Omaistyön helmi. Prospect-projektin loppuraportti. Mielenterveysomaisten keskusliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaistyön helmi. Prospect-projektin 2012-2013 loppuraportti. Mielenterveysomaisten keskusliitto"

Transkriptio

1 Omaistyön helmi Prospect-projektin loppuraportti Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry 1

2 Sisällys Kiitos... 3 Johdanto Projektin lähtökohtana jäsenyhdistysten tarpeet... 7 Aktiivinen arviointi osana toimintaa Rakenteet juurtumisen tukena Vapaaehtoistyöntekijät ovat toiminnan kulmakivi Askeleita mallin leviämiselle Omaiset Prospect+pioneerityön toteuttajina Hankkeen tärkeimmät tuotokset Aktiivinen ja osaava vapaaehtoiskenttä Valtakunnallinen vaikutus ja näkyvyys Prospect-ryhmämallin hyvinvointivaikutukset Uusia ulottuvuuksia vapaaehtoistoiminnan toteutukseen Lopuksi Prospect-toiminta lukuina LÄHTEET LIITE

3 Kiitos Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto toteutti Prospect-projektin tiiviissä yhteistyössä keskusliiton jäsenyhdistysten ja niissä toimivien Prospect-vapaaehtoisten kanssa. Ilman runsasta ja jatkuvaa vuoropuhelua ja vuorovaikutusta kentän kanssa ei projektin tavoitteet olisi päässeet toteutumaan tässä laajuudessaan. Toteutettujen Prospect-ryhmien avulla mielenterveysomaisten askel läheisen mielenterveyssairauden arjessa on kevyempi taivaltaa. Minulta onkin useasti kysytty miten Prospectia voisi kuvata lyhyesti? Vastaan, että Prospect on ennen kaikkea kokemusasiantuntijuutta ja omaisten lähtökohtiin kohdentuva voimaannuttava vertaisryhmä, joka antaa omaisille avaimia kohti tasapainoisempaa arkea läheisen mielenterveysongelman kanssa eläessä. Prospect myös voimaannuttaa omaisia tulemaan itse toimijoiksi. Lainatakseni yhtä pitkän linjan Prospect-ohjaajaa: Prospect on omaisen äidinkieli. On ollut kiehtovaa päästä mukaan kokemaan ainutlaatuista kokemusasiantuntijuuden luovuudesta kumpuavaa innostusta, jonka siivin mielenterveysomaisten Prospect-ryhmämalli on lähtenyt uuteen kukoistukseensa. Kokemusasiantuntijat ovat tehneet projektissa mittavaa pioneerityötä, jonka pohjalta on luotu uudet ryhmäkokonaisuudet sekä maamme että Euroopan omaisten hyvinvointiin. Projektissa käytyjen jäsenyhdistys- ja ohjaajatapaamisten myötä havaittiin suurta tarvetta yhtenäisen omaistyön vapaaehtoistoiminnan perustusten rakentamiseen - erilaisia tarpeita mitä nousee kasvavasta vapaaehtoistoiminnasta, mitä rakenteita, resursseja yms. se vaatii. Nämä tarpeet ovat olleet yhtenä pohjana toiminnan jatkuvuudelle, jota kehitetään osana alkavaa Omaislähtöisyys voimavaraksi - vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koordinointi omaistyössä- toimintaa ( ). Innostuneisuus, johon yhteistoiminnalla on päästy on saavuttanut myös kansainvälistä kiitosta. FinFamin Prospect-toiminta valittiin voittajaksi Maailman kansalaisjärjestöpäivän NGO-konferessissa Helsingissä, sen innovatiivisesta toiminnasta ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä sosiaali- ja terveys ongelmiin. Suuri kiitos kuuluu aktiiviselle vapaaehtoisten joukolle, jäsenyhdistyksille ja toiminnan mahdollistajalle Raha-automaattiyhdistykselle. Helsingissä Maaliskuussa Minna Canthin päivänä 2014 Suunnittelija Vaula Ollonen Prospect-projekti / FinFami ry 3

4 PROSPECT on ainutlaatuinen tuote ja toimiva työmenetelmä mielenterveystyön kentällä, joka on luotu Eufamin, Euroopan Omaisjärjestöjen liiton Prospect projektissa ( ). Mallin kymmenen moduulin myötä omainen kiinnittää huomion itseensä ja omaan hyvinvointiinsa ja samalla jakaa omia kokemuksiaan muiden omaisten kanssa. Ryhmämallin avulla syntyy käsitys omasta erillisyydestä suhteessa kuntoutujaan. Tämän on todettu lisäävän omaisten hyvinvointia monin eri tavoin. Muita vastaavanlaisia monipuolisesti testattuja, lähes kaikille omaisille sopivia ja melkein kaikissa omaisjärjestöissä yhteisiä tuotteita/työmenetelmiä ei ole vielä juurikaan omaistoiminnassa. Johdanto On kulunut kymmenisen vuotta siitä, kun mielenterveysomaisten Prospect-ryhmämalli saapui maahamme. Aluksi toimintaa toteutettiin lähinnä kokeilu- ja testimuotoisesti Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n jäsenyhdistyksissä Tampereella ja Oulussa Eurooppalaisen Omaisjärjestöjen liiton Eufamin Prospect-projektin myötä materiaalin suomennoksen ja pilottikokemusten saamiseksi. Samoihin aikoihin valmistui myös omaistyön tutkimuksia, (esim. Nyman, Stengård 2001) joista saatiin merkittäviä tuloksia muun muassa siitä, että omaisilla on itsellään kohonnut riski sairastua masennukseen läheisen mielenterveysongelman vuoksi. Omaistyössä lähdettiin entistä ponnekkaammin hakemaan tehokkaampia keinoja omaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja omaisten masennuksen ennaltaehkäisyyn. Tähän aikaan Prospectryhmämalli tuli kuin tilauksena, sopivasti kohdennettuna ja uudenlaisena koulutuksellisena vertaistuen ryhmämuotona. Prospectsaapuu maahamme v.2004 Prospecttoimintaa kokeillaan Tampereella ja Oulussa v.2004, 2005 Keskusliitto kouluttaa ohjaajia v.2007 ja 2008 Keskusliiton Prospect-projekti 2010-> Prospect-ryhmiiä käynnistyy useissa Omaiset mielenterveys työn tukena järjestöissä Toiminnan laajeminen kaikkiin omaistyötä toteuttaviin jäsenjärjestöihin ja mallin leviämisen aloittaminen Kuvio: Prospect-toiminnan prosessikaavio Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton järjestämien Prospect-ohjaajakoulutusten myötä toiminta alkoi hiljalleen löytää paikkansa osana jäsenyhdistysten toimintaa ja tänä päivänä Prospecttoiminnasta on tullut omaistyötä toteuttavien keskusliiton jäsenyhdistysten aktiivisimmin käytetty vertaistoimintamalli. 4

5 Prospect-toiminta on laajentunut Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien Prospect-projektien avulla, joista ensimmäiset toimivat Pohjois-Suomessa Hyvän mielen talon kahdessa Prospectprojektissa (v ja ) ja viimeisimmät valtakunnallisesti Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton Prospect-projektissa ( ). Keskusliiton Prospectprojektin ensimmäisestä vaiheesta ( ) tehtiin oma loppuraportti - sanomalehden muodossa, joten tämä raportti keskittyy kahden viimeisen ( ) projektivuoden aikaansaannoksiin. Keskusliiton jäsenyhdistysten Prospect-toiminta on eri vaiheessa ja sitä toteutetaan eri laajuudessa. Joissakin toimintaa on toteutettu useiden ryhmien osalta useiden vuosien ajan ja toiminnasta on tullut säännönmukaista. Muutamissa jäsenyhdistyksissä toiminta on käynnistynyt projektin aikana ja se hakee vielä muotoaan. Prospect-vertaisryhmätoiminta pohjautuu vapaaehtoistyölle. Vertaisryhmänohjaajat tarvitsevat oheispalveluita ja tukea sekä paikallisyhdistykseltä että keskusliitolta. Paikallisyhdistys tukee ryhmänohjaajia säännöllisesti, keskusliitto tarjoaa laajemman viitekehyksen ohjaajana toimimiseen ja toimintojen kehittämiseen. Useissa jäsenyhdistyksissä on nähty tarpeellisena kehittää oman alueen vapaaehtoistoimintaa, jolloin keskusliitto on pyrkinyt Prospect-projektin myötä tukemaan tätä kehityssuuntaa järjestämällä Omaisten Prospecttoiminta vastaa omaisten todellisiin tarpeisiin koulutusta myös Prospect- ryhmistä vastaaville työntekijöille. Samalla on tuettu laajemminkin jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnan organisointia. Muutamat jäsenyhdistykset ovat ilmaisseet tarpeen ulottaa Prospect - ryhmätoimintaa toimialueensa kuntiin. Toiminnan laajentuessa jäsenyhdistykset tarvitsevat enemmän Prospect-ohjaajia. Projektin puitteissa on kehitetty malli jäsenyhdistysten keskinäiseen ohjaajakoulutusten järjestämiseen. Tällöin alueella koulutetaan ohjaajia itsenäisesti, omien koulutettujen ohjaajien turvin. Näin alueet ovat päässeet kouluttamaan ohjaajia omien tarpeidensa mukaan. Ohjaajia tullaan saamaan tällä tavalla myös pienempiin kuntiin ja jatkossa jäsenyhdistyksillä on tieto miten Prospect-ryhmämallia saadaan tarpeen mukaan levitettyä laaja-alaisesti ympäri Suomea. Vuosien saatossa toteutettujen Prospect-ryhmien palautearvioiden myötä on saatu tietoa siitä, että omaiset paitsi kaipaavat myös tarvitsevat lisää tapaamiskertoja toistensa kanssa ryhmän myötä syntyneen hyvinvointiprosessin jatkuvuuden turvaamiseksi ja toisaalta myös vahvistusta jatkaakseen esimerkiksi ryhmänohjaajaksi tai toimijaksi järjestökentällä. Näitä tekijöitä tukee myös projektissa 5

6 tehdyn hyvinvointikyselyn tulokset, jonka mukaan omaisten hyvinvointi kohenee selvästi 3 kuukautta ryhmäkokonaisuuden jälkeen, mutta useissa tekijöissä vuosi ryhmän päättymisestä tilanne alkaa palautua kohti aikaa ennen ryhmää (Prospect-hyvinvointikysely 2013). Prospectin on myös huomattu kannustavan omaisia tulemaan toimijoiksi. Projekti on toiminnoillaan yhtenäistänyt omaisyhdistysten vapaaehtois- ja vertaistoimintaa ja niiden käytäntöjä. Hankkeen avulla on myös kohotettu mielenterveyspotilaiden omaisten asemaa kokemusasiantuntijuuden pohjalta, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omaiset ovat olleet aidosti mukana toiminnassa asiantuntijoina keskusliiton toiminnoissa työntekijän rinnalla paitsi Prospectryhmien osalta, myös sisältöjen kehittämisessä (lisämoduulit, projektin markkinointi, tiedotus, tukiryhmä) ja toiminnan lanseerauksessa ja markkinoinnissa (esim. yhteistyötapaamiset, eduskunta, messut, maailman kansalaisjärjestöpäivä). Kokemusasiantuntijat ovat luoneet uutta tietoa omista lähtökohdistaan ja kokemuksistaan käsin. Tätä hiljaista tietoa on saatu näkyville kaikkien omaisten hyväksi projektin toiminnoissa esimerkiksi lisämoduulien ja Prospect-ohjaajaoppaan muodossa. Hankkeen aikana luodun Prospect ryhmämallin lisäosalla Prospect+mallilla vahvistetaan omaisten osallisuuden kokemusta ja sillä on luotu omaisten oma konkreettinen vaikuttamisen malli. Omaiset ovat itse toimineet asiantuntijoina omassa asiassaan. Hankkeen avulla on käynnistetty jäsenyhdistysten kanssa myös konkreettista vuoropuhelua, siitä mitä on ylipäätään vapaaehtoistoiminta omaisyhdistyksissä ja millaisia resursseja ja rakenteita tarvitaan kohti laadukasta vapaaehtoistoimintaa. Projektissa on keskitetysti koordinoitu myös valtakunnallisia Prospect-toiminnan lukumääriä, joiden avulla vapaaehtoistyön tuloksia on saatu näkyviin. Prospect-toiminnan avulla on saatu näyttöjä mallin vaikutuksista omaisten hyvinvointiin aikana, jolloin julkinen mielenterveyshoito toimii pääosin avohoidossa. Omaiset ja perheet kamppailevat yhä moninaisemmissa ja vaikeammissa tilanteissa läheisen psyykkisen sairauden kanssa. Ennaltaehkäisevänä mielenterveystyön vertaistukimuotona Prospect on ollut monelle omaiselle polku kohti selkeämpää vuorovaikutusta ja arkea läheisen mielenterveysongelman kanssa. Prospect on toiminut katalysaattorina siinä, että oppii kommunikoimaan sairastuneen kanssa uudella tavalla, on avoin myös suhteessa häneen. - Prospect-ryhmäläinen 6

7 1. Projektin lähtökohtana jäsenyhdistysten tarpeet Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry on tehnyt erinomaisen Prospect mallin perustyön. Tehtäviä ei kuitenkaan saa jättää kesken, vaan koulutus / vertaistuki mallia on laajennettava ja syvennettävä. Prospect ohjelman vaikutus on laaja. Prospect voimaannuttaa omaista ja auttaa arjessa jaksamista. Voimaantunut, itseään ymmärtävä omainen heijastaa rohkaisua myös lähipiiriinsä. Uskaltaa puhua asioista tuoden psyykkisen sairauden esiin ennakkoluulojen ja pelkojen varjoista. Prospect-ryhmässä omaiset oppivat uuden tavan murtaa asenteita omalla suhtautumisellaan. Yleinen asennemuutos lähtee omaisesta, joka oppii muuttamaan omia asenteitaan. Prospect hanke mahdollistaa ryhmämallin juurruttamisen valtakunnallisesti. Hanke mahdollistaa myös ohjaajakoulutuksen, joka on välttämätön jatkuvuuden kannalta. Hankkeen myötä syvenee myös jäsenjärjestöjen yhteistyö. Vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta järjestöissä kasvaa. - v projektihakemus/ Tampereen yhdistys Ritva Mantela, Prospect-ryhmänohjaaja Lähtökohta ja tarve Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton Prospect-toiminnoille on ollut selkeä alusta alkaen. Prospect-ryhmätoimintaa oli toteutettu pienimuotoisesti ennen projektia useissa omaisyhdistyksissä ja kysyntä uusille Prospect-ryhmille ja toiminnan laajentumiselle oli tiedostettu. Ohjaajakoulutuksille alkoi olla kova tarve ja keskusliitolle esitettiin pyyntöjä Prospect-toiminnan laajenemiselle ja toimintojen yhteneväisten käytäntöjen saamiselle. Prospect-toiminta vaatii selkeyttä ja rakenteita, joita projektin avulla lähdettiin tavoittamaan. Projektin aloitusvuonna tarkennettiin toimintaympäristön tarpeita käynnistyvälle toiminnalle, jonka pohjalta työtä lähdettiin toteuttamaan ja suuntaviivoja tarkistamaan. Keskusliitto sai jäsenyhdistyksiltä selkeitä pyyntöjä vastata Prospect-toiminnan valtakunnallisesta ja eurooppalaisesta koordinoinnista, mallin arviointitietojen jatkotyöstämisestä, Prospect-rakenteiden selkeyttämisestä ja menetelmän juurruttamisesta kaikkiin maamme omaisjärjestöihin. Toimintojen yhä laajentuessa oli selkeä tarve, että maassamme olisi yksi taho, joka huolehtisi toiminnan rakenteista ja sisältöjen kehittämisestä. Prospect-kysynnän kasvaessa ja toiminnan laajentuessa uhkana nähtiin lisenssoidun ja strukturoidun mallin väärinkäytökset tai ylilyönnit, jollei ole selkeää nimettyä tahoa, joka valvoo toiminnan toteutusta ja koordinoi sitä sekä on luomassa kentän kanssa yhtenäiset rakenteet. Samoin ohjaajaresurssin niukkuus suhteessa kasvavaan kysyntään koettiin vaarantavan toiminnan laatua ja jatkuvuutta. Keskusliitto nähtiin paitsi valtakunnallisen että eurooppalaisen yhteydenpidon ja yhteistyön kannalta järkeväksi toiminnan koordinaattoriksi omaistyön Prospect-toiminnan yhteneväisyyden ja laadun varmistamiseksi. 7

8 Ryhmiin osallistuneilta omaisilta oli vuosien saatossa kerättyjen arviointitietojen pohjalta tiedossa, että Prospect-ohjelma kohentaa omaisten hyvinvointia. Projektin myötä saatiin mahdollisuus omaiskyselyn avulla selvittää ja saada näkyväksi millaisia spesifejä hyvinvointitekijöitä Prospectryhmään osallistumisella on osallistujilleen. Projektissa käynnistettiin tätä silmälläpitäen Prospectryhmään osallistuville omaisille suunnattu hyvinvointikysely ( ). Kyselyn tuloksilla saatiin tukea myös mallin markkinointiin. Keskusliiton Prospect-projektissa tehtyjen jäsenyhdistysten tarvekartoitusten ja tilanneselvitysten kautta saatiin pohjaa myös Prospect-toiminnan jatkumiselle osana valtakunnallista omaistyötä projektin jälkeen. Projektissa laadittiin useita swot-analyyseja, joiden avulla haluttiin selvittää toiminnan vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja keskeisiä kehittämisalueita ja mahdollisuuksia niin ohjaajien, ryhmiin osallistuneiden kuin työntekijöiden näkökulmista käsin. Swot-analyysi tehtiin myös toiminnan sisällöistä esimerkiksi Prospect+ malliin liittyen. Vahvuudet Antaa eväät avautumiseen, varsinainen voimavarakurssi Tulee kuulluksi ja nähdyksi omien tunteidensa ja ajatustensa kanssa Hyvä, strukturoitu ohjelma, ajaton/ iätön, ohjaajilla hyvät koulutukset, Valmiit osiot, joista pitää kiinni, selkeä ohjelma, helppotajuinen Valtakunnallinen Vertaisuus, avoimuus, positiivisuus, yhteenkuuluvaisuuden tunne Auttaa omaista tunnistamaan ja hyväksymään ristiriitaisetkin tunteensa Auttaa omaista sopeutumaan ja ylläpitämään toivoa Uhat Ohjelma voi olla väärin käytettävissä eli ohjeita muutetaan mielivaltaisesti. Ei uskalla lähteä mukaan, pelkää paljastavansa liikaa itseään ja joku voi käyttää sitä hyväkseen. Ohjaajien kato Ryhmien kokoamisen hankaluus Erillistyminen yhdistyksen toiminnasta (ammatillistuminen, rutinoituminen) Toiminnan loppuminen ellei löydy aktiivisia ja motivoituneita tekijöitä. Ryhmien kokoamisen hankaluus Erillistyminen yhdistyksen toiminnasta (ammatillistuminen, rutinoituminen) Heikkoudet Osallistujien saanti, saada ihmiset rohkaistumaan mukaan, tiedottaa ja mainostaa oikealla tavalla! Ohjaajat eivät ole motivoituneita ja lipsuvat Laajat alueet, resurssien niukkuus, selkeiden rakenteiden puuttuminen Jää liikaa ohjaajien harteille / väsyvät Palkkiokäytännön epäselvyys Prospect-sana-mitä se on? Se on brändi, sitä ei voi suomentaa. Moduuleissa ei riittävästi keskusteluaikaa Mahdollisuudet Lisäämällä kouluttajia levittäytyy Huolehtia koulutuksista, riittävä informointi Julkisen sektorin käyttöön saaminen (Shp:t, srk, oppilaitokset yms. = tilaustyönä) Vertaistuen kasvattaminen ja ymmärryksen lisääminen, oikean keskustelun herättely Tuoda valoa yhä useampien omaisten arkipäivään Vapauttaa ihmiset (omaiset) turhasta syyllisyydestä Antaa lisää omaa tilaa omaiselle ja luvan ottaa sitä! Kuvio: Prospect-toiminnan swot-analyysi - Prospect-ohjaajat 8

9 Yhteiset vuoropuhelut ovat olleet hedelmällisiä toiminnan tarveselvityksen ja kehittymisen kannalta. Edellisessä kaaviossa on ohjaajien kuvausta Prospect-toiminnan vahvuuksista, uhkista, mahdollisuuksista ja heikkouksista, joissa tiivistyy myös keskeisiä asioita projektin toiminnan lähtökohdista ja tavoitteista. Aktiivinen arviointi osana toimintaa Prospect-projektissa keskeinen periaate on alusta lähtien ollut toimijalähtöisyys, joten osallistava työote projektin kohderyhmän kanssa oli säännöllistä. Prospect-ryhmämalli pohjautuu vertaistoimintaan, jossa kokemusasiantuntijuus on toiminnan taustalla. Projektin yhtenä tavoitteena oli vahvistaa omaisten osallisuutta ja heidän asiantuntijuuttaan sekä kuulla heidän ääntään Prospecttoiminnan kehittämistarpeista maassamme. Prospect toimintaan osallistuneiden omaisten ja toimintaa ohjaavien työntekijöiden näkökulman kartoittamiseksi otettiin käyttöön Anna-Leena Välimäen (1993,2003) kehittämä dialoginen Vertaishaastattelu menetelmä, jossa itse osallistujat toimivat tutkijoina ja toiminnan kehittämisen arvioijina. Vertaishaastattelu osoittautui sopivaksi välineeksi, jota kentän toimijat pystyivät suhteellisen helposti hyödyntämään itsenäisesti omaisten näkökulman ja kokemusten kartoittamiseksi. Perinteisestä haastattelusta poiketen vertaishaastattelussa ei ole haastattelijaa ja haastateltavaa, vaan kyseessä on tasavertaisten kumppaneiden keskustelutilanne, josta keskustelijat itse kirjaavat päähavainnot yhteen. Vertaishaastattelun avulla saatiin toimintaan osallistujien kokemuksellista tietoa ja kehittämisajatuksia toiminnasta. 9

10 Projektissa myös mallinnettiin vertaishaastattelumenetelmä omaistyön käyttöön sopivaksi, jota jäsenyhdistykset voivat halutessaan käyttää omissa toiminnoissaan jatkossakin. Haastattelut toteutettiin valmiiden teemojen pohjalta, joita eri kohderyhmien osalta oli neljästä seitsemään kappaletta/ haastattelu. Vertaishaastattelun keskusteluteemat käsittelivät esimerkiksi omaisten tai työntekijöiden kokemuksia Prospect-ryhmästä, sen toimintatavoista ja rakenteista sekä kehittämisajatuksia koskien Prospect-toimintaa. Toiminnan sisältöjen kannalta vertaishaasteluista saatiin arvokasta, hiljaista tietoa myös siitä mikä on osallistujien alkusysäys toimintaan mukaan tulemiselle. Alla olevassa taulukossa on esillä Prospect-ryhmäläisten vertaishaastattelun vastauksia. Toimintaan mukaantulo Ryhmän toimintatavat Ryhmän vastaaminen odotuksiin Kehittämisajatuksia Tarve saada selviytymiskeinoja, ymmärrystä ja keinoja omille ajatuksille ja tunteille sekä vertaistukea ahdistavaan tilanteeseen, huoli tulevaisuudesta, tukea omaisena selviämiseen kriisitilanteista ja ongelmista, joita läheisen sairaus tuo tullessaan. Toisten omaisten kokemuksien kuuleminen ja omien kokemusten jakaminen on tärkeä syy. Prospect-ryhmä on uudenlaisella tavalla jäsentynyt tapa käsitellä asioita, omaisena olemista ja selviämistä. Ryhmän aiheet vastaavat oman elämän pulmiin. Omaisyhdistyksen toimintaan luotettiin. Omaisyhdistyksen työntekijän kannustamista ryhmään tulolle pidettiin merkityksellisenä. Ryhmän luottamuksellisuus hyvä - ohjaajat pitävät keskustelunaiheet jämäkästi hallinnassa ja yhdessä luodut ryhmän säännöt. Ryhmän toimintatavat selkeitä ja ajankäyttö hallittua. Aika on tärkeä, riisuu rönsyilyt, tuo turvallisuutta ja jämäkkyyttä, että ei jääty vellomaan mihinkään ahdistavaan tai surulliseen kohtaan, vaan mentiin eteenpäin. Ryhmässä ei sanottu kenenkään mielipiteestä, että se olisi väärä, vaan ryhmässä sai olla eri mieltä. Kokoontumisilla aina oma teema, joka käsitellään monipuolisesti. Harjoitukset elävöittivät, konkretisoivat ja avasivat teemaa. Harjoitukset olivat tarpeellisia ja niiden painopiste oli omassa itsessä, oli lupa keskittyä omaan itseen, ei sairastuneeseen läheiseen. Pulmatilanteissa ei ollut riittävästi aikaa keskustelulle. Ryhmän ohjelma vastasi hyvin odotuksia. Tärkeää, että jokaisen moduulin päätteeksi osallistuja miettii ja kirjaa ylös, mitä oli tänään oppinut ja millä tavalla oppimani uudet asiat auttavat minua selviytymään arjessa. Sai voimavaroja arkeen. Yleensä ryhmästä lähtiessä oli kevyt ja voimaantunut olo. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen kirkastui tärkeäksi: tietoisesti ajatusten suuntaaminen pois ongelmista ja sairaudesta. Konkreettisten tavoitteiden asettaminen auttoi niiden toteuttamiseen. Tuli mietittyä lähi- ja pitemmän ajan tavoitteita oman jaksamisen näkökulmasta. Opin myös laittamaan rajat. Rajat siitä, mitä olin valmis tekemään sairastuneen puolesta. Aina voi palata asioihin uudelleen, kun ne on mustaa valkoisella. Kurssista on ollut hyötyä vielä vuosienkin jälkeen. Iso kokemus kaikkiaan on vertaisporukka, myös se oli avartava kokemus, että oli omaisia eri tilanteista (vanhempia, puolisoita jne.) Prospect ryhmän päättymisen jälkeen olisi toivottavaa, että esim. puolen vuoden kuluttua järjestettäisiin yhteinen jatkotapaaminen, jossa voitaisiin keskustella, miten ryhmän ohjelma on auttanut eteenpäin. Sitten voisi sopia jatkotapaamisia esim. uusien eteen tulleiden tilanteiden selvittelyssä ja uusien teemojen pohjalta (esim. häpeä, syyllisyys). Olisi hyvä, että kaikkien omaisrooli on sama esim. äidit, sisarukset.tilanteen päivityskokous 2x vuodessa. Useamman eri ryhmän tapaamisia, sisältäen myös virkistystä ja hyvää oloa. Voisimme tavata Prospectin merkeissä eri vuosikurssilaisten kanssa. Kävisimme läpi, mitä kenellekin on takkiin jäänyt. Kuvio: Vertaishaastattelukooste Prospect-ryhmäläiset Keskeisimpinä tuloksina vertaishaastattelusta saatiin mallin sisällöllisen toimivuuden lisäksi arvokasta tietoa siitä, miten suunnata myös ohjaajien ja työntekijöiden koulutusten sisältöä ja jäsenyhdistysten tuen tarpeita vapaaehtoistoiminnan rakennetyöhön liittyen. Vertaishaastattelun avulla saatiin Prospect-rakennetyöhön eväitä niin yleiseltä tasolta kuin sisällöllisestikin. Kysymykset 10

11 ja teemat tältä osin koskivat aihealueita kuten esimerkiksi; miten järjestetään Prospectohjajaakoulutuksia ja mikä koetaan olevan tällä hetkellä hyvin Prospectissa. Lisäksi selvitettiin mikä alueen ohjaajakoulutusten osalta on vielä epäselvää, mikä vaatii työstämistä ja mitä haasteita kentän sisällä on omaisten Prospect-toiminnan toteuttamisessa? Prospect-malliin kytkeytyy kiinteästi myös sisäinen arviointi, joka sisältää jokaisen ryhmätapaamiskerran jälkeen olevan ryhmäläisten itsearvioinnin sekä ryhmäkokonaisuuden jälkeen olevat osallistujien ja ohjaajien arvioinnit. Koosteet kaikista arvioinneista toimitetaan keskusliittoon ja Eufamille (Eurooppalainen Omaisjärjestöjen liitto). Projektin aikana omaisten Prospect-toiminnan tarpeet täsmentyivät resursseiltaan erikokoisten omaisyhdistysten toimintoja vastaaviksi käytyjen jäsenyhdistyskeskusteluiden ja vuoropuhelujen myötä. Näkyväksi tuli myös runsaasti vapaaehtoistoiminnan kehittämistarpeita. Ensiarvoisen tärkeäksi nousi esiin niin vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamisen näkökulma samoin kuin toimintaa ohjaavien työntekijöiden perehdytys mallin toteuttamiseen. Kartoitukset antoivat tietoa jäsenyhdistyksissä vallinneista tilanteista koskien omaisten Prospect-toimintaa ja yleistä vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. 11

12 Tavoite 1): Prospect-projektin keskeinen tavoite on saada Prospectvertaistukiryhmämalli juurrutettua keskusliiton jäsenyhdistyksiin ja mallin levittämisen aloittaminen jäsenjärjestöiden yhteistyötahoille (esim. julkiselle sektorille) 2. Rakenteet juurtumisen tukena Prospect - vertaistukiryhmämallista on tullut vakiintunut toimintamuoto kolmessatoista (13) keskusliiton jäsenyhdistyksessä, joissa omaistoiminta on toiminnan ytimessä. Keskusliiton neljässä jäsenyhdistyksessä, jotka eivät vielä toteuta Prospect-toimintaa päätoimintamuodot kohdentuvat mielenterveyskuntoutujille. Lähitulevaisuuden kehittämistavoite onkin jalkauttaa Prospectryhmämalli myös näihin jäsenyhdistyksiin. Tähän on suotuisat edellytykset olemassa, sillä kaikki jäsenyhdistykset ovat ilmoittaneet olevansa Prospect-myönteisiä. Keskusliiton jäsenyhdistykset toteuttavat Prospect-toimintaa eri laajudessa. Muutamissa Omaisyhdistyksissä (Kanta-Häme, Salonseutu) Prospect-toiminta on käynnistynyt projektin aikana ja toiminta hakee niissä vielä muotoaan. Joissakin yhdistyksissä toimintaa on toteutettu useiden ryhmien osalta useiden vuosien ajan ja toiminnasta on tullut säännönmukaista. Nämä yhdistykset ja niiden kokeneet ohjaajat ovat merkittävänä apuna toisille jäsenyhdistyksille niiden Prospecttoiminnassa. Keskusliiton toteuttaman (2013) jäsenkyselyn pohjalta myös näissä yhdistyksissä projekti on onnistunut tuomaan toimintaan selkeyttä: Valtakunnallinen koordinointi on tuonut selkeyttä ja linjakkuutta myös oman yhdistyksemme Prospect-toimintaan. Meillä on Prospect-konkareita ollut jo kauan, mutta nyt toiminta on myös yhdistyksen palveluna paremmin juurtunut ja systematisoitunut. Prospect-toiminta on yhdistyksen yksi tärkeä kulmakivi. Ohjaajat ovat saaneet työnohjausta ja koulutusta etc. mitkä tekijät ovat mahdollistaneet koko kurssimuotoisen ohjelman toiminnan. Prospect-toimintaa toteutetaan eri puolilla maata koulutettujen ja toimintaan sitoutuneiden vapaaehtoistyöntekijöiden toimesta. Projektissa pyrittiin ensisijaisesti saamaan yhteneväisiä rakenteita jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnan toteuttamiselle, minkä puitteissa järjestettiin valtakunnallisia yhteistyötapaamisia ja tilaisuuksia, joissa keskityttiin vapaaehtoistoimijoiden motivointiin, koulutukseen, työnohjaukseen ja työhyvinvointiin sekä jäsenyhdistysten toiminnan rakenteiden tukemiseen edellä olevat tekijät huomioiden. 12

13 Prospect-projektin ydinprosesseiksi mallin jalkautumisen ja levittämisen osalta muodostuivat kolmen päätekijän vahvistaminen: vapaaehtoistoiminnan rakenteiden vankentaminen, riittävän resurssin turvaaminen kasvavaan kysyntään ja mallin markkinointi. Edellä mainitut prosessit sisältävät alaprosesseja, joihin sisältyy esimerkiksi vapaaehtoisten ja vertaisohjaajien koulutusten siirtyminen toteutettavaksi jäsenyhdistysten yhteistyönä, niihin liittyvien sisältöjen luominen ja koulutusten, työnohjauksen, riittävän materiaalin saaminen markkinoinnin tueksi, tiedon tuottaminen näistä aiheista sekä yhteistyöneuvotteluita. Jäsenyhdistysten työntekijöiden sisäänajo ja säännönmukainen vuoropuhelu toimintaa koordinoivien kanssa loivat pohjaa tavoitteelle. Toiminnan arviointitieto pohjana, koulutus, tuki, neuvonta, miten tehdään, kuka vastaa mistäkin, varmuus, laatu, jaksamisen näkökulma Rakenteet vapaaehtoistoiminnalle Riittävät resurssit Ohjaajakoulutukset jäsenyhdisten yhteistyönä, työnohjaukset, materiaali Työntekijöiden säännöllinen perehdytys ja sisääanajo malliin Kokemusasiantuntijat aidosti toteuttajina, yhteistyö, materiaalit, arviointitiedon hyödyntäminen, kentän yhteneväisyys, materiaali Markkinointi Kuvio: Ydinprosessit mallin juurtumiselle ja leviämiselle Yhdistysten itsenäisesti toteutettavien ohjaajakoulutusten rakenteiden luominen varmisti uusien ohjaajien saannin omien tarpeiden ja resurssien mukaisesti maakuntiin. Koulutusten kautta oli tarkoitus lisätä paikallisyhdistysten Prospect-ohjaajien määrää niin, että ohjaajia riittää ryhmien käynnistämiseen myös oman yhdistyksen ulkopuolelle. Jäsenyhdistykset voivat jatkossa hallinnoida sitä, kuinka aktiivista Prospect-toiminta tulee olemaan paikallisesti ja oman alueen sisällä. Uusia Prospect-vertaisohjaajia koulutettiin projektin aikana alueellisten jäsenyhdistysten toteuttamien ohjaajakoulutusten kautta 18 henkilöä. Näistä koulutuksista yksi toteutettiin Tampereen 13

14 yhdistyksen toimesta ja kaksi jäsenjärjestöiden yhteistyönä v.2013 Tampereella ja Seinäjoella. Kaikkiaan projektin aikana uusia ohjaajia on saatu 33 henkilöä, sillä lisäksi 15 omaista on saatu mallin apu-ohjaamisen kautta ryhmänohjaajiksi. Projektin aikana Prospect levisi myös suomenruotsalaisten omaisten käyttöön. Ryhmämallin leviämisen ruotsinkielellä mahdollisti projektissa käännetty ohjaajamateriaali ja esite. Ruotsinkielinen omaisten Prospect- ryhmä käynnistettiin Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseudun yhdistyksen toimesta. Ruotsin omaisyhdistys Skitsofreniförbundet antoi oman ruotsinkielisen Prospect-ohjaajamateriaalin projektin käännöstyön pohjaksi. Sitä hyödyntämällä saatiin materiaali vastaamaan suomenkielistä versiota. Vapaaehtoistyöntekijät ovat toiminnan kulmakivi Prospect-toiminnassa mukana olevat omaiset ovat itse kokeneet vahvan halun olla paitsi toteuttamassa toimintaa, myös sitä kehittämässä ja markkinoimassa. Prospectryhmässä ohjaajia on aina kaksi, jotka ohjaavat ryhmään sisältyvän 10 tapaamiskertaa (90 minuuttia x 10= 15h) sisältävän kokonaisuuden. Vapaaehtoiset toimijat ovat olleet myös projektin tärkein voimavara ja resurssi niin projektin tukiryhmässä, projektin lisämoduulien kehittämistyössä, toiminnan markkinoinnissa (messut, eduskunta, jäsenjärjestöt, tilaisuuksien juonnot, esitelmät), ohjaajien kouluttamisessa ja materiaalin tekemisessä (ohjaajan opas, ohjaajankäsikirjan ruotsinkielelle kääntäminen, ohjaajamateriaalin oikolukeminen). Yksi Prospectryhmä edellyttää vapaaehtoistyön panosta n.80h/ohjaaja Jäsenyhdistyksissä Prospect-toimintaa toteuttamassa on valtakunnallisesti 66 vapaaehtoista, koulutettua Prospect-ryhmänohjaajaa alla olevan taulukon mukaisesti. Pääsääntöisesti ryhmänohjaajat ovat lähellä eläkeikää tai eläkkeellä olevia, mutta joukossa on myös joitakin työelämässä olevia ja yksittäisiä nuoria aikuisia. 14

15 Prospect-ryhmätoimintaa toteuttavat Omaisjärjestöt projektin aikana koulutetut uudet ohjaajat ohjaajien lukumäärä yht./alue Omaiset mielenterveystyön tukena Uusimaa 4 7 Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere 4 7 Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi 7 Omaiset mielenterveystyön tukena Keski-Suomi 3 6 Omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjala 3 5 Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomi 4 6 Omaiset mielenterveystyön tukena Länsi-Suomi 3 5 Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme 1 1 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa 3 4 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Karjala 2 Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Häme 2 6 Omaiset mielenterveystyön tukena Salon seutu 1 2 Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu 5 8 yht Kuvio: Prospect-ohjaajarekisteri Tavoitteen mukaisesti Prospect ryhmätoiminta on juurtunut hyvin alueellisten omaisyhdistysten toimintamuodoksi. Hankkeessa tarkasteltiin vapaaehtoistoimintaa myös resurssina ja mitä resursseja vapaaehtoistoiminnan organisoiminen edellyttää. Prospect-projekti on yhtenäistänyt omaiskentän vapaaehtoistoiminnan rakenteita ja lisännyt omaisten kokemusasiantuntijuutta sekä osallisuutta osana mielenterveysomaisten ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Projekti on tukenut jäsenyhdistyksiä vapaaehtoistoiminnan toteuttamisessa järjestämällä muun muassa säännöllisesti valtakunnallisia työnohjauksia ja koulutuksia sekä kehittämällä vapaaehtoistoimintaa tukevia materiaaleja. Prospectin kautta yhdistys on saanut uusia jäseniä, vaikuttavuutta sekä ennen kaikkea perustoiminnalle vahvuutta -Keskusliiton jäsenkysely 2013 Lisäksi projektissa luotiin sähköinen tietopankki, jossa materiaalit ovat helposti sisäänkirjautumisella Prospect-toimijoiden saatavilla (ulkopuolisilta estetty - vaatii rekisteröitymisen) ja jossa toimijat voivat jakaa kokemuksiaan myös keskustelupalstan kautta. Tähän internetpalveluun rekisteröityi 44 käyttäjää, joista 19 on työntekijöitä ja 25 ohjaajaa. 15

16 Askeleita mallin leviämiselle Prospect-ryhmämallin markkinointi julkiselle sektorille vaatii pitkäjänteistä työtä. Suunnitelmia omaisten Prospect-ryhmän käynnistämiselle julkiselle sektorille on ollut useilla paikkakunnilla ja alustavia neuvotteluja toiminnan käynnistämiseen vuoden aikana on tehty esim. Kanta- Hämeessä, Uudellamaalla ja Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Suuri haaste tavoitteessa oli toiminnan leviäminen hankkeelle laaditussa aikataulussa. Julkisella sektorilla ei projektin aikana varsinaisesti käynnistynyt yhtään Prospect-ryhmää eikä tavoite täyttynyt tältä osin. Tavoitetta kohti ei lähdetty kiirehtimään, vaan tärkeänä nähtiin vahvistaa jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnan rakenteita ja resursseja riittävästi ennen kuin mallia lähdetään jalkauttamaan omaisyhdistyksistä ulospäin systemaattisesti. Jäsenyhdistykset toteuttavat Prospect-toiminnan lisäksi runsaasti muuta omaistoimintaa, joten projektille laadittu aikataulutus ja haaste mallin levittämiseen koettiin siitäkin syystä liian kiireelliseksi ja haasteelliseksi. Tärkeänä nähtiin, että yhdistykset keskittyvät ensin uusien ohjaajien saamiseen ja heidän kouluttamiseen ja mallin markkinointiin. Samalla he voivat käynnistää omien resurssien ja mahdollisuuksien pohjalta neuvottelut potentiaalisten yhteistyötahojen kanssa Prospecttoiminnan leviämiseen. Konkreettinen päätavoite lähitulevaisuuteen on juurruttaa omaisten tukemisen Prospect - vertaistukiryhmämalli laajemmin julkiselle ja kolmannelle sektorille. Tähän mahdollisuuden antaa projektissa työstetyt askelmerkit ja suunnitelmat. Jäsenyhdistysten työntekijöille suunnattujen neljän koulutustilaisuuden ja kahdentoista jäsenyhdistysvierailun myötä päätettiin käynnistää suunnittelutyö mallin leviämisen tueksi ja työstää omaistyön vapaaehtoistyön rakenteita siihen suuntaan, että mallin leviäminen tulee realistiseksi lähitulevaisuudessa. Osallistujia näissä tapaamisissa oli 4-20 henkilöä/tilaisuus, yhteensä 104 henkilöä. Tapaamisissa pohdittiin muun muassa mitä keinoja löytyy tavoitteen saavuttamiseksi, mistä saadaan uusia ryhmänohjaajia, heidän sitouttaminen toimintaan, ohjaajakoulutusten tukirakenteet, toiminnasta tiedottaminen, markkinointi ja mitkä tahot voisivat omalla alueella olla potentiaalisia yhteistyölle ja millä aikataululla. Lisäksi pohdittiin mitä tarvitaan alueellisesti toiminnan toteutumiseen, johon laadittiin konkreettisia suunnitelmia. Ensiaskeleita mallin jalkautumisesta saatiin myös siinä, että esimerkiksi yhdistysten yhteistyötahot tarjosivat Prospect-ryhmien käyttöön tilojaan (esim. Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa). Projektin aikana käynnistettiin lisäksi suunnittelutyötä Turun Ammattikorkeakoulun ja Kotkan 16

17 Mielenterveyspalveluiden kanssa. Markkinoinnissa hyödynnettiin hankkeen aikana saatuja Prospectmallin hyvinvointikyselyn tuloksia ja hankkeelle opinnäytetyönä saatua markkinointisuunnitelmaa (Heikkuri 2013). Turun Ammattikorkeakoulun kanssa tavoitteeksi asetettiin levittää oppilaitosverkostoissa tietoa toimintamallista, jossa korostuu yhteistoiminnallisuuden ja tietoisuuden lisääminen vapaaehtoisten, nykyisten ja tulevien ammattilaisten välillä. Oppilaitosorganisaation ja kolmannen sektorin vuoropuhelulla voidaan edistää omaistyön ymmärrystä ja vapaaehtoistyön rakenteiden turvaamista, vapaaehtoisten osallisuutta sekä omaisten kokemusasiantuntijuuden osallisuutta. Toimintoja tarkennetaan vuonna 2014 käynnistyvässä toiminnassa. 17

18 Tavoite 2): Projektin aikana tehdään Prospect-ryhmämalliin 3-5 uutta moduulia. Myös näiden moduulien tavoitteena on lisätä omaisten yksilöllistä hyvinvointia ja yhteiskunnallista toimijuutta. Lisäksi ne vahvistavat ja auttavat ylläpitämään kymmenen moduulin aikana aloitettua omaisen voimaantumisprosessia. 3. Omaiset Prospect+pioneerityön toteuttajina The Board was most impressed with the presentation on what we now call Prospect+ (plus), the extra five modules which have been developed by FINFAMI. From our side, EUFAMI is very pleased and is more than happy to endorse Prospect+ and promote it Kevin Jones Eufami Secretary General 11/2013 Eufami oli pohtinut useita vuosia lisämoduulien kehittämisen tarvetta omaisille suunnattuun Prospect- vertaistukiryhmämallin kymmenen perusmoduulin lisäksi. Prospect+ jatko-osa työstettiin Prospect-projektissa Eufamin myöntäessä luvan keskusliitolle niiden tekemiseen. Keskusliitolle lisämoduulien kehittäminen sopi hyvin, koska sen jäsenyhdistyksissä on Euroopan mittakaavassa erinomaista Prospect - osaamista. Lisämoduulien tekeminen pohjautuu täysin kokemusasiantuntijuuteen, jossa omaiset pääsivät yli omaisyhdistysrajojen, valtakunnallisesti kehittämään omaisten tukemisen ryhmämallia, joka levitetään jatkossa Suomeen ja Eufamin toimesta muualle Eurooppaan. Työskentely on myös vahvistanut Prospect-ryhmämallin juurtumista ja se on tuonut näkyväksi kokemusasiantuntijuuden merkittävyyttä. Seitsemän vapaaehtoista Prospect-ohjaajakouluttajaa on tehnyt arvokasta pioneerityötä Prospectmallin lisäosan kehittämisessä. Vapaaehtoistyöntekijät edustavat seuraavia jäsenyhdistyksiä: Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Tampere (2 osallistujaa) ja Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry (alussa 2 osallistujaa, myöhemmin 1). Ryhmässä on ollut 6 naista ja yksi mies. Heistä yksi on työikäinen ja muut ovat eläke-ikäisiä. Kaikilla työryhmän jäsenillä on vankka ja pitkä-aikainen kokemus Prospect-ryhmänohjaamisesta ja tämän lisäksi monilla on kokemusta ryhmänohjaamisesta tai omaistyöstä muutenkin. Työryhmän edustajat ovat arvostettuja käytännön omaistyön konkareita, jotka tuntevat suurta kiinnostusta ja motivaatiota paneutua omaisten hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Kehittämistyö on pohjautunut vuosien saatossa saatuihin palautteisiin siitä, millaisia teemoja omaiset kokevat tarvitsevansa jatkotyöskentelyyn oman voimaantumisen polulla. Moduuleissa on nähty tarpeellisena käsitellä 18

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005 Lapsi omaisena 2002 2005 Vertti-vertaisryhmätoimintaa lapsille ja vanhemmille, kun vanhemmalla on mielenterveyden häiriö Laatijat Projektipäällikkö Matti Inkinen Projektivastaava Bitta Söderblom Sisällysluettelo

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry OLET ARVOKAS! PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry Sisältö ALUKSI... 3 1. Projektin tavoitteet, tuotokset, tulokset ja itsearviointi... 5 1.1 Nuorten alle 18-vuotiaiden toiminnallisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen

Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen Pelaajien vertaistukiverkosto -projektin 2008-2010 loppuraportti 15.11.2010 Sosiaalipedagogiikan säätiö Mirja Heikkilä Jari Hartikainen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille

VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille 2014 VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille Saanko piirtää tunteet? lapsenlapsi 7 v. Pauliina Kinnunen Mikkelin seudun Muisti ry 17.12.2014

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA

OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA Kokemusasiantuntija hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA OUTI HIETALA JA PÄIVI RISSANEN Kuntoutussäätiö & Mielenterveyden

Lisätiedot