piirille 2 x markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa"

Transkriptio

1 Kokous 6/53-2. piirille 2 x markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa. 5) FSGT:n kisat. - UKV on muuttanut FSGT:n juhlakisoihin lähetettävän Suomen joukkueen kokoonpanoa sikäli, että pyöräilijät jäävät joukkueesta pois ja niiden tilalle on valittu kaksi voimistelijaa. Voimistelussa suoritetaa~ maiden välinen joukkuekilpailu. Joukkueeseen kuuluu neljä voimistelijaa. Muutos aiheutui siitä, että FSGT ei ollut saanut Ranskan pyöräilyliitolta - lupaa järjgstää pyöräilykilpailuja, minkä vuoksi se esitti voimistelukilpailujen muuttamisen myös joukkuekilpailuksi ~. - Järjestö- ja valistusasiainvaliokunnan päätöksiä. 1) TUL- lehden edusta ja FSGT:n kisoihin. - JVV on päättänyt lähettää päätoimittaja To ivo Järvisen lehden edustajana seuraamaan ja selostamaan FSGT:n juhlakisoja. Työvaliokunta on hyväksynyt päätöksen. 2) Opintoapurahat. - JVV on myöntänyt Jarjestösihteeri Pekka ~lartin 'i lle matka- ja oleskelukustannuksia vastaavan apurahan Pariisiin. Niinikään valiokunta on myöntänyt markan suuruisen apurahan Ky menlaakson piirin sihteerilie Lauri uiattilalle ja Kö penhaminan - Pariisin matka kustannuksia vastaavan apurahan Tampereen piirin sihteerilie Veikko JalavalIe. Lauri Mattila on ilmoittanut, ettei hän voi töittensä vuoksi apurahaa tällä hetkellä käyttää. Järjestösihteeri kartin ja piirisihteeri Jalava osallistuvat jäsenhankintapalkintomiesten virkistysmatkalle Pariisiin seuratakseen samalla FSGT:n juhlakisoja. Työvaliokunta on hyväksynyt JVV:n päätöksen Vuoden 1953 talousarvio. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan vahvistettavaksi ehdotuksensa liiton talousarvioksi vuodelle Liite ~ ~. - Urheilijain tapaturmavakuutus. Työvaliokunta esittää, että liitto tekisi sopimuksen vakuutusyhtiö Turvan kanssa urheilijain tapaturmavakuutuksesta, jonka ehdot selviävät oheisesta liitteestä (liite m 2). Jos vakuutussopimus allekirjoitetaan, valiokunta katsoo, ettei liitto sen jälkeen ota osaa tilapäisiin tapaturmakorvauksiin, kuten nyt on tapahtunut. ~ ämän lisäksi UKV esittää, että liitto vakuuttaisi omalla riskillään 30 edustus urheilijaa. Tämä vakuutus koskisi ainoastaan liiton edustustehtäviä.

2 Kokous 6/ IV liittojuhla. Liittotoimikunnan asettama suunnittelutoimikunta on saanut valmiiksi ensi kesän liittojuhlaa koskevan toimeenpanosuunnitelman kuluvaa vuotta varten ja esittää sen liittotoimikunnan hyväksyttäväksi. Liite L S. - aastojuoksumestaruuskilpailujen ikärajamääräykset. Yleisurheilujaosto esittää, että liiton ma s tojuoksumestaruuskilpailujen ikärajamääräykset yhdenmukaistutettaisiin Suomen maastojuoksumestaruuskilpailujen se kä liiton nuorten yleisurheilumestaruuskilpailujen ikärajamääräysten kanssa. Tällöin saisivat nuorten sarjaan osallistua urheilijat, jotka koe kalenterivuoden aikana täyttävät 18, 19 ja 20 vuotta sekä yleiseen sarjaan urheilijat, jotka koe kalenterivuoden aikana täyttävät 21 vuotta tai ovat sitä vanhempia. Nykyisten sääntöjen mukaan saavat nuorten sarjaan osallistua urheilijat, jotka ko e kalenterivuoden aikana täyttävät 20 tai 21 vuotta sekä yleiseen sarjaan urheilijat, jotka ko e kalenterivuoden aikana täyttävät 22 vuotta tai ovat sitä vanhempia. Samalla jaosto esittä ~, että uudet ikära jamääräykset otettaisiin väliaikaisesti käytäntöön heti. eski-suomen piirin velka. UKV on tutkinut SATUS-vierailusta aiheutuneen liiton saamisen eski-suomen piiriitä, yhteensä markkaa ja esittää, että piirin velkaa hyvitettäisiin seuraavilla menoerillä: ilpailulupamaksu Vastaanottotilaisuuden kulut Lähtiäistilaisuuden kulut : : : :-!VI k ================ Liiton saaminen supistuisi näin ollen markkaan, joka summa perittäisiin piiriitä pidättäen vuosittain piirille myönnettävästä avustuksesta markkaa. Piiri ilmoittaa, että itse voimisteluottelu sateisen sään johdosta tuott i tappiota markkaa ja seuraavana päivänä j ärjestetyt piirijuhlat, joissa voimisteluottelua jatkettiin, ylijäämää markkaa. Työvaliokunta puoltaa UKVn esityksen hyväksymistä :. - Liiton muutto. Painija Ti mo Hiltunen on eronnut ovaniemen VPK :n Voimailijoista ja liittynyt Rovaniemen Lappiin (TUL). Edustuskelpoinen

3 KokollS 6/ ;. - Eräs kilpailllkielto. Kemin Innon jäsen.~ allno Rantanen oli elokllllssa 1952 pelannllt Kemin Pallo-Sellran jollkklleessa, joka oli kilpailllmatkalla Rllotsissa. Sen jälkeen Rantanen pelasi jälleen omassa sellrassaan, joka ~i katsonllt aiheelliseksi ryhtyä ehkä tästä syystä rankaislltoimenoiteisiin. Myöhemmin Rantanen erosi Innosta liittyäkseen edellä mainittllun SPL :n alaiseen sellraan. Rantasen eronpyyntö oli kirjoitettll ja sellra myönsi eron , mlltta rankaisi antasta nyt edellä viitatllsta rikkomllksesta yhden vlloden kilpailllkiellolla. Jaostopäällikkö on tlltkinllt asian ja katsoo, että sellra on menetellyt vilpillisesti, koska jättänyt aikanaan rikkomllksen rankaisematta. en vlloksi jaostopäällikkö esittää, että Rantasen rangaistllsaika mlllltettaisiin 6 kllllkalldeksi ja alkavaksi Piiri on vahvistanllt sellran päätöksen, vaikka piirin varapllheenjohtaja ~atti Aitto- oja on ollllt täysin tietoinen asiain klllllsta. Pää t ö k s e t ~. - Kokollksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapllvilla olivat ~uheenjohtajat Arvi Heiskanen (6) ja Unto Siivonen (6) secä liittotoimikunnan jäsenet Paavo Virtanen (6), Veikko Kokkola (6) Lallri Nllrmi (6), A.K. Leskinen '5), Väinö Soininen (5), Eino Haapanen (~), Lennart Kivi (5), Olavi Järvelä (6) ja Paavo Aitio (6) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Pekka :artin, Ulla Tiilikainen, Toivo Mustonen, Esko enonen, Veikko Pellhkllri, Joonas ykkänen, Veikko Oittinen, Toivo Järvinen, Urho Niemenkari ja sihteeri E.. Wuokko, joka laati kokollksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisllus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Hyväksyttiin pöytäkirja 5/53 sellraavalla 5 lisäyksellä:. 54: Käsittelyn aikana ltk:n jäsen Paavo Aitio esitti, että konferenssiin lähetettäisiin tois na edllstajana Holger' hillan. Esitys hylättiin äänestyksen jälkeen Työvaliokunnan p 'ätöksiä. 1) Pohjola-Norden r.y. - Hyväksyttiin. 2) TOimittaja ygren'in ero. - Merkittiin.

4 Kokous 6/ Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksiä. 1) Naisten voimisteluottelu Belgian kanssa. Hyväksyttiin. 2) Nyrkkeilyn EM-kilpailut. - Hyväksyttiin. 3) Liiton pesäpallo- ohjaajat. - Hyväksyttiin. 4) Piirikunnallinen kurssi toiminta. - erkittiin. 5) FSGT:n kisat. - Käsittelyn yhteydessä puheenjohtaja ilmoitti, että ainakin SUL:n taholta oli ilmoitettu, ettei FSGT ollut saanut asianmukaista kilpailulupaa yleisurheilukilpailujen järjestämiseen. Puheenjohtaja ehdotti liittotoimikunnan päätettäväksi, että joukkue matkustaa suunnitelman mukaisesti ja, mikäli j ärjestäjät eivät voi asianomaista kilpailulupaa esittää, TULn joukkue osallistuu tilaisuuksiin vain kilpailujen ulkopuolella. Liittotoimikunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Tilanteesta ilmoitetaan myös joukkueen jäsenille Järjestö- ja valistusasiainvaliokunnan päätöksiä. 1) TUL- lehden edustaja FSGT:n kisoihin. - Hyväksyttiin. 2) Opintoapurahat. - Ltk:n jäsen Paavo Aitio ehdotti, että esitys järjestösihteeri artin ' in matkasta hylätään tässä vaiheessa. Työvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen 7 äänellä 2 vastaan Vuoden 1953 talousarvio. Liittotoimikunta hyväksyi talousarvion työvaliokunnan esittämässä muodossa. Käsittelyn aikana ilmoitettiin, että tulopuolelle otettu valtionavustuserä ilmeisesti huomattavasti pienenee, mikä edellyttää supistusehdotuksen laatimista vastaavasti Urheilijain tapaturmavakuutus. Esitys hyväksyttiin IV liittojuhla. Esitys jätettiin pöydälle. aastojuoksumestaruuskilpailujen ikärajamääräykset. Yleisurheilujaoston esitys hyväksyttiin Keski-Suomen piirin velka. UKVn esitys hyväksyttiin.

5 Kokous 6/ \. - Liiton muutto. Esillä ollut liiton muutto hyväksyttiin Eräs kilpailukielto. Jaostopäällikön esitys hyväksyttiin. Vakuudeksi: ~~~~~7 E(' A. Wuokko

6 Liite M 1 liittotoimikunnan pk:an 6/53. Työväen Urheiluliitto r. y : n TALOUSARVIO vuodelle K u l Palkat Vuokrat Korot u t Toimistokulut Edustuskulut Hallintokulut Liiton kokouskulut : - Jaostojen kokous kulut : - Tilintarkastus : - Vakuutukset ja sosiaaliset kulut Vakuutusmaksut : - Kansaneläkemaksut :- Henkilökunnan virkistys : - Henkilökunnan sairaskulut :- Erilaiset toimi ntakulut Jäsenmaksut Piiriavustukset Muut avustukset ja lahjat Opintomatkat Kiinteistöjen ku~ut Kustannustoiminnan kulut TUL NUL Kiva TULn Joulu AlF TUL- tiedoittaa Yleisurh. vuosikirja Jaostojen kulut Koulutus- ja kurssit. Kilpailutoi minta Ylimääräiset kulut Liittojuhlamenot v : : : : : : : : : : : : : : : : : :- V.-52 menot ( :-) ( : - ) ( :-) ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( : -) :- ( : -) ( : - ) ( : - ) ( :-) :- ( : -) : : : : :- M k :- ====================== ( : - ) ( :-) ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( : - )5 ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( :-) ( :-)- ( :-) ( ) n

7 - 2 - T II 0 t 0 t Korot c:' avarati1i KQstannllstoiminnan tll10t TUL NUL Kiva TULn JOll1ll AlF TUL- tiedoittaa Y1eisllrh. vllosikirja Jaostojen tll10t Va1tionavllstllkset. Mllll t t III ot Tappio (liittojllh1amenot) : : : ' : : : :- M k : : : : L : : :- ==================== V. -52 t llotot ( : - ) ( : - ) ( :-) ( : - ) ( : -) ( : - ) ( :-) ( :-) ( : - ) ( : - ) ( :-) ( : - )

8 Liite ~ 2 ltk:n pk:an 6/53. VAKUUTUSYHTI TURVAN TARJOUS Urheilijoiden tapaturnavakuutus Korvausmäärät A. Kuolemantapauksessa kertakaikkinen korvaus B. Pysyvässä täydellisessä työkyvyttö~yydessä kertakaikkinen korvaus C. Ohimenevässä täydellisessä työkyvyttömyydessä päivärahaa (enintään 365 päivältä) 750: - työkyvyttömyydessä korvausta maksetaan työkyvyt O~ittaieessa tömyysastetta vastaava osa. Vastuuluokat : : - 1 vastuuluokka, johon kuuluvat: Yleisurheilu, luistelu, uinti suunnistus, pesäpallo, koripallo, verkkopallo, voimistelu, painonnosto, hiihto ja pujottelll. II vastuuluokka, johon kuulllvat: käsipallo, jalkapal lo, jääpallo ja pyöräily 111 vastuuluokka, johon kuuluvat: jääkiekko, paini, nyrkkeily, syöksyhiihto ja mäenl asku Vakllutuksen laajulls Vakuutus on voimassa seuraavissa tilaislluksissa: 1. Virallisissa kilpail uissa 2. Seuran järjestämissä harjoitustilaisuuksissa 3. Matkoilla kilpailllpaikoille ja sieltä pois, jos matka tapahtuu rautateitse tai muilla kulkuneuvoilla, mutta ei lentoteitse. Ulkomaille ja lentoteitse tapahtuvilla matkoilla vakuutus on voimassa ainoastaan erikoissopimuksesta ja lisämaksua vastaan. '7. Siinä tapauksessa, että vastuuluokassa 1 mainituille urheilula- ~ jeille halutaan vain kilpailuvakuutus, myönnetään vakuutllsmaksuun 25 %:n alennus. Vakuutusma ksut [a ksu vuodessa urheilijaa kohden: 1 II 111 vastuuluokassa " " 750: : :- Vakulltus kääittää ainoastaan nimetyt henkilöt lukuunottamatta joukkueurheilulajeja, joissa vakuutukseen kuuluu aina sovittu määrä urheilijoita. Vakuutetun henkilön sijaan voidaan kesken vakuutusvuotta vaihtaa toinen henkil ö. Muuten ovat voimassa yleiset tapaturmavakuutusehdot.

9 Kokous 7/53-1. Työväen Urhgiluliitto r. y:n liittotoimikunnan HTY:n ravintolassa k~säkuun 5 phivänä 1953 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s t a ;,. Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoi mikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus ;. - Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 6/53 ja vahvistetaan tehdyt päätökset :. - Työvaliokunnan päätöksi ä. 1) Vuoden 1953 valtion avustus. - Valtion Urheilulautakunta ilmoittaa, että opetusministeriö on liitolle myöntänyt kuluvan vuoden toiminta-avustusta saman määrän kuin edellisenä vuonna eli yhteensä markkaa. Työvaliokunta on antanut toimistop ~ä l likön tehtäväksi laatia vastaavan supistusehdotuksen kuluvan vuoden mgnoarvioon. 2) Otteluhuoltosopimus. - Valiokunta on allekirjoittanut ott luhuoltoso pi~uksen Oy. Veikkaustoi miston kanssa. Liiton suorittamista palveluksista toimisto suorittaa korvauksen, joka vastaa 0, 6 ~ vuoden bruttotulosta, kuit nkin enintään saman määr~n kuin edellisenä vuonna. 3) Pajulahden pitkänkurssin apurahat. - Valiokunta ilmoittaa, että se on JVVn ehdotuksesta myöntänyt Pajulahden naisten liikuntaohjaajakurssilaisille seuraavat apurahat: Helvi Puukko (Jyväs kylä) mk, Leila Jaatinen (Keuruu) mk, Tuulikki Virtanen (Tiutinen) mk, Lilli Hyman (Helsinki) mk, Raija Korhonen (Helsinki) mk. 53 4) Turun Moottoriseuran anomus. - Seura oli anonut markan suuruista lainaa kilpakoneiden hankkimista varten. Valiokunta on hylännyt anomuksen, koska liitolla ei ole tarkoitukseen käytettävissä määrärahaa. 5) Ma inosnuij a Oy:n anomus. - Työvaliokunta on suostunut toiminimen anomukseen akordin myön- ~-. tämisestä. Liiton saatava oli markkaa, josta 1 toiminimi suorittaa, mikäli kaikki v lkojat hyv~ksy- ~ n vät akordin, markkaa. 6) Pohjoismainen käsipallokongressi. - Pohjoismainen käsipallokongressi pidetään Ruotsissa kesäkuun 19 pnä. Jaosto esitti, että kokoukseen liiton

10 KokollS 7/53-2. edllstajana lähetettäisiin jaoston pllheenjohtaja ~a lervo Tirri. UKV ei pitänyt edllstajan lähettämistä tarpeellisena, minkä johdosta valiokllnta ei ole hyväksynyt jaoston esitystä. 7) Kansainvälinen l llistelllkon ressi. - Kansainvälisen lllistelllliiton ISU kongressi pidet[[n tresassa Italiassa. Kongressin julkeen tlltllstlltaan tal violympialaisten j ;Or j este l yihin. Liiton edllstajaksi kongress i in val iokllnta on jaoston ehdotllksesta hyväksynyt jaoston pllheenjohtajan Eino Jäntin, joka itse sllorittaa osan kllstannllks i sta :. - Urheilu- ja kolll lltllsvaliokllnnan päätöksiä. 1) JOllkkllevoi mi stelu.mestarllllskil pailut. - Valiokllnta on myöntänyt Saimaan piirin klllllvan vllod n jollkkllemestarllllskilpaillljen mahdoll isten tappioiden peittäffiiseen markkaa. Kilpail llt pidetään piirin piirijllhlien yhteydessä Sa vonlinnassa kesäklllln päivinä. 2) Nelimaaottelll speedway- ajoi ssa. - Poh JOlsmainen nelimaaottelll spe~dway - ajoissa slloritetaan tän<:i. kesär~ä. Sllom"'n jollkklle matkllstaa kesäklllln 6 pnb: mllihin Skandinavian maihi n. Vastavi erailll tapahtllu vllorojaksoin. ~llkin maa (ja Suomessa l iitto) sllorittavat omien osanottaj i ensa matkaklllllt, järjestävä maa vastaa ylläpi dosta. Sllomen jollkklle kootti in Tllrussa slloritettujen karsintojen perllsteel la ja jollkkueeseen tuli valituiksi seuraavat ajajat: Kallko J Ollsanen, Yrjö Ko l jonen, Antti futt i la, Urho Läki nen, Simo Yl änen, johtaja Ol of Fagerström ja hllol taja J. K. Lindel l. Jaosto esittää, että joukkueen kokoonpano hyväksytään. Liiton osalta kllstannllkset te~evät no in mlc.. 3) Speedway MM:- karsintakil pail ut. - Ml' karsintakilpail llt speedwayssa järjestetään Os l ossa Sllomella oikells lähettää 2 osanottajaa suoritettlljen karsintojen perusteell a on moottoriurheilun yhteistoimikunta val innut MM-karsintakilpailuihin ~auko Jousasen ja Simo Yl äsen, mo l emmat TUL:sta. Kustannllkset suorittaa kilpaillln järjestäjä. 4) Naisten alkeiskllrssitoiminta. - TIaistoimikunnan esityksesta UKV on myöntänyt Helsingin, Saimaan, 3atakllnnan, Ollllln ja Tampereen piirille klllle kin markan sllurllisen avustllksen, joka maksetaan sen jälk~en, klln kursseista on saatll tilitys. Yiinikään UKV on hyväksynyt naisto i mikunnan esityksen, ett~ toimi~unta saa käyttää tilapäisiä kllrssiohjaajia Eelsingin, Saimaan ja Ollllln piirin kursseilla.

11 KokoLls 7/ ) Nyrkk8ilyn sellraohjaajakllrssit. - Saimaan piiri järjestää 8l okllllssa 4- päiväi set seqraohjaajakurssit,nyrkkeilyssä. Jaoston esityksestä 1.JKV on myöntänyt riirill e ma kan suurllisen avqstuksen tilitystä vastaan. 6) UintikLlrssit TUI'Llssa. - Turun ~yöviien Uimarit järjestää h8inäkuun päivinä uinnissa sel:ä opetus- että tllomari- ja toimitsijakurssit. U V on myöntänyt kurssiavustusta markkaa ehdolla, et~ä kurssaille saavat osallistlla muutkin kuin sellran uima rit. 7) Pyöräilyn tukemi nen Tampereen pii rissu. Jaoston esityksesta UKV on myöntänyt Tampereen piirille markkaa pyöräilyharrastllksen tllkemioeksi. Mainittu summa otetaan jaoston kurssi- j a va l mennus määrärahasta. 8) Linz ' in joukkue. - Linz'issä kesäkuun 14 päivänä pidettäviin kansainväl isii n kil pail uihin on UKV hyväksynyt seuraavan joukkueen Val to Ol enills (FA), Jorma Valkama (EI), Unto attsson (Ti~) ja Meeri Saari (UT). Joukkue kil pailee pal ullmatkal la ienissä. 9) Pohjoismaiden uintimestaruuskilpailqt. - Mestaruuskilpailut pidetään elokuun 8-9 päivinä Ruotsissa. UKV on joukkqeen j ohtajistoon hyväksynyt Eino Jokisen ja joukklleen valmentajaksi Taisto ~asvion. 10) Pohjoi smaiden nuorten uintil eiri. - Heinäkuun päivinä pidetään t orjassa pohjoismaiden nuorten uintil eiri. KustannLlkset osanottajaa kohti tekevät 100 Nkr. Jaoston esityksestä UKV on hyväksynyt leirille lähetettäväksi Kalevi ~akarisen (HTU:sta) ja Seppo Jalavan (TuPy :stä). 11 ) Pentti Ni inivuori Euroopan j oukkuee seen. - J aosto ilmo i ttaa, että Pentti 'Ni inivllori on valittu Euroopan joukkueeseen Amer i kka- ELlr ooppa- otte I ULln. UKV on hyväksynyt jaoston es i tyksen, että RiinivQorelle maksetaan l i iton puo l esta 750 mk päivässä työtappiokorvallsta. luista kustannuksista vastaa AIBA. 12) Hgin Ponni stuksen ja T1~ : n anomus. - SeLlrat ovat anone8t lupqa ryhtyä järjestämiiän kil pail Llkiertuetta jalka- ja koripal loilussa ensi kesän~. l atta käsittäisi 2uotsin, ~anskan, Saksan, Italian, Ranskan, Luxemburgi n, Belgian ja Ho l lannin. u~ on suostunut seurojen anomuksepn, mutta kehoittanut vielä harkitsemaan matkan totellttamista, koska talo~del li nen riski on varsin huomattava. 13) Helge Vasenius kil pail umatkal le 3aksaan. - Jaoston esityksestä valiokunta on päättnnyt lähettää Helge VaseniLlksen kilpail unatkall A Saksaan. Liiton osalta korvataan ainoastaan natkakulllt, korkointaan r.>k.

12 KokollS 7/ v ' - IV liittojllhla. Käsitellään kokollksesta 6/67/53 siirtynyt sllllnnittellltoimikllnnan esitys ensi kesän liittojllhlan toimeenpanosllllnnit lmasta ,. - Uinnin yhteistoiminta. Työvaliokllnta saattaa liittotoimikllnnan tiedoksi, että Suomen Uimaliitto on sen vlloksi, ett~ liiton llimarit osallistllivat Ranskan FSGT :n järjest~ntin CSIT:n jllhlakilpailllihin vastoin Uimaliiton lllpaa, ka tkais Sllt uinnin yhteistoiminnan tois taise ks i..s iasta käyty kirjeenvaihto lien8e liittotoi mi kllnnan jäsenten tiedossa, koska s on myös ollllt jlllkislllldessa. Liiton selitykseen Uimaliitto on vastannut, että se ei s i tä tyydytä. Työvaliokllnta on sitä lliieltä, että asia ei liiton al oi tteesta kaipa lisätoimenpiteitä ". - Palloillln yhteistoi minta. Työvaliokllnta ilmoittaa, että SOpicllksen edellyttänä sarjapiiri on p~rllstettll. Perllstamistil aislllldessa liiton 1C sellraa (vain Tllrun Pyrki vä oli poissa) edusti valta kirjalla jaostopäällikkö Eino Rantanen. Piiri hyväksyi SPL : n toimintasäännöt. Pi i ritoi mi kllntaan valittiin pllheenjohtajaksi K. Al akari (SPL) ja jäseniksi niinikään SPL :sta J. Sllomela ja ~iik sekä TUL :sta alle Altti ja Toivo Penttil ä. Sisäänkirjoitlls - ja j äsenmaksuina slloritetaan 200 markkaa sellraa kohti :. - Jaostosihteerintoimen hakijat. Avoimena olevaa jaostosihteerintointa ovat määräaikana hakeneet sellraavat henkilöt: j~rjes töohjaaja Valentin ervinen, Tllovi Kliäriä ~otkasta, Reino Lehtonen Turengista, Alpo Vi rtanen Toijalasta sek& Aarne etsä ~ä, Eero Ellntti, i~o Roströc, ~uure Vihavain~n ja llan vllori He l singistä (liite L 1 ). Työ valiokllnta esittää, että kahteen avoimena olevaan jaostosihteorin toimeen valittaisiin hakijoista Valentin Kervinen markan ja Re ino Lehton~n markan kllllkallsipalkalla Leiriohjaajien palkkaamin8n. Nllorisovaliokllnnan esityksestä työvaliokllnta on kolmen kllllkallden ajaksi kiinnittänyt ko l me leiriohjaajaa Kangas lammen ja piiri n leirejä varten. Ohjaajiksi on hyväksytty Re ino Lehtonen (palkka mk), Soini Jantunen ( mk) ja Tuomo.Nletsäranta ( mk). Sil tä varalta, että Reino Lehtonen valitaan Ojaostosihteeriksi, n llorisovaliokunta valitsee hänen tilalleen toisen leiriohjaajan. Lehtonen ja Letsäranta toimivat Kangaslammella, Soini Jantllnen piirien l eireillä.

13 Kokous 7/ Valmennustyö. UKV on hyväksynyt yleisurheilujaoston esityks~n tilap;iisvalmentajien paikkaamisesta. Liikuntaneuvoja Onni Ho lopain~n toimii välisenä aikana ~ohjanmaan, Oulun, apin ja Karjalan piirissä ja valmentaja Artturi harttu kesäkuun ja elokuu~ aikana 12 päivää kuukaudessa Tampereen piirissä. Hänelle tältä ajalta maksetaan markkaa kuukaudessa. Heinäkuussa ja syksyllä Karttu hoitaa ~am pereen piirin urheilijain valmennusta ja saa korvausta tästä työstä markkaa kuukaudessa P - Liitto-ottelu painonnostossa. UKV on hyväksynyt Suomen Painonnostoliiton ehdotuksen liitto- ottelusta, joka järjestettäisiin elokuun 1-2 päivinä. Liiton joukkue kootaan sitä varten valmennusleirille Pajulahteen heinäkuun päiviksi. Leiri koskee 14 osanottajaa. Kustannukset tekevät noin markkaa. Vuoden menoarviossa on varattu määräraha 10 qsanottajaa varten. Määrärahaylitys neljän osalta merkitään UKVn käyttövaroihin ". - Jääki~kkoilun kausitilitys. UKV on hyväksynyt jääkiekkoilun kausitilityksen, joka osoittaa maaotteluissa ylijäämää mk, josta TUL:n osalle tulee mk, sekä sarjatoiminnassa alijäämää mk, josta liiton korvattavaksi tulee mk. Sarjatoiminnan osalta UKV saattaa asian liittotoimikunnan käsit~ltäväksi. Tilityksen mukaan suoritetaan seuroille sarjatoiminnan aiheuttamat tappiot. Menettely ei vastaa aikaisemmin tehtyä periaatepäätöstä liiton velvollisuudesta osallistua tappioi~en suorittamiseen, kos a muiden alojen osalta liitto korvaa tappiot ainoastaan nuorten osalta. Yleisen sarjan t2loudellinen puoli olisi järjestettävä s iten, että vastuu siitä on kokonaan seurojen ~,loottoriurheilun yhteistoimintasopimus. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan hyväksyttäväksi moottoriurheilun yhteistoimintasopimuksen, joka kiireellisyyden vuoksi on allekirjoitettu. ntiseen sopimukseen verraten muutokset edellyttävät, että SML saa valita yhteistoimikunnan puheenjohtajan ja että TUL suorittaa puo l ~t kansainvälisen toiminnan aiheuttamista menoista, jotka liiton osalta kuluv a r vuonna tekevät noin markkaa '. - Yhteistoiminta lentopalloilussa. Liittotoimikunnan suostumuksella ovat liiton edustajat käyneet neuvotteluja SKLLn edustajien

14 Kokous 7/53-6. kanssa kysymyksistä, jotka ovat kosk8neet yhteistoimintaa lp.ntopalloilussa. Neuvotteluissa tultiin siihen tulokseen, että kaivattaisiin yhteiselin, jo;-a käsittelisi koko maan l entopalloiluun liittyviä teknillisiä kysymyksiä, kuten kilpailutoimintaa, sä~ntö kysymyksiä, peli- ja opetusmateriaalin hankintaa ja kil pailupaikkojen j ärjestelyjä. Liiton lentopallojaosto on tutustunut neuvottelukokouksen pöytäkirjaan ja päättänyt liittotoi mikunnall e esittää, että esitetynl a inen neuvotteluelin perustettaisiin. Tähän toimikuntaan jaosto esit t ää puheenjohtaja Einar Lindströmin ja jäsenen Eino Tammi lehdon sekä l tk:n edustajana Ei no Rantasen. Tässä yhteydessä ilmoitetaan, että kansainvälisen lentopalloliiton (FIVB) kongressi pi detään marraskuussa siat esitettävä elokuun 1 pä ivään m8nnessä. I l moitus t ästä saapunut liitolle ~. - Lahjoituksia. Toimisto ilmoittaa, ett ä liitto on saanut vastaanottaa henkivakuutusyhtiö Suomel t a markan suuruisen l ahjoituksen sekä liik mi es PaD~i Laaksoselta He l singistä painonnostoon kol me pokaalia, josta suurin "pytty' lahjoittajan toivomuksen mukaan olisi käytettävä raskaaseen sarjaan. ~ iitoskirjee t on lähetetty. Pää t ö k s e t Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat puheenjohtajat Arvi He iskanen (7) ja Unto Siivonen (7) sekä liittotoi mikunnan jäsenet Paavo Virtanen (7), Lauri Nurmi (7), A. K. Leskinen (6), Vä inö Soininen ( 6), Eino Haapanen ( 6), Vieno Aalton n (5), Lennart Kivi (6), Olavi Järvelä (7) ja Paavo Aitio (7) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Ulla Tiilikainen, Urho Hiemenkari, Toivo Mustonen, Pekka Martin, Joonas Kykkänen, He l ge Nygren ja sihteeri E. A. Wuokko, joka laati ko kouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkitt iin ;. - Pöytäkirjan tarkistus. Hyväksyttiin pöyt~kirja 6/53. Samassa yht eydessä merkittiin, että työvaliokunta oli hyväksynyt Ranskan FSGT:n voimi s telukilpailuihin tuomariksi. ke Suomen Turusta.

15 KokollS 7/ tiin.,erkittiin. tiin. Me r kittiin. Me r kittiin. - myövaliokllnnan päätöksiä. 1) Vlloden 1953 valtion avllstlls. - Merkit- 2) 3) 4) 5) 6) 7) Ottelllhlloltosopimlls. - erkittiin. Pajlllahden pitkänkllrssin apllrahat. - Tllrlln.oottorisellran anomlls. -!lerki t- Mainosnllija Oy:n anomlls. - lerkittiin. Pohj oismainen käs ipallokongress i. - Kansainvä.linen lllistelllkongressi. - Merkittiin. kittiin. eilll- ja kollllltlls valiokllnnan pä~töksiä. 1) JOllkkllevoimistelllmestarllllskilpailllt. - 2) 1: elimaaottelll speedway-aj oissa. - I,:ler- 3) Speedwayn - karsintakilpailllt. - Esitystä oikaistiin sikäli, että Sllomen jollkklle maksaa itse kaikki klllllnsa, myös ylläpitoklllut. 4) Naisten alkeiskurssitoiminta. - Merkittiin. kittiin. 5) Nyrkkeilyn sellraohjaajakurssit. -.~er - 6) Uintikllrssit Tllrllssa. - ]erkittiin. 7) Pyöräilyn tllkemin n Tampe reen piirissä. - er~ittiin. 8) Linz'in jollkklle. - Merkittiin. 9) Pohjoismaiden llintimestarllllskilpailut. - Merkitt iin. 10) Pohjoismaiden nllorten llintileiri. - Merkittiin. 11) Pentti Niini vllori Ellroopan j ol'tkkueeseen. - Merkittiin. 12) H:gin Ponnistllksen ja TMP:n anorrms. - Merkittiin. 13) Helge Vasenius kilpailllmatkalle 3aksaan. - Merkittiin ~. - IV liittojllhla. Yleiskeskllstellln jälkeen, jona aikana mti. ltk:n,jäsen Paavo itio korosti suhteellisllllsperiaatteen tärkeyt~h liittojllhlaelimiä valittaessa, liitto-

16 KokollS 7/53-8. toimikllnta hyväksyi valmistelllvaiheen toimeenpanoslll1llnitelman sellraavasti: 1) Päätösvaltaelimet: - Liittotoimikl1llta toimii liittojuhlatoimikl1lltana. - Työvaliokl1llta = liiton työvaliokl1llta. - Ltk:n jäsen Paavo Aitio ehdotti, että työvaliokl1lltaan lii ttoj uhla-asioi ta varten valittaisiin lisälrs i Vieno al tonon. r.:uut osehdotus hyl ättiin äänimäärin ) Toimeenpanoelimet: - Liitt ojuhlan toimistovaliokl1llta, jonka muodostavat valiokuntien toiminnanjohtajat ja liittojuhlatoimiston päällikkö. - Liittojuhlatoimisto = esityksen mukaisesti. - Talousvaliokl1llta: E. A..luokko, Olavi Suvanto, toiminnanjohtajana Eino Rantanen sekä muut jäsenet: Severi {oskinen, Tahvo Lehtonen, Kalle Lehtinen ja Sulo Suortti. - Aition ehdotus, että valiokuntaan olisi lisäksi valittu Yrjö Sivonen ja eeri Salo, hylättiin äänimäärin lie doi tustoimikl1llta: Laur i Yurr:li, toiminnanjohtajana Pekka Martin, muut jäsenet Eikka ä kinel, Toivo Järvinen, Henry Lindbergh ja Ontro Virtanen. - Aition ehdotus, että valiokl1lltaan valittaisiin lisäksi Aarne Dahl, hyväksyttiin äänimäärin Huoltotoimikl1llta: Olavi Suvanto,. ~. Leskinen, toiminnanjohtajana apul. toimistopäällikkö sekä muut jäsenet Olavi Järvelä, Sakari ahtinen, Tal1llo Vaahtera ja Joonas ykkänen. - ition ehdotus, että lisäksi valittaisiin A. Leinonen ja A. Koski, hyl ättiin 6 äänellä 3 vastaan. - Ohjelmatoimikl1llta: Lennart Kivi, 7t:inö Soininen, toiminnanjohtajana Sulo Lahtin~n seku muut jäsenet Ulla Tiilikainen, Esko Num inen, Kalle Lehtinen, Vilho Hakola ja disto Laakasuo. - itio ehdotti lisäjäseneksi {. Snell'in ja Kivi Paavo Aition. Äänim[ärin 7-3 liittotoimikunta valitsi yhden lisäjäsenen, joksi äänimäärin 7-2 valit~iin Paavo Aitio. - läytösjaosto: K. Lehtinen, Toivo Iustonen, ~aimi ja 'valdemar Snell. Jllhlaohj e 1ma: Hirvonen, Esko Numminen, Oiva Puukilainen Asia l ähetettiin ohjelm ato imikd~na n valmi stel ta va ks i. Keskustelussa, joka jäi ev8stykseksi, ko rostettiin sitä, että urhailulajien,assakilpailut tulis i ottaa lii tio juhlien ohj elmaalh Ohjelmatoimikunta tutkikoon asian ja esittäköön kummastakin,sekä suunnittelutoimi kl1llnan esityksestä että urheillllajien lisä~-

17 Kokous 7/53-9. mistä tarkoittavasta esityksestä, puoleen ja toiseen selventävä t perustelut :. - Uinnin yhteistoiminta. Hyväksyttiin työvaliokunnan toimenpiteet $. - Palloilun yhteistoiminta. Mer~d ttiin Jaostosihteerintoimen hakijat. Käsittelyn aikana ltk:n jäsen Lennart lvl ehdotti, että jaostosihteeriksi valittaisiin hakijoista Allan Vuori. Tämä ehdotus hylättiin äänimäärin 7-3. Liittotoimikunta valitsi liiton jaostosihteeriksi Valentin Kervisen markan ja Reino Lehtosen markan kuukausipalkalla. ikäli palkka ylittää talossa olevien vastaavien jaostosihteerien palkat, korotetaan ne samaan summaan. Päätöksen tältä osalta tarkistaa ja toteuttaa työvaliokunta. Päätös tehtiin 5 äänell ä 1 vastaan ~ - Leiriohjaa ji n Ealkkaaminen. Hyväksyttiin Valmennustyö. Hyväksyttiin ~ - Liitto-ottelu Eainonnostossa. Hyväksyttiin Jääkiekkoilun kaus i tili tys. Asia palautettiin UKV:n lj.uteen käsittelyyn :. - Moottoriurheilun yhteistoimintasoeimus. Esitys jäi pöydälle. Sopimus selityksineen lähetetään liittotoimikunnan jäsenille Yhteistoiminta lentoealloilussa. Hyväksyttiin ~. - Lahjoituksia. Merkittiin tiedoksi. Esille tulleet asiat y - Liittotoimikunnan kokouksen esityslista. Ohjeeksi päätettiin, että liittotoimikunnan esityslistasta ne asiat, jotka valmistuvat kut-

18 Kokous 7/ sun l ähettämispäivään, toimitetaan etukäteen kutsun mukana liittotoimikunnan jäsenille. Sen lisäksi esityslista valmistetaan kokonaisuudessaan puoli tuntia ~nnen kokousta ja on se toimistossa siten liittotoimikunnan jäsenten saatavissa Vähemmistön asiakirja. Ltk:n jäsen Aitio tiedusteli, missä Vllpyy ltk:n n. s. vähemmistöä edustavien jäsenten esit;rs, joka kosketteli liiton sisäistä tila~. Sihtperi ilmoitti, että kysymys on JVV:n käsiteltävänä, jonne sen liittotoimikunta aikanaan lähetti lausuntoa varten Bucarestin festivaali t. tk:n jäsen Aitio tiedusteli, oliko liitolle saapunut ~umanian urheilujärj stöiltä kutsu osallistua festivaalien yhteydessä järjestettäviin urheilukilpailuihi n. Jaostopäällikkö Rantanen ilmoitti, että sellain~n kutsu on saapunut ja se on ollut likv:n kl',siteltävänä. i säksi on saapunut toin~n kutsu, josoa pyydetään nimeltä mainittuja urheilijoita osallistumaan k. o. festivaalikisoihin. odettuaan, että liitt otoimikunta oli tehnyt asiasta periaatepä2töksen, jonka mukaan kisoihin ei osallistuta, päätettiin nyt uudelleen, että asiaan palataan, mikäli se antaa siihen aihetta. Vakuudeksi.

19 Liite ~ 1 Ltk:n pk:an 7/53. Jaostosihteerin toimenhakijat. Kervinen, Valentin Nykyisin liiton järj~stäjä. 1onipuolinen urheiluja järjestöasioiden tuntemus. Palkkavaatimus markkaa kuukaudessa. Ei esityksiä asunnon suhteen. Kääriä, Tuovi Kotkan Re ippaan jäsen. Ikä 24 v. Osallistunut mo nella tavalla seuratoimintaan ja aktiivisesti palloiluun. Nykyisin liikealalla Kotkassa. Palkkavaatimus markkaa kk. Harrastusalat palloilu ja yleisurheilu. Lehtonen, Reino Turengin Sarastuksen jäsen. Ikä 31 v. ~o i minut nuorisotyöohjaajana ja Häme~n piirin sekä liiton kurs siohjaajana. Op iskellut Työväen Akatemi assa. Suorittanut Pajulahden liikunnanohjaajakurssin v PalkKavaatimJs markkaa kk. Metsälä, Aarne Helsingin Visan jäsen. Varastonhoitaja. Osallistunut monella tavalla seuratoimintaan. Liiton palloilujaoston jäsen useamman vuoden ajan. lykyisin liiton jääpallojaoston jäsen. Palkkavaatimus markkaa kk.. Puntti, Eero Helsingin Ponnistuksen jäsen. Yykyisin seuran puhe8nj ohta ja. 1.onipuolinen se ura toimitsija. Palloil u joukkueen valmentaja. Liiton jääpallojaoston jäsen. _oiminut kaupungin kansanhuoltol autakunnan toimistossa vuo teen Nykyinen ammatti lasinpuhaltaja. Roström, imo Helsingin Työväen Painonnostajien jäsen. Lähin harrastus painonnosto. Ollut liiton painonnostojaoston jäsen. Harrastusalat: yleisurheilu, nyrkkeily, pyöräil y ja lentopalloilu. l,ykyisin ansa-yhtiön aluetarkastnja. To i ~inut 3S:n avustajana. Suullinen ruotsinkielen taito. Vihavainen, Tuure Helsingin Työ v. Nyrkkeilijäin jäsen. äynyt Työväen Akatemian ja opiskellut Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa. Osallistunut monipuolisella tavalla työväen j ärjestötoimintaan. Virtanen, Alpo Toijalan Va l ppaan j äsen. Nykyisin liham,y"mi:ilän hoitajana Toijalassa. Toiminut monipuolisella tavalla sed~oissa. Läheiset urheilualat paini, nyrkkeily ja yleisurheilu. Palkkavaatimus markkaa kk. Vuor i, Allan Ikä 33 vuo tta. Helsingin Kullervon J usen. äynyt Pajulahden liikuntaneuvojakurssin v Harrastusalat y18isurheilu, koripalloilu ja voimistelu. Palkkavaatimus markkaa kk.

20 l~okol1s 8/53-1. Työväen Urh8il111iittc r. y:n l ii ttotoimikl1nnan HTY:n :~avillto laclsa h8inäkli1ul 13 päi vjn':, 1..J:):3 pidetyn o kouks8n pöytä~irj. E s i t Y s 1 i s t a ' o k ol1 ~s e n p~ä t ös v a lt a is ul1 s. Tode>t qn liittotoimikunnan j~;3entel, S~l - pl1villa olo j a kokol1kse n päätösvalta i s l1l1s =. - löytt: 1r irj '1n tarkistl1s. (larkis to taan pöyt" kir j a 7/53 ja va. Viot8- taan tehdyt pä~ t öks et ("lyö v'31io,mnnqn 1) PohjoisJr i nen plles-kongressi. ~ liokl1nta il:"1oi tta, ott:i se on v' linnl1 t t p ~rkja ~TL: ' issa heinäkl1l1ll päivin?i. pijettävä"n pohjoismqidel_ ~~ lle s - :rong_~ essiin liiton edustaj ks i pl1h enjo ht3~a Väinö eskiser. 2) 3ucarestin kisat. - Valiokunta ss' ttaa liittotoi~ikuln':n tie J.o l~:::;i, että Bucarestin f'9stiva~~li- '~isojol Sl1~lte<>r ei v liokunn n ~::äs i ty'<:sen _:ll1k~t n ole ilmaantl1nllt sollaioi ~ ull.si a n:' kö~~ohti " jotka pa,;:ol, töisivat liittotoi r1! i kunnan aslasua te'r.8 :?-n pj"tö;:se~_ tarkistrriseen. 3) 'aksel TUS-ji' rjest"n l::l1tsl1. - :.:' n ~ Ll.::ct a n:: aini ssa j::' r j estetää.n elokl1l1n 1-2 pl' i vin::,~l' ~ eitr::1.' ~LIrn - un Sportbl1nd ' in 60-vl1otisjl1hla L ja nii'l l'1 : ht3, c"essä kilpaill1t, joidej ohj lmassa on liu1l. l1inti"\, (ls:, palloill1q, pöytätennist '..:, jalkapalloilll.''i, käs i p '110ile j:, voimistell1'1. ': ll ~ ' p i to on m ksl1ton, IDl1tta os nottaj ie> n on kust'::mne tta va m8 t '\:akus tannl1ks t. Valio.:LJ..nt 0.. tiedl1stellut järjestöitä, voiko se hankki ;-il,- i- I i11 asiano""'1 i sten :\:Qnsa11ist"'n liittojen 1LIV ",i:. 0 kt: r'lk"?n vast'l p:-i.. tetään, onl{o _0' ti1''iisuj.c3g r j31': he tt~ m~än ci soi hin osanottajia. 4) SLJ.om"ln Voimisteluliiton :drje>l," ~:. - Yoil-:Jistelr:j "wsto11 e osoi ttar as.ja;.~ n ':irj"'lm;'ssä 3VL oli pyytänyt jaostoa nc.;:tttämiii::i.n toteen, että FS"Tn 2':i801:1in osal1is tunee t 'Te i kk o!iuh tanen, Jukka Jalava ja ITalevi SQoniemi kilpailivat ti1a i sul1dessa Ranskan voinisteluliiton 111valla. Jaosto on vastal1ksessaan ilmoittall1t, että voibistelijain osalt3 l uvat olivat kunnossa, vaikkakaan yhteistoi~ int asopimus e i edellyttänyt l uvan saantia Voi~isteluliitolta. 5) Puoll1stusvoimille pesäpallokäsineitil. - Jaoston esi tyksest" valiokunta on päätt J.nyt l a h j oi ttaa puoll1stus voiciille armeijan pesäpalloilun ke h i ttämi seks i 50 kpl. pesäpallokäsineitä, joihin on me rkitty TUL:L leima. Lahjoitl1ksen arvo on ma rkkaa. 1

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY. PÖYTÄKIRJA 9/04 1 (5)

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY. PÖYTÄKIRJA 9/04 1 (5) SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY. PÖYTÄKIRJA 9/04 1 (5) Hallituksen kokous 30.11.2004 Aika 26.11.2004 kello 18.10-22.30 Paikka Hotelli Salpaus, Vesijärvenkatu 1, Lahti Läsnä Erkki Aarnio puheenjohtaja Sami Baggström

Lisätiedot