SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035"

Transkriptio

1 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ LAUSUNTOAIKA A. Lausunnot 18kpl s B. Osallisten muistutukset 12kpl s C. Muutokset kaavakarttaan s.39 40, tark

2 A. VIRANOMAISTEN LAUSUNNOT A1. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvontayksiköllä ja ympäristöterveydenhuollonyksiköllä ei ole huomautettavaa Salon keskustan osayleiskaavan 2035 kaavaehdotuksesta. Ympäristönsuojeluyksikkö: Vähäjoen varren luo -merkintää Mököisissä (välillä kävelysilta - Tahkonkadun silta) ei ole enää vahvistetussa asemakaavassa, joten se on tarpeeton osayleiskaavassakin. Luo -merkinnälle ei löydy enää perusteita koska alue on paikoitellen rakennettu jopa raskaasti. Maakuntakaavassa suojelluksi rakennukseksi merkitty Kastun talo ei ole ehdotuksessa varustettu suojelumerkinnällä. Hornin kaupunginosassa Tehdaskadun varrella on teollisuusalueelle ehdotuksessa merkintä TY= teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueella nyt olemassa oleva teollisuus ei täytä tätä vaatimusta, joten käytännössä merkintä koskee alueelle sijoittuvaa uutta teollista toimintaa. Kerroslukuja esitetään nostettavan siinä määrin, että kaupunkikuva muuttuu oleellisesti niiden toteutuessa. Rakennusvalvonnanjohtaja: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa keskustan osayleiskaavan 2035 kaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon: Vähäjoen varren luo -merkintää Mököisissä (välillä kävelysilta - Tahkonkadun silta) ei ole enää vahvistetussa asemakaavassa, joten se on tarpeeton osayleiskaavassakin. Luo -merkinnälle ei löydy enää perusteita, koska alue on paikoitellen rakennettu jopa raskaasti. Luo -merkintä poistetaan kaavakartalta välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatu. Käytännössä jokiuoma on rakennettu jopa raskaasti välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatu, joten tämä osa joesta ei ole enää käytännön eikä luonnon toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista säilyttää luonnonmukaisena. Luo -merkintä on tässä tapauksessa tarpeeton. 2

3 A2. Varsinais-suomen ELY -keskus, ympäristö ja luonnonvarat Keskusta-alue Osayleiskaavan luonnoksessa määriteltykeskusta toimintojen a lue (C, C-1) sijoittuu suurimmalta osaltaan maakuntakaavan osoittamalle keskusta-alueelle. Osayleiskaavan C-rajaus ulottuu vähäisesti idemmäksi Helsingintien varrella. Rautatien eteläpuolelle ulottuvaa maakuntakaavan C- aluetta Halikon taajaman eteläosassa ei ole merkitty osayleiskaavaan. Kaupalliset palvelut VAT:ien mukaan kaupunkiseuduilla on varmistettava palveluiden saatavuutta edistävä keskusverkko ja palvelujärjestelmä sekä selvitettävä vähittäiskaupan suurmyymälöiden sijoittaminen. Kaupan sijoittumista ja laajuustavoitteita tulee arvioida suhteessa paikalliseen ja seudulliseen markkina-alueeseen myös yleiskaavahankkeissa. Osayleiskaavan liitteenä olevan kaupallisen selvityksen (2011) mukaan Salon kaupan alueiden merkitys on seudullinen. Yleiskaavan tehtävänä on ohjata asemakaavoitusta. Puheena olevalla kaava-alueella on kyse lähinnä asemakaavojen muutoksista. Osa yleiskaavaa laadittaessa on varmistuttava siitä, että osayleiskaavan ohjausvaikutus toteutuu halutulla ja lainmukaisella tavalla. Kunnan on huolehdittava siitä, ettei keskustahakuiselle kaupalle koidu vahinkoa muiden kaupan alueiden sijoittamisesta. Tämä tarkoittaa, ettei tavanomaisen vähittäistavaran kauppaa tule osoittaa keskustan ulkopuolelle. Keskustan ulkopuolelle sijoittuvat kaupan alueet tulee määritellä sellaiselle erikoistavaralle, jonka kauppa voi ajantasaisen lainsäädännön mukaan sijoittua muualle kuin keskustaan. Osayleiskaavaehdotuksen kartalle merkittyjen KM- ja KTM -alueiden kerrosalatavoitteet voisivat teoriassa johtaa noin kerrosneliömetrin osoittamiseen näille alueille asemakaavamuutoksissa. Kaavaselostuksen sivulla 27 todetaan, että 2000-luvulla keskusta-alueelle on rakennettu liiketilaa noin m2. Vuotuinen lisäys on siis ollut noin 8000 m2. Osayleiskaava tarjoaisi potentiaalista kaupan kerrosalaa yli 150 vuoden tarpeisiin, mikäli tahti säilyisi samana. Kaavamerkintöjen vaikutusta ei ole arvioitu riittävästi suhteessa kaupallisessa selvityksessä tarkasteltuun lisäkerrosalan tarpeeseen. Tällainen vertailu on syytä tehdä, jotta voidaan päätellä, miten laajasti kaupan alueiden merkintöjä on järkevää sijoittaa ja minkä tyyppinen kauppa eri alueille soveltuu. Merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suurmyymälöitä tai myymäläkeskittymiä ei voida osoittaa keskusta-alueen (C) ulkopuolelle, jollei sijaintia ole erityisesti osoitettu maakuntakaavassa. Osayleiskaavassa on siis syytä määritellä myymälöiden ja myymäläkeskittymien kerrosalan yläraja C-alueiden ulkopuolella, jotta merkitykseltään paikallisen kaupan enimmäislaajuus tulee kaavassa arvioiduksi. Salon seudun maakuntakaavan mahdollisia muutoksi a (taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaa on vastikään alettu laatia) ei voi ennakoida, joten kaupan seudulliseen laajuuteen perustuvia uusia merkintöjä ja määräyksiä ei voi nyt osoittaa yleiskaavaan, paitsi Halikon suurmyymälän kohdalla (KM -merkintä), koska se on maakuntakaavan C-alueella. Ympäristöministeriön oppaan 3/2013, Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus, mukaan " Yleiskaavoissa osoitetaan myös sellaisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainti ja mitoitus, joilla ei ole seudullista merkitystä " (s. 20). Kaavamerkinnästä KTM-1 tulee poistaa sanat "merkitykseltään seudullisen". Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan lajit on merkittävä kaavamääräyksiin, ks. opas 3/2013, s.48. Kaavakartan määräyksissä KTM-1 ja KTM-2 esiintyy käsite "päivittäistavaran suuryksikkö ". Tällaista käsitettä ei ole kaupan sijoittumisen ohjauksen lainsäädännössä eikä oppaissa. Määräyksiä 3

4 tulee siis korjata myös tältä osin: tarkoitetaanko vain elintarvikkeiden kauppaa vai sekä elintarvikkeiden että ns. non food päivittäistavaroiden kauppaa? Kaavamääräyksin on mahdollista rajata päivittäistavaran kaupan pinta-alaa esim. "enintään xxx neliömetriä päivittäistavaran kaupan myymälätiloja". KTM-1 - ja KTM-2-määräyksissä tulee kaupan määritelmä korjata muotoon "paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa". ELY -keskus toteaa taas kerran, että maakuntakaava ei mahdollista merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suurmyymälän tai myymäläkeskittymän sijoittamista Somerontien varrelle esitettyyn paikkaan. Salon kaupunginhallitus on keskeyttänyt kyseisen alueen asemakaavoituksen, mutta keskeytys ei ole riittävä toimenpide. Lisäksi ELY -keskus muistuttaa, että mainittu Somerontien alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. ELY -keskus katsoo edelleen, että rautatien ja mt:n 110 väliin osoitettu KMT-alueen laajennus itään nykyisen yleiskaavan virkistysalueelle tulee poistaa. Valtakunnallisesti arvokkaan maisemaalueen rajaus ei ulotu aiemman kunnanrajan itäpuolelle, mutta arvokkaan maisema-alueen puolelle on jo aiemmin sijoitettu huomattava määrä kaupan kerrosalaa ja virkistysaluetta sen sijaan osoitettu heti määritellyn maisema -alueen viereen. Liikenne Liikenteen aihepiiri esitellään kaavaselostuksessa varsin niukasti. Keskeisiä kysymyksiä käsitellään kaava-aineiston liitteenä olevassa liikennesuunnitelmassa (kevät 2013). Kaavakarttaa on täydennetty etenkin kevyen liikenteen tavoitteellisten yhteyksien osalta. Liikennevirasto katsoo (sähköinen kirje ELY -keskukselle ), ettei Salon itäisen ohitustien yleissuunnitelman vanheneminen v lopussa estä tiesuunnitelman käynnistämistä. Kantatien 52 uutta linjausta silmällä pitäen tulee (Liikenneviraston em. kirje huomioon ottaen) esittää osayleiskaavan liikenneverkon nykytilanteen olosuhteiden, määrien ja ongelmien kuvaus, ennusteet ja vaikutusten arvioinnit. Esitystavan tulee liikenneviraston tarvetta vastatakseen olla kattava, analyyttinen ja esitystavaltaan selkeä. Nykytilanteesta ja vaikutuksista tulee kuvata yksityiskohtaisesti nykytilanne ja perustellut arviot muutoksista mm. liikennemäärien, joukkoliikenteen, turvallisuuskysymysten, rahtiliikenteen, erikoiskuljetusten ja kevyen liikenteen osalta. Tietojen tulee perustua vaikutusten todentamiseksi kaikilta osiltaan numerotietoihin ja kartta-analyyseihin. Käytettävissä on esimerkiksi liikenneturvallisuusselvityksen ja joukkoliikenteen palveluselvityksen tietoja. Joukkoliikenteen tavoitteita ja maankäytön muutosten suhdetta joukkoliikenteen järjestämiseen tulevaisuudessa ei liikennesuunnitelmassa käsitellä juuri muuten kuin toteamalla, että joukkoliikenne toimii nykyisellään hyvin. Käsitys nykytilanteesta ei kuitenkaan ole suunnitelma. Joukkoliikenteen osalta on tarpeellista esittää kauko- ja paikallisbussiliikenteen nykytilanteen reitit ja pysäkit, mahdollisuuksien mukaan tiedot käyttäjämääristä ja perusteltu arvio joukkoliikenteen hoidon, käyttöasteen ja käyttäjämäärän muutoksista kaavan toteutumisen seurauksena. Samoin arvio vaikutuksista junaliikenteen kävijämääriin tulisi esittää. Ajoneuvoliikenteen verkon osalta aineistossa esitetty nykytilanteen liikennemääräkartta on osittain vanhentunut ja tämä tulee tarkistaa. Lisäksi ennusteet kantatien 52 uuden linjauksen vaikutuksista tulee päivittää nykyisin käytettävissä olevien tietojen ja osayleiskaavan mukaisten maankäytön muutosten pohjalta. Esimerkiksi Mariankadun ympäristöön on suunniteltu enemmän maankäyttöä kuin arvioi tiin vuonna 2004 kt 52:n yleissuunnitelmaa laadittaessa. Samoin keskustan liikennejärjestelyjen mahdolliset vaikutukset liikennevirtoihin alueella tulee tarkastella. 4

5 On syytä tutkia, voidaanko yleiskaavatasolla osoittaa liikenneturvallisuutta kohentavia keinoja etenkin Meriniityn pitkillä suorilla katuosuuksilla. Joensuunkadun ja Myllyojankadun risteykseen voisi harkita kiertoliittymän osoittamista. Aluetta koskevat liikenteelliset suunnitelmat ja hankkeet tulee luetella kaavaselostuksessa, jotta tieto niiden olemassaolosta ja ajantasaisuudesta säilyy kaava -aineiston osana. Luonnonolot Osayleiskaavan liitteenä on suunnittelualueen luonnonoloja koskeva selvitys, joka on alun perin laadittu yleiskaavaa 2020 varten. ELY -keskus esitti osayleiskaavan luonnoksesta antamassaan lausunnossa, että luontoselvitys olisi syytä päivittää. Kaupunki ei ole vastinekoosteessaan kommentoinut päivitystarvetta. ELY -keskus katsoo edelleen, että luontoselvityksen päivitystarve on olemassa. Kaavan yleismääräyksiä on syytä täydentää hulevesien käsittelyn määrittelytarpeesta asemakaavoituksessa. Rakennettu kulttuuriympäristö Osayleiskaavan selvityksiin sisältyy suunnittelualueen kulttuuriympäristöä koskeva selvitys, joka sekin on alun perin laadittu yleiskaava a 2020 varten. Osayleiskaava luonnoksen selostuksen mukaan muutama yleiskaavassa 2020 osoitettu rakennussuojelumerkintä halutaan nyt poistaa. ELY -keskus katsoo edelleen, että Kastun talon, Kiffarin ja kaupungin viraston piharakennuksen suojelumerkinnät tulee säilyttää. Vanha hallintokortteli kuuluu RKY 2009 alueeseen Salon rautatieasemanseutu ja vanha kauppalamiljöö. Kaavaluonnokseen verrattuna suojeltavien rakennusten luetteloon on lisätty yksi kohde, Hermannin koulun liikuntasali (sr9), ja poistettavien joukkoon yksi kohde, Leinon tehdasalueen konttori- ja ruokalarakennus (sr41). ELY -keskus katsoo, että konttori- ja ruokalarakennuksen sr -merkintä tulee säilyttää osayleiskaavassa. Myöhemmässä asemakaavan muutoksessa voidaan rakennuksen arvo ja soveltumismahdollisuus uusiin tarkoituksiin tutkia tarkemmin. Kaavaselostus ELY -keskus katsoo, ettei KM - ja KMT-alueiden potentiaalisen lisärakentamisen erilaisia vaikutuksia ole arvioitu riittävästi kaavaselostuksen luvussa 5. Osayleiskaavassa ei voida esittää ehtoja maakuntakaavan uudistamiselle. Muilta osin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa lausunnolla olevasta osayleiskaavan ehdotuksesta. Kaupalliset palvelut Kaupalliset selvitykset osoittavat kiistattomasti Salon keskustan merkityksen kaupallisena keskuksena (Salon kaupallinen selvitys, FCG 2011, Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys, Ramboll 2013). Lausunnon mukaan: kunnan on huolehdittava siitä, ettei keskustahakuiselle kaupalle koidu vahinkoa muiden kaupan alueiden sijoittamisesta. Tämä tarkoittaa, ettei tavanomaisen vähittäistavaran kauppaa tule osoittaa keskustan ulkopuolelle. Keskustan ulkopuolelle sijoittuvat kaupan alueet tulee määritellä sellaiselle erikoistavaralle, jonka kauppa voi ajantasaisen lainsäädännön mukaan sijoittua muualle kuin keskustaan. 5

6 Tämän katsotaan viittaavaan kaavakartalla ns. Somerontien yritysalueeseen kaavan pohjoisosassa (KM merkintä). MRL 71b mukaan on katsottava, että 1. suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Alueen kaavoituksen ei katsota vaikuttavan keskustan kaupallisiin palveluihin, koska keskustan vetovoimana ovat erikoistavaran kaupat ja sellaista kauppaa ei ole suunnitteilla kyseiselle alueelle. Lisäksi keskustassa sijaitsevat päivittäistavaran kaupat tulevat jatkamaan toimintaansa nykyisissä tiloissaan. Ajateltu liiketoiminta alueella tulisi olemaan hypermarket -tyyppistä toimintaa, jota ei voida ajatella sijoitettavan keskusta-alueelle ilman että keskustarakenteesta jouduttaisiin purkamaan laajoja alueita 2. alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Alueelle kulkee joukkoliikenteen reitti ja alue on tavoitettavissa kevyenliikenteen reittejä pitkin. 3. suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Alue sijaitsee aivan Salon keskustan tuntumassa, jolloin liikenteestä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia. Etäisyys keskustasta Turuntieltä alueelle on n.2km, Ollikkalan asuntoalue sijaitsee välittömästi alueen lounaispuolella ja kt 52 uuden linjauksen valmistuttua Palometsän sekä Anjalan alueilta tulee olemaan lyhimmillään alle puolen kilometrin matka alueelle. Somerontien osalta sovittiin viranomaisneuvottelussa , että alue merkitään kaupallisten palveluiden reservi / kehittämisalueeksi, alueen sisältö tulee täsmentymään maakuntakaavassa. Lausunnossa todetaan edelleen, että kaavamerkintöjen vaikutusta ei ole arvioitu riittävästi suhteessa kaupallisessa selvityksessä tarkasteltuun lisäkerrosalan tarpeeseen. Kerrosalataulukko keskustan osayleiskaavan keskeisten kaupallisten alueiden (KMT / KM) rakennusoikeuksista Alue ja osayleiskaavan kaavamerkintä voimassa olevan kaavan mukainen toteutunut rakennusoikeus KOY 2035 rakennusoikeus rakennusoikeus Meriniitty KMT-1 / TP Valuri KMT Prisma, Retail Park KM / KMT Yhteensä Osayleiskaava mahdollistaa km 2 kaupallisen kerrosalan lisäyksen, eli kaava ei oleellisesti lisää kaupan kerrosalaa, vaan kerrosalat ovat olemassa jo nykyisissä kaavoissa. Suurin osa kartalle merkittyjen KM- ja KMT -alueiden kerrosalaneliöistä muodostuu Meriniityn alueella, jossa voimassa oleva asemakaava (hyv. pääosin 1990, Nokian alue 2002), sekä käsittelyssä oleva osayleiskaava mahdollistavat pääosin tehokkuuden e=1 ja kolmikerroksisen rakentamisen. 6

7 Voimassa olevan kaavan rakennusoikeudesta on toteutunut km 2 (29 %), eli käyttämätöntä rakennusoikeutta on jäljellä km 2. Liike- ja toimistotilaa on rakentunut km 2 ja teollisuus- ja varastotilaa km 2. Osayleiskaavaehdotuksessa esitetään km 2 rakennusoikeutta Meriniityn alueelle. Lisäys ( km 2 ) johtuu pääosin radan varrelle sijoitetusta korkeamman rakentamisen työpaikkaalueesta, joka nähdään urbaanin kaupunkikehityksen alueena. Meriniityn alue on rakentunut vuosikymmenien aikana huomattavasti voimassa olevan kaavan mahdollistamaa tehokkuutta hillitymmin. On erittäin todennäköistä, että kaavan sallima tehokkuus ei tule toteutumaan kuin mahdollisesti jossakin yksittäisessä tapauksessa Meriniityn alueella. Tonttialueiden arvottaminen ei kuitenkaan ole järkevää, vaan tulevaisuuden ratkaisuille tulee jättää valinnanvaraa. Meriniityn alueella, joka sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä, halutaan edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Meriniityn osalta sovittiin viranomaisneuvottelussa , että alueelle laaditaan kaksiosainen kaavamerkintä, jossa seudullisesti merkittävän kaupan salliminen sidotaan maakuntakaavan vahvistumiseen. Lausunnon mukaan seudullisia vähittäiskaupan suurmyymälöitä tai myymäläkeskittymiä ei voida osoittaa keskusta-alueen (C) ulkopuolelle, jollei sijaintia ole erityisesi osoitettu maakuntakaavassa. Vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset tulivat voimaan , laki sisältää ns. siirtymäsäännöksen, jonka mukaan lain 71 a :ää sovelletaan paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan kuitenkin vasta neljän vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. Lain mukaan ennen hyväksytyissä kaavoissa voidaan osoittaa paljon tilaa vaativaa kauppaa keskusta-alueiden ulkopuolelle. Lausunnossa todetaan edelleen, että osayleiskaavassa olisi syytä määritellä myymälöiden ja myymäläkeskittymien kerrosalan yläraja C -alueiden ulkopuolella, jotta merkitykseltään paikallisen kaupan enimmäislaajuus tulee kaavassa arvioiduksi. MRL:n kaupan säädökset eivät tunne käsitettä merkitykseltään paikallinen kauppa ja MRL 71 mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella. Kaavamääräyksiin on lisätty seuraava maininta: Alueelle saa sijoittaa sellaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle kuten auto-, huonekalu-, puutarha-, maatalous ja kodintekniikkakauppaa. Lausunnossa viitataan ympäristöministeriön oppaaseen Vähittäiskaupan suuryksikön kaavoitus 3/2013. Opas on julkaistu , jolloin kaavaehdotus oli jo nähtävillä. Oppaan ohjeita ei ole voitu edellä mainitusta syystä johtuen ottaa huomioon. On myös huomioitava, että Vähittäiskaupan suuryksikön kaavoitus 3/2013 on opas, ei laki. Kaavamääräyksiin korjataan käsite päivittäistavaran suuryksikkö muotoon päivittäistavarakaupan suuryksikkö sekä KMT-1 ja KMT-2 määräykset muutetaan muotoon paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa. KMT-1 alueen laajennusalueella rautatien ja mt110 väliseltä ei ole maisemallisia arvoja. Viranomaisneuvottelussa ( ) sovitun mukaisesti mt110 ja laajennusalueen väliin osoitetaan lähivirkistysaluevyöhyke. Liikenne 7

8 Liikennesuunnitelmaa on edeltänyt liikenneselvitys, nykytilan analyysin laatiminen (päivätty ). Raportti on kaava-aineiston oheismateriaalina. Liikenneselvitys liitetään liitteeksi liikennesuunnitelman yhteyteen, jolloin lausunnossa esitetyt nykytilan olosuhteiden, määrien ja ongelmien kuvaukset, ennusteet ja vaikutusten arvioinnit tulevat paremmin todennetuksi liikennesuunnitelmaan liittyen. Liikennesuunnitelma on päivitetty liikenne-ennusteen, joukkoliikenteen ja vaikutusten osalta sekä liikennemääräkartat on tarkistettu. Kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin valita joukkoliikenteen järjestämistavaksi markkinaehtoinen järjestämistapa, jota tarvittaessa täydennetään ostopalveluilla ja lisäksi kehitetään kutsuliikennettä. Tästä johtuen suunnitelmaa joukkoliikenteen tavoitteista ja järjestämisestä tulevaisuudessa on ongelmallista esittää. Keskustaan esitetyt lisärakennusoikeudet toteutuessaan tuovat lisää asiointiliikennettä sekä asukkaita, tämän myötä junaliikenteen käyttäjämäärät kasvat. Mahdollisen paikallisjunaliikenteen toteutukseen liittyvän suunnittelun yhteydessä kävijämäärät tarkennetaan silloisen tilanteen mukaan. Meriniityn liikenneturvallisuuden parantaminen ja mahdolliset liikenneympyrät alueella tutkitaan asemakaavatasolla. Luonnonolot Salon keskustan viheralueet säilyvät, eikä niihin esitetä kahta poikkeusta lukuun ottamatta kaavatyön yhteydessä muutoksia. Keskustan osayleiskaavatyön yhtenä lähtökohtana on ollut säilyttää nykyinen tilanne puistojen ja viheralueiden osalta. Lisärakentamisen alueita ja kaupunkirakenteen tiivistämistä on osoitettu jo olemassa oleville rakennuspaikoille puistoalueita säästäen. Kaupungin keskusta-alueen tärkeimmät ja kasvillisuuden kannalta mielenkiintoisimmat luontoalueet sijaitsevat kaavarajauksen ulkopuolella. Nakolinnan lähivirkistysalue kuuluu kaava-alueeseen ja alue esitetään säilytettäväksi nykyisessä muodossaan lähivirkistysalueena, jolla ympäristö säilytetään. Kaavamerkinnät ovat osayleiskaavatasolle tyypillisiä, joten kaikkia puistoalueita ei kaavassa ole merkitty kartalle. Esim. Asemanpuiston alueella oleva C-merkintä pitää sisällään asemakaavassa säilytettäväksi puistoksi merkityn alueen. Edellä esitetyistä syistä johtuen luontoselvityksen päivitykselle ei ole nähty tarvetta. Salon kaupungin ympäristöyksikön sekä Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksen lausunnoissa ei myöskään ole tuotu esille asioita joiden perusteella Salon yleiskaava 2020 varten laadittua luontoselvitystä tulisi päivittää. Kaavatyön yhteydessä esitetyt muutokset viheralueisiin ovat seuraavat - osaa Varesvuoren peltoalueesta rautatien ja mt110 välissä esitetään KMT-1 alueen laajennusalueeksi kuitenkin siten, että mt110 ja rakentamiselle varatun alueen väliin jätetään viheraluekaista (viranomaisneuvottelussa sovitun mukaisesti). Peltoalueella ei nähdä olevan luontoarvoja. (Muutos esitetty alla olevassa kartassa ympyröitynä) - luo -merkintä poistetaan Vähäjoesta välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatui. Käytännössä jokiuoma on rakennettu jopa raskaasti välillä Tahkonkatu - Rummunlyöjänkatu, joten tämä osa joesta ei ole enää käytännön eikä luonnon toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista säilyttää luonnonmukaisena. Luo -merkintä on tässä tapauksessa tarpeeton. Salon ympäristönsuojeluyksikkö on lausunnossaan esittänyt luo -merkinnän poistamista. 8

9 Kuva Rummunlyöjänkadun kävelysillalta Tahkonkadun suuntaan, alueelta on poistettu luo -merkintä Kuva Rummunlyöjänkadun kävelysillalta Salonjoen suuntaan, alueella on säilytetty luo -merkintä. Kuva viher-, virkistys- ja liikunta-alueista Salon keskustan osayleiskaava-alueella. Osayleiskaavaalue on rajattu punaisella viivalla. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen pyydettiin lausunto ornitologi Seppo Sällylältä koskien Salon keskustan lintukantaa. Lausunto on lyhennettynä selostuksen kohdassa Salon luontoselvitys ja täydennys Kaavakartan määräyksiä on täydennetty hulevesien osalta. Rakennettu kulttuuriympäristö 9

10 Suojelumerkintöjen poistojen perustelut on esitetty kaavaselostuksessa kohdassa Salon rakennettu kulttuuriympäristö. Suojelumääräysten poistamiset on arvioitu kaavatyötä ohjanneessa ohjausryhmässä, jonka lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta sekä kaupunginhallitus ovat käsitelleet asiaa. Kastun talon osalta suojelumerkinnän poistaminen liittyy kyseistä kiinteistöä koskevaan asemakaavanmuutoskäsittelyyn. Kaavan laatimisen yhteydessä kunnallisen päätöksenteon yhteydessä on päädytty poistamaan suojelumerkintä Kastun talolta, osayleiskaavaehdotus noudattaa näitä päätöksiä. Kiffarin sekä Leinonvalun ruokalarakennuksen poistaminen suojeltavien rakennusten listalta perustuu, sen lisäksi mitä kaavaselostuksessa on kerrottu, rakennusten kulttuurihistorialliseen sekä kaupunkikuvalliseen arvioon. Rakennuksilla ei ole nähty olevan kaupunkikuvallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävää asemaa. Salon seudun osuuskaupan viljavaraston varastorakennuksen sekä kaupungin vanhan viraston piharakennuksen suojelumerkinnän poistot ovat linjassa Salon päätöksenteon kanssa. A3. Liikennevirasto Liikennevirasto on tutustunut kaavaehdotukseen ja antaa lausuntonsa rautateiden sekä vesiväylien näkökulmasta. Yleiskaava -alueen läpi kulkee Kirkkonummi - Turku -rataosa. Junaliikenteestä aiheutuu kaava - alueelle melu -, runkomelu - ja tärinähaittoja. Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu asuinkerrostalojen alueita kaava-alueen eteläosaan Hornin kaupunginosaan rautatien läheisyyteen. Varsinkin näiden alueiden osalta tulee huomioida rautatieliikenteen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat. Asuinrakennukset tulisi sijoittaa alueelle, jossa Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melun ohjearvot eivät ylity: Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq enintään Päivällä Yöllä klo 7-22 klo 22-7 db db Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet )2) Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet ) Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet Opetus- ja kokoontumistilat 35 Liike- ja toimistohuoneet 45 10

11 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista ohjearvoon. Melutasoja verrataan ohjearvoihin melulähderyhmittäin. Asuinrakentamista ei tule osoittaa tärinäherkille alueille ilman tärinänvaimennustoimenpiteitä edellyttävää kaavamerkintää. Liikenteen tärinästä on olemassa VTT:n selvitys vuodelta 2004 (VTT tiedotteita 2278), jossa on annettu tärinään liittyviä suosituksia. Suosituksen mukaan uudella asuinalueella asuinrakennuksen tärinä ei saa ylittää arvoa 0,30 mm/s eikä vanhalla asuinalueella arvoa 0,60 mm/s. Tärinälle herkimpiä rakennuksia ovat yleensä puolitoista tai kaksikerroksiset puurakenteiset talot. Liikenneväylien läheisyydessä olevilla alueilla liikenteen aiheuttama tärinä ja melu voivat heikentää asumismukavuutta ja aiheuttaa terveyshaittoja. Haittavaikutuksia voidaan lieventää mm. asunnon runkorakenteen valinnalla ja rungon eristämisellä perustuksista, ikkunoiden valinnalla, lisäämällä etäisyyttä liikenneväylään tai meluaidalla tai tärinää estävällä ponttiseinällä. Yleensä runkomeluhaitat ulottuvat 60 m (pehmeikkö) - yli 200 m (kallio) etäisyydelle rautatiestä (VTT:n tiedotteita 2468). Yleiskaavaehdotuksessa on huomioitu suunnitteilla olevan Espoo - Lohja - Salo -radan linjaus. Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu uusi kevyen liikenteen yhteystarve kulkemaan radan alitse Valimonkadulta Annankadulle. Maaperän laadun takia (pehmeikköä) alikulku on hankala toteuttaa usea raiteisen rautatien ali niin, ettei siitä aiheudu haittaa rautatien stabiliteetille. Uusi kevyen liikenteen yhteystarve tulee tästä syystä osoittaa kulkemaan ylikulkusillassa rautatien yli. Valtatien 110 eteläpuolelle merkitty radan ylittävä ulkoilureitti ja Saloranpolulle merkitty radan alittava ulkoilureitti on merkitty kaavaehdotuksessa samaan tasoon radan kanssa. Kyseiset ulkoilureitit tulisi merkitä kaavaan olemassa olevan tilanteen mukaan ylikulkuna ja alikulkuna. Liikenneviraston näkökannan mukaan liityntäpysäköintiä tulee kehittää Salon rautatieaseman läheisyydessä. Aseman läheisyyteen tulee osoittaa alue liityntäpysäköintiä varten. Yleiskaavaan tulisi merkitä Salonjoessa kulkeva Salojoen venereitti. Kaavassa on esitetty Salonjoen ylittävä kevyenliikenteen yhteystarve -merkintä. Mahdollisen uuden sillan suunnittelussa tulisi huomioida Liikenneviraston ohjejulkaisun Suositukset vesistösiltojen aukkomitoista (Merenkulkulaitoksen julkaisuja 12 /2005) mukaiset vaatimukset vesiväylän ylittävälle sillalle, tai vähintäänkin huomioida sillan aukkomitat siten, että uusi silta ei heikentäisi vesiliikenteen toimintaedellytyksiä esim. alikulkukorkeuden tai -leveyden osalta nykyiseen verrattuna. Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. 11

12 Liikennemelu ja -tärinämittaukset tullaan tekemään asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin myös rakentamisen määrä ja laatu rata-alueen läheisyydessä ratkaistaan. Asemakaavalla rakennusalueiden rajat ja etäisyydet rata-alueesta täsmentyvät. Valimonkadulta Annankadulle osoitettu uusi kevyen liikenteen yhteystarve, esitetään ainoastaan yhteystarpeena, jolloin tulevaisuudessa voidaan päättää ylityksen rakentamistapa, joko ylityksenä tai alituksena. Saloranpolulle merkitty radan ylitystarvemerkintä korjataan olemassa olevan tilanteen mukaan radan alitukseksi. Yleiskaavan C-merkintä mahdollistaa liityntäpysäköinnin järjestämisen, asia ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Salonjoen ylittävän uuden mahdollisen kevyenliikenteen sillan aukkomitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. A4. Varsinais-Suomen liitto, maankäyttöjaosto Maankäyttöjaosto toteaa aiempien lausuntojensa mukaisesti, että osayleiskaavaehdotus on Somerontien vähittäiskaupan suuryksikön KM-merkinnän osalta joulukuussa 2008 vahvistetun oikeusvaikutteisen maakuntakaavan ja keväällä 2011 muuttuneen maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. MRL 71c : Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. Seudullista vähittäiskaupan suuryksikköä ei voida kuntakaavoituksella osoittaa keskustojen ulkopuolelle ilman, että sen tarve ja paikka on ensin osoitettu maakuntakaavassa. Lisäksi maankäyttöjaosto toteaa, ettei osayleiskaavaehdotuksessa ole po. KM-merkinnän osalta esitetty vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien MRL 71b :n erityisten sisältövaatimusten toteutumista osoittavia perusteita. Merkintä on ristiriidassa yleiskaavaehdotuksen muiden kaupallisen keskusta alueen kehittämiseen tähtäävien merkintöjen ja kaavaselostukseen kirjattujen tavoitteiden kanssa. Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumisvaihtoehtoja voimassa olevan oikeusvaikutteisen maakuntakaavan keskustatoimintojen alueelle ei ole riittävästi tutkittu. Somerontien yritysalueen alueen kaupan luonne tulee kaavamerkinnällä ja -määräyksellä määritellä maankäyttö- ja rakennuslain sekä voimassa olevan maakuntakaavan mukaiseksi ja osoittaa toiminnoille, jotka eivät heikennä keskustahakuisten kaupan toimialojen menestystä eivätkä vaaranna muiden keskusten lähipalveluiden toimintaedellytyksiä. Maankäyttöjaosto puoltaa Salon keskustan yleiskaavaehdotuksen tavoitteita keskustan ja asemanseudun kehittämiseksi radan eri puolia yhdistävillä kaupunkikuvallisilla ja toiminnallisilla ratkaisuilla. 12

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(9) KORTTELIN 86 JA 87 ASEMAKAAVAN MUUTOS (TORVENSOITTAJANKADUN JA KELLONSOITTAJANKADUN VÄLINEN ALUE) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Alakaupungin

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELISSA 202 LIITE 4 Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELISSA 202 LIITE 4 Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELISSA 202 LIITE 4 Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet 15.8.2016 Asemakaavaehdotus asetettiin mielipiteiden kuulemista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.2.2014/ tark.8.5.2014/ tark. 12.9.2016 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualueena

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot