HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKKEEN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Hankkeen toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ( alk.) Yhteyshenkilö: Ritva Asula-Myllynen Puhelin: Fax: Kansallinen maakunnan Kehittämisraha Tavoite 2 -ohjelma ( ) x Tavoite 5b -ohjelma ( ) Tavoite 2 -ohjelman siirtymäkauden tuki Muu rahoitus PROJEKTIN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA: Henkilö: Tehtävänimike ja vastuualue projektissa: Jukka Männikkö Projektipäällikkö Maria Länsiö Projektisihteeri, projektipäällikkö Ritva Asula-Myllynen Projektisihteeri, projektipäällikkö Sirpa Köppä Projektisihteeri + muuta tilapäistä hankehekilöstöä PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄN 1) KOKOONPANO HANKKEEN AIKANA Puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri Organisaatio Jukka Rantanen, pj Tampere Päivi Myllymaa Tampere Markku Sipilä Lempäälä Lasse Silván Pirkkala Alpo Karila, Pasi Virtanen (2005 alk.) Nokia Erkki Ottela Kangasala Markku Männikkö Vesilahti Matti Peltomäki Ylöjärvi Marko Mäkinen Pirkanmaan liitto muutos: seudun kuntajohtajat 2006 loppuvuodesta 1) Mikäli projektin toteutusta varten perustettiin ohjausryhmän lisäksi muita projektin toteutukseen osallistuneita ryhmiä, laitetaan ryhmien kokoonpano ja tarkoitus liitteeksi loppuraporttiin 1

2 PROJEKTIN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT: - Seudun kunnat, Pirkanmaan liitto ja sisäasiainministeriö - Neuvottelukunnassa ollut edustus: Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kesäyliopisto, Pirkanmaan yrittäjät, Kauppakamari, Länsi-Suomen lääninhallitus, Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan TE-keskus, Tiehallinto, Teknologiakeskus Hermia PROJEKTIN KESKEISET TAVOITTEET (VRT. HANKESUUNNITELMA): Aluekeskusohjelma on alueiden kehittämisestä annettuun lakiin perustuva valtioneuvoston erityisohjelma, joka käynnistyi hallituksen syksyllä 2000 hyväksymien aluepoliittisten linjausten ja aluepoliittisen tavoitepäätöksen perusteella. Valtioneuvoston ja sisäasiainministeriön vuonna 2001 tekemien päätösten mukaisesti aluekeskusohjelmaa on toteutettu vuoden 2002 alusta lukien 35 alueella, joihin kuuluu myös Tampereen seutu. Aluekeskusohjelman valtakunnallisena tavoitteena on ollut tasapainoisen aluekehityksen vahvistaminen tukemalla erikokoisten kaupunkiseutujen elinvoimaan perustuvan, kaikki maakunnat kattavan aluekeskusverkoston kehittämistä. Aluekeskusohjelmalla on tuettu myös niitä ympäröivien seutujen kehitystä. Aluekeskusten kehittämisohjelmat ovat perustuneet alueiden omiin lähtökohtiin ja ovat paikallisten toimijoiden valmistelemia. Ohjelmien on tullut olla samalla kiinteä osa maakuntien strategista suunnittelua ja kehittämistyötä. Valtioneuvosto edellytti, että aluekeskuksilla on vuoden 2006 lopussa: - toimivat seudulliset yhteistyöstrategiat ja päätöksentekorakenteet - toimivat yhteistyöverkostot ympäröivien seutujen kanssa - toimivat yhteistyöverkostot seuduilla ja ympäröivillä seuduilla olevien yritysten, oppilaitosten ja tutkimusyksikköjen kanssa - myönteistä kehitystä elinvoimamuuttujissa (väestö, työpaikat, osaaminen, toimialat, palvelut, turvallisuus, ympäristö) vuoteen 2000 verrattuna - myönteinen vaikutus koko maakunnan aluetalouteen ja osaamiseen. Aluekeskusohjelman käytännön tehtävät olivat sisäasiainministeriön mukaan: - koota osapuolet yhteistyöhön - rakentaa ja vahvistaa yhteistyöverkostoja - konkretisoida omalle alueelle ominaisiin vahvuuksiin perustuvat elinkeinojen, palvelujen, ympäristön ja toimintatapojen kehittämistavoitteet ja toimenpiteet. Yhteistyöprosessin tavoitteena oli tukea alueiden ja niillä toimivien tahojen edellytyksiä tunnistaa ne kuhunkin tilanteeseen ja yhteistoimintaperinteeseen parhaiten soveltuvat tavat, joilla seudullisesti vaikuttavaa yhteistyötä toteutetaan, oli sitten kysymys elinkeinojen kehittämisestä tai kuntien yhteisestä palvelutuotannosta. Pirkanmaan maakuntaohjelman toimintalinjan 3, perusrakenteiden vahvistaminen ja toimintaedellytyksistä huolehtiminen, tavoitteet vuoteen 2006 olivat: - perus- ja hyvinvointipalvelujen varmistaminen - kulttuuri-, liikunta- ja matkailupalvelujen kehittäminen - ympäristön turvaaminen - vuorovaikutusten ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen - maankäytön, liikenneverkkojen ja teknisen huollon parantaminen Kaupunkiseudun itsensä määritteleminä tavoitteina oli jäsentää ja koota seudullista kuntayhteistyötä sekä edistää seudun toimijoiden välistä yhteistyötä seuraavilla painopistealueilla: yhteistyöverkostot, maankäyttö ja asuminen, elinkeinopolitiikka, koulutus ja osaamaan oppiminen ja hyvinvointipalvelut. 2

3 PROJEKTIN KESKEISET TOIMENPITEET TOTEUTUSAIKANA Ohjelmakaudella toteutettiin 35 hanketta, joista 10 oli useampiosaisia. Hankkeet olivat käynnistymispäätösjärjestyksessä: 1. Seudullinen raideliikenneselvitystyö 2. Selvitys seudullisesta asuntopolitiikasta 3. Pirkanmaan kehittäjäverkostoanalyysi 4. Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän kehittämisselvitys 5. Yrittäjyyskasvatus oppilaitoksissa (Yrittävä Pirkanmaa) 6. Seudullisen yritystilatuotannon esiselvitys 7. etampere-monitoimikortin seudullistaminen 8. Kunnallisten mobiilipalvelujen kehittäminen (NaviTres-mobiilimatkailuhanke), osat I ja II 9. Esiselvitys uusista lentoreiteistä Tampere-Pirkkalan lentoasemalta 10. Vaihtoehtoiset palveluntuotantojärjestelmät kaupunkiseudulla, osat I ja II sekä koulu- ja päiväkotipalveluhanke Vuoreksessa 11. Tampereen seudun koulutusselvitykset 12. Seutukunnallinen turvallisuus 13. Suurten kaupunkiseutujen verkostohanke (ns. MaNu-hanke) 14. Seutukunnallisen maataloushallinnon selvittäminen 15. Työelämäosaamisen vahvistaminen Pirkanmaalla 16. Alueellinen hyvinvointi ja tieto-ohjaus, osat I ja II 17. Liito-orava Tampereen kaupunkiseudun kaavoituksessa, osat I-III 18. Kaupunkiseudun kansainvälinen yhteistyö 19. Tampereen kaupunkiseudun strategia vuoteen Kulttuuriteollisuus luovan kaupungin menestystekijänä 21. Seudun asuntotuotannon tulevaisuuden arviointi 22. eyrityspalveluhanke, osat I ja II 23. Tuotteistaminen ja sisäisen kustannuslaskennan kehittäminen sosiaali- ja terveystoimessa, osat I-III 24. Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys (TASE2025), osat I-III 25. Hyvinkää-Hämeenlinna-Tampere kasvukäytäväyhteistyö, esiselvitys ja kolme erillishanketta 26. Etäopetuskeskus seudulliseksi e-oppimisen palvelukeskukseksi, osat I ja II (Seutufoorumi hanke) 27. Pikassos-yhteistyö STM-hankkeissa 28. KOSKE Online-ohjelmapankki ja verkkopalveluhanke osat I ja II 29. NettiNysse seudulliseksi 30. Kulttuurin kuluttajatutkimus 31. Kaupunkirakenteen kehityspiirteet, suurten kaupunkiseutujen yhteishanke KARA 32. Aluekehittäjäkoulutusohjelma Toiminnalliset tekstiilit ja vaatetus vaikeavammaisille esiselvitys 34. Hyvinvointipalvelu- ja hyvinvointiteknologiayritysten palvelu- ja tuotekehitysympäristön selvityshanke 35. Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma arviointi Hankeluettelo on tämän loppuraportin liitteenä ja se löytyy myös osoitteesta ja hankeraportit osoitteesta Muita keskeisiä toimenpiteitä olivat osuustoiminnan tukeminen, yliseutukunnallinen yhteistyö Pirkanmaalla alueellisen vaikuttavuuden nimissä sekä verkostoyhteistyö muiden valtakunnan AKOjen kanssa. Näistäkin on maininta hankeluettelossa. Toiminnan arviointi ilmenee seuraavan kohdan vastauksesta. Ohjelman keskeisimpänä toimenpiteenä voidaan pitää Tampereen kaupunkiseudun strategian laatimista ja sen liitteenä olevan perussopimuksen mukaisen seudullista kuntayhteistyötä koordinoivan kuntayhtymän syntymistä. 3

4 PROJEKTIN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS Valtakunnan tasolla aluekeskusohjelman arvioinnin mukaisesti: - aluekeskusohjelmat ovat tehostaneet merkittävästi resurssien kohdentamista ja poistavat turhia päällekkäisyyksiä. - tärkeimmät aluekeskusohjelmien tähän mennessä generoimat toimenpidekokonaisuudet edistävät alueiden osaamisperustan, yritystoiminnan ja innovaatiojärjestelmien kehittämistä. - tehokkaan toiminnan merkittävimmäksi ongelmaksi on muodostunut aluekehittämisen pirstaleisuus ja konkreettisen päätösvallan puuttuminen. Koko arviointi on luettavissa osoitteessa: ukset%20-arviointi% /$file/aluekeskusohjelman%20tulokset%20ja%20vaikutukset%20- arviointi% pdf) Valtioneuvoston hankkeelle asettamat tavoitteet toteutuivat alueella hyvin. Hankkeiden kautta tavoitteellinen yhteistyö on syventynyt ja yhteistyöverkostot ovat tiivistyneet. Toimijoiden välinen tietoisuus ja luottamus on lisääntynyt ja strateginen yhdessä kehittäminen on korostunut. Keskeisin tulos on Tampereen kaupunkiseudun strategia 2016 ja perussopimus, jolla perustettiin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä kesäkuussa 2005 vastaamaan keskitetysti seudullisesta päätöksenteosta. Toteutumat tavoitteittain ovat: toimivat yhteistyöstrategiat ja päätöksentekorakenteet - Tampereen kaupunkiseudun strategia 2016 ja perussopimus: organisoitumismalli kuntayhtymä - strategiasta johdetaan alastrategioita ja toimenpideohjelmia toimivat yhteistyöverkostot ympäröivien seutujen kanssa - ohjelmassa on tuettu aluekeskusten ja niiden ulkopuolisen maaseudun seutujen yhteistyötä ja verkottumista, käytännössä yhteistyöhankkeiden toteuttamista ja rahoittamista perusrahoituksella Ylä- ja Lounais-Pirkanmaalla - ako-yhteistyöverkostotoiminta (hyvinvointi, viestintä, kulttuuri, myös kasvukäytäväverkosto Helsingin ja kehityskäytäväverkosto Turun suuntaan) - toiminta muissa maakunnallisissa asiantuntijaverkostoissa toimivat yhteistyöverkostot seuduilla ja ympäröivillä olevien yritysten, oppilaitosten ja tutkimusyksikköjen kanssa - akon neuvottelukunnassa edustus tutkimus- ja kehitysorganisaatioista (mm. Hermia; Oske), yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, yritysedustajista (Kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät), maakunnan liitosta, lääninhallituksesta, ympäristökeskuksesta ja tiehallinnosta myönteistä kehitystä elinvoimamuuttujiin (väestö, työpaikat, osaaminen, toimialat, palvelut, turvallisuus ja ympäristö vuoteen 2000 verrattuna - väestönkasvu ollut myönteistä, työpaikkojen määrän kehitys ollut hyvää vaikkakin työttömyysaste keskuskaupungissa edelleen korkea, hyvä koulutustausta ja vahva osaamisperusta seudulla, turvallisuus suurten kaupunkiseutujen kärkeä myönteinen vaikutus koko maakunnan aluetalouteen ja osaamiseen - kaupunkiseutu on elinvoimainen ja houkutteleva ympäristö niin yrityksille kuin asukkaillekin - korkean osaamisen ja korkean jalostustason työpaikkojen säilyttäminen antaa pohjan talouskasvulle myös tulevalla ohjelmakaudella, aluetalouden taso ollut myönteistä. (jatkuu) 4

5 PROJEKTIN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS (jatkoa) Tampereen kaupunkiseudun AKO:n teettämän ulkopuolisen arvioinnin mukaisesti: Kaikkiin aluekeskusohjelman painopistealueisiin on kohdentunut useita hankkeita eli aluekeskusohjelman toteuttaminen hankkeiden kautta on ollut kohtuullisen hyvin tasapainossa. Eniten hanketoimintaa sekä tavoitteiden ja tulosten että rahoitusten perusteella on suuntautunut yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Tulos vastaa ohjelman ohjauksen asiantuntijoiden näkemystä, jonka mukaan nimenomaan seudullisen yhteistyön rakentaminen on ohjelman ansiosta edistynyt kaikkein parhaiten. Toiseksi aktiivisinta hanketoiminta oli rahoituksen ja tavoitteiden määrän perusteella Maankäytössä ja asumisessa. Lähes yhtä suuri määrä hanketoiminnasta kokonaisuudessaan kohdistui Elinkeinopolitiikkaan. Hyvinvointipalveluihin sekä Koulutukseen ja osamaan oppimiseen allokoitui edellä mainittuja vähemmän hanketoimintaa, vaikka asiantuntijat pitivät näitä painopistealueita kohtuullisen hyvin onnistuneina. Ohjelman rahoituksella toteutetun hanketoiminnan käytännön ohjaus on arvioinnin mukaan onnistunut kohtuullisen hyvin ja hankkeet ovat pääasiassa saavuttaneet niille asetetut tavoitteet. Ohjelma on pystynyt edistämään melko hyvin seudullista ja alueellista yhteistyötä sekä kehittämistyöhön osallistuvien toimijoiden vuorovaikutusta. Kokonaisuutena asiantuntijoiden mielestä toteutus onnistui kouluarvosanalla 8. Parasta heidän mukaansa oli seudullisen yhteistyöverkoston ja päätöksenteko-organisaation rakentaminen, jota ei olisi nykyisessä muodossa syntynyt ilman AKO:a. Koko arviointi on luettavissa osoitteessa: KO-arviointiraportti% pdf ) KUVAUS HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA Hankkeella ei ole ollut merkittäviä suoria ympäristövaikutuksia. OHJAUSRYHMÄN ARVIO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Sekä AKOn ohjausryhmä että joidenkin keskeisten hankkeiden ohjausryhmien jäsenet olivat ne, joilta alueen oman arvioinnin vastauksia pyydettiin eli em. arviointiraportti ja sen tulokset kattavat ohjausryhmän arvioinnin toteutuksesta ja tuloksista. 5

6 HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU AKO-hanke on hanke, jolla halutaan jatkaa kaupunkiseudun kehittämistä. Painopisteet ovat 1. kaupunkiseudun rakenteen vahvistaminen 2. palveluinnovaatioiden edistäminen ja palveluliiketoiminnan vahvistaminen 3. seudullisen elinkeinopolitiikan terävöittäminen Hankeluettelon (liite) lopussa on kuva, josta näkee, miten hankkeet ovat olleet uuden ohjelmakauden konkreettisemman seutuyhteistyön pohjana. Hankkeiden tuloksia voidaan käyttää uusien paitsi ohjelman niin myös seutustrategian mukaisten teemojen eteenpäin viemisessä ja syventämisessä. Jatkotoimenpiteinä on panostaminen seudullisten työryhmätyöskentelyn koordinointiin sekä niissä linjattavien toimenpiteiden käynnistämiseen, toteuttamiseen ja toteutuksen seurantaan. Työryhminä ovat alatyöryhmineen maankäyttö ja asuminen, hyvinvointipalvelut, elinkeinot ja osaaminen, tekniset palvelut ja seutuit. Lisäksi panostetaan ohjelman edellyttämien yhteistoimintamallien ja verkostojen toimintaan ja viestintään. Perusrahoitusta tullaan kohdistamaan hankkeistusta edeltävien kartoitusten, selvitysten ja tutkimusten tekemiseen sekä strategisessa kehittämisessä tarvittavan asiantuntijapalveluiden ostamiseen. Ohjelman toteutusvastuu on siirretty Tampereen kaupungilta kesäkuussa 2005 perustetulle Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle, joka koordinoi alueella seudullista yhteistyötä. HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI TOTEUTUSAIKANA 2) (CD-ROM-levyt, Internet-sivut, julkaisut, markkinointiesitteet tai muut esitteet, seminaariaineistot, videot jne.) Tuotettu materiaali Kustannus Hankkeen sivuilta löytyvät hankkeessa tuotetut julkaisut eli loppuraportit. 1) Projektin tuottamasta keskeisestä materiaalista on toimitettava aina yksi näytekappale Pirkanmaan liittoon projektin valvojalle. Internet-sivujen osalta on ilmoitettava osoite. Projektissa ei ole tuotettu em. materiaaleja toteutusaikana HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TYÖPAIKKATULOKSET (H= HANKEHAKEMUKSESSA MAINITTU, T= TOTEUTUNUT), KPL-MÄÄRÄ H T H T Uudet miestyöpaikat Uudet naistyöpaikat Uudet työpaikat yhteensä Pysyvät miestyöpaikat Pysyvät naistyöpaikat Pysyvät työpaikat yhteensä Tilapäiset miestyöpaikat Tilapäiset naistyöpaikat Tilapäiset työpaikat yhteensä Säilytetyt miestyöpaikat Säilytetyt naistyöpaikat Säilytetyt työpaikat yhteensä HANKKEEN MUUT TULOKSET Indikaattori H T Indikaattori H T Uusien yritysten lukumäärä Investointien kasvuprosentti Naisyrittäjien lukumäärä Kapasiteetin kasvuprosentti Tuettujen yritysten lukumäärä Liikevaihdon kasvuprosentti 6

7 Hankkeessa mukana olevien yritysten lukumäärä Koulutettavien/koulutettujen määrä TASA-ARVON TOTEUTUMINEN Tasa-arvon toteutumista mittaava tekijä Kyllä Ei Hankkeen toteuttajana naisjärjestö tai naisyrittäjä Hankkeen kohteena / edunsaajina naiset Hankkeessa selkeä naisten intressi KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA Ohjelma-alueen arvioinnin mukaan alkuperäinen ohjelma-asiakirja ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla ohjaamaan hanketoimintaa, vaan hankkeita on toteutettu melko paljon alkuperäisten painopistealueiden ulkopuolelta. Alkuperäisen ohjelma-asiakirjan ongelmana nähtiin, että se ei sisältänyt myöskään päämäärien keskinäistä priorisointia mutta toisaalta se mahdollisti lähes kaikkien hallinnonalojen seudullista vuorovaikutusta hankeyhteistyön kautta. Lisäksi ohjelmatyön tavoitteet on nähty liian kunnianhimoisiksi suhteessa niukkoihin resursseihin. Arvioinnissa tuotiin esiin eri sidosryhmien epämääräiset roolit, joita tulisi jatkossa täsmentää (esim. neuvottelukunnan rooli jäi ohueksi ilman ratkaisevaa päätösvaltaa). Kehittämistarpeita esiintyy edelleen liittyen tavoite- ja tulosmittareiden laatimiseen sekä hyvien käytäntöjen kuvaamisessa, levittämisessä ja juurruttamisessa. Tampere Paikka ja päiväys Allekirjoitus / Ritva Asula-Myllynen, projektipäällikkö Liitteet: kpl 1 Hankeluettelo 7

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL verkosto Hankkeen 1.1.2010 31.12.2011 (jatkohakemus 2012) toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan aluekeskus Kehittämiskeskus Oy Häme Hyvinkään Riihimäen talousalueen aluekeskus

Lisätiedot

EAKR-HANKKEEN LOPPURAPORTTI

EAKR-HANKKEEN LOPPURAPORTTI EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot EAKR-HANKKEEN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Lännen Elävä Kuva Diaarinumero LSLH-200209504/Ha-7 Projektinumero 61418 Hankkeen toteutusaika: Toteuttajaorganisaatio: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004 Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2005 Varsinais-Suomen Syrjästä toiminnan keskipisteeseen SYKE2004-hanke PÄIVÄHOIDON JA LASTENSUOJELUN TILA VARSINAIS-SUOMEN KUNNISSA

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk Toim. Elina Seppä ja Satu Hourula KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten Projektit 2002 Kokkolan ammattioppilaitos Kokkolan kauppaoppilaitos Gamlakarleby

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009)

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) Rakennerahastotoiminta Suomessa Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. On kaikkien

Lisätiedot