piirille 2 x markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa"

Transkriptio

1 Kokous 6/53-2. piirille 2 x markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa. 5) FSGT:n kisat. - UKV on muuttanut FSGT:n juhlakisoihin lähetettävän Suomen joukkueen kokoonpanoa sikäli, että pyöräilijät jäävät joukkueesta pois ja niiden tilalle on valittu kaksi voimistelijaa. Voimistelussa suoritetaa~ maiden välinen joukkuekilpailu. Joukkueeseen kuuluu neljä voimistelijaa. Muutos aiheutui siitä, että FSGT ei ollut saanut Ranskan pyöräilyliitolta - lupaa järjgstää pyöräilykilpailuja, minkä vuoksi se esitti voimistelukilpailujen muuttamisen myös joukkuekilpailuksi ~. - Järjestö- ja valistusasiainvaliokunnan päätöksiä. 1) TUL- lehden edusta ja FSGT:n kisoihin. - JVV on päättänyt lähettää päätoimittaja To ivo Järvisen lehden edustajana seuraamaan ja selostamaan FSGT:n juhlakisoja. Työvaliokunta on hyväksynyt päätöksen. 2) Opintoapurahat. - JVV on myöntänyt Jarjestösihteeri Pekka ~lartin 'i lle matka- ja oleskelukustannuksia vastaavan apurahan Pariisiin. Niinikään valiokunta on myöntänyt markan suuruisen apurahan Ky menlaakson piirin sihteerilie Lauri uiattilalle ja Kö penhaminan - Pariisin matka kustannuksia vastaavan apurahan Tampereen piirin sihteerilie Veikko JalavalIe. Lauri Mattila on ilmoittanut, ettei hän voi töittensä vuoksi apurahaa tällä hetkellä käyttää. Järjestösihteeri kartin ja piirisihteeri Jalava osallistuvat jäsenhankintapalkintomiesten virkistysmatkalle Pariisiin seuratakseen samalla FSGT:n juhlakisoja. Työvaliokunta on hyväksynyt JVV:n päätöksen Vuoden 1953 talousarvio. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan vahvistettavaksi ehdotuksensa liiton talousarvioksi vuodelle Liite ~ ~. - Urheilijain tapaturmavakuutus. Työvaliokunta esittää, että liitto tekisi sopimuksen vakuutusyhtiö Turvan kanssa urheilijain tapaturmavakuutuksesta, jonka ehdot selviävät oheisesta liitteestä (liite m 2). Jos vakuutussopimus allekirjoitetaan, valiokunta katsoo, ettei liitto sen jälkeen ota osaa tilapäisiin tapaturmakorvauksiin, kuten nyt on tapahtunut. ~ ämän lisäksi UKV esittää, että liitto vakuuttaisi omalla riskillään 30 edustus urheilijaa. Tämä vakuutus koskisi ainoastaan liiton edustustehtäviä.

2 Kokous 6/ IV liittojuhla. Liittotoimikunnan asettama suunnittelutoimikunta on saanut valmiiksi ensi kesän liittojuhlaa koskevan toimeenpanosuunnitelman kuluvaa vuotta varten ja esittää sen liittotoimikunnan hyväksyttäväksi. Liite L S. - aastojuoksumestaruuskilpailujen ikärajamääräykset. Yleisurheilujaosto esittää, että liiton ma s tojuoksumestaruuskilpailujen ikärajamääräykset yhdenmukaistutettaisiin Suomen maastojuoksumestaruuskilpailujen se kä liiton nuorten yleisurheilumestaruuskilpailujen ikärajamääräysten kanssa. Tällöin saisivat nuorten sarjaan osallistua urheilijat, jotka koe kalenterivuoden aikana täyttävät 18, 19 ja 20 vuotta sekä yleiseen sarjaan urheilijat, jotka koe kalenterivuoden aikana täyttävät 21 vuotta tai ovat sitä vanhempia. Nykyisten sääntöjen mukaan saavat nuorten sarjaan osallistua urheilijat, jotka ko e kalenterivuoden aikana täyttävät 20 tai 21 vuotta sekä yleiseen sarjaan urheilijat, jotka ko e kalenterivuoden aikana täyttävät 22 vuotta tai ovat sitä vanhempia. Samalla jaosto esittä ~, että uudet ikära jamääräykset otettaisiin väliaikaisesti käytäntöön heti. eski-suomen piirin velka. UKV on tutkinut SATUS-vierailusta aiheutuneen liiton saamisen eski-suomen piiriitä, yhteensä markkaa ja esittää, että piirin velkaa hyvitettäisiin seuraavilla menoerillä: ilpailulupamaksu Vastaanottotilaisuuden kulut Lähtiäistilaisuuden kulut : : : :-!VI k ================ Liiton saaminen supistuisi näin ollen markkaan, joka summa perittäisiin piiriitä pidättäen vuosittain piirille myönnettävästä avustuksesta markkaa. Piiri ilmoittaa, että itse voimisteluottelu sateisen sään johdosta tuott i tappiota markkaa ja seuraavana päivänä j ärjestetyt piirijuhlat, joissa voimisteluottelua jatkettiin, ylijäämää markkaa. Työvaliokunta puoltaa UKVn esityksen hyväksymistä :. - Liiton muutto. Painija Ti mo Hiltunen on eronnut ovaniemen VPK :n Voimailijoista ja liittynyt Rovaniemen Lappiin (TUL). Edustuskelpoinen

3 KokollS 6/ ;. - Eräs kilpailllkielto. Kemin Innon jäsen.~ allno Rantanen oli elokllllssa 1952 pelannllt Kemin Pallo-Sellran jollkklleessa, joka oli kilpailllmatkalla Rllotsissa. Sen jälkeen Rantanen pelasi jälleen omassa sellrassaan, joka ~i katsonllt aiheelliseksi ryhtyä ehkä tästä syystä rankaislltoimenoiteisiin. Myöhemmin Rantanen erosi Innosta liittyäkseen edellä mainittllun SPL :n alaiseen sellraan. Rantasen eronpyyntö oli kirjoitettll ja sellra myönsi eron , mlltta rankaisi antasta nyt edellä viitatllsta rikkomllksesta yhden vlloden kilpailllkiellolla. Jaostopäällikkö on tlltkinllt asian ja katsoo, että sellra on menetellyt vilpillisesti, koska jättänyt aikanaan rikkomllksen rankaisematta. en vlloksi jaostopäällikkö esittää, että Rantasen rangaistllsaika mlllltettaisiin 6 kllllkalldeksi ja alkavaksi Piiri on vahvistanllt sellran päätöksen, vaikka piirin varapllheenjohtaja ~atti Aitto- oja on ollllt täysin tietoinen asiain klllllsta. Pää t ö k s e t ~. - Kokollksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapllvilla olivat ~uheenjohtajat Arvi Heiskanen (6) ja Unto Siivonen (6) secä liittotoimikunnan jäsenet Paavo Virtanen (6), Veikko Kokkola (6) Lallri Nllrmi (6), A.K. Leskinen '5), Väinö Soininen (5), Eino Haapanen (~), Lennart Kivi (5), Olavi Järvelä (6) ja Paavo Aitio (6) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Pekka :artin, Ulla Tiilikainen, Toivo Mustonen, Esko enonen, Veikko Pellhkllri, Joonas ykkänen, Veikko Oittinen, Toivo Järvinen, Urho Niemenkari ja sihteeri E.. Wuokko, joka laati kokollksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisllus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Hyväksyttiin pöytäkirja 5/53 sellraavalla 5 lisäyksellä:. 54: Käsittelyn aikana ltk:n jäsen Paavo Aitio esitti, että konferenssiin lähetettäisiin tois na edllstajana Holger' hillan. Esitys hylättiin äänestyksen jälkeen Työvaliokunnan p 'ätöksiä. 1) Pohjola-Norden r.y. - Hyväksyttiin. 2) TOimittaja ygren'in ero. - Merkittiin.

4 Kokous 6/ Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksiä. 1) Naisten voimisteluottelu Belgian kanssa. Hyväksyttiin. 2) Nyrkkeilyn EM-kilpailut. - Hyväksyttiin. 3) Liiton pesäpallo- ohjaajat. - Hyväksyttiin. 4) Piirikunnallinen kurssi toiminta. - erkittiin. 5) FSGT:n kisat. - Käsittelyn yhteydessä puheenjohtaja ilmoitti, että ainakin SUL:n taholta oli ilmoitettu, ettei FSGT ollut saanut asianmukaista kilpailulupaa yleisurheilukilpailujen järjestämiseen. Puheenjohtaja ehdotti liittotoimikunnan päätettäväksi, että joukkue matkustaa suunnitelman mukaisesti ja, mikäli j ärjestäjät eivät voi asianomaista kilpailulupaa esittää, TULn joukkue osallistuu tilaisuuksiin vain kilpailujen ulkopuolella. Liittotoimikunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Tilanteesta ilmoitetaan myös joukkueen jäsenille Järjestö- ja valistusasiainvaliokunnan päätöksiä. 1) TUL- lehden edustaja FSGT:n kisoihin. - Hyväksyttiin. 2) Opintoapurahat. - Ltk:n jäsen Paavo Aitio ehdotti, että esitys järjestösihteeri artin ' in matkasta hylätään tässä vaiheessa. Työvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen 7 äänellä 2 vastaan Vuoden 1953 talousarvio. Liittotoimikunta hyväksyi talousarvion työvaliokunnan esittämässä muodossa. Käsittelyn aikana ilmoitettiin, että tulopuolelle otettu valtionavustuserä ilmeisesti huomattavasti pienenee, mikä edellyttää supistusehdotuksen laatimista vastaavasti Urheilijain tapaturmavakuutus. Esitys hyväksyttiin IV liittojuhla. Esitys jätettiin pöydälle. aastojuoksumestaruuskilpailujen ikärajamääräykset. Yleisurheilujaoston esitys hyväksyttiin Keski-Suomen piirin velka. UKVn esitys hyväksyttiin.

5 Kokous 6/ \. - Liiton muutto. Esillä ollut liiton muutto hyväksyttiin Eräs kilpailukielto. Jaostopäällikön esitys hyväksyttiin. Vakuudeksi: ~~~~~7 E(' A. Wuokko

6 Liite M 1 liittotoimikunnan pk:an 6/53. Työväen Urheiluliitto r. y : n TALOUSARVIO vuodelle K u l Palkat Vuokrat Korot u t Toimistokulut Edustuskulut Hallintokulut Liiton kokouskulut : - Jaostojen kokous kulut : - Tilintarkastus : - Vakuutukset ja sosiaaliset kulut Vakuutusmaksut : - Kansaneläkemaksut :- Henkilökunnan virkistys : - Henkilökunnan sairaskulut :- Erilaiset toimi ntakulut Jäsenmaksut Piiriavustukset Muut avustukset ja lahjat Opintomatkat Kiinteistöjen ku~ut Kustannustoiminnan kulut TUL NUL Kiva TULn Joulu AlF TUL- tiedoittaa Yleisurh. vuosikirja Jaostojen kulut Koulutus- ja kurssit. Kilpailutoi minta Ylimääräiset kulut Liittojuhlamenot v : : : : : : : : : : : : : : : : : :- V.-52 menot ( :-) ( : - ) ( :-) ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( : -) :- ( : -) ( : - ) ( : - ) ( :-) :- ( : -) : : : : :- M k :- ====================== ( : - ) ( :-) ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( : - )5 ( : - ) ( : - ) ( : - ) ( :-) ( :-)- ( :-) ( ) n

7 - 2 - T II 0 t 0 t Korot c:' avarati1i KQstannllstoiminnan tll10t TUL NUL Kiva TULn JOll1ll AlF TUL- tiedoittaa Y1eisllrh. vllosikirja Jaostojen tll10t Va1tionavllstllkset. Mllll t t III ot Tappio (liittojllh1amenot) : : : ' : : : :- M k : : : : L : : :- ==================== V. -52 t llotot ( : - ) ( : - ) ( :-) ( : - ) ( : -) ( : - ) ( :-) ( :-) ( : - ) ( : - ) ( :-) ( : - )

8 Liite ~ 2 ltk:n pk:an 6/53. VAKUUTUSYHTI TURVAN TARJOUS Urheilijoiden tapaturnavakuutus Korvausmäärät A. Kuolemantapauksessa kertakaikkinen korvaus B. Pysyvässä täydellisessä työkyvyttö~yydessä kertakaikkinen korvaus C. Ohimenevässä täydellisessä työkyvyttömyydessä päivärahaa (enintään 365 päivältä) 750: - työkyvyttömyydessä korvausta maksetaan työkyvyt O~ittaieessa tömyysastetta vastaava osa. Vastuuluokat : : - 1 vastuuluokka, johon kuuluvat: Yleisurheilu, luistelu, uinti suunnistus, pesäpallo, koripallo, verkkopallo, voimistelu, painonnosto, hiihto ja pujottelll. II vastuuluokka, johon kuulllvat: käsipallo, jalkapal lo, jääpallo ja pyöräily 111 vastuuluokka, johon kuuluvat: jääkiekko, paini, nyrkkeily, syöksyhiihto ja mäenl asku Vakllutuksen laajulls Vakuutus on voimassa seuraavissa tilaislluksissa: 1. Virallisissa kilpail uissa 2. Seuran järjestämissä harjoitustilaisuuksissa 3. Matkoilla kilpailllpaikoille ja sieltä pois, jos matka tapahtuu rautateitse tai muilla kulkuneuvoilla, mutta ei lentoteitse. Ulkomaille ja lentoteitse tapahtuvilla matkoilla vakuutus on voimassa ainoastaan erikoissopimuksesta ja lisämaksua vastaan. '7. Siinä tapauksessa, että vastuuluokassa 1 mainituille urheilula- ~ jeille halutaan vain kilpailuvakuutus, myönnetään vakuutllsmaksuun 25 %:n alennus. Vakuutusma ksut [a ksu vuodessa urheilijaa kohden: 1 II 111 vastuuluokassa " " 750: : :- Vakulltus kääittää ainoastaan nimetyt henkilöt lukuunottamatta joukkueurheilulajeja, joissa vakuutukseen kuuluu aina sovittu määrä urheilijoita. Vakuutetun henkilön sijaan voidaan kesken vakuutusvuotta vaihtaa toinen henkil ö. Muuten ovat voimassa yleiset tapaturmavakuutusehdot.

9 Kokous 7/53-1. Työväen Urhgiluliitto r. y:n liittotoimikunnan HTY:n ravintolassa k~säkuun 5 phivänä 1953 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s t a ;,. Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoi mikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus ;. - Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 6/53 ja vahvistetaan tehdyt päätökset :. - Työvaliokunnan päätöksi ä. 1) Vuoden 1953 valtion avustus. - Valtion Urheilulautakunta ilmoittaa, että opetusministeriö on liitolle myöntänyt kuluvan vuoden toiminta-avustusta saman määrän kuin edellisenä vuonna eli yhteensä markkaa. Työvaliokunta on antanut toimistop ~ä l likön tehtäväksi laatia vastaavan supistusehdotuksen kuluvan vuoden mgnoarvioon. 2) Otteluhuoltosopimus. - Valiokunta on allekirjoittanut ott luhuoltoso pi~uksen Oy. Veikkaustoi miston kanssa. Liiton suorittamista palveluksista toimisto suorittaa korvauksen, joka vastaa 0, 6 ~ vuoden bruttotulosta, kuit nkin enintään saman määr~n kuin edellisenä vuonna. 3) Pajulahden pitkänkurssin apurahat. - Valiokunta ilmoittaa, että se on JVVn ehdotuksesta myöntänyt Pajulahden naisten liikuntaohjaajakurssilaisille seuraavat apurahat: Helvi Puukko (Jyväs kylä) mk, Leila Jaatinen (Keuruu) mk, Tuulikki Virtanen (Tiutinen) mk, Lilli Hyman (Helsinki) mk, Raija Korhonen (Helsinki) mk. 53 4) Turun Moottoriseuran anomus. - Seura oli anonut markan suuruista lainaa kilpakoneiden hankkimista varten. Valiokunta on hylännyt anomuksen, koska liitolla ei ole tarkoitukseen käytettävissä määrärahaa. 5) Ma inosnuij a Oy:n anomus. - Työvaliokunta on suostunut toiminimen anomukseen akordin myön- ~-. tämisestä. Liiton saatava oli markkaa, josta 1 toiminimi suorittaa, mikäli kaikki v lkojat hyv~ksy- ~ n vät akordin, markkaa. 6) Pohjoismainen käsipallokongressi. - Pohjoismainen käsipallokongressi pidetään Ruotsissa kesäkuun 19 pnä. Jaosto esitti, että kokoukseen liiton

10 KokollS 7/53-2. edllstajana lähetettäisiin jaoston pllheenjohtaja ~a lervo Tirri. UKV ei pitänyt edllstajan lähettämistä tarpeellisena, minkä johdosta valiokllnta ei ole hyväksynyt jaoston esitystä. 7) Kansainvälinen l llistelllkon ressi. - Kansainvälisen lllistelllliiton ISU kongressi pidet[[n tresassa Italiassa. Kongressin julkeen tlltllstlltaan tal violympialaisten j ;Or j este l yihin. Liiton edllstajaksi kongress i in val iokllnta on jaoston ehdotllksesta hyväksynyt jaoston pllheenjohtajan Eino Jäntin, joka itse sllorittaa osan kllstannllks i sta :. - Urheilu- ja kolll lltllsvaliokllnnan päätöksiä. 1) JOllkkllevoi mi stelu.mestarllllskil pailut. - Valiokllnta on myöntänyt Saimaan piirin klllllvan vllod n jollkkllemestarllllskilpaillljen mahdoll isten tappioiden peittäffiiseen markkaa. Kilpail llt pidetään piirin piirijllhlien yhteydessä Sa vonlinnassa kesäklllln päivinä. 2) Nelimaaottelll speedway- ajoi ssa. - Poh JOlsmainen nelimaaottelll spe~dway - ajoissa slloritetaan tän<:i. kesär~ä. Sllom"'n jollkklle matkllstaa kesäklllln 6 pnb: mllihin Skandinavian maihi n. Vastavi erailll tapahtllu vllorojaksoin. ~llkin maa (ja Suomessa l iitto) sllorittavat omien osanottaj i ensa matkaklllllt, järjestävä maa vastaa ylläpi dosta. Sllomen jollkklle kootti in Tllrussa slloritettujen karsintojen perllsteel la ja jollkkueeseen tuli valituiksi seuraavat ajajat: Kallko J Ollsanen, Yrjö Ko l jonen, Antti futt i la, Urho Läki nen, Simo Yl änen, johtaja Ol of Fagerström ja hllol taja J. K. Lindel l. Jaosto esittää, että joukkueen kokoonpano hyväksytään. Liiton osalta kllstannllkset te~evät no in mlc.. 3) Speedway MM:- karsintakil pail ut. - Ml' karsintakilpail llt speedwayssa järjestetään Os l ossa Sllomella oikells lähettää 2 osanottajaa suoritettlljen karsintojen perusteell a on moottoriurheilun yhteistoimikunta val innut MM-karsintakilpailuihin ~auko Jousasen ja Simo Yl äsen, mo l emmat TUL:sta. Kustannllkset suorittaa kilpaillln järjestäjä. 4) Naisten alkeiskllrssitoiminta. - TIaistoimikunnan esityksesta UKV on myöntänyt Helsingin, Saimaan, 3atakllnnan, Ollllln ja Tampereen piirille klllle kin markan sllurllisen avustllksen, joka maksetaan sen jälk~en, klln kursseista on saatll tilitys. Yiinikään UKV on hyväksynyt naisto i mikunnan esityksen, ett~ toimi~unta saa käyttää tilapäisiä kllrssiohjaajia Eelsingin, Saimaan ja Ollllln piirin kursseilla.

11 KokoLls 7/ ) Nyrkk8ilyn sellraohjaajakllrssit. - Saimaan piiri järjestää 8l okllllssa 4- päiväi set seqraohjaajakurssit,nyrkkeilyssä. Jaoston esityksestä 1.JKV on myöntänyt riirill e ma kan suurllisen avqstuksen tilitystä vastaan. 6) UintikLlrssit TUI'Llssa. - Turun ~yöviien Uimarit järjestää h8inäkuun päivinä uinnissa sel:ä opetus- että tllomari- ja toimitsijakurssit. U V on myöntänyt kurssiavustusta markkaa ehdolla, et~ä kurssaille saavat osallistlla muutkin kuin sellran uima rit. 7) Pyöräilyn tukemi nen Tampereen pii rissu. Jaoston esityksesta UKV on myöntänyt Tampereen piirille markkaa pyöräilyharrastllksen tllkemioeksi. Mainittu summa otetaan jaoston kurssi- j a va l mennus määrärahasta. 8) Linz ' in joukkue. - Linz'issä kesäkuun 14 päivänä pidettäviin kansainväl isii n kil pail uihin on UKV hyväksynyt seuraavan joukkueen Val to Ol enills (FA), Jorma Valkama (EI), Unto attsson (Ti~) ja Meeri Saari (UT). Joukkue kil pailee pal ullmatkal la ienissä. 9) Pohjoismaiden uintimestaruuskilpailqt. - Mestaruuskilpailut pidetään elokuun 8-9 päivinä Ruotsissa. UKV on joukkqeen j ohtajistoon hyväksynyt Eino Jokisen ja joukklleen valmentajaksi Taisto ~asvion. 10) Pohjoi smaiden nuorten uintil eiri. - Heinäkuun päivinä pidetään t orjassa pohjoismaiden nuorten uintil eiri. KustannLlkset osanottajaa kohti tekevät 100 Nkr. Jaoston esityksestä UKV on hyväksynyt leirille lähetettäväksi Kalevi ~akarisen (HTU:sta) ja Seppo Jalavan (TuPy :stä). 11 ) Pentti Ni inivuori Euroopan j oukkuee seen. - J aosto ilmo i ttaa, että Pentti 'Ni inivllori on valittu Euroopan joukkueeseen Amer i kka- ELlr ooppa- otte I ULln. UKV on hyväksynyt jaoston es i tyksen, että RiinivQorelle maksetaan l i iton puo l esta 750 mk päivässä työtappiokorvallsta. luista kustannuksista vastaa AIBA. 12) Hgin Ponni stuksen ja T1~ : n anomus. - SeLlrat ovat anone8t lupqa ryhtyä järjestämiiän kil pail Llkiertuetta jalka- ja koripal loilussa ensi kesän~. l atta käsittäisi 2uotsin, ~anskan, Saksan, Italian, Ranskan, Luxemburgi n, Belgian ja Ho l lannin. u~ on suostunut seurojen anomuksepn, mutta kehoittanut vielä harkitsemaan matkan totellttamista, koska talo~del li nen riski on varsin huomattava. 13) Helge Vasenius kil pail umatkal le 3aksaan. - Jaoston esityksestä valiokunta on päättnnyt lähettää Helge VaseniLlksen kilpail unatkall A Saksaan. Liiton osalta korvataan ainoastaan natkakulllt, korkointaan r.>k.

12 KokollS 7/ v ' - IV liittojllhla. Käsitellään kokollksesta 6/67/53 siirtynyt sllllnnittellltoimikllnnan esitys ensi kesän liittojllhlan toimeenpanosllllnnit lmasta ,. - Uinnin yhteistoiminta. Työvaliokllnta saattaa liittotoimikllnnan tiedoksi, että Suomen Uimaliitto on sen vlloksi, ett~ liiton llimarit osallistllivat Ranskan FSGT :n järjest~ntin CSIT:n jllhlakilpailllihin vastoin Uimaliiton lllpaa, ka tkais Sllt uinnin yhteistoiminnan tois taise ks i..s iasta käyty kirjeenvaihto lien8e liittotoi mi kllnnan jäsenten tiedossa, koska s on myös ollllt jlllkislllldessa. Liiton selitykseen Uimaliitto on vastannut, että se ei s i tä tyydytä. Työvaliokllnta on sitä lliieltä, että asia ei liiton al oi tteesta kaipa lisätoimenpiteitä ". - Palloillln yhteistoi minta. Työvaliokllnta ilmoittaa, että SOpicllksen edellyttänä sarjapiiri on p~rllstettll. Perllstamistil aislllldessa liiton 1C sellraa (vain Tllrun Pyrki vä oli poissa) edusti valta kirjalla jaostopäällikkö Eino Rantanen. Piiri hyväksyi SPL : n toimintasäännöt. Pi i ritoi mi kllntaan valittiin pllheenjohtajaksi K. Al akari (SPL) ja jäseniksi niinikään SPL :sta J. Sllomela ja ~iik sekä TUL :sta alle Altti ja Toivo Penttil ä. Sisäänkirjoitlls - ja j äsenmaksuina slloritetaan 200 markkaa sellraa kohti :. - Jaostosihteerintoimen hakijat. Avoimena olevaa jaostosihteerintointa ovat määräaikana hakeneet sellraavat henkilöt: j~rjes töohjaaja Valentin ervinen, Tllovi Kliäriä ~otkasta, Reino Lehtonen Turengista, Alpo Vi rtanen Toijalasta sek& Aarne etsä ~ä, Eero Ellntti, i~o Roströc, ~uure Vihavain~n ja llan vllori He l singistä (liite L 1 ). Työ valiokllnta esittää, että kahteen avoimena olevaan jaostosihteorin toimeen valittaisiin hakijoista Valentin Kervinen markan ja Re ino Lehton~n markan kllllkallsipalkalla Leiriohjaajien palkkaamin8n. Nllorisovaliokllnnan esityksestä työvaliokllnta on kolmen kllllkallden ajaksi kiinnittänyt ko l me leiriohjaajaa Kangas lammen ja piiri n leirejä varten. Ohjaajiksi on hyväksytty Re ino Lehtonen (palkka mk), Soini Jantunen ( mk) ja Tuomo.Nletsäranta ( mk). Sil tä varalta, että Reino Lehtonen valitaan Ojaostosihteeriksi, n llorisovaliokunta valitsee hänen tilalleen toisen leiriohjaajan. Lehtonen ja Letsäranta toimivat Kangaslammella, Soini Jantllnen piirien l eireillä.

13 Kokous 7/ Valmennustyö. UKV on hyväksynyt yleisurheilujaoston esityks~n tilap;iisvalmentajien paikkaamisesta. Liikuntaneuvoja Onni Ho lopain~n toimii välisenä aikana ~ohjanmaan, Oulun, apin ja Karjalan piirissä ja valmentaja Artturi harttu kesäkuun ja elokuu~ aikana 12 päivää kuukaudessa Tampereen piirissä. Hänelle tältä ajalta maksetaan markkaa kuukaudessa. Heinäkuussa ja syksyllä Karttu hoitaa ~am pereen piirin urheilijain valmennusta ja saa korvausta tästä työstä markkaa kuukaudessa P - Liitto-ottelu painonnostossa. UKV on hyväksynyt Suomen Painonnostoliiton ehdotuksen liitto- ottelusta, joka järjestettäisiin elokuun 1-2 päivinä. Liiton joukkue kootaan sitä varten valmennusleirille Pajulahteen heinäkuun päiviksi. Leiri koskee 14 osanottajaa. Kustannukset tekevät noin markkaa. Vuoden menoarviossa on varattu määräraha 10 qsanottajaa varten. Määrärahaylitys neljän osalta merkitään UKVn käyttövaroihin ". - Jääki~kkoilun kausitilitys. UKV on hyväksynyt jääkiekkoilun kausitilityksen, joka osoittaa maaotteluissa ylijäämää mk, josta TUL:n osalle tulee mk, sekä sarjatoiminnassa alijäämää mk, josta liiton korvattavaksi tulee mk. Sarjatoiminnan osalta UKV saattaa asian liittotoimikunnan käsit~ltäväksi. Tilityksen mukaan suoritetaan seuroille sarjatoiminnan aiheuttamat tappiot. Menettely ei vastaa aikaisemmin tehtyä periaatepäätöstä liiton velvollisuudesta osallistua tappioi~en suorittamiseen, kos a muiden alojen osalta liitto korvaa tappiot ainoastaan nuorten osalta. Yleisen sarjan t2loudellinen puoli olisi järjestettävä s iten, että vastuu siitä on kokonaan seurojen ~,loottoriurheilun yhteistoimintasopimus. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan hyväksyttäväksi moottoriurheilun yhteistoimintasopimuksen, joka kiireellisyyden vuoksi on allekirjoitettu. ntiseen sopimukseen verraten muutokset edellyttävät, että SML saa valita yhteistoimikunnan puheenjohtajan ja että TUL suorittaa puo l ~t kansainvälisen toiminnan aiheuttamista menoista, jotka liiton osalta kuluv a r vuonna tekevät noin markkaa '. - Yhteistoiminta lentopalloilussa. Liittotoimikunnan suostumuksella ovat liiton edustajat käyneet neuvotteluja SKLLn edustajien

14 Kokous 7/53-6. kanssa kysymyksistä, jotka ovat kosk8neet yhteistoimintaa lp.ntopalloilussa. Neuvotteluissa tultiin siihen tulokseen, että kaivattaisiin yhteiselin, jo;-a käsittelisi koko maan l entopalloiluun liittyviä teknillisiä kysymyksiä, kuten kilpailutoimintaa, sä~ntö kysymyksiä, peli- ja opetusmateriaalin hankintaa ja kil pailupaikkojen j ärjestelyjä. Liiton lentopallojaosto on tutustunut neuvottelukokouksen pöytäkirjaan ja päättänyt liittotoi mikunnall e esittää, että esitetynl a inen neuvotteluelin perustettaisiin. Tähän toimikuntaan jaosto esit t ää puheenjohtaja Einar Lindströmin ja jäsenen Eino Tammi lehdon sekä l tk:n edustajana Ei no Rantasen. Tässä yhteydessä ilmoitetaan, että kansainvälisen lentopalloliiton (FIVB) kongressi pi detään marraskuussa siat esitettävä elokuun 1 pä ivään m8nnessä. I l moitus t ästä saapunut liitolle ~. - Lahjoituksia. Toimisto ilmoittaa, ett ä liitto on saanut vastaanottaa henkivakuutusyhtiö Suomel t a markan suuruisen l ahjoituksen sekä liik mi es PaD~i Laaksoselta He l singistä painonnostoon kol me pokaalia, josta suurin "pytty' lahjoittajan toivomuksen mukaan olisi käytettävä raskaaseen sarjaan. ~ iitoskirjee t on lähetetty. Pää t ö k s e t Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat puheenjohtajat Arvi He iskanen (7) ja Unto Siivonen (7) sekä liittotoi mikunnan jäsenet Paavo Virtanen (7), Lauri Nurmi (7), A. K. Leskinen (6), Vä inö Soininen ( 6), Eino Haapanen ( 6), Vieno Aalton n (5), Lennart Kivi (6), Olavi Järvelä (7) ja Paavo Aitio (7) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Ulla Tiilikainen, Urho Hiemenkari, Toivo Mustonen, Pekka Martin, Joonas Kykkänen, He l ge Nygren ja sihteeri E. A. Wuokko, joka laati ko kouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkitt iin ;. - Pöytäkirjan tarkistus. Hyväksyttiin pöyt~kirja 6/53. Samassa yht eydessä merkittiin, että työvaliokunta oli hyväksynyt Ranskan FSGT:n voimi s telukilpailuihin tuomariksi. ke Suomen Turusta.

15 KokollS 7/ tiin.,erkittiin. tiin. Me r kittiin. Me r kittiin. - myövaliokllnnan päätöksiä. 1) Vlloden 1953 valtion avllstlls. - Merkit- 2) 3) 4) 5) 6) 7) Ottelllhlloltosopimlls. - erkittiin. Pajlllahden pitkänkllrssin apllrahat. - Tllrlln.oottorisellran anomlls. -!lerki t- Mainosnllija Oy:n anomlls. - lerkittiin. Pohj oismainen käs ipallokongress i. - Kansainvä.linen lllistelllkongressi. - Merkittiin. kittiin. eilll- ja kollllltlls valiokllnnan pä~töksiä. 1) JOllkkllevoimistelllmestarllllskilpailllt. - 2) 1: elimaaottelll speedway-aj oissa. - I,:ler- 3) Speedwayn - karsintakilpailllt. - Esitystä oikaistiin sikäli, että Sllomen jollkklle maksaa itse kaikki klllllnsa, myös ylläpitoklllut. 4) Naisten alkeiskurssitoiminta. - Merkittiin. kittiin. 5) Nyrkkeilyn sellraohjaajakurssit. -.~er - 6) Uintikllrssit Tllrllssa. - ]erkittiin. 7) Pyöräilyn tllkemin n Tampe reen piirissä. - er~ittiin. 8) Linz'in jollkklle. - Merkittiin. 9) Pohjoismaiden llintimestarllllskilpailut. - Merkitt iin. 10) Pohjoismaiden nllorten llintileiri. - Merkittiin. 11) Pentti Niini vllori Ellroopan j ol'tkkueeseen. - Merkittiin. 12) H:gin Ponnistllksen ja TMP:n anorrms. - Merkittiin. 13) Helge Vasenius kilpailllmatkalle 3aksaan. - Merkittiin ~. - IV liittojllhla. Yleiskeskllstellln jälkeen, jona aikana mti. ltk:n,jäsen Paavo itio korosti suhteellisllllsperiaatteen tärkeyt~h liittojllhlaelimiä valittaessa, liitto-

16 KokollS 7/53-8. toimikllnta hyväksyi valmistelllvaiheen toimeenpanoslll1llnitelman sellraavasti: 1) Päätösvaltaelimet: - Liittotoimikl1llta toimii liittojuhlatoimikl1lltana. - Työvaliokl1llta = liiton työvaliokl1llta. - Ltk:n jäsen Paavo Aitio ehdotti, että työvaliokl1lltaan lii ttoj uhla-asioi ta varten valittaisiin lisälrs i Vieno al tonon. r.:uut osehdotus hyl ättiin äänimäärin ) Toimeenpanoelimet: - Liitt ojuhlan toimistovaliokl1llta, jonka muodostavat valiokuntien toiminnanjohtajat ja liittojuhlatoimiston päällikkö. - Liittojuhlatoimisto = esityksen mukaisesti. - Talousvaliokl1llta: E. A..luokko, Olavi Suvanto, toiminnanjohtajana Eino Rantanen sekä muut jäsenet: Severi {oskinen, Tahvo Lehtonen, Kalle Lehtinen ja Sulo Suortti. - Aition ehdotus, että valiokuntaan olisi lisäksi valittu Yrjö Sivonen ja eeri Salo, hylättiin äänimäärin lie doi tustoimikl1llta: Laur i Yurr:li, toiminnanjohtajana Pekka Martin, muut jäsenet Eikka ä kinel, Toivo Järvinen, Henry Lindbergh ja Ontro Virtanen. - Aition ehdotus, että valiokl1lltaan valittaisiin lisäksi Aarne Dahl, hyväksyttiin äänimäärin Huoltotoimikl1llta: Olavi Suvanto,. ~. Leskinen, toiminnanjohtajana apul. toimistopäällikkö sekä muut jäsenet Olavi Järvelä, Sakari ahtinen, Tal1llo Vaahtera ja Joonas ykkänen. - ition ehdotus, että lisäksi valittaisiin A. Leinonen ja A. Koski, hyl ättiin 6 äänellä 3 vastaan. - Ohjelmatoimikl1llta: Lennart Kivi, 7t:inö Soininen, toiminnanjohtajana Sulo Lahtin~n seku muut jäsenet Ulla Tiilikainen, Esko Num inen, Kalle Lehtinen, Vilho Hakola ja disto Laakasuo. - itio ehdotti lisäjäseneksi {. Snell'in ja Kivi Paavo Aition. Äänim[ärin 7-3 liittotoimikunta valitsi yhden lisäjäsenen, joksi äänimäärin 7-2 valit~iin Paavo Aitio. - läytösjaosto: K. Lehtinen, Toivo Iustonen, ~aimi ja 'valdemar Snell. Jllhlaohj e 1ma: Hirvonen, Esko Numminen, Oiva Puukilainen Asia l ähetettiin ohjelm ato imikd~na n valmi stel ta va ks i. Keskustelussa, joka jäi ev8stykseksi, ko rostettiin sitä, että urhailulajien,assakilpailut tulis i ottaa lii tio juhlien ohj elmaalh Ohjelmatoimikunta tutkikoon asian ja esittäköön kummastakin,sekä suunnittelutoimi kl1llnan esityksestä että urheillllajien lisä~-

17 Kokous 7/53-9. mistä tarkoittavasta esityksestä, puoleen ja toiseen selventävä t perustelut :. - Uinnin yhteistoiminta. Hyväksyttiin työvaliokunnan toimenpiteet $. - Palloilun yhteistoiminta. Mer~d ttiin Jaostosihteerintoimen hakijat. Käsittelyn aikana ltk:n jäsen Lennart lvl ehdotti, että jaostosihteeriksi valittaisiin hakijoista Allan Vuori. Tämä ehdotus hylättiin äänimäärin 7-3. Liittotoimikunta valitsi liiton jaostosihteeriksi Valentin Kervisen markan ja Reino Lehtosen markan kuukausipalkalla. ikäli palkka ylittää talossa olevien vastaavien jaostosihteerien palkat, korotetaan ne samaan summaan. Päätöksen tältä osalta tarkistaa ja toteuttaa työvaliokunta. Päätös tehtiin 5 äänell ä 1 vastaan ~ - Leiriohjaa ji n Ealkkaaminen. Hyväksyttiin Valmennustyö. Hyväksyttiin ~ - Liitto-ottelu Eainonnostossa. Hyväksyttiin Jääkiekkoilun kaus i tili tys. Asia palautettiin UKV:n lj.uteen käsittelyyn :. - Moottoriurheilun yhteistoimintasoeimus. Esitys jäi pöydälle. Sopimus selityksineen lähetetään liittotoimikunnan jäsenille Yhteistoiminta lentoealloilussa. Hyväksyttiin ~. - Lahjoituksia. Merkittiin tiedoksi. Esille tulleet asiat y - Liittotoimikunnan kokouksen esityslista. Ohjeeksi päätettiin, että liittotoimikunnan esityslistasta ne asiat, jotka valmistuvat kut-

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot