Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueelliset ympäristöjulkaisut 419"

Transkriptio

1 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 1

2 2 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

3 Alueelliset ympäristöjulkaisut Regionala miljöpublikationer 419 Kyrönjoen vesistöalueen alustava hoito-ohjelma Preliminärt skötselprogram för Kyro älvs vattendragsområde Koonnut: / Sammanställt av: Liisa Maria Rautio, Eeva-Kaarina Aaltonen, Karl-Erik Storberg Logot: EU, LSU, VSY, Kyrönjokirahasto Vaasa / Vasa 2006 L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 3

4 SISÄLLYS 1. Johdanto 4 2. Alueen pinta- ja pohjavesien kuvaus Kyrönjoen valuma-alue Maankäyttö Pohjavedet Merenkurkun saaristo 8 3. Kuormittava ja muuttava toiminta Ravinnekuormituksen kehitys Pistekuormitus Hajakuormitus Maaperästä tuleva happamuus Vedenotto Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen Vesien tilan alustava arviointi Sisävesien alustava arviointi Rannikkovesien alustava arviointi Pohjavesien alustava arviointi Erityiskäyttöön otetut alueet Vesienhoidon tavoitteet Vesiensuojelun valtakunnalliset tavoitteet Kyrönjoen neuvottelukunnan asettamat tavoitteet Vesipuitedirektiivin mukaiset tavoitteet Alustava toimenpideohjelma Perustoimenpiteet Pistekuormitus Hajakuormitus Vedenotto Toiminta pohjavesialueilla Vesistöjen säännöstely, padot ja penkereet Haitalliset aineet Arvio perustoimenpiteiden riittävyydestä Täydentävät toimenpiteet Taloudellinen tuki Tutkimus ja koulutus Kunnostukset Sopimukset ja suunnitelmat Arvio toimenpiteiden vaikutuksista Happamuushaittojen vähentäminen Ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentäminen Vesistöjen kunnostukset Kokonaisarvio Seurantaohjelma Nykyinen seurantajärjestelmä Seurannan kehittäminen Taloudellinen analyysi Happamuushaittojen vähentämisen kustannukset Ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämisen kustannukset Yhteenveto tiedotuksesta ja yhteistyöstä 76 Kirjallisuusluettelo 78 4 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

5 INNEHÅLL 1. Inledning 4 2. Beskrivning av yt- och grundvattnet på avrinningsområdet Kyro älvs avrinningsområde Markanvändning Grundvattenförekomsterna Kvarkens skärgård 8 3. Belastande och modifierande verksamhet Utveckling av näringsbelastningen Punktbelastning Diffus belastning Surhet från jordmånen Vattentäkt Reglering och utbyggnad av vattendragen Preliminär klassificering av vattendragen Preliminär klassificering av inlandsvattnen Preliminär bedömning av kustvattnen Preliminär bedömning av grundvattnen Specialutnyttjade områden Mål för vattenvården Nationella mål för vattenskyddet 30 6,2 Kyro älvdelegationens mål Mål enligt vattenramdirektivet Preliminärt åtgärdsprogram Basåtgärder Punktbelastning Diffus belastning Vattentäkt Verksamhet på grundvattenområden Reglering av vattendrag, dammar och invallningar Skadliga substanser Bedömning av basåtgärdernas tillräcklighet Kompletterande åtgärder Ekonomiskt stöd Forskning och utbildning Restaureringar Avtal och planer Uppskattning av åtgärdernas effekter Minskning av surhetsskadona Minskning av närings- och partikelbelastningen Restaurering av vattendrag Helhetsbedömning Övervakningsprogram Nuvarande system Utveckling av övervakningen Ekonomisk analys Kostnaderna för att minska försurningsolägenheterna Kostnaderna för att minska närsalts- och partikelbelastningen Sammanfattning av informationen och samarbetet 76 Litteratur 78 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 5

6 1JOHDANTO INLEDNING Suomessa vesipolitiikan puitedirektiivi on pantu toimeen lailla vesienhoidon järjestämisestä, joka hyväksyttiin joulukuussa Lisäksi on soveltuvin osin muutettu ympäristönsuojelulakia ja vesilakia. Laki vesienhoidon järjestämisestä sisältää perussäädökset vesienhoidon järjestämisestä ja sen edellyttämistä menettelyistä. Lainsäädännön mukaan jokaiselle vesienhoitoalueelle tehdään vesienhoitosuunnitelma ja se hyväksytään valtioneuvostossa vuoden 2009 aikana. Bernet Catch -hankkeessa tehtiin vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisia selvityksiä kuudella Itämereen laskevalla vesistöalueella vuosina Suomesta tässä hankkeessa oli mukana Kyrönjoki. Tämä Bernet Catch -hankkeen pilottialue käsittää Kyrönjoen koko valuma-alueen ja myös sen edustalla olevan Merenkurkun merialueen. Tämä alustava hoito-ohjelma on tehty Bernet Catch -hankkeen osassa 2 ja selvityksessä on pääosin pyritty noudattamaan vesipuitedirektiivin liitettä VII, sillä asiaa koskevat kansalliset säädökset olivat vielä valmisteilla, kun selvitystä tehtiin vuosina Laajapohjainen Kyrönjoen neuvottelukunta ja erityisesti Kyrönjokityöryhmä ovat osallistuneet Bernethankkeeseen ja siinä tehtyihin selvityksiin. Selvitysten teosta on vastannut Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ja Länsi-Suomen ympäristökeskus sekä Kyrönjokityöryhmä. Kyrönjoki kuuluu Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja raportissa on osin käytetty myös tämän alueen tietoja, jotka raportoitiin EU:lle maalisuussa Tämän raportin ovat koonneet Liisa Maria Rautio ja Karl- Erik Storberg Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta ja Eeva-Kaarina Aaltonen Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksestä. Toimenpideohjelman valmisteluun ovat lisäksi osallistuneet Charlotte Haldin Pohjanmaan TE-keskuksesta (kalatalousyksikkö), Yrjö Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan MTK:sta ja Stefan Nyman ympäristökeskuksesta. Anna Bonde on tehnyt raportissa käytetyt kartat, Maarit Vuorela on tehnyt VEPSajot ja Merja Antikainen on kerännyt pohjavesitiedot. I Finland har EU:s ramdirektiv för vattenpolitiken förverkligats med lagen om vattenförvaltningens organisation. Dessutom har man till valda delar ändrat miljöskyddslagen och vattenlagen. Lagen om vattenförvaltningens organisation godkändes i december Lagen innehåller grundförfattningar om hur vattenförvaltningen skall organiseras och de tillvägagångssätt som organiseringen förutsätter. I enlighet med lagstiftningen uppgörs för varje vattenvårdsområde en vattenvårdsplan som skall godkännas av statsrådet under år Under åren gjorde man inom ramen för Bernet Catch-projektet utredningar enligt ram-direktivet för vattenpolitiken på sju vattendragsområden som rinner ut i Östersjön. Från Finland deltog Kyro älv i projektet. Detta pilotområde för Bernet Catch-projektet omfattar hela Kyro älvs avrinningsområde och även havsområdet utanför i Kvarken. Detta preliminära skötselprogram har gjorts inom ramen för Bernet Catch-projektets arbetsgrupp 2 och i utredningen har man i huvudsak strävat till att följa bilaga VII i vattenramdirektivet, eftersom de nationella författningarna som berör ärendet ännu var under arbete åren , då utredningen färdigställdes. Delegationen för Kyro älv och speciellt Arbetsgruppen för Kyro älv har deltagit i Bernet Catch-projektet och i de utredningar som gjorts inom projektet. Fonden för Kyro älv, Österbottens vattenskyddsförening r.f. och Västra Finlands miljöcentral har ansvarat för utredningarna. Kyro älv hör till Kumo älv Skärgårdshavet Bottenhavets vattenförvaltningsområde och i rapporten har man också delvis utnyttjat de uppgifter om området som rapporterades till EU i mars Rapporten har sammanställts av Liisa Maria Rautio och Karl-Erik Storberg på Västra Finlands miljöcentral och Eeva-Kaarina Aaltonen vid Österbottens vattenskyddsförening r.f. Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet har dessutom Charlotte Haldin på Österbottens TE-central (fiskerienheten), Yrjö Ojaniemi från den Södra Österbottens lantbruksproducentorganisation och Stefan Nyman från miljöcentralen medverkat. Anna Bonde har gjort de kartor som behövts, Maarit Vuorela har gjort VEPSberäkningarna och Merja Antikainen på miljöcentralen har sammanställt grundvattenuppgifterna. Jenni Roth och Karl- Erik Storberg har översatt programmet till svenska. 6 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

7 ALUEEN PINTA- JA POHJAVESIEN KUVAUS BESKRIVNING AV YT- OCH GRUNDVATTNET I AVRINNINGSOMRÅDET Kyrönjoen valuma-alue 2.1. Kyro älvs avrinningsområde Kyrönjoki on Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan valtavirta (valuma-alue km 2 ). Kyrönjoen isojen latvahaarojen, Seinäjoen, Jalasjoen ja Kauhajoen lähteet ovat Suomenselän vedenjakajalla lomittain Kokemäenjoen ja Karvianjoen lähteiden kanssa. Kyrönjoen pääuoma alkaa Kauhajoen ja Jalasjoen yhtymäkohdasta Kurikassa. Kyrönjoki laskee Perämeren Vassorfjärdeniin Vaasan pohjoispuolella (kuva 1 ja 2). Vesistöalueen luonnonolosuhteille on tyypillistä loivapiirteinen topografia ja maaperän hienorakeisuus. Vallitsevana maalajina on rannikolla moreeni ja jokilaaksoissa savi ja siltti. Muualla vallitsevat turve ja moreeni. Vedenjakajaseuduilla Kauhajoen ja Kurikan kunnissa esiintyy sora-, hiekka- ja hieta-alueita. Kyrönjoen valuma-alueen erityispiirre ovat alunamaat eli happamat sulfaattimaat. Nämä Itämeren nk. Litorinameren aikana (noin v e.kr.) muodostuneet sedimentit ovat nykyisin tehokkaassa hapettumisvaiheessa. Sulfaattimaaesiintymät ovat keskittyneet Pohjanlahden rannikon vanhoille vesijättömaille ja mereen laskevien jokien suistoihin. Alunamaa ei ole maalaji, vaan maannostyyppi, jota tavataan monissa eri maalajeissa. Alunamaiden sisältämä sulfidi on peräisin maata peittäneestä merivedestä. Kun sulfidi pohjaveden laskiessa hapettuu rikkihapoksi, muodostaa se helposti veteen liukenevia suoloja eli alunoita. Tästä on seurauksena happamuuden ja metallihuuhtoutumien voimakas lisääntymi- Kyro älv är den största älven i södra Österbotten (avrinningsområde km 2 ). Seinäjoki, Jalasjoki och Kauhajoki åar är stora tillflöden till Kyro älv och deras källflöden ligger omlott med Kuva 2. Kyrönjoen valuma-alue ja yli 50 hehtaarin järvet. Bild 2. Kyro älvs avrinningsområde och sjöar större än 50 ha. Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 7

8 Kuva 1. Kyrönjoen valuma-alueen maaperäkartta (lähde: GTK). Bild 1. Jordartskarta över Kyro älvs avrinningsområde. Kumo älvs och Sastmola ås källor på Suomenselkä-åsens vattendelare. Kyro älvs huvudfå ra börjar i Kurikka, där Kauhajoki å och Jalasjoki å flyter samman. Älven rinner ut i Vassorfjärden i Bottenviken norr om Vasa (bild 1 och 2). Svagt sluttande topografi och finkornig jordmån är typiska drag för vattendragsområdets naturförhållanden. Den dominerande jordarten vid kusten är morän och i älvdalarna lera och silt. På andra ställen dominerar torv och morän. På vattendelarområdena i Kauhajoki och Kurikka kommuner förekommer grus-, sand- och mo-områden. Alunjordarna dvs. de sura sulfatjordarna utgör ett karakteristiskt drag för Kyro älvs avrinningsområde. Dessa jordar, som består av de sediment, som uppstod under den s.k. Litorina perioden i Östersjöns historia cirka f.kr, är i dag i ett intensivt oxidationsskede. Förekomsten av sulfatjordar har koncentrerats till gamla tillandningar och till åarnas och älvarnas deltan, där de rinner ut i havet. Alunjord är ingen jordart utan en jordmånstyp som påträffas i många olika jordarter. Alunjord innehåller sulfid som härstammar från det havsvatten som täckt marken. Sulfiden oxideras till svavelsyra då grundvattnet sjunker och bildar då lättlösliga salter, dvs. aluner. Detta leder till en kraftig ökning av surheten och metallurlakningen i vattnet. (Se avsnitt 3.4.) Taulukko 1. Kyrönjoen suurimpien sivuhaarojen keskimääräiset virtaamat ja suurimpien järvien perustiedot. Tabell 1. Medelflödet i de största biflödena och grunduppgifter om de största sjöarna på Kyro älvs avrinningsområde. 8 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

9 nen jokivedessä. (Kts. kohta 3.4). Kyrönjoen vesistöaluetta luonnehtivat suuret virtaama- ja vedenkorkeusvaihtelut sekä tulvaherkkyys. Kyrönjoen ja sen suurimpien sivuhaarojen keskimääräiset virtaamat ja suurimpien järvien perustiedot ovat taulukossa 1. Jokiuoman kaltevuus on kauttaaltaan pieni ja joen keskiosalla se on erityisen pieni. Siten Ilmajoen Koskenkorvan padon ja Ylistaron Malkakosken välillä on lähes 50 km pitkä suvantojakso, jolla pudotus on vain muutamia senttimetrejä/ km. Tulvahaittojen torjumiseksi on tehty runsaasti vesistötöitä: purojen ja jokien perkauksia, uoman oikaisuja, pengerryksiä ja tekojärviä. 2.2 Maankäyttö Kyrönjoen valuma-alueen maankäyttö on suomalaisessa mittakaavassa erittäin intensiivistä. Valuma-alueen pinta-alasta on peltoa keskimäärin 25 %. Joillakin osavaluma-alueilla pellon osuus on jopa 60 %. Nämä alueet sijaitsevat jokilaakson tasaisilla ja hienorakeisilla alueilla, joille peltoja on ollut helppo raivata. Koko Suomen pinta-alasta on keskimäärin 9 % peltoa ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan pinta-alasta 20 % (Tilastokeskus 2003). Asutuksen, teiden ja muuhun erityiskäyttöön otettujen alueiden osuus Kyrönjoen valuma-alueesta on 1,2 % ja vesistöjen osuus on 1,3 %. Kyro älvs vattendragsområde karakteriseras av stora flödes- och vattennivåskillnader samt variationer i översvämningskänslighet. Medelflödet i Kyro älv och i de största sidoflödena framgår av tabell 1. Älvfårans fall är överlag litet och i älvens mellersta lopp är fallet speciellt litet. Därmed finns det en nästan 50 km lång sträcka med lugnvatten i älven mellan Koskenkorva damm i Ilmajoki och Malkakoski i Ylistaro, där fallet är endast några centimeter per kilometer. För att försvara sig mot översvämningsskador har man gjort omfattande vattendragsarbeten: rensning av bäckar och åar, uträtning av fåror, invallningar och anläggande av konstgjorda sjöar Markanvändning Markanvändningen i Kyro älvs avrinningsområde är mycket intensiv i förhållande till övriga Finland. Avrinningsområdets yta utgörs i medeltal till 25 % av åkrar. På en del av delavrinnings-områdena bildar åkrarna till och med 60 % av arealen. Dessa områden finns på de jämna och fin-korniga områdena där det varit lätt att röja upp åkrar. I medeltal utgörs 9 % av Finlands areal av åkrar och i södra Österbotten är andelen 20 % (Statistikcentralen 2003). Vägar, tomter och andra områden för speciella ändamål utgör 1.2 % av området. Vattenområdenas andel är 1.3 %. Moränområdena som ligger längre bort från älvdalen består av skog och myrar. Momarken Kuva 3. Peltojen, kangasmaiden ja turvemaiden osuus Kyrönjoen valuma-alueella. Bild 3: Andelen åkrar, momark och torvmark på Kyro älvs avrinningsområde. Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 9

10 Jokivarresta etäämpänä sijaitsevat moreenialueet ovat metsää ja suota. Kangasmaiden osuus koko valuma-alueen pinta-alasta on 50 % ja turvemaan osuus 22 %. Vesistön latvaosissa soiden osuus on paikoitellen yli 60 % valuma-alueen pinta-alasta. Soista ja soistuvista metsistä on 80 % ojitettu. 2.3 Pohjavedet Muuhun Suomeen verrattuna pohjavesiesiintymät ovat jakaantuneet erittäin epätasaisesti (kuva 4). Kyrönjoen valuma-alueen merkittävimmät pohjavesialueet sijaitsevat Kauhajoen kaupungin alueella. Suurimmat pohjavesialueet ovat Pahalähteen, Lumikankaan (I) ja Hyypänmäen pohjavesialueet, joiden vesivarastoja hyödynnetään johtamalla vettä Seinäjoen, Närpiön ja Kaskisten alueille. Myös Kurikassa, Ilmajoella ja Ylistarossa on tuottoisia pohjavesialueita. Näistä ovat merkittävimmät alueet Ilmajoen Salonmäki ja Koskenkorva sekä Kurikan Pitkämönkangas (A) ja Ylistaron Kokkokangas. Niukimmat pohjavesivarat ovat Seinäjoella ja Kyrönmaalla. 2.4 Merenkurkun saaristo Kyrönjoen suisto sijaitsee Merenkurkun saariston pohjoisosassa. Jokivesi ja merivesi kohtaavat monimuotoisella saaristoalueella, jolle maankohoaminen antaa vahvasti leimansa. Maankohoaminen on jäänne edelliseltä jääkaudelta, jolloin kilometrejä paksu mannerjää painoi Keski-Fennoskandian maisemia 800 metriä normaalitasoa alemmas. Nyt maaalue on kohoamassa takaisin noin 9 mm:n vuosivauhdilla, mikä on havaittavissa erityiutgör 50 % av hela avrinningsområdets areal och torvmarkernas andel är 22 %. I vattendragets källflöden utgör myrarna ställvis över 60 % av avrinningsområdets areal. Av myrarna och de skogar som håller på att försumpas har 80 % dränerats Grundvattenförekomsterna Jämfört med övriga Finland är grundvattenförekomsterna i västra Finland mycket ojämnt fördelade (bild 4). De mest betydande grundvattenområdena i Kyro älvs avrinningsområde finns i Kauhajoki stad. De största grundvattenområdena är Pahalähde, Lumikangas (I) och Hyypänmäki grundvattenområden, vilkas vattenreserver utnyttjas genom att vatten leds till Seinäjoki, Närpes och Kaskö. Produktiva grundvattenområden finns även i Kurikka, Ilmajoki och Ylistaro. Av dessa är Salonmäki i Ilmola, Koskenkorva och Pitkämönkangas (A) i Kurikka samt Kokkokangas i Ylistaro de viktigaste. Seinäjoki och Kyrolandet har de minsta grundvattenreserverna. 2.4 Kvarkens skärgård Kyro älvs mynning ligger i norra delen av Kvarkens skärgård. Älv- och havsvattnet möts i det mångskiftande skärgårdsområdet som präglas starkt av landhöjningen. Landhöjningen är en följd av den senaste istiden, då en flera kilometer tjock inlandsis tryckte ner landskapen 800 meter under normalnivån i mellersta av Fennoskandien. Nu håller marken på att stiga igen med cirka 9 mm per år, vilket märks speciellt på Pertti Sevola 10 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

11 Kuva 4. Kyrönjoen valuma-alueen pohjavesialueet. Bild 4. Grundvattenområden på Kyro älvs avrinningsområde. sesti alavilla mailla. Merenkurkun maisema on pienipiirteistä ja kivikkoista, kuten saaristovedetkin, missä saaria on eniten koko Pohjanlahden rannikkoalueella. Merenkurkun saaristoa on esitetty UNESCO:n maailmanperintökohteeksi geologisten arvojen perusteella. Rannikkovedet ovat matalia ja Merenkurkun saaristossa keskisyvyys on alle 25 metriä. Erityinen ilmiö Kyrönjoen edustan merialueella on alunamaiden aiheuttama happamoituminen. Tämä on havaittavissa selvimmin keväällä, kun happamat jokivedet laskevat mereen sekoittuen suolaiseen veteen. Hapan vesi aiheuttaa aika ajoin suistossa kalakuolemia ja se saattaa myös häiritä Kyrönjoen edustan mataliin ja suojaisiin vesiin kutemaan tulevien kalojen lisääntymistä. Kyrönjoen edusta on kalataloudellisesti erittäin merkittävä alue ja alueella on useita kymmeniä ammattikalastajia. låglandet i västra Finland. Landskapet i Kvarken är småskaligt och stenigt precis som vattenområdena, där det finns flera öar än på något annat ställe längs hela Bottniska vikens kustområde. Kvarkens skärgård har nominerats till ett av UNESCO:s världsarvsområden på basis av områdets värdefulla geologiska särdrag. Det är grunt längs kusten och medeldjupet i Kvarken är under 25 meter. Kustvattnen kan tidvis lida av försurning, vilket är ett typiskt fenomen i västra Finland och Kyro älvs deltaområde. Detta märks tydligast på våren då det sura ytvattnet rinner ut i havet och blandas med saltvattnet. Det sura vattnet orsakar tidvis fiskdöd och kan även störa leken för de fiskar som kommer för att leka i de grunda och skyddade vattnena utanför Kyro älv. Området utanför Kyro älv är fiskeriekonomiskt ett mycket värdefullt område och där finns flera tiotal yrkesfiskare. Alueelliset ympäristöjulkaisut

12 3 3.1 KUORMITTAVA JA MUUTTAVA TOIMINTA BELASTANDE OCH MODIFIERANDE VERKSAMHET Ravinnekuormituksen kehitys Kyrönjoesta mitattujen virtaamien ja pitoisuuksien perusteella vuosien keskimääräinen fosforivirtaama on noin 150 t P/a ja typpivirtaama 2500 t/a (taulukko 2). Vuosien väliset vaihtelut ovat kuitenkin suuria. Kyrönjoen keskimääräiset fosfori- ja typpipitoisuudet sekä keskivirtaamat eri vuosilta on esitetty kuvassa 5. Fosforipitoisuudet ovat olleet laskussa, mutta typpipitoisuuksissa on lievää nousua. Nousu johtuu osittain lisääntyneistä talvivalumista, mutta kaikkia syyseuraussuhteita ei ole selvitetty. Lisäksi Kyrön Utveckling av näringsbelastningen På basis av uppmätta flöden och halter har fosforutflödet under perioden varit ca 150 t P/a och kväveutflödet 2500 t N/a. Variationerna mellan åren är dock stora. Medelfosfor- och medelkvävehalterna samt medelflödena under olika år framgår av bild 5. Fosforhalterna har sjunkit, medan kvävehalterna har stigit en aning. Ökningen i kvävehalterna beror delvis på ökat utflöde under vintern, men också försurningen ökar kväveurlakningen och minskar fosforutflödet. Orsakerna är inte klarlagda i detalj. Kuva 5. Kyrönjoen (Skatila) ravinnepitoisuuksien vuosikeskiarvot sekä keskivirtaamat vuosina Bild 5. Näringsämneshalterna i medeltal årligen samt medelflödena i Kyro älv åren Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

13 Taulukko 2. Arvio Kyrönjoen kokonaisfosfori- ja typpikuormituksen jakautumisesta (VEPS-malli). Tabell 2. Uppskattning av fördelningen av totalfosfor- och totalkvävebelastningen från olika belastningskällor (VEPSmodellen). joen vesien happamuus lisää typpihuuhtoumia ja pienentää fosforihuuhtoumia. Kyrönjoen ainevirtaaman ositus eri kuormitustekijöiden suhteen VEPS-laskennan pohjalta on taulukossa 2. VEPS-mallia selvitetään tarkemmin kohdassa Pistekuormitus Yhdyskuntien jätevedet Kauhajoen, Kurikan ja Seinäjoen kaupunkien, Jalasjärven, Ilmajoen, Ylistaron ja Mustasaaren (Koivulahti) kuntien sekä Kyrönmaan Jätevesi Oy:n (Isokyrö ja Vähäkyrö) jätevedenpuhdistamoilla käsitellään noin asukkaan ja kuuden suurehkon teollisuuslaitoksen jätevedet. Viemäriin liittyneitä asukkaita on suhteessa eniten Seinäjoella (97 %) ja vähiten Mustasaaren Koivulahdessa (32 %). Keskimääräinen liittymisaste on 70 %. Turvetuotanto Kyrönjoen valuma-alueella oli vuonna 2003 toiminnassa 77 turvetuotantoaluetta, joiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala oli noin ha. Yksittäisen tuotantokentän keskimääräinen pinta-ala oli siis noin 100 ha, pienimmät alle 10 ha ja isoimmat noin 600 ha (Länsi-Suomen ympäristökeskus). Fördelningen av näringsämnesbelastningen i Kyro älv mellan olika belastningskällor på basis av VEPS-beräkningar finns i tabell 2. VEPSmodellen förklaras noggrannare under punkt Punktbelastning Samhällenas avloppsvatten Vid avloppsreningsverken för städerna Kauhajoki, Kurikka och Seinäjoki, kommunerna Jalasjärvi, Ilmajoki, Ylistaro och Korsholm (Kvevlax) samt Kyrönmaan Jätevesi Oy (Storkyro och Lillkyro) behandlas avloppsvatten från ca invånare och sex större industrianläggningar. Anslutningen till avloppssystemet är proportionellt sett störst i Seinäjoki (97 %) och lägst i Kvevlax i Korsholms kommun. (32 %). Anslutningsgraden är i genomsnitt 70 %. Torvtäkt På Kyro älvs avrinningsområde fanns 77 torvtäktsområden i användning i slutet av år Den sammanlagda arealen på torvtäktsområdena var nästan ha. Medelarealen för enskilda produktionsområden var alltså ca 100 ha; de minsta var under 10 ha och de största ca 600 ha (Västra Finlands miljöcentral). Alueelliset ympäristöjulkaisut

14 Kuva 6. Kyrönjoen valuma-alueella sijaitsevat jätevedenpuhdistamot, suljetut kaatopaikat, alueellinen jätekeskus ja turvetuotantoalueet. Bild 6. Kommunala avloppsvattenreningsverk, stängda avstjälpningsplatser, regional avfallshanteringsanläggning och torvtäktsområden på Kyro älvs avrinningsområde. Muu pistekuormitus Kyrönjoen valuma-alueella on vain yksi toimiva jätteidenkäsittelylaitos. Lakeuden Jätekeskus Etappi aloitti toimintansa vuonna Lisäksi valuma-alueella on suljettuja kuntien kaatopaikkoja yhteensä 28 kpl ja yksi suljettu teollisuuden kaatopaikka Jalasjärvellä. Suljetut kaatopaikat ovat jälkitarkkailussa. Kyrönjoen pistekuormittajien sijainti selviää kuvasta 6. Annan punktbelastning På Kyro älvs avrinningsområde har man endast en verksam avfallshanteringsanläggning. Lakeuden Jätekeskus Etappi som inledde sin verksamhet i början av september Dessutom finns det sammanlagt 28 stängda kommunala avstjälpningsplatser på avrinningsområdet och i Jalasjärvi en stängd avstjälpningsplats för industrin. De stängda avstjälpningplatserna är under uppföljning. Punktbelastarnas läge på avrinningsområdet framgår av bild Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

15 3.3 Hajakuormitus Hajakuormitusta koskevat tiedot on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa kehitetyllä VEPS-arviointijärjestelmällä, jonka avulla voidaan arvioida vuositasolla (kg/km 2 /a) kolmannen jakovaiheen vesistöalueiden ravinnekuormituksen suuruutta. VEPS arvioi erikseen maatalouden, metsätalouden, luonnonhuuhtoutuman, laskeuman ja haja-asutuksen kuormituksen. VEPS-mallin mukaiset fosfori- ja typpihuuhtoumat on esitetty kuvissa 7 ja 8. Peltoviljely Kyrönjokilaakson kunnissa on peltoa ha, mikä on 42 % koko Etelä-Pohjanmaan pelloista. Tilojen keskimääräinen peltoala on Diffus belastning Uppgifter om den diffusa belastningen har räknats ut med hjälp av VEPS-systemet som utvecklats av Finlands miljöcentral. Med dess hjälp kan man bedöma storleken av näringsbelastningen på årsnivå (kg/km 2 /a) med en noggrannhet motsvarande vattendragsområden på tredje delavrinningsområdesnivån. VEPS uppskattar skilt belastningen från jordbruk, skogsbruk, naturlig urlakning, nedfall och glesbebyggelse. Den enligt VEPS-modellen beräknade kväveoch fosforutsköljningen på olika delavrinningsområden framgår av bilderna 7 och 8. Åkerbruk Av hela Södra Österbottens åkerareal finns 42 % i kommunerna i Kyro älvdal ( ha). Går- Kuva 7. Arvio Kyrönjoen valuma-alueelta tulevan fosforin hajakuormituksen (kg/km 2 /a) jakaantumisesta (VEPS-malli). Bild 7. Uppskattning av fördelningen av den diffusa belastningen av fosfor (kg/km 2 /a) mellan olika delavrinningsområden. Kuva 8. Arvio Kyrönjoen valuma-alueelta tulevan typen hajakuormituksen (kg/km 2 /a) jakaantumisesta (VEPS-malli). Bild 8. Uppskattning av fördelningen av den diffusa belastningen av kväve (kg/km 2 /a) mellan olika delavrinningsområden. Alueelliset ympäristöjulkaisut

16 ha eli lähes 3 ha suurempi kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. Kyrönjokilaaksossa viljellään pääasiassa nurmea säilörehuksi sekä ohraa, kauraa ja rehuviljaa. Eniten viljeltyjen lajien, heinän, kauran ja ohran hehtaarisadot vaihtelevat enimmäkseen välillä kg/ ha. Keinolannoitteiden käyttö on vähentynyt voimakkaasti viimeisten vuoden aikana (kuva 9). Etelä-Pohjanmaalla levitetään nykyisin keinolannoitteiden mukana fosforia noin 11 kg ja typpeä 80 kg hehtaarille, kun suurimmat levitysmäärät olivat luvun lopussa 31 kg fosforia ja 120 kg typpeä hehtaarille. Keinolannoitteiden lisäksi käytetään orgaanisia lannoitteita. darnas medelåkerareal är 32 ha dvs. nästan 3 ha större än i Södra Österbotten i medeltal. I Kyro älvdal odlar man främst hö till ensilage samt korn, havre och fodersäd. Hektarskördarna för de mest odlade arterna hö, havre och korn varierar för det mesta mellan kg/ha. Under de senaste åren har användningen av konstgödsel minskat kraftigt i Finland (bild 9). Utvecklingen har varit likadan i södra Österbotten. I södra Österbotten sprider man med konstgödsel numera ca 80 kg kväve och 11 kg fosfor per hektar medan de största mängderna i slutet av 1980-talet var 120 kg kväve och 31 kg fosfor per hektar. Utöver konstgödsel används också organiska gödselmedel. 120 kg N / P /ha P N Kuva 9. Väkilannoitteiden käyttö Suomessa (Kemiran myyntitilastot). Bild 9. Användningen av konstgödsel i Finland åren (Kemiras försäljningsstatistik). 16 Alueelliset ympäristöjulkaisut Alajoki/Unto Tapio 419

17 Karjatalous ja turkistarhaus Etelä-Pohjanmaan ja erityisesti Kyrönjokilaakson maatalous perustuu pitkälle kehittyneeseen lihan- ja maidontuotantoon sekä näiden jalostukseen lähialueella sijaitsevissa elintarviketeollisuuden laitoksissa. Etelä-Pohjanmaalla tuotetusta sianlihasta tuotettiin Kyrönjokilaaksossa 62 % ( t/vuosi), naudanlihasta 37 % (4000 t/v) ja maidosta 37 % ( milj. l/v). Karjatiloja Kyrönjokilaaksossa on runsaat 3600 (Etelä-Pohjanmaan Agronomit ry 2003). Turkistarhausta harjoitetaan vain muutamassa Kyrönjokilaakson kunnassa. Enemmän kuin viisi tarhaa on Mustasaaressa, Kauhajoella, Ilmajoella, Isossakyrössä ja Ylistarossa. Vuosittain tuotetaan runsaat minkinja ketunnahkaa. Metsätalouden toimenpiteet Etelä-Pohjanmaalla tehtiin vuonna 2002 kunnostusojituksia yhteensä noin ha alalla, joista 2760 ha ojitettiin Kyrönjokivarren kunnissa. Ojitukset keskittyivät valuma-alueen yläosiin siten, että kaksi kolmasosaa Kyrönjokivarren ojituksista tehtiin Kauhajoella ja Jalasjärvellä. Uudistushakkuita tehtiin Etelä-Pohjanmaalla noin 6500 ha:lla (laskeva suuntaus) ja kasvatushakkuita ha:lla (nouseva suuntaus). Lannoituksia tehtiin reilun 2000 ha:n alalla eli vain puolella siitä alasta, joka lannoitettiin vuonna 1996 (Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, 2003). Haja- ja loma-asutus Kyrönjokivarressa asuu noin asukasta taloudessa kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella. Haja-asutusta on eniten Kauhajoella, Ilmajoella ja Kurikassa. Lomaasuntoja on Kyrönjokilaakson kunnissa yhteensä noin Noin neljäsosa loma-asunnoista on Kauhajoella ja vähiten niitä on Seinäjoella (Väestörekisterikeskus 2001). Boskapsskötsel och pälsdjursfarmning Jordbruket i södra Österbotten och speciellt i Kyro älvdal grundar sig på en välutvecklad köttoch mjölkproduktion och förädling av dessa vid livsmedelsindustrianläggningar i närområdet. Av svinköttet i södra Österbotten producerades 62 % ( t/år) i Kyro älvdal, av nötköttet 37 % (4000 t/år) och av mjölken 37 % ( milj.l/år). Husdjursgårdarnas antal i Kyro älvdal är drygt 3600 (Etelä-Pohjanmaan Agronomit ry. 2003). Pälsdjursfarmning bedrivs enbart i några kommuner i Kyro älvdal. Flera än fem farmer finns i Korsholm, Kauhajoki, Ilmola, Storkyro och Ylistaro. Årligen produceras drygt mink- och rävskinn. Åtgärder inom skogsbruket År 2002 utförde man i södra Österbotten kompletteringsdikningar på ett område som sammanlagt omfattade ha, varav 2760 ha utdikades i kommunerna i Kyro älvdal. Utdikningarna koncentreras till de övre delarna av avrinningsområdet på så sätt att två tredjedelar av utdikningarna i de nämnda kommunerna utfördes i Kauhajoki och Jalasjärvi. Föryngringsavverkning utfördes på ett område på 6500 ha (sjunkande trend) och beståndsvårdande avverkning på ett område på ha (stigande trend). Gödsling utfördes på ett 2000 ha stort område, dvs. endast på hälften av det område som gödslades år 1996 (Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, 2003). Gles- och fritidsbebyggelse I Kyro älvdal bor ca invånare i hushåll utanför det kommunala avloppsnätet. Det finns mest glesbebyggelse i Kauhajoki, Ilmajoki och Kurikka. Det finns sammanlagt cirka 3000 semesterbostäder i Kyro älvdal. Ungefär en fjärdedel av semesterbostäderna finns i Kauhajoki och minst finns det i Seinäjoki (Befolkningsregistercentralen 2001). Alueelliset ympäristöjulkaisut

18 3.4 Maaperästä tuleva happamuus Kyrönjoen valuma-alueella sulfaattimaat sijaitsevat pääosin korkeuskäyrän 60 m alapuolella. Kuvassa 10 on esitetty Erviön (1975) kartoittamat Kyrönjoen valuma-alueen pelloilla sijaitsevat sulfaattimaat, joita on ha eli 22 % peltomaasta. Suot ja metsät mukaan lukien happamia sulfaattimaita arvioidaan olevan yhtensä ha, mikä tarkoittaa sitä, että koko valuma-alueesta on happamia sulfaattimaita 7 8 %. Happamuuden syntyä, alueellista jakautumista, huuhtoutuvia ainemääriä ja valumavesien käsittelymahdollisuuksia on tutkittu perusteellisesti Ilmajoen Rintalan pengerrysalueella tehdyissä tutkimuksissa (Ramboll 2005). Åbo Akademin tekemien geokemiallisten tutkimusten mukaan happamilta mailta huuhtoutuu suuria määriä rikkiä, mangaania, alumiinia, sinkkiä, nikkeliä, kobolttia, 3.4. Surhet från jordmånen De sura sulfatjordarna i Kyro älvs avrinningsområde finns i huvudsak på det område som ligger lägre än 60 meter över havet. På bild 10 visas sulfatjordarna på åkrarna på Kyro älvs avrinningsområde som kartlagts av Erviö (1975). Det finns ha sulfatjordar, vilket motsvarar 22 % av åkerjorden. Man uppskattar att förekomsten av sulfatjordar dit även skogar och myrar medräknats, uppgår till ha, vilket innebär att sulfatjordarna utgör 7 8 % av hela avrinningsområdet. I undersökningar vid Rintala invallningsområde i Ilmola, vilka letts av Västra Finlands miljöcentral, har man gjort utförliga undersökningar om uppkomsten av surhet, surhetens fördelning mellan områden, mängden urlakning av ämnen och behandlingsmöjligheter för avrinningsvattnet (Ramboll 2005). Enligt de geokemiska undersökningar, som utförts av Åbo Aka- Kuva 10. Kyrönjoen yli 10 ha:n sulfaattimaa-alueet (Erviö 1975). Bild 10. Över 10 ha stora sulfatjordsområden vid Kyro älv (Erviö 1975). 18 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

19 kalsiumia ja natriumia ja huuhtoumat jatkuvat suurina vielä useita vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja. Kyrönjoen alimmat vuosittaiset ph arvot on esitetty kuvassa 11. Vaasan kaupunki/ Vaasan Vesi Vaasan Veden vedenjakelun piirissä on asukasta Vaasassa ja Vähässäkyrössä. Vaasan Vesi ottaa kaiken raakavetensä (n m 3 /d) Kyrönjoesta. Kyrönjoesta pumpattava raakavesimäärä on noin 0,3 % Kyrönjoen vuosivirtaamasta, eikä sillä vähäidemi, urlakas det stora mängder svavel, mangan, aluminium, zink, nickel, kobolt, kalcium och natrium från de sura jordarna och urlakningen fortsätter i stor skala ännu under flera årtionden eller t.o.m. århundraden. De lägsta årliga ph-värdena i Kyro älv framgår av bild ph vuosi / år Kuva 11. Vuoden matalin ph-arvo Kyrönjoella (Skatila) vuosina Bild 11. Det lägsta ph-värdet i Kyrå älv (Skatila) årligen åren Vedenotto Kyrönjoen alueen selvästi suurimmat vedenottajat ovat Vaasan Vesi ja Kyrönjokilaakson Vesi Oy Vattentäkt De som tar mest vatten på Kyro älvs avrinningsområde är Vasa Vatten och Kyrönjokilaakson Vesi Oy. Vasa stad/vasa Vatten Det finns invånare i Vasa och Lillkyro som hör till Vasa Vattens vattendistributionsområde. Vasa Vatten tar allt sitt råvatten (ca m 3 /d) ur Kyro älv. Mängden råvatten som pumpas ur Kyro älv motsvarar ca 0,3 % av Kyro älvs årsflöde och på grund av den ringa mängden Alueelliset ympäristöjulkaisut

20 sen suhteellisen määränsä vuoksi ole merkitystä Kyrönjoen vedenlaatuun tai määrään. Kyrönjokilaakson Vesi Oy Kyrönjokilaakson Vesi Oy ottaa pohjavettä erityisestia Kauhajoen, Ilmajoen ja Kurikan alueella sijaitsevilta pohjavesialueilta: Pahalähde, Nummikangas, Iso-Nummikangas, Heikinkangas ja Autionmaa. Vedenotolla on vaikutuksia Hyypänjoen virtaamaan ja yhtiön on lupapäätösten mukaisesti huolehdittava siitä, että Hyypänjoessa virtaa jatkuvasti vähintään 100 l/s Pahalähteen alapuolella. 3.6 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen Kyrönjoen pääuoman kaltevuus on keskimäärin 0,31 m/km, mutta Ilmajoen ja Ylistaron koskien välillä vain 0,041 m/km. Joki on siis tulvaherkkä ja alueella on tehty runsaasti tulvasuojelutöitä. Kyrönjoen erityissuojelulain säätämisen jälkeen (Lex Kyrönjoki 1991) Kyrönjoen yläosan tulvasuojelu toteutettiin ilman voimalaitoksia. Kyrönjoen tekojärvien yhteyteen on rakennettu 1970-luvulla neljä voimalaitosta (taulukko 3), jotka harjoittavat lyhytaikaissäännöstelyä. Kyrkösjärven voimalaitoksen putouskorkeus on iso (44 m) ja myös sen teho on suurin. Näiden lisäksi joessa on lukuisia, lähinnä kotitarvekäytössä olleita pieniä myllylaitoksia, joiden rakenteet ovat pääosin huonokuntoisia (Savea-Nukala ym 1997). har detta ingen inverkan på vattenkvaliteten och flödet i Kyro älv. Kyrönjokilaakson Vesi Oy Kyrönjokilaakson Vesi Oy tar grundvatten från flera grundvattenområden i Kauhajoki, Ilmola och Kurikka: Pahalähde, Nummikangas, Iso-Nummikangas, Heikinkangas och Autionmaa. Uttaget påverkar flötet i Hyypänjoki å och bolaget bör se till att flödet i Hyypänjoki å nedanom Pahalähde alltid är minst 100 l/s Reglering och utbyggnad av vattendragen Lutningen i Kyro älvs huvudfåra är i medeltal 0,31 m/km, men mellan Ilmola och Ylistaro forsar faller älven endast 0,041 m/km. Eftersom älven är känslig för översvämningar gäller de största byggnadsarbetena översvämningsskydd. Efter stiftandet av speciallagen (Lex Kyro älv) förverkligades översvämningsskyddet i Kyro älvs övre lopp utan kraftverk. I anslutning till Kyro älvs konstgjorda sjöar har man på 1970-talet byggt fyra kraftverk (Tabell 3) där man utför korttidsreglering. Fallhöjden vid kraftverket i Kyrkösjärvi är högst (44 m) och även dess effekt är störst. Förutom dessa kraftverk finns det längs älven flera små kvarnverk som främst varit i husbehovsbruk De här kvarnverkens konstruktioner är i huvudsak i dåligt skick (Savea-Nukala et al. 1997). De konstgjorda sjöarna på Kyro älvs avrin- Taulukko 3. Kyrönjoen vesistöalueen voimalaitokset. Tabell 3. Kraftverk på Kyro älvs vattendragsområde. Valmistumis- Putous Teho Energia Rakennus vuosi kork, m MW GWh/a virt, m 3 /s Kalajärvi ,5 1,8 3,2 15 Kyrkösjärvi ,8 19,8 20 Pitkämö I ,3 6,3 23,9 25 Pitkämö II (Niileksen vl) ,5 1,1 4,4 10 Hiirikoski ,2 0,3 10 Voitilankoski 1920-luku 2,9 0,05 3,5 Grundningsår Fallhöjd Effekt Energi Byggnadsm MW GWh/a flöde, m 3 /s Kalajärvi ,5 1,8 3,2 15 Kyrkösjärvi ,8 19,8 20 Pitkämö I ,3 6,3 23,9 25 Pitkämö II (Niiles kraftv.) ,5 1,1 4,4 10 Hiirikoski ,2 0,3 10 Voitbyforsen 1920-talet 2,9 0,05 3,5 20 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin toimenpano Esimerkkinä Kyrönjoen toimenpideohjelma

Vesipuitedirektiivin toimenpano Esimerkkinä Kyrönjoen toimenpideohjelma Vesipuitedirektiivin toimenpano Esimerkkinä Kyrönjoen toimenpideohjelma Karl-Erik Storberg, Lotta Hadin ja Liisa Maria Rautio Ympäristönsuojelupäivät 3.-4.10.2007 Lammi 1 Vesienhoidon suunnittelu 2006-2009

Lisätiedot

Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 1 2 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 Alueelliset ympäristöjulkaisut Regionala miljöpublikationer 419 Kyrönjoen vesistöalueen alustava hoito-ohjelma Preliminärt skötselprogram

Lisätiedot

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Eira Luokkanen ja Annukka Puro- Tahvanainen, Sara Elfvendahl Pello 22.5.2008 1 Luokittelu

Lisätiedot

LUVY - jo 40 vuotta rannikkoseurantaa LUVY- uppföljning av kustvattnen i redan 40 år. LUVY:n juhlaseminaari

LUVY - jo 40 vuotta rannikkoseurantaa LUVY- uppföljning av kustvattnen i redan 40 år. LUVY:n juhlaseminaari LUVY - jo 40 vuotta rannikkoseurantaa LUVY- uppföljning av kustvattnen i redan 40 år LUVY:n juhlaseminaari 13.10.2016 LUVY:n tarkkailutoiminnan lähtötilanne Läget då LUVY:s kontrollverksamhet inleddes

Lisätiedot

42 Kyrönjoen vesistöalue

42 Kyrönjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 104(196) 42 Kyrönjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 923 km 2 Järvisyys 1,2 % Vesistönro Vesistö + laitos Rakennetut MW GWh/a 42 Kyrönjoen vesistöalue 17,5 50,8

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Liisa Maria Rautio Länsi-Suomen ympäristökeskus / Västra Finlands miljöcentral

Erityisasiantuntija Liisa Maria Rautio Länsi-Suomen ympäristökeskus / Västra Finlands miljöcentral Happamien sulfaattimaiden vesistövaikutukset ja vesienhoidon toimenpideohjelmat Sura sulfatjordars effekter på vattendrag och vattenvårdens åtgärdsprogram Litorinameri (GTK) Happamat sulfaattimaat - seminaari

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi. Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland

Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi. Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland Tornionjoen vesiparlamentti 31.3.2009 Pekka Räinä Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet Lisätoimenpiteet

Lisätiedot

Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021

Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021 Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021 Maaseutuverkoston tiedotuskierros Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 7.8.2014 Sisältö Vesienhoidon tavoitteet ja aikataulu Vesien tila Länsi-Suomessa

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan

Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan Ähtävänjokirahasto 20v 29.8.2013 Vincent Westberg Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Perämeri nyt -seminaari 16.-17.10.2007 - Brändö Pekka Räinä Lapin ympäristökeskus Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Veera-hankkeen loppuseminaari 2.11.216 Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Esityksen sisältö Yleistä alueen joista Jokien

Lisätiedot

Vesienhoito Keski-Pohjanmaalla

Vesienhoito Keski-Pohjanmaalla Vesienhoito Keski-Pohjanmaalla Vesistöilta Lestijärvellä 22.11.2016 Vincent Westberg Jukka Pakkala Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra

Lisätiedot

Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007

Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007 Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007 DAG 1 Ordförande Ulf Bergelin, Länsstyrelsen I Norrbottens län 12:00 Lunch 13:00-13:10 Öppning av mötet Samarbetet kring Bottenviken

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Vesienhoito ja maatalous

Vesienhoito ja maatalous Vesienhoito ja maatalous Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 9.6.2014, Pori Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tilan yksikkö Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia

Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia tarkasteluja Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesien tilan yksikkö Maatalouden ympäristöneuvojien koulutuspäivät Tampere

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 521/2009 vp TEHO-hankkeen vaikutukset maatalouden vesistökuormitukseen Eduskunnan puhemiehelle Maa- ja metsätalous on tärkeä osa suomalaista elinkeinotoimintaa ja yhteiskuntaa, mutta

Lisätiedot

Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan

Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan Keskustelutilaisuus metsänomistajille 16.12.2014 Nuorisokeskus Oivanki Kati Häkkilä & Teemu Ulvi, SYKE Järvien tilassa havaittu muutoksia Asukkaat

Lisätiedot

Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus)

Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus) Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus) Isojärvi Seura ry:n vuosikokous 25.3.2015 Pori Sanna Kipinä-Salokannel, Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 629/2004 vp Astrid Thors /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 629/2004 rd Vattenskyddet och golfplaner Till riksdagens talman Många golfplaner har byggts i vårt land och flere planeras, ofta i närheten av ett vattendrag.

Lisätiedot

Närpiönjoen toimenpideohjelma

Närpiönjoen toimenpideohjelma Närpiönjoen toimenpideohjelma Kaskinen 23.10.2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Anna Bonde 23.10.2014 Pintaveden ph Ytvattnets ph 2005-2014 Happi %, pohjanläheinen vesi Syre %, vattnet nära bottnen 2005-2014

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Paula Mononen Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Metsätalous ja vesistöt -seminaari, Koli 26.9.2006 Vesipolitiikan

Lisätiedot

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Antton Keto ja Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus Vesikeskus Maankuivatus- ja vesiensuojeluseminaari Salaojakeskus & BSAG 26.5.2016 Suitian linna Esityksen

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Puitedirektiivi on Euroopan laajuinen, uusi järjestelmä. Direktiivi luo jatkuvan prosessin, jolle on annettu määräajat ja tavoitteet. Kansallinen toteutus sovitetaan

Lisätiedot

Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021

Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021 Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021 Kuuleminen 1.10.2014-31.3.2015 Juho Kotanen, ESAELY 7.11.2014 Yleistä vesienhoidosta Taustalla vesipuitedirektiivi (VPD, 2000/60/EY) ja

Lisätiedot

Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma. Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi

Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma. Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi Närpiönjoen info- ja keskustelutilaisuus / Info- och diskussionsmöte

Lisätiedot

Ehdotus Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi

Ehdotus Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2 2009 Ehdotus Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuoteen 2015 Liisa Maria Rautio, Lotta Haldin, Karl-Erik Storberg, Stefan Nyman, Eeva-Kaarina

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 21.10.2014 Lappeenranta Taina Ihaksi Yleistä vesienhoidosta VPD (2000/60/EY) ja laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain

Lisätiedot

Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021

Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021 Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021 Luonnos 19.12.2014 MERJA MÄENSIVU (TOIM.) ANSSI TEPPO RAPORTTEJA XX 2014 KYRÖNJOEN VESISTÖALUEEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen vesienhoidon suunnittelulla

Ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen vesienhoidon suunnittelulla Ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen vesienhoidon suunnittelulla Hannele Nyroos Tuumasta toimeen Itämeren tilan parantamiseksi - merenhoidon sidosryhmätilaisuus 2.3.2015 Rake-sali,

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesiensuojelukoulutus, 14.6.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mitä vesistökuormitus on? Mitä vesistökuormitus

Lisätiedot

SATAKUNNAN VESISTÖT. Yleistä

SATAKUNNAN VESISTÖT. Yleistä SATAKUNNAN VESISTÖT Teija Kirkkala 6.. Yleistä Suomessa 87 888 yli aarin kokoista järveä km jokia Suomen järvissä vettä km Satakunnassa yli hehtaarin järviä noin yhteispinta-ala noin km SATAKUNNAN VESISTÖT

Lisätiedot

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Tornionjoen lohi- ja vesiparlamentti 11.-12-11.2014 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Kuuleminen meneillään Kuuleminen VHS-

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset Samuli Joensuu Jyväskylä 16.4.2013 Vesistöjen tila ja kuormituslähteet Massa-ja Yhdyskunnat paperiteollisuus Typpi t/a 10 % 2 % Turkistarhaus Muu teollisuus

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesiensuojelukoulutus, 8.6.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mitä vesistökuormitus on? Mitä vesistökuormitus

Lisätiedot

Säätösalaojitus happamien sulfaattimaiden vesistövaikutusten vähentäjänä

Säätösalaojitus happamien sulfaattimaiden vesistövaikutusten vähentäjänä Säätösalaojitus happamien sulfaattimaiden vesistövaikutusten vähentäjänä Jaana Uusi-Kämppä 1, Seija Virtanen 2, Rainer Rosendahl 3, Merja Mäensivu 4, Peter Österholm 5 ja Markku Yli-Halla 6 1 MTT, Kasvintuotannon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eri maankäyttömuotojen aiheuttaman vesistökuormituksen arviointi. Samuli Launiainen ja Leena Finér, Metsäntutkimuslaitos

Eri maankäyttömuotojen aiheuttaman vesistökuormituksen arviointi. Samuli Launiainen ja Leena Finér, Metsäntutkimuslaitos Eri maankäyttömuotojen aiheuttaman vesistökuormituksen arviointi Samuli Launiainen ja Leena Finér, Metsäntutkimuslaitos Tavoitteena selvittää kuormituslähteet ja kehittää menetelmiä kuormituksen arviointiin

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa

Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa Marjo Tarvainen Asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti 25.1.2010 VOPPE koulutus, Eura 1 Veden laatuun vaikuttavia tekijöitä Vesitase Sateet lisäävät virtaamia, mitkä

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Närpiönjoen keskustelu- ja infotilaisuus MetsäBoard Oyj 19.4.2016 Diskussions- och informationsmöte om Närpes å MetsäBoard Abp 19.4.

Närpiönjoen keskustelu- ja infotilaisuus MetsäBoard Oyj 19.4.2016 Diskussions- och informationsmöte om Närpes å MetsäBoard Abp 19.4. Närpiönjoen keskustelu- ja infotilaisuus MetsäBoard Oyj 19.4.2016 Diskussions- och informationsmöte om Närpes å MetsäBoard Abp 19.4.2016 1. Kokouksen avaus / Mötet öppnas Kokous avattiin klo 15.56. Ennen

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 Tietoisku 8/2010 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten pieniä asuntokuntia 2. Lapsettomien parien osuus perheistä kasvaa 3. Yksinhuoltajaperheiden osuus pysynyt ennallaan 4.

Lisätiedot

Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat

Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat Peltokuivatuksen tarve ja vesistövaikutukset Gårdskulla Gård 2.6.2014 Maija Paasonen-Kivekäs Sven Hallinin tutkimussäätiö Peltoalueiden kuivatus Kuivatusmenetelmät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Sura sulfatjordar. Peter Österholm Geologi & mineralogi Åbo Akademi peter.osterholm@abo.fi

Sura sulfatjordar. Peter Österholm Geologi & mineralogi Åbo Akademi peter.osterholm@abo.fi Sura sulfatjordar Peter Österholm Geologi & mineralogi Åbo Akademi peter.osterholm@abo.fi Vad bör b r vi eftersträva? 1. Minskad oxidation Relativt högt grundvatten med optimerad/kontrollerad dränering

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Vesiensuojelu hallitusohjelmassa ja Etelä-Savossa. Jouni Backman Kerimäki 6.8.2011

Vesiensuojelu hallitusohjelmassa ja Etelä-Savossa. Jouni Backman Kerimäki 6.8.2011 Vesiensuojelu hallitusohjelmassa ja Etelä-Savossa Jouni Backman Kerimäki 6.8.2011 Vesistöjen tila Suomessa Hyvää heikommassa tilassa Kolmannes luokitelluista järvistä Puolet jokivesistä Yli puolet rannikkovesien

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelu

Metsätalouden vesiensuojelu Metsätalouden vesiensuojelu Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon retkeily Karstulassa, 28.8.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mistä metsätalouden vesistökuormitus

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

53 Kalajoen vesistöalue

53 Kalajoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 125(196) 53 Kalajoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 247 km 2 Järvisyys 1,8 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 34, Siiponjoki nro 35, Hamari jokisuu Vesistönro

Lisätiedot

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21 Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21 Tornionjoen vesiparlamentti 3.- 4.11.2015 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Vesienhoidon yhteistyökuviot Pohjois-Kalotilla Finnmarkin maakuntaliitto

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta. Mats Nylund

Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta. Mats Nylund Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen Maanviljelijöiden/ ÖSP:n näkökulmasta Mats Nylund Maanviljelyn vesiensuojelun tulevaisuudennäkymät Suomalaiseen maanviljelyyn kohdistuu sekä kansallisia

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Kokonaiskuormituksesta hajakuormituksen osuus on fosforin osalta n. 60 % ja typen osalta n 80% (SYKE tilastot) Fosfori Typpi Toimenpiteiden kohdentaminen

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Lakien ja säädösten noudattaminen pienvesien lähiympäristöissä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 PAHA-hanke Perhonjoen alaosan happamuuden hallinta (PAHA- hanke) toteutetaan

Lisätiedot

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 14.2.2012 1 Vesienhoidon tavoitteet Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa

Lisätiedot

49 Perhonjoen vesistöalue

49 Perhonjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 117(196) 49 Perhonjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 2 524 km 2 Järvisyys 3,4 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 32, Murikinkoski rautatiesilta Vesistönro

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 20.9.2017 21.9.2017 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Vesienhoidon 3. kauden aikataulu 4. Pohjavesien keskeiset kysymykset ja

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Airiston-Velkuan kalastusalueen joet

Airiston-Velkuan kalastusalueen joet Airiston-Velkuan kalastusalueen joet Tekijä: Oskari Pöntinen 2 Vehmaa Laajoki 7 Mynämäki Puttanjoki 8 Mietoinen Mynäjoki 6 Taivassalo Askainen 5 Lemu Kuuvajoki Hirvijoki 4 Masku Maskunjoki 3 Rusko RAISIO

Lisätiedot