OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 63, 64). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön edetessä. asemakaava nro Asemakaavamuutos kuuluu Hangon kaupungin kaavoitusohjelmaan. Muutoksella on tarkoitus lisätä pientalotonttitarjontaa. Suunnittelualue sijaitsee Täktomintien eteläpuolella noin 3,5 km kauppatorilta itään. Kaavamuutos koskee osaa 13 kaupunginosan kortteleita , sekä lähivirkistys- ja katualueita. Kuva yllä oikealla: kaava-alueen sijainti Kuva alla oikealla: kaava-alueen alustava rajaus TAVOITTEET ALUEEN NYKYINEN KÄYTTÖ Asemakaavamuutoksella on tarkoitus lisätä pientalotonttitarjontaa kaavoittamalla Furuvikin alueelle lisää pientalotontteja alueen yleisilmeen kärsimättä. Täktomin neuvostomonumentin luokse on haudattu jatkosodassa kaatuneita neuvostoliittolaisia sotilaita. Pääosa alueesta on metsää. Alueen länsipuolelle on rakenteilla kaksi katua pientalotontteja varten.

2 HANGON KAUPUNKI 2 MAANOMISTUS SUUNNITTELUTILANNE JA SELVITYKSET Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Alue on Hangon kaupungin omistuksessa. Kaava-alueen eteläpuolinen Furuvikin hiekkadyynialue kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja sisältyy Natura 2000-verkoston kohteeseen Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue. Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan maakuntakaavan vaihemaakuntakaava on vireillä ja maakuntahallitus on päättänyt asettaa vaihemaakuntakaavaehdotuksen nähtäville. Vaihekaava tulee täydentämään vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa muun muassa jätehuollon, kiviaineshuollon, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueiden, liikenteen varikkojen ja terminaalien sekä laajojen yhtenäisten metsäalueiden osalta. Uudenmaan maakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu taajamatoimintojen alueena. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen rasterimerkintä ulottuu kaava-alueen lounaispuolelle. Kaava-alue on pohjavesialuetta. Furuvikin hiekkadyynialue on maakuntakaavassa osoitettu sekä Natura 2000 alueena että luonnonsuojelualueena. Kuva alla: ote maakuntakaavasta, kaava-alue ympäröity punaisella. Yleiskaava Alueella ei ole yleiskaavaa. Kaavamuutosalue kuuluu vireillä olevaan kantakaupungin yleiskaavan kaava-alueeseen.

3 HANGON KAUPUNKI 3 kuva:karttaote kantakaupungin yleiskaavaehdotuksesta Muutettava asemakaava Alueella ovat voimassa ja hyväksytyt asemakaavat. Asemakaavassa Täktomintielle liittyvä Puolukkatie jakautuu edelleen Variksenmarjantieksi. Katujen yhteyteen on osoitettu yhteensä 27 ohjeellista tonttia asuinpientaloille varattuihin yhdeksään kortteliin. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e, joka on 0.2. Suurin sallittu kerrosluku on II. Kortteleiden välimaasto on osoitettu lähivirkistysalueena VL, jonka kautta kulkee ulkoilureittejä. Vedenottamon suoja-alue on merkitty kaavaan. Pohjaveden suojaamiseksi on annettu yleisiä määräyksiä. Samoin on määrätty rakennustapaohjeiden laatimisvelvoite. Neuvostosotilaiden hautausmaa ja monumentti on merkitty hautausmaa-alueena. Furuvikin hiekkadyynialue on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL) jolle laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma. Asuinpientalo kortteleita ei ole toteutettu.

4 HANGON KAUPUNKI 4 Kuva: ote voimassa olevasta asemakaavasta. Muut suunnitelmat ja selvitykset Lähialueille on laadittu rakennustapaohjeet. Käytettävissä olevia selvityksiä: - luontoselvitysaineisto on olemassa voimassa olevan kaavan aineistosta - Hangon kansallinen kaupunkipuisto hankkeen aineisto - kantakaupungin yleiskaavaehdotuksen selvitykset Kuva alla: ote kaupunkipuiston rajausluonnoksesta

5 HANGON KAUPUNKI 5 LAADITTAVAT SELVI- TYKSET VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Asemakaavatyön aikana suunnitelmasta arvioitavat vaikutukset OSALLISET Osallisiksi on alustavasti katsottu Työ perustuu olemassa oleviin selvityksiin. Lisäselvitysten tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan suunnittelutyön aikana. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten asemakaavan muutosta laadittaessa on soveltuvin osin laadittava MRL 54 4 mom vaatimat 39 :n mukaiset selvitykset. Asemakaavamuutosta laadittaessa selvitetään kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä asetuksen (MRA) edellyttämällä tavalla. MRL 9 :n mukaan: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Ympäristövaikutusten selvityksessä käsitellään myös periaatteet mahdollisten haitallisten vaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi. Ympäristövaikutuksia selvitetään osana kaavoitusprosessia. Suunnittelun aikana arvioidaan miten suunniteltu käyttö vaikuttaa mm. - ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön mm. asumiseen, virkistysmahdollisuuksiin - kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön - yhdyskuntarakenteeseen - tekniseen huoltoon - liikenteeseen - luontoon Asukkaiden ja maiseman kannalta tärkeitä selvitettäviä vaikutuksia ovat maankäytön muutosten vaikutus kaupunkikuvaan, luontoon sekä virkistysmahdollisuuksiin. Ympäristövaikutuksia arvioidaan olemassa olevien selvitysten pohjalta asiantuntija- arvioina. Arvioinneissa hyödynnetään mm. mitoitustarkasteluja sekä kaavoitustyön aikana saatavaa palautetta. MRL 62 :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Vaikutusalueen maanomistajat, kiinteistöjen haltijat ja asukkaat Hangossa maankäytön suunnittelusta vastaa kaupunginhallitus. Kaavan valmistelee ympäristölautakunta. Viranomaiset ELY-keskus Tammisaaren museo / Maakuntamuseo Hangon kaupungin hallintokunnat: sivistyslautakunta, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta Uudenmaan liitto Uudenmaan tiepiiri (ELY-keskus/Liikennevirasto) Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä olevan osallisuuden määritelmän kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöt.

6 HANGON KAUPUNKI 6 OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUSMENETTELY Kaavoituksen käynnistäminen Joulukuu 2007 tammikuu 2008 Kaavan valmistelu (luonnosvaihe) Tavoiteaikataulu huhtisyyskuu 2008 Kaavoitukseen liittyvä aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri vaiheissa nähtävilläolojen ajaksi. Suunnittelua ohjaa ja valvoo ympäristölautakunta, joka myös hyväksyy tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kuulutukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä kaavaehdotus asetetaan nähtäville osoitteessa: Tekninen ja ympäristövirasto Santalantie 2, II kerros sekä kaupungin internetsivuilla (->palvelut ->kaavoitus ja maankäyttö -> nähtävillä olevat kaavat) - Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen - Ilmoitus kaavan vireilletulosta - OAS nähtävänä Vireille tulosta ja OAS:n nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla sekä paikallislehdissä. Osallisia informoidaan postitse lähetettävällä aineistolla. OAS lähetetään viranomaisosallisille tiedoksi. OAS on nähtävillä teknisen viraston lisäksi myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www. hanko.fi. Osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön. - Perusselvitykset, alustavat vaihtoehdot, kaavaluonnos, vaikutusten arviointi - Viranomaisneuvottelu - Kaavaluonnos nähtäville - Mielipiteet ja ennakkolausunnot Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla sekä paikallislehdessä. Kaavaluonnosasiakirjat asetetaan nähtäville teknisen viraston lisäksi myös internetiin. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päättää ympäristölautakunta. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus. Niiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa kaavassa käsitellään, pyydetään kommentit. Osalliset voivat määräajassa esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotusvaihe Tavoiteaikataulu toukoelokuu Kaavaehdotus nähtäville - Lausunnot ja muistutukset - Muistutusten ja lausuntojen käsittely - Viranomaisneuvottelu tarvittaessa. Kaavaluonnos kehitetään kaavaehdotukseksi, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää kaupunginhallitus. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla sekä paikallislehdessä. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta. Kaavaehdotusasiakirjat asetetaan teknisen viraston lisäksi nähtäville myös internetiin. Osalliset voivat määräajassa jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.

7 HANGON KAUPUNKI 7 Hyväksyminen Tavoiteaikataulu syys - marraskuu 2011 LISÄTIETOJA ASEMA- KAAVASTA ANTAVAT - Esitys kaavan hyväksymisestä - Asemakaavan hyväksyminen Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallintooikeuden ratkaisusta on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Kaavan laatija Hangon kaupunki Sten Öhman tekninen johtaja fax Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto Santalantie Hanko Heli Vauhkonen kaavoitusarkkitehti fax Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto Santalantie Hanko

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1)

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) Valittajat: 1) Patrick Nystén,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 KAAVA NRO

Lisätiedot

14.05.2012. osa, Sirkka

14.05.2012. osa, Sirkka 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnano osa, Sirkka Levin asemakaava-alueen korttelin 503 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmakuva suunnittelualueelta (2006) 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot