- Nuorten vertaistuki kehittynyt. Eri terveys- ja sosiaalialan järjestöt tekivät paljon yhteistyötä ja nuoret olivat aktiivisesti mukana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Nuorten vertaistuki kehittynyt. Eri terveys- ja sosiaalialan järjestöt tekivät paljon yhteistyötä ja nuoret olivat aktiivisesti mukana."

Transkriptio

1 Tulevaisuuden työpaja Mikä ilahduttaa vuonna 2015? Mitä on tehty, että tähän on päästy? Mitä keinoja nousee keskustelusta? Omaiset, läheiset - Inkluusio edistynyt. Päivähoidon toimintamalli siirtynyt koulun puolella. Ei erillisiä toimintoja, vaan iltapäivähoitoa lapsille (ei erityisille lapsille). (Aikuisten) asenteet muuttuneet. - Uusi vammaispalvelulaki käytössä, helppo soveltaa - Ennalta ehkäiseviä palveluja saatavilla, eikä niitä tarvitse mankua. Ei tarvitse mennä lastensuojeluun, vaan järjestelmä toimii ilman vastakkaisasettulua. Lappua ei siirretä luukulta toiselle. - Vaikeavammaisten nuorten koulutukseen tullut lisämahdollisuuksia. Nuoria kuunnellaan enemmän viranomaistaholla. Koulupaikkoja ja tarjontaa on lisätty. Itsemääräämisoikeus huomioidaan. - Nuorten vertaistuki kehittynyt. Eri terveys- ja sosiaalialan järjestöt tekivät paljon yhteistyötä ja nuoret olivat aktiivisesti mukana. - Vammaispalveluissa ymmärretään subjektiivisen oikeuden merkitys ja tiedonsaanti on helpottanut. - Taistelu lapsen puolesta vienyt voimia, mutta nyt omat voimavarat palautuneet. - Tehty työ tuottanut hedelmää, tyttärestä kasvanut täysipainoinen nuori nainen. - Toisella asteella lisää oppilashuollon henkilöstöä, erikoissairaanhoito tullut lähelle perustasoa, nuorisovastaanottorakennelma matalalla kynnyksellä ja tiheällä tukiverkolla syntynyt todella nopeasti. Palvelut yhden oven kautta! Palvelut nuorisolainsäädännön mukaan 29 vuoteen asti. - Palvelut eivät ole enää määrärahasidonnaisia (esim. viittomaopetuksen suhteen) - Päätöksenteko on uskottavaa, päätös tulee asioista. Seuraamuksia mietitään pitkällä aikavälillä - Henkilökohtainen budjetointi hyvässä vauhdissa - Viranomaiset kuuntelevat paremmin, vanhemmat nousseet asiantuntijarooliin. Vallitsevana käytäntönä nyt

2 Miten tähän päästy? - Vanhempien rooli aktiivinen, saaneet tukea muilta vanhemmilta ja myös ammattilaisilta ymmärrystä - Vertaistuki toiminut - Saanut ammattilaisilta apua - Ystävien merkitys ollut tärkeä - Hankkeen rooli tiedon välittäjänä - Viranomaiset ovat saaneet lisäkoulutusta - YK:n vammaisten oikeuksien (vammaissopimus) julistus on ratifioitu vuonna Nuoret saavat somesta saadaan tietoa koulutus- ja palveluasioista. - Viranhaltijoille asetettu sanktioita, jos lakia ja asetuksia ei noudateta (seuraamus sanktio) - Hankkeen(kin) tiedottamisen kautta päättäjille kirkastunut tieto kustannusten vertailusta. Keväällä monitahoinen työryhmä laittanut aloitteen asiasta. - On opittu budjetoimaan laajemmin eri sektoreiden ylikin - Kokemusasiantuntijakoulutus järjestetty ja osattu ottaa käyttöön erilaisia ääniä omaavia henkilöitä mm. kuntoutussuunnitelman teossa Järjestöjen edustajat (Pesäpuu/Sisukas + Kehitysvamm Tukiliitto) - Moniammatillinen yhteistyö lisääntynyt lasten ympärillä, perheitä ei juoksuteta, vaan lapsen ympärille kootaan tarvittavat ihmiset - Ihmiset pysyvät lapsen polulla pidemmän aikaa - koulut laativat omat opetussuunnitelmat yksityiskohtaisesti, suunnitelmassa näkyy myös työnjako - kynnykset palveluihin madaltuneet - Opettajat koulutusmyönteisiä ja koulut ottavat vastaan ohjausta - yhdistystoiminta kehittynyt, tarjoaa sisältöä myös lapsiperheille ( perheily ) - perheillä on käytössään järjestöjen tuottamaa materiaalia ja yhdistykset saavat tukea - perheiden palvelujen saanti mennyt inhimilliseen suuntaan - käytössä on toimintatavat mallintava käsikirja

3 Miten tähän päästy? - peruskoululainsäädännössä saatiin pykälät, jotka määrittelevät tuen tarpeen, myös kunta- ja koulukohtaiset ohjeistukset - tutkimuksissa olleen lapsen ympärille alettiin koota erilaisia viranomaisia verkostoksi - taloudelliset perustelut toimivat (psykologit + terv hoitaja / 500 oppilasta) sekä taloudelliset että ihmilliset perustelut - yhteisen ajattelun luominen, lähellä olo, sitkoisuus - ehkä osattiin mennä rinnalle kulkijaksi, viety koululle konkreettista ja arkea tukevaa tietoa ja vinkkejä. Asenne muuttunut lapsissa tapahtuneen edistymisen nähty. - tutkimusmyönteisyys - yhteiset moniammatilliset tapaamiset (case-foorumit) Arvokas elämä hankkeen ja muiden toimijoiden kanssa - keskusjärjestö tukenut yhdistyksiä ajamaan asioita paikallisesti ja kehittämään toimintoja - henkilökohtaiset tapaamiset olleet avain - yhteistyö paikallisesti ja suhteessa päättäjiin, lain käyttö apuna - käsikirjan koostaminen auttanut saamaan toimintatapoja käytöntöön Viranomaistaho (+koulutus, tutkimus) - lakiuudistus. Perheet saavat palveluja peruspalveluista entistä enemmän. - kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki uudistettu: kaikilla ryhmillä samanarvoiset palvelut - moniammatillinen yhteistyö toimii, vammainen lapsi saa palveluja esim. koulupsykologilta - vanhempien puhe muuttunut, saavat tukea ammattilaisilta, vanhemmat kokevat tulevansa kuulluksi. Yhteistyö ei ole taistelutanner - kumppanuustyöskentely - lapsen/perheen ääni kuuluville, itsemääräämisoikeus - palvelusuunnitelmapalaverit suunnitellaan vanhempien kanssa, vältytään mammuttipalavereilta - suunnittelu säästää usean työntekijän työaikaa => kustannussäästöt - kriisiajattelusta päästy

4 - sektorijakoinen koulutus alkaa murtumaan, päästään teemakohtaisesti yhteisiin koulutuksiin, ratkaisulähtöiset oppimistehtävät - vammaisen lapsen tai vanhemman perheille on tarjota palveluja (varhaisen tuen sektorilla) - inhimilliset oppilasmäärät/ kouluterveydenhoitaja - kouluterveydenhoitajien hyödyntäminen erityisoppilaiden kanssa - toimivat oppilashuoltotyöryhmät YPR-oppilailla - avustajaresurssit parantuneet - kasvatuskumppanuuskoulutukset kaikille päivähoidossa vanhempien kuuleminen parantunut ja tavoitteet tulevat vanhempien kautta - omaishoitolaki ja kriteerit yhtenäistyneet, siirtyi KELA:lle, palvelujen järjestäminen kunnalla - henkilökohtainen budjetointi käytössä laajemmin - palveluja on tarjolla - ei ole enää hankalia vanhempia - on opittu kuuntelemaan, lähteen ammatillisesta koulutuksesta - tulkkipalvelut kehittyneet, lapsen (myös monivammaisen) ääntä saadaan kuuluville - yhteisöllisyys lisääntynyt koulumaailmassa (yhteiset oppimisprojektit) - Miten tähän päästy? - palvelusuunnitteluun on kiinnitetty huomiota, asiakkaan / perheen ääni kuuluville pienestä alkaen. Asiaa valmistellaan perheen kanssa. - yliopistolla tutkimus, jossa vanhemmat puheenjohtajina palvelusuunnitelmapalavereissa - pyritty pois lääketieteellisestä kielestä - fys ter + erit ped + psykologia + sosiaalityö yliopistolla yhteinen opetus uudelleen käynnistynyt - moniammatillisia koulutuskokeiluja käynnistynyt (esim. kuurosokeuden erikoisammattitutkinto pätevöittää eri alojen ammattilaisia kuurosokeiden kanssa työskentelyn) - Vammaisneuvoston aloitteesta vammaisten lasten ja nuorten palvelujen kansalaisraati - Arvokas elämä vauhditti vammaisneuvoston toimintaa kansalaisraadin syntymiseen - Kansalaisraati saanut vauhditettua palveluja vammaisen vanhemman perheille

5 - terveydenhoitajille tietoa kehitysvammaisuudesta ja heitä osataan hyödyntää Mikä huolestuttaa vammaisten lasten palveluissa? - vaikeavammaisten lasten tilapäishoito (vähän mahdollisuuksia), perhehoitajista edelleen pulaa - haastavien asiakkaiden (käytöspulmia) ohjaus ja palvelut puuttuvat - tuleeko vanhempien ääni kuulluksi? - Tietävätkö vanhemmat, mitä palveluita on? - Palvelujen saatavuus? Oikea-aikaiset ja riittävät palvelut? - Vammaispalvelut hajotettu kolmeen eri osaan. Kuuluvatko perheet palvelujen piiriin vai tuleeko putoamisia? Palveluohjausta vain kehitysvammaisille, muutkin ryhmät tarvitsisivat. - Miten huoli saadaan esimiestasolle? - Osa asiakkaista (monivammaiset) putoavat pois KELA:n kuntoutuksesta, kriteerit tiukkenevat - vanhempien jaksaminen, mikä on perhelähtöinen palvelumalli? Koko perheen tarpeiden huomiointi - Lapsen etu ja vanhempien mielenrauha! Millä teoilla tätä huolta voi huojentaa? - Arvokas elämä hanke tekee työtä perhehoitajien löytymiseksi ja valmentamisessa - tilapäishoidon huolesta palaveri moniammatillinen keskus ja yhteistyötä haastavien asiakkaiden palvelemiseen?? - Huolien eteenpäin vienti isommalla porukalla (hanke mukana) esimiestasolle - Apuvälineiden saanti myös hoitopaikkaan (perhehoito), helpottaisi vaikeavammaisen lapsen hoitoa? - Miten muutetaan kuntoutuslainsäädäntöä? JOHTOPORRAS PUUTTUU TIEDON VIENTI ESIMIESTASOLLE - hankkeen rooli viestinviejänä

6 - jokainen vie omalle tiimille ja esimiehelle tietoa - perusturvalautakunnat - käytäntöjen keksiminen johtotasolle - Työrukkaselle aihe työstettäväksi, Tarja Al Hanan ja Sari Minkkinen kiinnostuneita mukaan - mikä olisi johtotason tapa, jolla he lähtisivät mukaan, jossa ei tarvitsisi puolustautua - LAINSÄÄDÄNTÖ - lakia ei noudateta, ei voida toimia ohjeiden mukaan TIEDON VÄLITTÄMINEN, HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN

ARVOKAS ARKI LAPSELLE!

ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA PAULA KORKALAINEN (toim.) ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden Aino Arponen Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen Toimintamalli yhden kunnan palvelujen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä Keuruu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lapsipolitiikasta

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Perhekeskuksen tarve ja tausta(miksi?) 1 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat (Keitä varten?) 4 3. Tavoitteet ja tulokset (Mitä on tarkoitus saada

Lisätiedot

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta 1. edistänyt palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 4 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLLYS Malikkeen vuokraamotoiminnan sosiaalinen tilinpäätös 4 Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Tekstit:

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen Map Minun asumisen polkuni -projekti Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen 1 Map-loppuraportin sisältö eli mistä asioista tässä raportissa kerrotaan? 1. Tietoa Map-projektista

Lisätiedot