Marginaalista valtavirtaan. Kehitysmaille oikeudenmukaisen kaupankäynnin edistäminen Suomessa 1970-luvulta 2000-luvulle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marginaalista valtavirtaan. Kehitysmaille oikeudenmukaisen kaupankäynnin edistäminen Suomessa 1970-luvulta 2000-luvulle."

Transkriptio

1 Saana Halinen Pro gradu -tutkielma syyskuu 2002 Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos Marginaalista valtavirtaan. Kehitysmaille oikeudenmukaisen kaupankäynnin edistäminen Suomessa 1970-luvulta 2000-luvulle. SISÄLLYS: 1 Johdanto 1.1 Tutkimuskohde ja tutkimuskysymys 1.1 Oikeudenmukaista,eettistä vai reilua kauppaa? 1.2 Kehitysmaakauppaliike maailmalla ja Suomessa 1.3 Reilun kaupan merkkijärjestelmä 1.4 Aikaisempi tutkimus 1.5 Tutkielman rakenne 2. Lähteet ja tutkimusmenetelmät 2.1 Lähteet 2.2 Tutkimusmenetelmät Diskurssit ja toimintatavat Rakenne/konteksti ja toimijuus_ Tutkija ja tulkinta Tutkimuksen toteuttaminen 3. Oikeudenmukaisen kaupan edistämisen historiallinen konteksti luku maailmantaloudessa ja Uusi kansainvälinen talousjärjestys ja 1970 lukujen radikalismi ja uudet yhteiskunnalliset liikkeet 3.3 Kehitysmaaliike Suomessa: kolmasmaailmalaisuudesta prosenttiliikkeeseen 3.4 Uusliberalismi, markkinahallinnan aika ja kuluttajakansalaisen synty ja 1990-luvuilla 4. Kehitysmaakauppaliike historiallisesti 1970-luvulta nykypäivään 4.1 Tapaustutkimukset Oulun Juuttiputiikki Turun kehitysmaakauppa/maailmankauppa Suomen Kehitysmaakauppayhdistysten liitto /Maailmankauppojen liitto ry. 4.2 Kehitysmaakauppayhdistykset: tiedotusta vai silkkaa kaupankäyntiä? Oulun Juuttiputiikki: tiedotuksesta kaupankäynnin korostamiseen Turun kehitysmaakauppa: ensisijaista tiedotus Kehitysmaakauppaliike: enemmän tiedottamista, mutta myös myyntiä 4.3 Kehitysmaakauppa ja konventionaalinen kauppa Oulun Juuttiputiikki: kaupallinen suuntaus kasvaa ja vahvistuu Turun Maailmankauppa: kaupallisuus lisääntyy, mutta niin myös kauppakritiikki Kehitysmaakauppaliike: kaupallisuus vahvistuu, mutta kriittisyyskään ei katoa

2 4.4 Kaupankäynnin kriteerit: pienien ja köyhien puolesta isoja vastaan 5. Kehitysmaakauppaliike vaihtoehtoliikkeenä 6. Afrikan tähti-hanke vedenjakajalla 6.1 Gaudeamus Import ja Afrikan Tähti-hanke: kehitysmaakauppaa ylioppilaskunnissa 6.2 Suomi toteuttamaan mini-uktj, Afrikan Tähti aloittaa 6.3 Kehitysmaakauppaa markkinaehdoin: Afrikan Tähti konventionaalisille markkinoille 6.4 Kriteerit: tuottajan oltava iso ja reilu 6.5 Ideologian ja markkinoiden välissä: Afrikan Tähti vedenjakajalla 7. Reilun kaupan merkkijärjestelmä 7.1 Kansainvälinen Reilun kaupan merkkijärjestelmä Suomeen 7.2 Reilu kauppa mukaan konventionaalisille markkinoille 7.3. Tarkat kriteerit, luotettava merkki 8. Marginaalista valtavirtaan 8.1 Maailmanjärjestelmän muuttamisesta markkinointiin 8.2 Mahdollisuuksia ja ongelmia 1. Johdanto 1.1 Tutkimuskohde ja tutkimuskysymys Tutkimus käsittelee oikeudenmukaista kaupankäyntiä ns. kehitysmaiden ja länsimaiden välillä edistänyttä kansalaisliikettä 1 Suomessa. Ensimmäiset oikeudenmukaista kaupankäyntiä kehitysmaiden kanssa harjoittaneet kehitysmaakauppayhdistykset perustettiin Suomessa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. Toiminnan uutta aaltoa edustaa Suomeen 1990-luvun lopulla tuotu Reilusta kaupasta kertova merkki tuotteiden kyljessä. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia oikeudenmukaisen kaupankäynnin kansalaisliikettä historiallisessa kontekstissaan 2 ja tutkia erityisesti liikkeen sisällä tapahtuneita keskustelun ja käytäntöjen muutoksia. Kiinnostukseni liikkeen sisäiseen keskusteluun ja muutokseen lähti uudempaa Reilun kaupan merkkijärjestelmää kohtaan kohdistetusta kritiikistä. Merkkijärjestelmää kritisoitiin liiasta kaupallisuudesta ja kokonaisvaltaisempien tavoitteiden unohtamisesta.3 Kiinnostuin 1 Käytän tässä kansalaisliikettä yksikössä, vaikka yhtä hyvin voisi puhua liikkeistä monikossa riippuen siitä, näkeekö liikkeiden välillä enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. 2 Historiallisen kontekstin sijasta voisi puhua myös poliittisesta mahdollisuusrakenteesta tai toimintatilasta. 3 Esimerkiksi Johan Ehrsted kirjoitti Voima-lehdessä (Voima 6/2001), että "Reilu kauppa ylläpitää riistoa". Ehrstedtin pääargumentti oli, että "riistoa" ylläpidetään, kun Reilun kaupan merkillä varustettuja kahveja myyviltä kauppaketjuilta ei vaadita kokonaisvaltaista toiminnan muutosta: merkin saa kahviin, vaikka "yrityksen koko muu kahvinostopolitiikka jatkaa vanhaan malliin eikä muutosta edes edellytetä". Lisäksi hän kritisoi jalostuksen tapahtumista länsimaiden omissa paahtimoissa. Ehrstedt vertaa kauppaketjuja kehitysmaakauppoihin, jotka ovat kokonaisvaltaisesti "reiluja".

3 kehitysmaakauppaliikkeen ja Reilun kaupan merkkijärjestelmän eroista, tapahtuneesta muutoksesta ja liikkeen sisäisestä keskustelusta: oliko vastaavia keskusteluja käyty aikaisemminkin? Lähdin lopulta hahmottamaan muutosta kolmen kysymyksen kautta: 1) Minkä yhdistys näki ensisijaisena tarkoituksenaan?, 2) Mikä oli yhdistyksen suhtautuminen konventionaalisiin markkinoihin ja kaupallisuuteen? ja 3) Millaisia kriteereitä käytettiin tuottajien valinnassa? 1.2 Oikeudenmukaista, eettistä vai reilua kauppaa? Oikeudenmukainen kaupankäynti on hankalasti määriteltävissä, koska kyse on selkeästi normatiivisesta käsitteestä. Tästä huolimatta käsitteelle on yritetty antaa yleispäteviä sisältöjä. Kate Birdin ja David Hughesin mukaan oikeudenmukaisen kaupankäynnin tunnusmerkkejä ovat suora kauppa kehitysmaiden tuottajien kanssa, pitkät sopimukset, markkinainformaation välittäminen tuottajalle ja tuottajan tekninen avustaminen. Vastineeksi kehitysmaan tuottajan tulee sitoutua maksamaan työntekijöille minimipalkka, ja annettava heille oikeus järjestäytyä ammattiliitoksi. Lapsi- ja pakkotyön käyttö on kiellettyä. 4 Eräät tutkijat ovat tehneet eron eettisen ja oikeudenmukaisen kaupan välille, mutta mielestäni tämä ei ole ollut täysin perusteltua.5 Käytän tässä oikeudenmukaista kauppaa, eettistä kaupankäyntiä ja Reilua kauppaa pitkälti toistensa synonyymeinä.6 Oikeudenmukaisen kaupankäynnin määrittelyä hankaloittaa huomattavasti sen lisäksi, että eri tutkijat määrittelevät sen hieman eri tavalla ja myös se, että itse oikeudenmukaisen kaupankäynnin liikkeen sisällä käsitykset oikeudenmukaisuudesta ovat muuttuneet. Hyvin yleisellä tasolla voi sanoa, että oikeudenmukaisuus on ymmärretty vastakohtansa, epäreilun kaupan kautta. Epäoikeudenmukaisena kaupankäyntinä on yleisesti tutkimani kansalaisliikkeen sisällä pidetty kehitysmaiden tuottajien heikkoa asemaa maailmanmarkkinoilla. Keskeisinä ongelmina maailmankaupassa kehitysmaiden kannalta on pidetty muun muassa tuottajalle lankeavaa hyvin pientä osaa lopputuotteen hinnasta, tuotteiden jalostuksen keskittymistä länsimaihin ja 4 Bird & Hughes 1997, Kts. esim. Strong Eettinen kaupankäynti on määritelty enemmän eläinten oikeuksiin keskittyvänä ja hyväntekeväisyysargumentteja käyttävänä, kun taas oikeudenmukainen kauppa edustaa holistisempaa näkemystä, jossa otetaan huomioon ihmisten, yhteisöjen ja eläinten hyvinvointi ja korostetaan kaupankäynnin reiluutta, joka ei ole hyväntekeväisyyttä. Tämä erottelu on sinällään järkevä, mutta nimikkeet, eettisyys ja oikeudenmukaisuus eivät ole ehkä aivan osuvat. Vaikeuksista määritellä eettinen tai oikeudenmukainen kauppa kts. myös Blowfield 1999, Oikeudenmukaisen kaupan käsitteen määrittelyä vaikeuttaa myös se, että käsitettä fair trade käytetään yleisesti taloustieteessä tarkoittamaan hieman erilaista keskustelua, joka kuitenkin liittyy myös tutkimani liikkeen problematiikkaan. Taloustieteessä on käyty keskustelua kansainvälisestä kaupasta, kaupan vapaudesta ja normeista. On keskusteltu muun muassa ympäristö- ja sosiaalisten normien hyödyllisyydestä tai vahingollisuudesta kansainvälisessä kaupassa. Useat taloustieteilijät ovat argumentoineet, että fair trade ei ole oikeudenmukaista kauppaa, koska ympäristö- ja sosiaaliset normit mahdollistavat protektionistisen kauppapolitiikan, ja että ainoaa oikeudenmukaista kauppaa on vapaakauppa. Tämä on kiinnostava keskustelu, johon myös sosiaalitieteilijöillä olisi paljon annettavana, mutta johon en tämän tutkimuksen puitteissa pysty perehtymään. Keskustelusta kts. esim Rodrik 1997.

4 työskentelyoloja (mm. lapsityövoiman käyttöä) kehitysmaissa. Ongelmina pidettyjä asioita on kuitenkin myös muita ja oikeudenmukaisen kaupan käsitteen määrittely on tässä käytännön pakosta epämääräistä, juuri sen vuoksi että käsitteen sisällöt ovat vuosien saatossa muuttuneet. Tämä käsitteen sisällöllinen muuttuminen onkin olennainen osa tutkimuskysymystäni. Oikeudenmukainen kauppa on ollut historiallisesti muuttuva, ei staattinen eikä yksiselitteinen käsite ja siksi sen täsmälliset määritysyritykset epäonnistuvat. 1.3 Kehitysmaakauppaliike maailmalla ja Suomessa Ensimmäiset kehitysmaakaupat perustettiin 1960-luvulla Iso-Britanniaan ja Alankomaihin. Yksi uranuurtajista oli brittiläinen kansalaisjärjestö Oxfam, joka perustettiin toisen maailmansodan aikaan vuonna Järjestön perustajien joukossa oli mm. kirkon edustajia, virkamiehiä ja aikansa johtavia yhteiskunnallisia ajattelijoita. Oxfamin (alkuperäiseltä nimeltään Oxford Committee for Famine Relief) alkuperäinen toimintakenttä ei ollut kehitysyhteistyö, vaan järjestö perustettiin auttamaan sodan vuoksi nälkää kärsiviä ihmisiä Euroopassa.7 Kun sota oli ohi, Oxford Committee for Famine Relief lyhensi nimensä Oxfamiksi ja keskittyi kehitysmaiden auttamiseen. Oxfam perusti jo varhain myymälöitä, jonne kerättiin lahjoituksina tavaraa.8 Oxfamin kehitysmaakauppatoiminnan voi katsoa alkaneen vuonna 1959, jolloin järjestön työntekijä toi Hong Kongista mukanaan kommunistista vallankumousta paenneiden kiinalaisten tekemiä koristeneuloja ja kirjailtuja rasioita ja niitä kaupattiin Oxfamin myymälässä. Sittemmin tavaroiden tuonti vakiintui. Aluksi niitä myytiin lähinnä joulumyyjäisissä, mutta myöhemmin perustettiin Oxfam Activities Ltd hoitamaan maahantuontia (myöhemmin nimi muutettiin Oxfam Tradingiksi). Vuonna 1966 kauppoja oli Iso-Britanniassa viisikymmentä luvun alkupuolella Alankomaissa perustettiin kehitysmaakauppoja, joissa myytiin muun muassa sokeria mainoslauseella: By buying cane sugar, you give poor countries a place in the sun of prosperity. Iso-Britannian ja Alankomaiden lisäksi myös muissa maissa perustettiin oikeudenmukaista kaupankäyntiä harjoittavia kehitysmaakauppoja, joita kutsuttiin myös kolmannen maailman kaupoiksi ja myöhemmin maailmankaupoiksi. Oikeudenmukaisen kaupankäynnin edistäminen kasvoi vaatimattomasta alustaan voimakkaasti ja vuonna 1998 oikeudenmukaista kauppaa harjoittavia kehitysmaakauppoja oli Euroopassa yli Suomeen vastaava kansalaisliike rantautui reilun viidentoista vuoden viiveellä. Ensimmäinen kehitysmaakauppatoimintaan keskittynyt kehitysmaayhdistys11 perustettiin Ouluun vuonna 1977 ja yhdistyksen kauppa laitettiin pystyyn seuraavana vuonna. Jo ennen tätä Tammisaaren Emmaus-yhdistys oli myynyt muun toimintansa ohessa bangladeshilaisia käsitöitä, mutta 7 Black 1992, Mts. 32, 34, Mts Fair Trade Yearbook. Towards 2000, Kehitysmaakauppatoimintaa harjoittavat yhdistykset kutsuivat itseään yleensä joko kehitysmaakauppayhdistyksiksi tai kehitysmaayhdistyksiksi.

5 varsinaiseksi kehitysmaakaupaksi sitä ei vielä voida laskea. Oulun jälkeen seuraavaksi perustettiin kehitysmaakauppayhdistys Turkuun vuonna Kolmanneksi vanhin kehitysmaakauppayhdistyksistä on Tampereen kehitysmaakauppa, joka perustettiin vuonna Kehitysmaakauppayhdistysten yhteistyöjärjestö, silloinen Suomen kehitysmaakauppojen liitto ry.( nykyinen Maailmankauppojen liitto ry.) perustettiin vuonna Kehitysmaakaupoista alettiin 1990-luvulla puhua Maailmankauppoina, sillä kehitysmaa -sana koettiin negatiivisena. Oma lukunsa suomalaisessa kehitysmaakauppaliikkeessä oli 1980-luvun puolivälissä toimintansa aloittanut Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ja Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) yhteishanke, Gaudeamus Import (myöhemmin Afrikan Tähti -hanke), jonka tarkoituksena oli tuoda suoraan eteläisestä Afrikasta kehitysmaissa jalostettuja tuotteita, kaupata niitä konventionaalisten kanavien kautta ja maksaa tuottajille reilu hinta.12 Hanke päättyi ylioppilaskuntien osalta vuonna Eurooppalaiset maailmankaupat muodostivat vuonna 1994 NEWS:in, Network of European World Shopsin. Yhteistyöverkoston jäseninä ovat kansalliset Maailmankauppojen kattojärjestöt Suomen lisäksi Belgiasta, Itävallasta, Iso-Britanniasta, Alankomaista, Tanskasta, Ranskasta, Saksasta, Irlannista, Espanjasta, Ruotsista ja Sveitsistä.13 Oikeudenmukaisen maailmankaupan edistäminen onkin hyvin länsimainen ilmiö: Länsi-Euroopan lisäksi Maailmankauppoja on perustettu Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. 1.4 Reilun kaupan merkkijärjestelmä Vuonna 1988 Alankomaissa perustettu Reilun kaupan merkkijärjestelmä pohjautui Maailmankauppayhdistysten tekemälle työlle ja ajatuksille oikeudenmukaisesta kaupankäynnistä. Reilusta kaupasta tuotteen kyljessä kertova laatumerkki sai nimekseen Max Havelaar.14 Ensimmäinen sertifioitu tuote oli kahvi. Keskeinen ero maailmankauppoihin on muun muassa siinä, että Reilun kaupan merkillä varustettuja tuotteita myydään konventionaalisten kanavien kautta tavallisissa päivittäistavarakaupoissa. Merkki erottaa Reilun kaupan tuotteet normaaleista vastaavista tuotteista. Reilun kaupan merkin käyttöoikeutta myöntävät kansalliset lisenssiyhdistykset, jollaisena Suomessa toimii Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. Kansalliset yhdistykset, joita on yhteensä 17, eivät itse käy kauppaa, vaan tämä hoituu tavallisia kanavia pitkin yritysten toimesta Konventionaalisilla kanavilla tarkoitetaan tässä "tavallisia" kauppaliikkeitä ja kaupan keskusliikkeitä. Maahantuonnista vastasi kuitenkin Afrikan Tähti -hanke itse. 13 How NEWS Was Established ja Members. NEWS, The Network of European World Shops:in WWW-sivusto Max Havelaar oli hollantilainen virkamies, josta kerrottiin 1800-luvun puolivälissä ilmestyneessä tositapahtumiin perustuneessa romaanissa. Havelaar taisteli Alankomaiden Indonesiaan pystyttämää pakkotyöjärjestelmää vastaan ja romaanin ilmestymisen sanotaan vaikuttaneen paljon yleiseen mielipiteeseen, joka puolestaan vaikutti siihen, että pakkotyöjärjestelmä purettiin. Voipio 1993, Näitä yrityksiä ovat niin maahantuojat kuin kauppojen keskusliikkeet ja yksittäiset päivittäistavarakaupat.

6 Kansallisten merkkiyhdistysten toimintaa koordinoimaan perustettiin vuonna 1997 Fair Trade Labelling Organizations International (FLO). FLO:n vastuulla on muun muassa tuottajarekisterien ylläpito ja tuottajien ja maahantuojien valvonta. Jokaisella tuotteella on oma rekisterinsä ja omat tarkat kriteerinsä sille, mitä kehitysmaan tuottajalta vaaditaan järjestelmään pääsemiseksi. Järjestelmässä on kriteerit tällä hetkellä muun muassa kahville, teelle, banaaneille ja muille hedelmille, kaakaolle, hunajalle, sokerille, mehuille, riisille ja jalkapalloille Aikaisempi tutkimus Kehitysmaakauppaliikettä ja reilua kauppaa on tutkittu vähän ja vielä vähemmän historiallisesta perspektiivistä. Aiheesta on olemassa aktivistien itsensä kirjoittamia pamfletinomaisia julkaisuja, mutta akateeminen tutkimus on yllättävänkin vähäistä, kun sitä vertaa esimerkiksi kehitysmaakauppaliikkeen kanssa saman ikäiseen ympäristöliikkeeseen ja siitä tehtyyn tutkimukseen. Myös suhteessa muuhun kehitysmaaliikehdinnästä tehtyyn tutkimukseen kehitysmaakauppaliikkeen kohdalla on todellinen aukko tutkimuksessa. Kehitysmaakauppaliikkeestä ja Reilusta kaupasta tehdyn tutkimuksen voi jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: evaluaatiotutkimukset, tutkimukset ja kirjoitukset "eettisestä kulutuksesta" ja liiketutkimus. Näistä viimeinen kategoria on tutkimuskysymykseni kannalta olennaisin. Evaluaatiotutkimukset käsittävät pääasiassa tapaustutkimuksia, joissa on tarkasteltu Reilun kaupan toiminnan vaikutuksia kehitysmaissa.17 Markkinointi- ja kulutusorientoituneissa aikakausijulkaisuissa on julkaistu suhteellisen runsaasti artikkeleita muun muassa ns. "vihreästä kuluttajasta" ja yhä useammin "eettisestä kuluttajasta".18 Oikeudenmukaisen kaupankäynnin liikkeestä tehty tutkimus on pääosin ulkomaista. Suomalaisia tutkimuksia kehitysmaakauppaliikkeestä ja/tai Reilun kaupan liikkeestä on vain muutamia, ja nämäkin pääasiassa pro gradu -tutkielmia. Mika Helva on tutkielmassaan tarkastellut Turun kehitysmaakauppaa esimerkkinä vaihtoehtoliikkeestä. Eija Suominen on omassa pro gradu -työssään tutkinut lappeenrantalaisen kehitysmaakaupan aktiivien ja asiakkaiden kulutustottumuksia. Yksikään suomalainen tutkimus ei käsittele liikettä historiallisesti. Teuvo Raiskio on kuitenkin kirjoittanut Oulun kehitysmaakaupan historiikiksi tarkoitetun artikkelin. Kansainvälisiä akateemisia tutkimuksia Reilun kaupan liikkeestä on julkaistu lähinnä artikkelimuodossa. Monografioita ei juuri ole julkaistu, poikkeuksena kuitenkin Michael Barrat Brownin tutkimus Fair trade. Reform and Realities in the International Trading System. Brown käsittelee tutkimuksessaan kuitenkin lähinnä maailmankaupan ongelmia ja niiden syntyä, mutta vähemmän oikeudenmukaista kaupankäyntiä kansalaisliikkeenä Fair Trade Standards. Fair Trade Labelling Organizations Internationalin (FLO) WWW-sivusto Esimerkiksi Barrientos 2000; Auroi Esimerkiksi Irwin 1999; Langeland Brown 1993.

7 Lähemmäksi omaa tutkimustani tulee Mary Ann Littrellin ja Marsha Ann Dicksonin monografia vaihtoehtoista kaupankäyntiä edistävistä organisaatioista ja kehitysmaatuottajista.20 Anne Tallontiren on artikkelissaan on analysoinut kehitysmaaliikettä juuri historiallisesta perspektiivistä. Tapaustutkimuksena Tallontirellä oli Cafedirect, Britanniassa toimiva oikeudenmukaisen kaupan kansalaisjärjestö. Hän jaottelee eettisen kaupankäynnin neljään jaksoon: goodwill selling, solidarity trade, mutually beneficial trade ja trading partnerships. Goodwill sellingillä Tallontire tarkoittaa 1950-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuun käytyä, kirjoittajan mukaan naiivia kauppaa, jota harjoittivat lähinnä kehitysyhteistyössä toimivat kansalaisjärjestöt. Solidarity trade kattaa puolestaan ajanjakson 1970-luvun lopulta 1980-luvun alkuun. Kaupasta tuli säännöllisempää ja organisoidumpaa, mutta volyymit olivat edelleen pieniä. Tyypillisiä yhteistyötahoja olivat osuuskunniksi järjestäytyneet kehitysmaiden tuottajat.21 Mutually beneficial trade on kirjoittajan mukaan 1990-luvun ilmiö. Kun aikaisemmin painopiste oli tuottajassa, nyt alettiin kiinnittää enemmän huomiota kuluttajaan, tuotteiden laatuun ja taloudellisiin näkökohtiin. Trading partners suuntauksella Tallontire viittaa kauppasuhteen viemistä aikaisempaa enemmän kumppanuuden (partnership) suuntaan Tutkielman rakenne Koska tarkoitukseni on tarkastella oikeudenmukaisen kaupan liikettä nimenomaan historiallisessa kontekstissaan, olen käyttänyt suhteellisen paljon sivuja historiallisen taustan luomiseen. Tämä osuus tutkielmasta on luku 3. Empiirisen analyysini olen jakanut kolmeen päälukuun 4, 6 ja 7. Luku 4 käsittelee kehitysmaakauppaliikettä, luku 6 Afrikan Tähti -hanketta ja luku 7 Reilun kaupan merkkijärjestelmää. Tutkielman lukemista helpottaakseni olen lisäksi kirjoittanut kehitysmaakauppaliikkeen analyysistä ja Afrikan Tähti -liikkeestä eräänlaiset väliyhteenvedot (luvut 5 ja 6.5 ). Luvussa 8 esitetään tutkielman johtopäätökset. 2. Lähteet ja tutkimusmenetelmät 2.1 Lähteet Tutkimuksen lähteinä olen käyttänyt kehitysmaakauppaliikkeen, Afrikan Tähti -hankkeen ja Reilun kaupan edistämisyhdistyksen tuottamia aineistoja. Koska kehitysmaakauppayhdistyksiä on Suomessa tällä hetkellä toiminnassa yli kaksikymmentä, olisi ollut sekä työekonomisesti että matkakustannusten vuoksi mahdotonta käydä läpi kaikkien niiden aineistoja, etenkin kun aineistot ovat usein järjestämättömiä. Valitsin tutkimuskohteikseni kaksi vanhinta kauppayhdistystä: Oulun 20 Littrell & Dickson Tallontire 2000, Mts. 168.

8 ja Turun kehitysmaakaupat. Jotta olisin pystynyt jäljittämään koko liikkeen tasolla käytyä keskustelua, minun oli otettava mukaan vielä yksi keskeinen lähderyhmä. Olen käyttänyt kehitysmaakauppayhdistysten yhteistyöelimeksi perustetun Kehitysmaakauppayhdistysten liiton (myöhemmin Maailmankauppojen liitto) julkaisemaa Kauppalehteä ja sen vuosikertoja , lukuun ottamatta vuosikertoja 1991 ja Tämän aineiston etu on siinä, että lehden päätoimittajuus kiersi kehitysmaakauppayhdistykseltä toiselle, jolloin voi ajatella, että monet eri näkemykset olivat edustettuina vuosien varrella. Aineiston heikkous on siinä, että lehden julkaiseminen aloitettiin vasta vuonna Keskeinen ongelma koko aineiston kannalta on siinä, että minulla ei ollut pääsyä Tampereen kehitysmaakaupan arkistoaineistoon.24 Tampereen kehitysmaakauppa perustettiin vuonna 1983 ja sen arkistot olisivat olleet tärkeitä tälle tutkimukselle siksi, että se on ollut ammattimaisimmin hoidettuja kehitysmaakauppoja Suomessa. Kauppa tunnetaan ennen kaikkea tansanialaisesta Africafesta, pikakahvista, jonka tuotanto laitettiin pystyyn Tansaniassa Tampereen kehitysmaakaupan tuella. Aineiston puuttumisen vuoksi Tampere ei muodosta tässä tutkielmassa omaa tapaustutkimustaan Oulun ja Turun kauppojen tapaan, mutta Tampereen kehitysmaakaupassa aktiivisesti toimineiden Erkki Aunolan ja Pasi Toivosen yhteishaastattelu paikkaa osaltaan tätä puutetta.25 Kauppayhdistykset ovat pääosin pitäneet aineistonsa hyvässä tallessa. Käytettävissä oleva aineisto on Oulun ja Turun kaupoissa käsittänyt lähinnä kauppojen tai tarkemmin niitä pyörittäneiden kehitysmaakauppayhdistysten toimintakertomuksia ja -suunnitelmia, kokouspöytäkirjoja, kampanjamateriaalia, leikearkistoja, kirjeenvaihtoa ja satunnaisia kirjallisessa muodossa säilyneitä mielipidepapereita ja yleisönosastokirjoituksia. Paljon yhdistystoiminnassa mukana olleena tiedostan sen, että kirjallinen materiaali voi antaa joissain tapauksissa vinoutuneen kuvan yhdistyksen toiminnasta tai valottaa siitä vain kapeata osaa. Korjatakseni tätä epäsuhtaa ainakin 23 En saanut käsiini aivan kaikkia numeroita ja täydellisistä vuosikerroista minulta puuttuukin lehdet 4/1986, 2-4/1992, 1/1994, 2/1995, 2/1996, 4/1996, 1/1997, 2/1998, 2/1999 ja 4/1999. Näiden vuosikertojan ulkopuolelta analyysissäni on mukana aineistoa numerosta 4/2000. Kävin läpi myös kaikki 1999 jälkeen ilmestyneet numerot, mutta niissä ei ollut (numeroa 4/2000 lukuun ottamatta) tutkimuskysymykseni kannalta relevanttia aineistoa. Sain lehtiä käyttööni sekä Turun että Tampereen kehitysmaakaupalta että maailmankauppojen liitolta, mutta yhdelläkään näistä ei ollut täydellisiä vuosikertoja. Täydelliset vuosikerrat olisi todennäköisesti ollut mahdollista saada etsimällä lehtiä myös muista kehitysmaakauppayhdistyksistä, mutta työekonomiset kysymykset tulivat jälleen vastaan. Lehtiä löytyi muutama myös työväenliikkeen kirjastosta, mutta heilläkään ei ollut vuosikertoja 1991 ja Syy tähän oli siinä, että aineistot olivat vaikeasti saatavilla pitkäaikaisen aktiivin kotona, eikä hän ollut halukas päästämään minua tutustumaan niihin. Kun tutkimus hyödyntää yhdistysten jälkeensä jättämiä aineistoja, on aina todennäköisempää kuin viranomaisaineistoja käytettäessä, että aineisto ei ole täydellinen. Tampereen yhdistys on siitä poikkeuksellinen verrattuna moniin muihin kehitysmaakauppayhdistyksiin, että toiminta on henkilöitynyt paljon yhteen aktiiviseen ihmiseen. Jos yhdistyksen toiminnassa aktiivit vaihtuvat säännöllisesti muutaman vuoden välein, on myös todennäköisempää, että aineisto pysyy yhdistyksen toimipaikalla. Silloin kun toimintaa pyörittää pääasiassa sama ihminen vuosikymmeniä, on taas todennäköisempää, että paperit hautaantuvat ko. aktiivin kotiin tai jopa häviävät. Kun ihmiset eivät vaihdu, institutionaalisen muistin säilyminen papereiden muodossa ei ole niin merkityksellistä toiminnan jatkuvuuden kannalta. 25 Toivosen ja Aunolan haastattelua olen analysoinut kehitysmaakauppaliikkeen kohdalla tapaustutkimusten jälkeen.

9 jonkin verran, olen arkistoaineiston tutkimisen lisäksi haastatellut vanhoja aktiiveja. Erityisesti Oulun yhdistyksen alkuvaiheiden osalta, joilta arkistoaineistoa ei ole niin runsaasti kuin myöhemmiltä vuosilta, haastattelut olivat merkittäviä lähteitä. Afrikan Tähti -hankkeen kohdalla aineisto oli tutkimuskysymystäni ajatellen erittäin antoisaa analysoitavaa. Yhdistys on tuottanut runsaasti kirjallista materiaalia, jossa tuodaan julki keskeisiä kysymyksiä yhdistyksen tarkoituksesta, kehitysmaakaupasta ja suhteista ympäröivään yhteiskuntaan. Reilun kaupan merkkijärjestelmästä aineistoa ei ole käytetty tässä tutkielmassa niin runsaasti kuin aikaisemmista liikkeistä. Tämä johtuu osaksi käytännön pakosta: järjestelmä tuotiin Suomeen vasta muutama vuosi sitten, mutta se on myös tietoinen valinta. Tutkimukseni keskittyy vanhempaan liikkeeseen ja liikkeen sisällä tapahtuneeseen muutokseen. Olen myös jättänyt tutkimuksen ulkopuolelle Reilun kaupan edistämisyhdistyksen rinnalle perustetun henkilöyhdistyksen, Reilun kaupan puolesta ry:n, lähinnä siksi, että vuonna 2000 perustettu yhdistys on niin nuori, ettei sen toiminnasta voisi tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä.26 Aineistoni koostuu Reilun kaupan edistämisyhdistyksen toimintakertomuksista ja yhdistyksen internet-sivujen aineistosta (www.reilukauppa.fi). 2.2 Tutkimusmenetelmät Diskurssit ja toimintatavat Keskeinen tutkimuskohteeni on oikeudenmukaisen kaupan liikkeen sisäinen keskustelu ja käytännöt. Käsitteen "diskurssi" käytöstä huolimatta tämä ei ole foucault lainen tutkimus.27 Michel Foucault, jonka nimeen diskurssianalyysin nimellä kulkeva tutkimustraditio liitetään, oli kiinnostunut ennen kaikkea ns. asiantuntijapuheesta (Hubert Dreyfusin ja Paul Rabinowin termillä serious speech acts) ihmistieteissä (Human Sciences), erityisesti psykiatriassa. Foucault n diskurssianalyysille oli keskeistä biovallan käsite, jolla Foucault tarkoittaa yksilön hyvinvoinnin parantamisen nimissä lisääntyvää vallankäyttöä ja kontrollia (ordering). Foucault n lähestymistavan erotti muista samassa linjassa olevista ajattelijoista "... a unique emphasis on the body as the place in which most most minute and local social practices are linked up with the large scale organisation 26 Reilun kaupan puolesta ry perustettiin, koska edistämisyhdistys ottaa vain yhdistyksiä jäseniksi ja reilun kaupan toiminnan ympärille oli muodostunut aktiivisten ihmisten ryhmä, joka koki järjestäytymisen tarpeelliseksi. 27 "Foucault laisuus" on sinänsä hankalasti määriteltävissä, koska Foucault itse on todennut Archaeology of Knowledgen johdannossa: "Do not ask who I am and do not ask me to remain the same" (Foucault 1972, 17).

10 of power."28 Vaikka tutkimukseni ei ole "foucault laista" diskurssin käsitteeseen ja sen käyttöön Foucault lla tai "foucaultlaisilla" ei ole monopolia. Yleisesti määriteltynä diskurssianalyysiä on kuvailtu kielenkäytön tarkastelemisena tekemisenä, "joka muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta".29 Tarkastellessaan globalisaation vaikutusta keskusteluun ns. pohjoismaisesta hyvinvointivaltiomallista Pauli Kettunen on puolestaan määritellyt diskurssin legitiimien kysymysten kentän määrittelynä ja rajaamisena. Toisin sanoen Kettusen mukaan olennaista ei ole "vastausten kilpailu paremmuudesta" vaan valta päättää kysymykset, päättää agendasta.30 Valta ei tässä ole valtaa perinteisessä mielessä, valtaa joka voidaan jäljittää tiettyihin yksilöihin tai instituutioihin. Kettusen muotoilu sopii myös omaan lähestymistapaani. En analysoi sitä, kenellä valta on, vaan vallan olemus näkyy sitä kautta, mitkä asiat nähdään itsestäänselvinä (asioita, joita ei tarvitse perustella), millaisista asioista puhutaan ja miten: mikä on agenda. Ensiksi mainitun diskurssianalyysin määritelmän jälkimmäinen osa on myös tärkeä: kielenkäyttö myös rakentaa sosiaalista todellisuutta. Tähän palaan, kun tarkastelen seuraavassa luvussa toimijan ja rakenteen suhdetta ja siitä käytyä keskustelua. Analyysini ei kuitenkaan rajoitu pelkästään kieleen tai teksteihin, vaan tutkin myös käytäntöjen muutoksia suhteessa muuttuviin liikkeen sisäisiin diskursseihin. Pystyn analyysissäni osoittamaan diskurssien samankaltaisuuksia tiettyihin tunnettuihin aatesuuntiin, mutta tässä on korostettava, että kyse on puhtaasti tutkijan konstruktioista. En väitä, että liikkeen sisäisen keskustelun tietyt piirteet ovat joidenkin aatteiden heijastumia, vaan osoitan ainoastaan samankaltaisuuksia. Liikkeen sisäiset diskurssit syntyvät interaktiossa ja aatteet ovat osa vuorovaikutusta. Pertti Alasuutari määrittää puheavaruuden käsitteensä hieman samaan tapaan. Hän kirjoittaa, että hän ei tarkastele puheavaruuksia "...ikuisiksi ja universaaleiksi ajateltujen ideologioiden ilmenemismuotoina vaan ajallisesti ja paikallisesti ainutkertaisina merkitysten, käytäntöjen ja toimijoiden asemien muodostumina".31 Tähän voi liittää Dominic LaCapran kritiikin historioitsijoiden innokkaasta pyrkimyksestä "kontekstualisoida" tekstejä. LaCapran mukaan tämä johtaa siihen, että tekstit nähdään suoraviivaisesti jonkin suuremman ilmiön ilmentyminä tai "as a sign of times", ja tämä toimii tekosyynä sille, että tekstejä luetaan huolimattomasti tai ei lueta ollenkaan.32 Tekstien ohella aineistoni koostuu viidestä haastattelusta. Haastattelujen subjektiivista luonnetta on perinteisessä historiankirjoituksessa pidetty ko. lähderyhmän ongelmana. Oral history -keskustelu on kuitenkin kääntänyt tämän päinvastaiseksi ja haastatteluaineistojen subjektiivisuutta on pidetty pikemminkin niiden ansiona. Haastatteluaineistoja on pidetty oral history -keskustelun piirissä hyvinä lähteinä, kun tutkitaan merkityksiä, joita haastateltavat antavat tapahtumille ja huonompina lähteinä ns. tapahtumahistoriasta. Alessandro Portelli on kuitenkin korostanut, että haastatteluaineistoja ei pidä aliarvioida myöskään tapahtumahistoriallisessa tutkimuksessa, koska haastattelut voivat paljastaa tuntemattomia tapahtumia tai antaa uusia näkökulmia ja uutta tietoa tutuista tapahtumista. Ymmärrän haastatteluaineistoni tähän tapaan: käytän niitä sekä paikkaamaan 28 Dreyfus & Rabinow 1982, xx, xxii. 29 Jokinen, Juhila ja Suoninen 1999, Kettunen 1998, 33, Alasuutari 1996, LaCapra 1987, 14.

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Politiikan ja talouden tutkimuksen

Lisätiedot

Siirtolaisuuden hallintaa Kaikkienko hyväksi?

Siirtolaisuuden hallintaa Kaikkienko hyväksi? 1 Siirtolaisuuden hallintaa Kaikkienko hyväksi? Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM foucault laisen hallintamentaliteetin näkökulmasta tarkasteltuna Piia Nikula Valtio-opin laitos/ Kansainvälisten

Lisätiedot

SUOMALAINEN, VIROLAINEN JA RUOTSALAINEN NÄKÖKULMA MATKAILUALAN YHTEISKUNTAVASTUUSEEN

SUOMALAINEN, VIROLAINEN JA RUOTSALAINEN NÄKÖKULMA MATKAILUALAN YHTEISKUNTAVASTUUSEEN SUOMALAINEN, VIROLAINEN JA RUOTSALAINEN NÄKÖKULMA MATKAILUALAN YHTEISKUNTAVASTUUSEEN Tapaustutkimukset Yyterin kylpylähotellista, Pyhäjärven lomakeskuksesta ja Sätra Brunn -terveyskylpylästä Maarit Hiltunen

Lisätiedot

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa!

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa! Markus Kaakinen Tampereen Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipsykologia Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa! Tapaustutkimus ympäristöekspertti-toiminnasta

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä. Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003

Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä. Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003 Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003 ALKUSANAT Niiskuneiti oli löytänyt ensimmäisen rohkean

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1

Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1 Anneli Anttonen Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1 Aluksi Maavertailut kuuluvat tänä päivänä jokaisen sanomalehden rutiiniuutisiin. Milloin verrataan ruokakorin hintaa eri maissa,

Lisätiedot

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT Keskustelua Turun Sanomissa taiteilijoiden työhuoneista ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 Satu Kankkunen Pro-gradu tutkielma 2011 Taiteiden

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

On kiva olla osa joukkoa suomalainen Uriah Heep -fanius vuosina 1970-2013

On kiva olla osa joukkoa suomalainen Uriah Heep -fanius vuosina 1970-2013 On kiva olla osa joukkoa suomalainen Uriah Heep -fanius vuosina 1970-2013 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos Suomen historian pro

Lisätiedot

Globaalihallinnan tulevaisuus

Globaalihallinnan tulevaisuus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Anne Verho Globaalihallinnan tulevaisuus kansainvälinen investointiregiimi globaalihallinnan kehittämisessä Kansainvälinen

Lisätiedot

Kreikan kriisi hallinnollisena ongelmana

Kreikan kriisi hallinnollisena ongelmana TAMPEREEN YLIOPISTO Santeri Salonen Kreikan kriisi hallinnollisena ongelmana Jälkistrukturalistinen analyysi Kreikan talouskriisin ratkaisupyrkimysten tuottamasta valtiollisen vallan transformaatiosta

Lisätiedot

!"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!&

!#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+01001!& !"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!& '2232456677282469:7;4&

Lisätiedot

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 !!!!!!!!!!!!!!! Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 Etnologian pro gradu -tutkielma Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Maaru

Lisätiedot

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Minna Rönkä Helsingin yliopisto Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia Pro gradu -tutkielma 2014 Sisältö

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. KATSE Jäsenkirje 1/2010

KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. KATSE Jäsenkirje 1/2010 KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION KATSE Jäsenkirje 1/2010 1 Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura (KATSE) Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen

Lisätiedot

Juho Uusimäki VENÄJÄN ASEMA JA ROOLIT HELSINGIN SANOMIEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTISISSA MIELIPITEISSÄ JA NÄKEMYKSISSÄ VUOSINA 2009 2011

Juho Uusimäki VENÄJÄN ASEMA JA ROOLIT HELSINGIN SANOMIEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTISISSA MIELIPITEISSÄ JA NÄKEMYKSISSÄ VUOSINA 2009 2011 Juho Uusimäki VENÄJÄN ASEMA JA ROOLIT HELSINGIN SANOMIEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTISISSA MIELIPITEISSÄ JA NÄKEMYKSISSÄ VUOSINA 2009 2011 Pro gradu -tutkielma Kansainväliset suhteet Syksy 2013 Lapin

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa

MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa Hanna Katariina Bergman Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot

Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto?

Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto? Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto? Virpi Hämeen-Anttilan Suden vuosi 2000-luvun suomalaisena yliopistoromaanina Eija Fabritius kirjallisuuden pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin

Lisätiedot

IDENTITEETIN LIIKKUVA JUHLA SEMIOOTTINEN ANALYYSI POSTMODERNISTA FITNESSKEHOSTA

IDENTITEETIN LIIKKUVA JUHLA SEMIOOTTINEN ANALYYSI POSTMODERNISTA FITNESSKEHOSTA IDENTITEETIN LIIKKUVA JUHLA SEMIOOTTINEN ANALYYSI POSTMODERNISTA FITNESSKEHOSTA TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos Pro gradu -tutkielma, 81 s. Sosiologia Tammikuu 2006 Mari Äikäs

Lisätiedot

Osuuskunta kylätoiminnassa

Osuuskunta kylätoiminnassa Osuuskunta kylätoiminnassa - tapausesimerkkinä Rämsöön kyläosuuskunta Marja Kerttu Kurkela Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2007 Aluetiede Yhdyskuntatieteiden laitos Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Internet ja kansalaistoiminta

Internet ja kansalaistoiminta Why is it that everytime I think I know the answers, someone goes and changes the questions?" - Fox Mulder, The X-Files Internet ja kansalaistoiminta Internetin hyödyntäminen nuoriso- ja ammattiyhdistystoiminnassa

Lisätiedot