SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035"

Transkriptio

1 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ LAUSUNTOAIKA A. Lausunnot 18kpl s B. Osallisten muistutukset 12kpl s C. Muutokset kaavakarttaan s.39 40, tark

2 A. VIRANOMAISTEN LAUSUNNOT A1. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvontayksiköllä ja ympäristöterveydenhuollonyksiköllä ei ole huomautettavaa Salon keskustan osayleiskaavan 2035 kaavaehdotuksesta. Ympäristönsuojeluyksikkö: Vähäjoen varren luo -merkintää Mököisissä (välillä kävelysilta - Tahkonkadun silta) ei ole enää vahvistetussa asemakaavassa, joten se on tarpeeton osayleiskaavassakin. Luo -merkinnälle ei löydy enää perusteita koska alue on paikoitellen rakennettu jopa raskaasti. Maakuntakaavassa suojelluksi rakennukseksi merkitty Kastun talo ei ole ehdotuksessa varustettu suojelumerkinnällä. Hornin kaupunginosassa Tehdaskadun varrella on teollisuusalueelle ehdotuksessa merkintä TY= teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueella nyt olemassa oleva teollisuus ei täytä tätä vaatimusta, joten käytännössä merkintä koskee alueelle sijoittuvaa uutta teollista toimintaa. Kerroslukuja esitetään nostettavan siinä määrin, että kaupunkikuva muuttuu oleellisesti niiden toteutuessa. Rakennusvalvonnanjohtaja: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa keskustan osayleiskaavan 2035 kaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon: Vähäjoen varren luo -merkintää Mököisissä (välillä kävelysilta - Tahkonkadun silta) ei ole enää vahvistetussa asemakaavassa, joten se on tarpeeton osayleiskaavassakin. Luo -merkinnälle ei löydy enää perusteita, koska alue on paikoitellen rakennettu jopa raskaasti. Luo -merkintä poistetaan kaavakartalta välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatu. Käytännössä jokiuoma on rakennettu jopa raskaasti välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatu, joten tämä osa joesta ei ole enää käytännön eikä luonnon toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista säilyttää luonnonmukaisena. Luo -merkintä on tässä tapauksessa tarpeeton. 2

3 A2. Varsinais-suomen ELY -keskus, ympäristö ja luonnonvarat Keskusta-alue Osayleiskaavan luonnoksessa määriteltykeskusta toimintojen a lue (C, C-1) sijoittuu suurimmalta osaltaan maakuntakaavan osoittamalle keskusta-alueelle. Osayleiskaavan C-rajaus ulottuu vähäisesti idemmäksi Helsingintien varrella. Rautatien eteläpuolelle ulottuvaa maakuntakaavan C- aluetta Halikon taajaman eteläosassa ei ole merkitty osayleiskaavaan. Kaupalliset palvelut VAT:ien mukaan kaupunkiseuduilla on varmistettava palveluiden saatavuutta edistävä keskusverkko ja palvelujärjestelmä sekä selvitettävä vähittäiskaupan suurmyymälöiden sijoittaminen. Kaupan sijoittumista ja laajuustavoitteita tulee arvioida suhteessa paikalliseen ja seudulliseen markkina-alueeseen myös yleiskaavahankkeissa. Osayleiskaavan liitteenä olevan kaupallisen selvityksen (2011) mukaan Salon kaupan alueiden merkitys on seudullinen. Yleiskaavan tehtävänä on ohjata asemakaavoitusta. Puheena olevalla kaava-alueella on kyse lähinnä asemakaavojen muutoksista. Osa yleiskaavaa laadittaessa on varmistuttava siitä, että osayleiskaavan ohjausvaikutus toteutuu halutulla ja lainmukaisella tavalla. Kunnan on huolehdittava siitä, ettei keskustahakuiselle kaupalle koidu vahinkoa muiden kaupan alueiden sijoittamisesta. Tämä tarkoittaa, ettei tavanomaisen vähittäistavaran kauppaa tule osoittaa keskustan ulkopuolelle. Keskustan ulkopuolelle sijoittuvat kaupan alueet tulee määritellä sellaiselle erikoistavaralle, jonka kauppa voi ajantasaisen lainsäädännön mukaan sijoittua muualle kuin keskustaan. Osayleiskaavaehdotuksen kartalle merkittyjen KM- ja KTM -alueiden kerrosalatavoitteet voisivat teoriassa johtaa noin kerrosneliömetrin osoittamiseen näille alueille asemakaavamuutoksissa. Kaavaselostuksen sivulla 27 todetaan, että 2000-luvulla keskusta-alueelle on rakennettu liiketilaa noin m2. Vuotuinen lisäys on siis ollut noin 8000 m2. Osayleiskaava tarjoaisi potentiaalista kaupan kerrosalaa yli 150 vuoden tarpeisiin, mikäli tahti säilyisi samana. Kaavamerkintöjen vaikutusta ei ole arvioitu riittävästi suhteessa kaupallisessa selvityksessä tarkasteltuun lisäkerrosalan tarpeeseen. Tällainen vertailu on syytä tehdä, jotta voidaan päätellä, miten laajasti kaupan alueiden merkintöjä on järkevää sijoittaa ja minkä tyyppinen kauppa eri alueille soveltuu. Merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suurmyymälöitä tai myymäläkeskittymiä ei voida osoittaa keskusta-alueen (C) ulkopuolelle, jollei sijaintia ole erityisesti osoitettu maakuntakaavassa. Osayleiskaavassa on siis syytä määritellä myymälöiden ja myymäläkeskittymien kerrosalan yläraja C-alueiden ulkopuolella, jotta merkitykseltään paikallisen kaupan enimmäislaajuus tulee kaavassa arvioiduksi. Salon seudun maakuntakaavan mahdollisia muutoksi a (taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaa on vastikään alettu laatia) ei voi ennakoida, joten kaupan seudulliseen laajuuteen perustuvia uusia merkintöjä ja määräyksiä ei voi nyt osoittaa yleiskaavaan, paitsi Halikon suurmyymälän kohdalla (KM -merkintä), koska se on maakuntakaavan C-alueella. Ympäristöministeriön oppaan 3/2013, Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus, mukaan " Yleiskaavoissa osoitetaan myös sellaisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainti ja mitoitus, joilla ei ole seudullista merkitystä " (s. 20). Kaavamerkinnästä KTM-1 tulee poistaa sanat "merkitykseltään seudullisen". Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan lajit on merkittävä kaavamääräyksiin, ks. opas 3/2013, s.48. Kaavakartan määräyksissä KTM-1 ja KTM-2 esiintyy käsite "päivittäistavaran suuryksikkö ". Tällaista käsitettä ei ole kaupan sijoittumisen ohjauksen lainsäädännössä eikä oppaissa. Määräyksiä 3

4 tulee siis korjata myös tältä osin: tarkoitetaanko vain elintarvikkeiden kauppaa vai sekä elintarvikkeiden että ns. non food päivittäistavaroiden kauppaa? Kaavamääräyksin on mahdollista rajata päivittäistavaran kaupan pinta-alaa esim. "enintään xxx neliömetriä päivittäistavaran kaupan myymälätiloja". KTM-1 - ja KTM-2-määräyksissä tulee kaupan määritelmä korjata muotoon "paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa". ELY -keskus toteaa taas kerran, että maakuntakaava ei mahdollista merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suurmyymälän tai myymäläkeskittymän sijoittamista Somerontien varrelle esitettyyn paikkaan. Salon kaupunginhallitus on keskeyttänyt kyseisen alueen asemakaavoituksen, mutta keskeytys ei ole riittävä toimenpide. Lisäksi ELY -keskus muistuttaa, että mainittu Somerontien alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. ELY -keskus katsoo edelleen, että rautatien ja mt:n 110 väliin osoitettu KMT-alueen laajennus itään nykyisen yleiskaavan virkistysalueelle tulee poistaa. Valtakunnallisesti arvokkaan maisemaalueen rajaus ei ulotu aiemman kunnanrajan itäpuolelle, mutta arvokkaan maisema-alueen puolelle on jo aiemmin sijoitettu huomattava määrä kaupan kerrosalaa ja virkistysaluetta sen sijaan osoitettu heti määritellyn maisema -alueen viereen. Liikenne Liikenteen aihepiiri esitellään kaavaselostuksessa varsin niukasti. Keskeisiä kysymyksiä käsitellään kaava-aineiston liitteenä olevassa liikennesuunnitelmassa (kevät 2013). Kaavakarttaa on täydennetty etenkin kevyen liikenteen tavoitteellisten yhteyksien osalta. Liikennevirasto katsoo (sähköinen kirje ELY -keskukselle ), ettei Salon itäisen ohitustien yleissuunnitelman vanheneminen v lopussa estä tiesuunnitelman käynnistämistä. Kantatien 52 uutta linjausta silmällä pitäen tulee (Liikenneviraston em. kirje huomioon ottaen) esittää osayleiskaavan liikenneverkon nykytilanteen olosuhteiden, määrien ja ongelmien kuvaus, ennusteet ja vaikutusten arvioinnit. Esitystavan tulee liikenneviraston tarvetta vastatakseen olla kattava, analyyttinen ja esitystavaltaan selkeä. Nykytilanteesta ja vaikutuksista tulee kuvata yksityiskohtaisesti nykytilanne ja perustellut arviot muutoksista mm. liikennemäärien, joukkoliikenteen, turvallisuuskysymysten, rahtiliikenteen, erikoiskuljetusten ja kevyen liikenteen osalta. Tietojen tulee perustua vaikutusten todentamiseksi kaikilta osiltaan numerotietoihin ja kartta-analyyseihin. Käytettävissä on esimerkiksi liikenneturvallisuusselvityksen ja joukkoliikenteen palveluselvityksen tietoja. Joukkoliikenteen tavoitteita ja maankäytön muutosten suhdetta joukkoliikenteen järjestämiseen tulevaisuudessa ei liikennesuunnitelmassa käsitellä juuri muuten kuin toteamalla, että joukkoliikenne toimii nykyisellään hyvin. Käsitys nykytilanteesta ei kuitenkaan ole suunnitelma. Joukkoliikenteen osalta on tarpeellista esittää kauko- ja paikallisbussiliikenteen nykytilanteen reitit ja pysäkit, mahdollisuuksien mukaan tiedot käyttäjämääristä ja perusteltu arvio joukkoliikenteen hoidon, käyttöasteen ja käyttäjämäärän muutoksista kaavan toteutumisen seurauksena. Samoin arvio vaikutuksista junaliikenteen kävijämääriin tulisi esittää. Ajoneuvoliikenteen verkon osalta aineistossa esitetty nykytilanteen liikennemääräkartta on osittain vanhentunut ja tämä tulee tarkistaa. Lisäksi ennusteet kantatien 52 uuden linjauksen vaikutuksista tulee päivittää nykyisin käytettävissä olevien tietojen ja osayleiskaavan mukaisten maankäytön muutosten pohjalta. Esimerkiksi Mariankadun ympäristöön on suunniteltu enemmän maankäyttöä kuin arvioi tiin vuonna 2004 kt 52:n yleissuunnitelmaa laadittaessa. Samoin keskustan liikennejärjestelyjen mahdolliset vaikutukset liikennevirtoihin alueella tulee tarkastella. 4

5 On syytä tutkia, voidaanko yleiskaavatasolla osoittaa liikenneturvallisuutta kohentavia keinoja etenkin Meriniityn pitkillä suorilla katuosuuksilla. Joensuunkadun ja Myllyojankadun risteykseen voisi harkita kiertoliittymän osoittamista. Aluetta koskevat liikenteelliset suunnitelmat ja hankkeet tulee luetella kaavaselostuksessa, jotta tieto niiden olemassaolosta ja ajantasaisuudesta säilyy kaava -aineiston osana. Luonnonolot Osayleiskaavan liitteenä on suunnittelualueen luonnonoloja koskeva selvitys, joka on alun perin laadittu yleiskaavaa 2020 varten. ELY -keskus esitti osayleiskaavan luonnoksesta antamassaan lausunnossa, että luontoselvitys olisi syytä päivittää. Kaupunki ei ole vastinekoosteessaan kommentoinut päivitystarvetta. ELY -keskus katsoo edelleen, että luontoselvityksen päivitystarve on olemassa. Kaavan yleismääräyksiä on syytä täydentää hulevesien käsittelyn määrittelytarpeesta asemakaavoituksessa. Rakennettu kulttuuriympäristö Osayleiskaavan selvityksiin sisältyy suunnittelualueen kulttuuriympäristöä koskeva selvitys, joka sekin on alun perin laadittu yleiskaava a 2020 varten. Osayleiskaava luonnoksen selostuksen mukaan muutama yleiskaavassa 2020 osoitettu rakennussuojelumerkintä halutaan nyt poistaa. ELY -keskus katsoo edelleen, että Kastun talon, Kiffarin ja kaupungin viraston piharakennuksen suojelumerkinnät tulee säilyttää. Vanha hallintokortteli kuuluu RKY 2009 alueeseen Salon rautatieasemanseutu ja vanha kauppalamiljöö. Kaavaluonnokseen verrattuna suojeltavien rakennusten luetteloon on lisätty yksi kohde, Hermannin koulun liikuntasali (sr9), ja poistettavien joukkoon yksi kohde, Leinon tehdasalueen konttori- ja ruokalarakennus (sr41). ELY -keskus katsoo, että konttori- ja ruokalarakennuksen sr -merkintä tulee säilyttää osayleiskaavassa. Myöhemmässä asemakaavan muutoksessa voidaan rakennuksen arvo ja soveltumismahdollisuus uusiin tarkoituksiin tutkia tarkemmin. Kaavaselostus ELY -keskus katsoo, ettei KM - ja KMT-alueiden potentiaalisen lisärakentamisen erilaisia vaikutuksia ole arvioitu riittävästi kaavaselostuksen luvussa 5. Osayleiskaavassa ei voida esittää ehtoja maakuntakaavan uudistamiselle. Muilta osin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa lausunnolla olevasta osayleiskaavan ehdotuksesta. Kaupalliset palvelut Kaupalliset selvitykset osoittavat kiistattomasti Salon keskustan merkityksen kaupallisena keskuksena (Salon kaupallinen selvitys, FCG 2011, Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys, Ramboll 2013). Lausunnon mukaan: kunnan on huolehdittava siitä, ettei keskustahakuiselle kaupalle koidu vahinkoa muiden kaupan alueiden sijoittamisesta. Tämä tarkoittaa, ettei tavanomaisen vähittäistavaran kauppaa tule osoittaa keskustan ulkopuolelle. Keskustan ulkopuolelle sijoittuvat kaupan alueet tulee määritellä sellaiselle erikoistavaralle, jonka kauppa voi ajantasaisen lainsäädännön mukaan sijoittua muualle kuin keskustaan. 5

6 Tämän katsotaan viittaavaan kaavakartalla ns. Somerontien yritysalueeseen kaavan pohjoisosassa (KM merkintä). MRL 71b mukaan on katsottava, että 1. suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Alueen kaavoituksen ei katsota vaikuttavan keskustan kaupallisiin palveluihin, koska keskustan vetovoimana ovat erikoistavaran kaupat ja sellaista kauppaa ei ole suunnitteilla kyseiselle alueelle. Lisäksi keskustassa sijaitsevat päivittäistavaran kaupat tulevat jatkamaan toimintaansa nykyisissä tiloissaan. Ajateltu liiketoiminta alueella tulisi olemaan hypermarket -tyyppistä toimintaa, jota ei voida ajatella sijoitettavan keskusta-alueelle ilman että keskustarakenteesta jouduttaisiin purkamaan laajoja alueita 2. alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Alueelle kulkee joukkoliikenteen reitti ja alue on tavoitettavissa kevyenliikenteen reittejä pitkin. 3. suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Alue sijaitsee aivan Salon keskustan tuntumassa, jolloin liikenteestä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia. Etäisyys keskustasta Turuntieltä alueelle on n.2km, Ollikkalan asuntoalue sijaitsee välittömästi alueen lounaispuolella ja kt 52 uuden linjauksen valmistuttua Palometsän sekä Anjalan alueilta tulee olemaan lyhimmillään alle puolen kilometrin matka alueelle. Somerontien osalta sovittiin viranomaisneuvottelussa , että alue merkitään kaupallisten palveluiden reservi / kehittämisalueeksi, alueen sisältö tulee täsmentymään maakuntakaavassa. Lausunnossa todetaan edelleen, että kaavamerkintöjen vaikutusta ei ole arvioitu riittävästi suhteessa kaupallisessa selvityksessä tarkasteltuun lisäkerrosalan tarpeeseen. Kerrosalataulukko keskustan osayleiskaavan keskeisten kaupallisten alueiden (KMT / KM) rakennusoikeuksista Alue ja osayleiskaavan kaavamerkintä voimassa olevan kaavan mukainen toteutunut rakennusoikeus KOY 2035 rakennusoikeus rakennusoikeus Meriniitty KMT-1 / TP Valuri KMT Prisma, Retail Park KM / KMT Yhteensä Osayleiskaava mahdollistaa km 2 kaupallisen kerrosalan lisäyksen, eli kaava ei oleellisesti lisää kaupan kerrosalaa, vaan kerrosalat ovat olemassa jo nykyisissä kaavoissa. Suurin osa kartalle merkittyjen KM- ja KMT -alueiden kerrosalaneliöistä muodostuu Meriniityn alueella, jossa voimassa oleva asemakaava (hyv. pääosin 1990, Nokian alue 2002), sekä käsittelyssä oleva osayleiskaava mahdollistavat pääosin tehokkuuden e=1 ja kolmikerroksisen rakentamisen. 6

7 Voimassa olevan kaavan rakennusoikeudesta on toteutunut km 2 (29 %), eli käyttämätöntä rakennusoikeutta on jäljellä km 2. Liike- ja toimistotilaa on rakentunut km 2 ja teollisuus- ja varastotilaa km 2. Osayleiskaavaehdotuksessa esitetään km 2 rakennusoikeutta Meriniityn alueelle. Lisäys ( km 2 ) johtuu pääosin radan varrelle sijoitetusta korkeamman rakentamisen työpaikkaalueesta, joka nähdään urbaanin kaupunkikehityksen alueena. Meriniityn alue on rakentunut vuosikymmenien aikana huomattavasti voimassa olevan kaavan mahdollistamaa tehokkuutta hillitymmin. On erittäin todennäköistä, että kaavan sallima tehokkuus ei tule toteutumaan kuin mahdollisesti jossakin yksittäisessä tapauksessa Meriniityn alueella. Tonttialueiden arvottaminen ei kuitenkaan ole järkevää, vaan tulevaisuuden ratkaisuille tulee jättää valinnanvaraa. Meriniityn alueella, joka sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä, halutaan edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Meriniityn osalta sovittiin viranomaisneuvottelussa , että alueelle laaditaan kaksiosainen kaavamerkintä, jossa seudullisesti merkittävän kaupan salliminen sidotaan maakuntakaavan vahvistumiseen. Lausunnon mukaan seudullisia vähittäiskaupan suurmyymälöitä tai myymäläkeskittymiä ei voida osoittaa keskusta-alueen (C) ulkopuolelle, jollei sijaintia ole erityisesi osoitettu maakuntakaavassa. Vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset tulivat voimaan , laki sisältää ns. siirtymäsäännöksen, jonka mukaan lain 71 a :ää sovelletaan paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan kuitenkin vasta neljän vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. Lain mukaan ennen hyväksytyissä kaavoissa voidaan osoittaa paljon tilaa vaativaa kauppaa keskusta-alueiden ulkopuolelle. Lausunnossa todetaan edelleen, että osayleiskaavassa olisi syytä määritellä myymälöiden ja myymäläkeskittymien kerrosalan yläraja C -alueiden ulkopuolella, jotta merkitykseltään paikallisen kaupan enimmäislaajuus tulee kaavassa arvioiduksi. MRL:n kaupan säädökset eivät tunne käsitettä merkitykseltään paikallinen kauppa ja MRL 71 mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella. Kaavamääräyksiin on lisätty seuraava maininta: Alueelle saa sijoittaa sellaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle kuten auto-, huonekalu-, puutarha-, maatalous ja kodintekniikkakauppaa. Lausunnossa viitataan ympäristöministeriön oppaaseen Vähittäiskaupan suuryksikön kaavoitus 3/2013. Opas on julkaistu , jolloin kaavaehdotus oli jo nähtävillä. Oppaan ohjeita ei ole voitu edellä mainitusta syystä johtuen ottaa huomioon. On myös huomioitava, että Vähittäiskaupan suuryksikön kaavoitus 3/2013 on opas, ei laki. Kaavamääräyksiin korjataan käsite päivittäistavaran suuryksikkö muotoon päivittäistavarakaupan suuryksikkö sekä KMT-1 ja KMT-2 määräykset muutetaan muotoon paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa. KMT-1 alueen laajennusalueella rautatien ja mt110 väliseltä ei ole maisemallisia arvoja. Viranomaisneuvottelussa ( ) sovitun mukaisesti mt110 ja laajennusalueen väliin osoitetaan lähivirkistysaluevyöhyke. Liikenne 7

8 Liikennesuunnitelmaa on edeltänyt liikenneselvitys, nykytilan analyysin laatiminen (päivätty ). Raportti on kaava-aineiston oheismateriaalina. Liikenneselvitys liitetään liitteeksi liikennesuunnitelman yhteyteen, jolloin lausunnossa esitetyt nykytilan olosuhteiden, määrien ja ongelmien kuvaukset, ennusteet ja vaikutusten arvioinnit tulevat paremmin todennetuksi liikennesuunnitelmaan liittyen. Liikennesuunnitelma on päivitetty liikenne-ennusteen, joukkoliikenteen ja vaikutusten osalta sekä liikennemääräkartat on tarkistettu. Kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin valita joukkoliikenteen järjestämistavaksi markkinaehtoinen järjestämistapa, jota tarvittaessa täydennetään ostopalveluilla ja lisäksi kehitetään kutsuliikennettä. Tästä johtuen suunnitelmaa joukkoliikenteen tavoitteista ja järjestämisestä tulevaisuudessa on ongelmallista esittää. Keskustaan esitetyt lisärakennusoikeudet toteutuessaan tuovat lisää asiointiliikennettä sekä asukkaita, tämän myötä junaliikenteen käyttäjämäärät kasvat. Mahdollisen paikallisjunaliikenteen toteutukseen liittyvän suunnittelun yhteydessä kävijämäärät tarkennetaan silloisen tilanteen mukaan. Meriniityn liikenneturvallisuuden parantaminen ja mahdolliset liikenneympyrät alueella tutkitaan asemakaavatasolla. Luonnonolot Salon keskustan viheralueet säilyvät, eikä niihin esitetä kahta poikkeusta lukuun ottamatta kaavatyön yhteydessä muutoksia. Keskustan osayleiskaavatyön yhtenä lähtökohtana on ollut säilyttää nykyinen tilanne puistojen ja viheralueiden osalta. Lisärakentamisen alueita ja kaupunkirakenteen tiivistämistä on osoitettu jo olemassa oleville rakennuspaikoille puistoalueita säästäen. Kaupungin keskusta-alueen tärkeimmät ja kasvillisuuden kannalta mielenkiintoisimmat luontoalueet sijaitsevat kaavarajauksen ulkopuolella. Nakolinnan lähivirkistysalue kuuluu kaava-alueeseen ja alue esitetään säilytettäväksi nykyisessä muodossaan lähivirkistysalueena, jolla ympäristö säilytetään. Kaavamerkinnät ovat osayleiskaavatasolle tyypillisiä, joten kaikkia puistoalueita ei kaavassa ole merkitty kartalle. Esim. Asemanpuiston alueella oleva C-merkintä pitää sisällään asemakaavassa säilytettäväksi puistoksi merkityn alueen. Edellä esitetyistä syistä johtuen luontoselvityksen päivitykselle ei ole nähty tarvetta. Salon kaupungin ympäristöyksikön sekä Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksen lausunnoissa ei myöskään ole tuotu esille asioita joiden perusteella Salon yleiskaava 2020 varten laadittua luontoselvitystä tulisi päivittää. Kaavatyön yhteydessä esitetyt muutokset viheralueisiin ovat seuraavat - osaa Varesvuoren peltoalueesta rautatien ja mt110 välissä esitetään KMT-1 alueen laajennusalueeksi kuitenkin siten, että mt110 ja rakentamiselle varatun alueen väliin jätetään viheraluekaista (viranomaisneuvottelussa sovitun mukaisesti). Peltoalueella ei nähdä olevan luontoarvoja. (Muutos esitetty alla olevassa kartassa ympyröitynä) - luo -merkintä poistetaan Vähäjoesta välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatui. Käytännössä jokiuoma on rakennettu jopa raskaasti välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatu, joten tämä osa joesta ei ole enää käytännön eikä luonnon toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista säilyttää luonnonmukaisena. Luo -merkintä on tässä tapauksessa tarpeeton. Salon ympäristönsuojeluyksikkö on lausunnossaan esittänyt luo -merkinnän poistamista. 8

9 Kuva Rummunlyöjänkadun kävelysillalta Tahkonkadun suuntaan, alueelta on poistettu luo -merkintä Kuva Rummunlyöjänkadun kävelysillalta Salonjoen suuntaan, alueella on säilytetty luo -merkintä. Kuva viher-, virkistys- ja liikunta-alueista Salon keskustan osayleiskaava-alueella. Osayleiskaavaalue on rajattu punaisella viivalla. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen pyydettiin lausunto ornitologi Seppo Sällylältä koskien Salon keskustan lintukantaa. Lausunto on lyhennettynä selostuksen kohdassa Salon luontoselvitys ja täydennys Kaavakartan määräyksiä on täydennetty hulevesien osalta. Rakennettu kulttuuriympäristö 9

10 Suojelumerkintöjen poistojen perustelut on esitetty kaavaselostuksessa kohdassa Salon rakennettu kulttuuriympäristö. Suojelumääräysten poistamiset on arvioitu kaavatyötä ohjanneessa ohjausryhmässä, jonka lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta sekä kaupunginhallitus ovat käsitelleet asiaa. Kastun talon osalta suojelumerkinnän poistaminen liittyy kyseistä kiinteistöä koskevaan asemakaavanmuutoskäsittelyyn. Kaavan laatimisen yhteydessä kunnallisen päätöksenteon yhteydessä on päädytty poistamaan suojelumerkintä Kastun talolta, osayleiskaavaehdotus noudattaa näitä päätöksiä. Kiffarin sekä Leinonvalun ruokalarakennuksen poistaminen suojeltavien rakennusten listalta perustuu, sen lisäksi mitä kaavaselostuksessa on kerrottu, rakennusten kulttuurihistorialliseen sekä kaupunkikuvalliseen arvioon. Rakennuksilla ei ole nähty olevan kaupunkikuvallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävää asemaa. Salon seudun osuuskaupan viljavaraston varastorakennuksen sekä kaupungin vanhan viraston piharakennuksen suojelumerkinnän poistot ovat linjassa Salon päätöksenteon kanssa. A3. Liikennevirasto Liikennevirasto on tutustunut kaavaehdotukseen ja antaa lausuntonsa rautateiden sekä vesiväylien näkökulmasta. Yleiskaava -alueen läpi kulkee Kirkkonummi - Turku -rataosa. Junaliikenteestä aiheutuu kaava - alueelle melu -, runkomelu - ja tärinähaittoja. Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu asuinkerrostalojen alueita kaava-alueen eteläosaan Hornin kaupunginosaan rautatien läheisyyteen. Varsinkin näiden alueiden osalta tulee huomioida rautatieliikenteen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat. Asuinrakennukset tulisi sijoittaa alueelle, jossa Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melun ohjearvot eivät ylity: Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq enintään Päivällä Yöllä klo 7-22 klo 22-7 db db Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet )2) Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet ) Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet Opetus- ja kokoontumistilat 35 Liike- ja toimistohuoneet 45 10

11 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista ohjearvoon. Melutasoja verrataan ohjearvoihin melulähderyhmittäin. Asuinrakentamista ei tule osoittaa tärinäherkille alueille ilman tärinänvaimennustoimenpiteitä edellyttävää kaavamerkintää. Liikenteen tärinästä on olemassa VTT:n selvitys vuodelta 2004 (VTT tiedotteita 2278), jossa on annettu tärinään liittyviä suosituksia. Suosituksen mukaan uudella asuinalueella asuinrakennuksen tärinä ei saa ylittää arvoa 0,30 mm/s eikä vanhalla asuinalueella arvoa 0,60 mm/s. Tärinälle herkimpiä rakennuksia ovat yleensä puolitoista tai kaksikerroksiset puurakenteiset talot. Liikenneväylien läheisyydessä olevilla alueilla liikenteen aiheuttama tärinä ja melu voivat heikentää asumismukavuutta ja aiheuttaa terveyshaittoja. Haittavaikutuksia voidaan lieventää mm. asunnon runkorakenteen valinnalla ja rungon eristämisellä perustuksista, ikkunoiden valinnalla, lisäämällä etäisyyttä liikenneväylään tai meluaidalla tai tärinää estävällä ponttiseinällä. Yleensä runkomeluhaitat ulottuvat 60 m (pehmeikkö) - yli 200 m (kallio) etäisyydelle rautatiestä (VTT:n tiedotteita 2468). Yleiskaavaehdotuksessa on huomioitu suunnitteilla olevan Espoo - Lohja - Salo -radan linjaus. Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu uusi kevyen liikenteen yhteystarve kulkemaan radan alitse Valimonkadulta Annankadulle. Maaperän laadun takia (pehmeikköä) alikulku on hankala toteuttaa usea raiteisen rautatien ali niin, ettei siitä aiheudu haittaa rautatien stabiliteetille. Uusi kevyen liikenteen yhteystarve tulee tästä syystä osoittaa kulkemaan ylikulkusillassa rautatien yli. Valtatien 110 eteläpuolelle merkitty radan ylittävä ulkoilureitti ja Saloranpolulle merkitty radan alittava ulkoilureitti on merkitty kaavaehdotuksessa samaan tasoon radan kanssa. Kyseiset ulkoilureitit tulisi merkitä kaavaan olemassa olevan tilanteen mukaan ylikulkuna ja alikulkuna. Liikenneviraston näkökannan mukaan liityntäpysäköintiä tulee kehittää Salon rautatieaseman läheisyydessä. Aseman läheisyyteen tulee osoittaa alue liityntäpysäköintiä varten. Yleiskaavaan tulisi merkitä Salonjoessa kulkeva Salojoen venereitti. Kaavassa on esitetty Salonjoen ylittävä kevyenliikenteen yhteystarve -merkintä. Mahdollisen uuden sillan suunnittelussa tulisi huomioida Liikenneviraston ohjejulkaisun Suositukset vesistösiltojen aukkomitoista (Merenkulkulaitoksen julkaisuja 12 /2005) mukaiset vaatimukset vesiväylän ylittävälle sillalle, tai vähintäänkin huomioida sillan aukkomitat siten, että uusi silta ei heikentäisi vesiliikenteen toimintaedellytyksiä esim. alikulkukorkeuden tai -leveyden osalta nykyiseen verrattuna. Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. 11

12 Liikennemelu ja -tärinämittaukset tullaan tekemään asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin myös rakentamisen määrä ja laatu rata-alueen läheisyydessä ratkaistaan. Asemakaavalla rakennusalueiden rajat ja etäisyydet rata-alueesta täsmentyvät. Valimonkadulta Annankadulle osoitettu uusi kevyen liikenteen yhteystarve, esitetään ainoastaan yhteystarpeena, jolloin tulevaisuudessa voidaan päättää ylityksen rakentamistapa, joko ylityksenä tai alituksena. Saloranpolulle merkitty radan ylitystarvemerkintä korjataan olemassa olevan tilanteen mukaan radan alitukseksi. Yleiskaavan C-merkintä mahdollistaa liityntäpysäköinnin järjestämisen, asia ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Salonjoen ylittävän uuden mahdollisen kevyenliikenteen sillan aukkomitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. A4. Varsinais-Suomen liitto, maankäyttöjaosto Maankäyttöjaosto toteaa aiempien lausuntojensa mukaisesti, että osayleiskaavaehdotus on Somerontien vähittäiskaupan suuryksikön KM-merkinnän osalta joulukuussa 2008 vahvistetun oikeusvaikutteisen maakuntakaavan ja keväällä 2011 muuttuneen maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. MRL 71c : Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. Seudullista vähittäiskaupan suuryksikköä ei voida kuntakaavoituksella osoittaa keskustojen ulkopuolelle ilman, että sen tarve ja paikka on ensin osoitettu maakuntakaavassa. Lisäksi maankäyttöjaosto toteaa, ettei osayleiskaavaehdotuksessa ole po. KM-merkinnän osalta esitetty vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien MRL 71b :n erityisten sisältövaatimusten toteutumista osoittavia perusteita. Merkintä on ristiriidassa yleiskaavaehdotuksen muiden kaupallisen keskusta alueen kehittämiseen tähtäävien merkintöjen ja kaavaselostukseen kirjattujen tavoitteiden kanssa. Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumisvaihtoehtoja voimassa olevan oikeusvaikutteisen maakuntakaavan keskustatoimintojen alueelle ei ole riittävästi tutkittu. Somerontien yritysalueen alueen kaupan luonne tulee kaavamerkinnällä ja -määräyksellä määritellä maankäyttö- ja rakennuslain sekä voimassa olevan maakuntakaavan mukaiseksi ja osoittaa toiminnoille, jotka eivät heikennä keskustahakuisten kaupan toimialojen menestystä eivätkä vaaranna muiden keskusten lähipalveluiden toimintaedellytyksiä. Maankäyttöjaosto puoltaa Salon keskustan yleiskaavaehdotuksen tavoitteita keskustan ja asemanseudun kehittämiseksi radan eri puolia yhdistävillä kaupunkikuvallisilla ja toiminnallisilla ratkaisuilla. 12

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(9) KORTTELIN 86 JA 87 ASEMAKAAVAN MUUTOS (TORVENSOITTAJANKADUN JA KELLONSOITTAJANKADUN VÄLINEN ALUE) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Alakaupungin

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot