SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035"

Transkriptio

1 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ LAUSUNTOAIKA A. Lausunnot 18kpl s B. Osallisten muistutukset 12kpl s C. Muutokset kaavakarttaan s.39 40, tark

2 A. VIRANOMAISTEN LAUSUNNOT A1. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvontayksiköllä ja ympäristöterveydenhuollonyksiköllä ei ole huomautettavaa Salon keskustan osayleiskaavan 2035 kaavaehdotuksesta. Ympäristönsuojeluyksikkö: Vähäjoen varren luo -merkintää Mököisissä (välillä kävelysilta - Tahkonkadun silta) ei ole enää vahvistetussa asemakaavassa, joten se on tarpeeton osayleiskaavassakin. Luo -merkinnälle ei löydy enää perusteita koska alue on paikoitellen rakennettu jopa raskaasti. Maakuntakaavassa suojelluksi rakennukseksi merkitty Kastun talo ei ole ehdotuksessa varustettu suojelumerkinnällä. Hornin kaupunginosassa Tehdaskadun varrella on teollisuusalueelle ehdotuksessa merkintä TY= teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueella nyt olemassa oleva teollisuus ei täytä tätä vaatimusta, joten käytännössä merkintä koskee alueelle sijoittuvaa uutta teollista toimintaa. Kerroslukuja esitetään nostettavan siinä määrin, että kaupunkikuva muuttuu oleellisesti niiden toteutuessa. Rakennusvalvonnanjohtaja: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa keskustan osayleiskaavan 2035 kaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon: Vähäjoen varren luo -merkintää Mököisissä (välillä kävelysilta - Tahkonkadun silta) ei ole enää vahvistetussa asemakaavassa, joten se on tarpeeton osayleiskaavassakin. Luo -merkinnälle ei löydy enää perusteita, koska alue on paikoitellen rakennettu jopa raskaasti. Luo -merkintä poistetaan kaavakartalta välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatu. Käytännössä jokiuoma on rakennettu jopa raskaasti välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatu, joten tämä osa joesta ei ole enää käytännön eikä luonnon toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista säilyttää luonnonmukaisena. Luo -merkintä on tässä tapauksessa tarpeeton. 2

3 A2. Varsinais-suomen ELY -keskus, ympäristö ja luonnonvarat Keskusta-alue Osayleiskaavan luonnoksessa määriteltykeskusta toimintojen a lue (C, C-1) sijoittuu suurimmalta osaltaan maakuntakaavan osoittamalle keskusta-alueelle. Osayleiskaavan C-rajaus ulottuu vähäisesti idemmäksi Helsingintien varrella. Rautatien eteläpuolelle ulottuvaa maakuntakaavan C- aluetta Halikon taajaman eteläosassa ei ole merkitty osayleiskaavaan. Kaupalliset palvelut VAT:ien mukaan kaupunkiseuduilla on varmistettava palveluiden saatavuutta edistävä keskusverkko ja palvelujärjestelmä sekä selvitettävä vähittäiskaupan suurmyymälöiden sijoittaminen. Kaupan sijoittumista ja laajuustavoitteita tulee arvioida suhteessa paikalliseen ja seudulliseen markkina-alueeseen myös yleiskaavahankkeissa. Osayleiskaavan liitteenä olevan kaupallisen selvityksen (2011) mukaan Salon kaupan alueiden merkitys on seudullinen. Yleiskaavan tehtävänä on ohjata asemakaavoitusta. Puheena olevalla kaava-alueella on kyse lähinnä asemakaavojen muutoksista. Osa yleiskaavaa laadittaessa on varmistuttava siitä, että osayleiskaavan ohjausvaikutus toteutuu halutulla ja lainmukaisella tavalla. Kunnan on huolehdittava siitä, ettei keskustahakuiselle kaupalle koidu vahinkoa muiden kaupan alueiden sijoittamisesta. Tämä tarkoittaa, ettei tavanomaisen vähittäistavaran kauppaa tule osoittaa keskustan ulkopuolelle. Keskustan ulkopuolelle sijoittuvat kaupan alueet tulee määritellä sellaiselle erikoistavaralle, jonka kauppa voi ajantasaisen lainsäädännön mukaan sijoittua muualle kuin keskustaan. Osayleiskaavaehdotuksen kartalle merkittyjen KM- ja KTM -alueiden kerrosalatavoitteet voisivat teoriassa johtaa noin kerrosneliömetrin osoittamiseen näille alueille asemakaavamuutoksissa. Kaavaselostuksen sivulla 27 todetaan, että 2000-luvulla keskusta-alueelle on rakennettu liiketilaa noin m2. Vuotuinen lisäys on siis ollut noin 8000 m2. Osayleiskaava tarjoaisi potentiaalista kaupan kerrosalaa yli 150 vuoden tarpeisiin, mikäli tahti säilyisi samana. Kaavamerkintöjen vaikutusta ei ole arvioitu riittävästi suhteessa kaupallisessa selvityksessä tarkasteltuun lisäkerrosalan tarpeeseen. Tällainen vertailu on syytä tehdä, jotta voidaan päätellä, miten laajasti kaupan alueiden merkintöjä on järkevää sijoittaa ja minkä tyyppinen kauppa eri alueille soveltuu. Merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suurmyymälöitä tai myymäläkeskittymiä ei voida osoittaa keskusta-alueen (C) ulkopuolelle, jollei sijaintia ole erityisesti osoitettu maakuntakaavassa. Osayleiskaavassa on siis syytä määritellä myymälöiden ja myymäläkeskittymien kerrosalan yläraja C-alueiden ulkopuolella, jotta merkitykseltään paikallisen kaupan enimmäislaajuus tulee kaavassa arvioiduksi. Salon seudun maakuntakaavan mahdollisia muutoksi a (taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaa on vastikään alettu laatia) ei voi ennakoida, joten kaupan seudulliseen laajuuteen perustuvia uusia merkintöjä ja määräyksiä ei voi nyt osoittaa yleiskaavaan, paitsi Halikon suurmyymälän kohdalla (KM -merkintä), koska se on maakuntakaavan C-alueella. Ympäristöministeriön oppaan 3/2013, Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus, mukaan " Yleiskaavoissa osoitetaan myös sellaisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainti ja mitoitus, joilla ei ole seudullista merkitystä " (s. 20). Kaavamerkinnästä KTM-1 tulee poistaa sanat "merkitykseltään seudullisen". Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan lajit on merkittävä kaavamääräyksiin, ks. opas 3/2013, s.48. Kaavakartan määräyksissä KTM-1 ja KTM-2 esiintyy käsite "päivittäistavaran suuryksikkö ". Tällaista käsitettä ei ole kaupan sijoittumisen ohjauksen lainsäädännössä eikä oppaissa. Määräyksiä 3

4 tulee siis korjata myös tältä osin: tarkoitetaanko vain elintarvikkeiden kauppaa vai sekä elintarvikkeiden että ns. non food päivittäistavaroiden kauppaa? Kaavamääräyksin on mahdollista rajata päivittäistavaran kaupan pinta-alaa esim. "enintään xxx neliömetriä päivittäistavaran kaupan myymälätiloja". KTM-1 - ja KTM-2-määräyksissä tulee kaupan määritelmä korjata muotoon "paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa". ELY -keskus toteaa taas kerran, että maakuntakaava ei mahdollista merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suurmyymälän tai myymäläkeskittymän sijoittamista Somerontien varrelle esitettyyn paikkaan. Salon kaupunginhallitus on keskeyttänyt kyseisen alueen asemakaavoituksen, mutta keskeytys ei ole riittävä toimenpide. Lisäksi ELY -keskus muistuttaa, että mainittu Somerontien alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. ELY -keskus katsoo edelleen, että rautatien ja mt:n 110 väliin osoitettu KMT-alueen laajennus itään nykyisen yleiskaavan virkistysalueelle tulee poistaa. Valtakunnallisesti arvokkaan maisemaalueen rajaus ei ulotu aiemman kunnanrajan itäpuolelle, mutta arvokkaan maisema-alueen puolelle on jo aiemmin sijoitettu huomattava määrä kaupan kerrosalaa ja virkistysaluetta sen sijaan osoitettu heti määritellyn maisema -alueen viereen. Liikenne Liikenteen aihepiiri esitellään kaavaselostuksessa varsin niukasti. Keskeisiä kysymyksiä käsitellään kaava-aineiston liitteenä olevassa liikennesuunnitelmassa (kevät 2013). Kaavakarttaa on täydennetty etenkin kevyen liikenteen tavoitteellisten yhteyksien osalta. Liikennevirasto katsoo (sähköinen kirje ELY -keskukselle ), ettei Salon itäisen ohitustien yleissuunnitelman vanheneminen v lopussa estä tiesuunnitelman käynnistämistä. Kantatien 52 uutta linjausta silmällä pitäen tulee (Liikenneviraston em. kirje huomioon ottaen) esittää osayleiskaavan liikenneverkon nykytilanteen olosuhteiden, määrien ja ongelmien kuvaus, ennusteet ja vaikutusten arvioinnit. Esitystavan tulee liikenneviraston tarvetta vastatakseen olla kattava, analyyttinen ja esitystavaltaan selkeä. Nykytilanteesta ja vaikutuksista tulee kuvata yksityiskohtaisesti nykytilanne ja perustellut arviot muutoksista mm. liikennemäärien, joukkoliikenteen, turvallisuuskysymysten, rahtiliikenteen, erikoiskuljetusten ja kevyen liikenteen osalta. Tietojen tulee perustua vaikutusten todentamiseksi kaikilta osiltaan numerotietoihin ja kartta-analyyseihin. Käytettävissä on esimerkiksi liikenneturvallisuusselvityksen ja joukkoliikenteen palveluselvityksen tietoja. Joukkoliikenteen tavoitteita ja maankäytön muutosten suhdetta joukkoliikenteen järjestämiseen tulevaisuudessa ei liikennesuunnitelmassa käsitellä juuri muuten kuin toteamalla, että joukkoliikenne toimii nykyisellään hyvin. Käsitys nykytilanteesta ei kuitenkaan ole suunnitelma. Joukkoliikenteen osalta on tarpeellista esittää kauko- ja paikallisbussiliikenteen nykytilanteen reitit ja pysäkit, mahdollisuuksien mukaan tiedot käyttäjämääristä ja perusteltu arvio joukkoliikenteen hoidon, käyttöasteen ja käyttäjämäärän muutoksista kaavan toteutumisen seurauksena. Samoin arvio vaikutuksista junaliikenteen kävijämääriin tulisi esittää. Ajoneuvoliikenteen verkon osalta aineistossa esitetty nykytilanteen liikennemääräkartta on osittain vanhentunut ja tämä tulee tarkistaa. Lisäksi ennusteet kantatien 52 uuden linjauksen vaikutuksista tulee päivittää nykyisin käytettävissä olevien tietojen ja osayleiskaavan mukaisten maankäytön muutosten pohjalta. Esimerkiksi Mariankadun ympäristöön on suunniteltu enemmän maankäyttöä kuin arvioi tiin vuonna 2004 kt 52:n yleissuunnitelmaa laadittaessa. Samoin keskustan liikennejärjestelyjen mahdolliset vaikutukset liikennevirtoihin alueella tulee tarkastella. 4

5 On syytä tutkia, voidaanko yleiskaavatasolla osoittaa liikenneturvallisuutta kohentavia keinoja etenkin Meriniityn pitkillä suorilla katuosuuksilla. Joensuunkadun ja Myllyojankadun risteykseen voisi harkita kiertoliittymän osoittamista. Aluetta koskevat liikenteelliset suunnitelmat ja hankkeet tulee luetella kaavaselostuksessa, jotta tieto niiden olemassaolosta ja ajantasaisuudesta säilyy kaava -aineiston osana. Luonnonolot Osayleiskaavan liitteenä on suunnittelualueen luonnonoloja koskeva selvitys, joka on alun perin laadittu yleiskaavaa 2020 varten. ELY -keskus esitti osayleiskaavan luonnoksesta antamassaan lausunnossa, että luontoselvitys olisi syytä päivittää. Kaupunki ei ole vastinekoosteessaan kommentoinut päivitystarvetta. ELY -keskus katsoo edelleen, että luontoselvityksen päivitystarve on olemassa. Kaavan yleismääräyksiä on syytä täydentää hulevesien käsittelyn määrittelytarpeesta asemakaavoituksessa. Rakennettu kulttuuriympäristö Osayleiskaavan selvityksiin sisältyy suunnittelualueen kulttuuriympäristöä koskeva selvitys, joka sekin on alun perin laadittu yleiskaava a 2020 varten. Osayleiskaava luonnoksen selostuksen mukaan muutama yleiskaavassa 2020 osoitettu rakennussuojelumerkintä halutaan nyt poistaa. ELY -keskus katsoo edelleen, että Kastun talon, Kiffarin ja kaupungin viraston piharakennuksen suojelumerkinnät tulee säilyttää. Vanha hallintokortteli kuuluu RKY 2009 alueeseen Salon rautatieasemanseutu ja vanha kauppalamiljöö. Kaavaluonnokseen verrattuna suojeltavien rakennusten luetteloon on lisätty yksi kohde, Hermannin koulun liikuntasali (sr9), ja poistettavien joukkoon yksi kohde, Leinon tehdasalueen konttori- ja ruokalarakennus (sr41). ELY -keskus katsoo, että konttori- ja ruokalarakennuksen sr -merkintä tulee säilyttää osayleiskaavassa. Myöhemmässä asemakaavan muutoksessa voidaan rakennuksen arvo ja soveltumismahdollisuus uusiin tarkoituksiin tutkia tarkemmin. Kaavaselostus ELY -keskus katsoo, ettei KM - ja KMT-alueiden potentiaalisen lisärakentamisen erilaisia vaikutuksia ole arvioitu riittävästi kaavaselostuksen luvussa 5. Osayleiskaavassa ei voida esittää ehtoja maakuntakaavan uudistamiselle. Muilta osin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa lausunnolla olevasta osayleiskaavan ehdotuksesta. Kaupalliset palvelut Kaupalliset selvitykset osoittavat kiistattomasti Salon keskustan merkityksen kaupallisena keskuksena (Salon kaupallinen selvitys, FCG 2011, Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys, Ramboll 2013). Lausunnon mukaan: kunnan on huolehdittava siitä, ettei keskustahakuiselle kaupalle koidu vahinkoa muiden kaupan alueiden sijoittamisesta. Tämä tarkoittaa, ettei tavanomaisen vähittäistavaran kauppaa tule osoittaa keskustan ulkopuolelle. Keskustan ulkopuolelle sijoittuvat kaupan alueet tulee määritellä sellaiselle erikoistavaralle, jonka kauppa voi ajantasaisen lainsäädännön mukaan sijoittua muualle kuin keskustaan. 5

6 Tämän katsotaan viittaavaan kaavakartalla ns. Somerontien yritysalueeseen kaavan pohjoisosassa (KM merkintä). MRL 71b mukaan on katsottava, että 1. suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Alueen kaavoituksen ei katsota vaikuttavan keskustan kaupallisiin palveluihin, koska keskustan vetovoimana ovat erikoistavaran kaupat ja sellaista kauppaa ei ole suunnitteilla kyseiselle alueelle. Lisäksi keskustassa sijaitsevat päivittäistavaran kaupat tulevat jatkamaan toimintaansa nykyisissä tiloissaan. Ajateltu liiketoiminta alueella tulisi olemaan hypermarket -tyyppistä toimintaa, jota ei voida ajatella sijoitettavan keskusta-alueelle ilman että keskustarakenteesta jouduttaisiin purkamaan laajoja alueita 2. alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Alueelle kulkee joukkoliikenteen reitti ja alue on tavoitettavissa kevyenliikenteen reittejä pitkin. 3. suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Alue sijaitsee aivan Salon keskustan tuntumassa, jolloin liikenteestä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia. Etäisyys keskustasta Turuntieltä alueelle on n.2km, Ollikkalan asuntoalue sijaitsee välittömästi alueen lounaispuolella ja kt 52 uuden linjauksen valmistuttua Palometsän sekä Anjalan alueilta tulee olemaan lyhimmillään alle puolen kilometrin matka alueelle. Somerontien osalta sovittiin viranomaisneuvottelussa , että alue merkitään kaupallisten palveluiden reservi / kehittämisalueeksi, alueen sisältö tulee täsmentymään maakuntakaavassa. Lausunnossa todetaan edelleen, että kaavamerkintöjen vaikutusta ei ole arvioitu riittävästi suhteessa kaupallisessa selvityksessä tarkasteltuun lisäkerrosalan tarpeeseen. Kerrosalataulukko keskustan osayleiskaavan keskeisten kaupallisten alueiden (KMT / KM) rakennusoikeuksista Alue ja osayleiskaavan kaavamerkintä voimassa olevan kaavan mukainen toteutunut rakennusoikeus KOY 2035 rakennusoikeus rakennusoikeus Meriniitty KMT-1 / TP Valuri KMT Prisma, Retail Park KM / KMT Yhteensä Osayleiskaava mahdollistaa km 2 kaupallisen kerrosalan lisäyksen, eli kaava ei oleellisesti lisää kaupan kerrosalaa, vaan kerrosalat ovat olemassa jo nykyisissä kaavoissa. Suurin osa kartalle merkittyjen KM- ja KMT -alueiden kerrosalaneliöistä muodostuu Meriniityn alueella, jossa voimassa oleva asemakaava (hyv. pääosin 1990, Nokian alue 2002), sekä käsittelyssä oleva osayleiskaava mahdollistavat pääosin tehokkuuden e=1 ja kolmikerroksisen rakentamisen. 6

7 Voimassa olevan kaavan rakennusoikeudesta on toteutunut km 2 (29 %), eli käyttämätöntä rakennusoikeutta on jäljellä km 2. Liike- ja toimistotilaa on rakentunut km 2 ja teollisuus- ja varastotilaa km 2. Osayleiskaavaehdotuksessa esitetään km 2 rakennusoikeutta Meriniityn alueelle. Lisäys ( km 2 ) johtuu pääosin radan varrelle sijoitetusta korkeamman rakentamisen työpaikkaalueesta, joka nähdään urbaanin kaupunkikehityksen alueena. Meriniityn alue on rakentunut vuosikymmenien aikana huomattavasti voimassa olevan kaavan mahdollistamaa tehokkuutta hillitymmin. On erittäin todennäköistä, että kaavan sallima tehokkuus ei tule toteutumaan kuin mahdollisesti jossakin yksittäisessä tapauksessa Meriniityn alueella. Tonttialueiden arvottaminen ei kuitenkaan ole järkevää, vaan tulevaisuuden ratkaisuille tulee jättää valinnanvaraa. Meriniityn alueella, joka sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä, halutaan edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Meriniityn osalta sovittiin viranomaisneuvottelussa , että alueelle laaditaan kaksiosainen kaavamerkintä, jossa seudullisesti merkittävän kaupan salliminen sidotaan maakuntakaavan vahvistumiseen. Lausunnon mukaan seudullisia vähittäiskaupan suurmyymälöitä tai myymäläkeskittymiä ei voida osoittaa keskusta-alueen (C) ulkopuolelle, jollei sijaintia ole erityisesi osoitettu maakuntakaavassa. Vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset tulivat voimaan , laki sisältää ns. siirtymäsäännöksen, jonka mukaan lain 71 a :ää sovelletaan paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan kuitenkin vasta neljän vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. Lain mukaan ennen hyväksytyissä kaavoissa voidaan osoittaa paljon tilaa vaativaa kauppaa keskusta-alueiden ulkopuolelle. Lausunnossa todetaan edelleen, että osayleiskaavassa olisi syytä määritellä myymälöiden ja myymäläkeskittymien kerrosalan yläraja C -alueiden ulkopuolella, jotta merkitykseltään paikallisen kaupan enimmäislaajuus tulee kaavassa arvioiduksi. MRL:n kaupan säädökset eivät tunne käsitettä merkitykseltään paikallinen kauppa ja MRL 71 mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella. Kaavamääräyksiin on lisätty seuraava maininta: Alueelle saa sijoittaa sellaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle kuten auto-, huonekalu-, puutarha-, maatalous ja kodintekniikkakauppaa. Lausunnossa viitataan ympäristöministeriön oppaaseen Vähittäiskaupan suuryksikön kaavoitus 3/2013. Opas on julkaistu , jolloin kaavaehdotus oli jo nähtävillä. Oppaan ohjeita ei ole voitu edellä mainitusta syystä johtuen ottaa huomioon. On myös huomioitava, että Vähittäiskaupan suuryksikön kaavoitus 3/2013 on opas, ei laki. Kaavamääräyksiin korjataan käsite päivittäistavaran suuryksikkö muotoon päivittäistavarakaupan suuryksikkö sekä KMT-1 ja KMT-2 määräykset muutetaan muotoon paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa. KMT-1 alueen laajennusalueella rautatien ja mt110 väliseltä ei ole maisemallisia arvoja. Viranomaisneuvottelussa ( ) sovitun mukaisesti mt110 ja laajennusalueen väliin osoitetaan lähivirkistysaluevyöhyke. Liikenne 7

8 Liikennesuunnitelmaa on edeltänyt liikenneselvitys, nykytilan analyysin laatiminen (päivätty ). Raportti on kaava-aineiston oheismateriaalina. Liikenneselvitys liitetään liitteeksi liikennesuunnitelman yhteyteen, jolloin lausunnossa esitetyt nykytilan olosuhteiden, määrien ja ongelmien kuvaukset, ennusteet ja vaikutusten arvioinnit tulevat paremmin todennetuksi liikennesuunnitelmaan liittyen. Liikennesuunnitelma on päivitetty liikenne-ennusteen, joukkoliikenteen ja vaikutusten osalta sekä liikennemääräkartat on tarkistettu. Kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin valita joukkoliikenteen järjestämistavaksi markkinaehtoinen järjestämistapa, jota tarvittaessa täydennetään ostopalveluilla ja lisäksi kehitetään kutsuliikennettä. Tästä johtuen suunnitelmaa joukkoliikenteen tavoitteista ja järjestämisestä tulevaisuudessa on ongelmallista esittää. Keskustaan esitetyt lisärakennusoikeudet toteutuessaan tuovat lisää asiointiliikennettä sekä asukkaita, tämän myötä junaliikenteen käyttäjämäärät kasvat. Mahdollisen paikallisjunaliikenteen toteutukseen liittyvän suunnittelun yhteydessä kävijämäärät tarkennetaan silloisen tilanteen mukaan. Meriniityn liikenneturvallisuuden parantaminen ja mahdolliset liikenneympyrät alueella tutkitaan asemakaavatasolla. Luonnonolot Salon keskustan viheralueet säilyvät, eikä niihin esitetä kahta poikkeusta lukuun ottamatta kaavatyön yhteydessä muutoksia. Keskustan osayleiskaavatyön yhtenä lähtökohtana on ollut säilyttää nykyinen tilanne puistojen ja viheralueiden osalta. Lisärakentamisen alueita ja kaupunkirakenteen tiivistämistä on osoitettu jo olemassa oleville rakennuspaikoille puistoalueita säästäen. Kaupungin keskusta-alueen tärkeimmät ja kasvillisuuden kannalta mielenkiintoisimmat luontoalueet sijaitsevat kaavarajauksen ulkopuolella. Nakolinnan lähivirkistysalue kuuluu kaava-alueeseen ja alue esitetään säilytettäväksi nykyisessä muodossaan lähivirkistysalueena, jolla ympäristö säilytetään. Kaavamerkinnät ovat osayleiskaavatasolle tyypillisiä, joten kaikkia puistoalueita ei kaavassa ole merkitty kartalle. Esim. Asemanpuiston alueella oleva C-merkintä pitää sisällään asemakaavassa säilytettäväksi puistoksi merkityn alueen. Edellä esitetyistä syistä johtuen luontoselvityksen päivitykselle ei ole nähty tarvetta. Salon kaupungin ympäristöyksikön sekä Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksen lausunnoissa ei myöskään ole tuotu esille asioita joiden perusteella Salon yleiskaava 2020 varten laadittua luontoselvitystä tulisi päivittää. Kaavatyön yhteydessä esitetyt muutokset viheralueisiin ovat seuraavat - osaa Varesvuoren peltoalueesta rautatien ja mt110 välissä esitetään KMT-1 alueen laajennusalueeksi kuitenkin siten, että mt110 ja rakentamiselle varatun alueen väliin jätetään viheraluekaista (viranomaisneuvottelussa sovitun mukaisesti). Peltoalueella ei nähdä olevan luontoarvoja. (Muutos esitetty alla olevassa kartassa ympyröitynä) - luo -merkintä poistetaan Vähäjoesta välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatui. Käytännössä jokiuoma on rakennettu jopa raskaasti välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatu, joten tämä osa joesta ei ole enää käytännön eikä luonnon toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista säilyttää luonnonmukaisena. Luo -merkintä on tässä tapauksessa tarpeeton. Salon ympäristönsuojeluyksikkö on lausunnossaan esittänyt luo -merkinnän poistamista. 8

9 Kuva Rummunlyöjänkadun kävelysillalta Tahkonkadun suuntaan, alueelta on poistettu luo -merkintä Kuva Rummunlyöjänkadun kävelysillalta Salonjoen suuntaan, alueella on säilytetty luo -merkintä. Kuva viher-, virkistys- ja liikunta-alueista Salon keskustan osayleiskaava-alueella. Osayleiskaavaalue on rajattu punaisella viivalla. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen pyydettiin lausunto ornitologi Seppo Sällylältä koskien Salon keskustan lintukantaa. Lausunto on lyhennettynä selostuksen kohdassa Salon luontoselvitys ja täydennys Kaavakartan määräyksiä on täydennetty hulevesien osalta. Rakennettu kulttuuriympäristö 9

10 Suojelumerkintöjen poistojen perustelut on esitetty kaavaselostuksessa kohdassa Salon rakennettu kulttuuriympäristö. Suojelumääräysten poistamiset on arvioitu kaavatyötä ohjanneessa ohjausryhmässä, jonka lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta sekä kaupunginhallitus ovat käsitelleet asiaa. Kastun talon osalta suojelumerkinnän poistaminen liittyy kyseistä kiinteistöä koskevaan asemakaavanmuutoskäsittelyyn. Kaavan laatimisen yhteydessä kunnallisen päätöksenteon yhteydessä on päädytty poistamaan suojelumerkintä Kastun talolta, osayleiskaavaehdotus noudattaa näitä päätöksiä. Kiffarin sekä Leinonvalun ruokalarakennuksen poistaminen suojeltavien rakennusten listalta perustuu, sen lisäksi mitä kaavaselostuksessa on kerrottu, rakennusten kulttuurihistorialliseen sekä kaupunkikuvalliseen arvioon. Rakennuksilla ei ole nähty olevan kaupunkikuvallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävää asemaa. Salon seudun osuuskaupan viljavaraston varastorakennuksen sekä kaupungin vanhan viraston piharakennuksen suojelumerkinnän poistot ovat linjassa Salon päätöksenteon kanssa. A3. Liikennevirasto Liikennevirasto on tutustunut kaavaehdotukseen ja antaa lausuntonsa rautateiden sekä vesiväylien näkökulmasta. Yleiskaava -alueen läpi kulkee Kirkkonummi - Turku -rataosa. Junaliikenteestä aiheutuu kaava - alueelle melu -, runkomelu - ja tärinähaittoja. Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu asuinkerrostalojen alueita kaava-alueen eteläosaan Hornin kaupunginosaan rautatien läheisyyteen. Varsinkin näiden alueiden osalta tulee huomioida rautatieliikenteen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat. Asuinrakennukset tulisi sijoittaa alueelle, jossa Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melun ohjearvot eivät ylity: Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq enintään Päivällä Yöllä klo 7-22 klo 22-7 db db Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet )2) Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet ) Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet Opetus- ja kokoontumistilat 35 Liike- ja toimistohuoneet 45 10

11 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista ohjearvoon. Melutasoja verrataan ohjearvoihin melulähderyhmittäin. Asuinrakentamista ei tule osoittaa tärinäherkille alueille ilman tärinänvaimennustoimenpiteitä edellyttävää kaavamerkintää. Liikenteen tärinästä on olemassa VTT:n selvitys vuodelta 2004 (VTT tiedotteita 2278), jossa on annettu tärinään liittyviä suosituksia. Suosituksen mukaan uudella asuinalueella asuinrakennuksen tärinä ei saa ylittää arvoa 0,30 mm/s eikä vanhalla asuinalueella arvoa 0,60 mm/s. Tärinälle herkimpiä rakennuksia ovat yleensä puolitoista tai kaksikerroksiset puurakenteiset talot. Liikenneväylien läheisyydessä olevilla alueilla liikenteen aiheuttama tärinä ja melu voivat heikentää asumismukavuutta ja aiheuttaa terveyshaittoja. Haittavaikutuksia voidaan lieventää mm. asunnon runkorakenteen valinnalla ja rungon eristämisellä perustuksista, ikkunoiden valinnalla, lisäämällä etäisyyttä liikenneväylään tai meluaidalla tai tärinää estävällä ponttiseinällä. Yleensä runkomeluhaitat ulottuvat 60 m (pehmeikkö) - yli 200 m (kallio) etäisyydelle rautatiestä (VTT:n tiedotteita 2468). Yleiskaavaehdotuksessa on huomioitu suunnitteilla olevan Espoo - Lohja - Salo -radan linjaus. Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu uusi kevyen liikenteen yhteystarve kulkemaan radan alitse Valimonkadulta Annankadulle. Maaperän laadun takia (pehmeikköä) alikulku on hankala toteuttaa usea raiteisen rautatien ali niin, ettei siitä aiheudu haittaa rautatien stabiliteetille. Uusi kevyen liikenteen yhteystarve tulee tästä syystä osoittaa kulkemaan ylikulkusillassa rautatien yli. Valtatien 110 eteläpuolelle merkitty radan ylittävä ulkoilureitti ja Saloranpolulle merkitty radan alittava ulkoilureitti on merkitty kaavaehdotuksessa samaan tasoon radan kanssa. Kyseiset ulkoilureitit tulisi merkitä kaavaan olemassa olevan tilanteen mukaan ylikulkuna ja alikulkuna. Liikenneviraston näkökannan mukaan liityntäpysäköintiä tulee kehittää Salon rautatieaseman läheisyydessä. Aseman läheisyyteen tulee osoittaa alue liityntäpysäköintiä varten. Yleiskaavaan tulisi merkitä Salonjoessa kulkeva Salojoen venereitti. Kaavassa on esitetty Salonjoen ylittävä kevyenliikenteen yhteystarve -merkintä. Mahdollisen uuden sillan suunnittelussa tulisi huomioida Liikenneviraston ohjejulkaisun Suositukset vesistösiltojen aukkomitoista (Merenkulkulaitoksen julkaisuja 12 /2005) mukaiset vaatimukset vesiväylän ylittävälle sillalle, tai vähintäänkin huomioida sillan aukkomitat siten, että uusi silta ei heikentäisi vesiliikenteen toimintaedellytyksiä esim. alikulkukorkeuden tai -leveyden osalta nykyiseen verrattuna. Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. 11

12 Liikennemelu ja -tärinämittaukset tullaan tekemään asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin myös rakentamisen määrä ja laatu rata-alueen läheisyydessä ratkaistaan. Asemakaavalla rakennusalueiden rajat ja etäisyydet rata-alueesta täsmentyvät. Valimonkadulta Annankadulle osoitettu uusi kevyen liikenteen yhteystarve, esitetään ainoastaan yhteystarpeena, jolloin tulevaisuudessa voidaan päättää ylityksen rakentamistapa, joko ylityksenä tai alituksena. Saloranpolulle merkitty radan ylitystarvemerkintä korjataan olemassa olevan tilanteen mukaan radan alitukseksi. Yleiskaavan C-merkintä mahdollistaa liityntäpysäköinnin järjestämisen, asia ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Salonjoen ylittävän uuden mahdollisen kevyenliikenteen sillan aukkomitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. A4. Varsinais-Suomen liitto, maankäyttöjaosto Maankäyttöjaosto toteaa aiempien lausuntojensa mukaisesti, että osayleiskaavaehdotus on Somerontien vähittäiskaupan suuryksikön KM-merkinnän osalta joulukuussa 2008 vahvistetun oikeusvaikutteisen maakuntakaavan ja keväällä 2011 muuttuneen maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. MRL 71c : Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. Seudullista vähittäiskaupan suuryksikköä ei voida kuntakaavoituksella osoittaa keskustojen ulkopuolelle ilman, että sen tarve ja paikka on ensin osoitettu maakuntakaavassa. Lisäksi maankäyttöjaosto toteaa, ettei osayleiskaavaehdotuksessa ole po. KM-merkinnän osalta esitetty vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien MRL 71b :n erityisten sisältövaatimusten toteutumista osoittavia perusteita. Merkintä on ristiriidassa yleiskaavaehdotuksen muiden kaupallisen keskusta alueen kehittämiseen tähtäävien merkintöjen ja kaavaselostukseen kirjattujen tavoitteiden kanssa. Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumisvaihtoehtoja voimassa olevan oikeusvaikutteisen maakuntakaavan keskustatoimintojen alueelle ei ole riittävästi tutkittu. Somerontien yritysalueen alueen kaupan luonne tulee kaavamerkinnällä ja -määräyksellä määritellä maankäyttö- ja rakennuslain sekä voimassa olevan maakuntakaavan mukaiseksi ja osoittaa toiminnoille, jotka eivät heikennä keskustahakuisten kaupan toimialojen menestystä eivätkä vaaranna muiden keskusten lähipalveluiden toimintaedellytyksiä. Maankäyttöjaosto puoltaa Salon keskustan yleiskaavaehdotuksen tavoitteita keskustan ja asemanseudun kehittämiseksi radan eri puolia yhdistävillä kaupunkikuvallisilla ja toiminnallisilla ratkaisuilla. 12

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Jussi Jääoja, Tuomo Sirkiä KÄSITTELYVERSIO 10042012 18 (33) LAUSUNNOT 1. Rakennuslautakunta 16.3.2012 Dnro HAMINA: 393 /2011 22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 12.1.2017-13.2.2017 EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN Etelä-Savon maakuntaliitto 13.1.2017 Merkitään tiedoksi Savonlinnan

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm Sivu 1 (6) Lausunnot Palautteen antaja ja pvm Uudenmaan ELY-keskus 30.1.2017 Yhteenveto sisältää 24.2.2017 mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Lausunto Vastine

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo,

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, Tervanokantie Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, 9.3.2017 9.3.2017 Ohjelma Aloitus Suunnittelutilanne lyhyesti Kaavaluonnos Kaavaehdotuksen esittely Jatkovaiheet Keskustelua Lopetus 9.3.2017

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

KAAVAN KUVAUS. Yleistä

KAAVAN KUVAUS. Yleistä KAAVAN KUVAUS Yleistä Tervajoen asemakaavaluonnoksen katujen, tonttien ja kortteleiden muodostamisessa on huomioitu ajantasaiset kiinteistörajat, tuore yleiskaava ja maastotieto. Ilman erityistä syytä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.2014, tark. 26.11.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot