Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari"

Transkriptio

1 VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013

2 2 SISÄLLYSLUETTELO YLITUOMARIN KATSAUS (Sopeuttamisesta)... 3 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA... 4 Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus... 4 Vakuutusneuvostosta erityistuomioistuimeksi... 4 Vakuutusoikeudessa käsiteltävät asiat Vakuutusoikeuden asema toimeentuloturva-asiain muutoksenhakujärjestelmässä... 6 VAKUUTUSOIKEUDEN ORGANiSAATIO... 7 Vakuutusoikeuden jäsenet Vakuutusoikeuden osastot Asioiden jakautuminen osastoille... 7 Vakuutusoikeuden istunnot Vakuutusoikeuden hallinto ja henkilökunta VAKUUTUSOIKEUDEN LAINKÄYTTÖTOIMINTAVUONNA Asioiden käsittely vakuutusoikeudessa Saapuneet ja ratkaistut asiat Käsittelyaika Suulliset käsittelyt Täysistunnotja vahvennetut istunnot Ratkaistujen asioiden lopputuloksesta Muutoksenhaku vakuutusoikeuden ratkaisuista korkeimpaan oikeuteen Muutoksenhaku vakuutusoikeuden ratkaisuista korkeimpaan hallinto-oikeuteen Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus ANNETUT LAUSUNNOT VIESTINTÄ KOULUTUS TYÖHYVINVOINTI TOIMITILAT VIERAILUT VAKUUTUSOIKEUDESSA HALLINTOTUOMIOISTUINTEN yhteistyö VAKUUTUSOIKEUDEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN VAKUUTUSOIKEUDEN LÄÄKÄRIJÄSENET VAKUUTUSOIKEUDEN ASIANTUNTIJAJÄSENET VAKUUTUSOIKEUDEN HENKILÖKUNTA TILASTOT... 20

3 Sopeuttamisesta Vuonna 2013 valmistuneessa oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa kartoitettiin laajasti mahdollisuuksia ja keinoja uudistaa oikeuslaitosta niin, että perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämä oikeusturva voitaisiin tuottaa aiempaa vähemmillä kustannuksilla. Tavoitteena oli, että ohjelman mukaisilla toimenpiteillä saavutettaisiin tietty määrä säästöjä tulevina vuosina ja näin sopeutettaisiin oikeuslaitos, mukaan lukien tuomioistuinlaitos, valtakunnalliseen valtiontalouden sopeuttamisohjelmaan. Ohjelman mukaisia toimenpiteitä on jo alettu toteuttaa ja myös säästöjä on odotettavissa. Mikäli oikeuslaitokseen kuitenkin kohdennetaan lisäsäästöjä, eivät nämä toimenpiteet nähtävästi tule riittämään. Vakuutusoikeutta koskee ohjelman kohta, jossa ehdotetaan toimentuloturvan muutoksenhakujärjestelmän uudistamista kokonaisvaltaisesti vuoteen 2020 mennessä siten, että tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden määrää voidaan vähentää. Tämä edellyttäisi ensi asteen päätöksentekomenettelyn ja muutoksenhakulautakuntien toiminnan kehittämistä siten, että asiat selvitetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hyvin ja että ratkaisumenettely on läpinäkyvää ja päätökset hyvin perusteltuja. Mikäli tämän kehitystyön myötä saadaan ensi asteen päätösten oikeusvarmuus korkealle tasolle ja vakuutusoikeuden asiamäärät vähenemään, olisi pitkällä aikavälillä eli vuoteen 2025 mennessä mahdollista siirtää vakuutusoikeuden asiat hallinto-oikeuksien ratkaistaviksi. Edellä kuvatuin keinoin oletetaan siis vakuutusoikeuden asiamäärien vähenevän. On kuitenkin varsin epävarmaa, tuleeko näin tapahtumaan, vaikka kehittämistyössä onnistuttaisiinkin. Varsin mahdollista on, että päätöksiin haetaan jatkossakin muutosta nykyisessä määrin ja että vakuutus oikeutta näin edelleen tarvitaan. Uudistamisesta saatavat säästöt jäävät myös hämärän peittoon, sillä vakuutusoikeus on toiminnallisen tehokkuuden kannalta arvioituna edelleenkin Suomen tuottavin ja taloudellisin tuomioistuin. Puhumattakaan siitä, onko vakuutusoikeudessa käsiteltävien asioiden siirto hallinto-oikeuksiin muutenkaan järkevää. Oikeuslaitokseen kohdistuvien sopeuttamistoimenpiteiden yhteydessä puhutaan mielellään kehittämisestä, vaikka kysymys on kehittämisestä säästöjen ehdoin. Taustalle näyttää jo jääneen ydinkysymys: tuleeko säästötoimenpiteitä ylipäätään kohdistaa myös oikeuslaitokseen. Tuntuu unohtuvan se oikeudenhoidon uudistamisohjelmassakin mainittu lähtökohta, että oikeuslaitoksen tehtävä oikeuksien suojan, yhteiskunnan toimivuuden ja yhteiskuntarauhan ylläpitäjänä on oikeusvaltion kulmakivi. Kun säästöt vuodesta toiseen kohdistuvat myös oikeuslaitokseen, tulee tämä ennemmin tai myöhemmin väistämättä vaikuttamaan kansalaisten oikeusturvaan. Jollei muuten, niin käsittelyaikojen pitenemisenä, jos käsittelyn ja päätösten laatu halutaan pitää nykyisellään. Näin on vakuutusoikeudessakin käynyt, kun henkilökuntaa on viime vuosina vähennetty. Erilaisilla sopeuttamistoimenpiteillä oikeusturvan taso voidaan jonkin aikaa säilyttää entisellään, mutta pidemmän päälle tämä ei onnistune, kun käytettävissä olevat keinot loppuvat. Oikeuslaitoksen henkilökuntaa voidaan tosin aina vähentää, mutta näin saatavat, valtiontalouden kannalta vähäiset säästöt tulevat niiden seurannaisvaikutusten vuoksi tuskin olemaan edes todellisia. Kuvatulta kehitykseltä voidaan edelleenkin välttyä, mikäli ymmärretään oikeuslaitoksen toimivuuden arvo. Tämän arvon näytti jo runsas vuosi sitten ymmärtäneen nykyisin eläkkeellä oleva valtiosihteeri Raimo Sailas, jolta ajankohtaisohjelmassa kysyttiin, mikä valtion toiminto hänen mielestään tulisi jättää valtiontalouden säästökohteiden ulkopuolelle. Hetken pohdittuaan Sailas vastasi: oikeuslaitos. Viisas vastaus, mutta se tulisi toteuttaa myös käytännössä. Juha Pystynen ylituomari

4 4 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus Vakuutusoikeus toimii toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuimena. Vakuutusoikeuden tehtävänä on antaa laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa toimeentuloturvan muutoksenhakijoille. Vakuutusneuvostosta erityistuomioistuimeksi Vuonna 1917 perustettiin nykyistä tapaturmavakuutuslakia edeltäneen tapaturmavakuutusasetuksen mukaisten asioiden käsittelemistä varten vakuutusneuvosto, toimi muutoksenhakuelimenä näissä asioissa, mutta jolla oli myös mm. korvausten määräämiseen liittyviä tehtäviä. Vakuutusneuvosto muutettiin vuonna 1943 vakuutusoikeudeksi. Aluksi vakuutusoikeuden tehtävänä oli toimia muutoksenhakutuomioistuimena työtapaturma~ ja sotilasvamma-asioissa. Sittemmin vakuutusoikeuden tehtävät ovat toimeentuloturvajä~estelmän kehittämisen yhteydessä huomattavasti laajentuneet. Vakuutusoikeuteen on myös siirretty asiaryhmiä muilta valitusviranomaisilta, kuten julkisen sektorin eläkeasiat ja palkkaturva-asiat korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyminen on myös edellyttänyt muutoksenhakumahdollisuuden avaamista tuomioistuimeen useissa asiaryhmissä. Vakuutusoikeuden keskeisen toimialueen muodostaa eri eläkejärjestelmien mukaisista päätöksistä tehtyjen muutoksenhakuasioiden käsitteleminen. Myös työtlömyysturva-asiat, opintotukiasiat, työtapaturma-asiat, sotilasvamma-asiat, sairausvakuutusasiat ja asumistukiasiat muodostavat merkittävän osuuden vakuutusoikeudessa käsiteltävistä asioista. Vakuutusoikeuden toimintaa säätelee vakuutusoikeuslaki (132/2003), joka tuli voimaan toukokuussa Samanaikaisesti tulivat voimaan valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta (237/2003) sekä vakuutusoikeuden työjärjestys, jota on päivitetty viimeksi Vakuutusoikeudesta on muodostettu toimeentuloturva-asioiden ylin muutoksenhakuaste, jonka toimialaan kuuluvat laaja-alaisesti kansalaisten toimeentuloturvaa koskevat asiat. Useimmissa tapauksissa vakuutusoikeus toimii toisena ja samalla ylimpänä muutoksenhakuasteena, jonka päätökseen ei enää voi hakea muutosta valittamalla. Tapaturmavakuutusasioissa on eräissä tapauksissa muutoksenhakuoikeus korkeimpaan oikeuteen, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan.

5 5 Vakuutusoikeudessa käsiteltävät asiat Vakuutusoikeudessa käsiteltäviä asia ryhmiä ja keskeisimpiä niitä koskevia lakeja olivat vuonna 2013 seuraavat: työeläkeasiat (työntekijän eläkelaki 395/2006) maatalousyrittäjien eläkeasiat (maatalousyrittäjän eläkelaki 1280/2006) maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkeasiat ja luopumiseläkeasiat (laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 1317/ 1990, luopumiseläkelaki 16/1974) maatalousyrittäjien luopumiskorvaus- ja luopumistukiasiat (laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 1330/1992, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta 1293/1994, laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta 1297/ 1994, laki maataloustuotannon lopettamistuesta 1340/1996) yrittäjien eläkeasiat (yrittäjän eläkelaki 1272/ 2006) merimieseläkeasiat (merimieseläkelaki 1290/ 2006) valtion eläkeasiat (valtion eläkelaki 1295/2006) kunnalliset eläkeasiat (kunnallinen eläkelaki 549/2003) evankelis-iuterilaisen kirkon eläkeasiat (evankelis-iuterilaisen kirkon eläkelaki 261/2008) työtapaturma- ja ammattitautiasiat (tapaturmavakuutuslaki 608/1948, ammattitautilaki 1343/ 1988) maatalousyrittäjien tapaturma-asiat (maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki 1026/1981) sotilastapaturma-asiat (sotilastapaturmalaki 1211/1990) urheilijoiden tapaturma-asiat (laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 276/2009) rikosvahinkoasiat (rikosvahinkolaki 1204/2005) sotilasvamma-asiat (sotilasvammalaki 404/ 1948) sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutusasiat (laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta 1039/1997, muutettuna lailla 984/2004) muut kuntoutusasiat (työntekijän eläkelaki 25-34, yrittäjän eläkelaki 22-31, maatalousyrittäjän eläkelaki 42-46, merimieseläkelaki 25-34, valtion eläkelaki 24-33, kunnallinen eläkelaki 17-22, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005, laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 625/ 1991, laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 626/1991) kansaneläkeasiat (kansaneläkelaki 568/2007, rintamasotilaseläkelaki 119/1977, laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä 988/1988) takuueläkeasiat (laki takuueläkkeestä 703/2010) työttömyysturva-asiat (työttömyysturvalaki 1290/2002), koulutustukiasiat (laki julkisesta työvoimaja yrityspalvelusta 916/2012), kuntouttavaa työtoimintaa koskevat asiat (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001), vuorottelukorvausasiat (vuorotteluvapaalaki 1305/2002), kotoutumistukiasiat (laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, siltä osin kuin siinä on kysymys kotoutumistukena myönnettävästä työmarkkinatuesta, aikaisemmin maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettu laki 493/1999) ammattitutkintostipendi- ja aikuiskoulutustukiasiat (laki koulutusrahastosta 1306/2002, laki aikuiskoulutustuesta 1276/2000) palkkaturva-asiat (palkkaturvalaki 866/1998, merimiesten palkkaturvalaki 1108/2000) opintotukiasiat (opintotukilaki 65/1994) koulumatkatukiasiat (laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta 48/1997) asumistukiasiat (asumistukilaki 408/1975, laki eläkkeensaajan asumistuesta 571/2007) alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukiasiat (laki vammaisetuuksista 570/2007, aikaisemmin lapsen hoitotuki- ja vammaistukiasiat) eläkettä saavan hoitotukiasiat (laki vammaisetuuksista 570/2007) sosiaaliturvan soveltamisasiat (laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 1573/1993) sairausvakuutusasiat (sairausvakuutuslaki 1224/2004) lapsilisäasiat (lapsilisälaki 796/1992) lasten kotihoidon tukiasiat (laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996) äitiysavustusasiat (äitiysavustuslaki 477/1993) sotilasavustusasiat (sotilasavustuslaki 781/ 1993) elatustukiasiat (elatustukilaki 580/2008) apurahansaajien sosiaaliturva-asiat (Maatalousyrittäjien eläkelaki 1280/2008) vammaisten tulkkauspalveluasiat (laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010) julkisuusasiat (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 ja laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomio-istuimissa 381/2007) ratkaisupyynnöt oikeusapupäätökseen (oikeusapulaki 257/2002) viivästymisen hyvittämisasiat (laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä 362/2009) pitkäaikaistyöttömien eläketukiasiat (laki eräiden pitkäaikaisesti työttömänä olleiden henkilöiden eläketuesta 39/2005)

6 6 Vakuutusoikeuden asema toimeentuloturva-asiain muutoksenhakujärjestelmässä Toimeentuloturva-asioissa muutoksenhakujärjestelmä on pääosin kaksiportainen. Etuuksia myöntävien laitosten ja yhtiöiden päätöksiin haetaan muutosta ensimmäisenä muutoksenhakuasteena toimiviita muutoksenhakulautakunnilta. Lautakuntien päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeus toimii käsittelemissään asioissa ylimpänä muutoksenhakuasteena lukuun ottamatta eräitä tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja sotilastapaturmalain mukaisia asioita, joissa on mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Työeläkeasioissa, maatalousyrittäjien ja yrittäjien eläkeasioissa sekä merimieseläkeasioissa eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen päätökseen haetaan muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä on oikeus valittaa vakuutusoikeuteen. Sama muutoksenhakujärjestelmä on sukupolvenvaihdoseläkeasioissa sekä luopumiskorvaus- ja luopumistukiasioissa. Valtion eläkeasiat, kunnalliset eläkeasiat ja evankelis-iuterilaisen kirkon eläkeasiat käsittelee Keva. Näissä asioissa annettuihin päätöksiin haetaan muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaita, jonka päätöksestä on oikeus valittaa vakuutusoikeuteen. Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa saa vakuutusyhtiön tai Valtiokonttorin päätökseen tyytymätön hakea siihen valittamalla muutosta tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Lautakunnan päätökseen haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Mikäli vakuutusoikeuden päätöksellä on ratkaistu kysymys oikeudesta korvaukseen tai siitä kenen on korvaus suoritettava, sekä perustev~litusta koskevassa asiassa saa vakuutusoikeuden päätökseen hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi taikka jos siihen on erityistä aihetta sellaisen oikeudenkäyntitai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava, tai jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. Korvauksen suuruutta koskevissa asioissa ei ole valitusmahdollisuutta korkeimpaan oikeuteen. Maatalousyrittäjien tapaturma-asioita hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Näissä asioissa muutoksenhakujärjestelmä on sama kuin työtapaturma-asioissa. Myös sotilastapaturmalain mukaisissa asioissa ja urheilijoiden tapaturmaturva-asioissa sekä tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavaa kuntoutusta koskevissa asioissa muutoksenhakujärjestelmä on sama kuin työtapaturma-asioissa. Liikennevakuutuslain perusteella korvattavaa kuntoutusta koskevissa asioissa haetaan vakuutuslaitoksen päätökseen muutosta suoraan vakuutussoikeudelta. Sotilasvammalain mukaiset asiat käsittelee VaItiokonttori, jonka päätökseen haetaan suoraan muutosta vakuutusoikeudelta. Sama muutoksenhakujärjestelmä on myös sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutusasioissa. Rikosvahinkoasiat käsittelee Valtiokonttori, jonka päätökseen haetaan muutosta suoraan vakuutusoikeudelta. Työttömyysturva-asioissa ratkaisee työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa koskevan asian ensimmäisenä asteena Kansaneläkelaitos ja ansiopäivärahaa koskevan asian asianomainen työttömyyskassa. Aikuiskoulutustukea koskevissa asioissa antaa ensimmäisenä asteena päätöksen Koulutusrahasto sekä palkkaturva-asioissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Näihin päätöksiin haetaan muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta. Opintotukiasioissa antavat ensi asteena päätöksiä Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus ja paikallistoimistot sekä yliopistojen ja korkeakoulujen opintotukilautakunnat. Koulumatkatukiasioissa antaa ensi asteena päätöksen Kansaneläkelaitos. Päätöksistä voi valittaa opintotuen muutoksenhakulautakuntaan, jonka päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Kansaneläkeasioissa, vammaistukiasioissa, eläkettä saavan hoitotukiasioissa, eläkkeensaajan asumistukiasioissa, asumistukiasioissa, pitkäaikaistyöttömien eläketukiasioissa, maahanmuuttajan erityistukiasioissa, takuueläkeasioissa sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa asioissa haetaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen ensin muutosta valittamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Lautakunnan päätöksestä on muutoksenhakuoikeus vakuutusoikeuteen. Samoin menetellään sairausvakuutuslain mukaisissa asioissa, lapsilisäasioissa, lasten kotihoidon tukiasioissa, äitiysavustusasioissa ja sotilasavustusasioissa.

7 7 VAKUUTUSOIKEUDEN ORGANISAATIO Vakuutusoikeuden jäsenet Vakuutusoikeutta johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa vakuutusoikeuden ylituomari. Vakuutusoikeuden jäseniä ovat ylituomari, laamannit ja vakuutusoikeustuomarit sekä lääkärijäsenet ja muut sivutoimiset asiantuntijajäsenet varajäsenineen. Osaston henkilökuntaan kuuluvat laamannin lisäksi vakuutusoikeustuomarit, asessorit, vakuutus oikeussihteerit ja notaarit. Ylituomarin, laamannit ja vakuutusoikeustuomarit nimittää Tasavallan Presidentti tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) mukaisesti. Asessori avustaa laamannia osaston töiden järjestelyssä sekä ohjaa osaston esittelijöitä. Lääkäri- ja muut asiantuntijajäsenet sekä heidän varajäsenensä määrää valtioneuvosto oikeusmi nisteriön esityksestä viideksi vuodeksi kerral laan. Lääkärijäsenten ja lääkärivarajäsenten määräämistä varten sosiaali- ja terveysministeriö tekee ehdotuksen oikeusministeriölie. Vakuutusoikeuden osastot Lainkäyttöasiat ratkaistaan vakuutusoikeudessa kolmella eri osastolla. Osastoa johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa laamanni. Laamanni valvoo osaltaan oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta va kuutusoikeuden ratkaisuissa. Osaston valmisteluyksikköön kuuluvat notaarit huolehtivat asioiden esivalmistelusta. Vastaava notaari toimii valmisteluyksikön esimiehenä. Lisäksi vakuutusoikeudessa on hallinto- ja toimistopalveluyksikkö, jonka johtajana toimii kansliapäällikkö. Asioiden jakautuminen osastoille Osasto 1 Osasto 2 Osasto 3 Julkisuusasiat Täytäntöönpanon keskeytysasiat Työttömyysturva-asiat Sosiaaliturvan soveltamisasiat Merimieseläkeasiat Ammattitutkintostipendi- ja aikuis Sotilasvamma-asiat Mel-kuntoutusasiat koulutustukiasiat Sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden Työeläkeasiat Työnantajan omavastuumaksuasiat kuntoutusasiat Tel-kuntoutusasiat Työttömyysvakuutusmaksuasiat Partisaanikorvausasiat Kansaneläkeasiat Täytäntöönpanon keskeytysasiat Kertakorvausasiat Eläkkeensaajan asumistukiasiat Eläkettä saavan hoitotukiasiat Liikennevakuutuskuntoutusasiat Maahanmuuttajan erityistukiasiat Kuntien eläkeasiat Tapaturmavakuutuskuntoutusasiat Yrittäjien eläkeasiat Kuel-kuntoutusasiat Täytäntöönpanon keskeytysasiat Yel-kuntoutuasiat Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä Tapaturma-asiat Eläkettä saavan hoitotukiasiat Palkkaturva-asiat Maatalousyrittäjien tapaturma-asiat Asumistukiasiat Pitkäaikaistyöttömien eläketukiasiat Kansaneläkeasiat Maatalousyritt. eläkeasiat Sairausvakuutusasiat Eläkkeensaajan asumistukiasiat Myel-kuntoutusasiat Lapsilisäasiat Rikosvahinkoasiat Julkiset eläkeasiat Lasten kotihoidon tukiasiat Alle 16-vuotiaan vammaistukiasiat Vel-kuntoutusasiat Äitiysavustusasiat 16 vuotta täyttäneen vammaistukiasiat Ahvenanmaan maak. hall. eläkeasiat Sotilasavustusasiat Eläkettä saavan hoitotukiasiat Takuueläkeasiat Kansaneläkeasiat Opintotukiasiat Viivästymisen hyvittämisasiat Kansaneläkekuntoutusasiat Koulumatkatukiasiat Viivästymisen hyvittämisasiat Maatalousyritt. sv-omavastuuajan korv.asiat Ratkaisupyynnöt oikeusapupäätöksestä Elatustukiasiat Vammaisten tulkkauspalvelut Viivästymisen hyvittämisasiat

8 VAKUUTUSOIKEUDEN ASEMA TOIMEENTULOTURVAN MUUTOKSENHAKUJÄRJESTELMÄSSÄ KORKEIN HALLINTO-OIKEUS VAKUUTUS- OIKEUS KORKEIN OIKEUS Purku menettelyvirheen johdosta Mahdollisuus hakea valituslupaa osassa tapaturma- ja ammattitautiasioita LIIKENNEVAKUUTUSYHTIÖT, LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS SUOMEN PANKKI, EDUSKUNTA, VALTIONEUVOSTO, AHVENANMAAN MAAKUNNAN HALLITUS Henkilöstön eläkeasiat Liikennevakuutuslain perusteella korvattava kuntoutus OIKEUSAPUTOIMISTOT Ratkaisupyynnöt oikeusapupäätöksiin VALTIOKONTTORI Rikosvahinkoasiat ja sotilasvamma-asiat SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA OPINTOTUEN MUUTOKSEN- HAKULAUTAKUNTA TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA KANSAN- ELÄKE- LAITOS KANSAN- ELÄKE- LAITOS YLIOP: OPINTO- TUKI- LAUTA- KUNNAT TYÖ- ELÄKE- LAITOK- SET MAATA- LOUS- YRITTÄ- JIEN ELÄKE- LAITOS MERI- MIES- ELÄKE- KASSA KEVA ELÄKETUR- VAKESKUS TAPATUR- MAVAK. LAI- TOSTEN LIITTO TAPATUR- MAVAKUU- TUSLAI- TOKSET JA VALTIO- KONTTORI MAATA- LOUS- YRITTÄ- JIEN ELÄKE- LAITOS KANSAN- ELÄKE- LAITOS TYÖT- TÖ- MYYS- KAS- SAT ELIN- KEINO-, LIIKEN- NE- JA YMPÄ- RISTÖ- KESKUK- SET KOU- LU- TUS- RA- HAS- TO Kansaneläke- asumistuet, vammais- ja hoitotuet, sairausvakuutus, kuntoutus, lapsilisä, lasten kotihoidon tuki, maahanmuuttajan erityistuki, pitkäaikaistyöttömien eläketuki, sotilasavustus, äitiysavustus, elatustuki sekä Suomen sosiaaliturvan soveltaminen Opintotuki, koulumatkatuki Opintotuki Työntekijän eläkelain sekä yrittäjän eläkelain mukaiset eläke- ja kuntoutusasiat Maatalousyrittäjän eläkelain mukaiset sekä apurahan saajien eläke- ja kuntoutusasiat Merimieseläke- ja kuntoutusasiat Kuntien, valtion ja ev.lut. kirkon sekä Kelan toimihenkilöiden eläke- ja kuntoutusasiat Suomen työeläkejärjestelmän soveltaminen, seuraamukset lakisääteisten työeläke- ja tapaturmavakuutusvelvollisuuksien laiminlyönneistä Työtapaturmaja ammattitautiasiat, sotilastapaturmaasiat, urheilijoiden tapaturma-asiat sekä näihin liittyvät kuntoutusasiat Maatalousyrittäjien ja apurahan saajien tapaturma- ja ammattitautiasiat sekä niihin liittyvät kuntoutusasiat Peruspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki, vuorottelukorvaus Ansiopäiväraha, koulutustuki sekä vuorottelukorvaus Palkkaturva Aikuiskoulutustuki, ammattitutkintostipendi

9 VAKUUTUSOIKEUDEN LAINKÄYTTÖORGANISAATIO YLITUOMARI I OSASTO II OSASTO III OSASTO LAAMANNI LAAMANNI LAAMANNI Vakuutusoikeustuomarit Sivutoimiset lääkärijäsenet Muut sivutoimiset jäsenet Asessori Vakuutusoikeussihteerit Vakuutusoikeustuomarit Sivutoimiset lääkärijäsenet Muut sivutoimiset jäsenet Asessori Vakuutusoikeussihteerit Vakuutusoikeustuomarit Sivutoimiset lääkärijäsenet Muut sivutoimiset jäsenet Asessori Vakuutusoikeussihteerit Vastaava notaari Notaarit Vastaava notaari Notaarit Vastaava notaari Notaarit

10 OSASTON ORGANISAATIO LAAMANNI JAOSTO A JAOSTO B JAOSTO C Laamanni Puheenjohtaja Vakuutusoikeustuomari Puheenjohtaja Vakuutusoikeustuomari Puheenjohtaja Vakuutusoikeustuomari Tarkastava jäsen Vakuutusoikeustuomari Tarkastava jäsen Vakuutusoikeustuomari Tarkastava jäsen Asessori Esittelijä Esittelijä Esittelijä Esittelijä Esittelijä OSASTON VALMISTELUYKSIKKÖ Vastaava notaari Notaarit

11 11 Vakuutusoikeuden istunnot Lainkäyttöasiat ratkaistaan istunnossa, jossa on puheenjohtajana vakuutusoikeuden ylituomari, laamanni tai vakuutusoikeustuomari ja muina jäseninä kaksi lakimiesjäsentä tai, jos lääke- tieteellinen selvitys voi vaikuttaa asian ratkaisuun, lakimiesjäsen ja lääkärijäsen. Lisäksi oikeuden jäseninä on osassa asioista kaksi sivutoimista asiantuntijajäsentä. Esittelijöinä toimivat asessorit ja vakuutusoikeussihteerit. Esittelijät toimivat myös oikeuden jäseninä niissä asioissa, joiden ratkaisemiseen lääkärijäsenet eivät osallistu. Myös vakuutusoikeustuomari voi toimia asiassa esittelijänä. Periaatteellisesti merkittävät asiat voidaan ratkaista vahvennetussa istunnossa tai täysistunnossa. Kansliatehtävissä toimivat kirjaaja, taloussihteeri, henkilöstösihteeri, toimistosihteerit ja virastomestarit. Vuonna 2013 vakuutusoikeuden henkilötyövuodet olivat 103,54. Vakuutusoikeudessa oli tilanteen mukaisesti 119 henkilöä, joista 8 oli vakuutusoikeuden sivutoimisia lääkärivarajäseniä. Virkavapaalla mainittuna aikana oli 17 henkilöä. Lisäksi vakuutusoikeudessa oli 9 lääkärivarajäsentä, jotka toimivat lausunnonantajalääkäreinä eri lääketieteen aloilta sekä 29 sivutoimista asiantuntijajäsentä ja 52 sivutoimisen asiantuntijajäsenen varajäsentä, jotka osallistuvat edellä kerrotun mukaisesti vakuutusoikeuden istuntoihin. Vakuutusoikeuden hallinto ja henkilökunta Ylituomari huolehtii vakuutusoikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta. Johtoryhmä toimii ylituomarin apuna vakuutusoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana toimivan ylituomarin lisäksi laamannit ja kansliapäällikkö. Tiedottajalakimiehenä/toimimiehenä toimiva vakuutusoikeussihteeri huolehtii vakuutusoikeuden oikeuskäytäntöön ja yleisesti ratkaisutoimintaan liittyvästä tiedottamisesta sekä julkisuuslain edellyttämästä tiedottamisesta. Lisäksi hän huolehtii myös asiakkaiden käytännön neuvonnasta ja opastamisesta asioissa, jotka eivät ole vireillä vakuutusoikeudessa. Vuoden 2013 aikana vakuutusoikeudesta lähetettiin tiedottajalakimiehen/toimimiehen toimesta asiakkaille 844 kirjettä. Informaatikko huolehtii vakuutusoikeuden sisäisestä tiedottamisesta sekä hoitaa kirjastoa ja muita tietopalvelutehtäviä. Informaatikko vastaa myös osaamissuunnittelijan tehtävistä. Tältä osin hänen vastuualueeseensa kuuluu yhteistyössä ylituomarin, kansliapäällikön ja koulutustyöryhmän kanssa suunnitella, kehittää ja toteuttaa vakuutusoikeuden henkilöstösuunnittelua ja osaamisen hallintaa. Koulutussihteerin tehtävää hoitava virkamies huolehtii henkilöstökoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä koulutustoimikunnan kanssa. Tietohallinnon asiantuntija huolehtii tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. 1,0... // ~0 //,..-" /1 q... ';;.,:: ~ ~ "2~

12 12 VAKUUTUSOIKEUDEN LAINKÄYTTÖTOIMINTA VUONNA 2013 Asioiden käsittely vakuutusoikeudessa Asioiden käsittelyssä vakuutusoikeudessa sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996). Käsittely on pääasiallisesti kirjallista. Vakuutusoikeudessa toimitetaan suullinen käsittely tarvittaessa asian selvittämiseksi siten kuin hallintolainkäyttölain 37 :ssä säädetään tai asianosaisen pyynnöstä siten kuin hallintolainkäyttölain 38 :ssä säädetään. Vakuutusoikeudessa on siten mahdollista järjestää suullinen käsittely kahdella eri perusteella. Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, todistajia tai asiantuntijoita tai vastaanottaa muuta selvitystä. Suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Vakuutusoikeus ei peri käsittelymaksuja. Asianosaiselle voi kuitenkin aiheutua muita kuluja esim. asiamiehen käytöstä, todistelusta sekä mahdolliseen suulliseen käsittelyyn saapumisesta. Hallintolainkäyttölain mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Yksityinen asianosainen voi kuitenkin joutua korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut vain poikkeuksellisesti. Oikeusapulain (257/2002) nojalla muutoksenhakijalla saattaa olla oikeus taloudellisen asemansa perusteella saada oikeusapua korvauksetta tai omavastuuosuutta vastaan. Vakuutusoikeuden on hallintolainkäyttölain mukaisesti huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi asianosaisten toimesta ja tarvittaessa hankittava selvitystä myös viran puolesta. Kertomusvuonna vakuutusoikeus ratkaisi asiaa (edellisenä vuonna asiaa). Vakuutusoikeus ei saavuttanut vuodelle 2013 asetettua ratkaistun asian tulostavoitetta. Vireillä olevien asioiden määrä oli vuoden lopussa (edellisenä vuonna 5.956), joten määrä nousi 707 asialla. Käsittelyaika Vakuutusoikeuden keskimääräinen käsittelyaika oli kertomusvuonna 12,6 kuukautta eli 0,4 kuukautta enemmän kuin edellisenä vuonna. Käsittelyaika ylitti keskimääräiselle käsittelyajalle asetetun 11 kuukauden tavoitteen. Vakuutusoikeus ratkaisi asioista noin 7 prosenttia alle kuudessa kuukaudessa ja 51,8 prosenttia alle vuodessa. Vakuutusoikeudessa yli 12 kuukautta vireillä olleiden asioiden määrä pysyi ennallaan. Niitä oli kertomusvuoden lopussa vireillä 871 asiaa (edellisenä vuonna 869 asiaa). Yli 24 kuukautta vanhojen asioiden määrä nousi hieman kertomusvuoden aikana. Lainkäyttöasioiden keskimääräinen vireilläoloaika oli 5,5 kuukautta eli sama kuin edellisenä vuonna. Suulliset käsittelyt Vakuutusoikeudessa järjestettiin kaksi suullista käsittelyä vuonna Täysistunnot ja vahvennetut istunnot Vakuutusoikeudessa jä~estettiin vuonna 2013 kolme vahvennettua istuntoa. Täysistuntoja ei järjestetty. Saapuneet ja ratkaistut asiat Vuonna 2013 vakuutusoikeuteen saapui yhteensä asiaa, mikä oli noin 2,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna (6.521 asiaa). Saapuneiden asioiden suurin asiaryhmä oli työeläkeasiat (1.793 asiaa). Toiseksi suurin asia ryhmä oli kansaneläkeasiat (907 asiaa) ja kolmanneksi suurin ryhmä tapaturma-asiat (862 asiaa). Sairausvakuutuslain mukaisia asioita saapui (717 asiaa) ja työtlömyysturva-asioita (625 asiaa).

13 13 Ratkaistujen asioiden lopputuloksesta Vakuutusoikeuden ratkaisemista valitusasioista 14,5 prosentissa muutettiin alemman asteen päätöstä. Päätöksen poistamista tarkoittavia hakemuksia ratkaistiin 92. Niistä hyväksyttiin 18,5 prosenttia. Poistovalituksia ratkaistiin 27, joista yhdessäkään ei muutettu alemman asteen päätöstä. Muita hakemuksia ratkaistiin 8. Niistä kolmessa muutettiin alemman asteen päätöstä. Muutoksenhakemus jätettiin tutkimatta 4 prosentissa ratkaistuista asioista. Muutoksenhaku vakuutusoikeuden ratkaisuista korkeimpaan oikeuteen Vuonna 2013 vakuutusoikeus ratkaisi 741 työtapaturma-asiaa, 59 tapaturmavakuutuskuntoutusasiaa ja 44 maatalousyrittäjien tapaturma-asiaa. Korkeimmasta oikeudesta saatujen tilastotietojen mukaan korkeimmalle oikeudelle saapui vuonna 2013 yhteensä 171 vakuutusoikeuden ratkaisua koskevaa valituslupahakemusta. Korkein oikeus myönsi vuonna 2013 valitusluvan yhteensä 9 vakuutusoikeuden ratkaisua koskevassa asiassa. Korkeimman oikeuden vuonna 2013 antamissa ratkaisuissa kahdessa muutettiin vakuutusoikeuden ratkaisua ja yhdeksässä vakuutusoikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin vakuutusoikeudelle. Muutoksenhaku vakuutusoikeuden ratkaisuista korkeimpaan hallinto-oikeuteen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui vuonna 2013 yhteensä 26 vakuutusoikeuden ratkaisua koskevaa asiaa. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saatujen tilastotietojen mukaan korkein hallintooikeus ratkaisi vuonna 2013 yhteensä 32 vakuutusoikeuden ratkaisua koskevaa asiaa, joista neljässä korkein hallinto-oikeus ei muuttanut vakuutusoikeuden ratkaisua, 24 asiassa hakemus hylättiin, yksi asia jätettiin tutkimatta ja kolme hakemusta hyväksyttiin. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Vakuutusoikeuden tuottavuuden tunnusluku oli 57,69 asiaa/henkilötyövuosi. Taloudellisuuden tunnusluku oli 1.326,39 euroa/ratkaistu asia.

14 ANNETUT LAUSUNNOT Vakuutusoikeus on vuoden 2013 aikana antanut seuraavat toimialaansa liittyvät lausunnot: - lausunto valtioneuvoston selonteosta valtiontalouden kehyksistä vuosille lausunto oikeuden hoidon uudistamisohjelmasta vuosille lausunto vakuutusoikeuden ylilääkärikysymyksestä - lausunto hallituksen esityksestä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta - lausunto Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) alaisen hankeryhmän valmistelemasta päätelaitteiden tietoturvaohjeesta VIESTINTÄ Vakuutusoikeuden viestinnän toteuttamisen perusteet on vahvistettu vakuutusoikeuden viestintäsuunnitelmassa. Vakuutusoikeuden viestinnän tarkoituksena on antaa oikeaa ja olennaista tietoa vakuutusoikeuden toiminnasta, menettelytavoista ja ratkaisuista. Viestintä lisää tietämystä ja luottamusta vakuutusoikeuden toimintaan ja tukee siten vakuutusoikeuden onnistumista perustehtävässään. Vakuutusoikeus julkaisee vuosittain vuosikertomuksen. Vakuutusoikeuden verkkosivut ovat osoitteessa Verkkosivulla on tietoja vakuutusoikeuden toiminnasta, kuten käsiteltävistä asioista ja henkilöstöstä. Muutoksenhakijalle on tietoa muun muassa asian käsittelyvaiheista, oikeudenkäyntikuluista ja suullisesta käsittelystä sekä sähköisestä asioinnista. Lisäksi verkkosivuilta on yhteys vakuutusoikeuden oikeustapauksiin, joista uusimmat ovat ensiksi näkyvillä. Verkkosivut sisältävät myös vakuutusoikeuden yhteystiedot. Vakuutusoikeuden oikeustapaukset ovat maksuttomana Internet-palveluna Finlexin säädöstietopankissa osoitteessa Vakuutusoikeuden tieto kanta sisältää ratkaisuja 1960-luvulta alkaen. Uusimmat ratkaisut ovat vuodelta Vuonna 2013 vakuutusoikeus julkaisi Finlexissä 19 päätöstä eli 0,32 % ratkaistuista asioista. Vuonna 2012 julkaistiin 40 päätöstä. 14 Vakuutusoikeudessa on käytössä tuomioistuinten diaaritietojen kyselykäyttöjärjestelmä (KYÖSTI). Kyselykäyttöön on siirretty vakuutusoikeuteen vuoden 2002 alusta lukien saapuneet asiat. Asianosaiset ja yleisö voivat selata vakuutusoikeuden käsittelemien asioiden julkisia diaaritietoja vakuutusoikeuden kirjaamon asiakastilassa olevalla asiakaspäätteellä. KOULUTUS Vuonna 2013 erilaisia vakuutusoikeuden henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia oli 62. Koulutuspäiviä vakuutusoikeudessa oli noin 530. Koulutukseen käytettiin 5,6 päivää henkilötyövuotta kohden. Vajaa kolmannes koulutuspäivistä oli sisäistä koulutusta ja yli kaksi kolmasosaa ulkopuolista koulutusta. Vakuutusoikeus järjesti henkilökunnalleen muun muassa lainmuutosten edellyttämää koulutusta, EU-koulutusta, ATK-koulutusta, kehittämispäivän, sekä lääketieteellisen seminaarin, johon kutsuttiin myös osallistujia korkeimmasta oikeudesta, korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja muutoksenhakulautakunnista. Laamannit ja kansliapäällikkö osallistuivat esimiehille suunnattuun koulutukseen. Vakuutusoikeuden henkilökuntaa osallistui myös aktiivisesti oikeusministeriön ja ulkopuolisten tahojen, kuten Eläketurvakeskuksen sekä Lakimiesliiton ja HAUS:in järjestämiin koulutuksiin. Myös arkistolaitoksen koulutusta hyödynnettiin arkistohallinnon kehittämiseksi. TYÖHYVINVOINTI Vakuutusoikeudessa toteutettiin syksyllä 2013 VMBaro-kysely, jonka tulokset käytiin läpi osastoittain. Vakuutusoikeudessa tulokset olivat hieman huonommat kuin edellisessä vuonna 2011 suoritetussa VMBaro-kyselyssä, mutta ne olivat kuitenkin samalla tasolla kujin oikeustoimen hallinnonalalla ja tuomioistuinlaitoksessa yleensä. VMBaro:n tuloksia on käsitelty myös johtoryhmässä. Vakuutusoikeudessa merkittävinä riskitekijöinä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta ovat työn henkinen kuormittavuus, etenemismahdollisuuksien puute ja epävarmuus virkasuhteen jatkumisesta. Työn henkiseen kuormittavuuteen on vaikuttanut käsiteltävien asioiden vaikeutuminen, mikä on lisännyt työmäärää siitäkin huolimatta, että käsiteltävien asioiden määrä on ruuhkavuosiin verrattuna vähentynyt.

15 15 Vakuutusoikeus näkee henkilökunnan työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tärkeänä asiana, johon koko henkilökunnalla on omalta osaltaan mahdollisuus vaikuttaa. Vakuutusoikeus järjestää henkilökunnalleen vuosittain muun muassa tyhy-päivän ja virkistyspäivän sekä kannustaa henkilökuntaansa myös omaehtoiseen liikunnan ja kulttuurin harrastam iseen. TOIMITILAT Vakuutusoikeuden lähtökohtana toimitilojen suhteen on se, että sillä on käytössään toimivat ja asianmukaiset tuomioistuimelle sopivat toimitilat, jotka mahdollistavat mahdollisimman hyvin vakuutusoikeuden perustehtävän suorittamisen eli muutoksenhakuasioiden ratkaisemisen. Vakuutusoikeus muutti maaliskuussa 2013 Helsingin hallinto-oikeudelta vapautuneisiin tiloihin Pasilaan. VMBaro-kyselyn mukaan henkilökunta on ollut tyytyväinen uusiin toimitiloihin. Vakuutusoikeuden ylituomari ja kansliapäällikkö ovat myös vuosittain osallistuneet hallintotuomioistuinten ylituomareiden sekä hallinto- ja kansliapäällikköjen neuvottelupäiville. Oikeusministeriö asetti keväällä 2009 hallinto-oikeuksien tuomareiden täydennyskoulutuksen ohjausryhmän, jossa vakuutusoikeutta edustaa ylituomari Juha Pystynen. Myös hallintotuomioistuinten koulutustyöryhmä, jonka jäsenenä asessori Jyrki Ulvinen toimi, jatkoi toimintaansa vuonna Kansliapäällikkö Tuula Kivari ja määräaikainen kansliapäällikkö Minna Markkanen ovat toimineet tuomioistuinlaitoksen ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen välisen palvelusopimuksen hallinto- ja erityistuomioistuinten seurantaryhmän jäsenenä. Määräaikainen kansliapäällikkö Minna Markkanen on lisäksi toiminut hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmän hankintaprojektin johtoryhmän jäsenenä. VIERAILUT VAKUUTUSOIKEUDESSA Vakuutusoikeus järjesti vuonna 2013 hallinnollisen diaarin tutustumistilaisuuden KKO:n ja muiden virastojen edustajille sekä vakuutusoikeuden modernisointiin liittyvän tutustumistilaisuuden Helsingin ja Turun hallinto-oikeuden edustajille. Vakuutusoikeudessa vieraili vuonna 2013 arkistolaitoksen ylitarkastaja, Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoita, turkkilaisen oikeusjärjestelmän edustajia sekä ETK:n lakiosaston edustajia. HALLINTOTUOMIOISTUINTEN YHTEISTYÖ Vakuutusoikeus on osallistunut hallintotuomio- istuinten yhteiseen laatujärjestelmään vuoden 2006 alusta lukien. Seurattavia laadun osatekijöitä vakuutusoikeudessa ovat lähinnä oikeudenkäynnin suullisuuden ja välittömyyden toteutuminen, oikeudenkäynnin joutuisuus sekä kantelu- ja purkuhakemusten menestyminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hallintotuomioistuinten päällikkötuomarit ovat vuodesta 2005 lähtien käyneet vuosittain oikeusministeriön kanssa sektorineuvottelut. Näissä tuomioistuinlinjoittain käytävissä neuvotteluissa keskustellaan seuraavaa vuotta koskevista tavoitteista ja resursseista. Hallintotuomioistuinsektorin yhdeksäs yhteinen toimintakertomus laadittiin alkuvuodesta VAKUUTUSOIKEUDEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen. Työryhmä luovutti mietintönsä (oikeusministeriön työryhmämietintö 2009:10) oikeusministeri Tuija Braxille Työryhmän mietinnön pohjalta valmisteltiin hallituksen esitys (HE 281/2010 vp) laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotettiin muun ohella sitä, että määrätyissä asioissa vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja kevennetään, että lääketieteellistä arviointimenettelyä täydennetään nykyisestä erillisten asiantuntijalääkäreiden käyttämisellä, että sivutoimisten työoloja, yritystoimintaa ja sotilasvamma-asioita tuntevien jäsenten ratkaisutoimintaan osallistumista vähennettäisiin ja että asiat, joissa jäsenet ovat asiakirjoihin perehtymisen jälkeen olleet yksimielisiä ratkaisuista, ratkaistaisiin istuntoa järjestämättä. Kyseinen hallituksen esitys kuitenkin raukesi eduskunnassa keväällä Vakuutusoikeuslain uudistaminen on sisällytetty uuteen hallitusohjelmaan ja lain uudistamista on jatkettu vuoden 2013 aikana. Oikeusministeriössä on vireillä myös vakuutusoikeuden esitys ylilääkärin päätoimisen viran perustamisesta vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeus pyrkii kehittämään toimintaansa myös sisäisin keinoin. Tästä on hyvänä esimerkkinä vakuutusoikeudessa toteutettu logistiikkahanke, joka oli vuonna 2010 mukana yleiseurooppalaisessa "Crystal Scales of Justice" -kilpailussa,

16 16 jossa etsitään parhaita hankkeita, joilla on onnistuttu parantamaan oikeusturvan saatavuutta, tuomioistuimen organisointia tai asioiden käsittelyä. Kilpailussa oli mukana 50 hanketta ja suomalainen logistiikkahanke ylsi neljän parhaan joukkoon saaden kunniamaininnan. Logistiikkahankkeen seurantajärjestelmää on kehitetty edelleen vuosien aikana. Vuonna 2013 vakuutusoikeuden sisäisten työtapojen modernisointi on jatkunut ja päätösasiakirjojen versiointiominaisuuksien ja päätösten sähköisen käsittelyn myötä on siirrytty osittain sähköiseen lainkäytlöön. Vakuutusoikeuden punaisena lankana toiminnan kehittämisessä on sen perustehtävän muistaminen eli tehokkaan ja laadukkaan oikeusturvan antaminen toimeentuloturvan muutoksenhakijoille.

17 17 VAKUUTUSOIKEUDEN LÄÄKÄRIJÄSENET Lääkärijäsenet Lääkärivarajäsenet Ylilääkäri avoinna Lääkärit lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Harilainen (kirurgia, ortopedia traumatologia, vakuutuslää~ ketiede) lääketieteen lisensiaatti Marita Pippingsköld (psykiatria) lääketieteen ja tohtori, dosentti Annikki (neurologia, kuntoutus, vakuutuslääketiede) lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Kalevi Juhani Hietaniemi (kirurgia, traumatologia, vakuutuslääketiede ) lääketieteen tohtori, dosentti Nina Christina Lindberg (psykiatria, vakuutuslääketiede ) lääketieteen lisensiaatti Jyrki Salmenkivi (kirurgia, ortopedia ja traumatologia) lääketieteen tohtori Hannu Väänänen (sisätaudit ja gastroenterologia) lääketieteen tohtori, dosentti Juha Halavaara (radiologia) lääketieteen tohtori, dosentti Maija Halme (keuhkosairaudet) lääketieteen lisensiaatti, käsikirurgian erikoislääkäri Jouni Havulinna lääketieteen lisensiaatti, ihotautien erikoislääkäri Timo Juvakoski lääketieteen ja kirurgian dosentti Ritva Kauppinen-Mäkelin (sisätaudit) lääketieteen ja kirurgian tohtori, professori Christian Lindqvist (leukakirurgia, hammas~ ja suukirurgia) lääketieteen tohtori Jari Siiranen (neurokirurgia) lääketieteen tohtori Raimo Uusitalo (silmätaudit) lääketieteen tohtori Erna Kentala (korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä audiologian erikois lääkäri) lääketieteen Liesmaa (sisäta utien

18 18 VAKUUTUSOIKEUDEN ASIANTUNTIJAJÄSENET Työoloja tuntevat jäsenet S;vuto;m;set jäsenet: varatuomari Harri Hietala varatuomari Mika Hämäläinen työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen varatuomari Else-Mai Kirvesniemi varatuomari Simopekka Koivu oikeuspalvelujen päällikkö Markku Kuoppamäki varatuomari Anja Lahermaa lakimies Anu-Tuija Lehto lakimies Maria Löfgren varatuomari Tarja Niemelä neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas lakimies Jyrki Ojanen varatuomari Pekka Pietinen lakimies Mikko Räsänen oikeustieteen kandidaatti Timo Sarparanta oikeustieteen kandidaatti Jouni Vattulainen oikeustieteen kandidaatti Tuija Vehviläinen varatuomari Piia Vuoti hallitusneuvos Kirsi Äijälä työmarkkinalakimies Miia Kannisto neuvottelupäällikkö Vesa Laine S;vuto;m;sten jäsenten varajäsenet: varatuomari Risto Alanko johtava lakimies Kati Hallikainen työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen lakimies Hanne Hougberg varatuomari Tuomas Hyytinen varatuomari Pirkko Janas lakimies Roni Jokinen varatuomari Jari Järvi varatuomari Tapio Kari lakimies Tuija Kelloniemi-Häärä lakimies Mari Keturi työmarkkinalakimies Anne Kiiski varatuomari Juha Koivisto lakimies Timo Kollin oikeustieteen kandidaatti Jukka Koskipirtti työmarkkina-asiamies Kai Kullaa varatuomari Pekka Kärkkäinen lakimies Riikka Laakso sosiaalisihteeri Kai Laaksonen neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola MBA Aulikki Leino puheenjohtaja Petteri Leino varatuomari Eero Lindström työmarkkinalakimies Ritva Liivala oikeustieteen maisteri Petri Linkoneva finanssineuvos Asko Lindqvist työsuojelusihteeri Marjut Lumijärvi oikeustieteen kandidaatti Timo Löppönen varatuomari Jaana Meklin varatuomari Tuomas Mänttäri neuvottelupäällikkö Sari Ojanen lakimies Arja Pohjola oikeustieteen kandidaatti Nina Pärssinen varatuomari Kaj Schmidt työmarkkinalakimies Kati Virtanen työmarkkinalakimies Jonna Voima oikeustieteen kandidaatti Timo Voutilainen sopimustoimitsija Teija Wikman varatuomari Pia Zaerens Yritystoimintaa tuntevat jäsenet S;vuto;m;setjäsenet: varatuomari Risto Airikkala maat. ja metsät. kandidaatti Elina Liinaharja lainopillinen asimies Tiina Toivonen lainopillinen asiamies Anja Tuomola S;vuto;m;sten jäsenten varajäsenet: lakimies Katja Cash toiminnanjohtaja Jaakko Holsti asiamies Rikard Korkman varatuomari Vesa Malila asianajaja Ilpo Moisala toiminnanjohtaja Mikael Söderlund tutkimuspäällikkö Johan Äberg lainopillinen asiamies Atte Rytkönen Sotilasvamma-asioita tuntevat jäsenet S;vuto;m;set jäsenet: majuri Petri Laurila varatuomari Arto Lillberg everstiluutnantti Jouni Lipponen eversti Martti Kuivala S;vuto;m;sten jäsenten varajäsenet: toiminnanjohtaja Satu Jelkälä-Blomqvist kapteeni Arto Kuutsa toiminnanjohtaja Leena Mankkinen majuri Olli Ohrankämmen valtiotieteen maisteri Raija Ovaska

19 19 VAKUUTUSOIKEUDEN HENKILÖKUNTA Ylituomari Juha Pystynen Laamannit Rauli Rauankoski Martti Hauvonen Aija Peltola Vakuutusoikeustuomarit Hilkka Saarela Larry Grönlund Olli Olanterä Kari Uusitalo Erkki Mellais Jari Makkonen Eeva Wahlberg Ulla-Maija Halme Jyrki Tenn Aapo Leskinen Elina Saramies Johanna Palovaara Harri Isohanni Asa Morelius-Ekelund Anu Hemminki Olli Järvi Kaius Vuoristo Tuula Hirsto Anna Raivio Annukka Suvioja Mira Koivumaa Juha Mutka Tuuli Olanterä Määräaikaiset vakuutusoikeustuomarit Andreas Nyberg Helena Karlsson Pekka Patrakka Maria Vuori-Karvia Anna Pitkänen Esittelijät Kansliapäällikkö Tuula Kivari (w) Määräaikainen kansliapäällikkö Minna Markkanen Asessorit Jyrki Ulvinen Määräaikaiset asessorit Heli Virolainen Petri Penttilä Vakuutusoikeussihteerit Liisa Peltokangas (w) Andreas Nyberg (w) Aksu Jokinen (w) Antti Tapanila (w) Matti Romakkaniemi (w) Minna Markkanen (w) Helena Karlsson (w) Pekka Patrakka (w) Maria Vuori-Karvia (w) Heli Virolainen (w) Riitta Aurelius (w) Anna Pitkänen (w) Petri Penttilä (w) Johanna Ehtamo-Kettunen Kati Piipponen (w) Anne Usmi Eeva Attila (w) Merja Alanne Eeva Tarkkanen (w) Martta Plathin (w) Noora Paajanen Mikko Nisula Määräaikaiset vakuutusoikeussihteerit Anna Koskenranta Taru Vesterberg (w) Aija Kurittu Marianne Matilainen Tia Välke (w) Satu Niemelä-Ahokas Liisa Hämeen-Anttila Heli-Anna Haukilahti Antti Lohi Esko Urpio Ville Savela Outi Sandberg Erika Leino Maarit Linnilä Anna-Leena Vesanto Mika Parviainen Elina Elo Monica Klemets Kaisa Piironen Pauliina Levy Anna Katajamäki Matti Parkkinen (tiedottajalakimies) Valmistelijat Vastaavat notaarit Tommi Hartikainen (w) Emilia Nevanranta (w) Marianne Ihander Määräaikaiset vastaavat notaarit Laura Venäläinen Kati Leskinen Notaarit Kaisu Majuri Jaana Tasanen Sari Andsten Antti Koho Helena Virta Minna Soini Heidi Saarinen Sanna Rajala Antti Rönty Annukka Niskanen (w) Linda Harjutsalo (w) Jaana Poutiainen Laura Venäläinen (w) Anna Kovero Määräaikaiset notaarit Jukka Hyyryläinen Markku Lehtinen Terhi Laine Miia Vähä-Haukijärvi Jonna Genberg Helena Bogdan Hallinto- ja toimistopalveluyksikkö Informaatikko Leena Lindroos Tietohallinnon asiantuntija Pirkko Savolainen Kirjaaja Anne-Mari Vainio Taloussihteeri Leena Kokkola Henkilöstösihteeri Arja Kallio Toimistosihteerit Tarja Keinonen Virva Ryynänen Merja Laitala Terhi Laine (w) Lena Oljemark Lea Pelkonen Katri Kokko Sari Holappa Kirsi Laakkonen Sirkku Lehtinen Sanna Tiensuu (w) Määräaikaiset toimistosihteerit Sari Aaltonen Mikko Rantanen Janne Hämäläinen Määräaikainen ylivirastomestari Sauli Wahlsten Määräaikainen virastomestari Mikko Vuorensola

20 Saapuneet asiat asiaryhmittäin vuonna 2013 Työttömyysturva-asiat 9,4 % Vammais- ja hoitotukiasiat 3,8 % Asumistukiasiat 5,1 % Kansaneläkeasiat 13,5 % Kuntoutusasiat 4,6 % Muut asiat 4,9% Opintotukiasiat 3,9 % Työeläkeasiat 26,8 % Palkkaturva-asiat 0,5 % Rikosvahinkoasiat 2,5 % Tapaturma-asiat 12,9 % Sotilasvamma-asiat 1,1 % Sosiaaliturvan soveltamisasiat 0,3 % Sairausvakuutuslain mukaiset asiat 10,7 %

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2014 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Laki. oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään vakuutusoikeuden päätösvaltaisuudesta, lainkäyttöasioiden

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vakuutusoikeuslain (132/2003) 2, 4 6, 8, 10, 11, 13, 16 ja 18, sellaisina kuin

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖOLOJA JA YRITYSTOIMINTAA TUNTEVIEN SIVUTOIMISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN. b) tapaturmavakuutusasioista; tai

VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖOLOJA JA YRITYSTOIMINTAA TUNTEVIEN SIVUTOIMISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN. b) tapaturmavakuutusasioista; tai MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 22.12.2016 OM 5/1215/2014 VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖOLOJA JA YRITYSTOIMINTAA TUNTEVIEN SIVUTOIMISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN Asiantuntijajäsenet

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUS KÄSITTELYAIKATILASTO PÄÄASIARYHMITTÄIN

VAKUUTUSOIKEUS KÄSITTELYAIKATILASTO PÄÄASIARYHMITTÄIN Sivu 1 / 2 1.1.2015-31.12.2015 16 vuotta täyttäneen vammaistukiasiat 1 1,9 % 3 5,6 % 50 92,6 % 54 16,5 Ahvenanmaan maakunnanhallituksen eläkkeet 1 100,0 % 1 17,7 Alle 16-vuotiaan vammaistukiasiat 1 2,5

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiden etuuksien

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUS KÄSITTELYAIKATILASTO PÄÄASIARYHMITTÄIN 21.1.2014 1.1.2013-31.12.2013

VAKUUTUSOIKEUS KÄSITTELYAIKATILASTO PÄÄASIARYHMITTÄIN 21.1.2014 1.1.2013-31.12.2013 Sivu 1 / 2 1.1.2013-31.12.2013 16 vuotta täyttäneen vammaistukiasiat 1 2,6 % 4 10,5 % 3 7,9 % 30 78,9 % 38 15,1 Ahvenanmaan maakunnanhallituksen eläkkeet 1 50,0 % 1 50,0 % 2 14,9 Alle 16-vuotiaan vammaistukiasiat

Lisätiedot

VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KERTOMUS VALTION ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2006 1. VALTION ELÄKELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA JÄSENET SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS Valtion eläkelautakunta

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että sosiaalivakuutuslautakunnat

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUS KÄSITTELYAIKATILASTO PÄÄASIARYHMITTÄIN

VAKUUTUSOIKEUS KÄSITTELYAIKATILASTO PÄÄASIARYHMITTÄIN Sivu 1 / 2 1.1.2012-31.12.2012 16 vuotta täyttäneen vammaistukiasiat 1 1,5 % 2 2,9 % 6 8,8 % 5 7,4 % 23 33,8 % 31 45,6 % 68 12,0 Ahvenanmaan maakunnanhallituksen eläkkeet 2 100,0 % 2 13,5 Alle 16- vuotiaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUS KÄSITTELYAIKATILASTO PÄÄASIARYHMITTÄIN

VAKUUTUSOIKEUS KÄSITTELYAIKATILASTO PÄÄASIARYHMITTÄIN Sivu 1 / 2 1.1.2014-31.12.2014 16 vuotta täyttäneen vammaistukiasiat 2 5,4 % 1 2,7 % 5 13,5 % 29 78,4 % 37 13,8 Ahvenanmaan maakunnanhallituksen eläkkeet 3 100,0 % 3 18,6 Alle 16-vuotiaan vammaistukiasiat

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 22.10.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 100/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräitä

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018

TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018 Oikeushallinto-osasto MUISTIO 28.10.2015 OM 3/1215/2015 TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018 Työtuomioistuimesta annetun lain (31.7.1974/646) 2 :n 1 momentin mukaan työtuomioistuimessa on

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 V Luento: Sosiaaliturvan muutoksenhakujärjestelmä ja muu jälkikäteinen oikeusturva Ryhmätyötehtävä: Minkälainen on sosiaaliturvan

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 21.12.2016 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOI- MIKAUDELLE 2017 2021 Lainsäädäntö ja käytäntö Työeläkeasioiden

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa EDUSKUNNAN VASTAUS 268/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 24.4.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Tausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2013 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 20.2.2013 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006 ja 463/2008) 4 :n, 7 :n 13 :n ja 19 :n nojalla Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 31.8.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Vakuutusoikeudesta muutoksenhakutuomioistuimena

Vakuutusoikeudesta muutoksenhakutuomioistuimena L(5)_ Oikeusministeriölle Asia: Ehdotus vakuutusoikeuden lääkärijäsenen tehtävän täyttämisestä Haettavana oleva virka Vakuutusoikeus on 11.8.2016 julistanut haettavaksi sivutoimisen lääkärijäsenen tehtävän

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 1.2.2012 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 20.5.2016 - Petteri Immonen - - Erno Kavander - Tuija Lehtimäki - Lauri Lepola - Kaisa Muinonen - Eija Piirilä - Katja Pyykönen - Riikka Rahkola - Taina Rantanen - Sinikka Sarivaara - Päivi Suominen -

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2003 vp Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Eva Biaudet /r Jyri Häkämies /kok Jari Koskinen /kok Pekka Kuosmanen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TEHTÄVÄT Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 16/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion korvauksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1.1. LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA TOIMINTA 1 1.2. LAUTAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 2. TULOKSELLISUUS 2 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot