Inspire-sihteeristö 1 (7) Antti Rainio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inspire-sihteeristö 1 (7) Antti Rainio"

Transkriptio

1 Inspire- 1 (7) Tämä strategiaprosessin kuvaus on tarkoitettu verkoston strategiatyön ohjeeksi; kuvaus on tarkistettu verkoston ohjausryhmän kokouksessa Strategiaprosessin lähtökohdat Kansallinen paikkatietostrategia vuosille on laadittu maa- ja metsätalousministeriön johdolla vuonna Strategian päivitys on ajankohtaista. Käytäntö laatia strategia viideksi vuodeksi lienee edelleen hyvä aikahorisontti, mutta viiden vuoden välein tapahtuvasta strategian päivityksestä tulisi siirtyä jatkuvaan, käytännössä vuotuiseen strategiaprosessiin. Tämä on tarpeen yhtäältä siksi, että paikkatieto on nyt suurten globaalien brändien kiinnostuksen kohteena aiheuttaen jatkuvasti muutoksia markkinoilla, ja toisaalta siksi, että jatkuvan strategiaohjauksen keinoin voidaan saavuttaa kansallista kilpailuetua Inspire-direktiivin toimeenpanon kautta syntyvillä eurooppalaisilla paikkatietomarkkinoilla. Tavoitteena on ylläpitää kansallista paikkatietostrategiaa, jota eri osapuolet hyödyntävät oman strategiatyönsä osana sekä toiminnan ohjauksen tukena. Inspire-direktiivin toimeenpanon näkökulmasta ja valtionhallinnon tulosohjauksen kannalta maa- ja metsätalousministeriö on keskeinen osapuoli ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta keskeinen foorumi. Inspire-verkoston ja neuvottelukunnan tulee tehdä strategiatyötä yhdessä ja maa- ja metsätalousministeriö on luonnollinen osapuoli työn tilaajaksi ja tulosten julkaisijaksi Inspire-verkoston toimintasuunnitelma Inspire-verkoston toimintasuunnitelmassa todetaan: Verkosto ylläpitää strategiaprosessia kansallisen paikkatietostrategian laatimiseksi ja ylläpitämiseksi sekä seuraa strategian toimeenpanoa. Työryhmät osallistuvat strategiatyöhön oman aihealueensa osalta ja ohjausryhmä ohjaa osallistumista kokonaisuutena. Tavoitteena tulee olla jatkuva, vuotuinen strategiaprosessi, jossa tavoitteiden, päämäärien ja roadmapin määrittelyn ohella keskeistä on toimintaympäristön ja sen muutoksen analyysi. Strategiaan tulee kirjata yhtäältä kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja sen hyödyntämisen tavoitetila ja toisaalta tulevien vuosien tavoitteiden roadmap ja paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisen ja hyödyntämisen vuosistrategia Strategiaprosessin tavoite Strategiaprosessin tavoitteena on tukea paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista ja infrastruktuurin hyödyntämistä. Hallittu, nopea paikkatietoinfrastruktuurin toteutus saa investoinnit paikkatietovarantoihin tuottamaan nopeammin ja laajemmin hyötyjä niin viranomaistoiminnassa ja julkisissa palveluissa kuin yksityissektorillakin. Teknisten palvelurajapintojen toteuttamisen ja paikkatiedon tuotteiden määrittelyn ohella paikkatietojen laajaa hyödyntämistä edistävät pelisäännöt ovat keskeinen osa toimivaa infrastruktuuria. Inspire-arkkitehtuurin mukaisen paikkatietoinfrastruktuurin synnyttäminen nopeasti tuo yrityksille mahdollisuuden kehittää sovelluksia ja ratkaisuja, joille on avautumassa harmonisoidut eurooppalaiset markkinat. Tämän kansallisen kilpailuedun saavuttaminen on eräs keskeinen tavoite, jonka saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuva strategiaprosessi.

2 Inspire- 2 (7) 2. Strategiaprosessin kuvaus Strategiaprosessi tarkoittaa jatkuvaa strategian tarkistamista ja seurantaa. Prosessi on luonteeltaan syklinen, jolloin nykytilan analyysi, tulevaisuuden skenaariot ja strategian tarkistaminen sekä sen toimeenpanon seuranta seuraavat toisiaan valitulla aikajänteellä, esimerkiksi vuosittain. Strategiaprosessissa eräs keskeisimpiä asioita on aikahorisontista sopiminen eli kuinka monen vuoden kuluessa kuvattu tavoitetila halutaan saavuttaa. Maailma muuttuu, joten kovin kauas ei ole tarpeen yrittää kurkottaa. Käytännössä noin viiden vuoden aikahorisontti lienee optimaalinen, koska sen puitteissa suuretkin muutokset ovat mahdollisia. 2.1 Strategian sisältö ja rakenne Strategiaprosessin keskeisin tuotos on strategia, joka voi koostua useammasta toisiinsa kytkeytyvästä osasta: - toimintaympäristön kuvaus - skenaariot - visio, strategiset päämäärät ja arvot - välitavoitteet ja mittarit - strategiset toimenpiteet - aikataulutettu ja vastuutettu roadmap Strategiassa tiivistetään olennaisin paikkatietoalan nykytilasta ja vallitsevista trendeistä sekä heikoista signaaleista. Näkemyksenä tulevaisuudesta kuvataan vaihtoehtoisia, todennäköisiä kehitysskenaarioita. Paikkatietoinfrastruktuuria ja sen hyödyntämistä koskeva tavoitetila kuvataan valittuun skenaarioon perustuvana visiona ja strategisina päämäärinä. Arvovalinnoilla perustellaan, miksi päämääriin pyritään. Strategia on suunnitelma visioon ja strategisiin päämääriin pyrkimisestä. Päämääriin etenemistä tuetaan välitavoitteilla ja seurataan mittareilla. Päämäärien ja välitavoitteiden saavuttaminen edellyttää strategisia toimenpiteitä. Päämääristä, välitavoitteista ja strategisista toimenpiteistä rakentuu roadmap eli tiekartta, jossa oleellista on ajoitus ja vastuuorganisaatioiden tunnistaminen. Seuraavaa vuotta varten laaditaan vuosisuunnitelma tehtävineen ja osapuolineen. Välitavoitteita Strategisia toimenpiteitä Tavoitetila Visio ja strategiset päämäärät Nykytila

3 Inspire- 3 (7) 2.2 Strategiaprosessin vaiheet Vuotuinen strategiatyö jaetaan osavaiheisiin, joiden tulokset kootaan ja tiivistetään vuosittain julkaistavaan, tarkistettuun strategiaan. Prosessi koostuu seuraavista vaiheista: - toimintaympäristön analyysi - tulevaisuuden skenaariot - visio ja strategiset päämäärät - välitavoitteet ja mittarit - strategiset toimenpiteet - roadmap ja vuosisuunnitelma - strategian julkaisu - tavoitteiden viestiminen - päätöksenteon tuki - toteutumisen seuranta Vuotuinen strategiaprosessi sidotaan kalenteriin siten, että tarkistettu strategia on käytettävissä julkishallinnon ja muiden organisaatioiden rakentaessa keväällä seuraavan vuoden budjettiaan ja ministeriöiden käydessä tulosneuvottelujaan laitosten kanssa. Paikkatietoinfrastruktuurin toteutumisen seuranta tukeutuu raportointiin, joka Inspiren toimeenpanon osalta säädöksiin perustuen pitää tuottaa vuosittain helmikuussa maa- ja metsätalousministeriölle. strategiset toimenpiteet roadmap ja vuosisuunnitelma välitavoitteet ja mittarit visio ja strategiset päämäärät tulevaisuuden skenaariot toimintaympäristön analyysi budjetin vahvistaminen organisaatioiden sisäiset tulosneuvottelut seurantaraportti MMM:lle budjettikehykset ministeriöiden ja laitosten tulosneuvottelut raportointi komissiolle ministeriöiden ym. budjetit strategian julkaisu toteutumisen seuranta tavoitteiden viestiminen päätöksenteon tuki Strategiaprosessi tai sen eri vaiheet voivat painottua eri vuosina eri tavoin. Näkökulmina voivat vaihdella kotimaa ja Eurooppa sekä globaalit markkinat taikka julkinen sektori ja yksityinen sektori sekä yhteisöllisyys. Erityisesti toimintaympäristön analyysi ja tulevaisuuden skenaariot voivat painottua vuosittain eri tavoin.

4 Inspire- 4 (7) Toimintaympäristö analyysi Toimintaympäristön analyysissä oleellista on nykytilan ja vallitsevien trendien kuvaaminen sekä heikkojen signaalien tunnistaminen. Toimintaympäristön analyysi koostuu seuraavista osista: - teknologisen toimintaympäristön muutokset - taloudellisen toimintaympäristön muutokset - sosiaalisen toimintaympäristön muutokset - poliittisen toimintaympäristön muutokset Teknologinen toimintaympäristö kehittyy nopeasti. Prosessoinnin, muistikapasiteetin ja tietoliikenteen kehitys muuttaa jatkuvasti mahdollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Tekninen kehitys tuo uusia mahdollisuuksia paikkatietoinfrastruktuurin palvelujen toteuttamiseen sekä paikkatiedon hyödyntämiseen. Eräitä esimerkkejä teknologiatrendeistä ovat verkkopalvelujen kehittyminen, avoimen lähdekoodin tarjonta sekä ontologiateknologiat. Taloudellisen toimintaympäristön muutos vaikuttaa oleellisesti paikkatietoinfrastruktuurin asemaan ja merkitykseen. Ympäristö on paikkatietojen alueella muuttunut viime vuosina merkittävästi kun suuret kansainväliset brändit kuten Google, Microsoft ja Nokia ovat tuoneet palveluitaan markkinoille. Taloudelliset suhdanteet vaikuttavat myös julkisen hallinnon kykyyn toteuttaa uusia palveluja ja huolehtia paikkatiedon laadusta. Sosiaalinen toimintaympäristö muuttuu, kun tietoisuus paikkatiedosta ja sen hyödyntämisen välineistä leviää. Alan osaaminen kehittyy ja ihmisten valmiudet käyttää ja myös tuottaa paikkatietoa paranevat. Esimerkkinä sosiaalisen toimintaympäristön trendeistä ovat autonavigoinnin levittäytyminen henkilökohtaiseksi navigoinniksi, globaali Openstreetmap-ilmiö.ja valokuvien paikantaminen erilaisissa karttapalveluissa. Poliittisen toimintaympäristön muutosvoimana paine julkisen hallinnon toiminnan tehokkuuden lisäämiseen kasvaa ja ympäristökysymykset korostuvat ilmastomuutoksen torjumisen hallitessa tulevaisuusajattelua. Tietoisuus paikkatiedon mahdollisuuksista leviää ja tahtotila paikkatiedon hyödyntämisen esteiden poistamiseksi voimistuu. Tietoyhteiskunnan toimintaedellytysten kehittämisessä yleiset tietopolitiikan ja samalla paikkatiedon kysymykset odottavat linjaamista Tulevaisuuden skenaariot Skenaariot jatkavat tulevaisuuteen toimintaympäristön analyysiä, jonka painopiste on nykytilassa. Paikkatietoalan tulevaisuuden skenaarioita voidaan kuvata eri näkökulmia painottaen. Toimintaympäristön muutoksista voidaan valita todennäköisiä vahvistuvia trendejä, joiden vaikutuksia voidaan analysoida ja konkretisoida esimerkein. Heikoista signaaleista voidaan valita niitä, joiden perustellusti uskotaan vahvistuvan trendeiksi Visio ja strategiset päämäärät Visio kuvaa tavoitetilaa ja rakentuu todentuntuisimmalle skenaariolle. Tavoitetila konkretisoidaan strategisten päämäärien avulla ja pyritään saavuttamaan päämäärien kautta. Visio ja päämäärät perustuvat arvovalintoihin. Visio on kyettävä perustelemaan yhteisten arvojen ja toimintaperiaatteiden pohjalta. Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa ja hyödyntämisessä päämääriä voivat olla paikkatietoaineistojen kattavuus ja laatu, aineistojen saatavuus palvelurajapintojen kautta, hyödyntämisen esteiden poistaminen, paikkatietojen korkea käyttöaste jne.

5 Inspire- 5 (7) Välitavoitteet ja mittarit Strategiset päämäärät voivat olla haasteellisia ja niihin pyrkiminen kannattaa jakaa välitavoitteisiin, joiden kautta kuljetaan. Tavoitteet voivat olla sekä peräkkäisiä että rinnakkaisia, jolloin päämäärä saattaa tulla myös sisällöllisesti selvemmin rajatuksi. Esimerkkinä päämäärään liittyvistä tavoitteista voisi olla lukumääräiset tavoitteet paikkatietoaineistojen liittämisestä infrastruktuurin palvelujen piiriin taikka jonkin lisensointikäytännön yksinkertaistaminen. Välitavoitteet voivat olla mitattavia, jolloin edistymistä voidaan seurata asetettujen mittareiden avulla. Inspire-direktiivin toimeenpanoon liittyy mittareina yhtäältä metatiedon ja paikkatiedon saattaminen palveluun ja toisaalta tarjotun tiedon käytön määrä Strategiset toimenpiteet Strategiset toimenpiteet ovat valittuja keinoja päämäärien saavuttamiseksi. Toimenpiteet voivat olla peräkkäisiä yltäen välitavoitteelta toiselle tai pitkävaikutteisia kantaen aina päämäärään saakka. Eri päämääriin pyritään yleensä erilaisilla keinoilla, mutta osin toimenpiteet voivat tukea myös usean päämäärän saavuttamista. Paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanossa ja hyödyntämisessä toimenpiteet perustuvat osin Inspire-direktiiviin, mutta myös selkeästi kansallisille toimenpiteille on tilaus etenkin hyödyntämisen saralla Roadmap ja vuosisuunnitelma Päämäärien ja niihin tähtäävien välitavoitteiden saavuttaminen tulee ajoittaa ja vastuuttaa. Roadmapissa välitavoitteet ja strategiset toimenpiteet asetetaan aikajanalle ja pyritään tunnistamaan mikä osapuoli tai joukko organisaatioita on avainasemassa välitavoitteen saavuttamisessa eli kuka tai ketkä ensisijaisesti huolehtivat toimenpanosta. Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa ja hyödyntämisessä juuri etupainotteinen roadmap saattaa olla keskeinen kilpailukyvyn tuoja tavoite 1.1 tavoite 1.2 tavoite 1.3 tavoite 1.4 tavoite 2.1 tavoite 2.2 tavoite 3.1 tavoite 3.4 tavoite 3.2 tavoite 3.3 tavoite 4.1 tavoite 4.2 tavoite 4.3 tavoite 5.1 tavoite 5.2 tavoite 5.3 päämäärä 1 päämäärä 2 päämäärä 3 päämäärä 4 päämäärä 5 Seuraavan vuoden osalta roadmappia tarkennetaan vuosisuunnitelmaksi, jossa välitavoitteita ja toimenpiteitä entisestään tarkennetaan ja konkretisoidaan. Lopulta kunkin toimenpiteen osalta tulisi olla oma toteutussuunnitelma.

6 Inspire- 6 (7) Strategian julkaisu Strategiaprosessin eri vaiheet tuottavat materiaalia, joka tiivistetään yhdeksi strategiajulkaisuksi. Prosessin aikana kirjatut tarkistukset ja täydennykset viedään päivityksinä strategia-asiakirjaan, joka julkaistaan ja julkistetaan. Toimintaympäristön analyysissä arvioidaan strategian toteutumista. Visiota ja strategisia päämääriä on tarkistettu tarpeen mukaan. Mittarit näyttävät tilanteen ja tavoitteita kirjataan saavutetuiksi. Strategiset toimenpiteet ja roadmap päivittyvät edistymisen myötä. Seuraavan vuoden vuosisuunnitelma sisältyy strategia-asiakirjaan Strategisten päämäärien ja toimenpiteiden viestiminen Strategian julkaisu jatkuu strategisten päämäärien ja toimenpiteiden viestimisellä. Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa päämäärät ja niihin tähtäävät strategiset toimenpiteet koskevat monin osin ministeriöitä, virastoja ja laitoksia, jotka käyvät keskinäiset seuraavaa vuotta koskevat tulosneuvottelunsa jo keväällä, ja yrityksiä tai muita organisaatioita, joiden oma strategiaprosessi saa aineksia verkoston strategiaprosessista ja sen tuloksista. Strategian viestittäminen osapuolille on tärkeää toimeenpanon varmistamiseksi mm. tulosohjauksen keinoin. Strategia sisältää arvattavasti myös päämääriä ja toimenpiteitä, jotka kohdistuvat poliittisiin päättäjiin tai elinkeinoelämän vaikuttajiin. Strategian tarkistuksen yhteydessä on syytä tarkistaa myös verkoston viestintäsuunnitelma eri kohderyhmien ja keskeisten viestien osalta Päätöksenteon tuki Verkoston ja n asiantuntijoiden tulee olla käytettävissä sekä strategian viestimisessä että tukemassa päätöksentekijöitä heidän pyrkiessä viemään toimenpiteitä käytäntöön. On varauduttava ja aktiivisesti tarjouduttava esittelemään ja keskustelemaan strategisista toimenpiteistä sekä siitä, miten ne tulisi kirjata tulossopimuksiin tai muuhun toiminnanohjaukseen Toteutumisen seuranta Strategian toteutumisen seuranta on jatkuvaa. Inspire-prosessi edellyttää vuotuista seurantaa ja raportointia, jota varten seurantatiedot tulee koota helmikuun aikana maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriö raportoi komissiolle vuosittain toukokuussa. Tämä seurantaprosessi antaa varsin hyvän lähtökohdan paikkatietoinfrastruktuurin toteutuksen seurantaan. Strategia sisältää luultavasti monia strategisia päämääriä ja välitavoitteita, joiden toteutumisen seuranta on järjestettävä erikseen. Inspire-prosessissa sovellettavien mittarien ohella saatetaan strategiatyössä asettaa lisää mittareita, jotka tukevat seurantaa. Uudet mittarit saattavat edellyttää tiedonkeruu esimerkiksi kyselyn muodossa. Seurannan tulokset kootaan toimintaympäristön analyysiin uuden strategiakierroksen alussa. 3. Strategiaprosessin organisointi Strategiaprosessin osapuolia ovat Inspire-verkosto kaikkine jäsenineen, Paikkatietoasiain neuvottelukunta sekä maa- ja metsätalousministeriö Inspire-direktiivin toimeenpanon kansallisena koordinaattorina. Verkosto edustaa hyvin laajasti eri näkökulmia ja erityyppisiä organisaatioita, kun taas neuvottelukunnan ydinjoukkona ovat eri ministeriöiden edustajat. Strategiaprosessin ylläpitämä kansallinen paikkatietostrategia on erityisesti valtionhallinnossa keskeinen tulosohjauksen apuväline. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kannalta strategia linjaa kehitystä ja eri sektorien roolia paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa. Strategiaprosessin tu-

7 Inspire- 7 (7) loksen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että eri osapuolet ja erityisesti ministeriöt ovat sitoutuneita prosessiin. Roolit voisivat olla seuraavat: - Inspire-verkosto ja sen työryhmät valmistelevat ehdotuksen strategiaksi - Paikkatietoasiain neuvottelukunta seuraa prosessia, käsittelee ja kommentoi eri vaiheiden tuloksia ja osallistuu strategian viimesitelyyn - maa- ja metsätalousministeriö toimii strategiaprosessin tilaajana ja julkaisee tulokset kansallisena paikkatietostrategiana Inspire-verkosto työskentelee työryhminä, jotka osallistuvat strategiaprosessiin. Verkoston ohjausryhmä ohjaa osallistumista kokonaisuutena. Työskentelyyn kuuluu seminaareja, työpajoja ja verkkokyselyjä sekä asiakirjojen valmistelua ja kommentointia. Käytettävissä ovat sekä paikkatietoportaalin tarjoamat verkkotyöskentelyn välineet että Webropol-verkkokyselytyökalu. Muita välineitä otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Verkoston jäsenet osallistuvat prosessiin yksilöinä, organisaatioidensa edustajina ja työryhmien jäseninä. Neuvottelukunnan jäsenet voivat osallistua työskentelyyn samaan tapaan. Verkoston työryhmät osallistuvat strategiatyöhön omasta näkökulmastaan käsin. Kukin ryhmä tuottaa ehdotukset omaan aihepiiriinsä liittyviksi päämääriksi ja välitavoitteiksi sekä strategisiksi toimenpiteiksi. Ohjausryhmä sovittaa näkemyksiä yhteen. Inspire-n roolina on valmistella kyselyt ja asiakirjat työryhmissä ja ohjausryhmässä käsiteltäviksi, laatia muistiot käsittelystä sekä tuottaa uudet versiot asiakirjoista keskustelujen ja muun palautteen sekä materiaalin pohjalta. Seuraava taulukko kuvaa strategiaprosessin vaiheiden organisointia: Strategiaprosessin vaihe toimintaympäristön analyysi tulevaisuuden skenaariot visio ja strategiset päämäärät välitavoitteet ja mittarit strategiset toimenpiteet roadmap ja vuosisuunnitelma strategian julkaisu tavoitteiden viestiminen päätöksenteon tuki toteutumisen seuranta Valmistelija strategiaseminaari työryhmät työryhmät ohjausryhmä viestintäsuunnitelma, ohjausryhmä

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 13.6.2013 Paikkatietostrategian päivityksen pohjatyöt Avoin sähköinen kysely helmi-maaliskuu, 58 vastausta Toimintaympäristön muutosanalyysi

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Paikkatietostrategiaa Tampereella

Paikkatietostrategiaa Tampereella Paikkatietostrategiaa Tampereella 17.5.2013 Anna Mustajoki Paikkatietostrategia 2013-2015 OHJAAVAT PERIAATTEET Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Tampereen pormestariohjelmasta 2013 2016 ja kaupunkistrategiasta.

Lisätiedot

KÄRKIHANKE: STRATEGIA KUVAUS JA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

KÄRKIHANKE: STRATEGIA KUVAUS JA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KÄRKIHANKE: STRATEGIA KUVAUS JA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. JOHDANTO Strategia kärkihanke on muodostettu tukemaan uudistettua kansallisen paikkatietostrategiaa ja aktivoimaan alan toimijoita konkreettisten

Lisätiedot

Vuosikokous klo 12-

Vuosikokous klo 12- Vuosikokous 12.6.2013 klo 12-12.6.2013 Kokouskutsu Kokouskutsu Ilmoittautuminen verkkolomakkeella Vastanneita 22, Ilmoittautuneita 20 Kokousmateriaalina Ehdotus asialistaksi Ehdotus toimintasuunnitelmaksi

Lisätiedot

Yhteiset kärkihankkeet 2013-2014

Yhteiset kärkihankkeet 2013-2014 KÄRKIHANKE: STRATEGIA Selvät asiat: 1. Kärkihankkeita (siis myös tätä) ohjaa PATINE 2. Käytännössä työtä ohjaa työvaliokunta (PATINE mandaatilla ja ohjauksessa) 3. Hankkeen tavoite: uudistetun KPTS:n toimeenpano

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelma on hyväksytty Inspire-verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelman luonnos on laadittu Inspire-verkoston ohjausryhmän

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpanon tilanne Pekka Sarkola Poscon Oy 26.8.2011 Ministeriöiden haastattelut Haastatellaan paikkatietojen tuottamisen ja hyödyntämisen kannalta oleelliset

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Green Deal sopimuksen toimintamalli ja roolit Motiva 1

Green Deal sopimuksen toimintamalli ja roolit Motiva 1 Green Deal sopimuksen toimintamalli ja roolit 7.9.2018 Motiva 1 Toimintamalli 1. ryhmien kokoaminen ja sitouttaminen 8. Viestintä ja vertaistuki 2. Green Deal sopimuksen solmiminen 7. Sopimuskauden aikainen

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia:

Kansallinen paikkatietostrategia: & Paikkatietoasiain neuvottelukunta Kansallinen paikkatietostrategia: SIJAINTI YHDISTÄÄ Saate Paikkatietoala Suomessa tarvitsee strategian. Kansallinen paikkatietostrategia laadittiin vuosille 2005-2010

Lisätiedot

Projektisuunnitelma julkishallintoa koskevasta selvityksestä Paikkatietopoliittista selontekoa varten

Projektisuunnitelma julkishallintoa koskevasta selvityksestä Paikkatietopoliittista selontekoa varten 1 Projektisuunnitelma julkishallintoa koskevasta selvityksestä Paikkatietopoliittista selontekoa varten Selvitystyön lähtökohdat Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee valtioneuvostolle paikkatietopoliittista

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS Aika: 3.9.2009 klo 13-16 Paikka: Maanmittauslaitos, kokoushuone Legenda Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 13:07. Puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma Taustaa Verkoston käynnistyminen Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma Taustaa Verkoston käynnistyminen Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen Inspire-sihteeristö 1 (6) Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2013 Tämä Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2013-2014 on hyväksytty verkoston vuosikokouksessa 12.6.2013. Aiemmin 1.6.2009 perustettu

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

Liite 6: Palvelukuvaus. Enterprise Advantage Program (EAP)

Liite 6: Palvelukuvaus. Enterprise Advantage Program (EAP) Liite 6: Palvelukuvaus Enterprise Advantage Program (EAP) Liite 6: Palvelukuvaus / EAP 2 (5) Sisällys 1. Esittely... 3 1.1 Asiakkaiden haasteet... 3 1.2 Palvelun tuomat ratkaisut... 3 2. Palvelun sisältö...

Lisätiedot

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä 2010-2011 Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu 14.5.2011 Tavoitteet Paikkatietojen hyödyntäminen Suomessa 2010 kysely Kehittää indikaattorit,

Lisätiedot

Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen. Palkeet foorumi Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM

Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen. Palkeet foorumi Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen Palkeet foorumi 13.9.2018 Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM Sisältö Ohjauksen ajattelukehikot Ohjauksen näkökulma

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Konsortioryhmän kokous 11.11.2014 Markku einäsenaho KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Asetetut tavoitteet ja strategiatyön hyödyntäminen Tavoitteet Yhteinen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Kärkihanke-työpaja äänestyksiä

Kärkihanke-työpaja äänestyksiä Kärkihanke-työpaja äänestyksiä 1.4.2014 KÄRKIHANKE-TYÖPAJA Tiistaina 1.4.2014 kello 9-12 Messukeskuksessa Helsingissä Järjestäjinä: Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta OHJELMA 9:00-9:15

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2010-2011 Tämä Inspire-verkoston toisen kauden 2010-2011 toimintasuunnitelma on tarkistettu vastaamaan verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma. Elinvoimalautakunta Kaupunginhallitus

Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma. Elinvoimalautakunta Kaupunginhallitus Uusi Kotka 2025 osallistava kaupunkistrategiaprossi työsuunnitelma Elinvoimalautakunta 22.8.2017 Kaupunginhallitus 11.9.2017 Uusi kuntalaki: kuntastrategia johtamisen välineenä Kunnassa on oltava kuntastrategia,

Lisätiedot

Strategisten päämäärien toimeenpano-ohjelma Prosessikuvaus Hämeenlinnan kaupungille

Strategisten päämäärien toimeenpano-ohjelma Prosessikuvaus Hämeenlinnan kaupungille Strategisten päämäärien toimeenpano-ohjelma Prosessikuvaus Hämeenlinnan kaupungille Hiilineutraali Hämeenlinna ohjelmatyö 1. Ymmärrys 2. Valinnat 3. Toteutus Budjetti: Työaikaa: Ostopalvelut: 30 000 TP-ohjelmat:

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Miten Metsästrategia 2025 tukee alan koulutuksen kehittämistä?

Miten Metsästrategia 2025 tukee alan koulutuksen kehittämistä? Miten Metsästrategia 2025 tukee alan koulutuksen kehittämistä? Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Säätytalo 3.10.2018 1 Metsäpolitiikan nykyinen kehys KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 Print Tällä verkkolomakkeella metsäkeskus voi toimittaa Inspire direktiivin toimeenpanoon liittyvät seurantatiedot maa ja metsätalousministeriölle.

Lisätiedot

SKENAARIOT JA DISRUPTIOT

SKENAARIOT JA DISRUPTIOT SKENAARIOT JA DISRUPTIOT E k b e r g E x t r a T i i s t a i n a 2 0. 3. 2 0 1 8 k l o 8. 0 0-1 0. 3 0 AGENDA Aamupala klo 8.00-8.30 Puheenvuorot klo 8.30-10.30 Tervetulosanat ja johdanto skenaariotyöhön

Lisätiedot

Organisatorinen muutos

Organisatorinen muutos Organisatorinen muutos 22.11.2001 TieVie-kouluttajakoulutus Helsingin yliopisto Projektipäällikkö Janne Sariola Teemat Lähtökohtia Miksi strategia? Mitä? Sisällöt Miten? Toimenpiteet Miksi? Strategisen

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN KOKOUS 2/2009

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN KOKOUS 2/2009 PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN KOKOUS 2/2009 Aika: 8.12.2009 klo 13-15 Paikka: Maanmittauslaitos, kokoushuone Legenda Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jaana Mäkelä toivotti

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN STRATEGIA

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN STRATEGIA TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN STRATEGIA 2019 2023 VISIO avoimen ja vahvan tiedeyhteisön kehittäjä yhdessä kanssa avoimen tieteen kansallisen toimintakulttuurin edistäminen VAHVAT. JÄSENSEURAT avoimen

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Lotta Mattsson, asiantuntija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.5.2010 Tampere Ilmastostrategian seuranta Suurimmassa osassa ilmastostrategioita

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma Inspire-sihteeristö Tarkistettu 7.6.2012 vuosikokouksessa 1 (9) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2012-2013 Tämä Inspire-verkoston neljännen kauden 2012-2013 toimintasuunnitelma on tarkistettu

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Valtioyhteisön yhteiset tavoitteet

Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Valtioyhteisön yhteiset tavoitteet Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Valtioyhteisön yhteiset tavoitteet Tulosohjausverkosto 24.2.2015 Markus Siltanen Lähtökohta: poliittisten tavoitteiden

Lisätiedot

Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille

Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille 21.9.2017 Ohjelma Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK esittelee lyhyesti TEAS-järjestelmän Opetusneuvos Matti

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/2673/00.01.00.00/2018 Heikki Talkkari 10.1.2019 VM210:00/2018 LUONNOS JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN 1.

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano 30.8.2010 Antti Rainio Maanmittauslaitos täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010 2011 2012 2013 INSPIRE

Lisätiedot

Riskienhallintamalli. ja kuvaus riskienhallinnan kehittämisestä keväällä Inka Tikkanen-Pietikäinen

Riskienhallintamalli. ja kuvaus riskienhallinnan kehittämisestä keväällä Inka Tikkanen-Pietikäinen Riskienhallintamalli ja kuvaus riskienhallinnan kehittämisestä keväällä 2018 Inka Tikkanen-Pietikäinen 15.6.2018 1 Riskienhallinnan kehittämisen aikataulu ja työn tulokset 2018 helmikuu maaliskuu huhtikuu

Lisätiedot

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi Kai Koistinen 17.5.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE seuranta ja raportointi INSPIRE-toimeenpanon etenemistä jäsenmaissa seurataan vuosittain

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Hallitusohjelman kärkihanke Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö 1 (10) Antti Rainio Tarkistettu verkoston kokouksessa

Inspire-sihteeristö 1 (10) Antti Rainio Tarkistettu verkoston kokouksessa Inspire-sihteeristö 1 (10) Kansallisen Tämä toimintasuunnitelma on tarkistettu kansallisen Inspire-verkoston perustamistilaisuussa 1.6.2009 käydyn keskustelun pohjalta. 1. Taustaa 1.1. Inspire-direktiivi

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta

Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön Heli Seppelvirta 5.4.2018 Maakuntalaki Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO TOIMINTASUUNNNITELMA

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO TOIMINTASUUNNNITELMA AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO 25.4.2018 TOIMINTASUUNNNITELMA 2018 2019 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Toiminnan tavoitteet ja teemat 4. Kehittämisverkoston

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Jyväskylän strategiapäivitys

Jyväskylän strategiapäivitys Jyväskylän strategiapäivitys Valtuustoseminaari Laukaa 23.05.2017 Harri Hyvönen Kehitysjohtaja Sisältö Aktiivinen ja hyvinvoiva kuntalainen Taustaa strategialle Muutoksen ajurit Nykyinen strategia Sidosryhmät

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

Tiedonhallintalaki ja JUHTA:n rooli. JUHTA:n kokous Heikki Talkkari / VM

Tiedonhallintalaki ja JUHTA:n rooli. JUHTA:n kokous Heikki Talkkari / VM Tiedonhallintalaki ja JUHTA:n rooli JUHTA:n kokous 29.11.2018 Heikki Talkkari / VM Informaatio-ohjauksen toimintakenttää Valtio Kunta Maakunta Kuhtanek Tietokeko DigiNyt Patinea TH-lautakunta Yhteistyöelin

Lisätiedot

Vesannon kuntastrategia Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Vesannon kuntastrategia Hyväksytty kunnanvaltuustossa Vesannon kuntastrategia Hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.6.2018 Strategia sisältää: Brändityyppisen vision (vakiinnuttamisaika 10-20 vuotta) Kunnan toimintatapoja koskevat linjaukset 2018-2021 Kuntatason

Lisätiedot

CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus

CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus Avoimuuden kypsyystason arviointi Kriteerit Pisteet Eri toimijoiden vastuut Toimenpiteet Kypsyystaso Indikaattorit:

Lisätiedot

Strategia prosessista käytäntöön!

Strategia prosessista käytäntöön! Strategia prosessista käytäntöön! Kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, TtM Maire Ahopelto, Kainuun sote Hyve-johtamisen kartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Kainuun osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Strateginen tavoite ilman odotettua tulosta ja sitä osaltaan mahdollistavaa toiminnan tavoitetilaa on vain ylevä toive.

Strateginen tavoite ilman odotettua tulosta ja sitä osaltaan mahdollistavaa toiminnan tavoitetilaa on vain ylevä toive. Strateginen tavoite ilman odotettua tulosta ja sitä osaltaan mahdollistavaa toiminnan tavoitetilaa on vain ylevä toive. Opetus- ja kulttuuriministeriö KOTA-seminaari 27.8.2019 Pääarkkitehti Ari Lehtiö,

Lisätiedot