Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueelliset ympäristöjulkaisut 419"

Transkriptio

1 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 1

2 2 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

3 Alueelliset ympäristöjulkaisut Regionala miljöpublikationer 419 Kyrönjoen vesistöalueen alustava hoito-ohjelma Preliminärt skötselprogram för Kyro älvs vattendragsområde Koonnut: / Sammanställt av: Liisa Maria Rautio, Eeva-Kaarina Aaltonen, Karl-Erik Storberg Logot: EU, LSU, VSY, Kyrönjokirahasto Vaasa / Vasa 2006 L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 3

4 SISÄLLYS 1. Johdanto 4 2. Alueen pinta- ja pohjavesien kuvaus Kyrönjoen valuma-alue Maankäyttö Pohjavedet Merenkurkun saaristo 8 3. Kuormittava ja muuttava toiminta Ravinnekuormituksen kehitys Pistekuormitus Hajakuormitus Maaperästä tuleva happamuus Vedenotto Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen Vesien tilan alustava arviointi Sisävesien alustava arviointi Rannikkovesien alustava arviointi Pohjavesien alustava arviointi Erityiskäyttöön otetut alueet Vesienhoidon tavoitteet Vesiensuojelun valtakunnalliset tavoitteet Kyrönjoen neuvottelukunnan asettamat tavoitteet Vesipuitedirektiivin mukaiset tavoitteet Alustava toimenpideohjelma Perustoimenpiteet Pistekuormitus Hajakuormitus Vedenotto Toiminta pohjavesialueilla Vesistöjen säännöstely, padot ja penkereet Haitalliset aineet Arvio perustoimenpiteiden riittävyydestä Täydentävät toimenpiteet Taloudellinen tuki Tutkimus ja koulutus Kunnostukset Sopimukset ja suunnitelmat Arvio toimenpiteiden vaikutuksista Happamuushaittojen vähentäminen Ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentäminen Vesistöjen kunnostukset Kokonaisarvio Seurantaohjelma Nykyinen seurantajärjestelmä Seurannan kehittäminen Taloudellinen analyysi Happamuushaittojen vähentämisen kustannukset Ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämisen kustannukset Yhteenveto tiedotuksesta ja yhteistyöstä 76 Kirjallisuusluettelo 78 4 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

5 INNEHÅLL 1. Inledning 4 2. Beskrivning av yt- och grundvattnet på avrinningsområdet Kyro älvs avrinningsområde Markanvändning Grundvattenförekomsterna Kvarkens skärgård 8 3. Belastande och modifierande verksamhet Utveckling av näringsbelastningen Punktbelastning Diffus belastning Surhet från jordmånen Vattentäkt Reglering och utbyggnad av vattendragen Preliminär klassificering av vattendragen Preliminär klassificering av inlandsvattnen Preliminär bedömning av kustvattnen Preliminär bedömning av grundvattnen Specialutnyttjade områden Mål för vattenvården Nationella mål för vattenskyddet 30 6,2 Kyro älvdelegationens mål Mål enligt vattenramdirektivet Preliminärt åtgärdsprogram Basåtgärder Punktbelastning Diffus belastning Vattentäkt Verksamhet på grundvattenområden Reglering av vattendrag, dammar och invallningar Skadliga substanser Bedömning av basåtgärdernas tillräcklighet Kompletterande åtgärder Ekonomiskt stöd Forskning och utbildning Restaureringar Avtal och planer Uppskattning av åtgärdernas effekter Minskning av surhetsskadona Minskning av närings- och partikelbelastningen Restaurering av vattendrag Helhetsbedömning Övervakningsprogram Nuvarande system Utveckling av övervakningen Ekonomisk analys Kostnaderna för att minska försurningsolägenheterna Kostnaderna för att minska närsalts- och partikelbelastningen Sammanfattning av informationen och samarbetet 76 Litteratur 78 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 5

6 1JOHDANTO INLEDNING Suomessa vesipolitiikan puitedirektiivi on pantu toimeen lailla vesienhoidon järjestämisestä, joka hyväksyttiin joulukuussa Lisäksi on soveltuvin osin muutettu ympäristönsuojelulakia ja vesilakia. Laki vesienhoidon järjestämisestä sisältää perussäädökset vesienhoidon järjestämisestä ja sen edellyttämistä menettelyistä. Lainsäädännön mukaan jokaiselle vesienhoitoalueelle tehdään vesienhoitosuunnitelma ja se hyväksytään valtioneuvostossa vuoden 2009 aikana. Bernet Catch -hankkeessa tehtiin vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisia selvityksiä kuudella Itämereen laskevalla vesistöalueella vuosina Suomesta tässä hankkeessa oli mukana Kyrönjoki. Tämä Bernet Catch -hankkeen pilottialue käsittää Kyrönjoen koko valuma-alueen ja myös sen edustalla olevan Merenkurkun merialueen. Tämä alustava hoito-ohjelma on tehty Bernet Catch -hankkeen osassa 2 ja selvityksessä on pääosin pyritty noudattamaan vesipuitedirektiivin liitettä VII, sillä asiaa koskevat kansalliset säädökset olivat vielä valmisteilla, kun selvitystä tehtiin vuosina Laajapohjainen Kyrönjoen neuvottelukunta ja erityisesti Kyrönjokityöryhmä ovat osallistuneet Bernethankkeeseen ja siinä tehtyihin selvityksiin. Selvitysten teosta on vastannut Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ja Länsi-Suomen ympäristökeskus sekä Kyrönjokityöryhmä. Kyrönjoki kuuluu Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja raportissa on osin käytetty myös tämän alueen tietoja, jotka raportoitiin EU:lle maalisuussa Tämän raportin ovat koonneet Liisa Maria Rautio ja Karl- Erik Storberg Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta ja Eeva-Kaarina Aaltonen Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksestä. Toimenpideohjelman valmisteluun ovat lisäksi osallistuneet Charlotte Haldin Pohjanmaan TE-keskuksesta (kalatalousyksikkö), Yrjö Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan MTK:sta ja Stefan Nyman ympäristökeskuksesta. Anna Bonde on tehnyt raportissa käytetyt kartat, Maarit Vuorela on tehnyt VEPSajot ja Merja Antikainen on kerännyt pohjavesitiedot. I Finland har EU:s ramdirektiv för vattenpolitiken förverkligats med lagen om vattenförvaltningens organisation. Dessutom har man till valda delar ändrat miljöskyddslagen och vattenlagen. Lagen om vattenförvaltningens organisation godkändes i december Lagen innehåller grundförfattningar om hur vattenförvaltningen skall organiseras och de tillvägagångssätt som organiseringen förutsätter. I enlighet med lagstiftningen uppgörs för varje vattenvårdsområde en vattenvårdsplan som skall godkännas av statsrådet under år Under åren gjorde man inom ramen för Bernet Catch-projektet utredningar enligt ram-direktivet för vattenpolitiken på sju vattendragsområden som rinner ut i Östersjön. Från Finland deltog Kyro älv i projektet. Detta pilotområde för Bernet Catch-projektet omfattar hela Kyro älvs avrinningsområde och även havsområdet utanför i Kvarken. Detta preliminära skötselprogram har gjorts inom ramen för Bernet Catch-projektets arbetsgrupp 2 och i utredningen har man i huvudsak strävat till att följa bilaga VII i vattenramdirektivet, eftersom de nationella författningarna som berör ärendet ännu var under arbete åren , då utredningen färdigställdes. Delegationen för Kyro älv och speciellt Arbetsgruppen för Kyro älv har deltagit i Bernet Catch-projektet och i de utredningar som gjorts inom projektet. Fonden för Kyro älv, Österbottens vattenskyddsförening r.f. och Västra Finlands miljöcentral har ansvarat för utredningarna. Kyro älv hör till Kumo älv Skärgårdshavet Bottenhavets vattenförvaltningsområde och i rapporten har man också delvis utnyttjat de uppgifter om området som rapporterades till EU i mars Rapporten har sammanställts av Liisa Maria Rautio och Karl-Erik Storberg på Västra Finlands miljöcentral och Eeva-Kaarina Aaltonen vid Österbottens vattenskyddsförening r.f. Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet har dessutom Charlotte Haldin på Österbottens TE-central (fiskerienheten), Yrjö Ojaniemi från den Södra Österbottens lantbruksproducentorganisation och Stefan Nyman från miljöcentralen medverkat. Anna Bonde har gjort de kartor som behövts, Maarit Vuorela har gjort VEPSberäkningarna och Merja Antikainen på miljöcentralen har sammanställt grundvattenuppgifterna. Jenni Roth och Karl- Erik Storberg har översatt programmet till svenska. 6 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

7 ALUEEN PINTA- JA POHJAVESIEN KUVAUS BESKRIVNING AV YT- OCH GRUNDVATTNET I AVRINNINGSOMRÅDET Kyrönjoen valuma-alue 2.1. Kyro älvs avrinningsområde Kyrönjoki on Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan valtavirta (valuma-alue km 2 ). Kyrönjoen isojen latvahaarojen, Seinäjoen, Jalasjoen ja Kauhajoen lähteet ovat Suomenselän vedenjakajalla lomittain Kokemäenjoen ja Karvianjoen lähteiden kanssa. Kyrönjoen pääuoma alkaa Kauhajoen ja Jalasjoen yhtymäkohdasta Kurikassa. Kyrönjoki laskee Perämeren Vassorfjärdeniin Vaasan pohjoispuolella (kuva 1 ja 2). Vesistöalueen luonnonolosuhteille on tyypillistä loivapiirteinen topografia ja maaperän hienorakeisuus. Vallitsevana maalajina on rannikolla moreeni ja jokilaaksoissa savi ja siltti. Muualla vallitsevat turve ja moreeni. Vedenjakajaseuduilla Kauhajoen ja Kurikan kunnissa esiintyy sora-, hiekka- ja hieta-alueita. Kyrönjoen valuma-alueen erityispiirre ovat alunamaat eli happamat sulfaattimaat. Nämä Itämeren nk. Litorinameren aikana (noin v e.kr.) muodostuneet sedimentit ovat nykyisin tehokkaassa hapettumisvaiheessa. Sulfaattimaaesiintymät ovat keskittyneet Pohjanlahden rannikon vanhoille vesijättömaille ja mereen laskevien jokien suistoihin. Alunamaa ei ole maalaji, vaan maannostyyppi, jota tavataan monissa eri maalajeissa. Alunamaiden sisältämä sulfidi on peräisin maata peittäneestä merivedestä. Kun sulfidi pohjaveden laskiessa hapettuu rikkihapoksi, muodostaa se helposti veteen liukenevia suoloja eli alunoita. Tästä on seurauksena happamuuden ja metallihuuhtoutumien voimakas lisääntymi- Kyro älv är den största älven i södra Österbotten (avrinningsområde km 2 ). Seinäjoki, Jalasjoki och Kauhajoki åar är stora tillflöden till Kyro älv och deras källflöden ligger omlott med Kuva 2. Kyrönjoen valuma-alue ja yli 50 hehtaarin järvet. Bild 2. Kyro älvs avrinningsområde och sjöar större än 50 ha. Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 7

8 Kuva 1. Kyrönjoen valuma-alueen maaperäkartta (lähde: GTK). Bild 1. Jordartskarta över Kyro älvs avrinningsområde. Kumo älvs och Sastmola ås källor på Suomenselkä-åsens vattendelare. Kyro älvs huvudfå ra börjar i Kurikka, där Kauhajoki å och Jalasjoki å flyter samman. Älven rinner ut i Vassorfjärden i Bottenviken norr om Vasa (bild 1 och 2). Svagt sluttande topografi och finkornig jordmån är typiska drag för vattendragsområdets naturförhållanden. Den dominerande jordarten vid kusten är morän och i älvdalarna lera och silt. På andra ställen dominerar torv och morän. På vattendelarområdena i Kauhajoki och Kurikka kommuner förekommer grus-, sand- och mo-områden. Alunjordarna dvs. de sura sulfatjordarna utgör ett karakteristiskt drag för Kyro älvs avrinningsområde. Dessa jordar, som består av de sediment, som uppstod under den s.k. Litorina perioden i Östersjöns historia cirka f.kr, är i dag i ett intensivt oxidationsskede. Förekomsten av sulfatjordar har koncentrerats till gamla tillandningar och till åarnas och älvarnas deltan, där de rinner ut i havet. Alunjord är ingen jordart utan en jordmånstyp som påträffas i många olika jordarter. Alunjord innehåller sulfid som härstammar från det havsvatten som täckt marken. Sulfiden oxideras till svavelsyra då grundvattnet sjunker och bildar då lättlösliga salter, dvs. aluner. Detta leder till en kraftig ökning av surheten och metallurlakningen i vattnet. (Se avsnitt 3.4.) Taulukko 1. Kyrönjoen suurimpien sivuhaarojen keskimääräiset virtaamat ja suurimpien järvien perustiedot. Tabell 1. Medelflödet i de största biflödena och grunduppgifter om de största sjöarna på Kyro älvs avrinningsområde. 8 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

9 nen jokivedessä. (Kts. kohta 3.4). Kyrönjoen vesistöaluetta luonnehtivat suuret virtaama- ja vedenkorkeusvaihtelut sekä tulvaherkkyys. Kyrönjoen ja sen suurimpien sivuhaarojen keskimääräiset virtaamat ja suurimpien järvien perustiedot ovat taulukossa 1. Jokiuoman kaltevuus on kauttaaltaan pieni ja joen keskiosalla se on erityisen pieni. Siten Ilmajoen Koskenkorvan padon ja Ylistaron Malkakosken välillä on lähes 50 km pitkä suvantojakso, jolla pudotus on vain muutamia senttimetrejä/ km. Tulvahaittojen torjumiseksi on tehty runsaasti vesistötöitä: purojen ja jokien perkauksia, uoman oikaisuja, pengerryksiä ja tekojärviä. 2.2 Maankäyttö Kyrönjoen valuma-alueen maankäyttö on suomalaisessa mittakaavassa erittäin intensiivistä. Valuma-alueen pinta-alasta on peltoa keskimäärin 25 %. Joillakin osavaluma-alueilla pellon osuus on jopa 60 %. Nämä alueet sijaitsevat jokilaakson tasaisilla ja hienorakeisilla alueilla, joille peltoja on ollut helppo raivata. Koko Suomen pinta-alasta on keskimäärin 9 % peltoa ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan pinta-alasta 20 % (Tilastokeskus 2003). Asutuksen, teiden ja muuhun erityiskäyttöön otettujen alueiden osuus Kyrönjoen valuma-alueesta on 1,2 % ja vesistöjen osuus on 1,3 %. Kyro älvs vattendragsområde karakteriseras av stora flödes- och vattennivåskillnader samt variationer i översvämningskänslighet. Medelflödet i Kyro älv och i de största sidoflödena framgår av tabell 1. Älvfårans fall är överlag litet och i älvens mellersta lopp är fallet speciellt litet. Därmed finns det en nästan 50 km lång sträcka med lugnvatten i älven mellan Koskenkorva damm i Ilmajoki och Malkakoski i Ylistaro, där fallet är endast några centimeter per kilometer. För att försvara sig mot översvämningsskador har man gjort omfattande vattendragsarbeten: rensning av bäckar och åar, uträtning av fåror, invallningar och anläggande av konstgjorda sjöar Markanvändning Markanvändningen i Kyro älvs avrinningsområde är mycket intensiv i förhållande till övriga Finland. Avrinningsområdets yta utgörs i medeltal till 25 % av åkrar. På en del av delavrinnings-områdena bildar åkrarna till och med 60 % av arealen. Dessa områden finns på de jämna och fin-korniga områdena där det varit lätt att röja upp åkrar. I medeltal utgörs 9 % av Finlands areal av åkrar och i södra Österbotten är andelen 20 % (Statistikcentralen 2003). Vägar, tomter och andra områden för speciella ändamål utgör 1.2 % av området. Vattenområdenas andel är 1.3 %. Moränområdena som ligger längre bort från älvdalen består av skog och myrar. Momarken Kuva 3. Peltojen, kangasmaiden ja turvemaiden osuus Kyrönjoen valuma-alueella. Bild 3: Andelen åkrar, momark och torvmark på Kyro älvs avrinningsområde. Alueelliset ympäristöjulkaisut 419 9

10 Jokivarresta etäämpänä sijaitsevat moreenialueet ovat metsää ja suota. Kangasmaiden osuus koko valuma-alueen pinta-alasta on 50 % ja turvemaan osuus 22 %. Vesistön latvaosissa soiden osuus on paikoitellen yli 60 % valuma-alueen pinta-alasta. Soista ja soistuvista metsistä on 80 % ojitettu. 2.3 Pohjavedet Muuhun Suomeen verrattuna pohjavesiesiintymät ovat jakaantuneet erittäin epätasaisesti (kuva 4). Kyrönjoen valuma-alueen merkittävimmät pohjavesialueet sijaitsevat Kauhajoen kaupungin alueella. Suurimmat pohjavesialueet ovat Pahalähteen, Lumikankaan (I) ja Hyypänmäen pohjavesialueet, joiden vesivarastoja hyödynnetään johtamalla vettä Seinäjoen, Närpiön ja Kaskisten alueille. Myös Kurikassa, Ilmajoella ja Ylistarossa on tuottoisia pohjavesialueita. Näistä ovat merkittävimmät alueet Ilmajoen Salonmäki ja Koskenkorva sekä Kurikan Pitkämönkangas (A) ja Ylistaron Kokkokangas. Niukimmat pohjavesivarat ovat Seinäjoella ja Kyrönmaalla. 2.4 Merenkurkun saaristo Kyrönjoen suisto sijaitsee Merenkurkun saariston pohjoisosassa. Jokivesi ja merivesi kohtaavat monimuotoisella saaristoalueella, jolle maankohoaminen antaa vahvasti leimansa. Maankohoaminen on jäänne edelliseltä jääkaudelta, jolloin kilometrejä paksu mannerjää painoi Keski-Fennoskandian maisemia 800 metriä normaalitasoa alemmas. Nyt maaalue on kohoamassa takaisin noin 9 mm:n vuosivauhdilla, mikä on havaittavissa erityiutgör 50 % av hela avrinningsområdets areal och torvmarkernas andel är 22 %. I vattendragets källflöden utgör myrarna ställvis över 60 % av avrinningsområdets areal. Av myrarna och de skogar som håller på att försumpas har 80 % dränerats Grundvattenförekomsterna Jämfört med övriga Finland är grundvattenförekomsterna i västra Finland mycket ojämnt fördelade (bild 4). De mest betydande grundvattenområdena i Kyro älvs avrinningsområde finns i Kauhajoki stad. De största grundvattenområdena är Pahalähde, Lumikangas (I) och Hyypänmäki grundvattenområden, vilkas vattenreserver utnyttjas genom att vatten leds till Seinäjoki, Närpes och Kaskö. Produktiva grundvattenområden finns även i Kurikka, Ilmajoki och Ylistaro. Av dessa är Salonmäki i Ilmola, Koskenkorva och Pitkämönkangas (A) i Kurikka samt Kokkokangas i Ylistaro de viktigaste. Seinäjoki och Kyrolandet har de minsta grundvattenreserverna. 2.4 Kvarkens skärgård Kyro älvs mynning ligger i norra delen av Kvarkens skärgård. Älv- och havsvattnet möts i det mångskiftande skärgårdsområdet som präglas starkt av landhöjningen. Landhöjningen är en följd av den senaste istiden, då en flera kilometer tjock inlandsis tryckte ner landskapen 800 meter under normalnivån i mellersta av Fennoskandien. Nu håller marken på att stiga igen med cirka 9 mm per år, vilket märks speciellt på Pertti Sevola 10 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

11 Kuva 4. Kyrönjoen valuma-alueen pohjavesialueet. Bild 4. Grundvattenområden på Kyro älvs avrinningsområde. sesti alavilla mailla. Merenkurkun maisema on pienipiirteistä ja kivikkoista, kuten saaristovedetkin, missä saaria on eniten koko Pohjanlahden rannikkoalueella. Merenkurkun saaristoa on esitetty UNESCO:n maailmanperintökohteeksi geologisten arvojen perusteella. Rannikkovedet ovat matalia ja Merenkurkun saaristossa keskisyvyys on alle 25 metriä. Erityinen ilmiö Kyrönjoen edustan merialueella on alunamaiden aiheuttama happamoituminen. Tämä on havaittavissa selvimmin keväällä, kun happamat jokivedet laskevat mereen sekoittuen suolaiseen veteen. Hapan vesi aiheuttaa aika ajoin suistossa kalakuolemia ja se saattaa myös häiritä Kyrönjoen edustan mataliin ja suojaisiin vesiin kutemaan tulevien kalojen lisääntymistä. Kyrönjoen edusta on kalataloudellisesti erittäin merkittävä alue ja alueella on useita kymmeniä ammattikalastajia. låglandet i västra Finland. Landskapet i Kvarken är småskaligt och stenigt precis som vattenområdena, där det finns flera öar än på något annat ställe längs hela Bottniska vikens kustområde. Kvarkens skärgård har nominerats till ett av UNESCO:s världsarvsområden på basis av områdets värdefulla geologiska särdrag. Det är grunt längs kusten och medeldjupet i Kvarken är under 25 meter. Kustvattnen kan tidvis lida av försurning, vilket är ett typiskt fenomen i västra Finland och Kyro älvs deltaområde. Detta märks tydligast på våren då det sura ytvattnet rinner ut i havet och blandas med saltvattnet. Det sura vattnet orsakar tidvis fiskdöd och kan även störa leken för de fiskar som kommer för att leka i de grunda och skyddade vattnena utanför Kyro älv. Området utanför Kyro älv är fiskeriekonomiskt ett mycket värdefullt område och där finns flera tiotal yrkesfiskare. Alueelliset ympäristöjulkaisut

12 3 3.1 KUORMITTAVA JA MUUTTAVA TOIMINTA BELASTANDE OCH MODIFIERANDE VERKSAMHET Ravinnekuormituksen kehitys Kyrönjoesta mitattujen virtaamien ja pitoisuuksien perusteella vuosien keskimääräinen fosforivirtaama on noin 150 t P/a ja typpivirtaama 2500 t/a (taulukko 2). Vuosien väliset vaihtelut ovat kuitenkin suuria. Kyrönjoen keskimääräiset fosfori- ja typpipitoisuudet sekä keskivirtaamat eri vuosilta on esitetty kuvassa 5. Fosforipitoisuudet ovat olleet laskussa, mutta typpipitoisuuksissa on lievää nousua. Nousu johtuu osittain lisääntyneistä talvivalumista, mutta kaikkia syyseuraussuhteita ei ole selvitetty. Lisäksi Kyrön Utveckling av näringsbelastningen På basis av uppmätta flöden och halter har fosforutflödet under perioden varit ca 150 t P/a och kväveutflödet 2500 t N/a. Variationerna mellan åren är dock stora. Medelfosfor- och medelkvävehalterna samt medelflödena under olika år framgår av bild 5. Fosforhalterna har sjunkit, medan kvävehalterna har stigit en aning. Ökningen i kvävehalterna beror delvis på ökat utflöde under vintern, men också försurningen ökar kväveurlakningen och minskar fosforutflödet. Orsakerna är inte klarlagda i detalj. Kuva 5. Kyrönjoen (Skatila) ravinnepitoisuuksien vuosikeskiarvot sekä keskivirtaamat vuosina Bild 5. Näringsämneshalterna i medeltal årligen samt medelflödena i Kyro älv åren Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

13 Taulukko 2. Arvio Kyrönjoen kokonaisfosfori- ja typpikuormituksen jakautumisesta (VEPS-malli). Tabell 2. Uppskattning av fördelningen av totalfosfor- och totalkvävebelastningen från olika belastningskällor (VEPSmodellen). joen vesien happamuus lisää typpihuuhtoumia ja pienentää fosforihuuhtoumia. Kyrönjoen ainevirtaaman ositus eri kuormitustekijöiden suhteen VEPS-laskennan pohjalta on taulukossa 2. VEPS-mallia selvitetään tarkemmin kohdassa Pistekuormitus Yhdyskuntien jätevedet Kauhajoen, Kurikan ja Seinäjoen kaupunkien, Jalasjärven, Ilmajoen, Ylistaron ja Mustasaaren (Koivulahti) kuntien sekä Kyrönmaan Jätevesi Oy:n (Isokyrö ja Vähäkyrö) jätevedenpuhdistamoilla käsitellään noin asukkaan ja kuuden suurehkon teollisuuslaitoksen jätevedet. Viemäriin liittyneitä asukkaita on suhteessa eniten Seinäjoella (97 %) ja vähiten Mustasaaren Koivulahdessa (32 %). Keskimääräinen liittymisaste on 70 %. Turvetuotanto Kyrönjoen valuma-alueella oli vuonna 2003 toiminnassa 77 turvetuotantoaluetta, joiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala oli noin ha. Yksittäisen tuotantokentän keskimääräinen pinta-ala oli siis noin 100 ha, pienimmät alle 10 ha ja isoimmat noin 600 ha (Länsi-Suomen ympäristökeskus). Fördelningen av näringsämnesbelastningen i Kyro älv mellan olika belastningskällor på basis av VEPS-beräkningar finns i tabell 2. VEPSmodellen förklaras noggrannare under punkt Punktbelastning Samhällenas avloppsvatten Vid avloppsreningsverken för städerna Kauhajoki, Kurikka och Seinäjoki, kommunerna Jalasjärvi, Ilmajoki, Ylistaro och Korsholm (Kvevlax) samt Kyrönmaan Jätevesi Oy (Storkyro och Lillkyro) behandlas avloppsvatten från ca invånare och sex större industrianläggningar. Anslutningen till avloppssystemet är proportionellt sett störst i Seinäjoki (97 %) och lägst i Kvevlax i Korsholms kommun. (32 %). Anslutningsgraden är i genomsnitt 70 %. Torvtäkt På Kyro älvs avrinningsområde fanns 77 torvtäktsområden i användning i slutet av år Den sammanlagda arealen på torvtäktsområdena var nästan ha. Medelarealen för enskilda produktionsområden var alltså ca 100 ha; de minsta var under 10 ha och de största ca 600 ha (Västra Finlands miljöcentral). Alueelliset ympäristöjulkaisut

14 Kuva 6. Kyrönjoen valuma-alueella sijaitsevat jätevedenpuhdistamot, suljetut kaatopaikat, alueellinen jätekeskus ja turvetuotantoalueet. Bild 6. Kommunala avloppsvattenreningsverk, stängda avstjälpningsplatser, regional avfallshanteringsanläggning och torvtäktsområden på Kyro älvs avrinningsområde. Muu pistekuormitus Kyrönjoen valuma-alueella on vain yksi toimiva jätteidenkäsittelylaitos. Lakeuden Jätekeskus Etappi aloitti toimintansa vuonna Lisäksi valuma-alueella on suljettuja kuntien kaatopaikkoja yhteensä 28 kpl ja yksi suljettu teollisuuden kaatopaikka Jalasjärvellä. Suljetut kaatopaikat ovat jälkitarkkailussa. Kyrönjoen pistekuormittajien sijainti selviää kuvasta 6. Annan punktbelastning På Kyro älvs avrinningsområde har man endast en verksam avfallshanteringsanläggning. Lakeuden Jätekeskus Etappi som inledde sin verksamhet i början av september Dessutom finns det sammanlagt 28 stängda kommunala avstjälpningsplatser på avrinningsområdet och i Jalasjärvi en stängd avstjälpningsplats för industrin. De stängda avstjälpningplatserna är under uppföljning. Punktbelastarnas läge på avrinningsområdet framgår av bild Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

15 3.3 Hajakuormitus Hajakuormitusta koskevat tiedot on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa kehitetyllä VEPS-arviointijärjestelmällä, jonka avulla voidaan arvioida vuositasolla (kg/km 2 /a) kolmannen jakovaiheen vesistöalueiden ravinnekuormituksen suuruutta. VEPS arvioi erikseen maatalouden, metsätalouden, luonnonhuuhtoutuman, laskeuman ja haja-asutuksen kuormituksen. VEPS-mallin mukaiset fosfori- ja typpihuuhtoumat on esitetty kuvissa 7 ja 8. Peltoviljely Kyrönjokilaakson kunnissa on peltoa ha, mikä on 42 % koko Etelä-Pohjanmaan pelloista. Tilojen keskimääräinen peltoala on Diffus belastning Uppgifter om den diffusa belastningen har räknats ut med hjälp av VEPS-systemet som utvecklats av Finlands miljöcentral. Med dess hjälp kan man bedöma storleken av näringsbelastningen på årsnivå (kg/km 2 /a) med en noggrannhet motsvarande vattendragsområden på tredje delavrinningsområdesnivån. VEPS uppskattar skilt belastningen från jordbruk, skogsbruk, naturlig urlakning, nedfall och glesbebyggelse. Den enligt VEPS-modellen beräknade kväveoch fosforutsköljningen på olika delavrinningsområden framgår av bilderna 7 och 8. Åkerbruk Av hela Södra Österbottens åkerareal finns 42 % i kommunerna i Kyro älvdal ( ha). Går- Kuva 7. Arvio Kyrönjoen valuma-alueelta tulevan fosforin hajakuormituksen (kg/km 2 /a) jakaantumisesta (VEPS-malli). Bild 7. Uppskattning av fördelningen av den diffusa belastningen av fosfor (kg/km 2 /a) mellan olika delavrinningsområden. Kuva 8. Arvio Kyrönjoen valuma-alueelta tulevan typen hajakuormituksen (kg/km 2 /a) jakaantumisesta (VEPS-malli). Bild 8. Uppskattning av fördelningen av den diffusa belastningen av kväve (kg/km 2 /a) mellan olika delavrinningsområden. Alueelliset ympäristöjulkaisut

16 ha eli lähes 3 ha suurempi kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. Kyrönjokilaaksossa viljellään pääasiassa nurmea säilörehuksi sekä ohraa, kauraa ja rehuviljaa. Eniten viljeltyjen lajien, heinän, kauran ja ohran hehtaarisadot vaihtelevat enimmäkseen välillä kg/ ha. Keinolannoitteiden käyttö on vähentynyt voimakkaasti viimeisten vuoden aikana (kuva 9). Etelä-Pohjanmaalla levitetään nykyisin keinolannoitteiden mukana fosforia noin 11 kg ja typpeä 80 kg hehtaarille, kun suurimmat levitysmäärät olivat luvun lopussa 31 kg fosforia ja 120 kg typpeä hehtaarille. Keinolannoitteiden lisäksi käytetään orgaanisia lannoitteita. darnas medelåkerareal är 32 ha dvs. nästan 3 ha större än i Södra Österbotten i medeltal. I Kyro älvdal odlar man främst hö till ensilage samt korn, havre och fodersäd. Hektarskördarna för de mest odlade arterna hö, havre och korn varierar för det mesta mellan kg/ha. Under de senaste åren har användningen av konstgödsel minskat kraftigt i Finland (bild 9). Utvecklingen har varit likadan i södra Österbotten. I södra Österbotten sprider man med konstgödsel numera ca 80 kg kväve och 11 kg fosfor per hektar medan de största mängderna i slutet av 1980-talet var 120 kg kväve och 31 kg fosfor per hektar. Utöver konstgödsel används också organiska gödselmedel. 120 kg N / P /ha P N Kuva 9. Väkilannoitteiden käyttö Suomessa (Kemiran myyntitilastot). Bild 9. Användningen av konstgödsel i Finland åren (Kemiras försäljningsstatistik). 16 Alueelliset ympäristöjulkaisut Alajoki/Unto Tapio 419

17 Karjatalous ja turkistarhaus Etelä-Pohjanmaan ja erityisesti Kyrönjokilaakson maatalous perustuu pitkälle kehittyneeseen lihan- ja maidontuotantoon sekä näiden jalostukseen lähialueella sijaitsevissa elintarviketeollisuuden laitoksissa. Etelä-Pohjanmaalla tuotetusta sianlihasta tuotettiin Kyrönjokilaaksossa 62 % ( t/vuosi), naudanlihasta 37 % (4000 t/v) ja maidosta 37 % ( milj. l/v). Karjatiloja Kyrönjokilaaksossa on runsaat 3600 (Etelä-Pohjanmaan Agronomit ry 2003). Turkistarhausta harjoitetaan vain muutamassa Kyrönjokilaakson kunnassa. Enemmän kuin viisi tarhaa on Mustasaaressa, Kauhajoella, Ilmajoella, Isossakyrössä ja Ylistarossa. Vuosittain tuotetaan runsaat minkinja ketunnahkaa. Metsätalouden toimenpiteet Etelä-Pohjanmaalla tehtiin vuonna 2002 kunnostusojituksia yhteensä noin ha alalla, joista 2760 ha ojitettiin Kyrönjokivarren kunnissa. Ojitukset keskittyivät valuma-alueen yläosiin siten, että kaksi kolmasosaa Kyrönjokivarren ojituksista tehtiin Kauhajoella ja Jalasjärvellä. Uudistushakkuita tehtiin Etelä-Pohjanmaalla noin 6500 ha:lla (laskeva suuntaus) ja kasvatushakkuita ha:lla (nouseva suuntaus). Lannoituksia tehtiin reilun 2000 ha:n alalla eli vain puolella siitä alasta, joka lannoitettiin vuonna 1996 (Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, 2003). Haja- ja loma-asutus Kyrönjokivarressa asuu noin asukasta taloudessa kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella. Haja-asutusta on eniten Kauhajoella, Ilmajoella ja Kurikassa. Lomaasuntoja on Kyrönjokilaakson kunnissa yhteensä noin Noin neljäsosa loma-asunnoista on Kauhajoella ja vähiten niitä on Seinäjoella (Väestörekisterikeskus 2001). Boskapsskötsel och pälsdjursfarmning Jordbruket i södra Österbotten och speciellt i Kyro älvdal grundar sig på en välutvecklad köttoch mjölkproduktion och förädling av dessa vid livsmedelsindustrianläggningar i närområdet. Av svinköttet i södra Österbotten producerades 62 % ( t/år) i Kyro älvdal, av nötköttet 37 % (4000 t/år) och av mjölken 37 % ( milj.l/år). Husdjursgårdarnas antal i Kyro älvdal är drygt 3600 (Etelä-Pohjanmaan Agronomit ry. 2003). Pälsdjursfarmning bedrivs enbart i några kommuner i Kyro älvdal. Flera än fem farmer finns i Korsholm, Kauhajoki, Ilmola, Storkyro och Ylistaro. Årligen produceras drygt mink- och rävskinn. Åtgärder inom skogsbruket År 2002 utförde man i södra Österbotten kompletteringsdikningar på ett område som sammanlagt omfattade ha, varav 2760 ha utdikades i kommunerna i Kyro älvdal. Utdikningarna koncentreras till de övre delarna av avrinningsområdet på så sätt att två tredjedelar av utdikningarna i de nämnda kommunerna utfördes i Kauhajoki och Jalasjärvi. Föryngringsavverkning utfördes på ett område på 6500 ha (sjunkande trend) och beståndsvårdande avverkning på ett område på ha (stigande trend). Gödsling utfördes på ett 2000 ha stort område, dvs. endast på hälften av det område som gödslades år 1996 (Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, 2003). Gles- och fritidsbebyggelse I Kyro älvdal bor ca invånare i hushåll utanför det kommunala avloppsnätet. Det finns mest glesbebyggelse i Kauhajoki, Ilmajoki och Kurikka. Det finns sammanlagt cirka 3000 semesterbostäder i Kyro älvdal. Ungefär en fjärdedel av semesterbostäderna finns i Kauhajoki och minst finns det i Seinäjoki (Befolkningsregistercentralen 2001). Alueelliset ympäristöjulkaisut

18 3.4 Maaperästä tuleva happamuus Kyrönjoen valuma-alueella sulfaattimaat sijaitsevat pääosin korkeuskäyrän 60 m alapuolella. Kuvassa 10 on esitetty Erviön (1975) kartoittamat Kyrönjoen valuma-alueen pelloilla sijaitsevat sulfaattimaat, joita on ha eli 22 % peltomaasta. Suot ja metsät mukaan lukien happamia sulfaattimaita arvioidaan olevan yhtensä ha, mikä tarkoittaa sitä, että koko valuma-alueesta on happamia sulfaattimaita 7 8 %. Happamuuden syntyä, alueellista jakautumista, huuhtoutuvia ainemääriä ja valumavesien käsittelymahdollisuuksia on tutkittu perusteellisesti Ilmajoen Rintalan pengerrysalueella tehdyissä tutkimuksissa (Ramboll 2005). Åbo Akademin tekemien geokemiallisten tutkimusten mukaan happamilta mailta huuhtoutuu suuria määriä rikkiä, mangaania, alumiinia, sinkkiä, nikkeliä, kobolttia, 3.4. Surhet från jordmånen De sura sulfatjordarna i Kyro älvs avrinningsområde finns i huvudsak på det område som ligger lägre än 60 meter över havet. På bild 10 visas sulfatjordarna på åkrarna på Kyro älvs avrinningsområde som kartlagts av Erviö (1975). Det finns ha sulfatjordar, vilket motsvarar 22 % av åkerjorden. Man uppskattar att förekomsten av sulfatjordar dit även skogar och myrar medräknats, uppgår till ha, vilket innebär att sulfatjordarna utgör 7 8 % av hela avrinningsområdet. I undersökningar vid Rintala invallningsområde i Ilmola, vilka letts av Västra Finlands miljöcentral, har man gjort utförliga undersökningar om uppkomsten av surhet, surhetens fördelning mellan områden, mängden urlakning av ämnen och behandlingsmöjligheter för avrinningsvattnet (Ramboll 2005). Enligt de geokemiska undersökningar, som utförts av Åbo Aka- Kuva 10. Kyrönjoen yli 10 ha:n sulfaattimaa-alueet (Erviö 1975). Bild 10. Över 10 ha stora sulfatjordsområden vid Kyro älv (Erviö 1975). 18 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

19 kalsiumia ja natriumia ja huuhtoumat jatkuvat suurina vielä useita vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja. Kyrönjoen alimmat vuosittaiset ph arvot on esitetty kuvassa 11. Vaasan kaupunki/ Vaasan Vesi Vaasan Veden vedenjakelun piirissä on asukasta Vaasassa ja Vähässäkyrössä. Vaasan Vesi ottaa kaiken raakavetensä (n m 3 /d) Kyrönjoesta. Kyrönjoesta pumpattava raakavesimäärä on noin 0,3 % Kyrönjoen vuosivirtaamasta, eikä sillä vähäidemi, urlakas det stora mängder svavel, mangan, aluminium, zink, nickel, kobolt, kalcium och natrium från de sura jordarna och urlakningen fortsätter i stor skala ännu under flera årtionden eller t.o.m. århundraden. De lägsta årliga ph-värdena i Kyro älv framgår av bild ph vuosi / år Kuva 11. Vuoden matalin ph-arvo Kyrönjoella (Skatila) vuosina Bild 11. Det lägsta ph-värdet i Kyrå älv (Skatila) årligen åren Vedenotto Kyrönjoen alueen selvästi suurimmat vedenottajat ovat Vaasan Vesi ja Kyrönjokilaakson Vesi Oy Vattentäkt De som tar mest vatten på Kyro älvs avrinningsområde är Vasa Vatten och Kyrönjokilaakson Vesi Oy. Vasa stad/vasa Vatten Det finns invånare i Vasa och Lillkyro som hör till Vasa Vattens vattendistributionsområde. Vasa Vatten tar allt sitt råvatten (ca m 3 /d) ur Kyro älv. Mängden råvatten som pumpas ur Kyro älv motsvarar ca 0,3 % av Kyro älvs årsflöde och på grund av den ringa mängden Alueelliset ympäristöjulkaisut

20 sen suhteellisen määränsä vuoksi ole merkitystä Kyrönjoen vedenlaatuun tai määrään. Kyrönjokilaakson Vesi Oy Kyrönjokilaakson Vesi Oy ottaa pohjavettä erityisestia Kauhajoen, Ilmajoen ja Kurikan alueella sijaitsevilta pohjavesialueilta: Pahalähde, Nummikangas, Iso-Nummikangas, Heikinkangas ja Autionmaa. Vedenotolla on vaikutuksia Hyypänjoen virtaamaan ja yhtiön on lupapäätösten mukaisesti huolehdittava siitä, että Hyypänjoessa virtaa jatkuvasti vähintään 100 l/s Pahalähteen alapuolella. 3.6 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen Kyrönjoen pääuoman kaltevuus on keskimäärin 0,31 m/km, mutta Ilmajoen ja Ylistaron koskien välillä vain 0,041 m/km. Joki on siis tulvaherkkä ja alueella on tehty runsaasti tulvasuojelutöitä. Kyrönjoen erityissuojelulain säätämisen jälkeen (Lex Kyrönjoki 1991) Kyrönjoen yläosan tulvasuojelu toteutettiin ilman voimalaitoksia. Kyrönjoen tekojärvien yhteyteen on rakennettu 1970-luvulla neljä voimalaitosta (taulukko 3), jotka harjoittavat lyhytaikaissäännöstelyä. Kyrkösjärven voimalaitoksen putouskorkeus on iso (44 m) ja myös sen teho on suurin. Näiden lisäksi joessa on lukuisia, lähinnä kotitarvekäytössä olleita pieniä myllylaitoksia, joiden rakenteet ovat pääosin huonokuntoisia (Savea-Nukala ym 1997). har detta ingen inverkan på vattenkvaliteten och flödet i Kyro älv. Kyrönjokilaakson Vesi Oy Kyrönjokilaakson Vesi Oy tar grundvatten från flera grundvattenområden i Kauhajoki, Ilmola och Kurikka: Pahalähde, Nummikangas, Iso-Nummikangas, Heikinkangas och Autionmaa. Uttaget påverkar flötet i Hyypänjoki å och bolaget bör se till att flödet i Hyypänjoki å nedanom Pahalähde alltid är minst 100 l/s Reglering och utbyggnad av vattendragen Lutningen i Kyro älvs huvudfåra är i medeltal 0,31 m/km, men mellan Ilmola och Ylistaro forsar faller älven endast 0,041 m/km. Eftersom älven är känslig för översvämningar gäller de största byggnadsarbetena översvämningsskydd. Efter stiftandet av speciallagen (Lex Kyro älv) förverkligades översvämningsskyddet i Kyro älvs övre lopp utan kraftverk. I anslutning till Kyro älvs konstgjorda sjöar har man på 1970-talet byggt fyra kraftverk (Tabell 3) där man utför korttidsreglering. Fallhöjden vid kraftverket i Kyrkösjärvi är högst (44 m) och även dess effekt är störst. Förutom dessa kraftverk finns det längs älven flera små kvarnverk som främst varit i husbehovsbruk De här kvarnverkens konstruktioner är i huvudsak i dåligt skick (Savea-Nukala et al. 1997). De konstgjorda sjöarna på Kyro älvs avrin- Taulukko 3. Kyrönjoen vesistöalueen voimalaitokset. Tabell 3. Kraftverk på Kyro älvs vattendragsområde. Valmistumis- Putous Teho Energia Rakennus vuosi kork, m MW GWh/a virt, m 3 /s Kalajärvi ,5 1,8 3,2 15 Kyrkösjärvi ,8 19,8 20 Pitkämö I ,3 6,3 23,9 25 Pitkämö II (Niileksen vl) ,5 1,1 4,4 10 Hiirikoski ,2 0,3 10 Voitilankoski 1920-luku 2,9 0,05 3,5 Grundningsår Fallhöjd Effekt Energi Byggnadsm MW GWh/a flöde, m 3 /s Kalajärvi ,5 1,8 3,2 15 Kyrkösjärvi ,8 19,8 20 Pitkämö I ,3 6,3 23,9 25 Pitkämö II (Niiles kraftv.) ,5 1,1 4,4 10 Hiirikoski ,2 0,3 10 Voitbyforsen 1920-talet 2,9 0,05 3,5 20 Alueelliset ympäristöjulkaisut 419

Tornionjoki. Torne älv

Tornionjoki. Torne älv A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t R e g i o n a l a m i l j ö p u b l i k a t i o n e r 95 Annukka Puro-Tahvanainen, Liisa Viitala, David Lundvall, Gunnar Brännström & Lisa Lundstedt

Lisätiedot

EHDOTUS LUODON-ÖJANJÄRVEEN LASKEVIEN VESISTÖJEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOTEEN 2015

EHDOTUS LUODON-ÖJANJÄRVEEN LASKEVIEN VESISTÖJEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOTEEN 2015 EHDOTUS LUODON-ÖJANJÄRVEEN LASKEVIEN VESISTÖJEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOTEEN 2015 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS, LUONNOS 2.4.2009 Vesienhoidon toimenpideohjelma/luonnos 2.4.2009 2 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet. Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta

Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet. Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2 2006 Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta Antti

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Landsbygdens kulturlandskap och landskapssevärdheter

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Landsbygdens kulturlandskap och landskapssevärdheter Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Landsbygdens kulturlandskap och landskapssevärdheter Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013

Lisätiedot

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning YVA-konsultti / MKB-konsult Ramboll Finland Oy Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning Hankkeesta

Lisätiedot

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Julkinen tiedote Offentligt meddelande Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Sisällys Esipuhe 2 Maailmanperintöalue ja luonnonsuojelu 4 Merenkurkun saaristo ja Korkea Rannikko yksi maailmanperintökohde

Lisätiedot

SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Ruoppausmassojen meriläjitysalue Helsingin edustalla Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio Förbättring av riksväg 25 genom att bygga ett mitträcke Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio

Lisätiedot

SALAOJAYHDISTYS RY. 1/2013 95. toimintavuosi

SALAOJAYHDISTYS RY. 1/2013 95. toimintavuosi SALAOJAYHDISTYS RY 1/2013 95. toimintavuosi SALAOJAYHDISTYS RY:N JÄSENJULKAISU 1/2013 www.salaojayhdistys.fi Kuulumisia salaojituskentältä...4 Tunnustuspalkinto maankuivattajille...5 Salaojakartat ovat

Lisätiedot

Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 85(2-2008)

Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 85(2-2008) Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2 2008 Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 85(2-2008) KALA- JA RIISTAHALLINNON JULKAISUSARJA

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen 0041 Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Max Nilsson Oy Katternö Ab vice ordförande, varapuheenjohtaja Oy Herrfors Ab vice ordförande,

Lisätiedot

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen Activity 3.5 (Port Study, Part I) Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen www.midnordictc.net SAMMANDRAG Sjötransporterna och hamnarna är av stor betydelse för

Lisätiedot

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, tra k- och miljöcentralen Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg 2010 Vaasan kaupunki Vasa stad Mustasaaren kunta

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Fortum Power and Heat Oy NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 52K30045.41 Syyskuu 2010 NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO Yhteystiedot: Hankkeesta vastaava: Yhteysviranomainen:, ympäristöpäällikkö Satu Viranko

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 1 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2014 2 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Omistajakunnat/ Henkilömäärä/ Omistusosuus/ Ägarkommuner Invånarantal Ägarandel Isojoki/Storå 2 198 5,40 % Kurikka (Jurva) 3

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse Sisältö Innehåll Toimitusjohtajan katsaus Pohjoismaista mallia kohti 1 Tusinan kunnan yhtiö 3 Hallitus ja henkilöstö 4 Jätteet talteen 5 Hyötyjätteiden keräys raaka-aineeksi

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse 2006 Rosk n Roll Oy Ab Missio Rosk n Roll Oy Ab rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen mallin mukaisen, maailman huipputasoa olevan jätehuoltojärjestelmän.

Lisätiedot

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Raportteja 84 2012 Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Pohjanmaan ja KESKI-POHJANMAAN maakunta LANDSKAPET österbotten OCH mellersta österbotten Maaseudun hanketuet 2007-2011

Lisätiedot

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 Kalliolämpö säästää luontoa Kotimaiset energiamuodot tulossa Geomatkailija kiertää Pohjanmaata GeoFoorumi 1/2008 Julkaisija: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus 2 Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014... 3 2.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO SUOMEN KIVISORA OY MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Lisätiedot

Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan

Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan WoS vai Scopus? Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:17 WoS vai Scopus? Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot