytyksin kuin muulloinkin joko lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella tai käräjäoikeuden päätöksellä. Lapsen huollosta ja ta paamisoikeudesta annetun lain (361/1983) mukaisesti samassa yhteydessä voidaan sopia sekä huol losta että tapaamisoikeudesta. Se voiko sosiaaliviranomainen vahvistaa sopimuksen, riippuu lain mukaan siitä, onko sopimus lapsen edun mukainen. Jos huostaanottoa ei vielä olla päättämässä, ei yleensä ole lapsen edun mukaista vahvistaa tapaamisoikeutta koskevaa sopimusta. Tilanteessa, jossa huostaanottoa ollaan lopettamassa, voi vanhempien sopimus tapaamisoikeudesta sen sijaan olla tar peellinen ja lapsen asemaa turvaava järjestely. Lapsen terveydentila on tutkittava aina sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä, jos käytettävissä ei ole riittäviä tietoja lapsen hoidon järjestämiseksi sijaishuollon aikana (51 ). Säännöksen mukaan lapsen terveydentila on tutkittava jo lastensuojelun avohuollon aikana. Sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä terveydentila tulee tutkittavaksi vain, jos terveydentilaa ei ole ollut mahdollista selvittää aikaisemmin tai tiedot ovat muusta syystä puutteelliset. Hallinto-oikeuksien käytäntöjen yhtenäistämiseksi lapsen kuulemista hallinto-oikeuksissa koskevaa säännöstä täsmennetään. Lasta on ensisijaisesti kuultava siten, että ainoastaan yksi tai useampi tuomioistuimen jäsen ja lapsi ovat läsnä kuulemisessa, jos menettely on tarpeen lapsen suojaamiseksi tai hänen itsenäisen mielipiteensä varmistamiseksi. Lastensuojelulain muutettuja säännöksiä ei sovelleta valitukseen, joka koskee ennen tehtyä päätöstä, eikä sellaiseen hakemusasiaan, joka on vireillä hallinto-oikeudessa ennen Muu tettuja säännöksiä ei myöskään sovelleta näiden asioiden käsittelyyn valituksen johdosta ylemmässä valitusviranomaisessa.

9 Kunnan viranomaisten on sovellettava uusia kiireellistä sijoitusta koskevia määräaikoja lukien tehtäviin päätöksiin. Kiireellinen sijoitus raukeaa, jos 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta tai ennen kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen päättymistä ei ole tehty joko päätöstä huostaanotosta tai hakemusta huostaanotosta hallinto-oikeudelle. Myös kiireellisen sijoituksen jatkopää tös voi kestää ainoastaan 30 päivää. Vaikka päätös kiireellisestä sijoituksesta olisi tehty ennen , voidaan kiireellistä sijoitusta jatkaa enintään 30 päivää, jos jatkopäätöstä ei ole saatettu vi reille hallinto-oikeudessa ennen Lisätietoja Hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, puh , JAKELU: Sosiaali- ja terveysministeriö/lapsiasiavaltuutetun toimisto Oikeusministeriö Opetusministeriö Sisäasiainministeriö Eduskunnan oikeusasiamies VALVIRA Aluehallintovirastot Suomen Kuntaliitto THL Opetushallitus Sosiaalialan osaamiskeskukset Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Rikosseuraamuslaitos Hämeenlinnan vankila Vanajan vankila Lastensuojelun osaamiskeskusverkosto Lastensuojelun keskusliitto Pelastakaa Lapset ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto Ammatillisten perhekotien liitto Ensi- ja turvakotien liitto ry Pesäpuu ry Perhehoitoliitto ry Nuorten Ystävät ry SOS-lapsikylä ry Sukupuu ry Pesue ry Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Sosiaaliasiamiehet ry Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry Suomen Psykologiliitto Suomen Lakimiesliitto

10 Suomen Asianajajaliitto Lastentarhaopettajaliitto Helsingin oikeusaputoimisto Vähemmistövaltuutetun toimisto Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkosto Kirkkohallitus Ihmisoikeusliitto Luja ry Yksin- ja yhteishuoltajien liitto Miessakit ry Sosiaaliavustajat (Tukholma ja Pietari) STM:n kuntainfot Internetissä valitse Tiedotteet valitse Kuntainfot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1302/2014 Laki lastensuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV 1 (8) JYVÄSKYLÄ 30.10.2008 Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus - Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat hakemukset ja niiden liitteet - Väliaikaiset

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa THL/1851/5.09.00/2012 Liite Lisätietoja: Tuula Kuoppala puh. 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen puh. 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2013 Liite, sivu[1] Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2010 N:o 88 93. Laki. N:o 88. lastensuojelulain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2010 N:o 88 93. Laki. N:o 88. lastensuojelulain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2010 N:o 88 93 SISÄLLYS N:o Sivu 88 Laki lastensuojelulain muuttamisesta... 529 89 Laki vankeuslain 4 ja 20 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

Uusi lastensuojelulaki

Uusi lastensuojelulaki Uusi lastensuojelulaki Vankiperhetyön verkosto 1.10.2009 3.9.2012 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelun nykytila Lastensuojelulain toimeenpano ja seuranta Tarkennustarpeet lastensuojelulaissa

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Päihdelääketieteen kurssi 13.11.2014 Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojeluilmoitus ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 5.3.2014 ja 11.3.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen

Lisätiedot

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Finland/Law on Child Protection (Victims of trafficking) Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ

LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ Erityisesti lastensuojeluilmoituksen näkökulmasta Lakimies Kati Saastamoinen Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ETU JA SEN HUOMIOIMINEN Kaikkien lasten

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 23/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 :n muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 25.9.2015 8/2015

KUNTAINFO Helsinki 25.9.2015 8/2015 KUNTAINFO Helsinki 25.9.2015 8/2015 Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat muutokset 1.1.2016 Osa uuden sosiaalihuoltolain yhteydessä muutetuista lastensuojelulain säännöksistä tulee sovellettavaksi

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000)

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 1 Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 19.9.2011 PaKaste, Kemi LasuL + SHAL 19.9.2011 Kemi, PaKaste 2 Lain rakenne 1. Yleiset säännökset 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008

LASTENSUOJELULAKI 2008 LASTENSUOJELULAKI 2008 + SIIHEN MYÖHEMMIN VOIMAAN TULLEET MUUTOKSET Ti 8.5.2012 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI 2008 JA SEN MUUTOKSET Lastensuojelulain kokonaisuudistus 2008 Muutos 1.3.2010

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan käyttö

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto Lainkohta (LsL) Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto HUOM! Myös 12 vuotta nuoremman lapsen mielipide tulee selvittää ennen päätöstä rajoittaminen enintään 30 vrk yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1 Välittämisen koodi Hyvinvoiva lapsi ja nuori, hallintojohtaja, varatuomari 1 Miten viranomaiset voivat tehdä lakiperusteista yhteistyötä ilman asiakkaan/potilaan suostumusta? Julkisuuslaki Viranomaisen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Hiekkataipale irma.tolmunen@okv.fi

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Tuula Vilenius tuula.vilenius@oikeus.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia paivi.sinko@helsinki.fi Voimaan 1.1.2008 2

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 10/2008 vp. Laki lastensuojelulain muuttamisesta. LA 10/2008 vp Tuulikki Ukkola /kok ym.

Eduskunnalle. LAKIALOITE 10/2008 vp. Laki lastensuojelulain muuttamisesta. LA 10/2008 vp Tuulikki Ukkola /kok ym. LAKIALOITE 10/2008 vp Laki lastensuojelulain muuttamisesta Eduskunnalle Lasten huostaanotto on äärimmäinen lapsen vapauteen kajoava teko, jossa puututaan niin lapsen kuin vanhempienkin perus- ja ihmisoikeuksiin.

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu

LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mykrä Lapsiperhepalvelut, Lapsiperheiden tuki Lahti VIRANOMAISYHTEISTYÖ LAPSEN PAHOINPITELYN

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN Seinäjoen lastensuojelupäivät 16.2.2017 OTK Kati Saastamoinen LAPSEN SUOJELU: OSA VIRANOMAISEN JULKISTA HALLINTOTEHTÄVÄÄ Lapsen suojelu kuuluu julkiselle vallalle

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Liite, THL 2095/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset Lapsenhuoltolain uudistus Työryhmän keskeiset ehdotukset Vahvistetaan lapsen oikeutta ilmaista näkemyksensä Lastenvalvojan tai tuomioistuimen olisi varmistettava riidattomissakin asioissa, että lapsi on

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto 12.9.2013 1 Suomen perustuslaki (731/1999) 2.3 : Julkisen vallan käytön

Lisätiedot

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2015 Liite, THL 21/5.09.00/2016. sivu[1] http://www.thl.fi/fi/tilastot/lastensuojelu Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri)

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti RITVA TILTTI ritva@tiltti.net Organisaatio, jota vastaus edustaa Tuusulan vammaispalvelu

Lisätiedot

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Oppilas- ja opiskelijahuollon koordinaattoripäivä 15.4.2010 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelulain uudistuneet pykälät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

Muutokset lastensuojeluun 2016

Muutokset lastensuojeluun 2016 Muutokset lastensuojeluun 2016 36 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Sosiaalihuoltolain 3 luvussa mainittujen sosiaalipalvelujen, kuten kotipalvelun, vertaisryhmätoiminnan, tukihenkilön tai -perheen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Raimo Ojanlatva raimo.ojanlatva@ouka.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Oulun

Lisätiedot

Lisäksi asian esittelijä on hankkinut puhelimitse selvitystä sosiaalityöntekijältä.

Lisäksi asian esittelijä on hankkinut puhelimitse selvitystä sosiaalityöntekijältä. 31.12.2003 3011/2/03 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Tuula Aantaa PERHEKODIN MENETTELY LASTENSUOJELUASIASSA 1 ASIA A arvosteli 30.10.2002 eduskunnan

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojelulaki ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen hoito 2 7.11.2013 Paula Hurttia

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ulla Kuittu ulla.kuittu@jkl.fi

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsen sijoitus Reunaehtoja työlle Sijoitukseen vaikuttavia lakeja Perustuslaki (mm. 21 asian laillinen käsittely) Lapsen oikeuksien sopimus (mm. Lapsen etu) Kuntalaki (mm. 44 julkisen vallan käyttö virkasuhteessa)

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pekka Räsänen pekka.rasanen@kpsaatio.

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot